Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на гл. ас. д-р Стефан Марков

ORCID ID:0000-0002-7481-3122
Дисертация д-р
Стефан Марков, Теоретични модели и парадигми в съвременния PR, СУ "Св. Кл. Охридски", Ръководител:Чавдар Христов 2013
Монография
Стефан Марков, Теоретични модели и парадигми в съвременния PR, ISBN:978-954-28-1376-7, "Сиела Норма АД", София 2013
Научен проект
Стефан Марков, "Дигитално разделение и социални неравенства: равнища, актьори и взаимодействия“, Член, , Номер на договора:КП-06-2155б16 2021
Статия в научно списание
Стефан Марков, Международна конференция „Въздействието на изкуствения интелект върху нашето общество“, фондация „Конрад Аденауер“, посолство на Швейцария, ИФС, 20 ноември 2020 г., София, Социологически проблеми, vol:53, issue:2, 2020, pages:717-719, ISSN (print):0324-1572 2020
Статия в поредица
Стефан Марков, Връзката между теория и практика в сферата на PR, Годишник на Софийския Университет, Факултет по журналистика и масова комуникация, брой:19, 2013, стр.:203-214, ISSN (print):1311-4883 2013
Студия в научно списание
1 Стефан Марков, Как психологията може да помогне за решаването на проблема с фалшивите новини, Медии и език, том:10, 2021, стр.:15-33, ISSN (online):2535-0587, Ref, др.(CEEOL) 2021
2 Стефан Марков, Кризата на социалната психология през призмата на един научен скандал, Newmedia21.eu. Медиите на 21 век. Онлайн издание за изследвания, анализи, критика., 2021, ISSN (online):1314-3794, Ref, (ADVANCED SCIENCES INDEX) 2021
3 Стефан Марков, "Фалшиви новини и социални мрежи – защо и как дезинформацията процъфтява онлайн", Newmedia21.eu. Медиите на 21 век. Онлайн издание за изследвания, анализи, критика., 2020, ISSN (online):1314-3794, Ref, др.(ADVANCED SCIENCES INDEX) 2020
4 Стефан Марков, PR стратегиите – мултипарадигматична теоретична критика на една практическа проблематика, Медии и обществени комуникации, брой:17, 2013, ISSN (online):1313-9908, Ref, (ADVANCED SCIENCES INDEX) 2013
5 Стефан Марков, Критичен и постмодернистки PR – един радикален екскурс отвъд понятието за ефективност, Newmedia21.eu. Медиите на 21 век. Онлайн издание за изследвания, анализи, критика., 2012, ISSN (online):1314-3794, Ref, (ADVANCED SCIENCES INDEX) 2012
6 Стефан Марков, "Симетричният модел" на Джеймс Груниг – възход и упадък на една парадигма в пъблик рилейшънс теорията, Newmedia21.eu. Медиите на 21 век. Онлайн издание за изследвания, анализи, критика., 2011, ISSN (online):1314-3794, Ref, (ADVANCED SCIENCES INDEX) 2011
7 Стефан Марков, Реторичният PR – произход, развитие и съвременно състояние, Newmedia21.eu. Медиите на 21 век. Онлайн издание за изследвания, анализи, критика., 2011, ISSN (online):1314-3794, Ref, (ADVANCED SCIENCES INDEX) 2011
Студия в сборник (на конференция и др.)
1 Stefan Markov, The Digital Divide: Implications for Bulgaria (Romania and Greece), Regions and The "Regional" in a Sociological Perspective, editor/s:R. Jeleva, Publisher:Prof. Marin Drinov Publishing House of Bulgarian Academy of Sciences, 2021, pages:64-78, ISBN:978-619-245-106-6 2021
2 Стефан Марков, Българските държавни институции в областта на печата (1898-1992), Българско медиазнание, т.2, 1998, стр.:126-145 1998
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Стефан Марков, Въздействия на медийната грамотност спрямо третото ниво на цифрово разделение 2022
2 Секционен доклад, Стефан Марков, Are Central and Eastern Europe ready for Artificial Intelligence? 2020
3 Секционен доклад, Стефан Марков, Дигитално разделение 2018