Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на доц. д-р Елена Бояджиева-Делева

Author ID (SCOPUS):57208858313

Researcher ID (Web of Science):AAL-1910-2021

ORCID ID:https://orcid.org/0000-0002-9066-3582
Глава от монография
1 Бояджиева-Делева, Е., Стратегии и подходи за работа с деца и ученици с комуникативни нарушения, В: Замфиров, М., ред., Приобщаващо образование, с. 293-310., ISBN:978-954-07-5814-5, Университетско издателство "Св. Климент Охридски", София, Рецензирано 2023
2 Dionissieva, K., M. Stankova, E. Boyadzhieva-Deleva, Bulgaria (National Vignette). In: Law, J., C. McKean, C.-A. Murphy, E.Thordardottir (eds.). Managing Children with Developmental Language Disorder: Theory and Practice Across Europe and Beyond, 532 p., ISBN:978-1-138-31715-4 (hbk), 978-1-138-31724-6 (pbk), 978-0-429-45530-8 (ebk), Routledge, Taylor and Francis, London, Ref, Рецензирано, International 2019
Дисертация д-р
Елена Кирилова Бояджиева-Делева, Езиково и когнитивно развитие при деца с дизартрия. Автореферат на дисертационен труд за придобиване на ОНС "доктор", СУ, ФНПП, Ръководител:проф. дпн Цветанка Ценова 2015
Друго (научно-популярни и др. под.)
1 Елена Кирилова Бояджиева-Делева, „Етапи на езиково и говорно развитие“, уебинар в платформа за ранно детско развитие и образователни проучвания Developya.bg, 17 август 2020, 2020
2 Елена Кирилова Бояджиева-Делева, „Комуникативни нарушения в детството“, уебинар в платформа за ранно детско развитие и образователни проучвания Developya.bg, 8 септември 2020, , 2020
3 Елена Кирилова Бояджиева-Делева, „Комуникация и ранно детско развитие“, уебинар в платформа за ранно детско развитие и образователни проучвания Developya.bg, 10 август 2020, 2020
4 Елена Кирилова Бояджиева-Делева, „Превенция на комнуникативните нарушения“, уебинар в платформа за ранно детско развитие и образователни проучвания Developya.bg, 13 юли 2020, 2020
5 Елена Кирилова Бояджиева-Делева, Бояджиева-Делева, Е., „Палецът, залъгалката и звукопроизношението“, уебинар в платформа за ранно детско развитие и образователни проучвания Developya.bg, 14 септември 2020, 2020
6 Димова, Г., Йорданова, Н., Синигерова, М., Бояджиева-Делева, Е, Телепрактика. Предоставяне на онлайн логопедични консултации и терапия. Документ на Работна група „Повишаване на информираността“, Сдружение Частно практикуващи логопеди, 2020
7 Елена Кирилова Бояджиева-Делева, "Предизвикателството, наречено заекване", уебинар по покана на Логопедия.БГ, 2017
8 Елена Кирилова Бояджиева-Делева, „Познатата непозната – диспраксия", уебинар по покана на Логопедия.БГ, 2017
9 Елена Кирилова Бояджиева-Делева, „Разбиране на специалните образователни потребности", практически семинар, по покана на фондация "Малки стъпки", София, 2015
10 Елена Кирилова Бояджиева-Делева, „Ранна диагностика на комуникативните нарушения“, практически семинар, София, 2015
11 Елена Бояджиева-Делева, Бюлетин за родители: Заекване в детска възраст., 2014
12 Елена Бояджиева-Делева, Бюлетин за родители: Родителите като ко-терапевти при терапия на ранно заекване. Методи и техники за непряка интервенция., 2014
13 Елена Бояджиева-Делева, Бюлетин за родители: Родителска подкрепа за заекващото дете., 2014
Монография
1 Бояджиева-Делева, Е., Наръчник на логопеда в образователната система. Диагностика, превенция, консултиране и терапия., ISBN:978-619-256-061-4, РААБЕ, София 2023
2 Бояджиева-Делева, Е., Диагностика на говора и нарушенията му в детска възраст, 239 с., ISBN:978-619-241-199-2, Стено, Варна, Рецензирано 2022
3 Бояджиева-Делева, Е., Говорно, езиково и когнитивно развитие при деца с церебрална парализа, 205 с., ISBN:978-954-07-5237-2, Университетско издателство "Св. Климент Охридски", София, Рецензирано 2021
4 Бояджиева-Делева, Е., Оромоторна логопедична терапия: Теоретични аспекти и практическо приложение, 206 с., ISBN:978-619-241-111-4, Стено, Варна, Рецензирано 2020
Научен проект
