Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на гл. ас. д-р Леонид Тодоров

Author ID (SCOPUS):57235084800

Researcher ID (Web of Science):JNE-5285-2023

ORCID ID:0000-0002-4820-4817
Глава от книга
Nikolova N., Micu D., Dimitrescu A., Radeva K., Praschiv M., Cheval S., Todorov L., A SPEI-Based Approach to Drought Hazard, Vulnerability and Risk Analysis in the Lower Danube River Region. In: Negm, A., Zaharia, L., Ioana-Toroimac, G. (eds) The Lower Danube River. Earth and Environmental Sciences Library. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-03865-5_10, ISBN:978-3-031-03864-8, Springer, Ref, Рецензирано, International 2022
Дисертация д-р
Леонид Тодоров Тодоров, Използване на аналитични геопространствени модели в устройственото планиране, Софийски университет "Св. Климент Охридски", Ръководител:доц. д-р Стелиян Димитров 2019
Научен проект
1 Леонид Тодоров, Модернизация на Национален военен университет "В. Левски"- гр. Велико Търново и Софийски университет "Св. Климент Охридски"- гр. София, в професионални направления 5.3 Комуникационна и компютърна техника, Член, , Номер на договора: BG05M2OP001-2.016-0003-C01 2021
2 Леонид Тодоров, Модернизация на Югозападен университет „Неофит Рилски“ – гр. Благоевград, Национален военен университет "Васил Левски" – гр. Велико Търново и Софийски университет "Св. Климент Охридски" – гр. София, в професионални направления 5.3 Комуникационна и компютърна техника, 4.4 Науки за земята и 3.7 Администрация и управление, Член, , Номер на договора:BG05M2OP001-2.016-0005 2021
3 Леонид Тодоров, Пътеводител и дигитална карта на Софийските еврейски гробища, Член, , Номер на договора:80-10-137 2021
4 Леонид Тодоров, Националната програма "Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“ Диахронен исторически и геопространствен анализ на данни за обекти от КИН – фаза 2 (Пловдив) , Член, 2020
5 Леонид Тодоров, Разработване и тестване на методология за оперативна оценка на ефекта на градския топлинен остров (ГТО) чрез интегрирано приложение на геоинформационни технологии, Член, 2020
6 Леонид Тодоров, Изследване на развитието на зелената градска инфраструктура в контекста на климатични промени , Член, 2019
7 Леонид Тодоров, Информационно осигуряване на процеса по управление на риска от наводнения, Член, , Номер на договора:РД-22-1075 от 22.04.2019г. 2019
8 Леонид Тодоров, Национална научна програма „Опазване на околната среда и намаляване на риска от неблагоприятни явления и природни бедствия“, Член, 2019
9 Леонид Тодоров, Националната програма "Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“ Диахронен исторически и геопространствен анализ на данни за обекти от КИН (Хисаря), Член, 2019
10 Леонид Тодоров, Разработване и апробиране на методика за подобряване на хоризонтална и вертикална точност на цифрови модели на терена, получени от фотограметрични способи за целите на оценка и картиране на заплахата и риска от наводнения, Член, 2018
11 Леонид Тодоров, Картиране и оценка на зелената инфраструктура в населени места за целите на пространственото планиране чрез използване на геодезически дрон – тип летящо крило, Член, , Номер на договора:80-10-95/20.04.2017 2017
12 Леонид Тодоров, „Toward better UNderstanding the Ecosystem Services in URBan environments through assessment and mapping TUNESinURB“ „За по-добро разбиране на екосистемните услуги в градска среда чрез оценка и картиране на екосистемни услуги“, Ръководител, 2015
13 Леонид Тодоров, Историко-георграфска информационна система на Югоизточна Европа: фаза Тракия (HGIS-Thrace) , Член, 2015
Научно ръководство
1 Леонид Тодоров, Геопространствен анализ на транспортната достъпност за целите на изграждане на система за спешна медицинска помощ по въздух (HEMS) в България, дипломна работа:Елена Георгиева 2023
2 Леонид Тодоров, ГИС базирана оценка на потенциалa за изграждане на соларни инсталации на територията на област Видин, дипломна работа:Надя Петкова 2023
