Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на проф. д-р Анели Неделчева

Author ID (SCOPUS):16646893700

Researcher ID (Web of Science):C-8537-2018

ORCID ID:0000-0002-1945-9546
Глава от книга
1 Nedelcheva, A., Dogan, Y., Plants used as bread yeast in the Balkans from an ethnobotanical point of view. In: Sankaranarayanan, A., Amaresan, N., Dhanasekaran, D. (eds.). Fermented Food Products,Chapter 8, pp.105-118. DOI: 10.1201/9780429274787-8, ISBN:9780429274787, CRC Press Taylor & Francis Group, Boca Raton, London, New York, Рецензирано, International 2020
2 Nedelcheva, A., Draganov, S. , Bulgarian Medicinal Ethnobotany: The Power of Plants in Pragmatic and Poetic Frames. In: Pieroni, A., Quave, C.L. (eds.) Ethnobotany and Biocultural Diversities in the Balkans. , Springer Science+Business Media, New York, Ref, Рецензирано 2014
3 Nedelcheva, A.M., Dogan, Y., Folk botanical nomenclature and classification in Bulgarian traditional knowledge. In: Morel, J-P, Mercuri AM (Eds.), Plants and Culture: seeds of the cultural heritage of Europe., Edipuglia, Bari ISBN 978-88-7228-574-9, Рецензирано, в сътрудничество с чуждестранни учени 2009
4 Nedelcheva, A.M., Plants related to the life and medicinal practice of St. Ivan Rilski. In: Morel J-P, Mercuri AM (Eds), Plants and Culture: seeds of the cultural heritage of Europe., Edipuglia, Bari ISBN 978-88-7228-574-9, Рецензирано 2009
Дипломна работа
Анели Методиева Неделчева, Флавоноиден състав на дрогата Stipites Cerasorum, Софийски Университет "Св. Климент Охридски", Ръководител:проф. дфн Иван Асенов 1989
Дисертация д-р
Анели Методиева Неделчева, Биосистематично проучване на видовете от sect. Filipendulinae (DC.) Afan. на род Achillea L., (Asteraceae)., Софийски Университет "Св. Климент Охридски", Ръководител:доц. д-р Йорданка Коева, доц д-р Стефка Иванчева 1998
Друго (научно-популярни и др. под.)
1 Nedelcheva, A., Volunteering at the University botanic gardens 2016. Botanic observer. 3: 32-35. , University botanic gardens, ISSN 2367-8313. 2016
2 Nedelcheva, A., & Dogan, Y. , An ethnobotanical study on wild medicinal plants sold in the local markets at both sides of the Bulgarian – Turkish border. 63rd International Congress and Annual Meeting of the Society for Medicinal Plant and Natural Product Research (GA), Budapest, Hungary: Congress Abstract: PW-13. Planta Medica 81(16):1496. doi:10.1055/s-0035-1565637, 2015
3 Nedelcheva, A., Svinyarov, I., Bogdanov, M.G., & Hristov, M. , Ethnobotanical study on Valeriana officinalis in Bulgaria. 63rd International Congress and Annual Meeting of the Society for Medicinal Plant and Natural Product Research (GA), Budapest, Hungary: Congress Abstract: PW-07. Planta Medica 81(16):1495. doi:10.1055/s-0035-1565631, 2015
4 Svinyarov, I., Nedelcheva, A., & Bogdanov, M.G. , Ionic liquid micellar extraction for quantitative determination of sesquiterpenic acids in Valerianae radix. 63rd International Congress and Annual Meeting of the Society for Medicinal Plant and Natural Product Research (GA), Budapest, Hungary: Congress Abstract: PW-227. Planta Medica 81(16):1554. doi:10.1055/s-0035-1565851 , 2015
5 Неделчева, А., Билков състав с общоукрепващо действие. Пчела и кошер, 376 бр., 6 стр. Сезони 7 ООД. ISSN 1314-9660, Сезони 7 ООД. ISSN 1314-9660 2015
6 Nedelcheva, A., Traditional game with small sheep bones (Bulgaria), photo. – In: Motte-Floras, É., Aumeeruddy-Thomas, Y., Dounias, E. (eds.), People and natures. , IRD Éditions, Marseille. 2012
Изложби
1 Анели Методиева Неделчева , Международна The BigPicnic Final Festival 2019 Real Jardín Botánico de Madrid, Spain 2019
2 Анели Методиева Неделчева , Международна Растения и култура: семена от културното наследство на Европа 2009 Международна постерна транс-европейска изложба - Програма за честване 120 години от създаването на Софийски Университет „Св. Климент Охридски” Национален координатор: Международна постерна транс-европейска изложба ”Растения и култура: семена от културното наследство на Европа” 3- 17 март, 2009, София - Програма за честване 120 години от създаването на Софийски Университет „Св. Климент Охридски”. PACE Project 2009
Книга
1 Мария Шишиньова, Анели Неделчева, Ася Асенова, Лили Банчева, Ирина Враджалиева, Книги за учтеля за 10. клас, издателство Клет 2019
2 Мария Шишиньова, Анели Неделчева, Ася Асенова, Лили Банчева, Ирина Враджалиева, Книги за учтеля за 9 клас, издателство Клет 2018
3 Ivancheva, S., Nedelcheva, A., Flavonoids in genus Achillea-sect. Filipendulinae (Asteraceae), ISBN:2-7380-0602-7 1995
Научен проект
1 Анели Неделчева, Проучване върху традиционната медицина: ресурси и културен обмен между България и Китай, две страни от инициативата „Един пояс, един път, Ръководител, ФНИ, Номер на договора:КП-06-Китай/15/17.12.2020 2020
2 Анели Неделчева, Проучване изменчивостта на антиоксидантната активност на Prunella vulgaris от български популации, Ръководител, ФНИ СУ, Номер на договора:№ 80-10-140/23.04.2020 г. 2020
3 Анели Неделчева, Етноботаническо проучване върху лечебните растения в района на Северно черноморско крайбрежие, Ръководител, ФНИ СУ, Номер на договора:Договор № 80.10-23/ 19.04.2017 г. 2017
4 Анели Неделчева, HEI-PLADI: “Higher Education Innovation in Plant Diversity: flexible learning paths for emerging labour market - HEI PLADI”, Член, ЕК, Номер на договора:HEI-PLADI (2015-1-IT02-KA203-014874) 2015
5 Анели Неделчева, Екстракция на природни съединения с йонни течности – дизайн на цялостен процес, Член, ФНИ, Номер на договора:ТО2/23/2014 2014
6 Анели Неделчева, Биоразнообразие на серпентинитните хабитати в България – екологични особености, флора, растителност и ресурсна оценка, TK-02/39/2009/, ФНИ, Член, ФНИ, Номер на договора:TK-02/39/2009 2009