1 Елена Бояджиева-Делева, Национална кръгла маса "Перспективи в развитието на висшето образование по логопедия“, посветена на 40-годишнината от създаването на ФНОИ на СУ, Член, СУ "Св. Климент Охридски" със средства от Държавния бюджет, Номер на договора:80-10-110/16.04.2024 2024
2 Елена Бояджиева-Делева, Организиране на Юбилейна научна конференция с международно участие „Логопедията с поглед към бъдещето“, посветена на 135-годишнината от създаването на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и 3-годишнината от създаването на катедра “Логопедия” към Факултет по науки за образованието и изкуствата", Член, СУ "Св. Климент Охридски" със средства от Държавния бюджет 2023
3 Елена Бояджиева-Делева, Проект № 4059 "Разработване на модел за оценка на рецептивния език при деца на възраст 4-5 години", Член, Национален план за възстановяване и устойчивост на Република България, проект № BG-RRP-2.004-0008-C01, Номер на договора:70-123-466/27.6.2023 2023
4 Елена Бояджиева-Делева, Изготвяне на дигитални учебни ресурси и създаване на дидактичен видеофонд към Терапевтичната зала на Факултета по науки за образованието и изкуствата в подкрепа на практическото и електронното обучение на студентите, Ръководител, , Номер на договора:80-10-25/22.03.2021 2021
5 Елена Бояджиева-Делева, "Студентски практики - Фаза 2", Член, , Номер на договора:BG05M2OP001-2.013-0001, инд.договор РД 22-2687 2020
6 Елена Бояджиева-Делева, "Developing New Software For Psychomotor Reeducation Of Children With Autism", Член, Европейска комисия, програма ERASMUS+, Номер на договора:2020-1-TR01-KA205-081611 2019
7 Елена Бояджиева-Делева, „Ефективни подходи за осигуряване на достъпна среда и за стимулиране на играта на децата със специални образователни потребности като елемент на ранната интервенция и предучилищната подкрепа“, Член, , Номер на договора:№ 80-10-176/27.04.2020 2019
8 Елена Бояджиева-Делева, Изследователски проект за организиране на научна конференция на тема: Юбилейна научна конференция с международно участие „Научни и практически аспекти на приобщаващото образование“, посветена на 130 годишнината от създаването на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и 35 годишнината от създаването на Катедрата по специална педагогика и логопедия при ФНПП, Член, , Номер на договора:№ 80-10-45 / 17. 04. 2018 г 2018
9 Elena Boyadzhieva-Deleva, Diаlogic Book Reading: An effectiveness study, Член, COST 2017
10 Елена Бояджиева-Делева, „Студентски практики“ – Фаза I, продължение, Член, , Номер на договора:BG05M2OP001-2.002-0001 2015
11 Elena Boyadzhieva-Deleva, COST Action IS1406: Individuals, Societies, Cultures and Health: Enhancing children's oral language skills across Europe and beyond - a collaboration focusing on interventions for children with difficulties learning their first language, Член, COST 2015
12 Елена Бояджиева-Делева, "Студентски практики“ – Фаза I, Член, , Номер на договора:BG051PO001-3.3.07-0002 2012
Научно ръководство
1 Елена Бояджиева-Делева, Праксисни дефицити при деца с езикови нарушения на развитието, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Петра Накова Накова 2024
2 Елена Бояджиева-Делева, Особености на езиковите нарушения при децата в предучилищна възраст, ДИПКУ Стара Загора дипломна работа:Елена Минчева 2023
3 Елена Бояджиева-Делева, Специфика на артикулационните грешки при деца с вродена цепнатина на устните и/или небцето, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Ивана Станева 2023
4 Елена Бояджиева-Делева, Фонемен гнозис при деца с артикулационни нарушения, ДИПКУ Стара Загора дипломна работа:Екатерина Трайкова 2023
Редактор на издание реферирано
Елена Бояджиева-Делева, Педагогика/Education Journal (EDU), ISSN print 2327-2600, ISSN online 2327-2619, Редактор на издание реферирано 2020
Статия в научно списание
