Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на ас. Зорница Тодорова
Глава от книга
1 Zornitsa Lachezarova, Глава: "Motivation and Learning: Are you interested?" Книга: Език и професионална комуникация 3. Нови стандарти в специализираното университетско чуждоезиково обучение, ISBN:9789540746999, Университетско издателство "Св. Климент Охридски" 2019
2 Zornitsa Lachezarova, Глава: Humour in the foreign language classroom: student interest, teaching contexts and perspectives Книга: Език и професионална комуникация 2. Нови предизвикателства в контекста на многоезична и мултикултурна Европа, Университетско издателство "Св. Климент Охридски" 2017
Дипломна работа
Zornitsa Todorova, Сложни епитети в поезията на Кийтс и преводът им на български език/ Compound Epithets in Keats's Poetry and Their Translation in Bulgarian, Софийски университет "Св. Климент Охридски", Ръководител:проф. дфн Александър Шурбанов 2009
Друго (научно-популярни и др. под.)
1 Зорница Лъчезарова, Превод на стихотворения в сборника "61-ви конгрес на международния съюз на писателите-лекари" , КЛМН 2017
2 Зорница Лъчезарова, Електронен курс в Мудъл: Практически английски език – първи език (Международни отношения, втори курс), 2015
3 Зорница Лъчезарова, Катерина Живкова, Обучение на колега (Катерина Живкова) за създаване на електронен курс в Мудъл, 2015
4 Преводач: Зорница Лъчезарова, книга: "Звяра", автор: Пол ди Ано, ISBN 978-619-7012-03-3 , Addix 2013
5 Зорница Лъчезарова, Участие в Шести софийски есенен салон за поезия и публикация на стихотворения, 2013
6 Зорница Тодорова, Участие в Трети софийски есенен салон за поезия и публикация на стихотворение, 2010
Изложби
Зорница Лъчезарова Тодорова , Национална Зорница Лъчезарова, "Реквием за 20 часовника", Юлия Лазаркова 2018 София Късометражен филм, произведен за предизвикателството Nu Boyana 24, прожектиран в Киноцентър "Бояна" 2018
Научен проект
1 Zornitsa Lachezarova Nikolova, Erasmus Mundus Action 2 programme (scholarship, staff mobility, Belarusian State University, Minsk, April 1 - April 30, 2016), Член, , Номер на договора:Agreement Number 2013-2596/001-001-EMA2 2016
2 Зорница Лъчезарова, Създаване на учебен комплект "Лексиката не е лесна, но е интересна" (използване на хумора в помощ на чуждоезиковото обучение), Член, , Номер на договора:Договор за научни изследвания при СУ "Св. Климент Охридски" №93/17.04.2015 2015
3 Зорница Лъчезарова, Развитие на капацитета на специализанти, постдокторанти и млади учени за преподаване на академични курсове по и на чужд език със съвременни методи и информационни и компютърни технологии; осъществена мобилност в периода 24 август - 11 септември 2015 г. (посетен курс "English for Academic Purposes", Дъблин, Ирландия), Член, 2013
Превод на книга
Зорница Лъчезарова, "Несъстояние", Юлия Лазаркова. Художествен превод 2019
Статия в научно списание
1 Zornitsa Lachezarova, Urban and rural epiphanies: recapturing nature within a rus in urbe setting, PEOPLE: International Journal of Social Sciences, vol:8, issue:1, 2022, pages:172-184 2022
2 Зорница Лъчезарова / Zornitsa Lachezarova, Електронните презентации в чуждоезиковото обучение [Electronic Presentations in Foreign Language Teaching], Списание "Чуждоезиково обучение". Обучение по и на чужд език със съвременни методи и информационни и компютърни технологии в СУ "Св. Климент Охридски", 2015, стр.:125-128, Ref 2015
Статия в поредица
Zornitsa Nikolova, Steampunk: A contemporary and future nineteenth century in Philip Pullman's "His Dark Materials", Библиотека Britannica , том:The Contemporary 19th Century, брой:9, редактор/и:Ralitsa Muharska, Rositsa Ishpekova, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2015, стр.:60-73 2015
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Зорница Лъчезарова, Чуждоезиковото обучение като път към професионална реализация, Филологията - класическа и нова, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2016, стр.:758-761 2016
2 Доротея Цацова, Аглая Маврова, Емануела Свиларова, Зорница Лъчезарова, За мястото на хумора и хумористичните жанрове в чуждоезиковото обучение, Иновативно обучение в 21 век, издателство:Полиграфюг АД, 2015, стр.:109-126, ISBN:978-619-7240-17-7 2015
3 Зорница Лъчезарова, Мотивацията в обучението - предизвикателства и решения, Съвременни предизвикателства пред педагогическата наука, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2015, стр.:461-466 2015
4 Зорница Лъчезарова, Творчески аспекти на чуждоезиковото обучение, Дванадесета конференция на нехабилитираните преподаватели и докторанти от Факултета по класически и нови филологии, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2015, стр.:312-315 2015
5 Zornitsa Nikolova, Browning and Tennyson: Traditional Values Versus the Individual Mind, Values Across Cultures and Times, издателство:Cambridge Scholars Publishing, 2014, стр.:143-153, Ref 2014
6 Zornitsa Lachezarova, The workings of a motivated brain: the psychology of motivation for university students, „Юбилейна международна научна конференция „50 години Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, издателство:Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий" Велико Търново, 2014, стр.:430-436 2014
