Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на гл. ас. д-р Георги Кунев

Author ID (SCOPUS):57210255963

Researcher ID (Web of Science):AAK-6013-2021

ORCID ID:https://orcid.org/0000-0002-3172-8518
Дисертация д-р
Георги Илиев Кунев, Екологична и фитоценотична характеристика насъобществата на румелийската (Genista rumelica Velen.) и лидиевата (Genista lydia Boiss.) жълтуги, Софийски университе "Св. Климент Охридски", Ръководител:доц.д-р Росен Цонев 2020
Научен проект
1 Георги Кунев, „Консултации и подпомагане на събирането, анализа и интерпретацията на данни за типове природни местообитания и видове за целите на Националната система за мониторинг на състоянието на биологичното разнообразие“, съгласно споразумение с МОСВ с рег. № Д-33-19/08.07.2022 г., Член, МОСВ, Номер на договора:Граждански договор №157/08.07.2022 г. 2022
2 Георги Кунев, Проучване на флората и растителността в Зaщитена местност „Алдомировско блато“, Ръководител, Софийски университе "Св. Климент Охридски", Номер на договора:80-10-178/27.05.2022 г 2022
3 Георги Кунев, “Разработване на план за действие за опазване на популациите на Татарско диво зеле (Crambe tataria) за периода 2019 – 2028 г.“ , Член, Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР), Номер на договора:BG16M1OP002-3.020-0058-C01 2021
4 Георги Кунев, „Надграждане на разпределената научна инфраструктура „Разпределена система от научни колекции – България (DiSSCo-BG): Етап 1“, Споразумение с МОН Д01-403/18.12.2020 г., Член, МОН, Номер на договора:Граждански договор №37/10.11.2021 г. 2021
5 Георги Кунев, Фитоценотично проучване на съобщества с високо участие на Satureja pilosa s.l. в Средни и Източни Родопи, Член, Софийски университе "Св. Климент Охридски", Номер на договора:№80-10-79/25.03.2021 2021
6 Георги Кунев, Еколого-флористична структура на съобществата с високо участие на Satureja pilosa sensu lato в Централна Стара планина, Член, Софийски университе "Св. Климент Охридски", Номер на договора:80-10-146/23.04.2020 2020
7 Георги Кунев, Синтаксономична характеристика на съобществата на румелийската (Genista rumelica Velen.) и лидиевата (Genista lydia Boiss.) жълтуги в България и Северна Гърция., Член, Софийски университе "Св. Климент Охридски", Номер на договора:№80.10-65/19.04.2018 2018
8 Георги Кунев, Флористичен състав на съобществата на румелийската (Genista rumelica Velen.) и лидиевата (Genista lydia Boiss) жълтуги, Член, Софийски университе "Св. Климент Охридски", Номер на договора:80.10-28/19.04.2017 2017
9 Георги Кунев, Carrying out of detailed analysis and data collection of the biodiversity (flora and fauna) in the Bulgarian part of the cross-border Maleshevska Mountain, Член, IPA Cross Border Programme, co-financed by the EU, Номер на договора:2007CB16IPO007-2011-2-04/04 2013
10 Георги Кунев, Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове – фаза І. ОП Околна среда 2007-2013; 2011-2013 , Член, Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР), Номер на договора:DIR-59318-1-2 2011
Статия в научно списание
1 Raab-Straube E. von (ed.), Raus Th. (ed.), Kunev, G., Petrova, G., Pachedjieva K., & al., Euro+Med-Checklist Notulae, 16., Willdenowia , vol:53, issue:1, 2023, pages:57-77, doi:doi.org/10.3372/wi.53.53104, Ref, Web of Science, IF (1.9 - 2022), SCOPUS, SJR (0.58 - 2022), SCOPUS Quartile: Q2 (2023), др. 2023
2 Georgi Kunev, Gabriela Petrova, First report of Tripleurospermum rosellum (Asteraceae) from Bulgaria and its distinction from the allied T. oreades and T. caucasicum, Flora Mediterranea, vol:33, 2023, pages:39-48, doi:https://doi.org/10.7320/FlMedit33.039, Ref, SCOPUS, SJR (0.284 - 2021), SCOPUS Quartile: Q3 (2023) 2023
3 Kunev G., Petrova G., Pachedjieva K., Kunev G. Petrova G. & Pachedjieva K. 2023: Minuartia globulosa (Labill.) Schinz & Thell., Euro+Med-Checklist Notulae, 16 - Willdenowia, vol:53, issue:1, 2023, pages:58-59, doi:https://doi.org/10.3372/wi.53.53104 2023
