Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на проф. доктор на науките Таня Чавдарова

Author ID (SCOPUS):24283182900

Researcher ID (Web of Science):N-7600-2015

ORCID ID:https://orcid.org/0000-0002-5291-8302
Глава от книга
1 Tanya Chavdarova, “Institutional Uncertainty: The Hybrid Market Order in Bulgaria.” In: Faghih, N. and A. Samadi (Eds.) Legal-Economic Institutions, Entrepreneurship, and Management. Perspectives on the Dynamics of Institutional Change from Emerging Markets., ISBN:978-3-030-60978-8, Springer International, Ref, Рецензирано, International 2021
2 Kostova, D. et al., Tanya Chavdarova, “Trust and Informal Self-employment: The Case of the Young Bulgarian Autonomous Workers”. In: Kostova, D., C. Giordano, A. Nonchev, R. Baumgartner, T. Chavdarova, A. Stefanov, F. Ruegg, A. Friedli, P. Guasti, L. Spasova. Institutional Trust. Sofia: Prof. Marin Drinov Academic Publishing House, pp. 125-156. http://www.baspress.com/pic/bookpdf/bInstitutional%20Trust%20-%20SADARJANIE.jpg.pdf, Prof. Marin Drinov Academic Publishing House, Sofia, Рецензирано, в сътрудничество с чуждестранни учени 2014
3 Таня Чавдарова, „Собственикът на дребен бизнес в България: предприемач или работник без шеф?”. В: Стефанов, И. и М. Минева (съст.) Социологията пред предизвикателствата на различията. София: Университетско издателство „Св. Кл. Охридски”, стр. 106-125. 2009
4 Tanya Chavdarova, “From Cultural Differences to Status and Labour Market Inequalities: The Generations in the Bulgarian Banking Business“. In: Bach, M. und A. Sterbling (Hrsg.). Soziale Ungleichheit in der erweiterten Europäi¬schen Union. Hamburg: Krämer Verlag, Schriftenreihe: Beiträge zur Osteuropaforschung, Band 14, S. 149-172. http://www.kraemer-verlag.de/Neuerscheinungen/Ungleichheit/ungleichheit.htm 2008
5 Таня Чавдарова, „Кандидат-студенти или кандидат-емигранти? България и проблемите на българското общество през погледа на младите”. В: Чавдарова, Т. (съст.) Да останем в България: най-трудният избор? (Кандидатстудентски дилеми). София: Университетско издателство „Св. Кл. Охридски”, стр. 178-192. 2008
6 Таня Чавдарова, „Присъединяването на България към Европейския Съюз: обществен, поколенски, личен шанс?” В: Чавдарова, Т. (съст.) Да останем в България: най-трудният избор? (Кандидатстудентски дилеми). София: Университетско издателство „Св. Кл. Охридски”, стр. 193-214. 2008
7 Таня Чавдарова, „Индивидуализмът на дребното градско предприемачество в София и Скопие”. В: Димитров, Г. (съст.) Иновативна социология. София: Университетско издателство „Св. Кл. Охридски”, стр. 156-174. 2007
8 Tanya Chavdarova, “Towards an Europeanization of National Economic Cultures: Between West and East or between North and South? The Case of Bulgarian Business”. In: Roth, K. (Hg.) Sozialkapital - Vertrauen - Rechtssicherheit. Postsozialistische Gesellschaften und die Europäische Union (Social Capital - Trust - Rule of Law. Post-socialist Societies and the European Union). Freiburger Sozialanthropologische Studien, Band 19. Münster, Berlin: LIT Verlag, pp. 107-123. http://www.lit-verlag.de/isbn/3-8258-0979-9 2007
9 Tanya Chavdarova, „Business Relations as Trusting Relations: The Case of Bulgarian Small Business.” In: Roth, K. (ed.) Soziale Netzwerke und soziales Vertrauen in den Transformationslandern. Social Networks and Social Trust in the Transformation Countries. Freiburger Sozialanthropologische Studien, vol. 15. Münster, Berlin: LIT Verlag, pp. 277-302. http://books.google.bg/books?id=z7vBS7lK2fUC&pg=PA277&dq =tanya+chavdarova&hl=bg&sa=X&ei=2lXCU_jQFaXnygPcyIKYBQ&ved=0CCcQ6AEwAQ#v=onepage&q=tanya%20chavdarova&f=false 2007
10 Tanya Chavdarova, Икономическата култура като генератор на неравенства: поколенията в банковия бизнес. Социологически проблеми, № 3-4: 67-89. http://www.ceeol.com/aspx/authordetails.aspx?authorId=e6728b2c-b84c-11d6-a01b-0020eda6408d 2007
11 Таня Чавдарова, “Избледняването на Изтока и приближаването към Юга? Българската култура в бизнеса”. В: Бояджиева, П., Л. Деянова, Св. Колева, К. Коев (съст.) Светове в социологията. Сборник в чест на проф. Г. Фотев. София: Университетско издателство “Св. Кл. Охридски, стр. 373-392. 2006
12 Таня Чавдарова, “Бизнес отношенията: проблемът за доверието”. В: Колева, Д. и М. Грекова (съст.) Културата: граници и съседства. София: Университетско издателство “Св. Кл. Охридски“, стр. 448-471. 2005
13 Tanya Chavdarova, “A Brief Survey of Research on the Transformation of Socio-Economic Culture in Bulgaria.” In: Kabakchieva, P. and R. Avramov (eds.) “East” – “West” Cultural Encounters. Entrepreneurship, Governance, Economic Knowledge. Sofia: Lik, pp. 361-383 2004
14 Tanya Chavdarova, “Between Individualism and Collectivism: The Small Entrepreneurs in Sofia and Skopje”. In: Roth, K. (Hg.) Arbeit im Sozialismus - Arbeit im Postsozialismus. Erkundungen der Arbeitswelt im östlichen Europa. Freiburger Sozialanthropologische Studien, vol. 1. Münster, Berlin: LIT Verlag. http://www.lit-verlag.de/isbn/3-8258-7374-9 2004
