Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на доц. доктор на науките Димка Гичева-Гочева

Author ID (SCOPUS):8740681300
Глава от книга
Николай Гочев, Димка Гичева-Гочева, Аристотел. МЕТАФИЗИКА. Превод на Николай Гочев с встъпителна студия,коментар на кн. IV-IX,индекс и съставителство на библиография от него. Димка Гичева-Гочева – редакция и коментар на кн. I-III и X-IV, послеслов и библиография. Иван П. Петров – редакция на кн. IV-IX, съставителство на библиография. , ISBN:978-954-07-4964-8, УИ "Св. Климент Охридски", София, Рецензирано 2020
Дисертация доктор на науките
Димка Иванова Гичева-Гочева, Към понятията справедливо и справедливост в практическата философия на Аристотел, СУ "Св. Климент Охридски", ФФ 2019
Дисертация д-р
Димка Иванова Гичева-Гочева, Телеологизмът във философията на Аристотел, СУ "Св. Климент Охридски", ФФ, Катедра История на философията, Ръководител:проф. дфн Ради Радев 1997
Друго (научно-популярни и др. под.)
Димка Иванова Гичева-Гочева, Отзив за изложението "Алея на книгата" в "Литературен вестник", бр. 31, 2020. , Фонцаия "Литературен вестник" 2020
Книга
1 Димка Гичева-Гочева, Иван Георгиев Колев, Хараламби Паницидис (съставители), Предизвикателството Аристотел. Сборник, съдържащ 42 текста от едноименна конференция. Съставителство, редакция на 36 текста, предговор и две тематични библиографии. ISBN 978-954-07-4382-0 , УИ "Св. Климент Охридски", София, Рецензирано, в сътрудничество с чуждестранни учени 2018
2 Димка Гочева , Невена Панова, Иглика Милушева, Елена Георгиева, Галина Иванова, Георги Петков, Николай Гочев, Политическата мисъл на европейското "минало". Димка Гочева, съставител. Невена Панова и Иглика Милушева, научни редактори.ISBN 978-954-07-2976-3, УИ "Св. Климент Охридски", София, Рецензирано 2010
3 Димка Гочева, Владимир Маринов , Димитър Илиев, Мария Николова, Аристотел. Два трактата. За небето. За възникването и загиването. Превод, встъпителна студия, бележки и индекс на "За небето". Превод на "За възникването и загиването" - Димитър Илиев. Редактор Владимир Маринов. Послеслов за Платоновите многостени от Мария Николова. ISBN-10: 954-8478-87-0 ISBN-13: 978-954-8478-87-8, СОНМ, София, Ref 2006
4 Димка Гичева-Гочева, Николай Гочев, Иван Христов, Аристотел. МЕТАФИЗИКА. Първи български превод. Книги І-ІІІ и Х-ХІV преведени от Н. Гочев и редактирани от Д. Гочева. Книги ІV-ІХ преведени от Иван Христов. Академично издание с встъпителни студии от Димка Гочева и Иван Христов, предговор на Николай Гочев(заглавие на студията на Д. Г.: Какво е Метафизиката на Аристотел? с. V-XXXVI; коментари към превода на Николай Гочев на книги Първа-Трета от Д. Гочева: с. 305-319; коментари към превода на книги Десета- Четиринадесета от Д. Гочева: с. 351-381; Библиография - Д. Гочева и Иван Христов: с. 433-450) ISBN 954-8478-24-2, СОНМ, София, Ref 2000
Монография
1 Димка Гичева-Гочева, Електронно издание: В лабиринта на Платон и Аристотел, ISSN (online):, УИ "Св. Климент Охридски", София, Рецензирано 2020
2 Димка Гочева, POIKILIA. Една книга за класическите гръцки мислители. 325 страници, библиография с. 311-325., ISBN:ISBN 978-954-07-3452-1, УИ "Св. Климент Охридски", София, Рецензирано 2013
3 Димка Гочева, За Европа и университета. 215 страници, библиография на с. 201-213. , ISBN:954-8478-73-0, СОНМ, София 2005
4 Димка Гочева, Университетът: накъде? 227 страници, библиография на с. 210-220, ISBN:954-8478-31-5, СОНМ, София 2002
5 Димка Гичева-Гочева, Нови опити върху Аристотеловия телеологизъм. 351 страници, библиография на с. 327-348., ISBN:954-607-206-0, "ЛИК", София, Ref, Рецензирано 1999
6 Димка Гичева, В лабиринта на Платон и Аристотел. ISBN 954-07-0272-0. 171 страници. Отличена през 1996 г. с наградата на Философска фондация "Минерва" и с наградата за най-добър млад учен на Фондация "Св. Климент Охридски", споделена тогава със ст. ас. Кристиан Таков - Бог да го прости! , ISBN:954-07-0272-0, УИ "Св. Климент Охридски", София, Ref 1994
Научен проект
1 Димка Гичева-Гочева, Предизвикателството Аристотел. Национална конференция с международно участие. 28-30 ноември 2016 г., Ръководител, , Номер на договора:№209 от 14 април 2016 2016
2 Димка Гичева-Гочева, Проект, финансиран съвместно от ФФ и ФКНФ чрез вътрешноуниверситетския фонд “Научни изследвания” за 2011 г. за осъществяване на научни форуми Последният диалог на Платон Епиномис? Текстове, преводи и интерпретации. Организиран съвместно с гл. ас. д-р Невена Панова от катедра Класическа филология, ФКНФ. Тридневният международен семинар се състоя на 22, 23 и 24 юни 2011 г. в Зала 1 на СУ. Специален тематичен блог за тридневния международен семинар – вижте тук: http://theepinomisofplato.blogspot.com/ , Ръководител, СУ, ФКНФ и ФФ 2011