7 Анели Неделчева, Изграждане на диагностичен център за растителна защита, Член, ФНИ, Номер на договора:Д 002 – 57/10.12.2008 2008
8 Анели Неделчева, Университетски фонд "Научни изследвания", Лечебните растения от сем. Ranunculaceae - създаване база данни в SO, Член, ФНИ на СУ, Номер на договора:151/2008 2008
9 Анели Неделчева, PaCE: Plants and Culture: seeds of the cultural heritage of Europe, , Член, ЕК, Номер на договора:CLT2007/1.2.1/IT-182 2007
10 Анели Неделчева, Лечебни растения от серпентинитни терени в Югозападна България – Биологично разнообразие, генетичен фонд, ресурси и опазване, Ръководител, ФНИ на СУ, Номер на договора:48/2006 2006
11 Анели Неделчева, Сравнително проучване на серпентинитите в планини на Южна България, Член, ФНИ, Номер на договора:ВУ- Б6/2005, ФНИ 2005
12 Анели Неделчева, "Проучване на флората върху серпентинитни терени в Югозападна България, Член, ФНИ на СУ, Номер на договора:128/2004 2004
13 Анели Неделчева, Университетски фонд "Научни изследвания"Поленовоморфологично проучване на български представители от род Melilotus Mill. (Fabaceae) , Ръководител, ФНИ на СУ, Номер на договора:3538/2003-2004 2003
14 Анели Неделчева, Проучване серпентинитната флора на Родопи планина, Член, ФНИ, Номер на договора:Д Б-908/99, ФНИ 1999
15 Анели Неделчева, Университетски фонд "Научни изследвания", Кариологично проучване на български представители от род Ononis L. (Fabaceae, Член, ФНИ на СУ, Номер на договора:3230/1998 1998
Научно ръководство
1 доц. д-р Доля Павлова, гл. ас. д-р Анели Неделчева, Морфологична изменчивост и съдържание на танини в популации на Teucrium polium aggr. в България, Софийски Университет „Св. Кл. Охридски” Биологически факултет, Катедра Ботаника дипломна работа:Магдалена Василева Василева 2011
2 доц. д-р Доля Павлова, ст. ас. д-р Анели Неделчева, Поленова морфология на видовете от род Melilotus Mill. в България, Софийски Университет „Св. Кл. Охридски” Биологически факултет, Катедра Ботаника дипломна работа:Дарина Атанасова Димитрова 2005
3 гл. ас. д-р Анели Неделчева, доц. д-р Спасимир Тонков, Структуриране и архивиране в електронен формат на информацията за лечебните растения в хербариума на СУ ”Св. Климент Охридски” SO - семейства Ranunculaceae, Papaveraceae, Fumariaceae и Paeoniaceae, Софийски Университет „Св. Кл. Охридски” Биологически факултет, Катедра Ботаника дипломна работа:Петя Иванова Средкова 2005
4 гл.ас. д-р Доля Павлова, ст. ас. д-р Анели Неделчева, Кариологично проучване на видовете от род Ononis DC. (Fabaceae) в България, Софийски университет "Св. Кл. Охридски", Биологически факултет, Катедра Ботаника дипломна работа:Анита Георгиева Тошева 2001
5 ст. ас. д-р Анели Неделчева, Проучване морфологична изменчивост на Achillea distans W. et K. Ex Wild. (sect. Millefolium Koch, Asteraceae) в българските популации, Софийски Университет „Св. Кл. Охридски” Биологически факултет, Катедра Ботаника дипломна работа:Борис Георгиев Асьов 2001
Редактор на издание реферирано
Анели Неделчева, EurAsian Journal of BioSciences, Редактор на издание реферирано 2009
Статия в научно списание
1 Cianfaglione, K., Longo, L., Kalle, R., Sõukand, R., Gras, A., Vallès, J., Svanberg, I., Nedelcheva, A., Łuczaj , L., Pieroni, A., Archaic Food Uses of Large Graminoids in Agro Peligno Wetlands (Abruzzo, Central Italy) Compared With the European Ethnobotanical and Archaeological Literature, Archaic Food Uses of Large Graminoids in Agro Peligno Wetlands (Abruzzo, Central Italy) Compared With the European Ethnobotanical and Archaeological Literature, vol:42, issue:88, 2022, pages:1-22, doi:https://doi.org/10.1007/s13157-022-01590-2, Ref, Web of Science, IF (2.074 - 2021), Web of Science Quartile: Q2 (2022), SCOPUS, SJR (0.617 - 2021), SCOPUS Quartile: Q2 (2022), International 2022
2 Berisha, R., Sõukand, R., Nedelcheva, A., Pieroni, A., The Importance of Being Diverse: The Idiosyncratic Ethnobotany of the Reka Albanian Diaspora in North Macedonia, Diversity, vol:14, 2022, pages:936-0, doi:doi.org/10.3390/d14110936 , Ref, Web of Science, IF (3.029 - 2021), Web of Science Quartile: Q2 (2021), SCOPUS, SJR (0.668 - 2021), SCOPUS Quartile: Q1 (2022), International 2022
3 Aziz, M.A., Pieroni, A., Abidullah, S., Nedelcheva, A., A rich fading biocultural diversity? A review of traditional herbal teas used by minorities in the Balkans., Turk J Bot, vol:45, 2021, pages:713-722, doi:10.3906/bot-2111-25, Ref, Web of Science, IF (1.489 - 2020), SCOPUS, SJR (0.336 - 2020), SCOPUS Quartile: Q3 (2021), International 2021
4 Shoaib, G., Shah, G.M., Shad, N., Dogan, Y., Siddique, Z., Shah, A.H., Farooq, M., Khan, K.R., Nedelcheva, A., Traditional practices of the ethnoveterinary plants in the Kaghan Valley, Western Himalayas-Pakistan., Revista de BiologÍa Tropical, vol:69, issue:1, 2021, pages:1-11, doi:doi 10.15517/RBT.V69I1.42021 , Ref, Web of Science, IF (0.515 - 2019), SCOPUS, SJR (0.33 - 2018), SCOPUS Quartile: Q2 (2021), International 2021
5 Nedelcheva, A., Angelkova, V., Dogan, Y., Traditional Use of Common Selfheal as medicinal plant in the Balkans., Planta Med, vol:87, 2021, pages:1286-0, doi:10.1055/s-0041-1736900, Ref, Web of Science, IF (3.352 - 2020), Web of Science Quartile: Q2 (2021), SCOPUS, SJR (0.422 - 2020), International 2021
6 Nedelcheva, A., Angelkova, V., Dogan, Y., Common selfheal in Bulgaria and Balkans: contribution to the ethnobotanical survey., Macedonian Pharmaceutical Bulletin, vol:66, issue:Suppl 2, 2020, pages:11-12, ISSN (online):1857 - 8969, doi:10.33320/maced.pharm.bull.2020.66.04.005, Ref, (EBSCO Host ) 2020
