Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на доц. д-р Донка Ташева

Author ID (SCOPUS):56358118900; 16246299400
Научен проект
1 Донка Ташева, „Върхови постижения в научните изследвания и иновации в областта на колоиди и интерфейси за по-добро качество на живот“ / „Excellence in colloid and interface research & innovations for better quality of life“ (EXTREME), Член, 2021
2 Донка Ташева, Синтез и изследване на антитуморната активност на 3,5-дизаместени пиролидин-2-карбонитрили, Ръководител, 2020
3 Донка Ташева, Селективни природни инхибитори на пост-пролин разграждащи пептидази от български лечебни растения като потенциални средства за превенция и терапия на онкологични заболявания, Член, , Номер на договора:№ КП-06-ПН-31/1 2019
4 Донка Ташева, Синтез и антитуморна активност на производни на ∆1-пиролин-5-карбоксилни киселини, Ръководител, , Номер на договора:80-10-6 2019
5 Донка Ташева, Изследване взаимодействията на 2,4-дизаместени ∆1-пиролин-5-карбонитрили с редуциращи агенти и с електронодефицитни алкени, Ръководител, НИС-СУ 2018
6 Донка Ташева, Синтез на производни на заместени пиролин- и пиролидинкарбоксилни киселини с потенциална биологична активност, Ръководител, 2017
7 Донка Ташева, Дизайн и синтез на потенциални специфични субстрати за туморния промотор сепраза, Ръководител, 2016
8 Донка Ташева, Синтез, биохимични и цитохимични изследвания на специфични инхибитори за Аминопептидаза А , Ръководител, , Номер на договора:29 2015
9 Донка Ташева, Молекулен дизайн на специфични субстрати и инхибитори за фибробласт активиращ протеин α-маркерен ензим за малигнени заболявания, Член, , Номер на договора: Т02/25 2014
10 Донка Ташева, Разработване и провеждане на електронни форми на дистанционно обучение в Химическия факултет при СУ "Св. Климент Охридски", Член, 2013
11 Донка Ташева, Синтез и приложение на флуорогенен субстрат за цито- и хистохимично локализиране на Аминопептидаза А, Ръководител, 2013
12 Донка Ташева, Синтез, хроматографски и масспектрални отнасяния на производни на някои непротеиногенни α-аминокиселини , Ръководител, 2012
13 Донка Ташева, Молекулен дизайн, синтез и приложение на флуорогенни субстрати за хистохимично локализиране на трипептидилпептидаза I, Ръководител, 2011
14 Донка Ташева, Разработване на флуоресцентен метод за хисто- и цитохимична локализация на гама-глутамилтранспептидаза ръководител, Член, 2010
15 Донка Ташева, Получаване на заместени пролини - синтетични и квантово-химични изследвания, Ръководител, 2009
Научно ръководство
1 Донка Ташева, СИНТЕЗ И ИЗСЛЕДВАНЕ НА АНТИТУМОРНАТА АКТИВНОСТ НА 3,5-ДИЗАМЕСТЕНИ ПИРОЛИДИН-2-КАРБОНИТРИЛИ, СУ, ФХФ дипломна работа:Калина Веселинова Манаилова (магистър) 2020
2 Донка Ташева, МОЛЕКУЛЕН ДИЗАЙН И СИНТЕЗ НА ПОТЕНЦИАЛНИ СЕЛЕКТИВНИ СУБСТРАТИ ЗА ФИБРОБЛАСТ АКТИВИРАЩ ПРОТЕИН α, СУ, ФХФ дипломна работа:Цветелин Илиев (магистър) 2019
3 Донка Ташева, Изследване на взаимодействията на 3,5-дизаместени 3,4-дихидро-2н-пирол-2-карбонитрили с редуциращи агенти, ФХФ-СУ дипломна работа:Калина Веселинова Манаилова (бакалавър) 2018
4 Донка Ташева, Синтез и изследване на инхибиращата активност на нови потенциални инхибитори на аминопептидаза А, СУ "Св. Кл. Охридски", ФХФ дипломна работа:Цветелин Илиянов Илиев (бакалавър) 2017