3 Димка Гичева-Гочева, Проект (индивидуален), финансиран от вътрешноуниверситетския фонд “Научни изследвания” за 2009/2010 г. на тема “Справедливото и справедливостта в историографията и класическата гръцка философия: Херодот, Тукидид, Платон и Аристотел”. Преводът на книга Епсилон от „Никомахова етика“ и коментарът към него е отпечатан в сп. Философски алтернативи, 6/2011, а студиите за Херодот и Тукидид са включени в книгата ми, излязла през 2013 г. в УИ "Св. Климент Охридски". , Ръководител, СУ, ФФ, Номер на договора:No 155/ 15.05.2009 г. 2009
4 Димка Гичева-Гочева, Подготовка и провеждане на Двусеместриален интердисциплинарен избираем курс, осъществен през 2007/8 година с подкрепата на ЦЕУ Будапеща от екип преподаватели от СУ и ВТУ: Актуалната античност. Политическата мисъл на античния свят. Съвместно с проф. дфн Анастас Герджиков и д-р Невена Панова от катедрата по Класическа филология във ФКНФ, доц. д-р Димитър Димитров и докторант хон.ас. Владимир Маринов от ВТУ, “Св.Св. Кирил и Методий”, д-р Елена Георгиева. (През 2010 г. УИ „Св. Климент Охридски” издаде сборник с текстове на студенти и преподаватели, участвали в курса, озаглавен „Политическата мисъл на европейското „минало””. За подробности вж. http://dimkasdiary.blogspot.com/2010/03/blog-post_04.html) , Ръководител, Централноевропейски университет Будапеща 2007
5 Димка Гичева-Гочева, The role of universities in the transformation of societies - CHERI (www.open.ac.uk/cheri/index.htm ) and ACU, London and HESP, OSI, Budapest. Като индивидуален проект разработва Legislating for higher education in Balkan countries за програмата International Policy Fellowships – CEU, Budapest. Подробности за тези два проекта и институциите, с които те са свързани - на уебстраницата: www.policy.hu/ipf/index.html, и на личния ми уебсайт за тях www.policy.hu/gocheva . , Член, Централноевропейски Университет Будапеща 2002
6 Димка Гичева-Гочева, The need of reform in the humanitarian faculties. Tempus Phare project. Ръководител на общофакултетния екип: проф. Александър Андонов., Член, Европейска комисия 1999
Научно ръководство
1 Димка Гичева-Гочева, Джавахарлал Неру и древноиндийското философско наследство, СУ, ФФ, Катедра История и теория на културата, специалност Културология дипломна работа:Тара Нирдош Чатурведи 2021
2 Димка Гичева-Гочева, Ерос и красиво - метод на общуване в ранните диалози на Платон, СУ "Св. Климент Охридски", ФФ, Катедра по Логика, етика и естетика дипломна работа:Мария Александрова 2015
3 Димка Гичева-Гочева, Силата на словото да води и подвежда. (Според "История на Пелопонеската война" на Тукидид и "Алкивиад" на Платон), Софийски университет, ФФ, катедра по Реторика дипломна работа:Бони Георгиева Калчева 2014
4 Димка Гичева-Гочева, Влиянието и мястото на философията за психологическото познание. Четири исторически примера., СУ, ФФ дипломна работа:Диана Цветкова 2012
5 Димка Гичева-Гочева, Дискурсът за съдбата в етиката на Сенека, СУ, ФФ дипломна работа:Снежанка Рибарска 2012
6 Димка Гичева-Гочева, Доброто в космоса и битието според Платон и Аристотел, СУ, ФФ дипломна работа:Людмил Танов 2012
7 Димка Гичева-Гочева, Реторическите възгледи на философа Горгий според диалога "Горгий" на Платон, НГДЕК и ФФ дипломна работа:Петър Топуров 2008
8 Димка Гичева-Гочева, Проблемът за щастието според Платон и Аристотел, СУ, ФФ дипломна работа:Димитър Цаков 2007
9 Димка Гичева-Гочева, Възникването и загиването в "За възникването и загиването" на Аристотел, СУ, ФФ дипломна работа:Цена Желязкова 2006
10 Димка Гичева-Гочева, Математическите проблеми в диалозите "Менон", "Тимей" и "Теетет" на Платон, СУ, ФФ дипломна работа:Мария Николова 2005
11 Димка Гичева-Гочева, Безсмъртието на душата в диалозите на Платон "Федон", "Федър" и "Тимей", НГДЕК дипломна работа:Петя Хаджимитрова 2003
12 Димка Гичева-Гочева, Магистърска теза: "Проблемът за властта в "Закони" на Платон", СУ, ФФ дипломна работа:Атанас Игов 2003
13 Димка Гичева-Гочева, Магистърска теза: Превод на "Метафизика" на Теофраст с коментар и бележки, СУ, ФФ дипломна работа:Зоя Христова 2003
14 Димка Гичева-Гочева, Магистърска теза: "Учението за причините и началата в "Метафизика" на Аристотел", ФФ, СУ дипломна работа:Моника Портокалска 2002
15 Димка Гичева-Гочева, Философията на природата преди Сократ, НГДЕК дипломна работа:Валентин Танев 2000
16 Димка Гичева-Гочева, Магистърска теза: Филология и философия на софистиката, Катедра по Класическа филология, ФКНФ, СУ дипломна работа:Драга Сапаревска 1998
Превод на книга
1 Димка Гичева-Гочева, Аристотел. За небето. В изданието "Аристотел. Два трактата". Превод от старогръцки език. Редактор на превода Владимир Маринов.ISBN-10: 954-8478-87-0 ISBN-13: 978-954-8478-87-8, "Сонм", София, Рецензирано 2006
2 Димка Гичева-Гочева, Майлс Бърниет. Гняв и отмъщение. ISBN 954-730-038-5 , "Сиби", София, Рецензирано, в сътрудничество с чуждестранни учени 1999
