Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на гл. ас. д-р Кирил Василев
Изложби
1 Кирил Василев Василев , Национална "Изкуството да живееш с идеите: Ивайло Знеполски на 80 години" 2021 Галерия "Алма Матер" на СУ "Св.Климент Охридски" 2021
2 Кирил Василев Василев , Национална Графити в Алма Матер 2021 Галерия "Алма Матер" на СУ "Св.Климент Охридски" 2021
3 Кирил Василев Василев , Национална Избрано от колекцията на СУ "Св. Климент Охридски" 2020 София, галерия Академия 2020
Научен проект
1 Кирил Василев, Графити в Алма Матер: срещи със съвременната визуална култура на града, Ръководител, СУ "Св.Климент Охридски", Номер на договора:No.80-10-140/26.03.2021 г. 2021
2 Кирил Василев, Графитите в София. Изследване на градската култура и нейните форми на изразяване, Член, , Номер на договора:договор № 80-10-59/ 19.04.2018 2018
Научно ръководство
1 Кирил Василев, Носталгия и фотографски образ, СУ "Св.Климент Охридски" дипломна работа:Галина Йотова Василева 2023
2 Кирил Василев, "Идеи за времето в модерния театър", дипломна работа:Христо Калоянов 2021
3 Кирил Василев, "Образцовата майка според ранносоциалистическия театър (1944г.-1956г.)", дипломна работа:Павлина Дублекова 2021
4 Кирил Василев, Срещата с другостта - разказ през образа на бежанците в българските медии, СУ "Св.Климент Охридски" дипломна работа:Людмила Георгиева 2017
Редактор на сборник
Кирил Василев, Годишник Културология, Редактор на сборник 2023
Статия в научно списание
1 Nikolay Velev, Borislav Grigorov, Stoyan Georgiev, Momchil Nazarov, Beloslava Genova, Kiril Vassilev, Establishment of Reynoutrietum japonicae association in Bulgaria: composition and distribution, Phytologia Balcanica, vol:30, issue:1, 2024, pages:73-84, ISSN (print):1310-7771, ISSN (online):1314-0027, Ref 2024
2 Borislav Grigorov, Kiril Vassilev, Mapping of Forest Habitats in Mountainous Areas – a Case Study from Svoge Municipality, Western Bulgaria, Ecologia Balkanica, vol:16, issue:1, 2024, pages:76-82, ISSN (print):1314-0213, ISSN (online):1313-9940, Ref, SCOPUS, SJR (0.17 - 2023), SCOPUS Quartile: Q4 (Ecology) 2024
3 Кирил Василев, The Aura of the Object and the Work of Art: A Critical Analysis of Walter Benjamin’s Theory in the Context of Contemporary Art and Culture, Arts, vol:12, issue:2, 2023, pages:59-0, ISSN (online): ISSN: 2076-0752, Ref, Web of Science 2023
4 Кирил Василев, Southeastern europe 44 (2020) 283-302, “Bulgarian Culture after 1989. Engaged Observations”, Southeastern europe, issue:44, 2020, pages:283-302, ISSN (print):0094-4467, ISSN (online):1876-3332, Ref, Web of Science 2020
5 Кирил Василев, Истина, злочестие, любов , Nota Bene, брой:45, 2019, Ref 2019
6 Кирил Василев, Херменевтиката на Гадамер и християнският догмат за Троицата и Въплъщението, Nota Bene, брой:36, 2017, Ref 2017
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Кирил Василев, Музиката като идеал, тема и сюжет в българската живопис., ИДЕЯ-ИДЕАЛ-ИДЕОЛОГИЯ. Музикалната култура в България през втората половина на ХХ век. Сборник с доклади от научна конференция с междуранордно участие., редактор/и:Доц. д-р Илия Граматиков -главен редактор, издателство:Национална музикална академия "Проф.Панчо Владигеров", 2022, стр.:309-321, ISSN (print):1314-9261 2022
2 Кирил Василев, "Културата в посткомунистическа България:модернизационни и контрамодернизационни процеси", 30 години специалност Културология, редактор/и:Веселина Стоянова, издателство:УИ "св.Климент Охридски", 2021, стр.:191-217, ISBN:978-954-07-5320-1 2021
3 Кирил Василев, Националистическите графити – от слогани и емблеми към образи, Графитите в София, редактор/и:проф. Иван Кабаков, издателство:Университетско издателство, 2020, 2019 2019
Съставителска дейност
Кирил Василев, Избрано от колекцията на Софийския университет, Университетско издателство, София 2020
Участие в конференция
1 Пленарен доклад, Кирил Василев, Светогледът на музиката и музиката на светогледите 2023
2 Пленарен доклад, Кирил Василев, Музиката като принцип, тема и сюжет в българската живопис: между "родно" и "модерно" 2022
3 Секционен доклад, Кирил Василев, кръгла маса: "Територии на съвременното изкуство" 2019
4 Секционен доклад, Кирил Василев, Биотехнологичната утопия в романа „Елементарни частици“ на Мишел Уелбек 2018
5 Секционен доклад, Кирил Василев, Завръщането на живописта след края на изкуството 2018
Участие в редколегия
Кирил Василев, в.Култура, в.К, Участие в редколегия 2015