Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на проф. д-р Анели Неделчева

Author ID (SCOPUS):16646893700

Researcher ID (Web of Science):C-8537-2018

ORCID ID:0000-0002-1945-9546
Глава от книга
1 Nedelcheva, A., Dogan, Y., Plants used as bread yeast in the Balkans from an ethnobotanical point of view. In: Sankaranarayanan, A., Amaresan, N., Dhanasekaran, D. (eds.). Fermented Food Products,Chapter 8, pp.105-118. DOI: 10.1201/9780429274787-8, ISBN:9780429274787, CRC Press Taylor & Francis Group, Boca Raton, London, New York, Рецензирано, International 2020
2 Nedelcheva, A., Draganov, S. , Bulgarian Medicinal Ethnobotany: The Power of Plants in Pragmatic and Poetic Frames. In: Pieroni, A., Quave, C.L. (eds.) Ethnobotany and Biocultural Diversities in the Balkans. , Springer Science+Business Media, New York, Ref, Рецензирано 2014
3 Nedelcheva, A.M., Dogan, Y., Folk botanical nomenclature and classification in Bulgarian traditional knowledge. In: Morel, J-P, Mercuri AM (Eds.), Plants and Culture: seeds of the cultural heritage of Europe., Edipuglia, Bari ISBN 978-88-7228-574-9, Рецензирано, в сътрудничество с чуждестранни учени 2009
4 Nedelcheva, A.M., Plants related to the life and medicinal practice of St. Ivan Rilski. In: Morel J-P, Mercuri AM (Eds), Plants and Culture: seeds of the cultural heritage of Europe., Edipuglia, Bari ISBN 978-88-7228-574-9, Рецензирано 2009
Дипломна работа
Анели Методиева Неделчева, Флавоноиден състав на дрогата Stipites Cerasorum, Софийски Университет "Св. Климент Охридски", Ръководител:проф. дфн Иван Асенов 1989
Дисертация д-р
Анели Методиева Неделчева, Биосистематично проучване на видовете от sect. Filipendulinae (DC.) Afan. на род Achillea L., (Asteraceae)., Софийски Университет "Св. Климент Охридски", Ръководител:доц. д-р Йорданка Коева, доц д-р Стефка Иванчева 1998
Друго (научно-популярни и др. под.)
1 Nedelcheva, A., Volunteering at the University botanic gardens 2016. Botanic observer. 3: 32-35. , University botanic gardens, ISSN 2367-8313. 2016
2 Nedelcheva, A., & Dogan, Y. , An ethnobotanical study on wild medicinal plants sold in the local markets at both sides of the Bulgarian – Turkish border. 63rd International Congress and Annual Meeting of the Society for Medicinal Plant and Natural Product Research (GA), Budapest, Hungary: Congress Abstract: PW-13. Planta Medica 81(16):1496. doi:10.1055/s-0035-1565637, 2015
3 Nedelcheva, A., Svinyarov, I., Bogdanov, M.G., & Hristov, M. , Ethnobotanical study on Valeriana officinalis in Bulgaria. 63rd International Congress and Annual Meeting of the Society for Medicinal Plant and Natural Product Research (GA), Budapest, Hungary: Congress Abstract: PW-07. Planta Medica 81(16):1495. doi:10.1055/s-0035-1565631, 2015
4 Svinyarov, I., Nedelcheva, A., & Bogdanov, M.G. , Ionic liquid micellar extraction for quantitative determination of sesquiterpenic acids in Valerianae radix. 63rd International Congress and Annual Meeting of the Society for Medicinal Plant and Natural Product Research (GA), Budapest, Hungary: Congress Abstract: PW-227. Planta Medica 81(16):1554. doi:10.1055/s-0035-1565851 , 2015
5 Неделчева, А., Билков състав с общоукрепващо действие. Пчела и кошер, 376 бр., 6 стр. Сезони 7 ООД. ISSN 1314-9660, Сезони 7 ООД. ISSN 1314-9660 2015
6 Nedelcheva, A., Traditional game with small sheep bones (Bulgaria), photo. – In: Motte-Floras, É., Aumeeruddy-Thomas, Y., Dounias, E. (eds.), People and natures. , IRD Éditions, Marseille. 2012
Изложби
1 Анели Методиева Неделчева , Международна The BigPicnic Final Festival 2019 Real Jardín Botánico de Madrid, Spain 2019
2 Анели Методиева Неделчева , Международна Растения и култура: семена от културното наследство на Европа 2009 Международна постерна транс-европейска изложба - Програма за честване 120 години от създаването на Софийски Университет „Св. Климент Охридски” Национален координатор: Международна постерна транс-европейска изложба ”Растения и култура: семена от културното наследство на Европа” 3- 17 март, 2009, София - Програма за честване 120 години от създаването на Софийски Университет „Св. Климент Охридски”. PACE Project 2009
Книга
1 Мария Шишиньова, Анели Неделчева, Ася Асенова, Лили Банчева, Ирина Враджалиева, Книги за учтеля за 10. клас, издателство Клет 2019
2 Мария Шишиньова, Анели Неделчева, Ася Асенова, Лили Банчева, Ирина Враджалиева, Книги за учтеля за 9 клас, издателство Клет 2018
Научен проект
1 Анели Неделчева, Проучване върху традиционната медицина: ресурси и културен обмен между България и Китай, две страни от инициативата „Един пояс, един път, Член, ФНИ, Номер на договора:КП-06-Китай/15/17.12.2020 2020
2 Анели Неделчева, Проучване изменчивостта на антиоксидантната активност на Prunella vulgaris от български популации, Ръководител, ФНИ СУ, Номер на договора:№ 80-10-140/23.04.2020 г. 2020
3 Анели Неделчева, Етноботаническо проучване върху лечебните растения в района на Северно черноморско крайбрежие, Ръководител, ФНИ СУ, Номер на договора:Договор № 80.10-23/ 19.04.2017 г. 2017