3 Димка Гичева-Гочева, Паул Файерабенд. Против метода. Превод от английски език. Редактор на превода Константин Янакиев. ISBN 954-02-0196-9, "Наука и изкуство", София, Рецензирано 1996
Превод на статия
Dimka Gicheva-Gocheva, Превод на английски на встъпителната студия History between Time and Eternity на иеродякон Атанасий - превод Димка Гочева. В: Saint Paisius of Hilandar. A Slavonic-Bulgarian History. Translated by Evgenia Pancheva. ISBN 978-954-770-442-8, ISBN:978-954-770-442-8, Фондация "Наследство на Зографската света обител", София 2018
Редактор на издание реферирано
1 Димка Гичева-Гочева, Николай Гочев. "Старогръцката литература. От легендарните начала на поезията до края на елинизма". ISBN 978-954-07-4683-8. УИ "Св. Климент Охридски", 648 стр., Редактор на издание реферирано 2019
2 Димка Гичева-Гочева, Херметически корпус. Превод от старогръцки Николай Гочев. Издание на Кирило-Методиевски научен център, БАН., Редактор на издание реферирано 2018
3 Димка Гичева-Гочева, "Литературен вестник", 2017/брой №3, посветен на юбилея на Аристотел и конференцията "Предизвикателството и Аристотел", Редактор на издание реферирано 2017
4 Димка Гичева-Гочева, Аристотел. Метафизика. Книги I-III и X-XIV. С., 2017, изд. "Дива 2007". Превод Николай Гочев. , Редактор на издание реферирано 2017
5 Димка Гичева-Гочева, Николай Гочев. "Александрия II". УИ "Св. Климент Охридски", Редактор на издание реферирано 2017
6 Димка Гичева-Гочева, Софокъл. Антигона, Редактор на издание реферирано 2014
7 Димка Гичева-Гочева, Аристотел. Атинската държавна уредба, Редактор на издание реферирано 2012
8 Димка Гичева-Гочева, Херметически корпус, издателство Проектория, Редактор на издание реферирано 2012
9 Димка Гичева-Гочева, Аристотел. Метафизика. С., 2000, изд. СОНМ, Редактор на издание реферирано 2000
10 Димка Гичева-Гочева, редакция на гръцки и латински термини в "Човешката ситуация" на Хана Арент, пр. Константин Янакиев; на "История на сексуалността", т. 2 на Мишел Фуко, пр. Антоанета Колева; на "Нечовешкото" на Лиотар, пр. на Т. Минева, В. Праматаров и Р. Пиронска, Редактор на издание реферирано 1993
Статия в научно списание
1 Dimka Gicheva-Gocheva, Dmitry Balalikin. "Galen on Apodictics". Studies in Medical Philosophy, No 7, Stuttgart, ibidem-Verlag, 2020, Sofia Philosophical Review, vol:vol. XIV, issue:No1, 2021, pages:22-34, ISSN (online):1313-275X, Ref, Web of Science 2021
2 Димка Гичева-Гочева, Диана Атанасова-Пенчева, Translating the Subtleties. The Philosophical Categories in the Symeon Collection (Symeon's Miscellany). ISSN 1312-238X ISSN 2603-3364 (e-publication), Scripta & e-Scripta, том:18, 2018, стр.:75-92, Ref, Web of Science 2018
3 Dimka Gicheva-Gocheva, The Influence of Herodotus on the Practical Philosophy of Aristotle , Labyrinth. An international journal for philosophy, value theory and sociocultural hermeneutics.PRINTED ISSN: 2410-4817 ONLINE ISSN: 1561-8927 , том:18, брой:2 , 2016, стр.:104-116, Ref, Web of Science 2016
4 Димка Гичева-Гочева, Превод на кн. Епсилон на "Никомахова етика" и коментар: Нов превод на „Никомахова етика“ в контекста на актуалните интерпретаторски тенденции в аристотелознанието , "Философски алтернативи" ISSN 0861-7899, брой:бр. 6, 2011, стр.:5-30, Ref 2011
5 Димка Гичева-Гочева, Спомени и размисли за проф. Ради Радев, Философия. ISSN 0861-6302, брой:4/2011, 2011, стр.:18-25, Ref 2011
6 Димка Гичева-Гочева, Apologia declarationis Boloniensis contra murmurantes, "Критика и хуманизъм" ISSN 0861-1718, том:Issue No: 21, брой:21, 2006, стр.:107-119, Ref 2006
7 Димка Гичева-Гочева, Еврика: Сиракуза, 2 част, "Следва", ISSN 1311-9060, брой:11, 2005, стр.:7-13 2005
8 Димка Гичева-Гочева, Еврика: Сиракуза, 1 част, "Следва", ISSN 1311-9060, брой:10, 2004, стр.:20-31 2004
9 Димка Гичева-Гочева, За (не)възможното използване на Аристотеловите политологически идеи тук-и-сега, "Критика и хуманизъм" ISSN 0861-1718, том:кн. 13, брой:1/2002, 2002, стр.:183-207, Ref 2002
10 Dimka Gitcheva, Bulgarian Interpretations of Ancient and Medieval Philosophy, Studies in East European Thought. ISSN 0925-93-92, том:53, брой:1/2, 2001, стр.:75-109, Ref, Web of Science, в сътрудничество с чуждестранни учени 2001
11 Димка Гичева-Гочева, Триптих за Елада, Език и литература. Тематичен брой: Средиземноморската мисъл. ISSN 0324-1270, том:1-2, брой:1-2, 2001, стр.:287-293, Ref 2001
12 Димка Гичева, Българо-френският семинар "Знанието за вълшебното. Традиции и интерпретации на приказките" - факти и провокации, Език и литература. ISSN 0324-1270, том:LIII, брой:2/1998, 1998, стр.:156-162 1998
13 Димка Гичева, Апокалипсисът в “Държавникът” като допълнителност по отношение на идеята за правенето на космоса в “Тимей”. , "Философия" ISSN 0861-6302, брой:1993/6, 1993, стр.:43-50, Ref 1993
