Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на Митко Янчев

Author ID (SCOPUS):57209278798

Researcher ID (Web of Science):AAI-4331-2021

ORCID ID:0000-0003-4916-5036
Дипломна работа
Митко Видев Янчев, Модални оператори за рационално градиране, СУ "Св. Климент Охридски", ФМИ, Ръководител:Тинко Тинчев 2006
Друго (научно-популярни и др. под.)
1 Yanchev, M., The Bulletin of Symbolic Logic, vol. 20, No. 2, 245-246, Association for Symbolic Logic, Cambridge University Press 2014
2 Tinko Tinchev, Mitko Yanchev, The Bulletin of Symbolic Logic, vol. 17, No. 2, 320-320, Association for Symbolic Logic, Cambridge University Press 2011
Научен проект
1 Митко Янчев, Определимост и аксиоматизируемост: алгоритмични проблеми, Член, ФНИ на СУ, ФМИ, Номер на договора:55/2016 2016
2 Митко Янчев, Определимост и аксиоматизируемост: алгоритмични проблеми, Член, ФНИ на СУ, ФМИ, Номер на договора:10/2014 2014
3 Митко Янчев, Определимост и аксиоматизируемост: алгоритмични проблеми, Член, ФНИ към СУ, ФМИ, Номер на договора:42/2013 2013
4 Митко Янчев, Определемост и аксиоматизируемост: алгоритмични проблеми, Член, ФНИ на СУ "Св. Климент Охридски", Номер на договора:176/2012 2012
5 Митко Янчев, Разработване на програми за електронни форми на дистанционно обучение във ФМИ, Член, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, Номер на договора:BG051PO001-4.3.04-0018 2012
6 Митко Янчев, Формиране на нова генерация от изследователи в областта на математиката, информатиката и компютърните науки чрез подкрепа на творческия и иновативен потенциал на докторанти, постодокторанти и млади учени във ФМИ на СУ “Св. Климент Охридски”, Член, МОМН чрез Структурни фондове, Номер на договора:BG051PO001-3.3.06-0052 2012
7 Митко Янчев, Определимост и алгоритмични проблеми: класове от структури за модални и предикатни езици, кардинални характеристики, близости, Член, ФНИ на СУ "Св. Климент Охридски", Номер на договора:92/2011 2011
8 Митко Янчев, Определимост и алгоритмични проблеми: класове от структури за модални и предикатни езици, кардинални характеристики, близости, Член, ФНИ на СУ "Св. Климент Охридски", Номер на договора:136/2010 2010
9 Митко Янчев, Алгоритмични проблеми за монадична от втори ред, модална и предикатна определимости. Приложения към логики за региони и близост, Член, ФНИ на СУ "Св. Климент Охридски", Номер на договора:63/2009 2009
10 Митко Янчев, Алгоритмични проблеми за монадична от втори ред, модална и предикатни определимости. Кардинални характеристики, Член, ФНИ на СУ "Св. Климент Охридски", Номер на договора:128/2008 2008
11 Митко Янчев, Модална и предикатна определимости върху класове от структури. Кардинални характеристики, Член, ФНИ на СУ "Св. Климент Охридски", Номер на договора:36/2007 2007
12 Митко Янчев, Модална и предикатни определимости за многоразмерни модалности и кардинални характеристики, Член, ФНИ на СУ "Св. Климент Охридски", Номер на договора:27/2006 2006
13 Митко Янчев, Модална и предикатна определимости, Член, ФНИ на СУ "Св. Климент Охридски", Номер на договора:64/2005 2005
Статия в научно списание
1 Mitko Yanchev, ALCQPIR+: Rational Grading in an Expressive Description Logic with Inverse and Transitive Roles and Counting, Lobachevskii Journal of Mathematics, vol:41, issue:9, 2020, pages:1726-1746, doi:10.1134/S1995080220090322, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.422 - 2019), SCOPUS Quartile: Q2 (2020) 2020
2 Tinko Tinchev, Mitko Yanchev, Modal operators for rational grading, Годишник на СУ "Св. Климент Охридски", ФМИ, vol:100, 2011, pages:47-66, ISSN (print):0205-0808, Ref, MSc 2011
