Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на проф. доктор на науките Красимир Данов

Author ID (SCOPUS):7003531656
Научен проект
1 Красимир Данов, "Clean Future biodegradable encap suspension systems for HC formats' Изследване и моделиране на икономични биоразградими суспендиращи системи", Ръководител, Unilever, UK 2023
2 Красимир Данов, „Изследвания върху физико-химичните механизми на взаимодействията и стабилността във формулировки с измиващо и почистващо действие, с цел оптимизация на тяхната ефективност”, Член, S.C.Johnson & Son, Inc, САЩ 2021
3 Красимир Данов, NG Ruby, Член, Unilever, Англия 2021
4 Красимир Данов, Оптимизиране на формулировки за професионално почистване, Член, "Доверие - грижа" ЕАД 2021
5 Красимир Данов, "Летливи ПАВ на фазови граници в многокомпонентни системи: теоретично и експериментално изследване на адсорбцията и изпарението в динамични и равновесни условия", Член, МОН 2020
6 Красимир Данов, Изследване на гигантски мицеларни структури в смесени разтвори на сърфактанти, техните взаимодействия и реологични свойства, Ръководител, МОН 2020
7 Красимир Данов, Оптимизация на смеси от повърхностно активни вещества за препарати за лична хигиена, Член, Unilever, САЩ 2019
8 Красимир Данов, Разработване на теоретични модели, Член, Unilever, Англия 2019
9 Красимир Данов, Разтичане на подхранващи масла върху коса, Член, Unilever, Англия 2019
10 Красимир Данов, Свойства на сърфактанти и емулсии получени от природни продукти, Член, KLK OLEO, Малайзия 2019
11 Красимир Данов, Изследване на нови ПАВ за подготовка на шампоани и разработване на теоретичен модел, Член, Unilever, Холандия 2018
12 Красимир Данов, Ново поколение мастилено-струйни мастила с летливи ПАВ, Член, 2018
13 Красимир Данов, Продължение на експерименталните изследвания на шампоани, Член, Unilever, Англия 2018
14 Красимир Данов, Разработване на модел за предсказване свойствата на течности за почистване, Член, Unilever, Холандия 2018
15 Красимир Данов, Механизми на антимикробиално действие на миещи препарати", Член, Unilever, САЩ 2017
16 Красимир Данов, Изследване на ефекта от отлагане на частици и молекули при миещи препарати, Член, Unilever, Китай 2016
17 Красимир Данов, Йонни течности като носители на антимикробиални субстанции, Член, S.C.Johnson & Son, Inc, САЩ 2016
18 Красимир Данов, Разработване на нови видове мултифункционални микро- и нанокапсули със специфичен химичен състав и морфолофия, и оптимизация на техните свойства, Член, МОН 2016
19 Красимир Данов, Аналитичен модел на концентрирани разтвори на ПАВ и тяхната чувствителност към физически и химически нестабилности, Член, Unilever, Холандия 2015
20 Красимир Данов, Агрегиране на ПАВ в разтвори на алкилглутамати и алкилкарбоксилати, Член, Unilever, САЩ, Номер на договора:3121 2014
21 Красимир Данов, Адхезия на маслени замърсявания и тяхното почистване”, Член, Unilever, Англия., Номер на договора:3122 2014
22 Красимир Данов, Физикохимичен контрол на повърхностни свойства и на пените от разтвори на алкилглутамати и алкилкарбоксилати , Член, Unilever, САЩ, Номер на договора:3120 2014
23 Красимир Данов, Взаймодействие на мехурче с твърда повърхност при пени стабилизирани с хидрофобин, Член, Unilever, Холандия, Номер на договора:3079 2013
24 Красимир Данов, Комплексна реология на суспензии, подсилена от капилярни мостове, Член, Unilever, Холандия, Номер на договора:3092 2013