4 Sabovljević, MS, Tomović, G, Kunev, G., ...& al., New records and noteworthy data of plants, algae and fungi in SE Europe and adjacent regions, 13, Botanica Serbica, vol:47, issue:1, 2023, pages:183-194, ISSN (print):1821-2158, doi:10.2298/BOTSERB2301183S, Ref, Web of Science, IF (0.574 - 2021), SCOPUS, SJR (0.187 - 2021), SCOPUS Quartile: Q4 (2023) 2023
5 Georgi Kunev, Reports 231-246. 2022 – In: Vladimirov, V. & al. (comp.), New floristic records in the Balkans: 49. – Phytol. Balcan., 28(3), 424-429, Phytologia Balcanica, vol:28, issue:3, 2022, pages:424-429 2022
6 Kunev, G., Bromus diandrus (Poaceae), an addition to the Bulgarian flora, Acta Botanica Croatica, vol:80, issue:2, 2021, pages:215-216, ISSN (print):0365-0588, ISSN (online):1847-8476, doi:10.37427/botcro-2021-017, Ref, IF (0.981 - 2020), Web of Science Quartile: Q4 (2020), SCOPUS, SJR (0.284 - 2020), SCOPUS Quartile: Q3 (2020), др.(Google Scholar, DOAJ) 2021
7 Raab-Straube E. von (ed.), Raus Th. (ed.), ..., Kunev G., ..., I. Kostadinov, Euro+Med-Checklist Notulae, 13, Willdenowia, vol:51, issue:1, 2021, pages:141-168, ISSN (print):0511-9618, ISSN (online):1868-6397, doi:10.3372/wi.51.51112, Ref, Web of Science, IF (0.985 - 2020), Web of Science Quartile: Q4 (2020), SCOPUS, SJR (0.408 - 2020), SCOPUS Quartile: Q2 (2020), др.(CAB International; CNKI Scholar; Crossref; ...) 2021
8 Ellis, L. T., Ah-Peng, C., Aslan, G., Bakalin, V. A.,..., Gospodinov, G., Natcheva, R.,..., Kunev, G., New national and regional bryophyte records, 65, Journal of Bryology, vol:43, issue:1, 2021, pages:67-91, ISSN (print):0373-6687, ISSN (online):1743-2820, doi:10.1080/03736687.2021.1878804, Ref, Web of Science, IF (1.361 - 2020), Web of Science Quartile: Q3 (2020), SCOPUS, SJR (0.562 - 2020), SCOPUS Quartile: Q2 (2020), др.(Google Scholar) 2021
9 Tanev, A., Kunev, G., Mincheva, M., Report 88. 2021 – In: Vladimirov, V. & al. (comp.), New floristic records in the Balkans: 44. – Phytol. Balcan., 27(1). p. 147, Phytologia Balcanica, vol:27, issue:1, 2021, pages:147-147, ISSN (print):1310-7771, ISSN (online):1314-0027, PhD 2021
10 Kunev, G., Reports 87–94. – In: Vladimirov, V. & al. (comp.), New floristic records in the Balkans: 46. – Phytol. Balcan., 27(3). pp. 384–386., Phytologia Balcanica, issue:27(3), 2021, pages:384-386, ISSN (print):1310-7771, ISSN (online):1314-0027 2021
11 Kunev, G., Kostadinov, I., Reports 95–102. – In: Vladimirov, V. & al. (comp.), New floristic records in the Balkans: 46. – Phytol. Balcan., 27(3). pp. 387–390., Phytologia Balcanica, issue:27(3), 2021, pages:387-390, ISSN (print):1310-7771, ISSN (online):1314-0027 2021
12 Kunev, G., Fumana bonapartei and F. aciphylla (Cistaceae), new additions to the Bulgarian flora, Flora Mediterranea, vol:30, 2020, pages:339-345, ISSN (print):1120-4052, ISSN (online):2240-4538, doi:10.7320/FlMedit30.339, Ref, IF ( - 2020), SCOPUS, SJR (0.361 - 2020), SCOPUS Quartile: Q3 (2020), др.(Google Scholar) 2020
13 Kunev, G., Tzonev, R., Tsiripidis, I., Pachedjieva, K., Phytosociological study of submontane genistoid scrub communities from the Southeastern Balkans, Acta Botanica Croatica, vol:79, issue:2, 2020, pages:189-203, ISSN (print):03650588, ISSN (online):18478476, doi:https://doi.org/10.37427/botcro-2020-017, Ref, Web of Science, IF (0.981 - 2020), Web of Science Quartile: Q4 (2020), SCOPUS, SJR (0.284 - 2020), SCOPUS Quartile: Q3 (2020), др.(Google Scholar, DOAJ), International, PhD 2020
14 Kunev, G., Reports 49-58. 2020 – In: Vladimirov, V. & al. (comp.), New floristic records in the Balkans: 41. – Phytol. Balcan., 26(1). pp. 170-173., Phytologia Balcanica, vol:26, issue:1, 2020, pages:170-173, ISSN (print):1310-7771, ISSN (online):1314-0027 2020
15 Kunev, G., Reports 56-64. – In: Vladimirov, V. & al. (comp.), New floristic records in the Balkans: 43. – Phytol. Balcan., 26(3). pp. 547-550. , Phytologia Balcanica, vol:26, issue:3, 2020, pages:547-550, ISSN (print):1310-7771, ISSN (online):1314-0027 2020