15 Tanya Chavdarova, “Cultural Encounters in Business: Between the Bulgarian and Western Economic Culture.” In: Kabakchieva, P. and R. Avramov (eds.) “East” – “West” Cultural Encounters. Entrepreneurship, Governance, Economic Knowledge. Sofia: Lik, pp. 25-130 2004
16 Tanya Chavdarova, “Approaches towards the Post-communist Economic Transformation: “Creationist” or “Legacies of the Past”?” In: Genov, N. (Ed.) The Perspectives of Sociology in Bulgaria. Sofia: National and Global Development 2003
17 Tanya Chavdarova, “Transactions vs. Work: The Informal economies in Bulgaria in the 1990s.” In: Belev, B. (Ed.) The Informal Economy in the EU Accession Countries. Size, Scope, Trends and Challenges to the Process of EU Enlargement. Sofia: Center for the Study of Democracy, pp. 213-223. 2003
18 Таня Чавдарова, “Корупцията в България: между нелегалността и социокултурната легитимност”. В: Илиев, П. (Съст.) Неформалната икономика в страните – кандидати за членство в ЕС. София: Център за изследване на демокрацията. Стр. 144-64. http://www.csd.bg/artShowbg.php?id=12958 2003
19 Tanya Chavdarova, “The Informal Economy in Bulgaria: Historical Background and Present Situation.” In: Neef, R. and M. Stanculescu (Eds.) The Social Impact of Informal Economies in Eastern Europe. Aldershot: Ashgate, pp. 56-76. http://www.ashgate.com/pdf/tis/9780754619505_ROW.pdf 2002
20 Tanya Chavdarova, “Fostering the Criminal Economy: the Bulgarian Case.” In: Dittrich, E. (Hg.) Wandel, Wende, Wiederkehr. Transformation as Epochal Change in Central and Eastern Europe: Theoretical Concepts and their Empirical Applicability. Würzburg: Ergon: 139-156. http://www.libreka.de/9783933563989# 2001
21 Tanya Chavdarova, “Market Developments in Bulgaria: The Problem of Trust.” In: Lang, R. (Hg.) Wirtschaftsethik in Mittel- und Osteuropa. München und Merig: Reiner Hampp Verlag, pp. 177-196. http://www.hampp-verlag.de/ 2001
22 Tanya Chavdarova, “Specific Experiences of a Young Social Scientist in Post-Communist Bulgaria.” In: Schiermeier, Q. and J. Ockenden (eds.). Perspectives of Science in Central and Eastern Europe. Amsterdam: IOS Press, pp. 173-176. 2001
23 Таня Чавдарова, “От втора към неформална икономика: оценки за “сенчестия” дял на брутния вътрешен продукт”. В: Георгиев, Н. (Ред.) Трудовата заетост и социалната политика в условията на евроинтеграцията. Свищов: Стопанска Академия. стр. 306-311. 2000 2001
24 Таня Чавдарова, “Постсоциалистическата икономическа трансформация: “съзидание” или “наследство на миналото”. В: Генов, Н. (Ред.) Перспективи пред социологията в България. София: Университетско Издателство “Кл. Охридски”, стр. 90-114. 2001
25 Tanya Chavdarova, "Informal Privatization: The Changing Foundation of Socioeconomic Inequality in Bulgaria." In: Iatridis, D. (Ed.) Social Justice and the Welfare State in Central and Eastern Europe: The Impact of Privatization. Westport: Praeger, pp. 82-88. http://isbndb.com/d/book/social_justice_and_the_welfare_ state_in_central_and_eastern_.html 2000
26 Tanya Chavdarova, “Changing Modes of Economic Integration in Bulgarian History.” In: McRobbie, K. and K. Polanyi-Levitt (eds.) Karl Polanyi in Vienna. The Contemporary Significance of the Great Transformation. Montreal: Black Rose Press, pp. 146-159. http://blackrosebooks.net/products/view/Karl+Polanyi+In+Vienna%3A+The+Contemporary+Significance+of+The+Great+Transformation/28176 2000
27 Tanya Chavdarova, “Formen Marktwirtschaftlicher (Des-) Integration: Erneuerung und Restauration.“ In: Krämer, L., C. Stojanov (Hg.) Bulgarien im Übergang. Sozialwissenschaftliche Studien zur Transformation. Bergisch Gladbach: Edwin Ferger Verlag, S. 289-320. http://www.e-ferger-verlag.de/buchkatalog/bulgarien-im-%C3%BCbergang 1999
28 Tanya Chavdarova, “Industrielle Beziehungen in Bulgarien vor und nach der Wende.” In: Stojanov, C. (Hg.) Bulgarien und Europa. Ein deutsch-bulgarischer Dialog. Bergisch Gladbach: Edwin Ferger Verlag. S. 77-88. http://www.e-ferger-verlag.de/buchkatalog/2-sommerakademie-bulgarien 1999
29 Tanya Chavdarova, “Types of Employment”. In: Genov, N., A. Krasteva (eds.) Bulgaria 1960 - 1995. Trends of Social Development. Sofia: National and Global Development, pp. 156-161. 1999
30 Таня Чавдарова, “Въведение”. В: Чавдарова, Т. (Ред.) Икономика и социология. Американската икономическа социология след 1970. София: “Лик”. 1999
31 Таня Чавдарова, “Конкуренция”; “Мобилност, трудова”; “Собственост”. Енциклопедичен речник по социология. София: Издателство “М-8-М”: 215-216; 271-272; 430-432. 1997
32 Tanya Chavdarova, "Informelle Netzwerkhilfe und Strategien der wirtschaftlichen Aktivitäten in Bulgarien." In: Glatzer, W. (Hg.) Lebensverhältnisse in Osteuropa. Prekäre Entwicklungen und neue Konturen. Frankfurt: Campus Verlag: 237-46 1996
