Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на гл. ас. д-р Иван Симеонов

ORCID ID:0000-0003-1361-4303
Глава от монография
Милен Замфиров, Неда Балканска, Илиана Мирчева, Иван Симеонов, Маргарита Бакрачева, Пенка Шапкова, Любен Витанов, Мира Цветкова-Арсова, Екатерина Софрониева, Данка Щерева, Приобщаващо образование, ISBN:978-954-07-5856-5, Университетско издателство "Св. Климент Охридски", София, Рецензирано 2023
Дисертация д-р
Иван Христов Симеонов, ОБУЧЕНИЕ НА НАДАРЕНИ ДЕЦА ОТ НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ ЗА ВИСОКИ СПОРТНИ ПОСТИЖЕНИЯ, Софийски Университет "Св. Климент Охридски", Ръководител:проф. д-р Елена Николова Джамбазова-Спасунина 2021
Научен проект
1 Иван Симеонов, Мобилност на персонала с цел преподаване по програма Еразъм+, Член, , Номер на договора:№21 2023
2 Иван Симеонов, „МОДЕРН-А: Модернизация в партньорство чрез дигитализация на Академичната Екосистема“, Член, , Номер на договора:№ BG05M2OP001-2.016-0018 2021
3 Иван Симеонов, „Подкрепа за приобщаващо образование“, Член, , Номер на договора:BG05M2ОP001-3.018-0001 2020
4 Иван Симеонов, "Childrens' Perspective on School, Teaching and Learning" "Перспективата на децата към училището, преподаването и ученето.", Член, , Номер на договора:80-11-391 2018
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Иван Симеонов, Ivan Simeonov, ОБУЧЕНИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ИНСТРУМЕНТ ЗА ОТКРИВАНЕ И СТИМУЛИРАНЕ НА ДАРБИТЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ В СФЕРАТА НА СПОРТА. , Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорта, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2023, стр.:349-355, ISSN (print):1314–2275 2023
2 Иван Симеонов, Ivan Simeonov, Sports giftedness - concept and specifics, GENIUS, TALENT, CREATIVITY - a psycho-pedagogical and socio-cultural approach// GENIU, TALENT, CREATIVITATE - o perspectivă socio-culturală , Publisher:PERFOMANTICA, 2022, pages:69-75, ISBN:978-606-685-905-9 2022
3 Иван Симеонов, Ivan Simeonov, ИНТЕРЕСЪТ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ 4. КЛАС КЪМ ФУТБОЛА КАТО ФАКТОР ЗА ПОВИШАВАНЕ ЕФЕКТИВНОСТТА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ, Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорта, 2022, стр.:194-209, ISSN (print):1314–2275 2022
4 Иван Симеонов, Ivan Simeonov, Нагласи и виждания на студентите по физическо възпитание и спорт относно провеждането на онлайн обучението по предмета в училище, Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорта, 2021, стр.:375-381, ISSN (print):1314-2275 2021
5 Иван Симеонов, Ivan Simeonov, RELIABILITY OF THE SELF-ASSESSMENT IN 7-12 YEARS OLD FOOTBALL PLAYERS. OPPORTUNITIES TO USE IN THE TRAINING PROCESS., IAI ACADEMIC CONFERENCE PROCEEDINGS, 2019, pages:131-145, ISSN (online):1314-2275 2019
6 Иван Симеонов, Ivan Simeonov, Трудности при обучението на деца от начална училищна възраст с повишени двигателни възможности и изявена надареност в сферата на спорта, Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорта, 2019, стр.:92-99, ISSN (print):1314-2275 2019
7 Иван Симеонов, Ivan Simeonov, Съвременни тенденции в спортния подбор , Млади изследователи“ ТОМ 2, 2018, стр.:314-330, ISBN:978-954-07-4661-6 2018
8 Елена Джамбазова, Ивайло Георгиев, Иван Симеонов, Ivan Simeonov, Спортният празник- тържество на таланта и спортния дух, Сборник с доклади и презентации от Студентски научен форум, издателство:Авангард Прима , 2013, стр.:118-127, ISSN (print):978-619-160-216-2 2013
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Иван Симеонов, ОБУЧЕНИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ИНСТРУМЕНТ ЗА ОТКРИВАНЕ И СТИМУЛИРАНЕ НА ДАРБИТЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ В СФЕРАТА НА СПОРТА. 2023
2 Секционен доклад, Иван Симеонов, Sports giftedness - concept and specifics 2022
3 Секционен доклад, Иван Симеонов, Интересът на учениците от 4.клас към футбола като фактор за повишаване ефективността на обучението по физическо възпитание и спорт 2022
4 Секционен доклад, Иван Симеонов, Нагласи и виждания на студентите по физическо възпитание и спорт относно провеждането на онлайн обучението по предмета в училище 2021
5 Секционен доклад, Иван Симеонов, Трудности при обучението на деца от начална училищна възраст с повишени двигателни възможности и изявена надареност в сферата на спорта 2019
6 Пленарен доклад, Иван Симеонов, Improving the quality of physical education and sports in the primary school through use of personal fitness activity trackers 2019
7 Постер, Иван Симеонов, Am I gifted? The children’s view on their own capabilities in football 2018