Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на гл. ас. д-р Людмила Зафирова
Глава от книга
Л. Алексиева, Г. Кирова, Л. Зафирова, Ж. Куртева, Д. Парушева, Иновативни и интерактивни практики в началното училище. , ISBN:978-619-160-005-2, Авангард Прима, София 2012
Глава от монография
Емилия Караминкова-Кабакова, Адриан георгиев, Божидар Ангелов, Пенка Вълчева, Севдалина Витанова , Галина Георгиева, Людмила Зафирова, Лучия Ангелова, Гергана Михайлова-Недкова, Любен Витанов, Книга за учителя - методическо ръководство за работа в детската градина по образователно направление „Музика“ от поредицата „Чуден свят“ за III подготвителна възрастова група 5-6 годишни деца , ISBN:ISBN 978-954-01-3547-2, Просвета, София 2017
Дисертация д-р
Людмила Веселинова Зафирова, Педагогически модел за интеркултурно образование в обучението по човекът и обществото в III-IV клас, СУ "Св. Климент Охридски", ФНОИ, катедра НУП, Ръководител:проф. д-р Илиана Мирчева 2020
Книга
1 Людмила Зафирова, Снежана Лазарова, Книга за учителя по околен свят за втори клас, Рецензирано 2017
2 Людмила Зафирова, Снежана Лазарова, Околен свят за втори клас, „Просвета – София“ АД, Рецензирано 2017
3 Людмила Зафирова, Снежана Лазарова, Тетрадка по околен свят за втори клас, Рецензирано 2017
4 Л. Зафирова, Т. Вълчева-Стоянова, Вълшебното ключе, Упражнения по човекът и природата за целодневно обучение и самоподготовка вкъщи, 3. клас, ISSN (print):, „Просвета – София“ АД, София 2015
5 Л. Зафирова, Т. Вълчева-Стоянова, Вълшебното ключе, Упражнения по човекът и природата за целодневно обучение и самоподготовка вкъщи, 4. клас, ISSN (print):, „Просвета – София“ АД, София 2015
Научен проект
1 Людмила Зафирова, STEM обучение на студенти – педагози, Член, 2023
2 Людмила Зафирова, "Студентски практики", Член, , Номер на договора:BG05M2OP001-2.013-0001 2020
3 Людмила Зафирова, "Изследване на резултатите от обучението по математика и природни науки в І - ІV", Член, 2017
4 Людмила Зафирова, "Студентски практики", Член, 2016
5 Людмила Зафирова, Ресурсно осигуряване на електронни курсове за дистанционна форма на обучение, Член, , Номер на договора:46/2016 г. 2016
6 Людмила Зафирова, Разработване на мултимедийни образователни ресурси за електронни форми на дистанционно обучение, Член, 2015
7 Людмила Зафирова, „WEAVE - Изтъкаване на Европа: Артефакти, Ценности и Обмен” („ЗИГ-ЗАГ- Текстил, нишка и филц – това е детска игра!”), Член, , Номер на договора:536132-CU-1-2013-1-IT-CULTURE-VOL121 2013
8 Людмила Зафирова, „Квалификация на педагогическите специалисти” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013 г.”, Член, , Номер на договора:BG051PO001-3.1.03-0001 2013
9 Людмила Зафирова, „Повишаване на капацитета на академичния състав от педагогическите специалности на Софийски университет в проектиране, провеждане и осигуряване на качествено електронно дистанционно обучение“, Член, , Номер на договора:BG051PO001-4.3.04/0011 2013
10 Людмила Зафирова, „Студентски практики“, Член, , Номер на договора:BG051PO001-3.3.07-0002 2013
11 Людмила Зафирова, „За по-качествено образование“, BG051PO001-3.1.04 „Подобряване на качеството на общото образование”, Член, , Номер на договора:Д 02- 238/25.04.2012 г. 2012
12 Людмила Зафирова, „Нов шанс за успех”, BG051PO001-4.3.01-0001 „Ограмотяване на възрастни”, Член, 2012
13 Людмила Зафирова, „Изследване на добри практики в интерактивното обучение”, Член, , Номер на договора:157/03.05.2011 г. 2011
14 Людмила Зафирова, “Imago 2010 - Картинна компетентност и грамотност в начална училищна и в предучилищна възраст”, Член, , Номер на договора:142381-LLP-1-2008-1-DE-Comenius-CMP 2008