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Mitko Yanchev, Rational Grading in an Expressive Description Logic, Proceedings of the 32nd International Workshop on Description Logics, editor/s:Mantas Šimkus, Grant Weddell, Publisher:CEUR Workshop Proceedings, 2019, pages:1-13, ISSN (online):1613-0073, Ref 2019
2 Yanchev M., Rational Grading in an Expressive Description Logic with inverse and transitive roles and counting, Материалы международной конференции “Алгебра и математическая логика: теория и приложения”, 2019, pages:69-70 2019
3 M. Yanchev, PSPACE Reasoning in an Expressive Description Logic with Rational Grading, Proceedings of the 11th Pahnellenic Logic Symposium, 2017, pages:102-107 2017
4 Mitko Yanchev, Part Restrictions in an Expressive Description Logic with Transitive Roles and Role Hierarchies, Proceedings of the 10th Panhellenic Logic Symposium, 2015, pages:95-99 2015
5 Mitko Yanchev, Description Logic with part restrictions: PSPACE-complete expressiveness, Abstract-booklet of CiE 2014 (electronic form), 2014, pages:261-270 2014
6 Svetla Koeva, Tinko Tinchev, Mitko Yanchev, Decidability of Generalized Majority Logic, 6th Panhellenic Logic Symposium, Extended abstracts, editor/s:G. Kaouri, S. Zachos, 2007, pages:77-80 2007
7 Tinko Tinchev, Mitko Yanchev, Modal Operators for Rational Grading, International Conference Pioneers of Bulgarian Mathematics, Sofia, July 8--10, 2006, Book of Abstracts, 2006, pages:123-124, MSc 2006
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Митко Янчев, Rational Grading in an Expressive Description Logic with inverse and transitive roles and counting 2019
2 Секционен доклад, Митко Янчев, PSPACE Reasoning in an Expressive Description Logic with Rational Grading 2017
3 Секционен доклад, Митко Янчев, Рационално градиране в дескриптивни логики с транзитивни роли 2016
4 Секционен доклад, Митко Янчев, Part Restrictions in an Expressive Description Logic with Transitive Roles and Role Hierarchies 2015
5 Секционен доклад, Митко Янчев, Description Logic with part restrictions: PSPACE-complete expressiveness 2014
6 Секционен доклад, Митко Янчев, Сложност на модален език за обобщено градиране с обратни релации и сечение на релации 2014
7 Секционен доклад, Митко Янчев, Complexity of generalized grading with inverse relations and intersection of relations 2014
8 Секционен доклад, Митко Янчев, PSPACE rational grading with inverse relations and intersection of relations 2014
9 Секционен доклад, Митко Янчев, Complexity of rational grading with inverse relations and intersection of relations 2014
10 Секционен доклад, Митко Янчев, Integer and rational grading interaction in Description Logics 2013
11 Секционен доклад, Митко Янчев, Part restrictions: rational grading in Description Logics 2013
12 Секционен доклад, Митко Янчев, Сложност на Дескриптивни логики с оператори за рационално градиране 2013
13 Секционен доклад, Митко Янчев, Part restrictions in Description Logics with union and counting constructors 2013
14 Секционен доклад, Митко Янчев, Part restrictions: adding new expressiveness in Description Logics 2012
15 Секционен доклад, Митко Янчев, Part restrictions in Description Logics: reasoning in polynomial time complexity 2012
16 Секционен доклад, Митко Янчев, Изразяване на отношението част-цяло в Дескриптивните логики 2012
17 Секционен доклад, Митко Янчев, Complexity of the Satisfiability Problem: Modal Language with Quantitative and Qualitative Modalities 2011
18 Секционен доклад, Митко Янчев, PSPACE completeness of Generalized Graded Modal Logic 2011
19 Секционен доклад, Митко Янчев, Generalized Graded Modal Logic: tree-like models, decidability and axiomatization 2010
20 Секционен доклад, Митко Янчев, Decidability of Generalized Majority Logic 2007