Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на гл. ас. д-р Юлий Стоянов

Author ID (SCOPUS):55497379200

Researcher ID (Web of Science):https://publons.com/researcher/4401387/julij-emilo

ORCID ID:0000-0002-5595-4632
Книга
Falileyev, Alexander, Emilov, Julij, Theodossiev, Nikola, “Celtic” Bulgaria. A Select Bibliography, ISSN (print):, Nestor-Historia, St. Petersburg, International 2010
Научен проект
1 Юлий Емилов, Странджа планина - идентифициране на историческите маршрути от древността в контекста на технологичното , Член, , Номер на договора:80-10-118/26.03.2021 2021
2 Юлий Емилов, Български нумизматични четения: История и общество в перспективата на нумизматиката, Член, 2020
3 Юлий Стоянов, Древна Тракия в цифри: преоценка на Античността в дигиталната епоха"/Measuring Ancient Thrace: Re-evaluating Antiquity in Digital Age, Член, , Номер на договора:КП-06-Н50/3 2020
4 Юлий Емилов, Лаборатория по културна политика: Култ и религия в Древна Тракия. Фаза 2. Нумизматичен семинар , Член, 2020
5 Юлий Емилов, Jubilaeus VIII: „70 години по-късно. Юбилейна конференция посветена на седемдесетата годишнина от второто издание на „Извори за старата история и география на Тракия и Македония“, Член, 2019
6 Юлий Емилов, Лаборатория по културна политика: Култ и религия в Древна Тракия. Фаза 1. Създаване на база данни за паметниците на религиозния живот, Член, Наследство БГ, Номер на договора:№ 70-85-58 2019
7 Julij Emilov, „Scythica Vindobonensia и готските нашествия от средата на ІІІ в. сл. Хр. в днешните български земи“, Член, Фонд „Научни изследвания”, Номер на договора:НТС/Австрия 01/17 от 28.02.17 г. 2018
8 Юлий Емилов, International Symposium "Between the Aegean and the Danube. Thracians, Greeks and Celts in the Balkans during the Classical and the Hellenistic Periods". София-Септември, 19-23.09.2018, Член, 2017
9 Юлий Емилов, Jubilaeus VII в памет на проф. Маргарита Тачева, Член, СУ, Номер на договора:24/2016 2016
10 Юлий Стоянов, 13th International Congress of Thracology "Ancient Thrace: Myth and Reality", Казанлък, 02-09.09.2017, Член, 2015
Научно ръководство
Емилов, Юлий, Древните серди. Антични извори и съвременни дебати за техния произход, история и култура, Софийски Университет, Исторически факултет дипломна работа:Лупов, Илиян 2022
Редактор на сборник
, Peter Delev, Totko Stoyanov, Svetlana Yanakieva, Hristo Popov, Anelia Bozkova, Maya Vassileva, Julia Tzvetkova, Margarit Damyanov, Petya Ilieva, Juliy Emilov, Древна Тракия: мит и реалност. Материали от тринадесетия международен конгрес по тракология. , Редактор на сборник 2022
Статия в научно списание
1 Emilov, Julij, “International Conference ‘Researches of Ancient Thrace between traditionality and modernity: theoretical aspects and scientific methodology’, 11th–13th April 2024, Sofia, Bulgaria”, Bulgarian e-Journal of Archaeology | Българско е-Списание за Археология, vol:14, issue:1, 2024, pages:159-163, ISSN (online):1314-5088, Ref, Web of Science 2024
2 Emilov, Julij, E-conference: Ancient Greek, Roman and Byzantine Fibulae, 12–13 May 2022, Izmir, Türkiye , Bulgarian e-Journal of Archaeology, vol:12, issue:2, 2022, pages:367-370, ISSN (online):1314-5088, Ref 2022
3 Emilov, Julij, Online forum: Archaeological Approaches to the Study of the Potter Wheel, 24th-27th November 2020, EXARC.net, Bulgarian e-Journal of Archaeology, vol:10, issue:2, 2020, pages:253-256, Ref 2020
4 Emilov, Julij, La Tene finds and indigenous communities in Thrace. Interrelations during the Hellenistic period., Studia Hercynia, vol:11, 2007, pages:57-75, ISSN (print):1212-5865-11 2007
Статия в поредица
1 Цветкова, Юлия, Емилов, Юлий, Теренни археологически проучвания на територията на Странджа, Археологически открития и разкопки, vol:Археологически открития и разкопки през 2021, 2022, ISSN (print):1313-0889, ISSN (online):2603-3658, Ref 2022
2 Емилов, Юлий, Стоичков, Валери, Живков, Владислав, Археологическо проучване в Античен и Късноантичен Алмус, кв. Калето, Лом, Археологически открития и разкопки, том:Археологически открития и разкопки през 2019 г. Книга II, редактор/и:Христо Попов, 2020, стр.:662-665, ISSN (print):1313-0889, ISSN (online):2603-3658 2020