15 Людмила Зафирова, „Разработване на система за оценка на качеството на средното образование” по схема BG051РО001/3.2-01 „Разработване на система за оценка на качеството на средното образование и рейтингова система за висшите училища в Република България”, Член, , Номер на договора:ДО1 – 672 от 13.11.2008 г., изменен с допълнителни споразумения № ДО1 – 195 от 24.02.2009 г. и № ДО1 – 239 от 30.03.2009 г. 2008
16 Людмила Зафирова, „Интеркултурното образование в началното училище”, Член, , Номер на договора:112/2007 2007
Статия в научно списание
1 Gabriela Nikolova Kirova, Lyubka Krasteva Aleksieva, Ivan Nikolaev Dushkov, Lyudmila Veselinova Zafirova, Gergana Ilieva Hristova, MEASURING THE LEARNING OUTCOMES IN MATHEMATICS AT THE END OF FOURTH GRADE (10-11 YEARS OLD STUDENTS), SocioBrains International Scientific Refereed Online Journal, том:Issue 39, брой:November 2017, 2017, стр.:68-82, Ref, Web of Science, PhD 2017
2 Snezhana Lazarova, Lyudmila Zafirova, Learning in stations effective form for organization of the education in Man and society, International journal knowledge, том:Vol. 14.2. The power of knowledge, 2016, стр.:470-474, Ref, IF, IF (1.023 - 2015) 2016
3 Snezhana Lazarova, Lyudmila Zafirova, Systematization of student’s knowledge on The ambient word through mind maps, International journal knowledge, том:Vol. 15.1, 2016, стр.:159-162, Ref, IF, IF (1.023 - 2015) 2016
4 Людмила Веселинова Зафирова, Лапбукът – иновационен инструмент за преподаване в началното училище, „Образование и технологии. Иновации в образованието и познавателното развитие”, том:VII, брой:7/2016 г., 2016, стр.:90-92 2016
5 Людмила Веселинова Зафирова, Лапбукът – иновационен инструмент за преподаване в началното училище, „Образование и технологии. Иновации в образованието и познавателното развитие”, том:VII, брой:7/2016 г., 2016, стр.:160-165 2016
6 Людмила Зафирова, Работата по проекти – възможност за интеркултурно учене в обучението по човекът и обществото в 4. клас, „Образование и технологии. Иновации в образованието и познавателното развитие”, брой:6, 2015, стр.:449-452 2015
7 Людмила Зафирова, Работата по проекти – възможност за интеркултурно учене в обучението по човекът и обществото в 4. клас, „Образование и технологии. Иновации в образованието и познавателното развитие”, брой:6, 2015, стр.:200-202 2015
8 Людмила Веселинова Зафирова, Снежана Лазарова, Практическа реализация на принципа за обучение ориентирано към действие чрез проектно обучение във 2. клас , „Образование и технологии. Иновации в образованието и познавателното развитие”, брой:5, 2014, стр.:218-220 2014
9 Людмила Веселинова Зафирова, Снежана Лазарова, Практическа реализация на принципа за обучение ориентирано към действие чрез проектно обучение във 2. клас, „Образование и технологии. Иновации в образованието и познавателното развитие”, брой:5, 2014, стр.:445-450 2014
10 Людмила Веселинова Зафирова, Снежана Лазарова, Илияна Иванова Симеонова, Работа по проекти в обучението по природни и обществени науки и чужд език в началното училище, „Образование и технологии. Иновации в образованието и познавателното развитие”, брой:4, 2013, стр.:146-148 2013
11 Людмила Веселинова Зафирова, Снежана Лазарова, Илияна Иванова Симеонова, Работа по проекти в обучението по природни и обществени науки и чужд език в началното училище, „Образование и технологии. Иновации в образованието и познавателното развитие”, брой:4, 2013, стр.:319-325 2013
