Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на проф. д-р Любослава Пенева
Глава от книга
1 Peneva, L. , Gyurova, V., Engels-Kritidis, R., Angelov, B., Penev, R., Angelova, L., LEARNING, PLAY AND ACTIVITY IN EARLY CHILDHOOD (FROM TWO TO THREE YEARS.In:SPECIFIC ISSUES IN THE FIELD OF PRESCHOOL EDUCATION IN BULGARIA AND SLOVAKIA., ISBN:978-954-07-4388-3, Ref, Рецензирано, в сътрудничество с чуждестранни учени 2018
2 Peneva, L., Penev, R. , Gyurova, V. , Angelov, B., , Gyurov, D. , Angelova, L. , Baeva, M. , Mihaylova, G. , Engels-Kritidis, R. , Sofronieva, E. , Peneva, L. Development and Learning in Early Childhood (Birth to Three Years) – Opportunities for Nurseries in Bulgaria for Effective Care, Education and Support. In: R. Engels-Kritidis, B. Angelov, D. Kostrub, & Robert Osaďan (Eds.) Views of Contemporary Preschool and Primary Education in Bulgaria and Slovakia, pp. 371-396, Brno: Paido, 2016. , ISBN:978-80-7315-261-1, Ref, Рецензирано, в сътрудничество с чуждестранни учени 2016
Дисертация д-р
Любослава Димитрова Пенева, Педагогические условия формирования наглядно-образного мышления у детей младшего дошкольного возраста в сюжетно-ролевой игре, АПН Москва, Ръководител:С. Л. Новоселова 1987
Книга
1 Л. Пенева, М. Трифонова, Ю. Стоянова, М. Мутафчиева, И. Янчева, Стандарти за развитие и учене в ранното детство: от раждането до три години, ISBN: 978-954-18-0924-2, УИ Св. Климент Охридски, София, Рецензирано 2015
2 Л. Пенева, М. Трифонова, Д. Атанасов, Е. Андонова, М. Мутафчиева, Н. Колчева, Скрининг тест за тригодишни деца. Ръководство. 144 с., ISBN:978-954-18-0910-5, Булвест 2000, София, Ref, Рецензирано 2014
3 Л. Пенева, М. Трифонова, Ю. Стоянова, И. Янчева, Л. Ядкова, М. Мутафчива, Н. Колчева, Стандарти за развитие и учене в ранното детство: От раждането до три години, ISBN:ISBN 978-954-18-0924-2 , Булвест 2000, София, Ref, Рецензирано 2014
4 Ирина Колева, Лора Спиридонова, Радослав Пенев, Наталия Александрова, Весела Гюрова, Любослава Пенева, Вербалната агресия в предучилищна възраст: количествени и качествени характеристики и специфики., Годишник на Софийския Университет “Св. Климент Охридски” Факултет по начална и предучилищна педагогика, том:103, ISSN (print):, Университетско издатество " Св. Климент Охридски", София, България, Ref, Рецензирано 2011
5 Л. Пенева, Н. Петрова-Димитрова, М. Врачовска, В. Лихарска, А. Даскалова, В. Рангелова, Д. Енчева, Р. Иванов, Превенция на телесното наказание за най-малките деца в България, ИСДП, София, Рецензирано 2011
6 Л. Пенева, Б. Захариев, Л. Ядкова, И. Йорданов, Благосъстоянието на децата в ранното детство в България, Сепа Информа ООД, София, Ref, Рецензирано 2010
7 Л. Пенева, Б. Захариев, Л. Ядкова, И. Йорданов, Хр. Хинков, Лицата на детската бедност, Сепа Информа ООД, София, Рецензирано 2010
Монография
1 Л. Пенева, Педагогика на ранното детство. 183 с., ISBN:978-954-07-3992-2, УИ "Св. Климент Охридски", София, Рецензирано 2015
2 Любослава Пенева, Развитие на мисленето в играта на детето, Веда Словена-ЖГ, София, Рецензирано 2000
Научен проект
1 Любослава Пенева, Виртуалните персонажи и мотивацията на децата, Ръководител, СУ "Св. Кл. Охридски", Номер на договора:80-10-46/22.03.2021 2021
2 Любослава Пенева, Виртуалните послания, децата и родителите, Ръководител, СУ "Св. Кл. Охридски", Номер на договора:80-10-81/15.04.2020 2020
3 Любослава Пенева, Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ (дейност - обучения на учители на групи в детски градини в страната за прилагане на адаптирания вариант на скрининг теста за деца на възраст от 3 години до 3 години и 6 месеца за идентифициране на риск от обучителни затруднения), Член, 2019
4 Любослава Пенева, Посланията на децата и реактивността на родителите/Втори етап/: Отношение на семейството към феномена "агресия", Ръководител, СУ "Св. Кл. Охридски", Номер на договора:80-10-11/09.04.2019 2019
5 Любослава Пенева, Валидизиране на Скрининг тест за тригодишни деца – кратка форма, за установяване на риск от проблеми в развитието и обучението, Член, Уницеф България 2018
6 Любослава Пенева, Посланията на децата и реактивността на родителите, Ръководител, СУ "Св. Кл. Охридски", Номер на договора:80-10-8/16.04.2018 2018
7 Любослава Пенева, Ефективност на стратегиите за грижа и възпитание в ранното детство (от раждането до три години), Ръководител, , Номер на договора:80-10-68/20.04.2017 2017
8 Любослава Пенева, Педагогическо образование на родителите:нагласи и ориентации на съвременното семейство, Член, СУ "Св. Кл. Охридски", ФНПП 2016
