Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на доц. доктор на науките Милка Терзийска-Стефанова

Author ID (SCOPUS):Author ID: 57192302858

Researcher ID (Web of Science):WOS:000389909400001

ORCID ID:0000-0002-4457-5813
Дисертация доктор на науките
Милка Николова Терзийска-Стефанова, Идеите на движението за ново възпитание и съвременното обществено образование, Софийски университет "Св. Климент Охридски", Факултет по науки за образованието и изкуствата 2023
Дисертация д-р
Милка Терзийска, Книжовно-просветна дейност на Рилския манастир (От Х век до Освобождението), Софийски университет, Факултет по педагогика 2007
Монография
1 Терзийска, Милка, Живот и педагогическа дейност на Лидия Стоянова, ISBN:978-954-07-5470-3, София 2022
2 Терзийска, Милка, Информационните революции и образованието. Втора част. ХІХ-ХХІ век., ISBN:978-954-07-4968-6, УИ "Св. Климент Охридски", София, Рецензирано 2020
3 Терзийска, Милка, Информационните революции и образованието. Първа част. От Древността до ХVІІІ в., ISBN:978-954-07-4704-0; COBISS.BG-ID - 1290687460 , УИ "Св. Климент Охридски", 318 с., София, Рецензирано 2019
4 Терзийска, Милка, Детството - познато и непознато (От инфантицида до дигиталното детство), ISBN:978-954-8846-43-1; COBISS.BG-ID - 1290759652, "Веда Словена - ЖГ", 370 с., София 2018
5 Терзийска, Милка, Димитър Кацаров и движението за ново възпитание, ISBN:978-954-07-3523-8; COBISS.BG-ID - 1256254436, УИ "Св. Климент Охридски", 279 с., София, Рецензирано 2013
6 Терзийска, Милка, Книжовно-просветна дейност на Рилския манастир (От Х век до Освобождението), ISBN:978-954-07-2885-8; COBISS.BG-ID - 1230537956, УИ "Св. Климент Охридски", 216 с., София, Рецензирано 2009
Научен проект
Милка Терзийска-Стефанова, Transfert de la Certification Française ASSISTANT FAMILIAL, Член, 2010
Статия в научно списание
1 Terziyska, Milka, CONCEPT OF THE CHILD AND CHILDHOOD IN THE NEW PEDAGOGY, PEDAGOGIKA-PEDAGOGY, vol:95, issue:1, 2023, pages:20-32, ISSN (print):0861-3982, ISSN (online):1314-8540, doi:10.53656/ped2023-1.02 2023
2 Terziyska, Milka, PEDOLOGY - THE UNFULFILLED SCIENCE OF THE CHILD, PEDAGOGIKA-PEDAGOGY, vol:94, issue:3, 2022, pages:287-305, ISSN (print):0861-3982, ISSN (online):1314-8540, doi:10.53656/ped2022-3.01 2022
3 Терзийска, Милка, Американската детска градина в българия и прилагането на метода на проектите (30-те – началото на 40-те години на хх век). , Българско списание за образование, брой:1, 2021, стр.:38-56, ISSN (online):ISSN 1314 – 9059, Ref 2021
4 Terziyska, Milka, L’esempio dell’Europa e le idee pedagogiche degli scrittori bulgari durante il Risorgimento nazionale (XVIII - la prima metа del XIX secolo)", Espacio, Tiempo y Educaciуn, vol:4, issue:1, 2017, pages:1-16, ISSN (print):2340-7263, doi:http://dx.doi.org/10.14516/ete.122, Ref, (CNKI-Scholar (China National Knowledge Infrastruct) 2017
5 Terziyska, Milka, Cultural and educational role of the Rila Monastery in the history of Bulgaria (X-XIX centuries). A bridge between eras, generations and cultures, History of education and Childrens' Literature, issue:2, 2016, pages:11-25, ISSN (print):1971-1093 , ISSN (online):1971-1131 , doi:10.1400/248442, Ref 2016
6 Терзийска, Милка, Представяне на монографията на Дорена Кароли "Per una storia dell'asilo nido in Europa tra otto e novecento", Педагогика, issue:4, 2015, pages:583-588, ISSN (print):0861-3982, ISSN (online):1314-8540, Ref 2015
7 Терзийска, Милка, Откриване на детството като културно-исторически феномен, Педагогика, брой:5, 2012, стр.:779-795, ISSN (print):0861-3982 , ISSN (online):1314-8540, Ref 2012