1 Бояджиева-Делева, Е., Методология на логопедичното консултиране, Годишник на Тракийския университет, vol:20, 2023, pages:176-188, ISSN (print):1312-286X, ISSN (online):2535-1125, doi:10.15547/YbFE.2023.12, Ref, др.(ERIH PLUS, SIS, OAJI, Cite factor, Scientific Inde) 2023
2 Бояджиева-Делева, Е., Дифференциально-диагностическое значение пробы на диадохокинетику у детей со специфическими нарушениями артикуляции, дизартрией и речевой апраксией, FORCIPE Scientific and Practical Journal for Students and Young Scientists, vol:5, issue:2, 2022, pages:79-81, ISSN (print):2658-4174, ISSN (online):2658-4182, Ref, др. 2022
3 Бояджиева-Делева, Е., Игнатова, Д., Кръстева, Д., Трошева-Асенова, А., Ролята на дигиталните ресурси в практическото обучение по специалности „Логопедия“ и „Специална педагогика“, Педагогически и социални изследвания., Педагогически и социални изследвания, том:2, брой:2, 2021, ISSN (online):ISSN 2738-8298, doi:15-26 2021
4 Boyadzhieva-Deleva, E., Relationship between grammar abilities and mental operations in Bulgarian children with cerebral palsy, Knowledge International Journal, vol:45, issue:6, 2021, pages:1227-1231, ISSN (print):2545-4439, ISSN (online):1857-923X, Ref, Web of Science, др. 2021
5 Бояджиева-Делева, Е., Разработване на дигитални ресурси в подкрепа на практическото и електронното обучение на студентитe, Специална педагогика и логопедия, том:4, брой:2, 2021, стр.:65-69, ISSN (online):2683-1384, Ref 2021
6 Бояджиева-Делева, Е., Д. Игнатова, Д. Кръстева, А. Трошева-Асенова, Ролята на дигиталните ресурси в практическото обучение по специалности "Логопедия" и "Специална педагогика", Педагогически и социални изследвания, том:2, брой:2, 2021, стр.:15-26, ISSN (online):2738-8298, Ref 2021
7 Елена Бояджиева-Делева, Диана Игнатова, Деница Кръстева, Анна Трошева-Асенова, РОЛЯТА НА ДИГИТАЛНИТЕ РЕСУРСИ В ПРАКТИЧЕСКОТО ОБУЧЕНИЕ ПО СПЕЦИАЛНОСТИ „ЛОГОПЕДИЯ“ И „СПЕЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА“, сп. Педагогически и социални изследвания, т.2, бр.2/2021, с.15-25, Педагогически и социални изследвания, том:2, брой:2, 2021, стр.:15-25, ISSN (online): 2738-829 2021
8 Boyadzhieva-Deleva, E., Contemporary Classification Of Exercises In Oral-Motor Speech Therapy, Knowledge International Journal Scientific Papers, vol:42, issue:4, 2020, pages:791-797, ISSN (print):2545-4439, ISSN (online):1857-923X, Ref, Web of Science, др.(EBSCO, Index Copernicus, Europub GIF 1.822 за 2018) 2020
9 Бояджиева-Делева, Е., Логопедична терапия в условията на извънредно положение: предимства и недостатъци на телепрактиката (Speech and language therapy in state of emergency: advantages and disadvantages of telepractice), Knowledge International Journal, vol:40, issue:4, 2020, pages:681-687, ISSN (print):2545-4439, ISSN (online):1857-923X, Ref, Web of Science, др.(EBSCO, Index Copernicus, Europub, GlF 1.822, OJS) 2020
10 Бояджиева-Делева, Е., Оромоторика, оросензорика и избирателност към храни: протокол за изследване при деца с говорни нарушения, Здравна политика и мениджмънт, том:20, брой:извънреден брой, 2020, стр.:180-187, ISSN (print):1313-4981, Ref, др.(CABI) 2020
11 Бояджиева-Делева, Е., Планиране на логопедичната терапия в условията на телепрактика, Специална педагогика и логопедия, том:2, 2020, стр.:40-53, ISSN (online):2683-1384, Ref 2020
12 Бояджиева-Делева, Е., Специфичното езиково нарушение в контекста на билингвизма и мултилингвизма - перспективи пред логопедичната практика, Психологични изследвания, том:22, брой:1, 2019, стр.:255-270, ISSN (print):0205-0617, ISSN (online):2367-9174, Ref, др.(Винити Ран, CEEOL, ERIH PLUS) 2019
13 Бояджиева-Делева, Е., Консултирането в логопедичната практика: в помощ на процеса на приобщаване, Педагогика, брой:8, година XC, 2018, стр.:1083-1095, ISSN (print):0861-3982, ISSN (online):1314-8540, Ref, др.(ERIH PLUS CEEOL EBSCO Primo (Ex Libris), Summon (P) 2018