5 Донка Ташева, СИНТЕЗ НА 3,5-ДИЗАМЕСТЕНИ ПРОИЗВОДНИ НА ПРОЛИНА , СУ-ФХФ дипломна работа:Весела Михайлова Михайлова (магистър) 2015
6 Донка Ташева, Синтез, спектрални свойства и приложение за локализация на ензимна активност на серия от твърди флуорохроми –арилхидразони на 4-хидразино-N-хексил-1,8-нафталимид , СУ-ФХФ дипломна работа:Мария Константинова Иванова (магистър) 2015
7 Донка Ташева, Изследване на влиянието на метални йони върху активността на Аминопептидаза A с използване на специфичен флуорогенен субстрат, СУ-ФХФ дипломна работа:Теодора Георгиева Александрова (бакалавър) 2014
8 Донка Ташева, СИНТЕЗ И ХРОМАТОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА ЗАМЕСТЕНИ 2-АМИНО-5-ОКСОНИТРИЛИ , СУ-ФХФ дипломна работа:Весела Михайлова Михайлова (бакалавър) 2013
Статия в научно списание
1 Ivaylo Ivanov, Anelia Vasileva, Donka Tasheva, Mashenka Dimitrova, Isolation and characterization of natural inhibitors of post-proline specific peptidases from the leaves of Cotinus coggygria Scop, Journal of Ethnopharmacology, vol:314, 2023, pages:116508-0, doi:https://doi.org/10.1016/j.jep.2023.116508, Ref, Web of Science 2023
2 Inna Sulikovska, Elena Ivanova, Ivaylo Ivanov, Donka Tasheva, Mashenka Dimitrova, Biliana Nikolova, Ivan Iliev, Study on the Phototoxicity and Antitumor Activity of Plant Extracts from Tanacetum vulgare L., Epilobium parviflorum Schreb., and Geranium sanguineum L., Int J Bioautomation, vol:27, issue:1, 2023, pages:39-50, Ref, Web of Science, Web of Science Quartile: Q4 (2023) 2023
3 Ivan Iliev, Ivaylo Ivanov, Katerina Todorova, Donka Tasheva, Mashenka Dimitrova, Cotinus coggygria Non-Volatile Fraction Affects the Survival of Human Cultured Cells, Acta morphologica et anthropologica, issue:28 (1-2), 2021, pages:13-18, Ref 2021
4 Д. Ташева, П. Василева, 45. Международна олимпиада по химия, Химия, том:28, брой:1, 2019, стр.:48-93, ISSN (print):0861-9255, Ref, SCOPUS, SJR (0.109 - 2019), SCOPUS Quartile: Q4 (2019) 2019
5 Vasileva A., Dimitrova M., Iliev I., Tasheva D., Ivanov I., Inhibitory Effects of Plant Extracts on Postproline Cleaving Enzyme Activity in Human Breast Cancer Cells, Acta Morphologica et Anthropologica, vol:26, issue:1-2, 2019, pages:56-62, Ref, PhD 2019
6 Petrova V., Tasheva D., Iliev I., Dimitrova M., Ivanov I., Biological Activity of a Newly Synthesized Specific Inhibitor of Aminopeptidase A: A Preliminary Study, Acta Morphologica et Anthropologica, vol:25, issue:3-4, 2018, pages:80-83, Ref, PhD 2018
7 Mashenka Dimitrova, Ivan Iliev, Donka Tasheva, Valentin Lozanov, Ivaylo Ivanov, Novel Substrates for Determination of the Fibroblast Activation Protein-α Activity, Acta Morphologica et Anthropologica, 2017, стр.:3-9 2017
8 Д. Ташева, П. Василева, 44-та Международна олимпиада по химия, Химия, том:23 , брой:4, 2014, стр.:548-586, ISSN (print):0861-9255, Ref, SCOPUS, SJR (0.216 - 2014), SCOPUS Quartile: Q3 (2014) 2014
9 D. N. Tasheva, S. Y. Zareva, Experimental and theoretical spectroscopic study of 3-aryl-2-phenyl-3-phenylaminopropanoic acids, J. Appl. Spectroscopy, том:81, брой:4, 2014, стр.:577-582, doi:10.1007/s10812-014-9972-z, Ref, IF, IF (0.476 - 2014) 2014