8 Terziyska, Milka, Conferenza internazionale "Religioni a favore dei diritti umani”, European Religious Education EREnews© , issue:3, 2011, pages:5-5, ISSN (online):2531-6214 2011
9 Terziyska, Milka, La prima conferenza nazionale sull’educazione religiosa dopo il 1989, European Religious Education EREnews©, issue:2, 2011, pages:2-2, ISSN (online):2531-6214 2011
10 Стефанов, Стефан, Терзийска, Милка, Педагогически анархизъм – Свободно възпитание, Балканистичен форум, брой:1, 2011, стр.:79-88, ISSN (print):1310-3970, ISSN (online):2535-1265, Ref 2011
11 Terziyska, Milka, L’istruzione religiosa nelle scuole pubbliche: situazione e tendenze, EREnews European Religious Education newsletter, issue:3, 2010, pages:8-8, ISSN (online):2531-6214 2010
12 Терзийска, Милка, Ролята на Женева за формирането на Димитър Кацаров като учен педагог, Педагогика, брой:5-6, 2009, стр.:132-143 2009
13 Терзийска, Милка, Възпитателната система на салезианите, Педагогика, брой:5, 2007, стр.:94-107, ISSN (print):0861-3982, ISSN (online):1314-8540 2007
14 Терзийска, Милка, Концепциите за католическото училище според официалните документи на Ватикана, Педагогика, брой:6, 2006, стр.:91-104, ISSN (print):0861-3982, ISSN (online):1314-8540 2006
15 Терзийска, Милка, Развитие на педагогическото образование в Женева, Педагогика, брой:3, 2006, стр.:98-110, ISSN (print):0861-3982, ISSN (online):1314-8540 2006
16 Стефанов, Стефан, Терзийска, Милка, Международен конгрес по история на образованието в Женева., Педагогика, брой:9, 2004, стр.:104-105, ISSN (print):0861-3982, ISSN (online):1314-8540 2004
17 Терзийска, Милка, Просветна школа на свети Иван Рилски, Педагогика, брой:2, 2004, стр.:87-95, ISSN (print):0861-3982, ISSN (online):1314-8540 2004
18 Терзийска, Милка, Училището в Рилския манастир през ХVІІІ и началото на ХІХ в. , Педагогика, брой:4, 2004, стр.:77-84, ISSN (print):0861-3982, ISSN (online):1314-8540 2004
19 Терзийска, Милка, Духовно-обединяваща роля и значение на Рилския манастир, Педагогика, брой:8, 2003, стр.:96-105, ISSN (print):0861-3982, ISSN (online):1314-8540 2003
20 Терзийска, Милка, Обучение и възпитание в Рилския манастир през ХV–ХVІІ в. , Педагогика, брой:4, 2003, стр.:101-110, ISSN (print):0861-3982, ISSN (online):1314-8540 2003
21 Терзийска, Милка, Учителската дейност на Неофит Рилски в Рилския манастир, Педагогика, брой:10, 2003, стр.:92-100, ISSN (print):0861-3982, ISSN (online):1314-8540 2003
22 Милка Терзийска, Европейският пример и педагогическите идеи на българските книжовници през Възраждането (ХVІІІ–първата половина на ХІХ в.) , Balkanistic Forum (Балканистичен форум), брой:2-3, 1993, стр.:97-108 1993
23 Милка Терзийска, Европейският пример и педагогическите идеи на българските книжовници през Възраждането (ХVІІІ–първата половина на ХІХ в.) , Balkanistic Forum (Балканистичен форум), брой:2-3, 1993, стр.:97-108 1993
24 Терзийска, Милка, Европейският пример и педагогическите идеи на българските книжовници през Възраждането (ХVІІІ–първата половина на ХІХ в.) , Balkanistic Forum (Балканистичен форум), брой:2-3, 1993, стр.:97-108, Ref 1993
25 Милка Терзийска, Рилският манастир и културните взаимоотношения между българския и останалите балкански народи през Възраждането, Balkanistic Forum (Балканистичен форум), брой:1, 1992, стр.:6-12 1992
26 Терзийска, Милка, Рилският манастир и културните взаимоотношения между българския и останалите балкански народи през Възраждането, Balkanistic Forum (Балканистичен форум), брой:1, 1992, стр.:6-12, ISSN (print):0861-8429, ISBN:COBISS.BG-ID – 1244530916, Ref 1992
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Терзийска, Милка, Идеята за детството, Детската мъдрост. Академичноприложни изследвания, редактор/и:Юлия Йорданова-Панчева, издателство:УИ "Св. Климент Охридски", 2023, стр.:26-36, ISBN:978-954-07-5702-5 2023