4 Анели Неделчева, HEI-PLADI: “Higher Education Innovation in Plant Diversity: flexible learning paths for emerging labour market - HEI PLADI”, Член, ЕК, Номер на договора:HEI-PLADI (2015-1-IT02-KA203-014874) 2015
5 Анели Неделчева, Екстракция на природни съединения с йонни течности – дизайн на цялостен процес, Член, ФНИ, Номер на договора:ТО2/23/2014 2014
6 Анели Неделчева, Биоразнообразие на серпентинитните хабитати в България – екологични особености, флора, растителност и ресурсна оценка, TK-02/39/2009/, ФНИ, Член, ФНИ, Номер на договора:TK-02/39/2009 2009
7 Анели Неделчева, Изграждане на диагностичен център за растителна защита, Член, ФНИ, Номер на договора:Д 002 – 57/10.12.2008 2008
8 Анели Неделчева, Университетски фонд "Научни изследвания", Лечебните растения от сем. Ranunculaceae - създаване база данни в SO, Член, ФНИ на СУ, Номер на договора:151/2008 2008
9 Анели Неделчева, PaCE: Plants and Culture: seeds of the cultural heritage of Europe, , Член, ЕК, Номер на договора:CLT2007/1.2.1/IT-182 2007
10 Анели Неделчева, Лечебни растения от серпентинитни терени в Югозападна България – Биологично разнообразие, генетичен фонд, ресурси и опазване, Ръководител, ФНИ на СУ, Номер на договора:48/2006 2006
11 Анели Неделчева, Сравнително проучване на серпентинитите в планини на Южна България, Член, ФНИ, Номер на договора:ВУ- Б6/2005, ФНИ 2005
12 Анели Неделчева, "Проучване на флората върху серпентинитни терени в Югозападна България, Член, ФНИ на СУ, Номер на договора:128/2004 2004
13 Анели Неделчева, Университетски фонд "Научни изследвания"Поленовоморфологично проучване на български представители от род Melilotus Mill. (Fabaceae) , Ръководител, ФНИ на СУ, Номер на договора:3538/2003-2004 2003
14 Анели Неделчева, Проучване серпентинитната флора на Родопи планина, Член, ФНИ, Номер на договора:Д Б-908/99, ФНИ 1999
15 Анели Неделчева, Университетски фонд "Научни изследвания", Кариологично проучване на български представители от род Ononis L. (Fabaceae, Член, ФНИ на СУ, Номер на договора:3230/1998 1998
Научно ръководство
1 доц. д-р Доля Павлова, гл. ас. д-р Анели Неделчева, Морфологична изменчивост и съдържание на танини в популации на Teucrium polium aggr. в България, Софийски Университет „Св. Кл. Охридски” Биологически факултет, Катедра Ботаника дипломна работа:Магдалена Василева Василева 2011
2 доц. д-р Доля Павлова, ст. ас. д-р Анели Неделчева, Поленова морфология на видовете от род Melilotus Mill. в България, Софийски Университет „Св. Кл. Охридски” Биологически факултет, Катедра Ботаника дипломна работа:Дарина Атанасова Димитрова 2005
3 гл. ас. д-р Анели Неделчева, доц. д-р Спасимир Тонков, Структуриране и архивиране в електронен формат на информацията за лечебните растения в хербариума на СУ ”Св. Климент Охридски” SO - семейства Ranunculaceae, Papaveraceae, Fumariaceae и Paeoniaceae, Софийски Университет „Св. Кл. Охридски” Биологически факултет, Катедра Ботаника дипломна работа:Петя Иванова Средкова 2005
4 гл.ас. д-р Доля Павлова, ст. ас. д-р Анели Неделчева, Кариологично проучване на видовете от род Ononis DC. (Fabaceae) в България, Софийски университет "Св. Кл. Охридски", Биологически факултет, Катедра Ботаника дипломна работа:Анита Георгиева Тошева 2001
5 ст. ас. д-р Анели Неделчева, Проучване морфологична изменчивост на Achillea distans W. et K. Ex Wild. (sect. Millefolium Koch, Asteraceae) в българските популации, Софийски Университет „Св. Кл. Охридски” Биологически факултет, Катедра Ботаника дипломна работа:Борис Георгиев Асьов 2001
Редактор на издание реферирано
Анели Неделчева, EurAsian Journal of BioSciences, Редактор на издание реферирано 2009
Статия в научно списание
1 Shoaib, G., Shah, G.M., Shad, N., Dogan, Y., Siddique, Z., Shah, A.H., Farooq, M., Khan, K.R., Nedelcheva, A., Traditional practices of the ethnoveterinary plants in the Kaghan Valley, Western Himalayas-Pakistan., Revista de BiologÍa Tropical, vol:69, issue:1, 2021, pages:1-11, doi:doi 10.15517/RBT.V69I1.42021 , Ref, Web of Science, IF (0.515 - 2019), SCOPUS, SJR (0.33 - 2018), SCOPUS Quartile: Q2 (2021), International 2021
2 Nedelcheva, A., Angelkova, V., Dogan, Y., Common selfheal in Bulgaria and Balkans: Contribution to the ethnobotanical survey. (in press), Macedonian Pharmaceutical Bulletin, vol:66, issue:Suppl 2, 2020, Ref, (EBSCO Host ) 2020
3 Angelkova, V., Svinyarov, I., Nedelcheva, A., Patterns and trends in Prunella vulgaris herbal products (in press), Macedonian Pharmaceutical Bulletin, vol:66, issue:2, 2020, Ref, (EBSCO Host ) 2020
4 Angelkova, V., Svinyarov, I., Nedelcheva, A., Bogdanov, M.G., Preliminary study of the antioxidant and free radical scavenging activity of Prunella vulgaris herbal substances. (in press), Macedonian Pharmaceutical Bulletin, vol:66, issue:Suppl 2, 2020, Ref, (EBSCO Host ) 2020
5 Lalovski, I., Svinyarov, I., Nedelcheva, A., Significance of herbal medicinal products – analysis of over-the-counter (OTC) medicines in the Republic of Bulgaria classified in ATC code R (Respiratory system) (in press), Macedonian Pharmaceutical Bulletin, vol:66, issue:Suppl 2, 2020, Ref, (EBSCO Host ) 2020