7 Angelkova, V., Svinyarov, I., Nedelcheva, A., Bogdanov, M.G., Preliminary study of the antioxidant and free radical scavenging activity of Prunella vulgaris herbal substances, Macedonian Pharmaceutical Bulletin, vol:66, issue:Suppl 2, 2020, pages:9-10, ISSN (online):1857 - 8969, doi:10.33320/maced.pharm.bull.2020.66.04.004, Ref, (EBSCO Host ) 2020
8 Lalovski, I., Svinyarov, I., Nedelcheva, A., Significance of herbal medicinal products – analysis of over-the-counter (OTC) medicines in the Republic of Bulgaria classified in ATC code R (Respiratory system), Macedonian Pharmaceutical Bulletin, vol:66 , issue:Suppl 2 , 2020, pages:5-6, ISSN (online):1857 - 8969, doi:10.33320/maced.pharm.bull.2020.66.04.002, Ref, (EBSCO Host ) 2020
9 Angelkova, V., Svinyarov, I., Nedelcheva, A., Study on the Common Selfheal - based products for human use , Macedonian Pharmaceutical Bulletin, vol:66, issue:Suppl 2, 2020, pages:27-28, ISSN (online):1857 - 8969, doi:10.33320/maced.pharm.bull.2020.66.04.013, Ref, (EBSCO Host ) 2020
10 A.M.Nedelcheva, Nedelcheva, Anely, Pieroni, Andrea, Dogan, Yunus, Folk food and medicinal botanical knowledge among the last remaining Yoruks of the Balkans, ACTA SOCIETATIS BOTANICORUM POLONIAE, vol:86, issue:2, 2017, ISSN (print):0001-6977, ISSN (online):2083-9480, doi:10.5586/asbp.3522 2017
11 Nedelcheva, A., Pieroni, A., Dogan, Y., Folk food and medicinal botanical knowledge among the last remaining Yörüks of the Balkans. , Acta Soc Bot Pol. , том:86, брой:2, 2017, стр.:1-21, doi:DOI: 10.5586/asbp.3522, Ref, Web of Science, в сътрудничество с чуждестранни учени 2017
12 Dogan, Y., Nedelcheva, A., Pieroni, A., The diversity of plants used for the traditional dish sarma in Turkey: nature, garden and traditional cuisine in the modern era, Emirates Journal of Food and Agriculture, том:29, брой:6, 2017, стр.:429-440, doi:https://doi.org/10.9755/ejfa.2016-09-1238, Ref, Web of Science, IF (0.494 - 2016), SCOPUS, SJR (0.27 - 2017), SCOPUS Quartile: Q3 (2017), в сътрудничество с чуждестранни учени 2017
13 Ilic, D.V., Andjelski, B., Nedelcheva, A., Djurovic, I., Ostojic, D., Traditional dentistry knowledge among Serbs in several Balkan countries, Journal of Intercultural Ethnopharmacology , том:6, брой:2, 2017, стр.:223-233, doi:DOI: 10.5455/jice.20170325055450, Ref, в сътрудничество с чуждестранни учени 2017
14 Sõukand, R., Pieroni, A., Biró M., Dénes, A., Dogan, Y., Hajdari, A., Reade, B., Kalle, R., Nedelcheva, A., Mustafa B., Quave C.L., Łuczaj Ł., An ethnobotanical perspective on traditional fermented plant foods and beverages in Eastern Europe, Journal of Ethnopharmacology , том:170, 2015, стр.:284-296, doi:10.1016/j.jep.2015.05.018, Ref, Web of Science, в сътрудничество с чуждестранни учени 2015
15 Pieroni, A., Nedelcheva, A., Dogan, Y., Local knowledge of medicinal plants and wild food plants among Tatars and Romanians in Dobruja (South-East Romania), Genetic Resources and Crop Evolution, том:62, брой:4, 2015, стр.:605-620, doi:10.1007/s10722-014-0185-3, Ref, Web of Science, в сътрудничество с чуждестранни учени 2015
16 Dogan, Y., Nedelcheva, A., Łuczaj, Ł., Drăgulescu, C., Stefkov, G., Maglajlić, A., Ferrier, J., Papp, N., Hajdari, A., Mustafa, B., Dajić-Stevanović, Z., Pieroni, A., Of the importance of a leaf: the ethnobotany of sarma in Turkey and the Balkans, Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine , том:11, брой:26, 2015, doi:doi:10.1186/s13002-015-0002-x, Ref, Web of Science 2015
17 Nedelcheva, A., Kostova, N., Sidjimov, A., Pyrrolizidine alkaloids in Tussilago farfara from Bulgaria, Biotechnology & Biotechnological Equipment, 2015, doi:10.1080/13102818.2015.1047149, Ref, Web of Science 2015
18 Dogan, D., Nedelcheva, A., Wild plants from open markets on both sides of the Bulgarian-Turkish border., Indian Journal of Traditional Knowledge, том:14, брой:3, 2015, стр.:351-358, Ref, Web of Science, в сътрудничество с чуждестранни учени 2015
19 Heiss, A.G., Filipović, D., Nedelcheva, A., Ruß-Popa, G., Wanninger, K., Schramayr, G., Perego, R., Jacomet, S., A Fistful of Bladdernuts: The Shifting Uses of Staphylea pinnata L. as Documented by Archaeology, History, and Ethnology., Folk Life: Journal of Ethnological Studies., том:52, брой:2, 2014, стр.:95-136, doi:10.1179/0430877814Z.00000000031, Ref, Web of Science, в сътрудничество с чуждестранни учени 2014
20 Pieroni, A., Nedelcheva, A., Hajdari, A., Mustafa, B., Scaltriti, B., Cianfaglione, K., Quave, C.L., Local knowledge on plants and domestic remedies in the mountain villages of Peshkopia (Eastern Albania)., J. Mt. Sci. (Journal of Mountain Science), том:11, брой:1, 2014, стр.:180-194, doi:10.1007/s11629-013-2651-3 , Ref, Web of Science, в сътрудничество с чуждестранни учени 2014
21 Pieroni, A., Cianfaglione, K., Nedelcheva, A., Hajdari, A., Mustafa, B., Quave, C.L., Resilience at the border: traditional botanical knowledge among Macedonians and Albanians living in Gollobordo, Eastern Albania., Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine , том:10: 31, 2014, doi:doi:10.1186/1746-4269-10-31, Ref, Web of Science 2014
22 Nedelcheva, A., An ethnobotanical study of wild edible plants in Bulgaria., EurAsian Journal of BioSciences, том:7, брой:10, 2013, стр.:77-94, doi:http://dx.doi.org/10.5053/ejobios.2013.7.0.10 , Ref 2013
23 Krasteva, I.,, Nedelcheva, A., Pavlova, D., Zdraveva, P., Nikolov, S., Mitov, K., Influence of serpentine soils on the flavonoid content of Hypericum population growing in Bulgaria., African Journal of Pharmacy and Pharmacology, том:7, брой:25, 2013, стр.:1762-1765, doi:h tt p : // ww w . a c ad e m i c j o u r n a ls . or g / A J P P, Ref 2013
