Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на ас. Андрей Лунин
Друго (научно-популярни и др. под.)
Андрей Александров Лунин, Анамнеза, 2016
Научен проект
1 Андрей Лунин, Държавата в икономиката на Балканите (1856-1914) по примера на България, Гърция и Сърбия, Член, 2016
2 Андрей Лунин, Национален дидактически семинар, Член, 2016
3 Андрей Лунин, Развитие и оптимизация на електронен портал WWW.ANAMNESIS.INFO (десета годишнина на електронното научно-изследователско списание с историческа насоченост „АНАМНЕЗА”) и електронна база данни (БГ-КЛИО), Член, 2016
4 Андрей Лунин, Развитие и оптимизация на електронен портал WWW.ANAMNESIS.INFO (девета годишнина на електронното научно-изследователско списание с историческа насоченост „АНАМНЕЗА”) и електронна база данни (БГ-КЛИО), Член, 2015
5 Андрей Лунин, Развитие и оптимизация на електронен портал WWW.ANAMNESIS.INFO (осма годишнина на електронното научно-изследователско списание с историческа насоченост „АНАМНЕЗА”) и електронна база данни (БГ-КЛИО), Член, 2014
6 Андрей Лунин, Миналото в криза: изследване развитието на българската историческа наука в преходна ситуация (1985-2011), Член, 2012
7 Андрей Лунин, Подобряване на достъпа до образование и обучение на студенти в магистърските програми на Историческия факултет на СУ "Св. Климент Охридски" чрез развитие на електронни форми на ддистанционно обучение, Член, МОМН, Номер на договора:МОМН BG051PO001-4.3.04.-0038 2012
Редактор на издание нереферирано
Андрей Лунин, Списание Анамнеза, Редактор на издание нереферирано 2006
Статия в научно списание
Андрей Лунин, Щтрихи от началото на дигитализацията: баркодът, Anamnesis, брой:2, 2016, стр.:115-124 2016
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Андрей Лунин, Изследванията по архивистика в България в преходна ситуация (1985-2011) 2015
2 Секционен доклад, Андрей Лунин, Българската архивистика в преход 2014
3 Секционен доклад, Андрей Лунин, Моралните политики и алкохола 2014
Учебник
Джени Маджаров, Радослав Спасов, Веселин Тепавичаров, Петя Василева - Груева, Виолета Коцева, Светослав Живков, Владимир Станев, Христо Беров, Никола Дюлгеров, Андрей Лунин, Обучение на учители за формиране на знания, умения и компетентности за работа в интеркултурна среда . Наръчник за учители, ISBN:978-954-07-3565-8, УИ "Св. Климент Охридски", София, Рецензирано 2013
Учебно помагало
1 Джени Маджаров, Александър Николов, Ирина Колева, Андрей Лунин, Веселин Тепавичаров, Виолета Коцева, Владимир Станев, Алексей Кальонски, Димитър Григоров, Доротея Валентинова, Никола Дюлгеров и др., Интерактивни методи и техники за формиране на знания, умения и компетентности за работа в интеркултурна среда, ISBN:978-954-07-3567-2, Университетско издателство "Св. Кл. Охридски", София, 2013
2 Джени Маджаров, Ирина Колева, Александър Николов, Виолета Коцева, Андрей Кальонски, Владимир Станев, Андрей Лунин, Светослав Живков, Веселин Тепавичаров, Никола Дюлгеров, Интерактивни методи и техники за формиране на знания, умения и компетентности за работа в интеркултурна среда. Допълнителна тетрадка, ISBN:978-954-07-3567-2, София 2013