Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на Васил Димов
Научен проект
1 Васил Димов, Цифрово моделиране на пациенти с когнитивни нарушения, Член, 2019
2 Васил Димов, Иновативни решения с големи данни за интелигент-ни градове, Член, 2017
3 Васил Димов, Европейски проект по Хоризонт2020 № 763566 — BIG DATA FOR SMART SOCIETY (GATE), Член, 2016
4 Васил Димов, Извличане на знания и вземане на решения от големи масиви от данни в електронното управление, Член, 2016
5 Васил Димов, Проект, финансиран от Фонд Научни изследвания №. ДН 02/11/2016 г. "Извличане на знания и вземане на решения от големи масиви данни в електронното управление", Член, 2016
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Васил Димов, Мога ли да напиша "Запознаване с проблемите при събиране, предварителна обработка и интегриране на разнородни данни в областта на големите данни (Big data)" 2018
2 Секционен доклад, Васил Димов, Представяне на докторанткса тема "Методология за събиране, предварителна обработка и интегриране на разнородни данни за оптимизиране на градски трафик" 2018