24 Pieroni, A., Rexhepi, B., Nedelcheva, A., Hajdar, A., Mustafa, B., Kolosova, V., Cianfaglione, K., Quave, C.L., One century later: the folk botanical knowledge of the last remaining Albanians of the upper Reka Valley, Mount Korab, Western Macedonia., Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine, том:9, брой:22, 2013, doi:http://dx.doi.org/10.1186/1746-4269-9-22, Ref, Web of Science, в сътрудничество с чуждестранни учени 2013
25 Nedelcheva, A., Medicinal plants from an old Bulgarian medical book. – Journal of Medicinal Plants Research, Journal of Medicinal Plants Research, том:6, брой:12, 2012, стр.:2324-2339, doi:http://dx.doi.org/10.5897/JMPR11.831, Ref 2012
26 Nedelcheva, A., Micro-morphology of Achillea clypeolata: contribution to the pharmacognostical profile., Journal Applied Pharmaceutical Science, том:2, брой:8, 2012, стр.:165-170, doi:http://dx.doi.org/10.7324/JAPS.2012.2828, Ref 2012
27 Nedelcheva, A., Traditional knowledge and modern trends for Asian medicinal plants in Bulgaria from an ethnobotanical view. , EurAsian Journal of BioSciences, том:6, брой:7, 2012, стр.:60-69, doi:http://dx.doi.org/10.5053/ejobios.2012.6.0.7, Ref 2012
28 Svanberg, I., Sõukand, R., Łuczaj, Ł., Kalle, R., Zyryanova, O., Andrea, D., Papp, N., Nedelcheva, A., Šeškauskaitė, D., Kołodziejska-Degórska, I., Kolosova V., Uses of tree saps in northern and eastern Europe., Acta Societatis Botanicorum Poloniae, том:81, брой:4, 2012, стр.:343-357, doi:http://dx.doi.org/10.5586/asbp.2012.036, Ref, Web of Science, в сътрудничество с чуждестранни учени 2012
29 A.M.Nedelcheva, Svanberg, Ingvar, Soukand, Renata, Luczaj, Lukasz, Kalle, Raivo, Zyryanova, Olga, Denes, Andrea, Papp, Nora, Nedelcheva, Aneli, Seskauskaite, Daiva, Uses of tree saps in northern and eastern parts of Europe, ACTA SOCIETATIS BOTANICORUM POLONIAE, vol:81, issue:4, 2012, pages:343-357, ISSN (print):0001-6977, ISSN (online):2083-9480, doi:10.5586/asbp.2012.036 2012
30 Nedelcheva, A., Observations on the wall flora of Kyustendil (Bulgaria)., EurAsian Journal of BioSciences, том:5, брой:10, 2011, стр.:80-90, doi:http://dx.doi.org/10.5053/ejobios.2011.5.0.10, Ref 2011
31 Nedelcheva, A., Dogan, Y., Obratov-Petcovic, D., Padure, I.M., The traditional use of plants for handicrafts in Southeastern Europe., Human Ecology, том:39, брой:6, 2011, стр.:813-828, doi:http://dx.doi.org/10.1007/s10745-011-9432-9, Ref, Web of Science, в сътрудничество с чуждестранни учени 2011
32 Nedelcheva, A., Dogan, Y., Usage of plants for weather and climate forecasting in Bulgarian folk traditions. , Indian Journal of Traditional Knowledge, том:10, брой:1, 2011, стр.:91-95, Ref, Web of Science 2011
33 Nedelcheva, A., Pavlova, D., Krasteva, I., Nikolov, S., Medicinal Plants Biodiversity and their resources of one serpentine site in the Rhodope Mts. (Bulgaria)., Natura Montenegrina, том:9, брой:3, 2010, стр.:373-387, Ref 2010
34 Dogan, Y., Nedelcheva, A.M., Baslar, S., Plant patterns of silk based needlework, a traditional handcraft in Turkey., Indian Journal of Traditional Knowledge , том:9, брой:4, 2010, стр.:640-643, Ref, Web of Science 2010
35 Nedelcheva, A., Pavlova, D., Tonkov, S., Bulgarian Serpentine Flora - a new thematic collection in the Sofia University Herbarium., Bocconea, том:23, 2009, стр.:395-401, Ref 2009
36 Nedelcheva, A., Vasileva, A., VASCULAR PLANTS FROM THE OLD WALLS IN KYSTENDIL (SOUTHWESTERN BULGARIA), BIOTECHNOLOGY & BIOTECHNOLOGICAL EQUIPMENT, vol:23, 2009, pages:154-157, ISSN (print):1310-2818, ISSN (online):1314-3530, doi:10.1080/13102818.2009.10818388 2009
37 Nedelcheva, A., Vasileva, A., Vascular plants from the old walls in Kyustendil (Southwestern Bulgaria)., Biotechnology & Biotechnological Equipment , том:23, брой:2, 2009, стр.:154-157, Ref, Web of Science, MSc 2009
38 Nedelcheva, A., Morphological study of Achillea grandifolia (Compositae) in Bulgaria. , Natura Montenegrina , том:7, брой:3, 2008, стр.:297-305, Ref 2008
39 Dogan, Y., Nedelcheva, A.M., Yarci, C., Plant taxa used as brooms in several Southeast European and West Asian countries. , Natura Croatica , том:17, брой:3, 2008, стр.:193-206, Ref, в сътрудничество с чуждестранни учени 2008
40 Dogan, Y., Nedelcheva, A.M., Obratov-Petcovic, D., Padure, I.M., Plants used in traditional handicrafts in several Balkan countries. , Indian Journal of Traditional Knowledge, том:7, брой:1, 2008, стр.:157-161, Ref, Web of Science, в сътрудничество с чуждестранни учени 2008
41 Nedelcheva, A.M., Dogan, Y., Guarrera, P.M., Plants traditionally used to make brooms in several European countries., Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine , том:39, брой:20, 2007, doi:http://dx.doi.org/10.1186/1746-4269-3-20 2007
42 Nedelcheva, A., Tsonev, R., Achillea ochroleuca (Asteraceae): a new species for the Bulgarian flora. , Phytologia Balcanica , том:12, брой:3, 2006, стр.:371-376, Ref 2006
43 Dolja Pavlova, Aneli Nedelcheva, Spassimir Tonkov, Chorological notes for plant species growing on serpentines in the Vlahina Mountain (Southwestern Bulgaria). , Annual Sofia University, Faculty Biology, том:98, брой:2, 2006, стр.:53-59, ISSN (print):0204-9902, Ref 2006
44 Spassimir Tonkov, Dolja Pavlova, Juliana Atanassova, Aneli Nedelcheva, Elena Marinnova, Floristic catalogue of the Nature Reserve Rilomanastirska Gora (Central Rila Mountains). I. The locality Kirilova Poljana. , Annual of Sofia University, Faculty of Biology, том:97, брой:2, 2006, стр.:73-91, ISSN (print):0204-9902 2006
45 Tonkov, S., Pavlova, D., Atanassova,J., Nedelcheva, A., Marinova, E., Floristic catalogue of the Nature Reserve Rilomanastirska gora (Central Rila Mts.) I. The locality Kirilova Poljana. , Ann. of Univ. of Sofia, Fac. Biol.,2, том:97, 2004, стр.:73-90, ISSN (print):0204-99-10, ISSN (online):2367-91-90 2004