33 Таня Чавдарова, “Методи за определяне на линията на бедността: Въпроси за дискусия." В: Минев, Д., М. Желязкова, П. Кабакчиева (Ред.). Бедност и фрагментация на българското общество. Ролята на неправителствените организации за стимулиране на социалната интеграция. София: Фондация "Перспектива", стр. 18-21 1996
34 Таня Чавдарова, „Отношение на домакинствата към данъчното облагане и тяхната стратегия за икономическа активност“. В: Рамчев, К. (ред.) Малко и средно предприемачество, гражданско общество. София: УНСС и ССИГ, с. 201-224 1994
35 Tanya Chavdarova, Irregular Economic Activity: The Case of Bulgarian Privatization." In: Ringen, S. and C. Wallace (eds.) Societies in Transition: East-Central Europe Today. Vol. 1, Avebury, Aldershot: 163-74. 1994
36 Таня Чавдарова, За природата на трудовите отношения и тяхната връзка с производствените отношения" В: Живкова, В., Г. Колева и Г. Фотев (Ред.) Социологически четения за млади социолози в памет на Проф. Ж. Ошавков. София: БАН, стр. 157-170 1990
37 Таня Чавдарова, "Проблемът за симетрията на принципите на функциониране на промишлените бригади". В: Чалъков, И. (Ред.) Социални Структури и Социален Контрол. София: БАН, стр. 36-42. 1989
38 Таня Чавдарова, "Квалификационната промяна - причини и резултати", В: Поборников, Д. (Ред.) Човекът в условията на научно-техническата революция. Пловдив: Издателство на Съюза на научните работници, стр. 86-102 1987
Дисертация доктор на науките
Таня Чавдарова, Социална вграденост на дребното предприемачество (България 1998-2008). Дисертация доктор на наауките, СУ 2013
Друго (научно-популярни и др. под.)
Таня Бойчева Чавдарова, „Envelope Wages. Measuring and Tackling the Undeclared Economy in Bulgaria“. Paper presented at Conference: States and States of Informality in Europe: Current and Future Perspectives. 4 September 2014. Sofia: CSD. , 2014
Книга
1 Tanya Chavdarova, The Network Entrepreneur in Small Businesses: The Bulgarian Case, ISSN (print):978-3-319-57341-0, ISSN (online):978-3-319-57341-0, ISBN:978-3-319-57341-0 2017
2 Tanya Chavdarova, TYPES OF SMALL-SCALE ENTREPRENEURSHIP Some lessons from Bulgaria, ISBN:978-1-138-84914-3 2017
3 Таня Чавдарова, Нова икономическа социология. Мрежови анализ и неоинституционализъм. , ISBN:ISBN: 978-619-152-892-9, Изток - Запад, София, Рецензирано 2016
4 Таня Чавдарова, Социална вграденост на дребното предприемачество. УИ "Св. Кл. Охридски", София, Рецензирано 2014
5 Таня Чавдарова, Неформалната икономика. София: “Лик”, Рецензирано 2001
6 Тодорова и сътр., Таня Чавдарова, Тодорова, С., М. Келиян, М. Желязкова, С. Дилова, Т. Чавдарова, Т. Ракаджийска. 1995. Стратегии на икономическа активност. София: ЦИНТИ 1995
Научен проект
1 Таня Чавдарова, “Анализ на настоящите услуги на Агенция по заетостта за уязвимите групи на пазара на труда“. , Член, Агенция по заетостта 2017
2 Tanya Chavdarova, “Provision of National and International Expertise in the Field of Informal Economy.” , Ръководител, European Training Foundation, Turin. 2014
3 Таня Чавдарова, “Усъвършенстване и развитие на вътрешната система за електронна форма на дистанционно обучение във Философски факултет на СУ „Св. Климент Охридски” , Член, ОП РЧР 2012
4 Tanya Chavdarova, „Small Business and Entrepreneurship: The Social Embeddedness of Economic Action (Bulgaria in the Comparative Light of Central and Eastern Europe).”, Ръководител, Център за Академични изследвания - София, Advanced Academia Project" 2010
5 Таня Чавдарова, “Недекларираният труд: качество на публичните политики и научна експертиза” в рамките на проект: Качество на публичните политики. Ангажираност на социалните учени, спонсориран от Фондация „Отворено Общество”, България. Р-л: Проф. Др Г. Фотев. Индивидуален проект., Ръководител, 2008
6 Tanya Chavdarova, Informalität, Vertrauen und Misstrauen in Transformationsgesellschaften” (Неформалност, доверие и недоверие в трансформационните общества). , Ръководител, DFG 2007
7 Tanya Chavdarova, "Europa als Aufgabe: Grenzen und Chancen von Erweiterung und Vertiefung der EU" (Европа като задача: Граници и шансове за разширение и задълбочаване на ЕС). С финансовата подкрепа на правителството на Бавария. Р-л: Prof. Dr. K. Roth, Ludwig-Maximilians-Universität, München. Позиция: член на българския екип, Ръководител, 2006
8 Таня Чавдарова, “Клиенти – търговци – данъчна администрация”. Изследване, подкрепено от Министерс-твото на финансите. Р-л: Ст.н.с. ІІ-ра ст. П. Симеонов. Позиция: член на екип, Ръководител, 2005
9 Tanya Chavdarova, Българо-немски проект: „Studienerfolg ausländischer Studierender - Das Beispiel Bulgarien” (Успешно образование на чуждестранните студенти – Примерът България). С финансова-та подкрепа на университета в Bonn. Позиция: координатор на българския екип, Ръководител, 2005