7 Зорница Лъчезарова, Мотивацията в университета – успешно общуване между преподавателя и студентите, Единадесета конференция на нехабилитираните преподаватели и докторанти от Факултета по класически и нови филологии, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2014, стр.:307-310 2014
8 Зорница Лъчезарова, Мотивацията за учене според личностните черти - психологически аспекти, Десета конференция на нехабилитираните преподаватели и докторанти от Факултета по класически и нови филологии, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2013, стр.:301-306 2013
9 Зорница Лъчезарова, Повишаване на мотивацията за учене според възрастта, Знанието е сила. Съвременни методи за повишаване на мотивацията в учебния процес, 2013, стр.:105-112 2013
10 Zornitsa Nikolova, Dramatic monologue and subversive imagery in the poetry of Robert Browning and T.S. Eliot, Девета конференция на млади учени от Факултета по класически и нови филологии, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2012, стр.:220-224 2012
11 Zornitsa Todorova, John Keats and Robert Browning: Dramatic Monologue and Subjective Experience, Comparisons and Interactions Within/Across Cultures, редактор/и:Ludmilla Kostova, Iona Sarieva, Mihaela Irimia, издателство:Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2012, стр.:119-126 2012
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Zornitsa Lachezarova, Eminent Person Interview for the conference 9th - Bangkok - International Conference on Social Science & Humanities (ICSSH) 2021
2 Секционен доклад, Zornitsa Lachezarova, Rural landscapes and the nostalgic self: a poetic restructuring of memory and loss 2021
3 Секционен доклад, Zornitsa Lachezarova, Silence as the Space of Poetic Dreamscapes and Reflective Experience 2021
4 Секционен доклад, Zornitsa Lachezarova, Urban and rural epiphanies: reflective aspects of recapturing nature within a rus in urbe setting 2021
5 Пленарен доклад, Zornitsa Lachezarova, Научна лекция на чужд език, 60 мин.: Bulgarian Poetry on Irish Soil: Translating the National into the Human 2020
6 Секционен доклад, Участник в колоквиума: Зорница Лъчезарова Тодорова, Тема на колоквиума: Нови стандарти в специализираното ЧЕО 2018
7 Секционен доклад, Зорница Лъчезарова, Представяне на учебно помагало и методическо приложение по английски език "Смях в час" ("Laughter in Class") 2016
8 Секционен доклад, Zornitsa Lachezarova, Translating Bulgarian poetry into English: transforming exile into a dimension of home 2016
9 Секционен доклад, Зорница Лъчезарова, Творчески аспекти на чуждоезиковото обучение 2015
10 Секционен доклад, Zornitsa Lachezarova, Aspects of teaching specialized vocabulary to university students 2015
11 Секционен доклад, Зорница Лъчезарова, За мястото на хумора и хумористичните жанрове в чуждоезиковото обучение (докладът е в съавторство с Доротея Цацова, Аглая Маврова и Емануела Свиларова) 2015
12 Секционен доклад, Зорница Лъчезарова, Използване на електронни презентации в учебния процес 2015
13 Секционен доклад, Зорница Лъчезарова, Преживяването Дъблин – английски език с внимание към индивидуалността 2015
14 Секционен доклад, Зорница Лъчезарова, Чуждоезиковото обучение като път към професионална реализация 2015
15 Секционен доклад, Зорница Лъчезарова, Мотивацията в обучението – предизвикателства и решения 2014
16 Секционен доклад, Зорница Лъчезарова, Мотивацията в университета – успешно общуване между преподавателя и студентите 2014
17 Секционен доклад, Zornitsa Lachezarova, Motivation and learning: Are you interested? 2014
18 Секционен доклад, Зорница Лъчезарова, Мотивацията за учене според личностните черти - психологически аспекти 2013
19 Секционен доклад, Zornitsa Lachezarova, The workings of a motivated brain: the psychology of motivation for university students 2013
20 Секционен доклад, Zornitsa Todorova, Dramatic monologue and subversive imagery in the poetry of Robert Browning and T.S. Eliot 2012
21 Секционен доклад, Zornitsa Nikolova, Steampunk: a contemporary and future nineteenth century in Philip Pullman's "His Dark Materials" 2012
22 Секционен доклад, Zornitsa Todorova, Browning and Tennyson: traditional values versus the individual mind 2012
23 Секционен доклад, Zornitsa Todorova, John Keats and Robert Browning: Dramatic Monologue and Subjective Experience 2010
Учебник/Учебно помагало
1 Zornitsa Lachezarova, Kenneth Smith (advisor), Rossitsa Kyuchoukova (editor), Laughter in Class. English Handbook Answer Key Смях в час. Методическо приложение към помагалото по английски език, Университетско издателство "Св. Климент Охридски", София, в сътрудничество с чуждестранни учени 2016
2 Zornitsa Lachezarova, Kenneth Smith (advisor), Rossitsa Kyuchoukova (editor), Laughter in Class. English Handbook Смях в час. Помагало по английски език, Университетско издателство "Св. Климент Охридски", София, в сътрудничество с чуждестранни учени 2016