9 Любослава Пенева, Проект BG05M20P001-3.003-0001" Подкрепа за равен достъп и личностно развитие"- , Член, 2016
10 Любослава Пенева, Център за ранно детско развитие, предоставящ образователни услуги за деца, не обхванати от системата на обществените детски градини - Град Котел, село Градец, УНИЦЕФ България, Член, Уницеф, България 2016
11 Любослава Пенева, Педагогическо образование на родителите: нагласи и ориентации на потребителите , Член, СУ "Св. Климент Охридски", ФНПП 2015
12 Любослава Пенева, Възпитателно-образователни стратегии за стимулиране на специфични подходи за учене през ранното детство. Втори етап: Конструиране на концептуален модел, Ръководител, СУ "Св. Климент Охридски", ФНПП, Номер на договора:045/28.04.2014 2014
13 Любослава Пенева, Възпитателно-образователни стратегии за стимулиране на специфични подходи за учене през ранното детство, Ръководител, СУ "Св. Климент Охридски", ФНПП, Номер на договора:07/15.04.2013 2013
14 Любослава Пенева, Квалификация на педагогическите специалисти“ - „Едногодишно специализирано обучение (ЕСО) във висши училища с цел придобиване на допълнителна квалификация/преквалификация по позиция № 2 детски учител/начален учител. , Член, МОН, Номер на договора:BG051PO001-3.1.03-0001 2013
15 Любослава Пенева, Квалификация на педагогическите специалисти“ - „Обучение на детски учители за работа в групите на задължителната предучилищна подготовка, Член, МОН, Номер на договора:BG051PO001-3.1.03-0001 2013
16 Любослава Пенева, Оптимизация на взаимодействието «детска градина-семейство» Втори етап: Проучване отношението на съвременните родители към феномените „готовност“ и „подготовка“ за училищно обучение, Член, СУ "Св. Климент Охридски", ФНПП, Номер на договора:011/04.04.2012 2012
17 Любослава Пенева, Дом без насилие за всяко дете. ИСДП. Анализ на системата за закрила на децата от 0-3 години в България, Член, ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ, Номер на договора:JUST/2009/DAP3/AG/1122 2011
18 Любослава Пенева, Оптимизация на взаимодействието «детска градина-семейство». Първи етап: Визия на съвременните родители за актуалните поведенчески и образователни проблеми в периода на детството, Член, СУ "Св. Климент Охридски", ФНПП, Номер на договора:172/05.05.2011 2011
19 Любослава Пенева, Социокултурни характеристики на педагогическата среда: емоционално-личностни условия за реализиране на превенция. Втори етап: Житейско-възпитателни ориентации на «младото» българско семейство и проекцията им върху децата от предучилищна възраст, Член, СУ "Св. Климент Охридски", ФНПП 2010
20 Любослава Пенева, Социокултурни характеристики на педагогическата среда: емоционално-личностни условия за реализиране на превенция. Първи етап: Житейско-възпитателни ориентации на «младото» столично семейство и проекцията им върху децата от предучилищна възраст, Член, СУ "Св. Климент Охридски", ФНПП, Номер на договора:199/15.05.2009 2009
Научно ръководство
1 Любослава Пенева, Компетентностноориентиран модел на педагогическо взаимодействие по ОН "Околен свят" при 6-7 годишните деца в предучилищното образование, СУ "Св. Кл. Охридски" дисертация д-р:Блага Георгиева Димова 2024
2 Любослава Пенева, Модел за приемственост в екологичното образование на 6-8 годишните деца, СУ "Св. Кл. Охридски" дисертация д-р:Виктория Христос Ливадити 2023
3 Любослава Пенева, Празниците и развлеченията в детската ясла за възпитаване в родолюбие на 2-3 годишните деца, дипломна работа:Първолета Манчева 2021
4 Любослава Пенева, Проучване на зависимостта "навици за самообслужване - адаптация към детската заведение", дипломна работа:Даниела Вълова 2021
5 Любослава Пенева, Развитие на речта и комуникативните компетенции при 3-4 годишните деца, дипломна работа:Пенка Еленова 2021
6 Любослава Пенева, Развитие на речта при децата от подготвителна група, дипломна работа:Елена Ботева 2021
7 Любослава Пенева, Стимулиране на двигателното развитие на деца от ранна предучилищна възраст във възпитателното взаимодействие, дипломна работа:Христина Иванова 2021
8 Любослава Пенева, Стимулиране на ефективното участие на родителите в педагогическото взаимодействие в детската градина, дипломна работа:Мария Белишка 2021
9 Любослава Пенева, Формиране на оптимална готовност за училище при 6-7 годишните деца чрез развиване на графични умения, дипломна работа:Цвета Димитрова 2021
10 Любослава Пенева, Формиране на оптимална училищна готовност по физическа култура при 6-7 годишните деца чрез развиване на физически качества, дипломна работа:Павлина Иванова 2021
11 Любослава Пенева, Социално-педагогически модел за включване на деца от ранна предучилищна възраст в институционални форми на предучилищно образование, СУ "Св. Кл. Охридски", ФНПП дисертация д-р:Снежана Истилиянова Радева 2019