10 Таня Чавдарова, “Управленска култура в сравнение: Изток - Запад” подкрепен от Open Society Fund и СУ. Индивидуален проект., Ръководител, 2004
11 Tanya Chavdarova, “Sozialbeziehungen, Netzwerke, Vertrauen” (Социални отношения, мрежи, доверие) – Forost-Projekt “Erbe des sozialistischen Alltags” (Наследството на социалистическото все-кидневие). С финансовата подкрепа на правителството на Бавария. Р-л: Prof. Dr. K. Roth, Ludwig-Maximilians-Universität, München. Позиция: член на българския екип, Ръководител, 2003
12 Таня Чавдарова, “After the Accession … The Socio-economic Culture of Eastern Europe in the Enlarged Union: An Asset or a Liability?” С финансовата подкрепа на австрийската национална банка и австрийското министерство на външните работи. Р-л: Prof. Dr. J. M. Kovacs, Institute for Human Sciences, Vienna, Ръководител, 2002
13 Таня Чавдарова, “Einzelprivatunternehmertum: Entstehungs – und Etablierungsmuster im Vergleich (Bulgarien, Tschechien, Russische Föderation)”. (Дребните предприемачи: модели на поява и установяване в сравнение - България, Чехия, Русия) С финансовата подкрепа на фондация Volkswagen. Р-л: Prof. Dr. E. Dittrich, Magdeburg University. Позиция: координатор на българския екип, Ръководител, 2002
14 Таня Чавдарова, “Labor Markets and Informal Economy”. (заедно с д-р М. Гуровска) в рамките на проекта: Innovative Sociology: South-East European Societies in Transformation подкрепен от HESP – CEU, Budapest. Позиция: координатор на проекта, Ръководител, 2001
15 Таня Чавдарова, “The Sole Proprietor in Bulgaria and Macedonia: Economic Culture”. С финансовата подкре-па на HESP – CEU и на Център за академични изследвания, София, NEXUS Project. Ин-дивидуален проект, Ръководител, 2001
16 Таня Чавдарова, “Informal Economy and Employment Regulations: Introduction of a University Course” подк-репен от Open Society Fund, HESP - Будапеща. Индивидуален проект., Ръководител, 1997
17 Таня Чавдарова, "Indigenous and Western Culture in the Emerging Key Political and Economic Institutions in Bulgaria: A Comparison with Germany and Taiwan". С финансовата подкрепа на: Central European University, RSS - Prague. Позиция: координатор заедно с Prof. Dr. H.-J. Daheim and Prof. Dr. W. Chang., Ръководител, 1996
18 Таня Чавдарова, TEMPUS Project: “Labour Markets and Employment Systems”. Р-л: Prof. Dr. J. Vilrokx, Free University, Brussels. Позиция: координатор на проекта за СУ., Ръководител, 1996
19 Таня Чавдарова, “Nationale Muster betrieblicher Transformation - Bulgarien, Ungarn und Polen im Vergleich”. С финансовата подкрепа на фондация Volkswagen. Р-л: Prof. Dr. E. Dittrich. Позиция: член на българския екип., Ръководител, 1994
20 Таня Чавдарова, "Стратегии на икономическа активност на българските домакинства.” Изследване, финансирано от ИС – БАН и Фонд „Научни изследвания”. Координатор: Доц. С. Тодоро-ва. Позиция: член на екипа, Ръководител, 1993
21 Таня Чавдарова, "Стратегии на икономическа активност на българските домакинства.” Изследване, финансирано от ИС – БАН и Фонд „Научни изследвания”. Координатор: Доц. С. Тодоро-ва. Позиция: член на екипа, Ръководител, 1993
22 Таня Чавдарова, “Irregular Work in Bulgaria – Causes, Spread and Types.” С финансовата подкрепа на Central European University, RSS – Prague, Soros Foundation. Индивидуален проект., Ръководител, 1992
23 Таня Чавдарова, TEMPUS Project: "Study of Industrial Relations". Координатор: Prof. Dr. H. Slomp, Nijmegen University. Позиция: координатор за България., Ръководител, 1992
24 Таня Чавдарова, "Popular Perceptions of Social Justice - West and East". Р-л: Prof. Dr. A. Alvin, Ann Arbor University, Michigan. Позиция: член на българския екип, Ръководител, 1991
25 Tanya Chavdarova, "DIOSCURI: Eastern Enlargement – Western Enlargement. Cultural Encounters in the European Economy and Society after the Accession“. С финансовата подкрепа на: VI-th Framework of the EU. Р-л: Prof. Dr. J. M. Kovacs, Institute for Human Sciences, Vienna. Позиция: член на българския екип – координатор на изследователско поле., Ръководител, 205
Научно ръководство
1 Таня Чавдарова, ПЕНСИОНЕРИТЕ НА ПАЗАРА НА ТРУДА В БЪЛГАРИЯ: ВЪЗПРИЯТИЯТА НА РАБОТЕЩИТЕ ПЕНСИОНЕРИ И РАБОТОДАТЕЛИТЕ , дипломна работа:Екатерина Дикова, MA 2023
2 Таня Чавдарова, НЕПОТИЗМЪТ И ВРЪЗКАТА МУ С ДРЕБНИЯ БИЗНЕС, дипломна работа:Ина Христова, BA 2022
3 Таня Чавдарова, ПРОБЛЕМЪТ ЗА ЛОЯЛНОСТТА В ОТНОШЕНИЯТА МЕЖДУ РАБОТОДАТЕЛИ И СЛУЖИТЕЛИ В ТЪРГОВСКИЯ СЕКТОР В БЪЛГАРИЯ , дипломна работа:Наталия Нинова, MA 2022
4 Таня Чавдарова, РАБОТОДАТЕЛСКАТА МАРКА КАТО ФАКТОР ПРИ ИЗБОРА НА РАБОТА ЗА ПОКОЛЕНИЕ Y, Софийски университет дипломна работа:Десислава Стоянова, МА 2021
5 Таня Чавдарова, РОЛИТЕ НА ИЗОМОРФНИТЕ ПРАКТИКИ В СЕКТОРА НА БЪЛГАРСКИТЕ ЧАРТЪРНИ АВИОКОМПАНИИ, Софийски университет дипломна работа:Марио Петров, BA 2021
6 Таня Чавдарова, Разделението на труда в семейството: за границите на майчинството и бащинството (Българските семейства с деца през 21-ви век), Софийски университет дисертация д-р:Гергана Ненова, PhD 2020