10 Ivaylo Ivanov, Mashenka Dimitrova, Donka Tasheva, Diana Cheshmedzhieva, Valentin Lozanov, Sonia Ilieva, Synthesis, structural analysis and application of a series of solid-state fluorochromes-aryl hydrazones of 4-hydrazino-N-hexyl-1,8-naphthalimide, Tetrahedron, том:69, брой:2, 2013, стр.:712-721, doi:10.1016/j.tet.2012.10.093, Ref, Web of Science, IF ( - 2013), SCOPUS Quartile: Q1 (2013) 2013
11 Д. Ташева, П. Цанова, 42-ра Международна олимпиада по химия: задачи с решения, Химия, том:21, брой:1, 2012, стр.:90-117, ISSN (print):0861-9255, Ref, SCOPUS, SJR (0.192 - 2012), SCOPUS Quartile: Q3 (2012) 2012
12 Tacheva D., Ivanova BB, Mayer-Figge H., Sheldrick WS, Spiteller M, CCDC 759135: Experimental Crystal Structure Determination, Cambridge Structural Database, 2011, doi:DOI: http://dx.doi.org/10.5517/cctgy7f, Ref, International 2011
13 Nelly N. Mateeva, Sh. Deiab, Edikan E. Archibong, D. Tasheva, B. Mochona, M. Gangapuram, K. Redda, Dansyl-Substituted Aza Crown Ethers: Complexation with Alkali, Alkaline Earth metal Ions and Ammonium, Int. J. Chem., том:3, брой:1, 2011, стр.:10-17, Ref, MSc 2011
14 Mashenka Dimitrova, Donka Tasheva, Ivaylo Ivanov, Development of a fluorescent method for the in situ imaging of gamma-glutamyl transpeptidase activity, Compt. rend. Acad. bulg. Sci., том:64, 2011, стр.:1701-1706, Ref, Web of Science 2011
15 Diana Cheshmedzhieva, Plamena Ivanova, Stanimir Stoyanov, Donka Tasheva, Ivaylo Ivanov, Sonia Ilieva, Experimental and theoretical study on the absorption and fluorescence properties of substituted aryl hydrazones of 1,8-naphthalimide, Phys. Chem. Chem. Phys., vol:13, 2011, pages:18530-18538, doi:10.1039/C1CP21756A, Ref, Web of Science, MSc 2011
16 Donka N. Tasheva, Sonya Y. Zareva, Tert-butyl esters of 2,3-diaryl-3-arylaminopropanoic acids – stereoselective synthesis, isolation, spectroscopic and structural elucidation, Polish J. Chem. Teсhnology, том:13 , брой:3, 2011, стр.:12-17, Ref, Web of Science 2011
17 Е. Станоева, Г. Пеков, Ташева Д., П. Цанова, Хр. Чанев, Кандидатстудентски изпит по химия (2010 г.) в ХФ на СУ „Св. Кл. Охридски”, Химия,, том:20, брой:2, 2011, стр.:144-160, Ref, Web of Science 2011
18 Г. Пеков, Д. Ташева, П. Цанова, Хр. Чанев, Е. Станоева, Конкурсен изпит по химия в Софийския университет „Св. Климент Охридски”, 2010 година, Химия,, том:20, брой:2, 2011, стр.:144-160, ISSN (print):0861-9255, SCOPUS, SJR (0.196 - ), SCOPUS Quartile: Q3 (2011) 2011
19 B. B. Ivanova, D. Tacheva, H. Mayer-Figge, W.S. Sheldrick, M. Spiteller, Properties of the Michael's adducts of the substituted 2-amino-5-oxonitriles, Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, том:77, брой:3, 2010, стр.:588-593, Ref, Web of Science 2010
20 S. Ilieva, D. Cheshmedzhieva, D. Tasheva, The origin of diastereoselectivity in the Michael addition reaction: A computational study of the interaction between CH-acidic Schiff base and α,β-unsaturated ketones, Tetrahedron, том:66, брой:27-28, 2010, стр.:5168-5172, doi:doi:10.1016/j.tet.2010.04.107, Ref, Web of Science 2010
21 Г. Пеков, Д. Ташева, П. Цанова, Хр. Чанев, Д. Тодоровски, Конкурсният изпит по химия в Софийския университет „Св. Климент Охридски”, 2009 година, Химия, том:19, брой:1, 2010, стр.:34-50, ISSN (print):0861-9255, Ref, SCOPUS, SJR (0.19 - 2010), SCOPUS Quartile: Q3 (2010) 2010