16 Petrova, G., Kunev, G., Tzonev, R., Circaea alpina (Onagraceae) – a poorly known species in the Bulgarian flora, Phytologia Balcanica, vol:25, issue:3, 2019, pages:261-265, ISSN (print):1310-7771, ISSN (online):1314-0027, PhD 2019
17 Kunev, G., First record of the alien species Mollugo verticillata (Molluginaceae) from Bulgaria, Phytologia Balcanica, vol:25, issue:2, 2019, pages:163-167, ISSN (print):1310-7771, ISSN (online):1314-0027 2019
18 Kunev, G., Tzonev, R., New data on the ecological peculiarities and the distribution in Bulgaria of the vulnerable habitat F3.1d Balkan-Anatolian submontane genistoid scrub from the European Red List of Habitats. , Hacquetia, vol:18, issue:2, 2019, pages:271-287, ISSN (print):1854-9829, doi:DOI: 10.2478/hacq-2018-0015, Ref, SCOPUS, SJR (0.299 - 2019), SCOPUS Quartile: Q3 (2019), др.(Google Scholar, DOAJ, EBSCO ) 2019
19 Kunev, G., Tzonev, R., Ranunculus paludosus and Erodium botrys: two new species for the Bulgarian flora. , Phytologia Balcanica , vol:24, issue:3, 2018, pages:331-336, ISSN (print):1310-7771, ISSN (online):1314-0027 2018
20 Kunev, G., Reports 103-107. 2018 – In: Vladimirov, V. & al. (comp.), New floristic records in the Balkans: 36. – Phytol. Balcan., 24(2). pp. 273-275., Phytologia Balcanica, vol:24, issue:2, 2018, pages:273-275, ISSN (print):1310-7771, ISSN (online):1314-0027 2018
21 Kunev, G., Reports 29-41. 2018 – In: Vladimirov, V. & al. (comp.), New floristic records in the Balkans: 35. – Phytol. Balcan., 24(1). pp. 159-164., Phytologia Balcanica, vol:24, issue:1, 2018, pages:159-164, ISSN (print):1310-7771, ISSN (online):1314-0027 2018
Статия в сборник (на конференция и др.)
Tsankov, N., Grozdanov, A., Kunev, G., Todorov, I., Parvanov, D., Analysis and data collection (flora and fauna) of the cross-border Maleshevska Mountain, Full Report, 2013, pages:0-69, doi:DOI: 10.13140/RG.2.1.2088.8803 2013
Участие в конференция
1 Постер, Georgi Kunev, Gabriela Petrova, Kalina Pachedjieva, First report on the occurrence of Minuartia globulosa (Caryophyllaceae) in Bulgaria 2022
2 Постер, Georgi Kunev, New chorological records on some representatives of Bulgarian vascular flora 2022
3 Постер, Gabriela Petrova, Georgi Kunev, Anita Tosheva, Desislava Raykova, Miglena Borisova, On the flora and vegetation of the area of Aldomirovsko Blato. 2022
4 Постер, Georgi Kunev, Krasimir Lakovski, On the occurrence of Anogramma leptophylla in Bulgaria 2022
5 Постер, Desislava Raykova, Miglena Borisova, Gabriela Petrova, Georgi Kunev, CURRENT STATE OF THE FRITILLARIA MELEAGROIDES AND VIOLA PUMILA POPULATIONS IN THE AREA OF ALDOMIROVSKO BLATO PROTECTED SITE 2022
6 Постер, Lazarova, I., Pachedjieva, K., Kunev, G. & Petrova, G., Preliminary results on the ecology and phytosociology of Satureja pilosa communities in Central and Eastern Rhodopes 2021
7 Постер, Raykova, D., Petrova, G., Kunev, G., & Pachedjieva, K., Comparison between habitat features and essential oil composition in Satureja pilosa communities 2021
8 Постер, Kunev, G., Bromus diandrus Roth (Poaceae), New species for the Bulgarian flora 2020
9 Постер, Lazarova, I., Pachedjieva, K., Kunev, G. & Petrova, G., Preliminary data on the ecological features of the communities of Satureja polosa from Central Balkan Mts 2020
10 Постер, Kunev, G. & Tzonev, R., Genistion lydiae: A New Alliance described from South Bulgaria and North Greece 2018
11 Секционен доклад, Kunev, G. & Tzonev, R., New data about the ecology and floristic structure of the communities of Genista lydia complex in Bulgaria - vulnerable habitat (F3.1d) from the Red List of European habitats. 2017
12 Постер, Kunev, G., Tzonev, R. & Pachedjieva, K., Floristic structure of the communities of Genistalydiacomplex in Bulgaria 2017
Учебно помагало
Стойнева-Гертнер, М., Узунов, Б., Тошева, А., Ганева, Ц., Стефанова, М., Атанасова, Ю., Христова, В., Ценов, Б., Петрова, Г., Кунев, Г. , Протоколна тетрадка по структура и биоразнообразие при растенията. , ISBN:978-954-07-5148-1, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, София, Рецензирано 2021