7 Таня Чавдарова, Playing for a living: онлайн покерът и покер професионализмът в България, 2001-2015, Софийски университет дисертация д-р:Димитър Кацарски, PhD 2019
8 Таня Чавдарова, Представи и усещане за щастие на работното място като фактори за текучество , Софийски университет дипломна работа:Стоянка Атанасова, MA 2019
9 Таня Чавдарова, Българо–английската комуникация в бизнеса: предизвикателства и пътища за преодоляването им, Софийски университет дипломна работа:Цветина Стефанова, МА 2018
10 Таня Чавдарова, Подбор на персонал в условията на свит регионален пазар на труда, дипломна работа:Кристиян Ангелов МА 2018
11 Таня Чавдарова, Усвояване или опитомяване: Институционалният трансфер на международни управленски стандарти в българския бизнес, 2007-2012г. (Върху примера на сертифицирането съгласно бизнес стандарта за управление на качеството ISO 9001), Софийски университет дисертация д-р:Емил Георгиев, PhD 2018
12 Таня Чавдарова, Организационна промяна и човешки ресурси в приватизирани предприятия (изследване на случаи), Софийски университет дисертация д-р:Антоанета Гетова, PhD 2017
13 Таня Чавдарова, Отвъд трудовата роля: ангажираност на служителите със стопанската организация – фактори и тенденции (при заети в компании от частния сектор в България, 2006 – 2014). , дисертация д-р:Гергана Ганчева, PhD 2016
14 Таня Чавдарова, Суеверни нагласи и практики в организацията , дипломна работа:Маргарита Троанска, BA 2016
15 Таня Чавдарова, Управленски стил и ангажираност на служителите в аутсорсинг сектора , дипломна работа:Глория Лазарова, MA 2016
16 Таня Чавдарова, Парите в българското семейство: модели на власт, дипломна работа:Катрин Николова, BA 2015
17 Таня Чавдарова, Признанието, кариерното развитие и възнагражденията като фактори, влияещи върху намерението за напускане на кадри при малки и средни компании от ИТ сектора, дипломна работа:Ангелина Делчева, MA 2015
18 Таня Чавдарова, Конфликт или съвпадение на интереси: Неформалните практики при трудовото договаряне, дипломна работа:Боряна Антова, MA 2014
19 Таня Чавдарова, Ролята на стажа в процеса на професионално развитие (Върху примера на студентите по „Трудови пазари и развитие на човешките ресурси“), дипломна работа:Цветомира Любенова, MA 2014
20 Таня Чавдарова, (Фал)старт на професионалната кариера: младите висшисти и държавните политики срещу безработицата (върху примера на Програма “Старт на кариерата”), дипломна работа:Анна Васева, МА 2013
21 Таня Чавдарова, Аутсорсингът на информационни услуги на пазара на труда в България, дипломна работа:Мая Петрова, BA 2013
22 Таня Чавдарова, Университетът на пазара на труда или пазарът на труда в университета? Преходът от висше образование към заетост през призмата на капиталовите ресурси, дипломна работа:Ирина Лилова, BA 2013
23 Таня Чавдарова, „Синдикалното представителство на работниците в държавни предприятия: проблемът за легитимността” (върху примера на предприятие за добив и преработка на въглища) , дипломна работа:Веселина Чобанова, ВА 2012
24 Таня Чавдарова, Икономика на музикалния вкус: студентски доходи и културно потребление от , дипломна работа:Петя Кривошиева, BA 2011
25 Таня Чавдарова, Данъчен морал в България , дипломна работа:Георги Адамов, BA 2009
26 Таня Чавдарова, Фирмената култура и фирмената политика като фактори за кариерно развитие на служителите , дипломна работа:Доротея Пекова, МА 2008
27 Таня Чавдарова, Българският предприемач на прага на ЕС: проблеми и рационални избори от , дипломна работа:Любомир Тодораков, BA 2007
28 Таня Чавдарова, Германия: предпочитана страна за следване/мигриране от българските студенти от , дипломна работа:Елена Стоева,BA 2007
29 Таня Чавдарова, Управлението на човешки ресурси в транснационална компания: глобални принципи в локален социален контекст , дипломна работа:Деян Петров, MA 2007
30 Таня Чавдарова, Корпоративната благотворителност в България , дипломна работа:Теодора Филипова, BA 2006
31 Таня Чавдарова, Администрацията в Студентския град – социологически измерения на “скрития” административен ред , дипломна работа:Деян Петров, BA 2005
32 Таня Чавдарова, Бързото хранене в големия град , дипломна работа:Красимира Коцева, BA 2005
33 Таня Чавдарова, Фактори за икономически (не)успех на едноличния търговец в България , дипломна работа:Милена Гонева, BA 2004
34 Таня Чавдарова, Безличното доверие в посредниците на пазара на труда , дипломна работа:Виктория Маевска, ВА 2003
35 Таня Чавдарова, Дребният предприемач и неговите бизнес партньори: възникване и регулиране на отношенията им в постсоциалистическа среда, дипломна работа:Екатерина Митева, ВА 2003
36 Таня Чавдарова, Дребният предприемач и постсоциалистическата българска държава като актьори в процеса на пазарно развитие, дипломна работа:Иван Тачев ВА 2003