22 Д. Ташева, П. Цанова, 41 Международна олимпиада по химия: задачи с решения, Химия, том:18, брой:6, 2009, стр.:443-476, ISSN (print):0861-9255, Ref, SCOPUS, SJR (0.189 - 2009), SCOPUS Quartile: Q3 (2009) 2009
23 D. Tasheva, A. Petrova, Reactions of aminoacetonitrile Schiff base and ,-unsaturated ketones under aqueous conditions. Preparation of 5-oxonitriles and pyrrolinecarbonitriles, God. Sofii. Univ. 2009, том:101, 2009, стр.:67-78, Ref 2009
24 I. Ivanov, D. Tasheva, R. Todorova, M. Dimitrova, Synthesis and use of 4-peptidylhydrazido-N-hexyl-1,8-naphthalimides as fluorogenic histochemical substrates for dipeptidyl peptidase IV and tripeptidyl peptidase I, Eur. J. Med. Chem. , том:44, 2009, стр.:384-392, Ref, Web of Science, PhD 2009
25 Е. Станоева, Г. Пеков, Д. Ташева, П. Цанова, Хр. Чанев, Изпитът по химия за СУ „Св. Климент Охридски” през кандидатстудентската кампания 2008 година, Химия, том:18, брой:1, 2009, стр.:30-49, ISSN (print):0861-9255, Ref, SCOPUS, SJR (0.189 - 2009), SCOPUS Quartile: Q3 (2009) 2009
26 Д. Ташева, П. Цанова, 40 Международна Олимпиада по химия: задачи с решения, Химия, том:17, брой:6, 2008, стр.:439-469, ISSN (print):0861-9255, Ref, SCOPUS, SJR (0.2 - 2008), SCOPUS Quartile: Q3 (2008) 2008
27 D. Tasheva, B. Koleva, Novel salts of 3,5-Diaryl-3,4-dihydro-2H-pyrrole-2-carbonitriles– spectroscopic and structural elucidation , Bulg. Chem. Ind., том:79, 2008, стр.:7-12 2008
28 D. Tasheva, A. Petrova, S. Simova, Convenient synthesis of some substituted 5-oxonitriles under aqueous conditions: Synthesis of 3,4-dihydro-2H-pyrrole-2-carbonitriles, Synth. Commun., том:37, 2007, стр.:3971-3979, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q3 (2007), MSc 2007
29 Д. Ташева, П. Цанова, XXXIX олимпиада по химия: задачи с решения, Химия, том:16, брой:5, 2007, стр.:348-385, ISSN (print):0861-9255, Ref, SCOPUS, SJR (0.11 - 2007), SCOPUS Quartile: Q4 (2007) 2007
30 Г. Пеков, Д. Ташева, П. Цанова, XXXVIII Международна олимпиада по химия: задачи с решения, Химия, том:16, брой:3, 2007, стр.:192-225, ISSN (print):0861-9255, Ref, SCOPUS, SJR (0.11 - 2007), SCOPUS Quartile: Q4 (2007) 2007
31 Р. Джингова, Г. Пеков, Д. Ташева, П. Цанова, Х. Чанев, Кандидатстудентски изпит по химия в Софийския университет „Св. Климент Охридски”, 2007 год., Химия, том:16, брой:6, 2007, стр.:439-452, ISSN (print):0861-9255, Ref, SCOPUS, SJR (0.11 - 2007), SCOPUS Quartile: Q4 (2007) 2007
32 М. Паламарева, Г. Пеков, Д. Ташева, П. Цанова, Х. Чанев, Кандидатстудентският изпит по химия (2006 г.) в Химически Факултет на СУ, Химия, том:16, брой:2, 2007, стр.:108-133, ISSN (print):0861-9255, Ref, SCOPUS, SJR (11 - 2007), SCOPUS Quartile: Q4 (2007) 2007
33 Г. Пеков, Д. Ташева, П. Цанова, Обучението по химия в българското средно училище и международната олимпиада по химия, Химия, том:16, брой:3, 2007, стр.:176-191, ISSN (print):0861-9255, Ref, SCOPUS, SJR (0.11 - 2007), SCOPUS Quartile: Q4 (2007) 2007
34 D. Tasheva, Nevena I. Petkova, R. Dimitrova, V. Dryanska, Reactions of glycine Schiff base derivatives and cinnamates under aqueous conditions. Preparation of -phenylglutamic acid derivatives, Ann. Uni. Sofia, том:97, 2004, стр.:123-137, Ref, Web of Science, MSc 2004