6 Nedelcheva, Anely, Pieroni, Andrea, A.M.Nedelcheva, Folk food and medicinal botanical knowledge among the last remaining Yoruks of the Balkans, ACTA SOCIETATIS BOTANICORUM POLONIAE, vol:86, issue:2, 2017, ISSN (print):0001-6977, ISSN (online):2083-9480, doi:10.5586/asbp.3522 2017
7 Nedelcheva, A., Pieroni, A., Dogan, Y., Folk food and medicinal botanical knowledge among the last remaining Yörüks of the Balkans. , Acta Soc Bot Pol. , том:86, брой:2, 2017, стр.:1-21, doi:DOI: 10.5586/asbp.3522, Ref, Web of Science, в сътрудничество с чуждестранни учени 2017
8 Dogan, Y., Nedelcheva, A., Pieroni, A., The diversity of plants used for the traditional dish sarma in Turkey: nature, garden and traditional cuisine in the modern era, Emirates Journal of Food and Agriculture, том:29, брой:6, 2017, стр.:429-440, doi:https://doi.org/10.9755/ejfa.2016-09-1238, Ref, Web of Science, в сътрудничество с чуждестранни учени 2017
9 Ilic, D.V., Andjelski, B., Nedelcheva, A., Djurovic, I., Ostojic, D., Traditional dentistry knowledge among Serbs in several Balkan countries, Journal of Intercultural Ethnopharmacology , том:6, брой:2, 2017, стр.:223-233, doi:DOI: 10.5455/jice.20170325055450, Ref, в сътрудничество с чуждестранни учени 2017
10 Sõukand, R., Pieroni, A., Biró M., Dénes, A., Dogan, Y., Hajdari, A., Reade, B., Kalle, R., Nedelcheva, A., Mustafa B., Quave C.L., Łuczaj Ł., An ethnobotanical perspective on traditional fermented plant foods and beverages in Eastern Europe, Journal of Ethnopharmacology , том:170, 2015, стр.:284-296, doi:10.1016/j.jep.2015.05.018, Ref, Web of Science, в сътрудничество с чуждестранни учени 2015
11 Pieroni, A., Nedelcheva, A., Dogan, Y., Local knowledge of medicinal plants and wild food plants among Tatars and Romanians in Dobruja (South-East Romania), Genetic Resources and Crop Evolution, том:62, брой:4, 2015, стр.:605-620, doi:10.1007/s10722-014-0185-3, Ref, Web of Science, в сътрудничество с чуждестранни учени 2015
12 Dogan, Y., Nedelcheva, A., Łuczaj, Ł., Drăgulescu, C., Stefkov, G., Maglajlić, A., Ferrier, J., Papp, N., Hajdari, A., Mustafa, B., Dajić-Stevanović, Z., Pieroni, A., Of the importance of a leaf: the ethnobotany of sarma in Turkey and the Balkans, Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine , том:11, брой:26, 2015, doi:doi:10.1186/s13002-015-0002-x, Ref, Web of Science 2015
13 Nedelcheva, A., Kostova, N., Sidjimov, A., Pyrrolizidine alkaloids in Tussilago farfara from Bulgaria, Biotechnology & Biotechnological Equipment, 2015, doi:10.1080/13102818.2015.1047149, Ref, Web of Science 2015
14 Dogan, D., Nedelcheva, A., Wild plants from open markets on both sides of the Bulgarian-Turkish border., Indian Journal of Traditional Knowledge, том:14, брой:3, 2015, стр.:351-358, Ref, Web of Science, в сътрудничество с чуждестранни учени 2015
15 Heiss, A.G., Filipović, D., Nedelcheva, A., Ruß-Popa, G., Wanninger, K., Schramayr, G., Perego, R., Jacomet, S., A Fistful of Bladdernuts: The Shifting Uses of Staphylea pinnata L. as Documented by Archaeology, History, and Ethnology., Folk Life: Journal of Ethnological Studies., том:52, брой:2, 2014, стр.:95-136, doi:10.1179/0430877814Z.00000000031, Ref, Web of Science, в сътрудничество с чуждестранни учени 2014
16 Pieroni, A., Nedelcheva, A., Hajdari, A., Mustafa, B., Scaltriti, B., Cianfaglione, K., Quave, C.L., Local knowledge on plants and domestic remedies in the mountain villages of Peshkopia (Eastern Albania)., J. Mt. Sci. (Journal of Mountain Science), том:11, брой:1, 2014, стр.:180-194, doi:10.1007/s11629-013-2651-3 , Ref, Web of Science, в сътрудничество с чуждестранни учени 2014
17 Pieroni, A., Cianfaglione, K., Nedelcheva, A., Hajdari, A., Mustafa, B., Quave, C.L., Resilience at the border: traditional botanical knowledge among Macedonians and Albanians living in Gollobordo, Eastern Albania., Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine , том:10: 31, 2014, doi:doi:10.1186/1746-4269-10-31, Ref, Web of Science 2014
18 Nedelcheva, A., An ethnobotanical study of wild edible plants in Bulgaria., EurAsian Journal of BioSciences, том:7, брой:10, 2013, стр.:77-94, doi:http://dx.doi.org/10.5053/ejobios.2013.7.0.10 , Ref 2013
19 Krasteva, I.,, Nedelcheva, A., Pavlova, D., Zdraveva, P., Nikolov, S., Mitov, K., Influence of serpentine soils on the flavonoid content of Hypericum population growing in Bulgaria., African Journal of Pharmacy and Pharmacology, том:7, брой:25, 2013, стр.:1762-1765, doi:h tt p : // ww w . a c ad e m i c j o u r n a ls . or g / A J P P, Ref 2013
20 Pieroni, A., Rexhepi, B., Nedelcheva, A., Hajdar, A., Mustafa, B., Kolosova, V., Cianfaglione, K., Quave, C.L., One century later: the folk botanical knowledge of the last remaining Albanians of the upper Reka Valley, Mount Korab, Western Macedonia., Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine, том:9, брой:22, 2013, doi:http://dx.doi.org/10.1186/1746-4269-9-22, Ref, Web of Science, в сътрудничество с чуждестранни учени 2013