46 Saukel, J., Anchev, M., Guo, Y-P., Vitkova, A., Nedelcheva, A., Goranova, V., Konakchiev, A., Lambrou, M., Nejati, S., Rauchensteiner, F., Ehrendorfer, F ., Comments on the Biosystematics of Achillea (Asteraceae/Anthemidae) in Bulgaria. , Phytologia Balcanica , том:9, брой:3, 2003, стр.:361-400, Ref 2003
47 Nedelcheva, A., Reports [Achillea clypeolata Sibth. et Sm. and Achillea coarctata Poir.] – In: Kamari G, Felber F, Garbari F. Mediterranean chromosome number reports – 5., Flora Mediterranea , том:5, 1995, стр.:320-323, Ref 1995
Статия в поредица
1 Nikolay Krumov, Viktoria Hristova, Georgi Bonchev, Anely Nedelcheva, Alexander Tomov, Miroslava Zhiponova, REVIEW ON BIOLOGICAL AND BIOTECHNOLOGICAL CHARACTERISTICS OF THE TERRESTRIAL ORCHID LUDISIA DISCOLOR, Annual of sofia University "St. Kliment Ohridski", vol:Book 2 - Botany, issue:106, Publisher:ST. KLIMENT OHRIDSKI UNIVERSITY PRESS, 2022, pages:13-30, ISSN (print):0204-9910, ISSN (online):2367-9190 2022
2 Стоянов, А., Косев, К., Неделчева, А., Анализ на сензорната растителна колекция в Университетската ботаническа градина Балчик: проект за реконструкция. , Лист. Ботанически наблюдател, брой:8, редактор/и:д-р Красимир Косев, Люба Пенчева, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2019, стр.:32-35, ISSN (print):2367-8313, MSc 2019
3 Nedelcheva, A., Svinyarov, I., Bogdanov, M., Hristov, M., Ethnobotanical study on Valeriana officinalis in Bulgaria, Planta Medica vol:81 , 2015, Ref, IF (2.152 - 2014), Web of Science Quartile: Q1 (2015) 2015
4 Pavlova, D., Nedelcheva, A., Tonkov, S., Chorological notes for plant species growing on serpentines in the Vlahina Mountain (Southwestern Bulgaria). , Annual of Sofia University, том:Faculty of Biology, брой:98(2), 2006, стр.:53-60, Ref 2006
5 Nedelcheva, A., Genus Orobanche in the Bulgarian Flora - taxonomic survey., Annual of Sofia University, том:Faculty of Biology, брой:96(4), 2003, стр.:9-17 2003
6 Pavlova, D., Nedelcheva, A., New chorological data for the flora of the Eastern Stara Planina Mts., Annual of Sofia University, том:Faculty of Biology, брой:93(2), 2001, стр.:99-108, Ref 2001
7 Nedelcheva, A., Ivancheva, S., Quantitative study of flavonoids content in species from genus Achillea L. sect. Filipendulinae (DC.) Afan. (Asteraceae)., Annual of Sofia University, том:Faculty of Biology , брой:88(4), 1998, стр.:101-105, Ref 1998
8 Nedelcheva, A., Karyological study of some species of genus Achillea L. sect. Filipendulinae (DC.) Afan. (Asteraceae)., Annual of Sofia University, том:Faculty of Biology , брой:88(2), 1995, стр.:55-61, Ref 1995
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Lalovski, I., Svinyarov, I., Nedelcheva, A., Number Significance of over-the-counter (OTC) herbal medicinal products (HMP): ATC code R. , Planta Medica vol:87, issue:15, 2021, pages:1286-0, ISSN (online):0032‑0943, doi:10.1055/a-1484-9805, Ref, IF (3.352 - 2020), Web of Science Quartile: Q2 (2021) 2021
2 Angelkova, V., Svinyarov, I., Nedelcheva, A., Prunella vulgaris herbal products - diversity and opportunities, Planta Med vol. 87 , 2021, pages:1287-0, Ref, IF (3.352 - 2020), Web of Science Quartile: Q2 (2021) 2021
3 Svinyarov, I., Nedelcheva, A., Bogdanov, M., Ionic liquid micellar extraction for quantitative determination of sesquiterpenic acids in Valerianae Radix, Planta Medica vol. 81, 2015, Ref, IF (2.152 - 2014) 2015
4 Павлова, Д., Неделчева А., Николов, Н., Растения с консервационно значение от серпентинитен сайт в Източни Родопи., Сборник VII Национална конференция по Ботаника, редактор/и:Петрова, А. , издателство:ББД, 2012, стр.:461-470 2012
5 Nedelcheva, A., Pavlova, D., Medicinal plants on the serpentines in the Vlahina Mountain (Southwestern Bulgaria) - biodiversity, resources and protection., Proceedings of the Symposium, II International Symposium of Ecologist of Montenegro, Kotor, 20-25 September 2006, редактор/и:Pešić, V., Hadžiablahović , S., 2006, стр.:241-249 2006
6 Pavlova, D., Nedelcheva, A., The Serpentine Flora in the Vlahina Mountain (Southwestern Bulgaria)., Proceedings of the Symposium, II International Symposium of Ecologist of Montenegro, Kotor, 20-25 September 2006, редактор/и:Pešić, V., Hadžiablahović , S., 2006, стр.:251-257 2006
7 Павлова, Д., Тошева, А., Неделчева А., Кариологично проучване на видове от род Melilotus в България., Трудове на Шестата национална конференция по ботаника, 18-21 юни 2001, София, редактор/и:Темнискова, Д., издателство:Университетско издателство, София, 2002, стр.:213-218, MSc 2002
8 Nedelcheva, A.M., Biosystematic investigations of genus Achillea L., sect. Filipendulinae (DC.) Afan. (Asteraceae) in Bulgaria. , Progress in Botanical Research (Proceedings of the First Balkan Botanical Congress, редактор/и:Tsekos, I., Moustakas, M. , издателство:Kluwer Academic Publishers, London, 1998, стр.:93-96 1998
9 Ivancheva, S., Nedelcheva, A., Exudate flavonoid aglycones of Achillea species from sect. Millefolium and sect. Filipendulinae. A comparative study. , Zbornik Radova V Symposium o Flori Jugoistočne Srbije, Zaječar’97, редактор/и:Randelovic, N., издателство:Pergament, Niš, 1998, стр.:183-189 1998
10 Ivancheva S, Nedelcheva, A., Exudate flavonoid aglycones of Achillea depressa Jka., sect. Filipendulinae (DC.) Afan. (Asteraceae) - a comparative study. , Proceeding of the International Bioflavonoid Symposium, 9th Hungarian Bioflavonoid Symposium, July 1995, Vienna, Austria., редактор/и:Antus, S., Gabor, M., Vetschera, K., 1995 1995