37 Таня Чавдарова, Корупцията в България и нейните обществени интерпретации, дипломна работа:Светлозар Иванов, ВА 2003
38 Таня Чавдарова, Скритата приватизация в България , дипломна работа:Мая Стайкова, МА 2003
39 Таня Чавдарова, Социалните мрежи на физическия и институционалния собственик на пазара на услуги в българия, дипломна работа:Нели Алексиева, ВА 2003
40 Таня Чавдарова, Дребен и среден бизнес 1991-2000 г.: икономическа и социална динамика, дипломна работа:Петя Петкова, ВА 2002
41 Таня Чавдарова, Посредници на трудовия пазар в България след 1989 , дипломна работа:Деян Добрев, ВА 2002
42 Таня Чавдарова, Социална ефективност на правната регулация на наркоманите в България, дипломна работа:Емил Желев, ВА 2002
43 Таня Чавдарова, Участие в черния пазар на труда – причини и последици, дипломна работа:Елена Николова, МА 2002
44 Таня Чавдарова, Хипермаркетът - въздействие върху моделите на потребление в българското общество , дипломна работа:Милена Ценова, ВА 2002
45 Таня Чавдарова, Семеен бизнес и преструктурирането на женските роли , дипломна работа:Дорин Андрей, ВА 1998
46 Таня Чавдарова, Бедността: биографични траектории на преживяването , дипломна работа:Светлина Коева 1996
47 Таня Чавдарова, Общественото мнение за интересите в процеса на приватизация , дипломна работа:Милена Лютакова, ВА 1996
48 Таня Чавдарова, Представителство на предприемаческите интереси в българия в периода 1989 - 1995 , дипломна работа:Румяна Дончева, ВА 1996
Редактор на издание нереферирано
1 Chavdarova, T., P. Slavova, S. Stoeva, Markets as Networks. Sofia: St. Kliment Ohridski University Press, Редактор на издание нереферирано 2009
2 Таня Чавдарова, Да останем в България: най-трудният избор? (Кандидатстудентски дилеми). София: Университетско издателство „Св. Кл. Охридски”. , Редактор на издание нереферирано 2007
3 Таня Чавдарова, Икономика и социология. Американската икономическа социология след 1970. София: “Лик”, Редактор на издание нереферирано 1998
Редактор на издание реферирано
1 Светла Маринова, По пътя към една космополитна социология. Програмата на Улрих Бек за XXI век. Сборник с текстове УИ „Св. Кл. Охридски“, Редактор на издание реферирано 2019
2 Tanya Chavdarova, The Socioeconomic Cultures on the Balkans – Sustainability and Change. Sociological Problems. Special Issue., Редактор на издание реферирано 2004
Статия в научно списание
1 Tanya Chavdarova, Invisible Ink: The Hidden Clauses in Employment Contracts in Bulgaria, Ethnologia Balkanica. Roth, K. and A. Kartarı (eds.) Cultures of Crisis, том:I, брой:18, 2016, стр.:321-336, ISBN:ISBN 978-3-643-90763-9, Ref 2016
2 Tanya Chavdarova, Risky Businesses? Young People in Informal Self-Employment in Sofia, International Journal of Urban and Regional Research, том:38, брой:6, 2014, стр.:2060-2077, doi:doi/10.1111/1468-2427.12085/abstract, Ref, Web of Science 2014
3 Таня Чавдарова, Социални задължения срещу икономически интереси: Непотизмът при наемането на работа в дребните фирми. , Българска етнология, том:38, брой:3-4, 2012, стр.:17-39 2012
4 Таня Чавдарова, заеднос с П. Славова, Св. Стоева. „Социологията трябва да развие чувствителност към темпоралността” - Интервю с Дейвид Старк. Социологически проблеми, 3-4: 97-112. , Социологически проблеми, 2009 2009
5 Tanya Chavdarova, The Small Entrepreneur: Culture and Economic Action (The Case of Sofia and Skopje). Sofia: CAS, “Sofia Academic NEXUS” Working Papers, Issue 1. http://www.cas.bg/?cy=65, Sofia Academic NEXUS” Working Papers, 2007 2007
6 Tanya Chavdarova, Young People – Those New Bulgarians: What do They Think about Bulgaria? South East Europe Review for Labor and Social Affaires, Vol. 9, No. 3, "Borderland 2": 57-67. http://www.ceeol.com/ aspx/authordetails.aspx?authorId=e6728b2c-b84c-11d6-a01b-0020eda6408d , South East Europe Review for Labor and Social Affaires, 2006 2006
7 Tanya Chavdarova, The Bulgarian Small Business Owners: Entrepreneurs or Workers without Boss? Sociological Problems, Special Issue: The Socioeconomic Cultures on the Balkans – Sustainability and Change, pp. 5-22.http://www.ceeol.com/aspx/authordetails.aspx?authorId=e6728b2c-b84c-11d6-a01b-0020eda6408d, Sociological Problems, 2005 2005
8 Таня Чавдарова, Да правиш бизнес в България: между българската и западната икономическа култура. Социологически проблеми, № 1-2, стр. 120-146. http://www.ceeol.com/aspx/authordetails.aspx?authorId=e6728b2c-b84c-11d6-a01b-0020eda6408d, Социологически проблеми, 2004 2004
9 Таня Чавдарова, Възпроизводството на дефицит в социалистическата икономика и производството на изобилие в унгарските социални науки. Социологически проблеми, 1-2, стр. 58-63. http://www.ceeol.com/aspx/authordetails.aspx?authorId=e6728b2c-b84c-11d6-a01b-0020eda6408d, Социологически проблеми, 2003 2003
10 Таня Чавдарова, Предпочитам да се наричам еклектик” – разговор с Янош Корнай. Социологически проблеми, 1-2, стр. 64-68. , Социологически проблеми, 2003 2003