35 Г. Пеков, Д. Ташева, Ст. Манев, К. Попандова-Ямболиева, Кандидатстудентски изпит по химия на Химически факултет на СУ “Св. Кл.Охридски” 2004/2005 г., Химия, том:13, 2004, стр.:449-464 2004
36 Tasheva D., Petkova N., Dryanska V., A Convenient Synthesis of Esters of β-Phenylglutamic Acid Under Aqueous Conditions, Synth. Commun., vol:33, issue:21, 2003, pages:3661-3670, Ref, Web of Science, Web of Science Quartile: Q3 (2003), MSc 2003
37 D. N. Tasheva, N. B. Manov, N. S. Nenov, V. D. Dryanska, Synthesis of 1-aryl-1-arylamino-2-(2-benzothiazolyl)-2-phenylethanes and 1-aryl-1-arylamino-2-(2-benzoxazolyl)-2-phenylethanes from 2-benzylbenzazoles and azomethines, Bulg. Chem. Commun., том:33, 2001, стр.:165-172, MSc 2001
38 D. Tasheva, O. Angelova, V. Dryanska, Phase-transfer-catalysed additions of methyl N-(diphenylmethylidene)glycinate to azomethines, J. Chem. Res. (S), 1998, стр.:428-429, Ref, Web of Science 1998
39 V. Dryanska, I. Pashkuleva, D. Tasheva, Preparation of ethyl esters of protected 3-aryl-2,3-diaminopropanoic acids by reaction of ethyl N-(diphenylmethylene)glycinate and azomethines, Synth. Commun., том:27, 1997, стр.:1849-1856, Ref, Web of Science, MSc 1997
40 V. Dryanska, D. Tasheva, B. Mikhova, Phase-transfer-catalysed additions. Part 13. A convenient synthesis of ,-diaryl--arylamino ketones by reaction of alkyl benzyl ketones and azomethines, J. Chem. Res. (S), 1995, стр.:418-419, Ref, Web of Science 1995
41 V. Dryanska, D. Tasheva, C. Ivanov, Phase-transfer catalyzed additions. IX. Influence of reaction conditions on the reaction of tert-butylphenylacetate with benzylideneaniline, Bulg. Chem. Commun., том:26, 1993, стр.:66-73, Ref, Web of Science 1993
42 V. Dryanska, D. Tasheva, Phase-transfer catalyzed additions. VII. Preparation of 3-aryl-3-arylamino-2-(N-diphenylmethyleneamino)propanenitriles, Synth. Commun., том:22, 1992, стр.:63-71, Ref, Web of Science 1992
43 V. Dryanska, D. Tasheva, Preparation of tert-butyl esters of 3-arylamino-2,3-diarylpropanoic acids under phase-transfer catalysis conditions, Bulg. Chem. Commun., том:25, 1992, стр.:319-326, Ref, Web of Science 1992
44 N. Ivanova, Tsch. Ivanov, D. Mondeshka, N. Berova, I. Angelova, R. Rakovska, S. Bojadjiev, Ch. Tancheva, D. Tasheva, Synthese, Sereochemie und Antiulkusaktivität von 4-Phenyltetrahydroisochinoline, Arch. Pharm. (Weinheim, Ger.) , том:323, 1990, стр.:3-7, Ref, Web of Science, в сътрудничество с чуждестранни учени 1990
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 V. Petrova, I. Ivanov, D. Tasheva, M. Dimitrova, Study on the effect of divalent metal ions on the activity of aminopeptidase А, Proceedings of the 8th workshop on biological activity of metals, synthetic compounds and natural products, редактор/и:Dimitar Kadiyski, Radostina Alexandrova, 2013, стр.:55-59, doi:ISSN 2367 - 5683, PhD 2013
2 Maria Ivanova, Ivaylo Ivanov, Donka Tasheva, Mashenka Dimitrova, Development of a highly specific substrate for histochemical imaging of tripeptidyl peptidase I, Сборник резюмета, Младежка научна конференция „Климентови дни”, 22.11. - 23.11. 2011, 2011, стр.:110-112, MSc 2011