25 Красимир Данов, Агрегиране на сърфактанти в разтвори, Член, Unilever, САЩ, Номер на договора:3041 2012
26 Красимир Данов, Поведение на хидрофобин върху границата вода-масло и неговата роля за стабилизация на тънки течни филми и емулсии, Член, Unilever, Англия., Номер на договора:3029 2012
27 Красимир Данов, Изследване на времето на живот на мехурчета с цел да се контролира тяхната дълговременна стабилност, Член, Unilever, Холандия, Номер на договора:1992 2011
28 Красимир Данов, Разкриване на дълговременна стабилност на мехурчета с помощта на хидрофобин, Член, Unilever, Холандия, Номер на договора:1993 2011
29 Красимир Данов, Електрокапилярни взаимодействия и подреждане на наночастици върху течни повърхности във връзка с тяхното приложение за създаването на нови наноструктурирани материали, Член, МОН - Фонд „Научни изследвания” 2009
30 Красимир Данов, Ензимни процеси в присъствие на (био)сърфактанти, Член, Unilever, Холандия, Номер на договора:1915 2009
31 Красимир Данов, Осцилаторно-структурни сили: Нови фундаментални аспекти и методи за получаване на подредени слоеве от наночастици с приложения във върховите технологии, Ръководител, МОН - Фонд „Научни изследвания” 2009
32 Красимир Данов, Разработване на нови прибори и провеждане на измервания и консултации при изследвания на междуфазови граници, Ръководител, Kruss GmbH, Германия, Номер на договора:2938 2009
33 Красимир Данов, Стабилизиране на мехурчетата с хидрофобин и етилцелулозни частици, Член, Unilever, Холандия, Номер на договора:1913 2009
34 Красимир Данов, Съвременна физикохимична хидродинамика на ПАВ. Повърхностни и обемни свойства на карбоксилати и аминокарбоксилати, Член, Unilever, САЩ, Номер на договора:1932 2009
Научно ръководство
1 Петър Кралчевски, К. Маринова, Изследване на трифазни суспензии частици/вода/масло втвърдяващи се поради образуването на капилярни мостове, СУ "Св. Кл. Охридски", Факултет по химия и фармация дисертация д-р:Михаил Тонев Георгиев 2018
2 Петър Кралчевски, Красимир Данов, Синергизъм при растежа на гигантски мицели в трикомпонентни разтвори на повърхностно-активни вещества, СУ "Св. Кл. Охридски", Факултет по химия и фармация дисертация д-р:Гергана Станиславова Георгиева 2018
3 Петър Кралчевски и Красимир Данов, Ефект на NaCl и KCl върху фазови диаграми на натриеви и калиеви карбоксилати, СУ "Св. Кл. Охридски", Катедра ИХФИ дипломна работа:Ваня Пламенова Пецева 2017
4 Петър Кралчевски, Кръстанка Маринова, Стабилизация на пени и емулсии с протеина хидрофобин и негови смеси с други протеини, СУ "Св. Кл. Охридски", Факултет по химия и фармация дисертация д-р:Лидия Манолова Димитрова 2017
5 Красимир Данов, Взаимодействия и двумерно налягане при монослоеве от заредени колоидни частици върху течна повърхност, Факултет по Химия и фармация, СУ дисертация д-р:Пламен Весков Петков 2016
6 Красимир Данов, Петър Кралчевски, Повърхностна реология на адсорбционни слоеве от протеина хидрофобин HFBII при деформация на прехлъзване: ефект от добавката на β-казеин, Софийски Университет "Св. Кл. Охридски", Факултет по Химия и Фармация дипломна работа:Гергана Милкова Радулова 2016
7 Красимир Данов, Влияние на електролити и примеси върху адсорбцията и миещото действие на йонни ПАВ, Факултет по Химия и фармация, СУ дисертация д-р:Веселин Людмилов Колев 2010