Статия в научно списание
1 Радослав Пенев, Любослава Пенева, Визия на съвременното семейство за взаимодействието с детската градина, Образование и технологии, том:13, брой:1, 2022, стр.:15-17, ISSN (print):1314-1791, ISSN (online):2535-1214, Ref, др.(Crossref) 2022
2 Trifonova, M., Peneva, L., Exploring the quality of early childhood education and care environment in Bulgarian kindergartens., International Journal of Early Years Education, 2021, doi:doi.org/10.1080/09669760.2021.1960801, Ref, Web of Science 2021
3 Радослав Пенев, Любослава Пенева, Социално взаимодействие в детската градина. В: Иновации в обучението и познавателното развитие. Бургас, 2019, Иновации в обучението и познавателното развитие, брой:10, 2019, ISSN (print): 1314-1791, Ref 2019
4 Любослава Пенева, Мария Атанасова-Трифонова, Анна Александрова-Караманова, Професионалният опит и подготовката на учителите за успешна реализация на приобщаващо образование в детските градини. В: Педагогика,№8, 2018, Педагогика, брой:8, 2018, Ref 2018
5 Л. Пенева, С. Радева, Четенето на книжки и играта в ранна възраст, Практическа педиатрия, 2016, Ref, PhD 2016
6 Л. Пенева, Продуктивно взаимодействие между институциите при ранните възрастови периоди, Предучилищно възпитание, брой:7, 2011, стр.:48-49, Ref 2011
7 Л. Пенева, Ранно детско образование и грижи - европейски приоритети и българска реалност, Предучилищно възпитание, брой:6, 2011, Ref 2011
8 Радослав Пенев, Любослава Пенева, Варианти и проблеми в диагностиката на готовността за училищно обучение, Начално образование, брой:4, 2010, стр.:3-12, Ref 2010
9 Л. Пенева, Детските ясли – от традицията до новото начало /възможните решения/. , Предучилищно възпитание, брой:5, 2010, стр.:2-5, Ref 2010
10 Р. Пенев, Л. Пенева, Диагностиката на готовността за училищно обучение – подходи, проблеми и начин на употреба, Начално образование, брой:4, 2010, стр.:3-12, Ref 2010
11 Л. Пенева, Подходи към ученето през ранното детство, Предучилищно възпитание, брой:3, 2009, стр.:5-7, Ref 2009
12 Любослава Пенева, Стандартите за развитие и учене през ранното детство – състояние и перспективи, Предучилищно възпитание, брой:1, 2008, стр.:9-18, Ref 2008
13 Любослава Пенева, Ранното детство – приоритет на медицината или на педагогиката, Предучилищно възпитание, брой:8, 2006, стр.:8-10, Ref 2006
14 Любослава Пенева, Играта - стимулираща среда за интелектуалното развитие, Предучилищно възпитание, брой:6, 2001, стр.:21-22, Ref 2001
15 Любослава Пенева, Педагогика на ранното детство – реалност и перспективи, Предучилищно възпитание, брой:1, 2001, стр.:12-15, Ref 2001
16 Радослав Пенев, Любослава Пенева, Аспекти на образователната стратегия на катедра „Предучилищна педагогика“, Предучилищно възпитание, брой:9, 2000 2000
17 Любослава Пенева, Семейното възпитание на децата от ранна възраст, Предучилищно възпитание, брой:3, 1994, стр.:25-26, Ref 1994
18 Любослава Пенева, Психолого-педагогически анализ на проблема за взаимните връзки между мислене и игра в предучилищна възраст, Предучилищно възпитание, брой:2, 1986, стр.:8-11, Ref 1986
Статия в поредица
1 Л. Пенева, М. Мутафчиева, М. Атанасова-Трифонова, Ю. Стоянова, И. Янчева, Н. Колчева, Стандарти и показатели за развитие и учене в ранното детство: от раждането до три години, Дневникът на мама и татко, 2016 2016
2 Любослава Пенева, Овладяване на игрови и социални умения от децата в ранна и предучилищна възраст, Годишник на СУ "Св. Кл. Охридски", брой:90, издателство:УИ "Св. Кл. Охридски", 2001, стр.:79-92, Ref 2001
3 Любослава Пенева, Зависимост между нагледно-образното мислене и сюжетно-ролевата игра и условия за тяхното развитие, Годишник на СУ "Св. Кл. Охридски", брой:86, издателство:УИ "Св. Кл. Охридски", 1999, стр.:169-195, ISSN (print):0861-8216, Ref 1999
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Радослав Пенев, Любослава Пенева, "Детинска мъдрост", детската градина и семейството - непреходни послания и ценности, 140 години предучилищно образование в България: Постижения и хоризонти, редактор/и:проф. дн Розалина Евгелс-Критидис, издателство:УИ "Св. Климент Охридски", София, 2022, стр.:135-144, ISBN:978-954-07-5471-0 2022
2 Любослава Пенева, Интелектуалното развитие в играта през ранното детство, Вечното и непреходното в предучилищното възпитание. 100 години от рождението на проф. д.п.н. Елка Петрова-Кътова, издателство:УИ "Св. Св. Кирил и Методий, Велико Търново, 2022, стр.:161-167, ISBN:978-619-208-297-0 2022