21 Nedelcheva, A., Medicinal plants from an old Bulgarian medical book. – Journal of Medicinal Plants Research, Journal of Medicinal Plants Research, том:6, брой:12, 2012, стр.:2324-2339, doi:http://dx.doi.org/10.5897/JMPR11.831, Ref 2012
22 Nedelcheva, A., Micro-morphology of Achillea clypeolata: contribution to the pharmacognostical profile., Journal Applied Pharmaceutical Science, том:2, брой:8, 2012, стр.:165-170, doi:http://dx.doi.org/10.7324/JAPS.2012.2828, Ref 2012
23 Nedelcheva, A., Traditional knowledge and modern trends for Asian medicinal plants in Bulgaria from an ethnobotanical view. , EurAsian Journal of BioSciences, том:6, брой:7, 2012, стр.:60-69, doi:http://dx.doi.org/10.5053/ejobios.2012.6.0.7, Ref 2012
24 Svanberg, I., Sõukand, R., Łuczaj, Ł., Kalle, R., Zyryanova, O., Andrea, D., Papp, N., Nedelcheva, A., Šeškauskaitė, D., Kołodziejska-Degórska, I., Kolosova V., Uses of tree saps in northern and eastern Europe., Acta Societatis Botanicorum Poloniae, том:81, брой:4, 2012, стр.:343-357, doi:http://dx.doi.org/10.5586/asbp.2012.036, Ref, Web of Science, в сътрудничество с чуждестранни учени 2012
25 Svanberg, Ingvar, Soukand, Renata, Luczaj, Lukasz, Kalle, Raivo, Zyryanova, Olga, Denes, Andrea, Papp, Nora, Nedelcheva, Aneli, Seskauskaite, Daiva, A.M.Nedelcheva, Uses of tree saps in northern and eastern parts of Europe, ACTA SOCIETATIS BOTANICORUM POLONIAE, vol:81, issue:4, 2012, pages:343-357, ISSN (print):0001-6977, ISSN (online):2083-9480, doi:10.5586/asbp.2012.036 2012
26 Nedelcheva, A., Observations on the wall flora of Kyustendil (Bulgaria)., EurAsian Journal of BioSciences, том:5, брой:10, 2011, стр.:80-90, doi:http://dx.doi.org/10.5053/ejobios.2011.5.0.10, Ref 2011
27 Nedelcheva, A., Dogan, Y., Obratov-Petcovic, D., Padure, I.M., The traditional use of plants for handicrafts in Southeastern Europe., Human Ecology, том:39, брой:6, 2011, стр.:813-828, doi:http://dx.doi.org/10.1007/s10745-011-9432-9, Ref, Web of Science, в сътрудничество с чуждестранни учени 2011
28 Nedelcheva, A., Dogan, Y., Usage of plants for weather and climate forecasting in Bulgarian folk traditions. , Indian Journal of Traditional Knowledge, том:10, брой:1, 2011, стр.:91-95, Ref, Web of Science 2011
29 Nedelcheva, A., Pavlova, D., Krasteva, I., Nikolov, S., Medicinal Plants Biodiversity and their resources of one serpentine site in the Rhodope Mts. (Bulgaria)., Natura Montenegrina, том:9, брой:3, 2010, стр.:373-387, Ref 2010
30 Dogan, Y., Nedelcheva, A.M., Baslar, S., Plant patterns of silk based needlework, a traditional handcraft in Turkey., Indian Journal of Traditional Knowledge , том:9, брой:4, 2010, стр.:640-643, Ref, Web of Science 2010
31 Nedelcheva, A., Pavlova, D., Tonkov, S., Bulgarian Serpentine Flora - a new thematic collection in the Sofia University Herbarium., Bocconea, том:23, 2009, стр.:395-401, Ref 2009
32 Nedelcheva, A., Vasileva, A., VASCULAR PLANTS FROM THE OLD WALLS IN KYSTENDIL (SOUTHWESTERN BULGARIA), BIOTECHNOLOGY & BIOTECHNOLOGICAL EQUIPMENT, vol:23, 2009, pages:154-157, ISSN (print):1310-2818, ISSN (online):1314-3530, doi:10.1080/13102818.2009.10818388 2009
33 Nedelcheva, A., Vasileva, A., Vascular plants from the old walls in Kyustendil (Southwestern Bulgaria)., Biotechnology & Biotechnological Equipment , том:23, брой:2, 2009, стр.:154-157, Ref, Web of Science, MSc 2009
34 Nedelcheva, A., Morphological study of Achillea grandifolia (Compositae) in Bulgaria. , Natura Montenegrina , том:7, брой:3, 2008, стр.:297-305, Ref 2008
35 Dogan, Y., Nedelcheva, A.M., Yarci, C., Plant taxa used as brooms in several Southeast European and West Asian countries. , Natura Croatica , том:17, брой:3, 2008, стр.:193-206, Ref, в сътрудничество с чуждестранни учени 2008
36 Dogan, Y., Nedelcheva, A.M., Obratov-Petcovic, D., Padure, I.M., Plants used in traditional handicrafts in several Balkan countries. , Indian Journal of Traditional Knowledge, том:7, брой:1, 2008, стр.:157-161, Ref, Web of Science, в сътрудничество с чуждестранни учени 2008
37 Nedelcheva, A.M., Dogan, Y., Guarrera, P.M., Plants traditionally used to make brooms in several European countries., Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine , том:39, брой:20, 2007, doi:http://dx.doi.org/10.1186/1746-4269-3-20 2007
38 Nedelcheva, A., Tsonev, R., Achillea ochroleuca (Asteraceae): a new species for the Bulgarian flora. , Phytologia Balcanica , том:12, брой:3, 2006, стр.:371-376, Ref 2006
39 Dolja Pavlova, Aneli Nedelcheva, Spassimir Tonkov, Chorological notes for plant species growing on serpentines in the Vlahina Mountain (Southwestern Bulgaria). , Annual Sofia University, Faculty Biology, том:98, брой:2, 2006, стр.:53-59, ISSN (print):0204-9902, Ref 2006