14 Бояджиева-Делева, Е., Дизартрия в детска възраст - терминологичен обзор., Специална педагогика, брой:4, 2011, стр.:33-44, ISSN (print):1310-7003 2011
15 Бояджиева-Делева, Е., Логопедичният масаж., Специална педагогика, брой:4, 2010, стр.:23-35, ISSN (print):1310-7003 2010
16 Бояджиева-Делева, Е., Подготвителен период на логопедичната терапия при заекващи в начална училищна възраст., Специална педагогика, брой:2, 2010, стр.:47-59, ISSN (print):1310-7003 2010
17 Бояджиева-Делева, Е., Приложение на кинезитерапевтични методи в терапията на деца с нарушения на ученето., Специална педагогика, брой:1, 2010, стр.:57-64, ISSN (print):1310-7003 2010
Статия в поредица
Трошева-Асенова, А., Бояджиева-Делева, Е., Томова, М., Калчева, М., Инструменти за диагностика на играта на деца със специални образователни потребности, Годишник на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, том:Педагогически факултет, брой:т. ХХIV D, редактор/и:проф. Г. Колев & кол., издателство:Университетско издателство ШУ "Еп.К. Преславски", Шумен, 2020, стр.:71-78, ISSN (print):1314-6769, Ref 2020
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Бояджиева-Делева, Е., Ефективна терапия при детска говорна апраксия: моторни или фонологични подходи (описание на случай), Сборник с доклади към Юбилейна научна конференция с международно участие „Логопедията с поглед към бъдещето“, посветена на 135-годишнината от създаването на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и 3-годишнината от създаването на катедра “Логопедия”, editor/s:Василева, Н., Ценова, Ц., Игнатова, Д., Бояджиева, Е., Щерева, К., Publisher:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2023, pages:335-349, ISBN:978-954-07-5839-8, doi:10.13140/RG.2.2.10507.26401 2023
2 Бояджиева-Делева, Е., Диагностика на говорните нарушения на развитието: тестова батерия за орални моторни способности (ТОМС), сборник доклади от международна конференция "Социални предизвикателства пред логопедичната практика", Албена 2022, редактор/и:К. Щерева, Е. Тодорова, издателство:Ромел, 2022, стр.:63-70, ISBN:978-954-9458-31-2, Ref 2022
3 Бояджиева-Делева, Е., Използване на метода на скалите за постигане на целта за проследяване на напредъка на логопедичната терапия, сборник доклади от Юбилейна Международна конференция по повод 20 години катедра Логопедия „Иновации в езиковата и говорната патология“, Бачиново, 28-29 октомври 2022, издателство:ЮЗУ "Неофит Рилски", 2022, Ref 2022
4 Бояджиева-Делева, Е., Използване на метода на скалите за постигане на целта за проследяване на напредъка на логопедичната терапия, сборник доклади от Юбилейна Международна конференция по повод 20 години катедра Логопедия „Иновации в езиковата и говорната патология“, Бачиново, 28-29 октомври 2022, издателство:ЮЗУ "Неофит Рилски", 2022, Ref 2022
5 Бояджиева-Делева, Е., Модел за процесуално-ориентирана диагностика и терапевтично планиране при говорни нарушения на развитието, Сборник доклади от трета научно-практическа конференция на ФНОИ "Образование и изкуства: традиции и перспективи", 2022, стр.:49-59, ISSN (online):2738-8999, Ref 2022
6 Бояджиева-Делева, Е., Социални аспекти на логопедичната работа: задачи на консултирането, Сборник доклади от международна конференция „Социални предизвикателства пред логопедичната практика“ Албена 2022, редактор/и:К. Щерева, Е. Тодорова, издателство:Ромел, 2022, стр.:17-32, ISBN:978-954-9458-31-2, doi:10.13140/RG.2.2.14334.46407, Ref 2022
7 Boyadzhieva-Deleva, E., Levels of Complexity in Diadochokinetic Tasks - a Theoretical Model, Сборник доклади от Международна научна конференция „Нови технологии в диагностиката и терапията на нарушения в развитието“ 23-25 март 2018, editor/s:Станкова, М., П. Михова, Publisher:Нов български университет, 2021, pages:297-313, ISBN:978-619-233-146-7, Ref 2021