3 Емилов, Юлий, Стоичков, Валери, Живков, Владислав, Редовни археологически проучвания на античен кастел Алмус , Национален Археологически Музей Каталози, том:Българска археология 2019, Каталог към изложба, брой:18, редактор/и:Бояджиев, Камен, 2020, стр.:35-36, ISSN (print):2367-8860, ISBN:978-954-9472-85-1, Ref 2020
4 Емилов, Юлий, Стоичков, Валери, Живков, Владислав, Спасително археологическо проучване в античен и късноантичен Алмус, град Лом, кв. Калето, Археологически открития и разкопки, vol:Археологически открития и разкопки през 2018 г., editor/s:Попов, Христо, Publisher:Национален Археологически Институт с Музей-БАН, 2019, pages:222-224, ISSN (print):1313-0089, ISSN (online):2603-3658 2019
5 Емилов, Юлий, Кимври, бастарни и "тракийският" сребърен котел от Гундеструп (археологическо есе), Jubilaeus, vol:Общество, Царе, Богове. Сборник в памет на проф. Маргарита Тачева, issue:VIII, editor/s:Ботева-Боянова, Диляна, Делев, Петър, Цветкова, Юлия, Publisher:Университетско издателство "Св. Климент Охридски"", 2018, pages:543-563, ISBN:978-954-07-4417-9 2018
6 Емилов, Юлий, Миграция versus дифузия? "Присъствие" на галати и (или) "латенизация" на местни общности в хинтерланда на Севтополис, Проблеми и изследвания на тракийската култура, брой:VIII, издателство:Фабер, 2016, стр.:89-104, ISSN (print):1312-8256 2016
7 Emilov, Julij, Foreign Impulses and Local Responses in Hellenistic Thrace after the Celtic Raids, Jubilaeus, vol:in memory of Karel and Herminegild Škorpil, issue:IV, editor/s:K. Boshnakov, Publisher:Universitetsko izdatelstvo, 2007, pages:141-153, ISBN:954-488-052-6 2007
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Emilov, Julij, A tale of two commanders in Thrace (Late Third-Early Second Century BCE), Kratistos. Сборник в чест на професор Петър Делев, editor/s:Попов, Христо, Цветкова, Юлия, Publisher:Университетско издателство "Св. Климент Охридски"", 2017, pages:536-544, ISBN:978-954-07-4309-7 2017
2 Стоичков, Валери, Емилов, Юлий, Античният Алмус в светлината на последните археологически проучвания, От Montana до Монтана. Един град от древността до настоящето, редактор/и:Костов, Александър, издателство:Институт за балканистика с център по тракология – БАН, 2016, стр.:58-67, ISBN:978-619-7179-04-0 2016
3 Emilov, Julij, Celts, A Companion to the Ancient Thrace, editor/s:Valeva, Julia., Nankov, Emil, Graninger, Denver, Publisher:Wiley Blackwell, 2015, pages:366-381, ISBN:978-1-4443-5104-0, doi:10.1002/9781118878248.ch24 2015
4 Emilov, Julij, The Tomb in the Mal Tepe Tumulus and its Vicinity during the 4th-3rd c.BC. Research History and Current Topics of Discussion, Thracian, Greek, Roman and Medieval Cities, Residences and Fortresses in Bulgaria, editor/s:Ivanov, Rumen, 2015, pages:81-96, ISBN:978-619-90503-0-9 2015
5 Стоянов, Тотко, Михайлова, Живка, Ников, Красимир, Стоянова, Даниела, Николаева, Мария, Бонев, Велислав, Маджаров, Калин, Емилов, Юлий, Василева, Теодора, Узунов, Живко, Структури от късноелинистическата епоха при Югозападния квартал на гетската столица (Хелис?) в Сборяново, Есенни четения Сборяново. От находката до витрината. , издателство:Фабер, 2014, стр.:17-34, ISBN:978-619-00-0122-5 2014
6 Emilov, Julij, Changing paradigma. Modern Interpretations on Celtic raids in Thrace reconsidered, Celts on the Margin: Studies in European Cultural Interaction VII BC – I AD Dedicated to Zenon Woźniak, editor/s:H. Dobrzańska, V. Megaw, P. Poleska, Publisher:Krakow: Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences, 2005, pages:103-109, ISBN:83-908823-8-8 2005
7 Emilov, Julij, The Galatians and Cabyle. A fragmentary inscription and its context, Stephanos Archeologicos in honorem Professoris Ludmili Getov.Studia Archaeologica Universitatis Serdicensis, Suppl. IV. , editor/s:K. Rabadjiev, Publisher:Universitetsko izdatelstvo, 2005, pages:324-332 2005
Студия в научно списание
Emilov, Julij, Megaw, Vincent, Celts in Thrace? A Re-examination of the tomb of Мal Tepe, Mezek with Particular Reference to the La Tène Chariot fittings, Archaeologia Bulgarica, vol:XVI, issue:1, 2012, pages:1-32, ISSN (print):1310-9537, Ref, International 2012
Студия в сборник (на конференция и др.)