11 IVANCHEVA, S, NEDELCHEVA, A, Flavonoids in genus Achillea-sect Filipendulinae (Asteraceae), POLYPHENOLS 94, vol:69, 1995, pages:303-304, ISSN (print):0293-1915, ISBN:2-7380-0602-7 1995
12 Ivancheva, S., Nedelcheva, A., Flavonoids in the genus Achillea L. sect. Filipendulinae (DC.) Afan. (Asteraceae)., Polyphenols 94, 23-27 May 1994, Palma de Mallorca (Spain), редактор/и:Brouillard, R., Jay, M., Scalbert, A., издателство:INRA, Paris (Les Colloques, n 69), 1995, стр.:303-304 1995
13 Неделчева А., Сравнително морфологичен анализ на комплекса от признаци, определящи жизнените форми при род Achillea L., sect. Filipendulinae (DC.) Afan. (Asteraceae)., Юбилейна научна конференция 100 години от рождението на акад. Борис Стефанов, 2-3 юни 1994, София., 1995, стр.:125-127 1995
Студия в научно списание
Saukel, Johannes, Anchev, Mincho, Guo, Yan-Ping, Vitkova, Antonina, Nedelcheva, Anely, Goranova, Valentina, Konakchiev, Angel, Lambrou, Maria, Nejati, Shabas, A.M.Nedelcheva, Comments on the biosystematics of Achillea (Asteraceae-Anthemideae) in Bulgaria, Phytologia Balcanica, vol:9, issue:3, 2003, pages:361-400, ISSN (print):1310-7771 2003
Участие в конференция
1 Постер, Kosev, K., Nedelcheva, A., Botanical gardens as a meeting point between science and education 2022
2 Секционен доклад, Димитрова, М., Неделчева, А., Лечебни растения за педиатрична употреба 2022
3 Секционен доклад, Стоянов, А., Неделчева, А., Анализ на примеси и подмеси в проби от шафран 2022
4 Секционен доклад, Лаловски, И., Кръстева, М., Свиняров, И., Неделчева, А., Изпитване за чистота и идентичност на продукти, съдържащи полски хвощ – предварително проучване 2022
5 Секционен доклад, Стоянов, А., Неделчева, А., Проучване върху растения от китайската традиционна медицина като компонент в съвременните фитопродукти. 2021
6 Пленарен доклад, Неделчева, А., Интегриран подход при изследване на лечебните растения – съвременни предизвикателства и перспективи пред фармакогнозията. 2021
7 Постер, Angelkova, V., Svinyarov, I., Nedelcheva, A., Bogdanov, M.G., A preliminary study of the antioxidant and free radical scavenging activity of Prunella vulgaris herbal substances. 2021
8 Секционен доклад, Лаловски, И., Свиняров, И., Неделчева, А., Лекарствени продукти без лекарско предписание (OTC): дял на растителните лекарствени продукти с ATC код R – дихателна система 2021
9 Секционен доклад, Ангелкова, В., Свиняров, И., Неделчева, А., Изследване микроструктурата на хидратирани плодове от Prunella vulgaris L. 2021
10 Постер, Nedelcheva, A., Angelkova, V., Dogan, Y., Traditional Use of Common Selfheal as medicinal plant in the Balkans 2021
11 Постер, Lalovski, I., Svinyarov, I., Nedelcheva, A., Significance of over-the-counter (OTC) herbal medicinal products (HMP): ATC code R 2021
12 Присъствие, Nedelcheva, A., Opening Remarks. 2021
13 Пленарен доклад, Неделчева, А., Лечебни растения:нов поглед към традициите. 2021
14 Постер, Angelkova, V., Svinyarov, I., Nedelcheva, A., Prunella vulgaris herbal products - diversity and opportunities. 2021
15 Постер, Stoyanov, A., Kosev, K.& Nedelcheva, A. , Study on the selection of plants for sensory gardens. 2020
16 Пленарен доклад, Неделчева, А., Природна козметика и етноботаника - история за традиции и модерност 2020
17 Секционен доклад, Неделчева, А., Фармакогностично проучване на Prunella vulgaris L.: Радикалоулавяща и антиоксидантна активност. 2019
18 Секционен доклад, Стоянов, А., Косев, К., Неделчева, А. , Анализ на сензорната растителна колекция в Университетската ботаническа градина Балчик: проект за реконструкция. 2019
19 Секционен доклад, Лаловски*, И., Свиняров,И., Неделчева, А., Богданов, М. , Използване на биосъвместими йонни течности за количествено определяне на тропанови алкалоиди в Datura stramonium L. (Solanaceae). 2018
20 Пленарен доклад, Неделчева, А., От природата през традициите до трапезата: етноботанически данни за използване на диворастящите растения за храна 2018
21 Секционен доклад, Ангелкова*, В., Свиняров, И., Неделчева, А., Богданов, М. , Радикалоулавяща и антиоксидантна активност на Prunella vulgaris L. – сравнително изследване на различни хабитати. 2018
22 Секционен доклад, Nedelcheva*, A., Angelkova, V., Svinyarov, I., Bogdanov, M.G., Microstructure of the Common selfheal (Prunella vulgaris) nutlets and mucilage envelope. 2018
23 Постер, Dogan, Y., Nedelcheva*, A. , Medicinal Botanical Knowledge Among the Last Remaining Yörüks of the Balkans. 2018
24 Секционен доклад, Svinyarov, I., Nedelcheva, A., Bogdanov, M.G.*, Toward the possible mechanisms of ionic liquid-assisted extraction of natural products from plant materials. 2017
25 Секционен доклад, Kosev, K., Nedelcheva, A., Tosheva, A., Svinyarov, I., Angelkova, V. , The flora of walls in University Botanic Garden – Balchik (Bulgaria) 2017
26 Секционен доклад, Неделчева, А., Лечебните растения във фокуса на етноботаниката и фармакогнозията: проучвания върху флората на България, Балканите и Югоизточна Европа 2017
27 Секционен доклад, Svinyarov, I., Nedelcheva, A., Bogdanov, M.G., Ionic liquid micellar extraction for the quantative determination of sesquiterpenic acids in Valerinae radix 2017
28 Секционен доклад, Svinyarov, I., Nedelcheva, A., Bogdanov, M.G., Ionic liquid micellar extraction for quantitative determination of sesquiterpenic acids in Valeranae radix, 23rd International Symposium on Separation Sciences 2017
29 Секционен доклад, Svinyarov, I., Nedelcheva, A., Bogdanov, M.G., Ionic Liquids as Alternative Extractive Systems for Quantitative Determination of Natural Products in Plants. 2017
30 Секционен доклад, Angelkova, V. *, Pavlova, I., Svinyarov, I., Tosheva, A., Nedelcheva, A. , Observation of the wall flora of University Botanic Garden – Balchik. 2016