40 Spassimir Tonkov, Dolja Pavlova, Juliana Atanassova, Aneli Nedelcheva, Elena Marinnova, Floristic catalogue of the Nature Reserve Rilomanastirska Gora (Central Rila Mountains). I. The locality Kirilova Poljana. , Annual of Sofia University, Faculty of Biology, том:97, брой:2, 2006, стр.:73-91, ISSN (print):0204-9902 2006
41 Tonkov, S., Pavlova, D., Atanassova,J., Nedelcheva, A., Marinova, E., Floristic catalogue of the Nature Reserve Rilomanastirska gora (Central Rila Mts.) I. The locality Kirilova Poljana. , Ann. of Univ. of Sofia, Fac. Biol.,2, том:97, 2004, стр.:73-90, ISSN (print):0204-99-10, ISSN (online):2367-91-90 2004
42 Saukel, J., Anchev, M., Guo, Y-P., Vitkova, A., Nedelcheva, A., Goranova, V., Konakchiev, A., Lambrou, M., Nejati, S., Rauchensteiner, F., Ehrendorfer, F ., Comments on the Biosystematics of Achillea (Asteraceae/Anthemidae) in Bulgaria. , Phytologia Balcanica , том:9, брой:3, 2003, стр.:361-400, Ref 2003
43 Nedelcheva, A., Reports [Achillea clypeolata Sibth. et Sm. and Achillea coarctata Poir.] – In: Kamari G, Felber F, Garbari F. Mediterranean chromosome number reports – 5., Flora Mediterranea , том:5, 1995, стр.:320-323, Ref 1995
Статия в поредица
1 Стоянов, А., Косев, К., Неделчева, А., Анализ на сензорната растителна колекция в Университетската ботаническа градина Балчик: проект за реконструкция. , Лист. Ботанически наблюдател, брой:8, редактор/и:д-р Красимир Косев, Люба Пенчева, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2019, стр.:32-35, ISSN (print):2367-8313, MSc 2019
2 Pavlova, D., Nedelcheva, A., Tonkov, S., Chorological notes for plant species growing on serpentines in the Vlahina Mountain (Southwestern Bulgaria). , Annual of Sofia University, том:Faculty of Biology, брой:98(2), 2006, стр.:53-60, Ref 2006
3 Nedelcheva, A., Genus Orobanche in the Bulgarian Flora - taxonomic survey., Annual of Sofia University, том:Faculty of Biology, брой:96(4), 2003, стр.:9-17 2003
4 Pavlova, D., Nedelcheva, A., New chorological data for the flora of the Eastern Stara Planina Mts., Annual of Sofia University, том:Faculty of Biology, брой:93(2), 2001, стр.:99-108, Ref 2001
5 Nedelcheva, A., Ivancheva, S., Quantitative study of flavonoids content in species from genus Achillea L. sect. Filipendulinae (DC.) Afan. (Asteraceae)., Annual of Sofia University, том:Faculty of Biology , брой:88(4), 1998, стр.:101-105, Ref 1998
6 Nedelcheva, A., Karyological study of some species of genus Achillea L. sect. Filipendulinae (DC.) Afan. (Asteraceae)., Annual of Sofia University, том:Faculty of Biology , брой:88(2), 1995, стр.:55-61, Ref 1995
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Павлова, Д., Неделчева А., Николов, Н., Растения с консервационно значение от серпентинитен сайт в Източни Родопи., Сборник VII Национална конференция по Ботаника, редактор/и:Петрова, А. , издателство:ББД, 2012, стр.:461-470 2012
2 Nedelcheva, A., Pavlova, D., Medicinal plants on the serpentines in the Vlahina Mountain (Southwestern Bulgaria) - biodiversity, resources and protection., Proceedings of the Symposium, II International Symposium of Ecologist of Montenegro, Kotor, 20-25 September 2006, редактор/и:Pešić, V., Hadžiablahović , S., 2006, стр.:241-249 2006
3 Pavlova, D., Nedelcheva, A., The Serpentine Flora in the Vlahina Mountain (Southwestern Bulgaria)., Proceedings of the Symposium, II International Symposium of Ecologist of Montenegro, Kotor, 20-25 September 2006, редактор/и:Pešić, V., Hadžiablahović , S., 2006, стр.:251-257 2006
4 Павлова, Д., Тошева, А., Неделчева А., Кариологично проучване на видове от род Melilotus в България., Трудове на Шестата национална конференция по ботаника, 18-21 юни 2001, София, редактор/и:Темнискова, Д., издателство:Университетско издателство, София, 2002, стр.:213-218, MSc 2002
5 Nedelcheva, A.M., Biosystematic investigations of genus Achillea L., sect. Filipendulinae (DC.) Afan. (Asteraceae) in Bulgaria. , Progress in Botanical Research (Proceedings of the First Balkan Botanical Congress, редактор/и:Tsekos, I., Moustakas, M. , издателство:Kluwer Academic Publishers, London, 1998, стр.:93-96 1998
6 Ivancheva, S., Nedelcheva, A., Exudate flavonoid aglycones of Achillea species from sect. Millefolium and sect. Filipendulinae. A comparative study. , Zbornik Radova V Symposium o Flori Jugoistočne Srbije, Zaječar’97, редактор/и:Randelovic, N., издателство:Pergament, Niš, 1998, стр.:183-189 1998
7 Ivancheva S, Nedelcheva, A., Exudate flavonoid aglycones of Achillea depressa Jka., sect. Filipendulinae (DC.) Afan. (Asteraceae) - a comparative study. , Proceeding of the International Bioflavonoid Symposium, 9th Hungarian Bioflavonoid Symposium, July 1995, Vienna, Austria., редактор/и:Antus, S., Gabor, M., Vetschera, K., 1995 1995
8 IVANCHEVA, S, A.M.Nedelcheva, Flavonoids in genus Achillea-sect Filipendulinae (Asteraceae), POLYPHENOLS 94, vol:69, 1995, pages:303-304, ISSN (print):0293-1915, ISBN:2-7380-0602-7 1995
9 Ivancheva, S., Nedelcheva, A., Flavonoids in genus Achillea-sect. Filipendulinae (Asteraceae), vol:69, 1995, pages:303-304, ISBN:2-7380-0602-7 1995