3 Радослав Пенев, Любослава Пенева, Социално научаване и емоционална интелигентност в детството, Квалификация и добри педагогически практики. Сборник с доклади на педагогически специалисти и докторанти. Четвърта част., editor/s:проф. дн Радослав Пенев, проф. д-р Любослава Пенева, доц. д-р Галина Георгиева, 2022, pages:6-16, ISBN:ISBN 978-854-92368-4-2 2022
4 Любослава Пенева, Маргарита Врачовска, Функции на учителя за осъшествяване на приобщаващото образование в детската градина, Образование и изкуства: традиции и перспективи, 2022, стр.:272-287, ISSN (online):2738-8999 2022
5 Радослав Пенев, Любослава Пенева, Игрово-познавателни ситуации за стимулиране на просоциално поведение, Иновации в обучението и познавателното развитие, 2021, стр.:25-27, ISSN (print):1314-1791, ISSN (online):2535-1214, Ref, др.(Crossref) 2021
6 Любослава Пенева, Учебната програма като част от рамката за качество на образованието и грижите в ранна детска възраст, Образование и изкуства: традиции и песпективи, редактор/и:Маргарита Крумова, издателство:УИ "Св. Климент Охридски", 2021, стр.:321-330, ISSN (online):2738-8999 2021
7 Любослава Пенева, Радослав Пенев, Децата, родителите и виртуалните модели, Квалификация и добри педагогически практики. Сборник с доклади на педагогически специалисти и докторанти. Трета част., 2020, стр.:4-7, ISBN:978-854-92368-4-2 2020
8 Любослава Пенева, Радослав Пенев, Потребности и претенции на деца и родители, Педагогическото образование – традиции и съвременност, издателство:Ай анд Би, 2020, стр.:220-224, ISSN (print):2534-9317, Ref 2020
9 Любослава Пенева, Радослав Пенев, Социално научаване в детството: Влияние на семейството и електронните медии., Иновации в обучението и познавателното развитие, 2020, стр.:45-47, ISSN (print):1314-1791, ISSN (online):2535-1214, Ref 2020
10 Радослав Пенев, Любослава Пенева, Нагласи на родителите към образованието в училище. В: Иновации в обучението и познавателното развитие. Бургас, 2018, Иновации в обучението и познавателното развитие, 2018, Ref 2018
11 Любослава Пенева, Предизвикателства пред ранното оценяване на риска от проблеми в развитието на детето в детската градина. В: XI научно-практическа конференция Водим бъдещето за ръка. Шумен, 2018., XI научно-практическа конференция Водим бъдещето за ръка, 2018 2018
12 Л. Пенева, Възпитателните стратегии - основен компонент на стандартите за развитие и учене в ранното детство/от раждането до три години/, Водим бъдещето за ръка, 2017 2017
13 Л. Пенева, Р. Пенев, Различие, толерантност и приобщаване в ранното детско образование, Иновации в обучението и познавателното развитие, 2017, стр.:3-7, ISSN (print): 1314-1791, Ref 2017
14 Р. Пенев, Л. Пенева, Житейски приоритети на съвременните деца и родители, Иновации в обучението и познавателното развитие, 2016, Ref 2016
15 Л. Пенева, Необходимост от нов подход към образованието в ранното детство в контекста на ЗПУО, Водим бъдещето за ръка, 2016 2016
16 Р. Пенев, Л. Пенева, Позитивно семейно възпитание и педагогическо образование на родителите, Иновации в обучението и познавателното развитие /научно-практически форум/, 2015, Ref 2015
17 Л. Пенева, Стандартите за развитие и учене в ранното детство /от раждането до три години/ - възможности за ефективна грижа, образование и подкрепа, Осма национална конференция по предучилищно образование, 2015, стр.:206-209 2015
18 Ас. Магдалена Стоянова, Весела Гюрова, Димитър Гюров, Лора Спиридонова, Радослав Пенев, Любослава Пенева, Модулно институционално образование на децата в детската градина,Весела Гюрова 8.4. Българският език и литература за деца в единната социално-педагогическа система за подготвителна група-клас при ориентиране в света; 9.Социални и граждански компетенции и ориентиране в света в детската градина; 9.1. Ценностно-ориентирано поведение – права и отговорности на децата .Интерактивна технология; 9.2 Ориентиране в хуманните норми - здраволсловна и социална среда и превенции срещу зависимости при децата; 9.3 Културни и национални ценности – привързаност към рода и родината у децата (41-65); 10. 2. Природният свят като образователно напарвление; (67-71), УИ "Св.Кл.Охридски", София,2014, ISBN 978-954-07-3624-2 с електронен носител - CD , Мобилност на педагога и модулна интеракция в еднната система "детска градина - начално училище". Моделни технологии на учителя на 21 век , издателство:УИ, Св. "Климент Охридски", 2014, стр.:41-71, ISBN:978-954-07-3624-2, Ref 2014
19 Л. Пенева, Р. Пенев, Образователни аспекти на ранното детско развитие, Иновации в обучението и познавателното развитие/научно-практически форум/, 2014, стр.:52-54, Ref 2014