31 Секционен доклад, Nedelcheva, A.*, Petseva, E., Svinyarov, I., Bogdanov, M.G. , Contribution to the microscopic identification of common selfheal fruit-spike (Prunellae spica). 2016
32 Секционен доклад, Nedelcheva, A.*, Svinyarov, I., Bogdanov, M.G., Hristov, M. , Why the traditional knowledge not refer valerian (herb) as a sedative: a case study of Valeriana officinalis in Bulgaria. 2016
33 Секционен доклад, Svinyarov, I., Keremedchieva, R., Nedelcheva, A., Bogdanov, M.*, : Ionic liquids as alternative extractive systems for quantitative determination of natural products in plants. 2016
34 Секционен доклад, Dogan, Y., Nedelcheva, A., Pieroni, A. , Plant biodiversity for sarma in Turkey: from nature and garden to traditional cuisine. 2016
35 Секционен доклад, Svinyarov, I., Nedelcheva, A., Petseva, E., Bogdanov, M.G., Radical Scavenging and Antioxidant Properties of Prunella vulgaris – a Comparative Study of Plants of Different Origin. 2016
36 Секционен доклад, Svinyarov, I., Nedelcheva, A., Bogdanov, M. G. , Mechanisms of Extraction of Natural Products from Plants by Means of Ionic Liquids. 2016
37 Секционен доклад, Svinyarov, I., Nedelcheva, A., Bogdanov, M.G., Mechanisms of Extraction of Natural Products from Plants by Means of Ionic Liquids 2016
38 Секционен доклад, Svinyarov, I.*, Nedelcheva, A., Bogdanov, M.G., : Ionic liquids as alternative extractive systems for quantitative determination of natural products in plants 2016
39 Секционен доклад, Svinyarov, I., Nedelcheva, A., Bogdanov, M.G., Ionic Liquids as Alternative Extractive Systems for Quantitative Determination of Natural Products in Plants. 2016
40 Секционен доклад, Svinyarov, I., Keremedchieva, R., Nedelcheva, A., Bogdanov, M.*, Green approaches for the preparation and characterization of value added heterocyclic compounds. 2016
41 Секционен доклад, Svinyarov, I.*, Nedelcheva, A., Bogdanov, M.G. , Ionic liquid micellar extraction for Quantitative determination of sesquiterpenic acids in Valerianae radix. 2015
42 Секционен доклад, Nedelcheva, A.*, Dogan, Y. , An ethnobotanical study on wild medicinal plants sold in the local markets at both sides of the Bulgarian - Turkish border. 2015
43 Секционен доклад, Nedelcheva, A.*, Svinyarov, I., Bogdanov, M., Hristov, M. , Ethnobotanical study on Valeriana officinalis in Bulgaria. 2015
44 Секционен доклад, Dogan, Y*, Nedelcheva, A. , Plants-people relationships in trans-border communities: A case study on local open markets in both sides of the Bulgarian-Turkish border. 2015
45 Секционен доклад, Dogan, Y*, Nedelcheva, A., Wild medicinal plants from open markets at both sides of the Bulgarian-Turkish border. 2014
46 Секционен доклад, Nedelcheva, A. , Wild edible plants from local markets on the Bulgarian-Turkish border 2014
47 Секционен доклад, Nedelcheva, A.*, Kostova N., Sidjimov, A., Pyrolizidine alkaloids in Tussilago farfara from Bulgaria. 2013
48 Секционен доклад, Nedelcheva, A., An ethnobotanical study of wild edible plants in Bulgaria. Abstracts, Etnobiologia Polska, 3: 17. 2013
49 Секционен доклад, Krasteva I.*, Pavlova, D., Pencheva I., Nedelcheva A., Zdraveva P., Nikolov S. , Determination of flavonoids and tannins in some serpentine Hypericum populations from Bulgaria 2012
50 Секционен доклад, Krasteva, I., Pavlova, D., Pencheva I., Nedelcheva, A., Zdraveva, P., Nikolov, S, Determination of flavonoids and tannins in some serpentine Hypericum populations from Bulgaria. 2012
51 Секционен доклад, Nedelcheva, A. , Traditional game with small sheep bones (Bulgaria), photo. 13th Congress of the International Society of Ethnobiology 2012
52 Секционен доклад, Nedelcheva, A.*, Pavlova, D., Karadjova, I., Krasteva, I., Nikolov, S., Morphological and anatomical studies of Arceuthobium oxycedri from serpentine localities in Bulgaria. 2012
53 Секционен доклад, Павлова,* Д., Неделчева, А., Николов, Н. , Растения с консервационно значение от серпентинитен сайт в Източни Родопи 2011
54 Секционен доклад, Тошева,* А., Неделчева, А., Трайков, И. , Висши водни растения с лечебно действие 2011
55 Секционен доклад, Nedelcheva,* A. , Ethnobotany and ethnopharmacology in old Bulgarian herbal manuscripts 2011
56 Секционен доклад, Nedelcheva, A., Pavlova, D., Krasteva, I., Nikolov, S. , Micromorphological and histochemical investigation of the leaf of the medicinal plant Teucrium chamaedrys. 2011
57 Секционен доклад, Nedelcheva,* A. , Ethnobotanical view to Asian medicinal plants in Bulgaria: traditional knowledge and modern trends 2011
58 Секционен доклад, Nedelcheva*, A. , Pharmacognostical Study on Achillea clypeolata in Bulgaria 2011
59 Секционен доклад, 16. Pavlova* D, Nedelcheva, A., Krasteva, I., Zdraveva, P., Nikolov, S., Comparison of the quantity of flavonoids in some populations of Teucrium chamaedrys in Bulgaria. 2010
60 Секционен доклад, Nedelcheva,* A., Baeva, G., Toshkova, T. , Pollen viability determination of parasitic broomrape species (Phelipanche ramosa and Phelipanche mutelii) in tomato 2010
61 Секционен доклад, Nedelcheva,* A., Pavlova, D., Krasteva, I., Nikolov, S. , Medicinal Plants Biodiversity and their resources of one serpentine site in the Rhodope Mts. (Bulgaria). 2010
62 Секционен доклад, Nedelcheva, A. , Asian medicinal plants in Bulgarian market – novelty or well forgotten tradition. 2010
63 Секционен доклад, Krasteva I., Pencheva I., Pavlova, D., Nedelcheva, A., Nikolov S. , HPLC determination of flavonoid content from serpentine and non-serpentine populations of Teucrium species in Bulgaria. 2010
64 Секционен доклад, Nedelcheva, A. , Pavеment plаnts on old walls as pаrt of urban flora in Southwеstеrn Bulgaria 2010