8 Бояджиева-Делева, Е., Логопедична телепрактика при пациенти с афазия и дизартрия: описание на случаи, сборник доклади от Юбилейна научна Конференция с международно участие, „Предизвикателства пред общественото здраве“, ЮЗУ ноември 2021, редактор/и:Симонска и кол., издателство:ЮЗУ "Неофит Рилски" Благоевград, 2021, стр.:44-49, ISBN:978-954-00-0304-7 2021
9 Бояджиева-Делева, Е., Фактори за ефективност и ефикасност на логопедичната телепрактика, "Образование и изкуства: традиции и перспективи", сборник доклади от Втора Научно-практическа конференция на ФНОИ, редактор/и:Маргарита Крумова, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2021, стр.:562-572, ISSN (online):ISSN 2738-8999, doi:10.13140/RG.2.2.11014.70723 2021
10 Масихи, А., Е. Бояджиева-Делева, Да бъде с логопед или да не бъде с логопед - кога е необходима артикулационна терапия, "Гласът - средство за въздействие. Сборник доклади и разширени анотации от научно-практическа конференция по случай 70 години от основаването на катедра Сценична реч на НАТФИЗ", редактор/и:Димитров-Мечкарски, Т., Л. Мутишева, издателство:Фабер, 2020, стр.:259-269, ISBN:978-619-00-1117-0 2020
11 Бояджиева-Делева, Е., Езикови нарушения на развитието: защо липсата на вербална комуникация не винаги е признак за разстройство от аутистичния спектър, Сборник с доклади и добри практики от Национална конференция „Ресурсните учители и съвместното преподаване в приобщаващото образование“, издателство:НАРУ, 2020, стр.:122-133, ISBN:978-619-7534-12-2 2020
12 Бояджиева-Делева, Е., Оромоторика, оросензорика и избирателност към храни: протокол за изследване при деца с говорни нарушения (резюме), Сборник резюмета от Четвърта Национална конференция с международно участие "Иновации в общественото здраве", БНДОЗ, МУ-София, издателство:Факултет по Обществено здраве, МУ-София, 2020, стр.:46-47, ISBN:978-619-7452-10-5 2020
13 Бояджиева-Делева, Е., Подпомагане на ученици с езикови нарушения на развитието в прогимназиален етап на училищно обучение, "Образование и изкуства: традиции и перспективи", сборник доклади от Научно-практическа конференция, посветена на 80-годишнината от рождението на проф. д-р Георги Бижков, редактор/и:Замфиров, М., и кол., издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2020, стр.:289-298, ISBN:978-954-07-5061-3 2020
14 Бояджиева-Делева, Е., Самооценка на заекващи деца в начална училищна възраст, Сборник доклади от Международната конференция “Емоционални и поведенчески нарушения”, редактор/и:Щерева, К., М. Станкова (съст.), издателство:ЛЦ Ромел, 2020, стр.:128-137, ISBN:978-954-9458-28-2 2020
15 Boyadzhieva-Deleva, E., Inclusion in the regular classroom and levels of social self-esteem of children with developmental language disorder, Closing conference of COST Action IS 1406 Enhancing children's oral language skills across Europe and beyond - a collaboration focusing on interventions for children with difficulties learning their first language, 2019, doi:10.13140/RG.2.2.10678.14405 2019
16 Бояджиева-Делева, Е., П. Накова, Я. Козарева, Особености на сензорната преработка и методи за адаптация към околната среда при разстройства от аутистичния спектър, Сборник доклади и презентации от Седми студентски научен форум на ФНОИ, редактор/и:Кирова, Г., Д. Ал Халил, издателство:Авангард Прима, 2019, стр.:78-89, ISBN:978-619-239-196-6 pdf CD 2019
17 Бояджиева-Делева, Е., Роля на логопедите в ранната грижа за децата от 0 до 3 г.: нагласи към превенцията и ранната интервенция на комуникативни нарушения, Сборник доклади от Международна логопедична конференция "Работа с родители", редактор/и:Тодорова, Е., М. Станкова, издателство:ЛЦ РОМЕЛ, 2019, стр.:170-183, ISBN:978-954-9458-27-5, Ref 2019
18 Бояджиева-Делева, Е., Д. Исмаил, П. Накова, Я. Козарева, Думите зад тишината при невербалните деца с аутизъм, Сборник доклади и презентации от Шести Студентски научен форум, редактор/и:Кирова, Г., Д. Ал-Халил, издателство:Авангард Прима, 2018, стр.:19-26, ISSN (print):978-619-160-997-0 2018