10 Ivancheva, S., Nedelcheva, A., Flavonoids in the genus Achillea L. sect. Filipendulinae (DC.) Afan. (Asteraceae)., Polyphenols 94, 23-27 May 1994, Palma de Mallorca (Spain), редактор/и:Brouillard, R., Jay, M., Scalbert, A., издателство:INRA, Paris (Les Colloques, n 69), 1995, стр.:303-304 1995
11 Неделчева А., Сравнително морфологичен анализ на комплекса от признаци, определящи жизнените форми при род Achillea L., sect. Filipendulinae (DC.) Afan. (Asteraceae)., Юбилейна научна конференция 100 години от рождението на акад. Борис Стефанов, 2-3 юни 1994, София., 1995, стр.:125-127 1995
Студия в научно списание
Saukel, Johannes, Anchev, Mincho, Guo, Yan-Ping, Vitkova, Antonina, Nedelcheva, Anely, Goranova, Valentina, Konakchiev, Angel, Lambrou, Maria, Nejati, Shabas, A.M.Nedelcheva, Comments on the biosystematics of Achillea (Asteraceae-Anthemideae) in Bulgaria, Phytologia Balcanica, vol:9, issue:3, 2003, pages:361-400, ISSN (print):1310-7771 2003
Участие в конференция
1 Пленарен доклад, Неделчева, А., Природна козметика и етноботаника - история за традиции и модерност 2020
2 Постер, Stoyanov, A., Kosev, K.& Nedelcheva, A. , Study on the selection of plants for sensory gardens. 2020
3 Секционен доклад, Стоянов, А., Косев, К., Неделчева, А. , Анализ на сензорната растителна колекция в Университетската ботаническа градина Балчик: проект за реконструкция. 2019
4 Секционен доклад, Неделчева, А., Фармакогностично проучване на Prunella vulgaris L.: Радикалоулавяща и антиоксидантна активност. 2019
5 Постер, Dogan, Y., Nedelcheva*, A. , Medicinal Botanical Knowledge Among the Last Remaining Yörüks of the Balkans. 2018
6 Секционен доклад, Nedelcheva*, A., Angelkova, V., Svinyarov, I., Bogdanov, M.G., Microstructure of the Common selfheal (Prunella vulgaris) nutlets and mucilage envelope. 2018
7 Секционен доклад, Лаловски*, И., Свиняров,И., Неделчева, А., Богданов, М. , Използване на биосъвместими йонни течности за количествено определяне на тропанови алкалоиди в Datura stramonium L. (Solanaceae). 2018
8 Пленарен доклад, Неделчева, А., От природата през традициите до трапезата: етноботанически данни за използване на диворастящите растения за храна 2018
9 Секционен доклад, Ангелкова*, В., Свиняров, И., Неделчева, А., Богданов, М. , Радикалоулавяща и антиоксидантна активност на Prunella vulgaris L. – сравнително изследване на различни хабитати. 2018
10 Секционен доклад, Kosev, K., Nedelcheva, A., Tosheva, A., Svinyarov, I., Angelkova, V. , The flora of walls in University Botanic Garden – Balchik (Bulgaria) 2017
11 Секционен доклад, Svinyarov, I., Nedelcheva, A., Bogdanov, M.G.*, Toward the possible mechanisms of ionic liquid-assisted extraction of natural products from plant materials. 2017
12 Секционен доклад, Svinyarov, I., Nedelcheva, A., Bogdanov, M.G., Ionic Liquids as Alternative Extractive Systems for Quantitative Determination of Natural Products in Plants. 2017
13 Секционен доклад, Svinyarov, I., Nedelcheva, A., Bogdanov, M.G., Ionic liquid micellar extraction for quantitative determination of sesquiterpenic acids in Valeranae radix, 23rd International Symposium on Separation Sciences 2017
14 Секционен доклад, Svinyarov, I., Nedelcheva, A., Bogdanov, M.G., Ionic liquid micellar extraction for the quantative determination of sesquiterpenic acids in Valerinae radix 2017
15 Секционен доклад, Неделчева, А., Лечебните растения във фокуса на етноботаниката и фармакогнозията: проучвания върху флората на България, Балканите и Югоизточна Европа 2017
16 Секционен доклад, Svinyarov, I., Nedelcheva, A., Bogdanov, M. G. , Mechanisms of Extraction of Natural Products from Plants by Means of Ionic Liquids. 2016
17 Секционен доклад, Dogan, Y., Nedelcheva, A., Pieroni, A. , Plant biodiversity for sarma in Turkey: from nature and garden to traditional cuisine. 2016
18 Секционен доклад, Svinyarov, I., Nedelcheva, A., Petseva, E., Bogdanov, M.G., Radical Scavenging and Antioxidant Properties of Prunella vulgaris – a Comparative Study of Plants of Different Origin. 2016
19 Секционен доклад, Nedelcheva, A.*, Svinyarov, I., Bogdanov, M.G., Hristov, M. , Why the traditional knowledge not refer valerian (herb) as a sedative: a case study of Valeriana officinalis in Bulgaria. 2016
20 Секционен доклад, Angelkova, V. *, Pavlova, I., Svinyarov, I., Tosheva, A., Nedelcheva, A. , Observation of the wall flora of University Botanic Garden – Balchik. 2016
21 Секционен доклад, Svinyarov, I., Keremedchieva, R., Nedelcheva, A., Bogdanov, M.*, Green approaches for the preparation and characterization of value added heterocyclic compounds. 2016
22 Секционен доклад, Svinyarov, I., Keremedchieva, R., Nedelcheva, A., Bogdanov, M.*, : Ionic liquids as alternative extractive systems for quantitative determination of natural products in plants. 2016
23 Секционен доклад, Nedelcheva, A.*, Petseva, E., Svinyarov, I., Bogdanov, M.G. , Contribution to the microscopic identification of common selfheal fruit-spike (Prunellae spica). 2016