65 Секционен доклад, Nedelcheva,*AM. , Observations on the Kyustendil urban wall flora (Bulgaria) 2009
66 Секционен доклад, Nedelcheva,* AM., Dogan, Y., Asian Medicinal Plants on the Modern Bulgarian Market 2009
67 Секционен доклад, Nedelcheva, A*., Vasileva, A., Vascular plants from the old walls in Kyustendil (Southwestern Bulgaria). 2009
68 Секционен доклад, Dogan, Y*., Nedelcheva, A.M., Obratov-Petcovic, D., Padure, I.M. , Plants used as coffee substitute in the Southeastern part of Europe. 2009
69 Секционен доклад, Шишиньова. М, Неделчева, А. , Дискусионни теми в науката биология (значими за обществото и околната среда) и отразяването им в процеса на обучение по предмета. доклад 2008
70 Секционен доклад, Неделчева,* А., Тонков, С. , Лечебните растения от сем. Ranunculaceae, Papaveraceae u Paeoniaceae В хербариума на СУ “Св. Климент Охридски” (SO) 2008
71 Секционен доклад, Nedelcheva,* A. , Morphological study of Achillea grandifolia Friv. (Compositae) in Bulgaria 2008
72 Секционен доклад, Dogan,* Y., Nedelcheva, A.M., Obratov-Petcovic, D., Padure, I.M. , Plants and traditional handicrafts on the Balkan Region 2008
73 Секционен доклад, Nedelcheva, A.M., Dogan,* Y., Obratov-Petcovic, D., Padure, I.M., Plants and traditional handicrafts on the Balkan Region 2008
74 Секционен доклад, Nedelcheva,* A., Pavlova, D., Tonkov, S. , Bulgarian Serpentine Flora - a new thematic collection in the Sofia University Herbarium SO. 2007
75 Секционен доклад, Nedelcheva,* A., Pavlova, D. , Medicinal plants on the serpentines in the Vlahina Mountain (Southwestern Bulgaria) – biodiversity, resources and protection. 2006
76 Секционен доклад, Nedelcheva,* A., Pavlova, D. , Medicinal and Aromatic plants on the serpentines in the Vlahina Mts. (SW Bulgaria). 2006
77 Секционен доклад, Nedelcheva,* A., One old Bulgarian “Lekarstvenik” (medicinal text) as a source of ethnobotanical data. 2006
78 Секционен доклад, Pavlova,* D., Nedelcheva, A. , The serpentine flora in the Vlahina Mountain (Southwestern Bulgaria). 2006
79 Секционен доклад, Неделчева,* А. , Genus Orobanche L. in Bulgarian flora – taxonomic survey 2003
80 Секционен доклад, Павлова, Д., Тошева, А., Неделчева, A. , Кариологично проучване на видове от род Melilotus в България 2001
81 Секционен доклад, Nejati,* S., Rauchensteiner,* F., Glasl, S., Werner, I., Karamenderes, C., Nedelcheva, A., Saukel, J., Artentwicklung in der Gattung Achillea – Untersuchungen an kultiviertem Material von A.clypeolata Sm., A.collina J.B. ex Rchb. und Hybriden 2001
82 Секционен доклад, Павлова,* Д., Тошева, А., Неделчева, А. , Кариологично проучване на видове от род Melilotus Mill. в България 2001
83 Секционен доклад, Неделчева,* А., Асьов, Б. , Морфологична изменчивост на Achillea distans W. et K. в българските популации 1999
84 Секционен доклад, Павлова,* Д., Неделчева, А., Тошева, А. , Биосистематично проучване на видовете от род Ononis DC. в България 1999
85 Секционен доклад, Ivancheva, S., Nedelcheva, A ., Exudate flavonoid aglycones of Achillea species from sect. Millefolium and sect. Filipendulinae. A comparative study 1998
86 Секционен доклад, Nedelcheva, A., Wlach,* W., Rauchensteiner, F., Saukel, J., Kubelka, W. , Morphological investigation of naturally occurring Hybrids from Species of different Achillea – sections in the Area of the Golo Burdo Mountains – Bulgaria. 1998
87 Секционен доклад, Nedelcheva, AM., Biosystematic investigations of genus Achillea L., sect. Filipendulinae (DC.) Afan. (Asteraceae) in Bulgaria 1997
88 Секционен доклад, Неделчева, А., Определяне жизнеността на полена при видове от род Achillea L., sect. Filipendulinae (DC.) Afan. (Asteraceae) 1996
89 Секционен доклад, Ivancheva, S., Nedelcheva, A ., Exudate flavonoid aglycones of Achillea depressa Jka., sect. Filipendulinae (DC.) Afan. (Asteraceae) - a comparative study. 1995
90 Секционен доклад, Неделчева, А., Иванчева, С., Проучване на количествения флавоноиден състав при видове от секц. Filipendulinae (DC.) Afan. на род Achillea L. 1995
91 Секционен доклад, Ivancheva, S., Nedelcheva, A. , Flavonoids in the genus Achillea L. sect. Filipendulinae (DC.) Afan. (Asteraceae). 1994
92 Секционен доклад, Неделчева, A., Сравнително морфологичен анализ на комплекса от признаци, определящи жизнените форми при род Achillea L., sect. Filipendulinae (DC.) Afan. (Asteraceae). 1994
Участие в редколегия
1 Анели Неделчева, Frontiers in Pharmacology, Участие в редколегия 2022
2 Анели Неделчева, Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine, Участие в редколегия 2020
3 Анели Неделчева, Ethnobotany Research and Applications, Участие в редколегия 2018
4 Анели Неделчева, Annual of Sofia University, Book 2- Botany, Участие в редколегия 2013
Учебник
1 Шишиньова, М., Неделчева, А., Асенова, А., Враджалиева, И., Банчева, Л., Биология и здравно образование за 10. клас, ISBN:9786192154356, Изд. къща «Анубис»/ Клет, Рецензирано 2019
2 Шишиньова, М., Спасов, Л., Оджакова, М., Йотовски, П., Неделчева, А., Асенова, А., Враджалиева, И., Русинова, О., Банчева, Л., Биология и здравно образование за 9. клас за профилирано и професионално образование с интензивно изучаване на чужд език. , ISBN:978-619-215-268-0, Изд. къща «Анубис», София, Рецензирано 2018
3 Шишиньова, М., Оджакова, М., Неделчева, А., Асенова, А., Вражалиева, И., Банчева, Л., Биология и здравно образование за 9. Клас/Втора част за 9. клас при обучение с интензивно изучаване на чужд език. , ISBN:978-619-215-260-4, Изд. къща «Анубис», София, Рецензирано 2018
4 Божилова, Е., Коева, Й., Павлова, Д., Атанасова, Ю., Тонков, С., Кожухарова, E., Неделчева А., Ръководство по систематика на висшите растения., Pensoft,, София, Рецензирано 2003