Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на ас. д-р Александър Христов
Дисертация д-р
Александър Христов, Пространствата на града в българската белетристика от първата половина на ХХ век, , Ръководител:проф. Валери Стефанов 2017
Статия в научно списание
1 Александър Христов, Лишаване от право на пенсия в българската пенсионна система (1944–1993), Е-списание СОЦИАЛНА РАБОТА, том:XI, брой:2, 2023, стр.:60-74, ISSN (online):ISSN 1314-9644 2023
2 Александър Христов, А. Христов, Ал. Христов, През стената и отвъд нея; героите на Константинов в миговете отвъд ежедневното , Littera et Lingua, 2017 2017
3 Александър Христов, А. Христов, Ал. Христов, Градът в служба на идеологиите или какво говорят камъните в белетристиката на Димитър Хаджилиев, Филологическият проект – кризи и перспективи, 2016, стр.:245-254 2016
4 Александър Христов, А. Христов, Ал. Христов, Застиналото време и пространство в белетристиката на Константин Константинов., Филологически форум. Списание за студенти, докторанти и млади учени, брой 2 (2015), 2016, стр.:109-116 2016
Статия в поредица
Александър Христов, Арменските бежанци – Един (не)решен проблем, Академичен бюлетин „Бежанците: днес и утре“ – брой 15 | октомври - декември 2023, брой:15, 2023, стр.:14-18, ISSN (online):2683-1120 2023
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Александър Христов, Арменските бежанци – eдин (не)решен проблем, Социално и образователно включване на бежанците. Сборник научни доклади от Академичен форум "Социално и образователно включване на бежанците" осъществен на 24 октомври 2023 г. в Зала 1 на Софийски университет "Св. Климент Охридски" , редактор/и:проф. дпн Сийка Чавдарова-Костова; д-р Кина Събева, издателство:Сдружение "Български съвет за бежанци и мигранти", 2023, стр.:41-45, ISBN:978-619-92329-1-0 2023
2 Александър Христов, Бюро "Електра" - Габрово, пример за предприемаческият дух на един габровец(края на 30-те - средата на 40-те години на ХХ в.) , Известия на Регионален исторически музей - Габрово Том. VIII Габрово , редактор/и:Проф. д-р Илияна Марчева, проф. д-р Светла Димитрова, Росен Йосифов и Иван Постомпиров , издателство:Фабер, 2023, стр.:163-169, ISSN (print):2367-783Х 2023
3 Александър Христов, А. Христов, Ал. Христов, Проекциите на града в разказите на Вазов от края на XIX и началото ХХ век, Арнаудов сборник – доклади и съобщения. Том 9, 2017, pages:192-197 2017
4 Александър Христов, А. Христов, Ал. Христов, Град и градско пространство в българската литература от първата половина ХХ век, Slavic languages on the Cultural Contant, 2016, стр.:114-121 2016
5 Александър Христов, А. Христов, Ал. Христов, Маската на града в белетристиката на Георги Райчев. , Движение и пространство в славянските езици, литератури и култури.. Сборник с доклади от Дванадесетите международни славистични четения София, 9-10 май 2014. , 2015, стр.:443-450 2015