24 Секционен доклад, Svinyarov, I., Nedelcheva, A., Bogdanov, M.G., Mechanisms of Extraction of Natural Products from Plants by Means of Ionic Liquids 2016
25 Секционен доклад, Svinyarov, I.*, Nedelcheva, A., Bogdanov, M.G., : Ionic liquids as alternative extractive systems for quantitative determination of natural products in plants 2016
26 Секционен доклад, Svinyarov, I., Nedelcheva, A., Bogdanov, M.G., Ionic Liquids as Alternative Extractive Systems for Quantitative Determination of Natural Products in Plants. 2016
27 Секционен доклад, Nedelcheva, A.*, Svinyarov, I., Bogdanov, M., Hristov, M. , Ethnobotanical study on Valeriana officinalis in Bulgaria. 2015
28 Секционен доклад, Dogan, Y*, Nedelcheva, A. , Plants-people relationships in trans-border communities: A case study on local open markets in both sides of the Bulgarian-Turkish border. 2015
29 Секционен доклад, Nedelcheva, A.*, Dogan, Y. , An ethnobotanical study on wild medicinal plants sold in the local markets at both sides of the Bulgarian - Turkish border. 2015
30 Секционен доклад, Svinyarov, I.*, Nedelcheva, A., Bogdanov, M.G. , Ionic liquid micellar extraction for Quantitative determination of sesquiterpenic acids in Valerianae radix. 2015
31 Секционен доклад, Dogan, Y*, Nedelcheva, A., Wild medicinal plants from open markets at both sides of the Bulgarian-Turkish border. 2014
32 Секционен доклад, Nedelcheva, A. , Wild edible plants from local markets on the Bulgarian-Turkish border 2014
33 Секционен доклад, Nedelcheva, A.*, Kostova N., Sidjimov, A., Pyrolizidine alkaloids in Tussilago farfara from Bulgaria. 2013
34 Секционен доклад, Nedelcheva, A., An ethnobotanical study of wild edible plants in Bulgaria. Abstracts, Etnobiologia Polska, 3: 17. 2013
35 Секционен доклад, Nedelcheva, A. , Traditional game with small sheep bones (Bulgaria), photo. 13th Congress of the International Society of Ethnobiology 2012
36 Секционен доклад, Krasteva I.*, Pavlova, D., Pencheva I., Nedelcheva A., Zdraveva P., Nikolov S. , Determination of flavonoids and tannins in some serpentine Hypericum populations from Bulgaria 2012
37 Секционен доклад, Krasteva, I., Pavlova, D., Pencheva I., Nedelcheva, A., Zdraveva, P., Nikolov, S, Determination of flavonoids and tannins in some serpentine Hypericum populations from Bulgaria. 2012
38 Секционен доклад, Nedelcheva, A.*, Pavlova, D., Karadjova, I., Krasteva, I., Nikolov, S., Morphological and anatomical studies of Arceuthobium oxycedri from serpentine localities in Bulgaria. 2012
39 Секционен доклад, Павлова,* Д., Неделчева, А., Николов, Н. , Растения с консервационно значение от серпентинитен сайт в Източни Родопи 2011
40 Секционен доклад, Nedelcheva*, A. , Pharmacognostical Study on Achillea clypeolata in Bulgaria 2011
41 Секционен доклад, Nedelcheva,* A. , Ethnobotanical view to Asian medicinal plants in Bulgaria: traditional knowledge and modern trends 2011
42 Секционен доклад, Тошева,* А., Неделчева, А., Трайков, И. , Висши водни растения с лечебно действие 2011
43 Секционен доклад, Nedelcheva,* A. , Ethnobotany and ethnopharmacology in old Bulgarian herbal manuscripts 2011
44 Секционен доклад, Nedelcheva, A., Pavlova, D., Krasteva, I., Nikolov, S. , Micromorphological and histochemical investigation of the leaf of the medicinal plant Teucrium chamaedrys. 2011
45 Секционен доклад, Nedelcheva,* A., Pavlova, D., Krasteva, I., Nikolov, S. , Medicinal Plants Biodiversity and their resources of one serpentine site in the Rhodope Mts. (Bulgaria). 2010
46 Секционен доклад, Nedelcheva, A. , Asian medicinal plants in Bulgarian market – novelty or well forgotten tradition. 2010
47 Секционен доклад, Nedelcheva, A. , Pavеment plаnts on old walls as pаrt of urban flora in Southwеstеrn Bulgaria 2010
48 Секционен доклад, Krasteva I., Pencheva I., Pavlova, D., Nedelcheva, A., Nikolov S. , HPLC determination of flavonoid content from serpentine and non-serpentine populations of Teucrium species in Bulgaria. 2010
49 Секционен доклад, Nedelcheva,* A., Baeva, G., Toshkova, T. , Pollen viability determination of parasitic broomrape species (Phelipanche ramosa and Phelipanche mutelii) in tomato 2010
50 Секционен доклад, 16. Pavlova* D, Nedelcheva, A., Krasteva, I., Zdraveva, P., Nikolov, S., Comparison of the quantity of flavonoids in some populations of Teucrium chamaedrys in Bulgaria. 2010
51 Секционен доклад, Nedelcheva,*AM. , Observations on the Kyustendil urban wall flora (Bulgaria) 2009
52 Секционен доклад, Dogan, Y*., Nedelcheva, A.M., Obratov-Petcovic, D., Padure, I.M. , Plants used as coffee substitute in the Southeastern part of Europe. 2009
53 Секционен доклад, Nedelcheva, A*., Vasileva, A., Vascular plants from the old walls in Kyustendil (Southwestern Bulgaria). 2009
54 Секционен доклад, Nedelcheva,* AM., Dogan, Y., Asian Medicinal Plants on the Modern Bulgarian Market 2009
55 Секционен доклад, Dogan,* Y., Nedelcheva, A.M., Obratov-Petcovic, D., Padure, I.M. , Plants and traditional handicrafts on the Balkan Region 2008
