Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на гл. ас. д-р Леонид Тодоров
Дисертация д-р
Леонид Тодоров Тодоров, Използване на аналитични геопространствени модели в устройственото планиране, Софийски университет "Св. Климент Охридски", Ръководител:доц. д-р Стелиян Димитров 2019
Научен проект
1 Леонид Тодоров, Националната програма "Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“ Диахронен исторически и геопространствен анализ на данни за обекти от КИН – фаза 2 (Пловдив) , Член, 2020
2 Леонид Тодоров, Разработване и тестване на методология за оперативна оценка на ефекта на градския топлинен остров (ГТО) чрез интегрирано приложение на геоинформационни технологии, Член, 2020
3 Леонид Тодоров, Изследване на развитието на зелената градска инфраструктура в контекста на климатични промени , Член, 2019
4 Леонид Тодоров, Информационно осигуряване на процеса по управление на риска от наводнения, Член, , Номер на договора:РД-22-1075 от 22.04.2019г. 2019
5 Леонид Тодоров, Национална научна програма „Опазване на околната среда и намаляване на риска от неблагоприятни явления и природни бедствия“, Член, 2019
6 Леонид Тодоров, Националната програма "Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“ Диахронен исторически и геопространствен анализ на данни за обекти от КИН (Хисаря), Член, 2019
7 Леонид Тодоров, Разработване и апробиране на методика за подобряване на хоризонтална и вертикална точност на цифрови модели на терена, получени от фотограметрични способи за целите на оценка и картиране на заплахата и риска от наводнения, Член, 2018
8 Леонид Тодоров, Картиране и оценка на зелената инфраструктура в населени места за целите на пространственото планиране чрез използване на геодезически дрон – тип летящо крило, Член, , Номер на договора:80-10-95/20.04.2017 2017
9 Леонид Тодоров, „Toward better UNderstanding the Ecosystem Services in URBan environments through assessment and mapping TUNESinURB“ „За по-добро разбиране на екосистемните услуги в градска среда чрез оценка и картиране на екосистемни услуги“, Ръководител, 2015
10 Леонид Тодоров, Историко-георграфска информационна система на Югоизточна Европа: фаза Тракия (HGIS-Thrace) , Член, 2015
Научно ръководство
1 Леонид Тодоров, ПРИЛОЖЕНИЕ НА ГЕОГРАФСКИ ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА ВОЕННИ АНАЛИЗИ НА ТЕРЕНА, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Петко Малинов 2020
2 Леонид Тодоров, Технология за изработка на орографска схема за нуждите на туризма, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Десислава Иванова 2020
3 Леонид Тодоров, ГИС базиран анализ на Качеството на атмосферния въздух по примера на град София, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Милена Симеонова Стефанова 2019
4 Леонид Тодоров, ГИС БАЗИРАН АНАЛИЗ НА ОБЕЗПЕЧЕНОСТТА ОТ ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Цветомира Стоянова 2019
5 Леонид Тодоров, Приложение на ГИС в устройственото планиране. Разработване на ОУП на община Карлово, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Йовка Желязкова 2019
6 Леонид Тодоров, Приложение на ГИС в изработване на концепция за пространствено развитие на Община Божурище, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Мадлена Михалчева 2017
7 Леонид Тодоров, ПРИЛОЖЕНИЕ НА ГИС ЗА РАЗРАБОТКА НА МОБИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ ЗА МОНИТОРИНГ НА КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Георги Николов 2017
8 Леонид Тодоров, ПРИЛОЖЕНИЕ НА ГИС В ИЗРАБОТВАНЕТО НА КОНЦЕПЦИЯ ЗА ПРОСТРАНСТВЕНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Лилия Василева 2016
9 Леонид Тодоров, ПРИЛОЖЕНИЕ НА ГИС ЗА КАРТИРАНЕ И ОЦЕНКА НА ЕКОСИСТЕМИ И ЕКОСИСТЕМНИ УСЛУГИ ЗА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Съхранение и улавяне на въглерод, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Кристияна Господинова 2016
10 Леонид Тодоров, Приложение на ГИС за пространствен анализ и визуализация за целите на разработването на Общ устройствен план на Община Пазарджик, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Татяна Илиева 2016
Статия в научно списание
Леонид Тодоров, Особености на информационното осигуряване на устройственото планиране, «Известия на Българското географско дружество» Том 39 – 2018, 2018, ISBN:0375-5924 2018
Статия в сборник (на конференция и др.)
Stoyan Nedkov, Miglena Zhiyanski, Mariyana Nikolova, Alexander Gikov, Petar Nikolov, Leonid Todorov, Mapping of carbon storage in urban ecosystems: a Case study of Pleven District, Bulgaria, Geographical aspects of land use and planning under climate change, At Varshets, Bulgaria, 2016, ISBN:ISBN: 978-619-90446-1-2 2016
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Леонид Тодоров, Fuzzi logic approach for complex drought assessment 2020
2 Секционен доклад, Леонид Тодоров, Integrated approach for DTM generation for the purposes of flood threat and risk assessment through application of Unmanned Aerial System (UAS), geodetic measurements and modeling techniques for hydraulic adaptation and correction 2020
3 Секционен доклад, Леонид Тодоров, ПРИЛОЖЕНИЕ НА ГЕОГРАФСКИТЕ ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ ПРИ ИЗГОТВЯНЕТО НА РЕГИОНАЛНА СХЕМА ЗА ПРОСТРАНСТВЕНО РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ПЛЕВЕН 2013