8 Красимир Данов, Комбинирано действие на капилярни и електрични сили върху заредени твърди частици на течна повърхност, Факултет по Химия и фармация, СУ дисертация д-р:Мариана Петрова Бонева 2010
9 Красимир Данов, Динамични ефекти при солюбилизация и мембранна емулсификация, Факултет по Химия и фармация, СУ дисертация д-р:Николай Христов Христов 2008
Редактор на издание реферирано
Красимир Данов, Journal of Chemical Engineering Research Studies, Редактор на издание реферирано 2013
Статия в научно списание
1 K. Danov, G. Radulova, M. Georgiev, P. Kralchevsky, Growth of Giant Micellar Aggregates: Quantitative Theory vs Experiments, J. Technical Univ. Gabrovo, vol:66, 2023, pages:24-28 2023
2 M. Georgiev, B. Konstantinov, K. Marinova, J. Petkov, K. Danov, Investigation of Cationic Surfactants Adsorption Behaviour on Silicon Wafers using Imaging Ellipsometry, J. Technical Univ. Gabrovo, vol:62, 2023, pages:38-42 2023
3 K. D. Danov, K. G. Marinova, G. M. Radulova, M. T. Georgiev, Analytical Modeling of Micelle Growth. 5. Molecular Thermodynamics of Micelles From Zwitterionic Surfactants, J. Colloid Interface Sci., vol:627, 2022, pages:469-482, ISSN (print):0021-9797, ISSN (online):1095-7103, doi:10.1016/j.jcis.2022.07.087, Ref, IR , SCOPUS, SJR (1.4 - 2021), SCOPUS Quartile: Q1 (2022) 2022
4 T.N. Stancheva, M.T. Georgiev, G.M. Radulova, K.D. Danov, K.G. Marinova, Rheology of Saturated Micellar Networks: Wormlike Micellar Solutions vs. Bicontinuous Micellar Phases, Colloids Surf. A, vol:625, 2022, pages:129927-0, ISSN (print):0927-7757, ISSN (online):1873-4359, doi:10.1016/j.colsurfa.2022.129927, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.76 - 2021), SCOPUS Quartile: Q2 (2022) 2022
5 K.D. Danov, P.A. Kralchevsky, S.D. Stoyanov, J.L. Cook, I.P. Stott, Analytical modeling of micelle growth. 3. Electrostatic free energy of ionic wormlike micelles – Effects of activity coefficients and spatially confined electric double layers, J. Colloid Interface Sci., vol:581, 2021, pages:262-275, doi:10.1016/j.jcis.2020.07.059, Ref, Web of Science, IF (7.489 - 2019), Web of Science Quartile: Q1 (2021), SCOPUS, SJR (1.45 - 2019), SCOPUS Quartile: Q1 (2021), International 2021
6 K.D. Danov, P.A. Kralchevsky, R.D. Stanimirova, S.D. Stoyanov, J.L. Cook, I.P. Stott, Analytical modeling of micelle growth. 4. Molecular thermodynamics of wormlike micelles from ionic surfactants: theory vs. experiment, J. Colloid Interface Sci., vol:584, 2021, pages:561-581, doi:10.1016/j.jcis.2020.10.004, Ref, Web of Science, IF (7.489 - 2019), Web of Science Quartile: Q1 (2021), SCOPUS, SJR (1.45 - 2019), SCOPUS Quartile: Q1 (colloid and surface chemistry), International 2021
7 K. Danov, T. Gurkov, R. Stanimirova, R. Uzunova, Kinetics of Transfer of Volatile Amphiphiles (Fragrances) from Vapors to Aqueous Drops and Vice Versa: Interplay of Diffusion and Barrier Mechanisms, Colloids Surf. A, vol:625, 2021, pages:126931-0, doi:10.1063/5.0070619 , Ref, SCOPUS, SJR (0.76 - 2020), SCOPUS Quartile: Q2 (2021) 2021
8 K.D. Danov, G. S. Lyutskanova-Zhekova, S. K. Smoukov, Motion of Long Bubbles in Gravity- and Pressure-Driven Flow Through Cylindrical Capillaries up to Moderate Capillary Numbers, Phys. Fluids, vol:33, 2021, pages:113606-0, doi:10.1063/5.0070619, Ref, SCOPUS, SJR (1.19 - 2020), SCOPUS Quartile: Q1 (2021), International 2021
