Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на Николай Белухов
Дипломна работа
Николай Белухов, Видимост между радарчета, ФМИ, Ръководител:Тинко Тинчев 2014
Научен проект
1 Николай Белухов, Определимост, аксиоматизируемост и опровержимост: алгоритмични проблеми, Член, , Номер на договора:5/2015 2015
2 Николай Белухов, Подобрена система за извод в приложни некласически логики, базирана на семантични таблици, Член, , Номер на договора:ДРИЛА01/2 2015
3 Николай Белухов, Определимост и аксиоматизируемост: алгоритмични проблеми, Член, , Номер на договора:10/2014 2014
Статия в научно списание
Nikolai Beluhov, On the Finite Axiomatizability of the Visibility Relation over Radars, Доклади на БАН, 2016 2016
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Николай Белухов, За предиката "видимост" между кръгове в равнината 2014
2 Секционен доклад, Nikolai Beluhov, The visibility relation over discs in the plane 2014
3 Секционен доклад, Nikolai Beluhov, On the Finite Axiomatizability of the Visibility Relation over Radars 2014