14 Димка Гичева, Третият международен Платонов симпозиум, проведен в университета в Бристол, 25-30 август 1992 г. Кратко представяне на докладите на българските участници и превод на обзорния доклад на Холгер Теслеф "Някои основни и най-общи проблеми". , "Философски преглед" ISSN 0861-4369, том:1-2, брой:1-2/ 1993, 1993, стр.:157-165 1993
15 Димка Гичева, Няколко щрихи към теорията за относителността на езика, Философска панорама, брой:3-4, 1985, стр.:40-48, Ref 1985
Статия в поредица
1 Димка Гичева-Гочева, За "За образованието.Ареопагитика" от Джон Милтън., сп. "Панорама". , том:Епохи, митове, фрагменти, брой:бр. 2019/2020, 1, редактор/и:Красимир Кавалджиев, Людмила Миндова, издателство:"Панорама", 2020, стр.:183-185, ISSN (print):0205-0013 2020
2 Димка Гичева-Гочева, Един от новите Седмочисленици, Литературен вестник, брой:бр. 11/20-26 март , редактор/и:Димка Гочева и Камелия Спасова, 2019, стр.:14-14, ISSN (print):1310-9561 2019
3 Димка Гичева-Гочева, ”За битието се говори в множество значения…”, или за 50-годишния юбилей на Иван Христов, "Литературен вестник" ISSN 1310-9561, брой:бр. 10, 23-29 март, издателство:Фондация "Литературен вестник", 2011, стр.:3-3, Ref 2011
4 Димка Гичева-Гочева, Dimka Gocheva.Review of the book The Policy against Education. Vesela Chichovska. 2nd amended edition. Sofia: Gutenberg Publishing House, 2011, 579 p.,, Umcommon Culture, том:Vol 2, no. 3/4 (2011): From Closed Doors to Open Gates , брой:Vol 2, no. 3/4 (2011), издателство:2010-2013: ATHENA Project Consortium, 87-100 Toruń Krasińskiego 121 b/113 Poland, 2011, стр.:71-71, Ref 2011
5 Димка Гичева-Гочева, Multum, non multa: За успеха и признанието на RHIZAI., вестник "Култура" ISSN 2603-4441, том:"Култура", брой:28 февруари 2009 , редактор/и:Марин Бодаков, издателство:"Култура", 2009, стр.:1-7, Ref 2009
6 Димка Гичева-Гочева, Философът, който се страхуваше от суетата. Спомен за Михаел Фреде. Както и превод на негролога в "Таймс" за него: in memoriam Михаел Фреде (1940-2007), "Литературен вестник" ISSN 1310-9561, брой:2007/бр. 39, 28 ноември-4 декември, редактор/и:Бойко Пенчев, издателство:Фондация "Литературен вестник", 2007 2007
7 Димка Гичева-Гочева, Vivere e(s)t cogitare, или размисли и питания около книгата на Богдан Богданов "Отделно и заедно". Съкратена версия на рецензията., "Литературен вестник", , брой:2006, бр. 2, 18-24 януари , редактор/и:Бойко Пенчев, издателство:Фондация "Литературен вестник" , 2006, стр.:10-11, Ref 2006
8 Димка Гичева-Гочева, Vivere e(s)t cogitare, или размисли и питания около книгата на Богдан Богданов "Отделно и заедно".Цялостна версия на рецензията., сайт на проф. Богдан Богданов, том:сайт на НБУ, редактор/и:Веселина Василева, издателство:НБУ, 2006, стр.:1-24 2006
9 Димка Гичева-Гочева, Risum teneatis, amici? Или, коментар на два текста от академичната публицистика у нас в началото на 20 век., "Демократически преглед" ISSN 1310-2311, брой:книга 53, редактор/и:Михаил Неделчев, издателство:Дружество "Гражданин", 2005, стр.:100-106, ISSN (print):1310-2311 2005
10 Димка Гичева-Гочева, Преходът и преобразуването, "Литературен вестник" ISSN 1310-9561, брой:8/2005, 2-8 март , редактор/и:Бойко Пенчев, издателство:Фондация "Литературен вестник", 2005, стр.:2-11, Ref 2005
11 Димка Гичева-Гочева, Книгите за мен. Литературна анкета на ЛВ за 2003, "Литературен вестник" ISSN 1310-9561, брой:бр. 1, 7-13 януари, 2004, стр.:5-5, Ref 2004
12 Димка Гичева-Гочева, Необходими, но закъснели и недостатъчни (относно промените в Закона за висше образование), "Дневник", том:6 октомври 2004, 2004, стр.:7-7 2004
13 Димка Гичева-Гочева, Университетска олигархия. (Позиция в защита на доц. Иван Христов преподавател във ВТУ), "Дневник", том:5 март 2004, 2004, стр.:7-7 2004
14 Димка Гичева-Гочева, Вижда ли се краят на академичния клиентелизъм?, "Дневник", том:16 април 2003, 2003, стр.:7-7 2003
15 Dimka Guicheva-Gocheva, Legislating for Higher Education in Balkan Countries., Center for Policy Studies, том:International Policy Fellowship Program., брой:1, редактор/и:Voldemar Tomusk, издателство:CEU Budapest, 2002, стр.:1-10, в сътрудничество с чуждестранни учени 2002
16 Николай Гочев, Димка Гочева, Емил Григоров, Богдан Богданов, Анастас Герджиков, Стилиян Йотов, Лидия Денкова, Цвете Лазова, Иван Кръстев, Димитър Вацов, Аристотеловото наследство и съвременните политологически идеи, "Култура" ISSN 2603-4441, брой:бр. 28 (2236), 12 юли 2002, редактор/и:Димитър Вацов, издателство:Фондация "Пространство Култура", 2002, стр.:10-11, Ref 2002
17 Димка Гичева-Гочева, За просешката тояга на Софийския университет, вестник "Дневник", брой:бр. 107 (342), 3 юни 2002, 2002 2002
18 Димка Гичева-Гочева, Защо студентите да им гласуват?, "Дневник", том:10 декември 2002, 2002, стр.:7-7 2002
19 Димка Гичева-Гочева, Защо у нас могат да се фабрикуват дипломи?, "Дневник", том:11 юли 2002, 2002, стр.:7-7 2002