20 Л. Пенева, Усъвършенстване на разбирането и политиките за ранно детско развитие и образование в България, Седма национална конференция по предучилищно образование, 2014, стр.:25-25 2014
21 Л. Пенева, Възрастови и съдържателни параметри на подходите за учене през ранното детство, Шеста научно-практическа конференция Водим бъдещето за ръка, 2013, стр.:207-209 2013
22 Л. Пенева, Познавателно развитие в сюжетно-ролевата игра през ранните периоди на детството, Юбилейна международна научна конференция «50 години Великотърновски университет «Св. Св. Кирил и Методий», , 2013, стр.:83-87, Ref 2013
23 Р. Пенев, Л. Пенева, Способността «дефиниране на чувствата» - предпоставка за емоционална интелигентност в предучилищна възраст, Иновации в обучението и познавателното развитие/научно-практически форум/, 2013, стр.:36-39, Ref 2013
24 Р. Пенев, Л. Пенева, Възпитателни ориентации на съвременните родители – характеристики, специфики, парадокси, Иновации в обучението и познавателното развитие /научно-практически форум/, 2012, стр.:21-22, Ref 2012
25 Л. Пенева, Образователни аспекти на позитивната подкрепяща среда през ранното детство, Научно-практическа конференция Водим бъдещето за ръка, 2012, стр.:235-238 2012
26 Р. Пенев, Л. Пенева, Ретроспекция на «Детинска мъдрост» в контекста конституиране на взаимодействието «детска градина-семейство». , Юбилейна международна университетска конференция 130 години предучилищно образование в България, 2012, стр.:41-46, Ref 2012
27 Р. Пенев, Л. Пенева, Визия на съвременните родители за актуалните поведенчески и образователни проблеми в периода на детството, ІV национална конференция по предучилищно възпитание, 2011, стр.:21-23 2011
28 Л. Пенева, Стандартите за ранно детско развитие и учене – предпоставка за изграждане на позитивна подкрепяща възпитателна среда, ІV национална конференция по предучилищно възпитание, 2011, стр.:35-36, Ref 2011
29 Л. Пенева, И. Йорданов, Всяко дете е важно, всяка година – решаваща /за ново образователно начало в края на ранното и предучилищното детство/. Пленарен доклад, ІІІ научно-практическа конференция по предучилищно възпитание, 2010, стр.:10-13 2010
30 Любослава Пенева, Социални и професионални нагласи относно качеството на съвременното предучилищно образование, ІІІ научно-практическа конференция по предучилищно възпитание, 2010, стр.:157-160 2010
31 Любослава Пенева, Педагогиката на ранното детство – необходим компонент от квалификацията на предучилищния педагог, 120 години Софийски университет «Свети Климент Охридски» - Развитие на педагогическата наука. Шеста есенна коференцияна ФНПП, издателство:Веда Словена-ЖГ, 2008, стр.:51-54, Ref 2008
32 Любослава Пенева, Ранното детство – дефицит на политики, стандарти и стратегии за образование и развитие, Първа национална среща по предучилищно възпитание, 2008, стр.:21-24 2008
33 Любослава Пенева, Приемственост между образователните структури в периода на детството, Приемственост и перспективи в развитието на педагогическата теория и практика, издателство:Веда Словена-ЖГ, 2007, стр.:112-116, Ref 2007
34 Любослава Пенева, Социална адаптация и емоционално благополучие през ранното и предучилищното детство, 125 години предучилищно възпитание в България, 2007, стр.:285-289 2007
35 R. Penev, L. Peneva, Dynamic of the Valuable Models of Bulgarian University Students (pedagogues’ specialities)., 3-rd Internationall Symposium on Teacher Training. Çanakkale, Turkey, 2006, Ref 2006
36 Любослава Пенева, Специфични проблеми на адаптацията към чуждоезикова среда в ранните периоди на детството, Подготовката на учители и социални педагози в навечерието на европейската интеграция, издателство:Веда Словена-ЖГ, 2006, стр.:100-104, Ref 2006
37 Любослава Пенева, Приемственост между ранна и предучилищна възраст – психологически основания и образователни параметри, Осигуряване и оценяване качеството на обучението, издателство:Веда Словена-ЖГ, 2005, стр.:90-93, Ref 2005
38 Радослав Пенев, Любослава Пенева, Терминални и инструментални ценности на бъдещите учители, Управление и образование. Доклади от Първата научно-приложна конференция с международно участие Образование, наука, икономика и технологии в глобализиращия се свят, 2005, стр.:59-65, Ref 2005
39 Любослава Пенева, Актуални социално-педагогически проблеми на ранното детство, Обучение и възпитание в началните училища, детските градини и специалните училищни заведения, издателство:Веда Словена-ЖГ, 2004, стр.:252-253, Ref 2004
40 Любослава Пенева, Образователни цели и варианти за реализацията им в ранна предучилищна възраст, Образованието в глобализиращия се свят. Част Първа, издателство:УИ Св. Св. Кирил и Методий, 2004, стр.:32-34, Ref 2004