19 Бояджиева-Делева, Е., Логопедична подкрепа при практики по ранна интервенция, Сборник с материали от Юбилейна научна конференция с международно участие „Научни и практически аспекти на приобщаващото образование", редактор/и:Ценова, Ц., М. Цветкова-Арсова, Н. Василева и кол., издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2018, стр.:201-210, ISBN:978-954-07-4541-1 2018
20 Бояджиева-Делева, Е., Педагогически методи в логопедичната терапия, Юбилеен сборник "Детето и педагогиката", в чест на 70-годишнината на проф. д-р Емилия Василева, редактор/и:Рашева-Мерджанова, Я., И. Петкова, М. Косева, издателство:Факултет по Педагогика на СУ с подкрепата на Просвета АД, 2018, стр.:230-237, ISBN:978-954-01-3806-0 2018
21 Бояджиева-Делева, Е., Терминологични и концептуални проблеми на детската говорна апраксия, сборник доклади от международна конференция "Детският език", редактор/и:Йосифова, Р., К. Щерева, издателство:ЛЦ Ромел, 2018, стр.:35-47, ISBN:978-954-9458-25-1, Ref 2018
22 Бояджиева-Делева, Е., Граматична компетентност и мислене при деца с дизартрия, Национална научна конференция с международно участие „Интердисциплинарни логопедични практики“, 2016, doi:10.13140/RG.2.2.33790.20804 2016
23 Бояджиева-Делева, Е., Диагностични предизвикателства на детската говорна апраксия, Сборник Доклади от Международна научна конференция "Логопедична диагностика", редактор/и:Тюбеле, С., Р. Йосифова, издателство:ЛЦ Ромел, 2016, стр.:106-119, ISBN:978-954-9458-23-7 2016
24 Гергана Илиева, Симона Билдирева, Емануела Маринова, Елена Бояджиева-Делева, Заеквам!Ще ми помогнете ли?, Сборник доклади и презентации. Студентски научен форум, 2016 2016
25 Бояджиева-Делева, Е., Теоретично моделиране на връзките между диспраксия и сензорно-интегративна дисфункция, Национална конференция „Диспраксия и нейните предизвикателства към 21 век“, 2016, doi:10.13140/RG.2.2.17012.99205 2016
26 Бояджиева-Делева, Е., Вербални паметови способности при деца с дизартрия, Психологията - традиции и перспективи, Том I, сборник от III научна конференция с международно участие, редактор/и:Асенова, И. и кол., издателство:ЮЗУ "Неофит Рилски" Благоевград, 2015, стр.:210-215, ISSN (print):1314-9792 2015
27 Бояджиева-Делева, Е., Позитивни и негативни фактори за езиковото и когнитивното развитие на деца с церебрална парализа, сборник доклади от XI Международна научна конференция "Приложна психология - възможности и перспективи", редактор/и:Герчева-Несторова, Г., издателство:Варненски Свободен университет "Черноризец Храбър", университетско издателство, 2012, стр.:423-433, ISSN (print):1314-0507 2012
28 Бояджиева-Делева, Е., Позитивни и негативни фактори за езиковото и когнитивното развитие на деца с церебрална парализа – общ поглед, Сборник доклади от IX Национална конференция по логопедия на НСЛБ на тема "Заекване", редактор/и:Траянова, Д., Я. Дудев, Н. Йорданова, (съст.), издателство:Спийднет.БГ ООД, 2012, стр.:72-81, ISBN:987-954-92928-1-7 2012
29 Бояджиева-Делева, Е., Стимулиране на езиковото и говорното развитие на детето от 0 до 3 години., сборник доклади от Национална конференция с международно участие "Ранно детско развитие", редактор/и:Стоицова, Т. и кол., издателство:Спийднет.БГ ООД, 2011, стр.:150-159, ISBN:978-954-91923-8-4 2011
30 Бояджиева-Делева, Е., Ролята на логопеда в процеса на интеграция: приоритетни задачи и сфери на въздействие., Сборник доклади от Юбилейна научна конференция 100 години от рождението на проф. дпн Дечо Денев и 25 години ФНПП, редактор/и:Добрев, Зл., К. Караджова и кол., съст., издателство:ИК Феномен, 2010, стр.:193-198, ISBN:978-954-549-094-1 2010
Студия в научно списание
Бояджиева-Делева, Е., Езиково и когнитивно развитие при деца с дизартрия. Автореферат на дисертационен труд за присъждане на ОНС „Доктор“, Автореферат, 2015 2015
Студия в поредица