11 Tanya Chavdarova, Corruption in the Bulgarian Post-Communist Transformation. South-East Europe Review for Labour and Social Affaires. Vol. 4, No. 3, pp. 9-18. http://s3.amazonaws.com/zanran_storage/www.boeckler.de/ ContentPages/1767936247.pdf , South-East Europe Review for Labour and Social Affaires, 2001 2001
12 Daheim, H.-J et al., Tanya Chavdarova, Съвместно с Daheim, H.-J., W. Chang. Towards an Analysis of Institutional Cultures: Bulgaria, Germany and Taiwan. Current Sociology, Vol. 49, No. 5: 23-48. http://csi.sagepub.com/content/49/5/23.abstract?ck=nck, Current Sociology, 2001 2001
13 Таня Чавдарова, "Неформалните икономики: теоретическо приближение". Социологически проблеми, No. 4: 48-61. http://www.ceeol.com/aspx/authordetails.aspx?authorId=e6728b2c-b84c-11d6-a01b-0020eda6408d, Социологически проблеми, 1996 1996
14 Tanya Chavdarova, Die Einstellung privater Haushalte in Bulgarien zur Besteuerung. Südost-Europa. Zeitschrift für Gegenwartsforschung. München: R. Oldenbourg Verlag, 45. Jahrgang, Heft 6-7: 461-474., Südost-Europa. Zeitschrift für Gegenwartsforschung, 1996 1996
15 Tanya Chavdarova, Work without Labor Contract and Changing Employment Policy in Bulgaria. The European Legacy, Vol. 1, No. 2: 664-673. http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10848779608579467, The European Legacy, 1996 1996
16 Tanya Chavdarova, Verdeckte Arbeitsverhältnisse in der sich verändernden Bulgarischen Gesellschaft. Südost-Europa. Zeitschrift für Gegenwartsforschung, München: R. Oldenbourg Verlag, 44. Jahrgang, Heft 3-4: 135-147, Südost-Europa. Zeitschrift für Gegenwartsforschung, 1995 1995
17 Tanya Chavdarova, Irregular Holding of Second Job in the Transition Period. History of European Ideas, 19(1-3): 443-451. Pergamon Press, History of European Ideas, 1994 1994
18 Tanya Chavdarova, Populäre Meinungen über die wirtschaftliche Ungleichheit in Bulgarien. Südost-Europa. Zeitschrift für Gegenwartsforschung, 43. Jahrgang, Heft 6-7: 374-84, Südost-Europa. Zeitschrift für Gegenwartsforschung, 1994 1994
19 Таня Чавдарова, Човекът отвъд труда. Социологически преглед, 3: 1-10, Социологически преглед, 1991 1991
20 Таня Чавдарова, За генезиса на трудовите отношения в производствените обединения. Социологичес ки преглед. Тема: "Социални Проблеми и Социологически Подходи", стр. 7-14 , Социологически преглед, 1988 1988
21 Таня Чавдарова, Трудовите отношения в системата на отношенията, възникващи в промишлените обединения. Социологически преглед. Тема: "Научно-техническа революция, социалистическо общество, социална промяна", стр. 90-100, Социологически преглед, 1987 1987
Статия в поредица
1 Tanya Chavdarova, The Informal Economy in Bulgaria: Historical Background and Present Situation, Routledge Revivals, vol:The Social Impact of Informal Economies in Eastern Europe. , editor/s:Neef, R. and M. Stanculescu (Eds.), Publisher:New York: Routledge, 2018, pages:56-76, ISSN (print):ISBN 9781138719361 , ISSN (online):ISBN: 9781911307907 , doi:https://doi.org/10.4324/9781315195414 , Ref, Web of Science, (CAT# Y325394), International 2018
2 Tanya Chavdarova, Social Types of Small-Scale Entrepreneurship: Some Lessons from Bulgaria , Development Studies, vol:Routledge Handboo k of Entrepreneurship in Developing Economies. , editor/s:Williams, C. C. and A. Gurtoo (еds.), Publisher:Routledge, 2016, pages:215-228, ISBN:9781315725826, doi:https://doi.org/10.4324/9781315725826, Ref, Web of Science, International 2016
3 Tanya Chavdarova, Perception vs. Practices: Nepotism in Small Businesses in Bulgaria., Palgrave Social Sciences Collection, vol:Informal Economies in Post-Socialist Spaces: Practices, Institutions and Networks. , editor/s:Morris, J. and A. Polese (eds.) , Publisher:Palgrave Macmillan, 2015, pages:154-174, ISSN (print): 978-1-349-69448-8 , ISSN (online):978-1-137-48307-2, doi:doi.org/10.1057/9781137483072_8, Ref, Web of Science 2015
4 Tanya Chavdarova, Towards a Private Market Ordering: Envelope wages in Bulgaria. , Beiträge zur Osteuropaforschung , vol:Demokratische Entwicklungen in der Krise? Politische und gesellschaftliche Verwerfungen in Rumänien, Ungarn und Bulgarien, issue:19, editor/s:Balla, B., W. Dahmen, A. Sterbling (Hrsg.) , Publisher:Krämer Verlag, Hamburg, 2015, pages:221-248, ISBN:978-3-89622-120-9, Ref 2015
5 Tanya Chavdarova, „Die bulgarische EU-Integration: eine Chance für die Jugend?“ In: Roth, K. (Hrsg.) Europäisierung von unten? Beobachtungen zur EU-Integration Südosteuropas. Forost Arbeitspapier Nr. 44, S. 43-67. http://www.forost.lmu.de/fo_library/forost_Arbeitspapier_44.pdf, Forost Arbeitspapie, 2008 2008
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Tanya Chavdarova, Vruzki (Bulgaria) , The Global Encyclopaedia of Informality. Understanding Social and Cultural Complexity, Vol. I, редактор/и:Ledeneva, A, издателство:UCL Press, 2018, стр.:64-67, ISSN (online):ISBN: 9781911307907 , doi:https://doi.org/10.14324/111.9781787351899, Ref, Web of Science, в сътрудничество с чуждестранни учени 2018