2 Терзийска, Милка, Новите методи за предучилищно образование в теорията и практиката на Димитър Кацаров, Юбилеен сборник по случай 140-годишнината от откриването на първата детска градина в България, 2022, pages:183-191, ISBN:ISBN 978-954-07-5471-0 2022
3 Терзийска, Милка, Стефанов, Стефан, Преподаването на педология при подготовката на учители в България (първата половина на ХХ в.), Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, Педагогически факултет, Международна научна конференция „Педагогическото образование – традиции и съвременност“ , Велико Търново, 19 ноември 2021 г., Publisher:Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, Педагогически факултет, 2021, pages:6-16, ISSN (online):2534-9317 2021
4 Стефанов, Стефан, Терзийска, Милка, Преподаването на природни науки в българските педагогически институти (една студентска учебна тетрадка по естествена история от 1930-та година), Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, Педагогически факултет, Международна научна конференция „Педагогическото образование – традиции и съвременност“ , Велико Търново, 20-21 ноември 2020 г., 2020, стр.:53-67, ISSN (print):ISSN 2534-9317 2020
5 Стефанов, Стефан, Терзийска, Милка, Извори за историята на детството и младостта: ученически албум от 1900 г., Науката за културно-историческото наследство – scientia “incognita”. Сборник с доклади от Юбилейната научна конференция по повод 10-годишнината от създаването на Катедра „Културно-историческо наследство“ при Университета по библиотекознание и информационн, редактор/и:съставител Жоржета Назърска, издателство:За буквите, София, , 2014, стр.:113-122, ISBN:978-619-185-150-8 2014
6 Терзийска, Милка, Историята на детството като нова научноизследователска област (източници), История на просветното дело – нови изследвания, уникални културни ценности и музейни колекции. Иновативни форми на представяне. Международна научна конференция, Габрово, , 2014, стр.:68-75 2014
7 Терзийска, Милка, История на детството: 50 години след Филип Ариес (Юбилеят на една книга), Празнично-юбилейната история. Сборник с доклади от летния семинар в Китен 25-29 юни 2012 г. , издателство:ИК “Ваньо Недков”, 2012, стр.:209-219, ISBN:978-954-9462-77-7 2012
8 Терзийска, Милка, Курсът на проф. Димитър Кацаров за подготовка на детски учителки, Юбилейна международна университетска конференция “130 години предучилищно образование”. Сборник доклади. Университетско издателство “Св. Св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2012, стр.:74-79, ISBN:978–954–524–842–9 2012
9 Терзийска, Милка, Хабилитационният труд на д-р Петър Нойков “За психологическия характер на йезуитското възпитание”, Сб. 120 години Софийски университет “Св. Климент Охридски” и развитие на педагогическата наука. Доклади на шестата есенна научна конференция на ФНПП, София, 21–22 ноември 2008,, 2008, стр.:666-671 2008
10 Стефанов, Стефан, Терзийска, Милка, L’influence des idées de l’Éducation nouvelle sur l’émergence et le développement des disciplines pédagogiques en Bulgarie (fin du 19e – première moitié du 20e siècle), Passion, Fusion, Tension. New Education and Educational sciences - Education nouvelle et Sciences de l'education (end 19th-middle 20th century - fin 19e-milieu 20e siecle), Publisher:Bern, Peter Lang, 2006, pages:223-252, ISBN:3-03910-983-9, Ref 2006
11 Стефанов, Стефан, Терзийска, Милка, Влиянието на идеите на “Новото възпитание” в България през първата половина на ХХ в. , Образование и изкуство, т. ІV, издателство:Университетско издателство “Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2005, стр.:117-123, ISBN:954-577-218-2 2005