20 Димка Гичева-Гочева, Какво дължи автономният университет на обществото?, "Дневник", том:24 май 2002, 2002, стр.:7-7 2002
21 Димка Гичева-Гочева, Как е възможна автономията на университета?, "Литературен вестник" ISSN 1310-9561, брой:бр. 20, редактор/и:Бойко Пенчев, издателство:Фондация "Литературен вестник", 2001, стр.:1-10, Ref 2001
22 Димка Гичева-Гочева, Миглена Николчина, Димка Гичева, Амелия Личева: "Университетът - кой знае защо?" Продължение на дебата, "Литературен вестник", брой:бр. 4, 31 януари-6 февруари 2001, редактор/и:Бойко Пенчев, издателство:Фондация "Литературен вестник", 2001, стр.:3-5, Ref 2001
23 Димка Гичева-Гочева, Предложение-проект за преминаване към кредитна система на обучение на студентите в специалностите на СУ "Св. Климент Охридски", "Алма матер", том:бр. 4, май 2001, 2001, стр.:4-4 2001
24 Димка Гичева-Гочева, Законопроектът за научните звания и за образователната и научна степен "доктор" - pro et contra, 1., "Литературен вестник" ISSN 1310-9561, брой:бр. 35, редактор/и:Бойко Пенчев, издателство:Фондация "Литературен вестник", 2000, стр.:8-8, Ref 2000
25 Димка Гичева-Гочева, Законопроектът за научните звания и за образователната и научна степен "доктор" - pro et contra, 2, "Литературен вестник" ISSN 1310-9561, брой:36, редактор/и:Йордан Ефтимов, издателство:Фондация "Литературен вестник", 2000, стр.:3-3, Ref 2000
26 Димка Гичева-Гочева, Какво е това университет?, "Литературен вестник" ISSN 1310-9561, брой:бр. 21, 31 май-6 юни 2000, редактор/и:Бойко Пенчев, 2000, стр.:3-13 2000
27 Димка Гичева-Гочева, Международната среща на ректорите, "Алма матер", брой:бр. 1, издателство:Асистентски колегиум, 2000, стр.:1-3 2000
28 Димка Гичева-Гочева, Обръщение към преподавателската колегия на СУ "Свети Климент Охридски", "Алма матер", брой:бр. 2, издателство:Асистентски колегиум, 2000, стр.:4-5 2000
29 Димка Гичева-Гочева, Университетът за мен, "Литературен вестник" ISSN 1310-9561, брой:бр. 4, 31 януари-6 февруари 2001, редактор/и:Бойко Пенчев, 2000, стр.:6-6 2000
30 Димка Гичева-Гочева, За принципите на хуманитарното висше образование и неговото управление, 1 част, "Литературен вестник" ISSN 1310-9561, брой:бр. 9, 10-16 март 1999, редактор/и:Бойко Пенчев, издателство:Фондация "Литературен вестник", 1999, стр.:3-11, Ref 1999
31 Димка Гичева-Гочева, За принципите на хуманитарното висше образование и неговото управление, 2 част, "Литературен вестник" ISSN 1310-9561, брой:бр. 10, 17-23 март, редактор/и:Пламен Дойнов, 1999, стр.:3-7, Ref 1999
32 Димка Гичева-Гочева, Оксфордски прочити на класическото гръцко философстване у нас, "Литературен форум" ISSN 0861-2153, брой:бр. 27, 21-27 септември, редактор/и:Марин Георгиев, издателство:"Литературен форум", 1999, стр.:13-14 1999
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Димка Гичева-Гочева, Един от новите Седмочисленици, Мислене и действане. Доклади от Годишните четения на АРУКО, 14-15 декември 2018 г., редактор/и:Димка Гичева-Гочева и Невена Панова, издателство:УИ "Св. Климент Охридски", 2020, стр.:157-168, ISBN:978-954-07-5021-7 2020
2 Димка Гичева-Гочева, Невена Панова, Мислене и действане – за конференцията и нейните организатори, Мислене и действане. Доклади от Годишните четения на АРУКО, 14-15 декември 2018 г., редактор/и:Димка Гичева-Гочева и Невена Панова, издателство:УИ "Св. Климент Охридски", 2020, стр.:7-14, ISBN:978-954-07-5021-7 2020
3 Димка Гичева-Гочева, Образцова във всичко, Балканистиката е моят живот. (Не)познатата проф. Василка Тъпкова-Заимова., редактор/и:Георги Николов, Рая Заимова и др., издателство:"Фабер", Институт по балканистика с център по тракология, 2020, стр.:225-230, ISBN:978-619-00-1209-2 2020
4 Димка Гичева-Гочева, "Спиралата на Теодор", или за динамично-диалектичната математика, Sapere aude. Сборник в чест на проф. дфн Искра Христова-Шомова, editor/s:В.Савова, И. Трифонова, П. Петков, И. Петров, Publisher:УИ "Св. Климент Охридски", 2019, pages:81-93, ISBN:978-954-07-4890-0 2019
5 Димка Гичева-Гочева, Аристотел. Метафизика. IV-IX. Превод, предговор, индекс и коментар Николай Гочев. Послеслов Димка Гичева-Гочева., Аристотел. Метафизика., редактор/и:д-р Иван П. Петров, издателство:"Дива 2007", 2019, стр.:345-347, ISBN:978-619-91056-4-1 2019
6 Dimka Gicheva-Gocheva, The Influence of Herodotus on the Practical Philosophy of Aristotle , The World Congress of Philosophy: The Philosophy of Aristotle. vol. IV, редактор/и:M. Adam and Sophia Boudouri, издателство:Ionia Publications, 2018, стр.:57-67, ISBN:978-960-7670-88-5, Ref, в сътрудничество с чуждестранни учени 2018
7 Димка Гичева-Гочева, Предговор: "Предизвикателството Аристотел" в контекст: развитието на аристотелознанието у нас; конференцията и едноименният сборник, Предизвикателството Аристотел, редактор/и:Димка Гичева-Гочева, Иван Колев и Хараламби Паницидис, издателство:УИ "Св. Климент Охридски", 2018, стр.:7-20, Ref, в сътрудничество с чуждестранни учени 2018
