Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на д-р Вероника Яврукова
Научен проект
1 Вероника Яврукова, "Свойства на сърфактанти и емулсии получени от природни продукти", Sulfonated methyl esters in home and personal care applications, Член, KLK OLEO, Малайзия, Номер на договора:3372 2019
2 Вероника Яврукова, „Ново поколение мастилено-струйни мастила с летливи ПАВ“, Член, МОН, Номер на договора:2825 2018
3 Вероника Яврукова, Йонни течности като носители на антимикробиални субстанции, Член, S.C.Johnson & Son, Inc, САЩ, Номер на договора:3219 2016
4 Вероника Яврукова, Разработване на нови видове мултифункционални микро- и нанокапсули със специфичен химичен състав и морфолофия, и оптимизация на техните свойства, Член, МОН, Номер на договора:2773 2016
5 Вероника Яврукова, "Аналитичен модел на концентрирани разтвори на ПАВ и тяхната чувствителност към физически и химически нестабилности", "Analytical model of core PC surfactant chassis and their sensitivity to physical and chemical instability", Член, Unilever, Холандия, Номер на договора:3155 2015
6 Вероника Яврукова, Молекулярни механизми на процеса на почистване за нови почистващи препарати, “Molecular mechanisms of the cleaning process – toward smart cleaning formulations”, Член, Unilever, Англия, Номер на договора:3103 2014
7 Вероника Яврукова, Взаймодействие на мехурче с твърда повърхност при пени стабилизирани с хидрофобин, “Bubble-wall interactions in relation to hydrophobin stabilized foams”, Член, Unilever,Холандия, Номер на договора:3079 2013
Статия в научно списание
1 V.I. Yavrukova, D.N. Shandurkov, K.G. Marinova, P.A. Kralchevsky, Y.W. Ung, J.T. Petkov, Cleaning ability of mixed solutions of sulfonated fatty acid methyl esters, J. Surfactants Detergents, vol:23, 2020, pages:617-627, doi:10.1002/jsde.12393, Ref, Web of Science, IF (1.672 - 2018), Web of Science Quartile: Q2 (2020), SCOPUS, SJR (0.449 - 2018), SCOPUS Quartile: Q2 (2020), International, PhD 2020
2 V.I. Yavrukova, G.M. Radulova, K.D. Danov, P.A. Kralchevsky, H. Xu, Y.W. Ung, J.T. Petkov, Rheology of mixed solutions of sulfonated methyl esters and betaine in relation to the growth of giant micelles and shampoo applications, Adv. Colloid Interface Sci., vol:275, 2020, pages:102062-0, doi:10.1016/j.cis.2019.102062, Ref, Web of Science, IF (8.243 - 2018), Web of Science Quartile: Q1 (2020), SCOPUS, SJR (1.787 - 2018), SCOPUS Quartile: Q1 (2020), International, PhD 2020
3 V.I. Ivanova, R.D. Stanimirova, K.D. Danov, P.A. Kralchevsky, J.T. Petkov, Sulfonated Methyl Esters, Linear Alkylbenzene Sulfonates and Their Mixed Solutions: Micellization and Effect of Ca2+ Ions, Colloids Surf. A, vol:519, 2017, pages:87-97, doi:10.1016/j.colsurfa.2016.06.039 , Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q2 (2017), MSc 2017
4 K.D. Danov, R.D. Stanimirova, P.A. Kralchevsky, E.S. Basheva, V.I. Ivanova, J.T. Petkov, Sulfonated methyl esters of fatty acids in aqueous solutions: Interfacial and micellar properties, J. Colloid Interface Sci., vol:457, 2015, pages:307-318, doi:10.1016/j.jcis.2015.07.020, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q1 (2015), MSc 2015
Участие в конференция
1 Секционен доклад, В.И. Яврукова, Д.Н. Шандурков, К.Г. Маринова, П.А. Кралчевски, Й.Т. Петков, Y-W. Ung, Почистващи свойства на Смесени разтвори на сулфонирани метил естери на мастни киселини 2019
2 Постер, V.I. Yavrukova, D.N Shandurkov, K.G. Marinova, P.A. Kralchevsky, Y.W. Ung, J.T. Petkov, Cleaning ability of mixed solutions of sulfonated fatty acid methyl esters 2019
3 Секционен доклад, G.M. Radulova, V.I. Yavrukova, P.A. Kralchevsky, K.D. Danov, H. Xu, Y.W. Ung, Rheology of concentrated micellar solutions with sulfonated methyl esters: synergism upon mixing in detergent formulations 2019
4 Постер, D.N. Shandurkov, V.I. Yavrukova, K.G. Marinova, P.A. Kralchevsky, J.T. Petkov, New cleaning formulations based on biodegradable sulfonated methyl esters of fatty acids 2019
5 Постер, R.D. Stanimirova, V.I. Ivanova, K.D. Danov, P.A. Kralchevsky, J.T. Petkov, Sulfonated methyl esters, linear alkylbenzene sulfonates and their mixtures: micellization and effect of Ca2+ ions 2018
6 Постер, V.I. Ivanova, K.D. Danov, R.D. Stanimirova, P.A. Kralchevsky, E.S. Basheva, J.T. Petkov, Sulfonated methyl esters of fatty acids in aqueous solutions: Interfacial and micellar properties 2017
7 Секционен доклад, R.D. Stanimirova, V.I. Ivanova, K.D. Danov, P.A. Kralchevsky, J.T. Petkov, Sulfonated methyl esters, linear alkylbenzene sulfonates and their mixed solutions: micellization and effect of Ca2+ ions 2017
8 Постер, V.I. Ivanova, K.D. Danov, R.D. Stanimirova, P.A. Kralchevsky, E.S. Basheva, J.T. Petkov, Sulfonate methyl esters of fatty acids in aqueous solutions: interfacial and micellar properties 2017
9 Постер, V.I. Ivanova, K.D. Danov, R.D. Stanimirova, P.A. Kralchevsky, E.S. Basheva, J.T. Petkov, Sulfonated methyl esters of fatty acids: Interfacial and micellar properties 2016
10 Секционен доклад, В.И. Иванова, Р.Д. Станимирова, П.А. Кралчевски, К.Д. Данов, Й.Т. Петков, Сулфонирани метил естери на мастните киселини във водни разтвори: адсорбционни и мицеларни свойства 2016
11 Секционен доклад, В.И. Иванова, Р.Д. Станимирова, П.А. Кралчевски, К.Д. Данов, Поведение на пяна на хидрофобин HFBII в контакт с подложки от стъкло и PET и изследване на адсорбцията му върху подложките чрез AFM 2015