12 Зафирова, Л., Лазарова, С., Симеонова, И., Работа по проекти в обучението по природни и обществени науки и чужд език в началното училище, Образование и технологии, брой:4, 2013, ISSN (print):ISSN 1314–1791, ISSN (online):ISSN 1314–1791 2013
13 Людмила Веселинова Зафирова, Портфолиото – средство за отражение на личните постижения на педагога, „Образование и технологии. Иновации в образованието и познавателното развитие”, брой:3, 2012, стр.:30-32 2012
14 Людмила Веселинова Зафирова, Портфолиото – средство за отражение на личните постижения на педагога, „Образование и технологии. Иновации в образованието и познавателното развитие”, брой:3, 2012, стр.:71-77 2012
15 Людмила Веселинова Зафирова, Картините в обучението – средство за формиране на ключови компетенции у подрастващите, Начално образование, брой:3, 2010, стр.:41-49 2010
16 Людмила Веселинова Зафирова, Анализ на резултатите от външното оценяване по Човек и природа за IV клас, Начално образование, брой:6, 2009, стр.:62-72 2009
17 Людмила Веселинова Зафирова, Педагогически възможности за практическо реализиране на интеркултурно образование в началното училище, Начално образование, брой:5, 2006, стр.:3-16 2006
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Габриела Кирова, Любка Алексиева, Иван Душков, Людмила Зафирова, Гергана Христова, Измерване на резултатите от обучението по математика в края на четвърти клас (10-11 годишни ученици), Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”, том XXI D, Научни трудове от конференция „Иновации в образованието“, 27-29 октомври 2017 г., издателство:Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, 2017, стр.:856-874, ISSN (print):1314-6769, PhD 2017
2 Людмила В. Зафирова, Типични грешки на студентите-педагози при съставяне на тестове за начален етап по околен свят, човекът и природата и човекът и обществото, Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”, том XX D, Научни трудове от конференция „Иновации в образованието 30 септември – 2 октомври 2016 г., издателство:Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, 2016, стр.:539-547 2016
3 Людмила Зафирова, Работата по проекти – възможност за интеркултурно учене в обучението по човекът и обществото в 3. клас, Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”, том XIX D, Научни трудове от конференция „Образователни технологии 25-27 септември 2015 г., издателство:Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, 2015, стр.:597-604 2015
4 Людмила Зафирова, Възможности за развитие на ключовите компетентности у учениците от началното училище в часовете по роден край в 1. клас, Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”, том XVIII D, Научни трудове от конференция „Образователни технологии 26-28 септември 2014 г., издателство:Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, 2014, стр.:386-393 2014
5 Людмила Зафирова, Ученическото портфолио – иновационен инструмент за оценяване на началния ученик, Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”, том XVII D, Научни трудове от конференция „Образователни технологии 27-29 септември 2013 г., издателство:Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, 2013, стр.:321-327 2013
6 Л. Зафирова, Класификация на тестовите задачи по „Човекът и природата” и „Човекът и обществото”, Иновативни и интерактивни практики в началното училище, издателство:Авангард Прима, 2012, стр.:47-73 2012
7 Людмила В. Зафирова, Предизвикателствата на Олимпиадата „Знам и мога” за съвременните четвъртокласници, Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”, том XVI D, Научни трудове от конференция „Образователни технологии 28-30 септември 2012 г. (300 години от рождението на Жан Жак Русо)”, издателство:Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, 2012, стр.:281-287 2012