8 Димка Гичева-Гочева, "Сътворението" на Гор Видал: преобръщане на представите на европейците, Америките ни 2: САЩ като метафора на модерността. Българо-американски отражения (XX-XXI в.) ISBN 978-619-7372-06-9, редактор/и:Пламен Антов, Андрей Ташев и Иван Христов., издателство:Издателски център „Боян Пенев“, Институт за литература – БАН, С подкрепата на Българо-американскат, 2017, стр.:74-89, Ref 2017
9 Димка Гичева-Гочева, Аристотелизмът у нас, "Литературен вестник", 2017/ брой №3. ISSN 1310-9561 , редактор/и:Димка Гочева и Камелия Спасова, издателство:Фондация "Литературен вестник", 2017, стр.:1-9 2017
10 Димка Гичева-Гочева, Възхищението от политическия ред в Персия в "Алкивиад" на Платон, Диалогът Изток-Запад: многопосочност на прочитите. ISBN 978-954-00-0041-1., редактор/и:Антоанета Николова, издателство:УИ "Неофит Рилски", 2015, стр.:27-35, Ref, Web of Science 2015
11 Димка Гичева-Гочева, "Антигона" на Софокъл, или за отвъдността на справедливото. ISBN 978-619-156-089-9, Софокъл. "Антигона". Превод Николай Гочев. Двуезично издание на старогръцки и български., редактор/и:Димка Гочева , издателство:"Проектория", 2014, стр.:107-122, Ref 2014
12 Александър Омарчевски, Александър Исаков, Татяна Иванова, Николай Петров, Петър Стоилов, Цветелина Калъчева, Димка Гочева, Росен Русев, Николай Велев, Ивайло Добрев, Темпоралност и ситуативност , Християнство и Философия, том 1, редактор/и:Цветина Рачева, Пламен Макариев, Стилян Йотов, Хараламби Паницидис, Александър Омарчевски, Павл Павлов, издателство:Парадигма, 2014, стр.:135-140, ISBN:978-954-326-214-4, Ref, в сътрудничество с чуждестранни учени 2014
13 Димка Гичева-Гочева, Предговор: "Атинската държавна уредба" между историята, философията и конституционализма, Атинската държавна уредба. Превод Гаврил Кацаров. Електронно издание с осъвременен правопис. ISBN 978-619-156-006-6, редактор/и:Цена Желязкова, издателство:"Проектория", 2012, стр.:1-20, Ref, Web of Science 2012
14 Димка Гичева-Гочева, Какъв беше курсът "Актуалната античност", Политическата мисъл на европейското "минало", редактор/и:Димка Гичева-Гочева, Невена Панова, Иглика Милушева, издателство:УИ "Св. Климент Охридски", 2010, стр.:11-22, Ref 2010
15 Димка Гичева-Гочева, Елинизиране на християнството и/или християнизиране на елинството в "Лекции по естетика" на Хегел., Юбилеен сборник в чест на 80-годишнината на Генчо Дончев. Философията на немския идеализъм в България. ISBN 978-954-326-214-4, редактор/и:Иван Колев и Цветина Рачева, издателство:АртГраф, 2008, стр.:274-290, Ref 2008
16 Димка Гичева-Гочева, Докъде стигна нашето висше образование по пътя към Европа?, Академични дискусии, редактор/и:Пламен Дойнов, издателство:Академичен център за литература и култура, 2003, стр.:70-80 2003
17 Димка Гичева-Гочева, Изказвания и въпроси към проф. Жак Дерида и проф. Ивайло Знеполски (с. 61-62 и 81-83), Софийски диалози: Гласът на Жак Дерида., редактор/и:Ивайло Знеполски, издателство:"Дом на науките за човека и обществото", 2003, стр.:81-83, ISBN:954-9567-14-1 2003
18 Димка Гичева-Гочева, Бележки за Киркегоровото разбиране за иронията във "Върху понятието за ирония", Датската литература в България. Един век очарование. ISBN 954-91243-1-6, редактор/и:Надежда Михайлова, издателство:УИ "Св. Климент Охридски", 2002, стр.:124-134, Ref 2002
19 Dimka Gicheva-Gocheva, What is a University?, New Publicity. Bulgarian Debates in 2000. ISBN 954-90378-7-8 , редактор/и:Ed. by Blagovest Zlatanov, издателство:Soros Centre for the Arts Foundation., 2001, стр.:241-256, Ref 2001
20 Димка Гичева-Гочева, Изказване и въпрос към проф. Пол Рикьор, Юрген Хабермас и Пол Рикьор. Диалог един след друг, редактор/и:Ивайло Знеполски, издателство:"Дом на науките за човека и обществото", 2000, стр.:88-89, ISBN:954-9567-08-7 2000
21 Димка Гичева-Гочева, Последни думи за Илия, Илия Панчовски. Хераклитови фрагменти. ISBN 954-607-303-2, редактор/и:Димка Гочева , издателство:"ЛИК", 2000, стр.:95-99, Ref 2000
Студия в научно списание
1 Димка Гичева-Гочева, За принципите на хуманитарното висше образование и неговото управление, "Стратегии на образователната и научната политика" ISSN 1310-0270, том:Реформата в хуманитарните факултети на висшите училища, брой:2, 2000, стр.:13-36, Ref 2000
2 Димка Гичева, За необходимостта и възможността за превеждане на Аристотел на български език, Годишник на Софийския университет. ФФ. ISSN 0324-0770, том:том 81, кн. 2, брой:1989/90, 1992, стр.:48-77, Ref 1992
Студия в поредица
Димка Гичева-Гочева, Колко университета (би трябвало да) има в България?, "Демократически преглед" ISSN 1310-2311, том:лято 2001, брой:кн. 47, редактор/и:Михаил Неделчев, 2001, стр.:168-187, Ref 2001
Студия в сборник (на конференция и др.)