3 Леонид Тодоров, Оценка и моделиране на лавинообразуващите територии в България и интегрирането им в общодостъпно уеб ГИС базирано приложение, дипломна работа:Иван Гълъбов 2023
4 Леонид Тодоров, Информационно осигуряване на процесите по моделиране на заплахата от наводнения - анализ на качеството на потенциални източници на данни за релефа, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Стоян Вълчев 2022
5 Леонид Тодоров, ПРИЛОЖЕНИЕ НА ГИС ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ И ПОДПОМАГАНЕ РАЗВИТИЕТО НА ПЛАНИНСКИЯ ТУРИЗЪМ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ПЛАНИНА РИЛА, Софийски университет "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Райчо Иванчев 2022
6 Леонид Тодоров, Геопространствен локализационен анализ за целите на център за военни игри - paintball.bg на територията на Столична община, дипломна работа:Георги Георгиев 2021
7 Леонид Тодоров, Картиране и картографиране на туристическите ресурси на община Костенец чрез геопространствени технологии, Софийски университет "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Луиза Петринина 2021
8 Леонид Тодоров, Приложение на ГИС в поддържането на актуално състояние на географска база данни за целите на изготвянето на цифров картографски продукт в мащаб 1 : 25 000, Софийски университет "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Христина Цанкова 2021
9 Леонид Тодоров, Приложение на ГИС за изготвяне на картографски материали и анализ за целите на управлението на горите на примера на НП Рила, Софийски университет "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Димитър Кудев 2021
10 Леонид Тодоров, ПРИЛОЖЕНИЕ НА ГЕОГРАФСКИ ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА ВОЕННИ АНАЛИЗИ НА ТЕРЕНА, Софийски университет "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Петко Малинов 2020
11 Леонид Тодоров, Технология за изработка на орографска схема за нуждите на туризма, Софийски университет "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Десислава Иванова 2020
12 Леонид Тодоров, ГИС базиран анализ на Качеството на атмосферния въздух по примера на град София, Софийски университет "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Милена Симеонова Стефанова 2019
13 Леонид Тодоров, ГИС БАЗИРАН АНАЛИЗ НА ОБЕЗПЕЧЕНОСТТА ОТ ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА, Софийски университет "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Цветомира Стоянова 2019
14 Леонид Тодоров, Приложение на ГИС в устройственото планиране. Разработване на ОУП на община Карлово, Софийски университет "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Йовка Желязкова 2019
15 Леонид Тодоров, Приложение на ГИС в изработване на концепция за пространствено развитие на Община Божурище, Софийски университет "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Мадлена Михалчева 2017
16 Леонид Тодоров, ПРИЛОЖЕНИЕ НА ГИС ЗА РАЗРАБОТКА НА МОБИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ ЗА МОНИТОРИНГ НА КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ, Софийски университет "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Георги Николов 2017
17 Леонид Тодоров, ПРИЛОЖЕНИЕ НА ГИС В ИЗРАБОТВАНЕТО НА КОНЦЕПЦИЯ ЗА ПРОСТРАНСТВЕНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА, Софийски университет "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Лилия Василева 2016
18 Леонид Тодоров, ПРИЛОЖЕНИЕ НА ГИС ЗА КАРТИРАНЕ И ОЦЕНКА НА ЕКОСИСТЕМИ И ЕКОСИСТЕМНИ УСЛУГИ ЗА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Съхранение и улавяне на въглерод, Софийски университет "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Кристияна Господинова 2016
19 Леонид Тодоров, Приложение на ГИС за пространствен анализ и визуализация за целите на разработването на Общ устройствен план на Община Пазарджик, Софийски университет "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Татяна Илиева 2016
Статия в научно списание
