Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на ас. д-р Александър Христов
Дисертация д-р
Александър Христов, Пространствата на града в българската белетристика от първата половина на ХХ век, , Ръководител:проф. Валери Стефанов 2017
Статия в научно списание
1 Александър Христов, А. Христов, Ал. Христов, През стената и отвъд нея; героите на Константинов в миговете отвъд ежедневното , Littera et Lingua, 2017 2017
2 Александър Христов, А. Христов, Ал. Христов, Градът в служба на идеологиите или какво говорят камъните в белетристиката на Димитър Хаджилиев, Филологическият проект – кризи и перспективи, 2016, стр.:245-254 2016
3 Александър Христов, А. Христов, Ал. Христов, Застиналото време и пространство в белетристиката на Константин Константинов., Филологически форум. Списание за студенти, докторанти и млади учени, брой 2 (2015), 2016, стр.:109-116 2016
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Александър Христов, А. Христов, Ал. Христов, Проекциите на града в разказите на Вазов от края на XIX и началото ХХ век, Арнаудов сборник – доклади и съобщения. Том 9, 2017, pages:192-197 2017
2 Александър Христов, А. Христов, Ал. Христов, Град и градско пространство в българската литература от първата половина ХХ век, Slavic languages on the Cultural Contant, 2016, стр.:114-121 2016
3 Александър Христов, А. Христов, Ал. Христов, Маската на града в белетристиката на Георги Райчев. , Движение и пространство в славянските езици, литератури и култури.. Сборник с доклади от Дванадесетите международни славистични четения София, 9-10 май 2014. , 2015, стр.:443-450 2015