9 N. Denkov, K. Danov, S. Tcholakova, Obituary: Peter A. Kralchevsky, Advances in Colloid and Interface Science, 2021, doi:https://doi.org/10.1016/j.cis.2020.102348, Ref, Web of Science 2021
10 K. Danov, R. Stanimirova, P. Kralchevsky, T. Slavova, V. Yavrukova, Y. Ung, E. Tan, H. Xu, J. Petkov, Solubility of Ionic Surfactants Below Their Krafft Point in Mixed Micellar Solutions: Phase Diagrams for Methyl Ester Sulfonates and Nonionic Cosurfactants, J. Colloid Interface Sci., vol:601, 2021, pages:474-485, Ref, SCOPUS, SJR (1.54 - 2020), SCOPUS Quartile: Q1 (2021), International 2021
11 T.G. Slavova, G.M. Radulova, P.A. Kralchevsky, K.D. Danov, Encapsulation of fragrances and oils by core-shell structures from silica nanoparticles, surfactant and polymer: Effect of particle size, Colloids and Surfaces A, Phys. Chem. Eng. Asp., 2020, pages:125558-0, doi:10.1016/j.colsurfa.2020.125558, Ref, Web of Science, IF (3.99 - 2019), Web of Science Quartile: Q1 (2020), SCOPUS, SJR (0.78 - 2019), SCOPUS Quartile: Q1 (2020), MSc 2020
12 M.T. Georgiev, L.A. Aleksova, P.A. Kralchevsky, K.D. Danov, Phase separation of saturated micellar network and its potential applications for nanoemulsification, Colloids and Surfaces A, Phys. Chem. Eng. Asp., vol:607, 2020, pages:125487-0, doi:10.1016/j.colsurfa.2020.125487, Ref, Web of Science, IF (3.99 - 2019), Web of Science Quartile: Q1 (2020), SCOPUS, SJR (0.78 - 2019), SCOPUS Quartile: Q1 (2020), MSc 2020
13 V.I. Yavrukova, G.M. Radulova, K.D. Danov, P.A. Kralchevsky, H. Xu, Y.W. Ung, J.T. Petkov, Rheology of mixed solutions of sulfonated methyl esters and betaine in relation to the growth of giant micelles and shampoo applications, Adv. Colloid Interface Sci., vol:275, 2020, pages:102062-0, doi:10.1016/j.cis.2019.102062, Ref, Web of Science, IF (8.243 - 2018), Web of Science Quartile: Q1 (2020), SCOPUS, SJR (1.787 - 2018), SCOPUS Quartile: Q1 (2020), International, PhD 2020
14 E.S. Basheva, P.A. Kralchevsky, K.D. Danov, R.S. Stanimirova, N. Shaw, J.T. Petkov, Vortex in liquid films from concentrated surfactant solutions containing micelles and colloidal particles, J. Colloid Interface Sci., vol:576, 2020, pages:345-355, doi:10.1016/j.jcis.2020.05.048, Ref, Web of Science, IF (6.361 - 2018), Web of Science Quartile: Q1 (2020), SCOPUS, SJR (1.29 - 2018), SCOPUS Quartile: Q1 (2020), International 2020
15 K.D. Danov, P.A. Kralchevsky, S.D. Stoyanov, J.L. Cook, I.P. Stott, Analytical modeling of micelle growth. 1. Chain-conformation free energy of binary mixed spherical, wormlike and lamellar micelles, J. Colloid Interface Sci., том:547, 2019, стр.:245-255, doi:10.1016/j.jcis.2019.03.105, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q1 (2019), в сътрудничество с чуждестранни учени 2019
16 K.D. Danov, P.A. Kralchevsky, S.D. Stoyanov, J.L. Cook, I.P. Stott, Analytical modeling of micelle growth. 2. Molecular thermodynamics of mixed aggregates and scission energy in wormlike micelles, J. Colloid Interface Sci., том:551, 2019, стр.:227-241, doi:10.1016/j.jcis.2019.05.017, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q1 (2019), в сътрудничество с чуждестранни учени 2019
17 R.D. Stanimirova, P.A. Kralchevsky, K.D. Danov, H. Xu, Y.W. Ung, J.T. Petkov, Oil drop deposition on solid surfaces in mixed polymer-surfactant solutions in relation to hair- and skin-care applications, Colloids Surf. A, том:577, 2019, стр.:53-61, doi:10.1016/j.colsurfa.2019.05.044, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q2 (2019), в сътрудничество с чуждестранни учени 2019