1 Leonid Todorov, Elena Todorova, GIS-based location analysis for hospital site selection: A case study on National Children’s Hospital in Sofia, Bulgaria, Journal of the Bulgarian Geographical Society, issue:49, 2023, pages:3-15, doi:10.3897/jbgs.e108502, Ref 2023
2 Elena Todorova, Miglena Kircheva Zhiyanski, Leonid Todorov, Using high precision climate data for wildfire risk assessmen, Silva Balcanica, issue:24(1), 2023, pages:5-16, ISSN (print):1311-8706, ISSN (online):2815-2549, doi:10.3897/silvabalcanica.24.e101192, Ref 2023
3 Leonid Todorov, Kristian Kirilov, Land use change and monitoring of endangered wetlands using geospatial technologies: A case study of Boyana marsh, Journal of the Bulgarian Geographical Society, 2022, pages:3-14, ISSN (print):2738-8107, ISSN (online):2738-8115, doi:10.3897/jbgs.e94102, Ref, SCOPUS, SJR ( - 2022) 2022
4 Леонид Тодоров, Особености на информационното осигуряване на устройственото планиране, Известия на Българското географско дружество, том:39, 2018, ISBN:0375-5924 2018
Статия в поредица
Nikolova N., Zlateva P., Todorov L., Fuzzy Logic Approach to Complex Assessment of Drought Vulnerability. , IFIP Advances in Information and Communication Technolog, 2021, pages:298-314, ISBN:978-3-030-81468-7, doi:https://doi.org/10.1007/978-3-030-81469-4_24, Ref, SCOPUS, SJR (189 - 2020), SCOPUS Quartile: Q3 (2021) 2021
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Alexander Gikov, Stelian Dimitrov, Martin Iliev, Leonid Todorov, Nadezhda Nikolova, Integrated application of remote sensing data for mapping the landslide vertical deformations, Ninth International Conference on Remote Sensing and Geoinformation of the Environment (RSCy2023), editor/s:Kyriacos Themistocleous, Diofantos G. Hadjimitsis, Silas Michaelides, Giorgos Papadavid, Publisher:SPIE Digital Library, 2023, ISSN (online):12786, doi:10.1117/12.2681768, Ref 2023
2 Alexander Gikov, Stelian Dimitrov, Martin Iliev, Leonid Todorov, Nadezhda Nikolova, Integrated application of remote sensing data for mapping the landslide vertical deformations, Proceedings Volume 12786, Ninth International Conference on Remote Sensing and Geoinformation of the Environment (RSCy2023); 1278619 (2023), editor/s: Kyriacos Themistocleous, Diofantos G. Hadjimitsis, Silas Michaelides, Giorgos Papadavid, Publisher:SPIE Digital Library, 2023, ISSN (online):12786, doi:10.1117/12.2681768, Ref 2023
3 Stoyan Nedkov, Miglena Zhiyanski, Mariyana Nikolova, Alexander Gikov, Petar Nikolov, Leonid Todorov, Mapping of carbon storage in urban ecosystems: a Case study of Pleven District, Bulgaria, Geographical aspects of land use and planning under climate change, At Varshets, Bulgaria, 2016, ISBN:ISBN: 978-619-90446-1-2 2016
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Леонид Тодоров, GIS-based location analysis for hospital site selection: A case study on National Children’s Hospital in Sofia, Bulgaria 2023
2 Пленарен доклад, Леонид Тодоров, Анализ на транспортната достъпност при оказване на спешна медицинска помощ в контекста на изграждането на HEMS системата в България 2023
3 Пленарен доклад, Леонид Тодоров, Приложение на гоепространствените технологии в опазването на околната среда на примера на Боянското блато 2022
4 Присъствие, Леонид Тодоров, Application of geospatial technologies in environmental protection – a case study from Boyana marsh 2022
5 Секционен доклад, Леонид Тодоров, Integrated approach for DTM generation for the purposes of flood threat and risk assessment through application of Unmanned Aerial System (UAS), geodetic measurements and modeling techniques for hydraulic adaptation and correction 2020
6 Секционен доклад, Леонид Тодоров, Fuzzi logic approach for complex drought assessment 2020
7 Присъствие, Леонид Тодоров, ПРИЛОЖЕНИЕ НА ГЕОГРАФСКИТЕ ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ ПРИ ИЗГОТВЯНЕТО НА РЕГИОНАЛНА СХЕМА ЗА ПРОСТРАНСТВЕНО РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ПЛЕВЕН 2013