Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на гл. ас. Венета Ангелова
Научен проект
1 Венета Ангелова, Обучение на педагогически специалисти за формиране на знания, умения и компетентности за оценяването на учениците. , Член, , Номер на договора:BG051PO001-3.1.03-0001 2012
2 Венета Ангелова, Проучване на митохондриалното разнообразие в българска популация за целите на съдебномедицинската практика и популационната генетика., Член, , Номер на договора: №ВУЛ – 2004/06 г. 2004
3 Венета Ангелова, Спасителни археологични находки на обект №19, с. Вратица, АМ Тракия, ЛОТ 5, Член, изпълнителна агенция „Пътища” (ГУП), Номер на договора:№ 95-3/2003 г. 2003
Научно ръководство
1 Венета Ангелова, Антропологична характеристика по комплекс от качествени дерматоглифични белези на населението от района на община Вършец и община Панагюрище, Биологически факултет; Катедра "Зоология и антропология" дипломна работа:Паола Иванова Дунчева, Ф. № 20433 2016
2 Венета Ангелова, Кръвногрупова принадлежност към сестемата АВО и Rh фактор на индивиди с половоспецифични карциноми, Биологически факултет; Катедра "Зоология и антропология" дипломна работа:Николай Димчовски, Ф. № 20434 2015
3 Венета Ангелова, Антропологична характеристика по комплекс от качествени дерматоглифични белези на населението от района на град Сопот и град Чирпан, Биологически факултет; Катедра "Зоология и антропология" дипломна работа:Николай Цанков, Ф. № 20355 2014
4 Венета Ангелова, Дерматоглифична характеристика на съвременно българско население от градовете Видин, Калофер и Свиленград, Биологически факултет; Катедра "Зоология и антропология" дипломна работа:Милка Стефанова, Ф. № 20315 2012
5 Венета Ангелова, Антропогенетични белези на българска популация, Биологически факултет; Катедра "Зоология и антропология" дипломна работа:Пенка Тошкова Михайлова, Ф. № 20212 2010
6 Венета Ангелова, Сравнение на качествени дерматоглифични белези в българска и гръцка популация, Биологически факултет; Катедра "Зоология и антропология" дипломна работа:Албена Бориславова Михайлова, Ф. № 20197 2010
7 Венета Ангелова, Антропологично проучване на съвременно българско население по качествени и количествени дерматоглифични белези, Биологически факултет; Катедра "Зоология и антропология" дипломна работа:Ирина Михайлова Миланова, Ф. № 20143 2008
8 Венета Ангелова, Дерматоглифична характеристика на шизофренно болни пациенти от Северозападна България, Биологически факултет; Катедра "Зоология и антропология" дипломна работа:Светлана Дамянова, Ф. № 20123 2008
9 Венета Ангелова, Антропогенетични тестове при семейни групи, Биологически факултет; Катедра "Зоология и антропология" дипломна работа:Кристина Николова, Ф. № 20095 2007
10 Венета Ангелова, Качествени дерматоглифични белези при гърци, Биологически факултет; Катедра "Зоология и антропология" дипломна работа:Стела Минчева, Ф. № 20123 2007
11 Венета Ангелова, Кръвногрупова характеристика на каракачани, Биологически факултет; Катедра "Зоология и антропология" дипломна работа:Кирил Каменаров, Ф. № 2283 2007
12 Венета Ангелова, Качествени дерматоглифични белези при семейни групи, Биологически факултет; Катедра "Зоология и антропология" дипломна работа:Мария Костадинова, Ф. № 20096 2006
13 Венета Ангелова, Кръвногрупова принадлежност към системата АВО и Rh фактор на пациенти с коло-ректалин карцином, Биологически факултет; Катедра "Зоология и антропология" дипломна работа:Сава Красимиров Тодоров, Ф. № 20099 2006
14 Венета Ангелова, Дерматоглифична характеристика на фамилни групи, Биологически факултет; Катедра "Зоология и антропология" дипломна работа:Юлиана Георгиева, Ф. № 20023 2005
15 Венета Ангелова, Палеоантропологично изследване на краниална серия от некропол на средновековния град Дръстър (ІХ – ХV в.), Биологически факултет; Катедра "Зоология и антропология" дипломна работа:Силвия Янакиева Николова, Ф. .№. 20072 2005
16 Венета Ангелова, Палеоантропологично изследване на серия от посткраниални скелети от средновековен некропол на град Дръстър (ІХ – ХV в.), Биологически факултет; Катедра "Зоология и антропология" дипломна работа:Диана Христова Тонева, Ф. №. 20071 2005
17 Венета Ангелова, Хребетен брой при монозиготни и дизиготни близнаци, Биологически факултет; Катедра "Зоология и антропология" дипломна работа:Пенка Тодорова Узунова 2004
18 Венета Ангелова, Кръвногрупова принадлежност на власи, Биологически факултет; Катедра "Зоология и антропология" дипломна работа:Даниела Георгиева Димова, Ф. № 20123 2003
19 Венета Ангелова, Дерматоглифични изследвания на близнаци, Биологически факултет; Катедра "Зоология и антропология" дипломна работа:Иван Илков Масларски 2002