12 Terziyska, Milka, La diffusion des idйes de l’ йducation nouvelle en Bulgarie (fin du 19e - premiиre moitiй du 20e siиcle) , Intenational Standing Conference for the History of Education: New Education: Genesis and Metamorphoses), Geneve, , 2004 2004
13 Стефанов, Стефан, Терзийска, Милка, Всеобщото образование – панацея за човечеството (социално-педагогическата утопия на Коменски), Общество на знанието и образование за всички. Юбилейна научна сесия 10 години списание “Стратегии на образователната и научната политика”, 21–22 февруари 2003, 2003, стр.:219-222, ISBN:954-9783-54-5 2003
14 Терзийска, Милка, Просветна дейност на Рилския манастир през Възраждането, Великотърновски университет „Кирил и Методий”, т. ІІІ. История, философия, политическа икономия, етнография, география. Велико Търново, , 1988 1988
Студия в научно списание
1 Терзийска, Милка, Формиране на информационна култура в предучилищна възраст: теоретични основи, Българско списание за образование, брой:1, 2020, стр.:33-53, ISSN (online):1314 – 9059, doi:https://www.elbook.eu/images/3-Terziyska-1-2020.pdf 2020
2 Terziyska, Milka, La storia dell’infanzia come un nuovo campo scientifico e di studio dopo Aries, Quaderni di Intercultura, 2017, pages:163-189, ISSN (print):2035-858X, doi:DOI 10.3271/M56 2017
3 Терзийска, Милка, Лидия Стоянова и методът на Мария Монтесори в България. – Българско списание за образование, Българско списание за образование, брой:2, 2017, стр.:33-62, ISSN (online):1314 – 9059, doi:https://www.elbook.eu/images/2-M.Terziiska%20-2-2017%20.pdf 2017
4 Терзийска, Милка, Ще изчезне ли детството? , Българско списание за образование, брой:1, 2015, стр.:104-160, ISSN (online):1314 – 9059, doi:http://www.elbook.eu/images/Milka_Terziiska.pdf 2015
5 Терзийска, Милка, Децата без детство в историята и днес, Българско списание за образование, брой:1, 2013, стр.:15-51, ISSN (online):1314 – 9059, doi:http://www.elbook.eu/images/St22_terziiska_istoria_na_isostavenite_deca.pdf 2013
6 Терзийска, Милка, Историята на детството като направление в психоисторията (Теорията на Лойд де Мос), Стратегии на образователната и научната политика, брой:4, 2013, стр.:460-486, ISSN (print):1310-0270, Ref 2013
7 Терзийска, Милка, Движението за Ново възпитание, Стратегии на образователната и научната политика, брой:2, 2010, стр.:143-163, ISSN (print):1310-0270 2010
8 Терзийска, Милка, Преподаването на религии и подготовката на учители по религии (Европейска рамка), Стратегии на образователната и научната политика, брой:3, 2010, стр.:220-242, ISSN (print):1310-0270 2010
9 Терзийска, Милка, Подготовката на докторантите в Департамента по науките за възпитанието към Университета в Падуа, Стратегии на образователната и научната политика, брой:1, 2009, стр.:78-101, ISSN (print):1310-0270 2009
10 Терзийска, Милка, Подготовката на докторантите по социални и хуманитарни науки в контекста на Болонския процес, Стратегии на образователната и научната политика, брой:3, 2008, стр.:241-266, ISSN (print):1310-0270 2008
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Милка Терзийска-Стефанова, Работата на Лидия Стоянова с децата със специални образователни потребности 2022
2 Секционен доклад, Милка Терзийска-Стефанова, Влиянието на Едуард Клапаред върху формирането на Димитър Кацаров като учен педагог 2022
3 Секционен доклад, Милка Терзийска-Стефанова, Новите методи за предучилищно образование в теорията и практиката на Димитър Кацаров 2022
4 Секционен доклад, Стефан Стефанов, Милка Терзийска-Стефанова, Преподаването на природни науки в българските педагогически институти (една студентска учебна тетрадка по естествена история от 1930-та година) 2020