56 Секционен доклад, Шишиньова. М, Неделчева, А. , Дискусионни теми в науката биология (значими за обществото и околната среда) и отразяването им в процеса на обучение по предмета. доклад 2008
57 Секционен доклад, Неделчева,* А., Тонков, С. , Лечебните растения от сем. Ranunculaceae, Papaveraceae u Paeoniaceae В хербариума на СУ “Св. Климент Охридски” (SO) 2008
58 Секционен доклад, Nedelcheva,* A. , Morphological study of Achillea grandifolia Friv. (Compositae) in Bulgaria 2008
59 Секционен доклад, Nedelcheva, A.M., Dogan,* Y., Obratov-Petcovic, D., Padure, I.M., Plants and traditional handicrafts on the Balkan Region 2008
60 Секционен доклад, Nedelcheva,* A., Pavlova, D., Tonkov, S. , Bulgarian Serpentine Flora - a new thematic collection in the Sofia University Herbarium SO. 2007
61 Секционен доклад, Nedelcheva,* A., One old Bulgarian “Lekarstvenik” (medicinal text) as a source of ethnobotanical data. 2006
62 Секционен доклад, Nedelcheva,* A., Pavlova, D. , Medicinal and Aromatic plants on the serpentines in the Vlahina Mts. (SW Bulgaria). 2006
63 Секционен доклад, Pavlova,* D., Nedelcheva, A. , The serpentine flora in the Vlahina Mountain (Southwestern Bulgaria). 2006
64 Секционен доклад, Nedelcheva,* A., Pavlova, D. , Medicinal plants on the serpentines in the Vlahina Mountain (Southwestern Bulgaria) – biodiversity, resources and protection. 2006
65 Секционен доклад, Неделчева,* А. , Genus Orobanche L. in Bulgarian flora – taxonomic survey 2003
66 Секционен доклад, Nejati,* S., Rauchensteiner,* F., Glasl, S., Werner, I., Karamenderes, C., Nedelcheva, A., Saukel, J., Artentwicklung in der Gattung Achillea – Untersuchungen an kultiviertem Material von A.clypeolata Sm., A.collina J.B. ex Rchb. und Hybriden 2001
67 Секционен доклад, Павлова, Д., Тошева, А., Неделчева, A. , Кариологично проучване на видове от род Melilotus в България 2001
68 Секционен доклад, Павлова,* Д., Тошева, А., Неделчева, А. , Кариологично проучване на видове от род Melilotus Mill. в България 2001
69 Секционен доклад, Павлова,* Д., Неделчева, А., Тошева, А. , Биосистематично проучване на видовете от род Ononis DC. в България 1999
70 Секционен доклад, Неделчева,* А., Асьов, Б. , Морфологична изменчивост на Achillea distans W. et K. в българските популации 1999
71 Секционен доклад, Ivancheva, S., Nedelcheva, A ., Exudate flavonoid aglycones of Achillea species from sect. Millefolium and sect. Filipendulinae. A comparative study 1998
72 Секционен доклад, Nedelcheva, A., Wlach,* W., Rauchensteiner, F., Saukel, J., Kubelka, W. , Morphological investigation of naturally occurring Hybrids from Species of different Achillea – sections in the Area of the Golo Burdo Mountains – Bulgaria. 1998
73 Секционен доклад, Nedelcheva, AM., Biosystematic investigations of genus Achillea L., sect. Filipendulinae (DC.) Afan. (Asteraceae) in Bulgaria 1997
74 Секционен доклад, Неделчева, А., Определяне жизнеността на полена при видове от род Achillea L., sect. Filipendulinae (DC.) Afan. (Asteraceae) 1996
75 Секционен доклад, Ivancheva, S., Nedelcheva, A ., Exudate flavonoid aglycones of Achillea depressa Jka., sect. Filipendulinae (DC.) Afan. (Asteraceae) - a comparative study. 1995
76 Секционен доклад, Неделчева, А., Иванчева, С., Проучване на количествения флавоноиден състав при видове от секц. Filipendulinae (DC.) Afan. на род Achillea L. 1995
77 Секционен доклад, Неделчева, A., Сравнително морфологичен анализ на комплекса от признаци, определящи жизнените форми при род Achillea L., sect. Filipendulinae (DC.) Afan. (Asteraceae). 1994
78 Секционен доклад, Ivancheva, S., Nedelcheva, A. , Flavonoids in the genus Achillea L. sect. Filipendulinae (DC.) Afan. (Asteraceae). 1994
Участие в редколегия
1 Анели Неделчева, Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine, Участие в редколегия 2020
2 Анели Неделчева, Ethnobotany Research and Applications, Участие в редколегия 2018
3 Анели Неделчева, Annual of Sofia University, Book 2- Botany, Участие в редколегия 2013
Учебник
1 Шишиньова, М., Неделчева, А., Асенова, А., Враджалиева, И., Банчева, Л., Биология и здравно образование за 10. клас, ISBN:9786192154356, Изд. къща «Анубис»/ Клет, Рецензирано 2019
2 Шишиньова, М., Спасов, Л., Оджакова, М., Йотовски, П., Неделчева, А., Асенова, А., Враджалиева, И., Русинова, О., Банчева, Л., Биология и здравно образование за 9. клас за профилирано и професионално образование с интензивно изучаване на чужд език. , ISBN:978-619-215-268-0, Изд. къща «Анубис», София, Рецензирано 2018
3 Шишиньова, М., Оджакова, М., Неделчева, А., Асенова, А., Вражалиева, И., Банчева, Л., Биология и здравно образование за 9. Клас/Втора част за 9. клас при обучение с интензивно изучаване на чужд език. , ISBN:978-619-215-260-4, Изд. къща «Анубис», София, Рецензирано 2018
4 Божилова, Е., Коева, Й., Павлова, Д., Атанасова, Ю., Тонков, С., Кожухарова, E., Неделчева А., Ръководство по систематика на висшите растения., Pensoft,, София, Рецензирано 2003