1 Димка Гичева-Гочева, Аристотел. Метафизика. Книги I-III и X-XIV. Встъпителни студии към първото и към второ издание. Редакция и коментар на превода и две тематични библиографии. ISBN 978-619-90314-8-3, Аристотел. Метафизика. книги I-III и X-XIV , редактор/и:Димка Гичева-Гочева, издателство:"Дива 2007", 2017, стр.:3-50, Ref, Web of Science 2017
2 Димка Гичева-Гочева, За античното и християнското онтологизиране на хетеросексуалността: Аристотел и Свети Василий Велики, Християнство и философия. Том I. Christianity and Philosophy. Vol. I. ISBN 978-954-326-214-4, редактор/и:д-р Цветина Рачева, издателство:"Парадигма", 2014, стр.:68-92, Ref 2014
3 Димка Гичева-Гочева, On the ancient and Christian ontological thinking of the heterosexuality: Aristotle and Saint Basil the Great, Християнство и философия. Том I. Christianity and Philosophy. Vol. I. ISBN 978-954-326-214-4, редактор/и:д-р Цветина Рачева, издателство:"Парадигма", 2014, стр.:237-261, Ref 2014
4 Димка Гичева-Гочева, Тукидид като логограф и софист, Теория и история на реториката. ISBN 978-954-07-3665-5, редактор/и:Петрински, Герасим и Нели Стефанова, издателство:УИ "Св. Климент Охридски", 2014, стр.:141-164 2014
5 Димка Гичева-Гочева, Олигархията и олигархът според Платон и Аристотел, Политическата мисъл на европейското "минало". ISBN 978-954-07-2976-3, редактор/и:Димка Гичева-Гочева, Невена Панова, Иглика Милушева, издателство:УИ "Св. Климент Охридски", 2010, стр.:108-154, Ref 2010
6 Димка Гичева-Гочева, Онтология на справедливото и справедливостта в "Държавата" на Платон, Онтологични ситуации. ISBN 978-954-07-2993-0, редактор/и:Цветина Рачева и Веселин Дафов, издателство:УИ "Св. Климент Охридски", 2010, стр.:57-90, Ref 2010
7 Димка Гичева-Гочева, Какво е това Университет?, Symposion, или античност и хуманитаристика. Изследвания в чест на проф. Богдан Богданов, редактор/и:Герджикова, В., Н. Гочев и Йоана Сиракова, издателство:"Сонм", 2000, стр.:160-192, ISBN:954-8478-28-5 2000
Съставителска дейност
Димка Гичева-Гочева, Невена Панова, Мислене и действане. Доклади от Годишните четения на АРУКО, 14-15 декември 2018 г. , ISBN:978-954-07-5021-7, УИ "Св. Климент Охридски", София 2020
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Димка Гичева-Гочева, How about the sceptic dogmatism? 2021
2 Пленарен доклад, Димка Гичева-Гочева, The tide is turning: more and more philosophizing women in Bulgaria 2020
3 Секционен доклад, Димка Гичева-Гочева, Оценяването на хабилитираните философи в регистрите на НАЦИД 2019
4 Секционен доклад, Димка Гичева-Гочева, Змията на Диалектиката на сватбеното пиршество 2019
5 Секционен доклад, Димка Гичева-Гочева, Когато няма подходяща дума, Философът я измисля 2019
6 Секционен доклад, Димка Гичева-Гочева, Проблемът за тялото в "За душата" на Аристотел 2019
7 Секционен доклад, Димка Гичева-Гочева, Еволюцията на институциите на властта според "Атинската държавна уредба" на Аристотел 2018
8 Секционен доклад, Димка Гичева-Гочева, Първият университетски преподавател и изследовател на античната философия у нас – проф. Иван Георгов 2018
9 Секционен доклад, Димка Гичева-Гочева, Souls and Bodies in the Epinomis 2018
10 Секционен доклад, Димка Гичева-Гочева, За античните философски категории в Симеоновия сборник 2017
11 Секционен доклад, Димка Гичева-Гочева, The ancient philosophical categories: the translator's solutions in the "Simeon Collection". 2017
12 Секционен доклад, Димка Гичева-Гочева, Философските схващания на жителите на Утопия. 2017
13 Секционен доклад, Димка Гичева-Гочева, Music as the other of philosophy 2017
14 Секционен доклад, Димка Гичева-Гочева, За голямата, средната и малката "Реторика" на Аристотел 2016
15 Секционен доклад, Димка Гичева-Гочева, The influence of Herodotus on the practical philosophy of Aristotle 2016
16 Секционен доклад, Димка Гичева-Гочева, The most neglected questions or "Why is the sea salty" 2016
17 Секционен доклад, Димка Гичева-Гочева, Възхищението от политическия ред в Персия според Платоновия диалог "Алкивиад" 2015
18 Секционен доклад, Димка Гичева-Гочева, The windings of the souls' destinies in the hermetic text Kore Kosmou (fr. XXIII in the Anthology of Stobaeus) 2014
19 Секционен доклад, Димка Гичева-Гочева, "Сътворението" на Гор Видал: преобръщането на представите на европейците 2014
