Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на ас. Арпи Анжилиан Масихи

Researcher ID (Web of Science):78.154.13.202

ORCID ID:0009-0001-4704-8824
Научен проект
Арпи Анжилиан Масихи, Изготвяне на дигитални учебни ресурси и създаване на дидактичен видеофонд към Терапевтичната зала на Факултета по науки за образованието и изкуствата в подкрепа на практическото и електронното обучение на студентите, Ръководител, , Номер на договора:80-10-25/22.03.2021, Член, , Номер на договора:80-10-25/22.03.2021 2021
Статия в сборник (на конференция и др.)
Масихи, А., Е. Бояджиева-Делева, Да бъде с логопед или да не бъде с логопед - кога е необходима артикулационна терапия, "Гласът - средство за въздействие. Сборник доклади и разширени анотации от научно-практическа конференция по случай 70 години от основаването на катедра Сценична реч на НАТФИЗ", редактор/и:Димитров-Мечкарски, Т., Л. Мутишева, издателство:Фабер, 2020, стр.:259-269, ISBN:978-619-00-1117-0 2020
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Арпи Анжилиан Масихи, "Състояние на морфологичните операции при деца с типично развитие от предучилищна възраст" 2023
2 Присъствие, Арпи Анжилиан Масихи, модератор 2023
3 Секционен доклад, Деница Кръстева, Арпи Анжилиан Масихи, "Развитие на морфологията между 5 и 7 годишна възраст- логопедична преспектива" 2022
4 Секционен доклад, Елена Бояджиева-Делева, Арпи Анжилиан Масихи, "Да бъде с логопед или да не бъде с логопед: кога е необходима артикулационна терапия?" 2019