41 Любослава Пенева, Развитие на речта и възможности за ранна социализация на децата от ранна предучилищна възраст, 120 години предучилищно възпитание. В.Търново, редактор/и: , издателство:Слово, 2002, Ref 2002
42 L. Peneva, Das SPIEL ALS FÖRDERUNGSUMGEBUNG FÜR DIE INTELLEKTUELLE ENTWICKLUNG IM FRÜHEN VORSCHULALTER, ICCP 22 World Play Conference Spiel und Spielzeug in der Gegenwart. Erfurt, Germany, Universitat Erfurt, 2001, Ref 2001
43 Любослава Пенева, Формиране и развитие на сюжетно-ролевата игра – условие за ранно проявление на творчество, Педагогически условия за детско творчество. Научно-практическа конференция, издателство:УИ Св. Св. Кирил и Методий, 1994, стр.:50-54, Ref 1994
44 Любослава Пенева, Възпитателни и дидактични функции на играта в ранна възраст /1-3 години/, Интензификация на учебно-възпитателния процес в условията на научно-техническата революция и развитие на способностите на учащите се. Научно-практическа конференция, издателство:УИ Св. Св. Кирил и Методий, 1989, стр.:51-52, Ref 1989
45 Любослава Пенева, Интелектуалното развитие на децата от ранна предучилищна възраст – предпоставка за възникване на характерните форми на общуване в сюжетно-ролевата игра, Играта и детето, 1989, Ref 1989
46 Любослава Пенева, Приказните герои на Андерсен и ценностната ориентация на детето от предучилищна възраст в семейството, Приказките на Андерсен и съвременното възпитание. Научна конференция, 1986, Ref 1986
47 Любослава Пенева, Формиране и развитие на нагледно-образното мислене чрез сюжетно-ролевата игра в ранна предучилищна възраст като фактор за оптимална интелектуална подготовка за училище, Подготовка на децата за училище и приемственост между детската градина и училището. Научно-практическа конференция, 1986, стр.:143-146, Ref 1986
48 Любослава Пенева, Некоторые психолого-педагогические аспекты формирования наглядно-образного мышления в сюжетно-ролевой игре у детей младшего дошкольного возраста, Сборник научных работ VI Конференции болгарских аспирантов, 1985 1985
49 Любослава Пенева, Психолого-педагогические проблемы развитие мышления в игре, Сборник научных работ VI Конференции болгарских аспирантов, 1984, стр.:5-10, Ref 1984
Студия в научно списание
1 Радослав Пенев, Любослава Пенева, Снежана Радева, Посланията на децата и реактивността на родителите. Годишник на СУ. том 111, Годишник на СУ "Св. Кл. Охридски", том:111, 2019, ISSN (print):2682-9622, Ref, PhD 2019
2 Л. Пенева, Р. Пенев, Характеристика и специфика на любопитството и интереса като значим компонент на подходите за учене през ранното детство, Годишник на СУ Св. Кл. Охридски, ФНПП, том:107, 2017, стр.:25-45, Ref 2017
3 Р. Пенев, Л. Пенева, В. Вълканова, М. Рачева, Отношение на съвременното българско семейство към оптимизираната регламентация на предучилищното образование, Годишник на СУ “Св. Кл. Охридски”, ФНПП, том:106, 2015, стр.:5-22, Ref, Web of Science, PhD 2015
4 Р. Пенев, Л. Пенева, Вл. Стойчев, И. Колева, Г.Георгиева, М. Легурска, Пл. Денев, Етноагресивни модели на поведение в предучилищна възраст. , Годишник на СУ “Св. Кл. Охридски”, ФНПП, том:104, 2012, стр.:5-25, ISSN (print):0861-8216, Ref, PhD 2012
5 Пенев, Р., И. Колева, Н. Александрова, В. Гюрова, Л. Пенева, Л. Спиридонова, Вербалната агресия в предучилищна възраст: количествени и качествени характеристики и специфики, Годишник на Софийския Университет “Св. Климент Охридски” Факултет по начална и предучилищна педагогика, том:103, 2011, стр.:5-43, ISSN (print):0861-8216, PhD 2011
6 Стоянова, М., Радослав Пенев, Лора Спиридонова, Любослава Пенева, „Вербалната агресия в предучилищна възраст, Количествени и качествени характеристики и специфики”, Годишник на СУ "Св. Климент Охридски", Факултет по начална и предучилищна педагогика,т. 103, 2010,ISBN, 0861-82-16, Годишник на СУ "Св. Климент Охридски", Факултет по начална и предучилищна педагогика, том:103, 2010, ISSN (print): 0861-82-16 2010
Студия в поредица
1 Любослава Пенева, Характеристика и специфика на интереса като значим компонент на подходите за учене през ранното детство, Годишник на СУ "Св. Кл. Охридски", брой:107, издателство:УИ "Св. Кл. Охридски", 2014, Ref 2014
2 Ирина Колева, Весела Гюрова, Радослав Пенев, Любослава Пенева, Вербалната агресия в предучилищна възраст: количествени и качествени характеристики и специфики.Студия в годишник на СУ., Студия в годишник на СУ, ISSN,0861-8216 том 103 Годишник на СУ “Св. Кл. Охридски”, , 2011, ISSN (print):ISSN,0861-8216 , Ref 2011
Студия в сборник (на конференция и др.)