20 Секционен доклад, Димка Гичева-Гочева, Нашето място в Космоса според книга Бета на "За небето" на Аристотел 2014
21 Секционен доклад, Димка Гичева-Гочева, The opposites must be principles, or all originates from the couples 2014
22 Секционен доклад, Димка Гичева-Гочева, Един истински античен интелектуалец - Зенон от Елеа 2013
23 Секционен доклад, Димка Гичева-Гочева, "Антигона" на Софокъл, или за отвъдното справедливо 2013
24 Секционен доклад, Димка Гичева-Гочева, Антично и християнско онтологизиране на хетеросексуалността 2013
25 Секционен доклад, Димка Гичева-Гочева, Доклад: “Откровенията на проф. Исак Паси във “Философски послания”” 2011
26 Секционен доклад, Димка Гичева-Гочева, Plato's Epinomis: interpretation of section 981 b3-982e6 2011
27 Секционен доклад, Димка Гичева-Гочева, Theophrastus Metaphysics. Chapter 28, 29 and 30 2008
28 Секционен доклад, Димка Гичева-Гочева, Херодот за свободата и противостоенето между Европа и Азия 2007
29 Секционен доклад, Димка Гичева-Гочева, The Students’ Councils – Youth Political Organizations or Students’ Representatives 2003
30 Секционен доклад, Димка Гичева-Гочева, Докъде стигна нашето висше образование по пътя към Европа? 2003
31 Секционен доклад, Димка Гичева-Гочева, The disputable role of the universities. 2003
32 Секционен доклад, Димка Гичева-Гочева, Necessity for new Higher Education Act. 2002
33 Секционен доклад, Димка Гичева-Гочева, Is there real transition and transformation? 2002
34 Секционен доклад, Димка Гичева-Гочева, Homo academicus - gallicus et bulgaricus. Пиер Бурдийо като изследовател на академичната аристокрация във Франция. 2002
35 Секционен доклад, Димка Гичева-Гочева, Translations and Interpretations of Ancient Thinkers in Bulgaria 2002
36 Секционен доклад, Димка Гичева-Гочева, Apologia declarationis Boloniensis contra murmurantes. 2002
37 Секционен доклад, Димка Гичева-Гочева, Тялото на космоса според Екфант от Сиракуза и Умберто Еко. "Островът от предишния ден" като историкофилософски роман. 1999
38 Секционен доклад, Димка Гичева-Гочева, What kind of curriculum is appropriate for the study of philosophy? 1999
39 Секционен доклад, Димка Гичева-Гочева, Логическите парадокси в "Алиса в страната на чудесата" на Луис Карол 1998
40 Секционен доклад, Димка Гичева-Гочева, Времето според "Физика" на Аристотел 1996
41 Секционен доклад, Димка Гичева-Гочева, "Махалото на Фуко" като историкофилософски роман 1993
42 Секционен доклад, Димка Гичева-Гочева, Κάλαμον ὑπὸ ἀνέμου σαλευόμενον (Матей 11:7). Тръстика ли, разлюлявана от вятъра? 1992
43 Секционен доклад, Димка Гичева-Гочева, The apocalyptical myth in the "Statesman" 1992
44 Секционен доклад, Димка Гичева, Парменид и Декарт 1991
45 Секционен доклад, Димка Гичева, Аристотел за Платон 1990
46 Секционен доклад, Димка Гичева, Относителността на езика според Едуард Сепир и Бенджамин Уорф 1989
Участие в редколегия
1 Димка Гичева-Гочева, "Литературен вестник", 2019/брой №11, съдържа доклади от конференцията "Мислене и действане", посветена на Платоновия "Критон" , Участие в редколегия 2019
2 Димка Гичева-Гочева, Sophia Angelova. Translation with a Face.St. Kliment Ohridski University Press, Участие в редколегия 2019
3 Димка Гичева-Гочева, Съставител и редактор на 36 от 42 текста в сборника "Предизвикателството Аристотел", предговор и две тематични библиографии. УИ "Св. Климент Охридски", 2018, Участие в редколегия 2018
4 Димка Гичева-Гочева, Херметически корпус. Превод от старогръцки Николай Гочев. Издание на Кирило-Методиевски научен център, БАН., Участие в редколегия 2018
5 Димка Гичева-Гочева, Съставител и редактор на 10-те текста в сборника "Политическата мисъл на европейското "минало"", Участие в редколегия 2009
6 Димка Гичева-Гочева, Илия Панчовски. Хераклитови фрагменти. Съставител и редактор на посмъртно издадената му книга. С., "ЛИК", 2000., Участие в редколегия 2000
Учебно помагало
1 Димка Гочева, Иван Колев, Хараламби Паницидис, “Философия. Хронологична антология от Талес до Дерида” “Анубис”, 2001 г., 2004. ISBN 978-954-426-418-5 , Анубис, София, Рецензирано 2004
2 Иван Георгиев Колев, Димка Гичева, Александър Гънгов, Антология по философия. ISBN 954-01-0239-1, "Просвета", София, Рецензирано 1992