18 E.S. Basheva, K.D. Danov, G.M. Radulova, P.A. Kralchevsky, H. Xu, Y.W. Ung, J.T. Petkov, Properties of the micelles of sulfonated methyl esters determined from the stepwise thinning of foam films and by rheological measurements, J. Colloid Interface Sci., том:538, 2019, стр.:660-670, doi:10.1016/j.jcis.2018.12.034, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q1 (2019), в сътрудничество с чуждестранни учени 2019
19 G.M. Radulova, T.G. Slavova, P.A. Kralchevsky, E.S. Basheva, K.G. Marinova, K.D. Danov, Encapsulation of Oils and Fragrances by Core-in-Shell Structures from Silica Particles, Polymers and Surfactants: The Brick-and-Mortar Concept, Colloids and Surfaces A, том:559, 2018, стр.:351-364, doi:10.1016/j.colsurfa.2018.09.079, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.76 - 2020), SCOPUS Quartile: Q1 (2018), MSc 2018
20 K.D. Danov, P.A. Kralchevsky, S.D. Stoyanov, J.L. Cook, I.P. Stott, E.G. Pelan, Growth of Wormlike Micelles in Nonionic Surfactant Solutions: Quantitative Theory vs. Experiment, Adv. Colloid Interface Sci., том:256, 2018, стр.:1-22, doi:10.1016/j.cis.2018.05.006, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q1 (2018), в сътрудничество с чуждестранни учени 2018
21 K.D. Danov, M.T. Georgiev, P.A. Kralchevsky, G.M. Radulova, T.D. Gurkov, S.D. Stoyanov, E.G. Pelan, Hardening of Particle/Oil/Water Suspensions Due to Capillary Bridges: Experimental Yield Stress and Theoretical Interpretation, Adv. Colloid Interface Sci., vol:251, issue:80-96, 2018, doi:10.1016/j.cis.2017.11.004, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q1 (2018), International, PhD 2018
22 M.T. Georgiev, K.D. Danov, P.A. Kralchevsky, T.D. Gurkov, D.P. Krusteva, L.N. Arnaudov, S.D. Stoyanov, E.G. Pelan, Rheology of Particle/Water/Oil Three-Phase Dispersions: Electrostatic vs. Capillary Bridge Forces, J. Colloid Interface Sci., том:513, 2018, стр.:515-526, doi:10.1016/j.jcis.2017.11.057, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q1 (2018), в сътрудничество с чуждестранни учени, PhD 2018
23 V.I. Ivanova, R.D. Stanimirova, K.D. Danov, P.A. Kralchevsky, J.T. Petkov, Sulfonated Methyl Esters, Linear Alkylbenzene Sulfonates and Their Mixed Solutions: Micellization and Effect of Ca2+ Ions, Colloids Surf. A, vol:519, 2017, pages:87-97, doi:10.1016/j.colsurfa.2016.06.039 , Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q2 (2017), MSc 2017
24 K.D. Danov, R.D. Stanimirova, P.A. Kralchevsky, K.G. Marinova, S.D. Stoyanov, T.B.J. Blijdenstein, A.R. Cox, E.G. Pelan, Adhesion of Bubbles and Drops to Solid Surfaces, and Anisotropic Surface Tensions Studied by Capillary Meniscus Dynamometry, Adv. Colloid Interface Sci., vol:233, 2016, pages:223-239, doi:10.1016/j.cis.2015.06.003, Ref, IR , SCOPUS, SJR (1.787 - ), SCOPUS Quartile: Q1 (2016), International, PhD 2016
25 K.D. Danov, E.S. Basheva, P.A. Kralchevsky, Effect of Ionic Correlations on the Surface Forces in Thin Liquid Films: Influence of Multivalent Coions and Extended Theory, Materials, vol:9, issue:3, 2016, pages:145-168, doi:10.3390/ma9030145, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q2 (2016) 2016