8 Л. Зафирова, Създаване на интерактивни уеб-базирани тестове чрез „Hot Potatoes”, Иновативни и интерактивни практики в началното училище, издателство:Авангард Прима, 2012, стр.:73-101 2012
9 Людмила Зафирова, Типология на тестовите задачи по „Човекът и природата” и „Човекът и обществото” (под печат), Годишник на СУ “Св. Кл. Охридски”, ФНПП, том 105, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2012 2012
10 Людмила В. Зафирова, Биофермата като възможност за разгръщане на идеята за екологичното образование в началното училище, Сборник с научни трудове от конференцията с международно участие „40 години Шуменски университет 1971 – 2011”, Педагогически факултет, част I, издателство:Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, 2011, стр.:327-332 2011
11 Iliana Mirtschewa, Lyudmila Zafirova, Multicultural aspects of the primary school curriculum in Bulgaria, The educational challenge of cultural diversity in the international context, издателство:Waxmann Verlag GmbH, 2010, стр.:99-115, ISBN:978-3-8309-2219-3 2010
12 Людмила Зафирова, Анализ на резултатите от външното оценяване по „Човекът и природата” за 4. клас, Особености в постиженията на учениците според пола и най-често говорения в семейството език, Годишник на СУ “Св. Кл. Охридски”, ФНПП, том 103, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2010, стр.:135-163 2010
13 Людмила Веселинова Зафирова, Интеркултурното образование в България – реалност, тенденции и перспективи, 120 години СУ “Св. Кл. Охридски” и развитие на педагогическата наука, издателство:Веда Словена-ЖГ, 2008, стр.:299-312 2008
14 Людмила Веселинова Зафирова, Реализиране на идеята за интеркултурното образование в новите български учебници по “Човекът и обществото” за ІV клас, Подготовката на учители и социални педагози в навечерието на европейската интеграция, издателство:Веда Словена-ЖГ, 2006, стр.:339-344 2006
15 Людмила Веселинова Зафирова, Актуални проблеми на практическата подготовка на студентите за училище от специалност ПНУП и НУПЧЕ във ФНПП към СУ “Св. Климент Охридски”, Осигуряване и оценяване качеството на обучение, издателство:Веда Словена-ЖГ, 2005, стр.:250-254 2005
16 Людмила Веселинова Зафирова, Реализиране на идеята за интеркултурното образование в новите учебници по “Човекът и обществото” за ІІІ клас, Висшето педагогическо образование, издателство:Фабер, 2005, стр.:263-267 2005
17 Людмила Веселинова Зафирова, Реализиране на идеята за интеркултурно образование в новите учебни помагала и учебници по “Социален свят”, “Роден край” и “Околен свят” за подготвителен, 1 и 2 клас, Обучение и възпитание в началните училища, детските градини и специалните училищни заведения, издателство:Веда Словена-ЖГ, 2004, стр.:164-168 2004
18 Людмила Веселинова Зафирова, Приемственост между съдържанието на образователните направления “Социален свят” и “Природен свят” от програмата за подготвителна група и учебния материал по “Роден край” за 1 клас, Съвременни предизвикателства към началната училищна педагогика, издателство:Веда Словена-ЖГ, 2003, стр.:173-181 2003
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Людмила Зафирова, Лапбукът – иновационен инструмент за преподаване в началното училище 2016
2 Секционен доклад, Людмила Зафирова, Типични грешки на студентите-педагози при съставяне на тестове за начален етап по околен свят, човекът и природата и човекът и обществото 2016