2 Таня Чавдарова, Пари в плик: двойственото трудово договаряне, Икономическа социология 4.0. , редактор/и:В: Нончев, А. (ред.) , издателство:София: Издателски комплекс - УНСС, 2016, стр.:221-227 2016
3 Tanya Chavdarova, “Trust and Informal Self-employment: The Case of the Young Bulgarian Autonomous Workers”. In: Kostova, D., C. Giordano, A. Nonchev, R. Baumgartner, T. Chavdarova, A. Stefanov, F. Ruegg, A. Friedli, P. Guasti, L. Spasova. Institutional Trust. Sofia: Prof. Marin Drinov Academic Publishing House, pp. 125-156 , Institutional Trust., 2014 2014
4 Tanya Chavdarova, „Institutionalisation of Market Order and Re-institutionalisation of Vruzki (Connections) in Bulgaria.“ , Informality in Eastern Europe. Structures, Political Cultures and Social Practices., редактор/и:Giordano, C. and N. Hayoz (eds.). , издателство:Bern: Peter Lang, 2013, стр.:179-196, Ref 2013
5 Tanya Chavdarova, The Informal Self-employment and the Perception of Risk of Urban Youth in Sofia, Labour and Sustainable Development: North-South Perspectives. Series “Labour, Education & Society”, Vol. 26, редактор/и:Garibaldo, F. and Y. Dinghong. (eds.), издателство: Frankfurt am Main: Peter Lang Publishers, 2012, стр.:337-350, в сътрудничество с чуждестранни учени 2012
6 Tanya Chavdarova, From Cultural Differences to Status and Labour Market Inequalities: The Generations in the Bulgarian Banking Business. , Sofia Congress SIETAR Europa 2007 Selected Papers, редактор/и:Roth, J., 2010, стр.:22-43, в сътрудничество с чуждестранни учени 2010
7 Tanya Chavdarova, Informally Self-employed Young Bulgarians: Social Networks and Market Anonymity , Markets as Networks. , редактор/и:Chavdarova, T., P. Slavova, S. Stoeva (eds.) , издателство:St. Kliment Ohridski University Press, 2010, стр.:49-61, в сътрудничество с чуждестранни учени 2010
8 Tanya Chavdarova, Prekarität als Erwerbsstatus und Erfahrung – Das Beispiel junger Unternehmer in der Schattenwirtschaft Bulgariens, Mobilität und Mobilisierung: Arbeit im sozioökonomischen, politischen und kulturellen Wande, редактор/и:Götz, I., B. Lemberger, K. Lehnert und S. Schondelmayer (Hg.) l. , издателство: Frankfurt/New York: Campus Verlag, 2010, стр.:315-332, Ref, в сътрудничество с чуждестранни учени 2010
9 Tanya Chavdarova, заедно с P. Slavova, S. Stoeva. ”Plan and Summary of the Book.” In: Chavdarova, T., P. Slavova, S. Stoeva (eds.) Markets as Networks. Sofia: St. Kliment Ohridski University Press. , Markets as Networks, 2010 2010
10 Таня Чавдарова, Младежка неформална самонаетост: отвъд личното доверие?, Благополучие и доверие: България в Европа?, редактор/и:Тилкиджиев, Н. и Л. Димова (съст.) , издателство:София: Изток – Запад, 2010, стр.:325-347 2010
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Tanya Chavdarova, Social Protection Trends in Bulgaria 2021
2 Присъствие, Tanya Chavdarova, Демографски промени и тяхното въздействие на пазара на труда, икономическото развитие и сигурността в България и Европа 2020
3 Присъствие, Tanya Chavdarova, Science without Borders: Alexander von Humboldt's Concept in Today's World 2019
4 Присъствие, Таня Чавдарова, Предприемачеството – от малките стъпки до големия успех 2019
5 Присъствие, Таня Чавдарова, Предизвикателства пред развитието на човешкия капитал в индустрията 2018
6 Секционен доклад, Tanya Chavdarova, „Еmotions do not always come second“: The Role of Emotions in Business Culture of Bulgaria 2018
7 Секционен доклад, Tanya Chavdarova, Aging in Bulgaria: Tackling the Misery of Welfare Reforms. 2017
8 Секционен доклад, Таня Чавдарова, Предизвикателства пред образованието по социология 2017
9 Секционен доклад, Таня Чавдарова, Пари в плик: двойственото трудово договаряне. 2015
10 Секционен доклад, Tanya Chavdarova, The State of the Welfare State in Bulgaria 2015
11 Секционен доклад, Tanya Chavdarova, Legality vs. Legitimacy: The Dual Labour Arrangements as Coping Market Strategy 2014
12 Секционен доклад, Tanya Chavdarova, The Concept of Informality: Approaches to the Subject. 2014
13 Секционен доклад, Tanya Chavdarova, Measuring and Tackling the Undeclared Economy in Bulgaria: Envelope wages. 2014
14 Секционен доклад, Tanya Chavdarova, Dispelling the Nepotistic Hiring Practices? The Case of Small Business in Bulgaria. 2013
15 Секционен доклад, Tanya Chavdarova, “Institutionalisation of Market Order and Re-institutionalisation of Vruzki (Connections) in Bulgaria.” 2012
16 Секционен доклад, Таня Чавдарова, „Връзки” и непотизъм: наемане на служители във фирми от дребния бизнес“. 2012
Учебник/Учебно помагало
Таня Чавдарова, Съставителство на Антология. Икономика и социология. Американската икономическа социология след 1970. София: “Лик”. 1999