26 L.M. Dimitrova, M.P. Boneva, K.D. Danov, P.A. Kralchevsky, E.S. Basheva, K.G. Marinova, J.T. Petkov, S.D. Stoyanov, Limited Coalescence and Ostwald Ripening in Emulsions Stabilized by Hydrophobin HFBII and Milk Proteins, Colloids Surf. A, vol:509, 2016, pages:521-538, doi:10.1016/j.colsurfa.2016.09.066 , Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.812 - 2016), SCOPUS Quartile: Q2 (2016), International, PhD 2016
27 P.V. Petkov, K.D. Danov, P.A. Kralchevsky, Monolayers from Charged Particles in a Langmuir Trough: Could Particle Aggregation Increase the Surface Pressure?, J. Colloid Interface Sci., vol:462, 2016, pages:223-234, doi:10.1016/j.jcis.2015.09.075, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q1 (2016), PhD 2016
28 K.D. Danov, S.N. Dimova, T.B. Ivanov, J.K. Novev, Shape analysis of a rotating axisymmetric drop in gravitational field: Comparison of numerical schemes for real-time data processing, Colloids and Surfaces A, vol:489, 2016, pages:75-85, Ref, Web of Science 2016
29 P.A. Kralchevsky, K.D. Danov, P.V. Petkov, Soft Electrostatic Repulsion in Particle Monolayers at Liquid Interfaces: Surface Pressure and Effect of Aggregation, Phil. Trans. R. Soc. A, vol:374, 2016, pages:20150130-0, doi:10.1098/rsta.2015.0130, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q2 (2016), PhD 2016
30 K.D. Danov, Asymptotic formulae for the interaction force and torque between two charged parallel cylinders, Applied Mathematics and Computation, том:256, 2015, стр.:642-655, doi:10.1016/j.amc.2015.01.079, Ref, Web of Science 2015
31 K.D. Danov, R.D. Stanimirova, P.A. Kralchevsky, K.G. Marinova, N.A. Alexandrov, S.D. Stoyanov, T.B.J. Blijdenstein, E.G. Pelan, Capillary Meniscus Dynamometry – Method for Determining the Surface Tension of Drops and Bubbles with Isotropic and Anisotropic Surface Stress Distributions, J. Colloid Interface Sci., vol:440, 2015, pages:168-178, doi:10.1016/j.jcis.2014.10.067, Ref, IR , SCOPUS, SJR (1.29 - ), SCOPUS Quartile: Q1 (2015), International, PhD 2015
32 P.A. Kralchevsky, K.D. Danov, S.E. Anachkov, Depletion Forces in Thin Liquid Films Due to Nonionic and Ionic Surfactant Micelles, Curr. Opin. Colloid Interface Sci., vol:20, 2015, pages:11-18, doi:10.1016/j.cocis.2014.11.010, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q1 (2015), PhD 2015
33 K.D. Danov, P.A. Kralchevsky, G.M. Radulova, E.S. Basheva, S.D. Stoyanov, E.G. Pelan, Shear Rheology of Mixed Protein Adsorption Layers vs Their Structure Studied by Surface Force Measurements, Adv. Colloid Interface Sci. , vol:222, 2015, pages:148-161, doi:10.1016/j.cis.2014.04.009, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q1 (2015), International, PhD 2015
34 S.S. Tzocheva, K.D. Danov, P.A. Kralchevsky, G.S. Georgieva, A.J. Post, K.P. Ananthapadmanabhan, Solubility Limits and Phase Diagrams for Fatty Alcohols in Anionic (SLES) and Zwitterionic (CAPB) Micellar Surfactant Solutions, J. Colloid Interface Sci., vol:449, 2015, pages:46-61, doi:10.1016/j.jcis.2014.09.042, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q1 (2015), International, PhD 2015
35 K.D. Danov, R.D. Stanimirova, P.A. Kralchevsky, E.S. Basheva, V.I. Ivanova, J.T. Petkov, Sulfonated methyl esters of fatty acids in aqueous solutions: Interfacial and micellar properties, J. Colloid Interface Sci., vol:457, 2015, pages:307-318, doi:10.1016/j.jcis.2015.07.020, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q1 (2015), MSc 2015