Р. Пенев, Л. Пенева, Етнопроекции на факторите, провокиращи агресивни прояви в предучилищна възраст, Иновации в обучението и познавателното развитие/научно-практически форум/. , 2011, стр.:26-28, Ref 2011
Съставителска дейност
1 Радослав Пенев, Любослава Пенева, Галина Георгиева, Квалификация и добри педагогически практики. Четвърта част. Кръгла маса., ISBN:978-854-92368-4-2, София, Рецензирано 2022
2 Радослав Пенев, Любослава Пенева, Лучия Малинова, Квалификация и добри педагогически практики. Трета част. Кръгла маса., ISBN:978-854-92368-4-2, София, Рецензирано 2021
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Любослава Пенева, Игрово-познавателни ситуации за стимулиране на просоциално поведение 2021
2 Секционен доклад, Любослава Пенева, Учебната програма като част от рамката за качество на образованието и грижите в ранна детска възраст 2021
3 Секционен доклад, Любослава Пенева, Социално научаване в детството: влияние на семейството и електронните медии 2020
4 Секционен доклад, Любослава Пенева, Социално взаимодействие в детската градина 2019
5 Секционен доклад, Любослава Пенева, Предизвикателства пред ранното оценяване на риска от проблеми в развитието на детето в детската градина 2018
6 Секционен доклад, Любослава Пенева, Предизвикателства пред ранното оценяване на риска от проблеми в развитието на детето в детската градина 2018
7 Секционен доклад, Любослава Пенева, Нагласи на потребителите към образованието в училище 2018
8 Секционен доклад, Любослава Пенева, Възпитателните стратегии - основен компонент на стандартите за развитие и учене в ранното детство/от раждането до три години/ 2017
9 Секционен доклад, Любослава Пенева, Необходимост от нов подход към образованието в ранното детство в контекста на ЗПУО 2017
10 Секционен доклад, Любослава Пенева, Различие, толерантност и приобщаване в ранното детско образование 2017
11 Секционен доклад, Любослава Пенева, Житейски приоритети на съвременните деца и родители 2016
12 Секционен доклад, Любослава Пенева, Стандартите за развитие и учене в ранното детство/от раждането до три години/ - възможности за ефективна грижа, образование и подкрепа 2015
13 Секционен доклад, Любослава Пенева, Позитивно възпитание и педагогическо образование на родителите 2015
14 Секционен доклад, Любослава Пенева, Усъвършенстване на разбирането и политиките за ранно детско развитие и образование в България 2014
15 Секционен доклад, Любослава Пенева, Образователни аспекти на ранното детско развитие 2014
16 Секционен доклад, Любослава Пенева, Възрастови и съдържателни параметри на подходите за учене през ранното детство 2013
17 Секционен доклад, Любослава Пенева, Способността "дефиниране на чувствата" - предпоставка за емоционална интелигентност в предучилищна възраст 2013
18 Секционен доклад, Любослава Пенева, Познавателно развитие в сюжетно-ролевата игра през ранните периоди на детството 2013
19 Секционен доклад, Любослава Пенева, Възпитателни ориентации на съвременните родители - характеристики, специфики, парадокси 2012
20 Секционен доклад, Любослава Пенева, Ретроспекция на "Детинска мъдрост" в контекста конституиране на взаимодействието "детска градина-семейство" 2012
21 Секционен доклад, Любослава Пенева, Ретроспекция на "Детинска мъдрост" в контекста на конституиране на взаимодействието "детска градина-семейство" 2012
22 Секционен доклад, Любослава Пенева, Образователни аспекти на позитивната подкрепяща среда през ранното детство 2012
23 Секционен доклад, Любослава Пенева, Визия на съвременните родители за актуалните поведенчески и образователни проблеми в периода на детството 2011
24 Секционен доклад, Любослава Пенева, Стандартите за ранно детско развитие и учене - предпоставка за изграждане на позитивна подкрепяща възпитателна среда 2011
25 Секционен доклад, Любослава Пенева, Етнопроекции на факторите, провокиращи агресивни прояви в предучилищна възраст 2011
26 Секционен доклад, Любослава Пенева, Всяко дете е важно, всяка година - решаваща/за ново образователно начало в края на ранното и предучилищното детство/ 2010
27 Секционен доклад, Любослава Пенева, Социални и професионални нагласи относно качеството на съвременното предучилищно образование 2010
Участие в редколегия
1 Любослава Пенева, Квалификация и добри педагогически практики, Участие в редколегия 2020
2 Любослава Пенева, списание Предучилищно възпитание, Участие в редколегия 1996
Учебник
1 Гюрова, В., Д. Гюров, Л. Малинова, Б. Ангелов, М. Баева, Л. Пенева, Р. Пенев, Р. Енгелс, Л. Спиридонова, М. Стоянова, Г., Михайлова, Втори учебен свитък за едногодишно специализирано обучение (ЕСО) във висши училища с цел придобиване на допълнителна квалификация/преквалификация Детски учител/Начален учител - „Мобилност на педагога и модулна интеракция в единната система „детска градина – начално училище“: Модулно институционално образование на децата в детската градина , ISBN:978-954-07-3624-2, МОН, София, Рецензирано 2014