3 A. Kyumurkov, M. Dimitrova, I. Ivanov, T. Topouzova-Hristova, D. Tasheva, V. Moskova-Doumanova, E. Stephanova, Comparison of gamma-glutamyl transpeptidase activity in normal and tumor human lung-derived cell, Младежка научна конференция „Климентови дни”, 22-23 ноември 2010,, 2010, стр.:97-100, ISSN (print):1314-4960, MSc 2010
Участие в конференция
1 Постер, Inna Sulikovska, Katerina Todorov, Ivaylo Ivanov, Donka Tasheva, Ivan Iliev, Aneliya Vasileva, Mashenka Dimitrova, IN VITRO AND IN VIVO ANTICANCER ACTIVITY OF ETHANOL EXTRACT OF EPILOBIUM PARVIFLORUM SHCREB ON EHRLICH CARCINOMA TUMOR MODEL 2023
2 Постер, Anelia Vasileva, Inna Sulikovska, Mashenka Dimitrova, Donka Tasheva, Ivaylo Ivanov, Biological activity of the aqueous ethanol extract from the stems and twigs of Epilobium parviflorum Schreb. 2023
3 Постер, Весела Михайлова, Иван Илиев, Донка Ташева, Синтез и изследване на антитуморната активност на 3,5-дизаместени пиролидин-2-карбонитрили 2021
4 Секционен доклад, Mashenka Dimitrova, Ivan Iliev, Inna Sulikovska, Donka Tasheva, Vesela Mihaylova, Ivaylo Ivanov, AO2. IN VITRO STUDY ON THE INHIBITORY PROPERTIES AGAINST PROLYL OLIGOPEPTIDASE OF GALLOTANNINS FROM LEAVES OF COTINUS COGGYGRIA SCOP. 2021
5 Секционен доклад, Весела Михайлова, Нели Матеева, Ивайло Иванов, Донка Ташева , Синтез на производни на 3,5-диарилзаместени пиролидин-2-карбоксилни киселини с потенциална биологична активност 2019
6 Секционен доклад, В. Михайлова, И. Илиев, Д. Ташевa, Синтез и антитуморна активност на производни на Δ1-пиролин-5-карбоксилни киселини 2019
7 Постер, Vesela Mihaylova, Nelly Mateeva, Ivaylo Ivanov, Donka Tasheva, Simple synthesis of diaryl substituted pyrrolidine-2-carbonitriles from enones (poster) 2019
8 Секционен доклад, Весела Михайлова, Донка Ташева, Нели Матеева , Синтез на 3,5-диарилзаместени пиролидин-2-карбонитрили 2018
9 Секционен доклад, Vesela Mihaylova, Anelia Vasileva, Ivan Iliev, Nelly Mateeva, Donka Tasheva, Ivaylo Ivanov, Synthesis and investigation of anti-cancer activity of 3,5-diaryl prolinenitriles 2018
10 Секционен доклад, Весела Михайлова, Синтез на дизаместени ∆1-пиролин-5-карбонитрили с потенциална биологична активност 2017
11 Секционен доклад, Донка Ташева, Весела Михайлова, Синтез на пиролин- и пиролидинцарбонитрили с потенциална биологична активност (постер) 2017
12 Секционен доклад, Донка Ташева, Molecular design of specific substrates for seprase (постер) 2016
13 Секционен доклад, Донка Ташева, Synthesis of substituted proline derivatives as potential Seprase inhibitors (постер) 2016
14 Секционен доклад, Ася Петрова, Fast Quantitative multi method for analysis of prohibited substances using LC-MS/MS (постер) 2016
15 Секционен доклад, Весела Михайлова, Синтез на заместени производни на пиролидин-2-карбоксилни киселини 2015
16 Секционен доклад, Машенка Димитрова, Роля на аминогрупата в структурата и дизайна на потенциални инхибитори на аминопептидаза А 2015
Учебник
1 Донка Ташева, Кирил Атанасов, Химия и опазване на околната среда за 12. клас - профилирана подготовка. Модул 3: Химия на органичните вещества, ISBN:9789540141336, Просвета, София, Рецензирано 2021
2 Д. Ташева, К. Атанасов, Ст. Манев, Л. Михова, Книга за учителя по химия и опазване на околната среда за 9. клас, Просвета, София, Рецензирано 2018