5 Секционен доклад, Стефан Стефанов, Милка Терзийска-Стефанова, Извори за историята на детството и младостта: ученически албум от 1900 г. 2014
6 Секционен доклад, Милка Терзийска-Стефанова, Историята на детството като нова научноизследователска област (Източници) 2014
7 Секционен доклад, Стефан Стефанов, Милка Терзийска-Стефанова, Educational Reforms in Bulgaria and Italy in the 1920s 2013
8 Секционен доклад, Милка Терзийска-Стефанова, Курсът на проф. Димитър Кацаров за подготовка на детски учителки 2012
9 Секционен доклад, Милка Терзийска-Стефанова, История на детството: 50 години след Филип Ариес (Юбилеят на една книга) 2012
10 Присъствие, Милка Терзийска-Стефанова, Libera Chiesa in libero Stato 2011
11 Присъствие, Милка Терзийска-Стефанова, Обществена етика и религии 2010
12 Секционен доклад, Стефан Стефанов, Милка Терзийска-Стефанова, Свободно възпитание или педагогически анархизъм (Рефлексии на антиномията “свобода-анархия” в българската педагогическа книжнина през първата половина на ХХ век) 2009
13 Секционен доклад, Милка Терзийска-Стефанова, Хабилитационният труд на д-р Петър Нойков “За психологическия характер на йезуитското възпитание” 2008
14 Секционен доклад, Стефан Стефанов, Милка Терзийска-Стефанова, Влиянието на идеите на “Новото възпитание” в България през първата половина на ХХ в. 2005
15 Секционен доклад, Стефан Стефанов, Милка Терзийска-Стефанова, L’influence des idées de l’éducation nouvelle sur l’émergence et le développement des disciplines pédagogiques en Bulgarie (fin du 19e - première moitié du 20e siècle; La diffusion des idées de l’éducation nouvelle en Bulgarie (fin du 19e - première moitié du 20 e siècle) 2004
16 Секционен доклад, Стефан Стефанов, Милка Терзийска-Стефанова, Всеобщото образование – панацея за човечеството (социално-педагогическата утопия на Коменски) 2003
17 Секционен доклад, Милка Терзийска, Европейският пример и педагогическите идеи на българските книжовници през Възраждането (ХVІІІ – първата половина на ХІХ в. 1992
18 Секционен доклад, Милка Терзийска, Просветна дейност на Рилския манастир през Възраждането 1988
19 Секционен доклад, Милка Терзийска, Учителската дейност на Неофит Рилски в Рилския манастир 1985
Участие в редколегия
1 Милка Терзийска-Стефанова, Gli Argonauti. Rivista di studi storico-educativi e pedagogici, Участие в редколегия 2020
2 Милка Терзийска-Стефанова, Formazione, lavoro, persona, Участие в редколегия 2016
Учебник
Стоянов, Георги, Филипова, Невена, Сачкова, Елена, Терзийска, Милка, История на педагогиката и българското образование, ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград, Рецензирано 1994
Учебник/Учебно помагало
1 Георги Стоянов, Невена Филипова, Елена Сачкова, Милка Терзийска, История на педагогиката и българското образование, ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград, Рецензирано 1994
2 Йордан Колев, Невена Филипова, Милка Терзийска, История на педагогиката (учебно помагало), Висш педагогически институт "Неофит Рилски", Благоевград, Рецензирано 1990
3 Георги Стоянов, Невена Филипова, Милка Терзийска, Христоматия по история на българското образование, Висш педагогически институт "Неофит Рилски", Благоевград, Рецензирано 1990
Учебно помагало
1 Колев, Йордан, Филипова, Невена, Терзийска, Милка, История на педагогиката (учебно помагало), Висш педагогически институт "Неофит Рилски", Благоевград, Рецензирано 1990
2 Стоянов, Георги, Филипова, Невена, Терзийска, Милка, Христоматия по история на българското образование, Висш педагогически институт "Неофит Рилски", Благоевград, Рецензирано 1990