2 Весела Гюрова, Магдалена Стоянова, Лучия Малинова, Гергана Михайлова, Димитър Гюров, Любослава Пенева, Радослав Пенев, Розалина Енгелс-критидис, Лора Спиридонова, Мобилност на педагога и модулна интеракция в единната система "Детска градина-начално училище",Моделни технологии на учителя на 21 век. Модулно институционално образование на децата в детската градина, 2 Детски учители,София УИ "Св. Кл. Охридски", 2014, Тема № 9.2, 9.3, (56-65), т.10.2,(65-67).ISBN:978-954-07-3624-2 , ISBN:978-954-07-3624-2 , УИ "Св. Кл. Охридски", , София, Рецензирано 2013
3 Л. Пенева, М. Миткова, Малка приказна пътечка. Книга за учителя за яслена и първа А група на детските ясли и детската градина, Булвест 2000, София, Ref, Рецензирано 2012
4 Л. Пенева, М. Миткова, Малка приказна пътечка. Методическо ръководство за реализиране на образователното съдържание в групите на детските ясли и първа А група на детската градина, Булвест 2000, София, Ref, Рецензирано 2012
5 Л. Пенева, М. Миткова, Малка приказна пътечка. Методическо ръководство. Примерни разпределения на ситуациите, тематичното и образователното съдържание в яслена/първа А група в детските ясли и в детската градина. Протокол за отчитане на резултатите от изходящата диагностика на постиженията на всяко дете. , Булвест 2000, София, Ref, Рецензирано 2012
6 Любослава Пенева, Весела Гюрова, Книга за учителя за яслена и предучилищна група в детската градина. Поредица Ръка за Ръка, Просвета, София, Ref, Рецензирано 2010
7 Весела Гюрова, Любослава Пенева, Програмна система Ръка за ръка, Книга за учителя за яслена и предучилищна група в детската градина, Просвета,ISBN 954-01-1696-1 (обем от 120 с.), Ref, Рецензирано 2005
8 Баева, Мария, Весела Гюрова, Димитър Гюров, Любослава Пенева, Елена Русинова, Тодорка Веленова, Програма за възпитание на детето от две до седемгодишна възраст, ISBN:954-8155-07-9, ИК Д. Убенова, София, Рецензирано 1993
9 Весела Гюрова, Димитър Гюров, Елена Русинова, Любослава Пенева, Баева, Мария, Тодорка Веленова, Програма за възпитание на детето от две до седемгодишна възраст. Книга за учителя, ISBN:954-8155-07-9, ИК Д. Убенова, София, Рецензирано 1993
10 Любослава Пенева, Научно-приложна разработка «Компютърна система Общи умствени способности на детето» по програма «Стимулиране творческото развитие на личността», ЦИНТИ, Рецензирано 1991
Учебно помагало
1 Любослава Пенева, Марияна Миткова, Ирена Неделчева, "Да играем заедно!"- Комплект настолни игри за 3-4 годишни деца, ISBN:978-954-18-1586-1, Клет България ООД, Булвест 2000, София 2020
2 Любослава Пенева, Марияна Миткова, Ирена Неделчева, "Да играем заедно!". Комплект настолни игри за 4-5 годишни деца, ISBN:978-954-18-1587-8, Клет България ООД, Булвест 2000, София 2020
3 Любослава Пенева, Марияна Миткова, Ирена Неделчева, "Да играем заедно!". Комплект настолни игри за 5-6 годишни деца, ISBN:978-954-18-1588-5, Клет България ООД, Булвест 2000, София 2020
4 Любослава Пенева, Марияна Миткова, Ирена Неделчева, "Да играем заедно!". Комплект настолни игри за 6-7 годишни деца, ISBN:978-954-18-1589-2, Клет България ООД, Булвест 2000, София 2020
5 Л. Пенева, М. Трифонова, Е. Андонова, М. Мутафчиева, Н. Колчева, Скрининг тест за тригодишни деца. Книжка със стимули, София, Ref, Рецензирано 2014
6 Любослава Пенева, Марияна Миткова, Малка приказна пътечка. Компактдиск с музикални произведения. Песни за изпълнение и слушане за 2–3-годишни деца, Булвест 2000, София, Рецензирано 2012
7 Любослава Пенева, Марияна Миткова, Малка приказна пътечка. Комплект дидактични табла за 2-3 годишни деца в групите на детските ясли и първа А група на детската градина, Булвест 2000, София, Рецензирано 2012
8 Любослава Пенева, Марияна Миткова, Малка приказна пътечка. Комплект игри за 2-3 годишни деца в групите на детските ясли и първа А група на детската градина, Булвест 2000, София, Рецензирано 2012
9 Любослава Пенева, Марияна Миткова, Малка приказна пътечка. Сборник с текстове, игри и песни за 2–3-годишни деца в групите на детските ясли и първа А група на детската градина, Булвест 2000, София, Рецензирано 2012
10 Л. Пенева, М. Миткова, Малка приказна пътечка. Комплект материали за 2-3 годишни деца в групите на детските ясли и първа А група на детската градина, Булвест 2000, София, Рецензирано 2011
11 Любослава Пенева, Весела Гюрова, Играя и раста. Книжка за яслена и предучилищна група в детската градина. Поредица Ръка за Ръка, Просвета, София, Ref, Рецензирано 2010
12 Весела Гюрова, Любослава Пенева, Играя и раста, Програмна система Ръка за ръка, Книга за яслена и предучилищнагрупа в детската градина,ISBN 954-01-1626-0, ISBN:954-01-1626-0, Просвета, София, Ref, Рецензирано 2004
13 Весела Гюрова, Любослава Пенева, Програмна система Ръка за ръка, Раста и откривам. Книжка за яслена и предучилищна група в детската градина. ISBN 954-01-1694-5, ISBN:954-01-1694-5, Просвета, София, Ref, Рецензирано 2004
14 Весела Гюрова, Любослава Пенева, Моят свят. Книга за детето /2-3 годишни/. Програма за възпитание на детето то две до седемгодишна възраст. , ИК Д. Убенова, София, Рецензирано 1993