1 Бояджиева-Делева, Е., Теоретични модели на вербалната комуникация, Годишник на Софийския университет, ФНПП, брой:111, редактор/и:Коларова, Ц., М. Цветкова-Арсова, А. Георгиева и кол., издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2019, стр.:82-102, ISSN (print):2682-9622 2019
2 Бояджиева-Делева, Е., Разработване на Тест за орални моторни способности (ТОМС) - представяне, Годишник на Софийския университет, ФНПП, брой:110, редактор/и:Караджова, К., Н. Попов, Т Дяков и кол., издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2018, стр.:41-55, ISSN (print):0861-8216 2018
3 Бояджиева-Делева, Е., Клинична картина на детската говорна апраксия - обзор и описание на случай, Годишник на Софийския университет, ФНПП, брой:109, редактор/и:Караджова, К., Н. Попов, Т. Дяков и кол., издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2017, стр.:84-105, Ref 2017
Участие в конференция
1 Постер, Елена Бояджиева-Делева, Нели Василева, Деница Кръстева, Майа Антова, Model Of Evaluation Of Receptive Language In Preschool Aged Children 2024
2 Постер, Елена Бояджиева-Делева, Test Battery for Oral Motor Skills (TOMS): a Tool for Speech Evaluation in Bulgarian 2024
3 Секционен доклад, Елена Бояджиева-Делева, Детската говорна апраксия в светлината на теорията за нарушена сензорна интеграция 2024
4 Секционен доклад, Елена Бояджиева-Делева, Ефективна терапия при детска говорна апраксия: моторни или фонологични подходи (описание на случай) 2023
5 Пленарен доклад, Елена Бояджиева-Делева, Функционална оценка на комуникативните нарушения 2023
6 Секционен доклад, Елена Бояджиева-Делева, Методология на логопедичното консултиране 2022
7 Присъствие, Елена Бояджиева-Делева, Neurobiological bases of autism and its impact on early intervention 2022
8 Секционен доклад, Елена Бояджиева-Делева, Социални апсекти на логопедичната работа: задачи на консултирането 2022
9 Секционен доклад, Елена Бояджиева-Делева, Дифференциально-диагностическое значение пробы на диадохокинетику у детей со специфическими нарушениями артикуляции, дизартрией и речевой апраксией 2022
10 Секционен доклад, Елена Бояджиева-Делева, Използване на метода на скалите за постигане на целта за проследяване на напредъка на логопедичната терапия. 2022
11 Секционен доклад, Елена Бояджиева-Делева, Диагностика на говорните нарушения на развитието: тестова батерия за орални моторни способности (ТОМС) 2022
12 Секционен доклад, Елена Бояджиева-Делева, Модел за процесуално-ориентирана диагностика и терапевтично планиране при говорни нарушения на развитието 2022
13 Секционен доклад, Елена Бояджиева-Делева, Ефикасност и ефективност на логопедичната телепрактика: сравнение на мненията на родители и специалисти 2021
14 Секционен доклад, Елена Бояджиева-Делева, Фактори за ефективност и ефикасност на логопедичната телепракика 2021
15 Секционен доклад, Елена Бояджиева-Делева, Разработване на софтуер за психомоторно реобучение на деца с разстройства от аутистичния спектър 2021
16 Секционен доклад, Елена Бояджиева-Делева, Логопедична телепрактика при пациенти с афазия и дизартрия: описание на случаи 2021
17 Секционен доклад, Elena Boyadzhieva-Deleva, Diagnostics of Oral Motor Skills for Feeding and Speech: Presenting Test battery for Oral Motor Skills (TOMS) 2021
18 Секционен доклад, Елена Бояджиева-Делева, Самооценка на заекващи деца в начална училищна възраст 2020
19 Секционен доклад, Елена Бояджиева-Делева, „Оромоторика, оросензорика и избирателност към храни: протокол за изследване при деца с говорни нарушения" 2020
20 Секционен доклад, Елена Бояджиева-Делева, Инструменти за диагностика на играта на деца със специални образователни потребности (в съавторство с А.Трошева-Асенова, М. Томова, М. Калчева) 2020
21 Секционен доклад, Елена Бояджиева-Делева, Езикови нарушения на развитието: защо липсата на вербална комуникация не винаги е признак на разстройство от аутистичния спектър 2019