3 Секционен доклад, Людмила Зафирова, Работата по проекти – възможност за интеркултурно учене в обучението по човекът и обществото в 4. клас 2015
4 Секционен доклад, Людмила Зафирова, Работата по проекти – възможност за интеркултурно учене в обучението по човекът и обществото в 3. клас 2015
5 Секционен доклад, Людмила Зафирова, Практическа реализация на принципа за обучение ориентирано към действие чрез проектно обучение във 2. клас 2014
6 Секционен доклад, Людмила Зафирова, Възможности за развитие на ключовите компетентности у учениците от началното училище в часовете по роден край в 1. клас 2014
7 Секционен доклад, Людмила Зафирова, Работа по проекти в обучението по природни и обществени науки и чужд език в началното училище 2013
8 Секционен доклад, Людмила Зафирова, Ученическото портфолио – иновационен инструмент за оценяване на началния ученик 2013
9 Секционен доклад, Людмила Зафирова, Портфолиото – средство за отражение на личните постижения на педагога 2012
10 Секционен доклад, Людмила Зафирова, Предизвикателствата на Олимпиадата „Знам и мога” за съвременните четвъртокласници 2012
11 Секционен доклад, Людмила Зафирова, Биофермата като възможност за разгръщане на идеята за екологичното образование в началното училище 2011
12 Секционен доклад, Людмила Зафирова, Интеркултурното образование в България – реалност, тенденции и перспективи 2008
13 Секционен доклад, Людмила Зафирова, Реализиране на идеята за интеркултурното образование в новите български учебници по “Човекът и обществото” за ІV клас 2006
14 Секционен доклад, Людмила Зафирова, Актуални проблеми на практическата подготовка на студентите за училище от специалност ПНУП и НУПЧЕ във ФНПП към СУ “Св. Климент Охридски” 2005
15 Секционен доклад, Людмила Зафирова, Реализиране на идеята за интеркултурното образование в новите учебници по “Човекът и обществото” за ІІІ клас 2004
16 Секционен доклад, Людмила Зафирова, Реализиране на идеята за интеркултурно образование в новите учебни помагала и учебници по “Социален свят”, “Роден край” и “Околен свят” за подготвителен, 1 и 2 клас 2004
17 Секционен доклад, Людмила Зафирова, Приемственост между съдържанието на образователните направления “Социален свят” и “Природен свят” от програмата за подготвителна група и учебния материал по “Роден край” за 1 клас 2003
Учебник
1 Людмила Зафирова, Снежана Лазарова, Електронен учебник по родинознание за втори клас, „Просвета – София” АД, София 2022
2 Людмила Зафирова, Снежана Лазарова, Родинознание за 2. клас, ISBN:978-954-01-4239-5, „Просвета – София” АД, София, Рецензирано 2022
3 Лиляна Найденова, Людмила Зафирова, Снежана Лазарова, Електронен учебник по родинознание за първи клас, „Просвета – София“ АД, София 2021
4 Лиляна Найденова, Людмила Зафирова, Снежана Лазарова, Книга за учителя по родинознание за първи клас, ISBN:978-954-01-4127-5, „Просвета – София“ АД, София, Рецензирано 2021
5 Лиляна Найденова, Людмила Зафирова, Снежана Лазарова, Родинознание за първи клас, ISBN:978-954-01-4125-1, „Просвета – София“ АД, София, Рецензирано 2021
6 Лиляна Найденова, Людмила Зафирова, Снежана Лазарова, Тетрадка по родинознание за първи клас, ISBN:978-954-01-4126-8, „Просвета – София“ АД, София, Рецензирано 2021
7 Людмила Зафирова, Снежана Лазарова, Георги Георгиев, Електронен учебник по човекът и природата за четвърти клас, „Просвета – София“ АД, София 2019
8 Людмила Зафирова, Снежана Лазарова, Георги Георгиев, Книга за учителя по човекът и природата за четвърти клас, ISBN:978-954-01-3838-1, „Просвета – София“ АД, София, Рецензирано 2019