Emilov, Julij, Ancient Texts on the Galatian Royal Residence of Tylis and the Context of La Tene Finds in Southern Thrace: A Reappraisal, In Search of Celtic Tylis in Thrace (IIIC BC), Proceedings of the Interdisciplinary Colloquium Arranged by the National Archaeological Institute and Museum at Sofia and the Welsh Department, Aberystwyth University, editor/s:L. Vagalinski, Publisher:NOUS, 2010, pages:67-87, ISBN:978-954-92566-2-8 2010
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Julij Emilov, Fake News: Ancient Celtic sanctuary discovered in Thrace! Cult interpretations and Archaeological Realities 2024
2 Секционен доклад, Юлий Емилов, Ex Occidente vel ex Oriente? За плетените ризници в Тракия от III-II в. пр. Хр. 2024
3 Секционен доклад, Юлий Емилов, Царете на кените Диегилис и Зибелмий - антични истории за насилие 2023
4 Секционен доклад, Julij Emilov, New Fashion in the City: Modern Stories on the Latenization among the Getae 2023
5 Секционен доклад, Юлий Емилов, „Когато гръм удари, как ехото заглъхва“ Примери за устойчивост и адаптация от историята на Тракия през елинистическата епоха 2023
6 Секционен доклад, Юлий Емилов, Владислав Живков, Групата Падя-Спахии в днешна Северозападна България. 2022
7 Секционен доклад, Julij Emilov, Do you have change? Ancient Use and Modern Misuse of Cavarus Bronze Coins 2020
8 Присъствие, Юлий Емилов, Дискусант 2020
9 Постер, Julij Emilov, Vladislav Zhivkov, Valeri Stoichkov, In Good times and in Bad. Turbulent History of Almus during the Roman period 2020
10 Секционен доклад, Julij Emilov, Valeri Stoichkov, Vladislav Zhivkov, , Almus. History and State of Research 2019
11 Секционен доклад, Диляна Ботева - Боянова, Юлия Цветкова, Лили Грозданова, Иван Вълчев, Кабалан Мукарзел, Юлий Емилов, Бианка Василева, Култ и религия в древна Тракия - между сакралното и профанното 2019
12 Секционен доклад, Julij Emilov, Some notes on Celtic, Dacian and Gothic invasions in the Eastern Balkan region 2019
13 Секционен доклад, Валери Стоичков, Владислав Живков, Юлий Емилов, Актуално състояние на проучванията в Алмус. Нови данни и въпроси. 2019
14 Секционен доклад, Юлий Емилов, "Неукротимите егосаги". Бележки към сведенията на Полибий (5.78) за миграция на галати от Европа в Азия 2019
15 Секционен доклад, Юлий Емилов, Бронзова "келтска" гривна в РИМ Враца или бележки към латенските импорти в ранноелинистическа Тракия. 2019
16 Секционен доклад, Julij Emilov, From the Danube to the Aegean ‐ Paradigm shifts in Iron Age/ Classical and Hellenistic archaeological studies in Bulgaria 2018
17 Секционен доклад, Юлий Емилов, Пазителят на Горна Струма и келтските нашествия в Тракия от края на IV - първа четвърт на III в. пр. Хр. 2018
18 Секционен доклад, Julij Emilov, The Roof is on Fire! “Celtic” Destruction in South Thrace Reconsidered 2018
19 Секционен доклад, Julij Emilov, Barbarian centres and Imperial peripheries or who needs the Gundestrup cauldron 2017