20 Венета Ангелова, Екологични изследвания на някои антропометрични и антропофизиологични показатели на момичета от град Русе, Биологически факултет; Катедра "Екология и ОПС" дипломна работа:Силвия Йорданова Петкова Ф. № 154 2002
21 Венета Ангелова, Функционални различия по пол и възраст в антропологично изследване на българско население, Биологически факултет; Катедра "Зоология и антропология" дипломна работа:Мария Христова Щерева ф.№5898 2002
Статия в научно списание
1 Angelova V., Georgieva D., Relationship of epidermal ridge patterns in three cohorts of Bulgarian population: A pilot study, Genetic and Plant Physiology, vol:Volume 9 (1-2), 2019, pages:36-50 2019
2 Pirinska-Apostolou Magdalena, Angelova Veneta, Blood group types in greeks from the region of Thessaly., Glasnik antropoloskog drusiva Jugoslavije, том:sv. 50, 2015, doi:200-208, Ref 2015
3 Pirinska - Apostolou Magdalena, Angelova Veneta, Morphological characteristics of auricula in children from the region of Kyustendil (Southwest Bulgaria), Glasnik antropoloskog drusiva Jugoslavije, 2015, стр.:208-215, Ref 2015
4 Veneta Angelova, Magdalena Pirinska-Apostolu, Elka Angelova, Impact of environmental factors on sexual maturation of girls the city of Russe end citi of Thessaloniki, Annuaire de L’Universite de Sofia “St. Kliment Ohridski”,, том:99, 2011, стр.:77-82 2011
5 Veneta Angelova, Magdalena Pirinska-Apostolu, Impact of environmental factors on the physical development of girls from Russe., Annuaire de L’Universite de Sofia “St. Kliment Ohridski”, том:Tome 99, 2011, стр.:71-76 2011
6 Angelova V., M. Pirinska - Apostolu, Anthropological tests on Bulgarian population. , Proceedings of the Balkan scientific conference of biology in Plovdiv (Bulgaria), 2005, pages:203-214 2005
7 Pirinska-Apostolu M., V. Angelova, Dermatoglyphic indexes, menarche and menopause in females. , Acta morfologica et antropologica, vol:10, 2005, pages:239-244 2005
8 Angelova V., M. Pirinska - Apostolu, Quantitative dermatoglyphic indexes in monozygotic and dizygotic twins. , Acta morfologica et antropologica, vol:10, 2005, pages:263-266 2005
9 Apostolu M., T. Minkov, V. Angelova, Anthropological characteristic of the contemporary population the Thessaly region (Greece) in respect of anthropophsiological traits. , СУ кн. 1 – Зоология, vol:93 – 94, 2003, pages:91-98 2003
10 Minkov Т, V. Angelova, M. Apostolu, Dermatoglyphic of “shopi” population from some regions of Southwestern Bulgaria. , СУ кн. 1 – Зоология, vol:том 93 – 94, 2003, pages:99-106 2003
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 V. Angelova, M. Pirinska-Apostolou, T. Dekova, E. Apostolou, Morphogenetic qualitative analysis of dermatoglyphics signs in Bulgarian population, Annuaire de l’Université de Sofia “St. Kliment Ohridski”, 2016, стр.:110-115 2016
2 Veneta Angelova, Magdalena Pirinska - Apostolu, Donka Mihalkova, Elena Apostolu, Dermatoglific characteristics of schizophrenic patients from Vratza municipality , International conference bioscience - development and new opportunities, 2013, стр.:130-0 2013
3 Pirinska-Apostolu M., V. Angelova, Cephalometric characteristics of chidren from Epirus (Greece)., Proceedings of the Balkan scientific conference of biology in Plovdiv (Bulgaria) , 2005, стр.:203-214 2005
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Angelova Veneta, Pirinska-Apostolou Magdalena, Dekova Tereza, Genetic drift of genes A, L W determining specific patterns of fingerprints in a Bulgarian populatio 2018
2 Секционен доклад, Angelova V., Pirinska-Apostolou M., Dekova T., Apostolou E. , Genetics connected with fingerprint patternss in the Bulgarian population. 2017
3 Секционен доклад, Angelova V., Pirinska-Apostolou M., Dekova T., Lyubenova R., Adamula V. , Genetics of connected with fingerprint pateernss in monozygotic twins. 2017
4 Секционен доклад, Angelova V., Pirinska-Apostolou M., Dekova T., Elena Apostolu, Morphogenetic analysis of qualitative anthropologic features in a Bulgarian population. 2015
5 Секционен доклад, Georgieva Angelova Veneta, Dimitrova Pirinska-Apostolou Magdalena, Hand clasping, arm folding, leg folding within family grups. 2014
6 Секционен доклад, Dimitrova Pirinska-Apostolou Magdalena, Georgieva Angelova Veneta, Apostolou Apostolou Elena, Morphological characteristics of auricula in children from the region of Kyustendil (Southwest Bulgaria) 2014
7 Секционен доклад, Georgieva Angelova Veneta, Dimitrova Pirinska-Apostolou Magdalena, Djordjev Kristina, Quality dermatoglyphic signs in family groups. Morphological characteristics of auricula in children from the region of Kyustendil (Southwest Bulgaria. 2014
8 Секционен доклад, Dimitrova Pirinska-Apostolou Magdalena, Georgieva Angelova Veneta, Blood group types in greeks from the region of Thessaly. 2014