9 Людмила Зафирова, Снежана Лазарова, Георги Георгиев, Тетрадка по човекът и природата за четвърти клас, ISBN:978-954-01-3836-7, „Просвета – София“ АД, София, Рецензирано 2019
10 Людмила Зафирова, Снежана Лазарова, Георги Георгиев, Човекът и природата за 4. клас, ISBN:978-954-01-3835-0, „Просвета – София“ АД, София, Рецензирано 2019
11 Людмила Зафирова, Снежана Лазарова, Електронен учебник по човекът и природата за трети клас, „Просвета – София“ АД, София 2018
12 Людмила Зафирова, Снежана Лазарова, Книга за учителя по човекът и природата за трети клас, ISBN:978-954-01-3709-4, „Просвета – София“ АД, София, Рецензирано 2018
13 Божидар Ангелов, Любен Витанов, Адриан Георгиев, Пенка Вълчева, Галина Георгиева, Севдалина Витанова, Лучия Ангелова, Гергана Михайлова-Недкова, Людмила Зафирова, Емилия Караминкова-Кабакова, Книга за учителя. Чуден свят. I възрастова група (3 – 4 г.), ISBN:ISBN: 978-954-01-3798-8, Просвета, София, Ref, Рецензирано 2018
14 Людмила Зафирова, Снежана Лазарова, Тетрадка по човекът и природата за трети клас, ISBN:978-954-01-3592-2, „Просвета – София“ АД, София, Рецензирано 2018
15 Людмила Зафирова, Снежана Лазарова, Людмила Зафирова, Човекът и природата за 3. клас, ISBN:978-954-01-3569-4, „Просвета – София“ АД, София, Рецензирано 2018
16 Гюрова, В. , Цанев, Н., Витанов, Л. , Мирчева, И. , Борисова, Т. , Георгиева, А. , Симеонова, И. , Алексиева, Л. , Зафирова, Л. , Ненова, С. , Качество на институционалното образование и кариерно развитие на педагога. Трети учебен свитък., ISBN:978-954-07-3626-6., МОН и университетско издателство "Св. Климент Охридски", София, Рецензирано 2014
Учебник/Учебно помагало
1 Людмила Зафирова, Снежана Лазарова, Електронен учебник по околен свят за втори клас 2017
2 Лиляна Найденова, Людмила Зафирова, Снежана Лазарова, Електронен учебник по околен свят за първи клас, „Просвета – София“ АД, София, Рецензирано 2016
3 Лиляна Найденова, Людмила Зафирова, Снежана Лазарова, Книга за учителя по околен свят за първи клас, „Просвета – София“ АД, София, Рецензирано 2016
4 Лиляна Найденова, Людмила Зафирова, Снежана Лазарова, Околен свят за първи клас, „Просвета – София“ АД, София, Рецензирано 2016
5 Лиляна Найденова, Людмила Зафирова, Снежана Лазарова, Тетрадка по околен свят за първи клас, „Просвета – София“ АД, София, Рецензирано 2016
6 Ст. Иванов, Л. Зафирова, С. Рачева, Къде съм аз? Задачи за проверка на входното и изходното ниво за 1. клас, „Просвета – София“ АД, София 2014
7 Ст. Иванов, Л. Зафирова, С. Рачева, Къде съм аз? Задачи за проверка на входното и изходното ниво за 2. клас, „Просвета – София“ АД, София 2014
8 Ст. Иванов, Л. Зафирова, М. Босева, и др., Къде съм аз? Задачи за проверка на входното и изходното ниво за 3. клас, „Просвета – София“ АД, София 2014
9 Ст. Иванов, Л. Зафирова, М. Босева, и др., Къде съм аз? Задачи за проверка на входното и изходното ниво за 4. клас, „Просвета – София“ АД, София 2014
10 Л. Зафирова, От практиката на директора … Портфолио на ученика, „РААБЕ България ООД“, София 2013
11 Л. Зафирова, От практиката на директора … Портфолио на учителя, „РААБЕ България ООД“, София 2013
12 Л. Зафирова, Да се запознаем с … пеперудата - учебен плакат със задачи, „РААБЕ България ООД“, София 2012
13 Людмила Зафирова, Дидактично табло: "Как да общуваме", Анубис 2010
Учебно помагало
1 Людмила Зафирова, Снежана Лазарова, Ели Пещерска, (Не)познатата природа. Помагало по човекът и природата за избираемите учебни часовe в 3. клас, ISBN:978-954-01-4405-4, „Просвета – София” АД, София 2024