22 Секционен доклад, Елена Бояджиева-Делева, Петра Накова, Яна Козарева, Особености на сензорната преработка и методи за адаптация към околната среда при разстройства от аутистичния спектър 2019
23 Постер, Elena Boyadzhieva-Deleva, Inclusion in the regular classroom and levels of social self-esteem of children with developmental language disorder 2019
24 Секционен доклад, Елена Бояджиева-Делева, Арпи Анжилиан Масихи, Да бъде с логопед или да не бъде с логопед: кога е необходима артикулационна терапия? 2019
25 Постер, M. Stankova, K. Dionissieva, A. Andreeva, E. Goranova, E. Boyadzhieva-Deleva, V. Vasileva, I. Asenova, Factors influencing decision-making in therapeutic interventions for children with developmental language disorders 2019
26 Секционен доклад, Елена Бояджиева-Делева, Роля на логопедите в ранната грижа за децата от 0 до 3 г.: нагласи към превенцията и ранната интервенция на комуникативни нарушения 2019
27 Секционен доклад, Елена Бояджиева-Делева, Специфичното езиково нарушение в контекста на билингвизма и мултилингвизма - перспективи пред логопедичната практика 2018
28 Секционен доклад, Елена Бояджиева-Делева, Терминологични и концептуални проблеми на детската говорна апраксия 2018
29 Секционен доклад, Елена Бояджиева-Делева, Равнища на сложност в пробите за диадохокинетичен темп - теоретичен модел 2018
30 Секционен доклад, Елена Бояджиева-Делева, Логопедична подкрепа при практики по ранна интервенция 2018
31 Секционен доклад, Диляра Исмаил, Петра Накова, Яна Козарева, Елена Бояджиева-Делева, Думите зад тишината при невербалните деца с аутизъм 2018
32 Секционен доклад, Елена Бояджиева-Делева, Граматична компетентност и мислене при деца с дизартрия 2016
33 Секционен доклад, Елена Бояджиева-Делева, Диагностични предизвикателства на детската говорна апраксия 2016
34 Секционен доклад, Елена Бояджиева-Делева, Теоретично моделиране на връзките между диспраксия и сензорноинтегративна дисфункция 2016
35 Секционен доклад, Елена Бояджиева-Делева, Вербални паметови способности при деца с дизартрия 2015
36 Присъствие, Елена Бояджиева-Делева, Научна конференция, организирана по повод 25-годишнината на СБДПЛРДЦП „Св. София“ 2014
37 Присъствие, Елена Бояджиева-Делева, IV Национален конгрес по логопедия 2013
38 Секционен доклад, Елена Бояджиева-Делева, Позитивни и негативни фактори за езиковото и когнитивното развитие на деца с дизартрия - общ поглед. 2012
39 Секционен доклад, Елена Бояджиева-Делева, Позитивни и негативни фактори за езиковото и когнитивното развитие на деца с церебрална парализа. 2012
40 Секционен доклад, Елена Бояджиева-Делева, Стимулиране на езиковото и говорното развитие на детето от 0 до 3 години. 2011
41 Секционен доклад, Елена Бояджиева-Делева, Ролята на логопеда в процеса на интеграция: приоритетни задачи и сфери на въздействие. 2010
Участие в редколегия
Елена Бояджиева-Делева, Електронна научна платформа към НАТФИЗ "Център за изследване на гласа и речта", Участие в редколегия 2024
Учебно помагало
1 Бояджиева-Делева, Е., Диагностичен тест за артикулация и фонология (ДАФ), ISBN:978-954-07-5681-3, Университетско издателство "Св. Климент Охридски", София 2023
2 Бояджиева-Делева, Е., Формуляри в помощ на логопедичната практика, 112 с., ISBN:978-954-07-4839-9., Университетско издателство "Св. Климент Охридски", София, Рецензирано 2019
3 Атанасова, А., Бояджиева-Делева, Е., Аспарухова, Кандиларова, М. , Христова, С., Първанова, К., Входна тетрадка на учителя на първи клас. Помагало с идеи за подкрепа в клас и у дома, ISBN:978-619-7403-00-8, София 2017
4 Аспарухова-Кандиларова, М., С. Христова, К. Първанова, Д. Тодорова, Е. Бояджиева-Делева, Помагало с идеи за подкрепа в клас и у дома към „Тетрадка на учителя на първи клас“, ISBN:978-619-7403-02-2, Център за приобщаващо образование (ЦПО), София 2017
5 Бояджиева-Делева, Е., Сборник формуляри за логопедичната практика. Помагало за студенти по логопедия, 84 с., ISBN:978-954-07-3988-5, Ун. изд. "Св. Кл. Охридски", София, Рецензирано 2015