3 Д. Ташева, К. Атанасов, Ст. Манев, Л. Михова, Химия и опазване на околната среда - 9 клас, ISBN: 978-954-01-3631-8, Просвета, София, Рецензирано 2018
Учебник/Учебно помагало
Марин Янков, Атанас Сиджимов, Христо Чанев, Александър Добрев, Росица Николова, Цветанка Чолакова, Донка Ташева, Задачи по органична химия, Университетско издателство "Св. Климент Охридски", София 2012
Учебно помагало
1 Марин Янков, Атанас Сиджимов, Христо Чанев, Александър Добрев, Росица Николова, Цветанка Чолакова, Донка Ташева, Задачи по органична химия - второ издание, ISBN:978-954-07-5770-4, Университетско издателство "Св. Кл. Охридски", София 2023
2 Г. Пеков, Д. Ташева, П. Василева, НАЦИОНАЛНАТА ОЛИМПИАДА ПО ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА (2000–2019). ПОДБОРНО КОНТРОЛНО. 200 стр., ISBN: 978-954-07-5487-1, УИ "Св. Климент Охридски", София 2022
3 Геомил Пеков, Пенка Василева, Даниела Цекова, Христо Чанев, Донка Ташева, Никола Бурджиев, Марко Костадинов, Адриана Тафрова-Григорова, Националната олимпиада по химия и опазване на околната среда (2000–2019). Национален кръг - част 1: Въпроси и задачи, 232 с., ISBN:978-954-07-5169-6, УИ "Св. Климент Охридски", София, Рецензирано 2021
4 Геомил Пеков, Пенка Василева, Даниела Цекова, Христо Чанев, Донка Ташева, Никола Бурджиев, Марко Костадинов, Адриана Тафрова-Григорова, Националната олимпиада по химия и опазване на околната среда (2000–2019). Национален кръг - част 2: Примерни отговори и решения на задачите, 223 с., ISBN:978-954-07-5170-2, УИ "Св. Климент Охридски", София, Рецензирано 2021
5 Донка Ташева, Кирил Атанасов, Химия и опазване на околната среда за 12. клас - профилирана подготовка. Модул 3: Химия на органичните вещества, книга за учителя, ISSN (print):, Просвета-София, София 2021
6 Геомил Пеков, Христо Чанев, Пенка Василева, Донка Ташева, Даниела Цекова, Никола Бурджиев, Марко Костадинов, Адриана Тафрова-Григорова, Националната олимпиада по химия и опазване на околната среда (2000-2019). Областен кръг, Част 1 Въпроси и задачи, 214 с., ISBN:9789540748191, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, София 2019
7 Геомил Пеков, Христо Чанев, Пенка Василева, Донка Ташева, Даниела Цекова, Никола Бурджиев, Марко Костадинов, Адриана Тафрова-Григорова, Националната олимпиада по химия и опазване на околната среда (2000-2019). Областен кръг, Част2. Решения и отговори на въпросите и задачите, 216 с., ISSN (print):, Университеткско издателство "Св. Кл. Охридски", София 2019
8 K. Atanasov, D. Tasheva, Chemistry and Environmental Protection Study Guide, Grade 9, Part 1. Учебно помагало по химия и опазване на околната среда за 9. клас на английски език, част първа, ISBN:978-954-01-3800-8, Просвета, София, Рецензирано 2018
9 K. Atanasov, D. Tasheva, Chemistry and Environmental Protection Study Guide, Grade 9, Part 2. Учебно помагало по химия и опазване на околната среда за 9. клас на английски език, част втора, ISBN:978-954-01-3801-5, Просвета, София, Рецензирано 2018
10 Д. Ташева, К. Атанасов, Ст. Манев, Л. Михова, Тетрадка по химия и опазване на околната среда за 9. клас, ISBN:978-954-013-673-8, Просвета, София, Рецензирано 2018
11 M. Yankov, A. Sidimov, H. Chanev, A. Dobrev, R. Nikolova, T. Cholakova, D. Tasheva, Задачи по Органична химия, Университетско издателство “Св. Климент Охридски 2011