2 Людмила Зафирова, Снежана Лазарова, Самоподготовка по човекът и обществото за 4. клас, „Просвета – София” АД 2024
3 Людмила Зафирова, Снежана Борисова, Ели Пещерска, (Не)познатата природа. Помагало по човекът и природата за избираемите учебни часовe в 4. клас, ISSN (print):, „Просвета – София” АД, София 2022
4 Людмила Зафирова, Снежана Лазарова, Книга за учителя по родинознание за втори клас, ISBN:978-954-01-4241-8, „Просвета – София” АД, София, Рецензирано 2022
5 Людмила Зафирова, Снежана Лазарова, Тетрадка по родинознание за 2. клас, ISBN:978-954-01-4240-1, „Просвета – София” АД, София, Рецензирано 2022
6 Людмила Зафирова, Божидар Ангелов, Севдалина Витанова, Портфолио на детето, 3 – 4 години | Чуден свят. Околен свят, „Просвета – София“ АД, София 2018
7 Людмила Зафирова, Божидар Ангелов, Севдалина Витанова, Портфолио на детето, 4 – 5 години | Чуден свят. Околен свят, „Просвета – София“ АД, София 2018
8 Людмила Зафирова, Растенията около нас. Табло по родинознание за 1. клас, „Просвета – София“ АД, София 2018
9 Б. Ангелов, П. Вълчева, С. Витанова, Г. Георгиева, Л. Зафирова, Л. Ангелова, Г. Михайлова-Недкова, А. Георгиев, Е. Караминкова-Кабакова, Л. Витанов, Чуден свят – Книга за учителя за първа възрастова група (3-4 год.), ISBN:978-954-01-3798-8, Просвета, София, Рецензирано 2018
10 Людмила Зафирова, Божидар Ангелов, Севдалина Витанова, Чуден свят - Околен свят - Познавателна книжка за 3-4 г., ISBN:978-954-01-3751-3, „Просвета – София“ АД, София 2018
11 Людмила Зафирова, Божидар Ангелов, Севдалина Витанова, Чуден свят - Околен свят - Познавателна книжка за 4-5 г., ISBN:978-954-01-3752-0, „Просвета – София“ АД, София 2018
12 Божидар Ангелов, Любен Витанов, Лучия Ангелова, Севдалина Витанова, Пенка Вълчева, Гергана Михайлова -Недкова, Емилия КАраминкова-Кабакова, Галина Георгиева, Людмила Зафирова, Адриан Георгиев, Чуден свят. Книга за учителя за втора възрастова група 4 – 5 години, ISBN:ISBN: 978-954-01-3799-5, Просвета, София, Ref, Рецензирано 2018
13 Божидар Ангелов, Любен Витанов, Адриан Георгиев, Лучия Ангелова, Пенка Вълчева, Севдалина Витанова, Людмила Зафирова, Емилия караминкова-Кебакова, Галина Георгиева, Гергана Михайлова-Недкова, Книга за учителя. Чуден свят. III подготвителна възрастова група (5 – 6), ISBN:ISBN: 978-954-01-3547-2, Просвета, София, Ref, Рецензирано 2017
14 Божидар Ангелов, Любен Витанов, Лучия Ангелова, Севдалина Витанова, Пенка Вълчева, Людмила Зафирова, Гергана Михайлова-Недкова, Галина Георгиева, Емилия Караминкова-Кабакова, Адриан Георгиев, Книга за учителя. Чуден свят. IV подготвителна възрастова група (6 – 7 г.), ISBN:ISBN: 978-954-01-3548-9, Просвета, София, Ref, Рецензирано 2017
15 Людмила Зафирова, Божидар Ангелов, Севдалина Витанова, Чуден свят - Околен свят - Познавателна книжка за 5-6 г., ISBN:978-954-01-3542-7, „Просвета – София“ АД, София 2017
16 Людмила Зафирова, Божидар Ангелов, Севдалина Витанова, Чуден свят - Околен свят - Познавателна книжка за 6-7 г., ISBN:978-954-01-3543-4, „Просвета – София“ АД, София 2017
17 Татяна Борисова, Анна Георгиева, Илиана Мирчева, Николай Цанев, Любен Витанов, Илиана Симеонова, Людмила Зафирова, Модулно институционално образование на учениците в началното училище. (Втори учебен свитък за едногодишно специализирано обучение във висшите училища с цел придобиване на допълнителна квалификация/преквалификация по позиция № 2 Детски учител/Начален учител). /По Проект BG051PO001-3.1.03-0001 „Квалификация на педагогическите специалисти“/., ISBN:ISBN 978-954-07-3625-9., Университетско издателство "Св. Климент Охридски", София, Рецензирано 2014