36 R.D. Stanimirova, K.G. Marinova, K.D. Danov, P.A. Kralchevsky, E.S. Basheva, S.D. Stoyanov, E.G. Pelan, Competitive Adsorption of the Protein Hydrophobin and an Ionic Surfactant: Parallel vs Sequential Adsorption and Dilatational Rheology, Colloids Surf. A, vol:457, 2014, pages:307-317, doi:10.1016/j.colsurfa.2014.06.002, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q2 (2014), International, PhD 2014
37 S.E. Anachkov, P.A. Kralchevsky, K.D. Danov, G.S. Georgieva, K.P. Ananthapadmanabhan, Disclike vs. Cylindrical Micelles: Generalized Model of Micelle Growth and Data Interpretation, J. Colloid Interface Sci., vol:416, 2014, pages:258-273, doi:10.1016/j.jcis.2013.11.002, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q1 (2014), International, PhD 2014
38 P.A. Kralchevsky, K.D. Danov, S.E. Anachkov, Micellar Solutions of Ionic Surfactants and Their Mixtures with Nonionic Surfactants: Theoretical Modeling vs. Experiment, Colloid J., том:76, 2014, стр.:255-270, doi:10.1134/S1061933X14030065, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q3 (2014), PhD 2014
39 K. D. Danov, P. A. Kralchevsky, K. P. Ananthapadmanabhan, Micelle-monomer equilibria in solutions of ionic surfactants and in ionic-nonionic mixtures, Advances in Colloid and Interface Science, vol:206, 2014, pages:17-45, doi:10.1016/j.cis.2013.02.001, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q1 (2014), International 2014
40 G.M. Radulova, K.D. Danov, P.A. Kralchevsky, J.T. Petkov, S.D. Stoyanov, Shear Rheology of Hydrophobin Adsorption Layers at Oil/Water Interfaces and Data Interpretation in Terms of a Viscoelastic Thixotropic Model, Soft Matter, том:10, брой:31, 2014, стр.:5777-5786, doi:10.1039/C4SM00901K, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q1 (2014), в сътрудничество с чуждестранни учени, PhD 2014
41 P. V. Petkov, K. D. Danov, P. A. Kralchevsky, Surface pressure isotherm for a monolayer of charged colloidal particles at a water/nonpolar-fluid interface: experiment and theoretical model, Langmuir, vol:30, 2014, pages:2768-2778, doi:10.1021/la500126d, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q1 (2014), PhD 2014
42 P.A. Kralchevsky, K.D. Danov, S.E. Anachkov, G.S. Georgieva, K.P. Ananthapadmanabhan, Extension of the Ladder Model of Self-assembly from Cylindrical to Disclike Surfactant Micelles, Curr. Opin. Colloid Interface Sci., vol:18, 2013, pages:524-531, doi:10.1016/j.cocis.2013.11.002, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q1 (2013), International, PhD 2013
43 K.D. Danov, P.A. Kralchevsky, Forces acting on dielectric colloidal spheres at a water/nonpolar-fluid interface in an external electric field: 1. Uncharged particles, Journal of Colloid and Interface Science, vol:405, 2013, pages:278-290, doi:10.1016/j.jcis.2013.05.020, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q1 (2013) 2013
44 K.D. Danov, P.A. Kralchevsky, Forces acting on dielectric colloidal spheres at a water/nonpolar-fluid interface in an external electric field: 2. Charged particles, Journal of Colloid and Interface Science, том:405, 2013, стр.:269-277, doi:10.1016/j.jcis.2013.05.015, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q1 (2013) 2013
45 S.E. Anachkov, K.D. Danov, E.S. Basheva, P.A. Kralchevsky, K.P. Ananthapadmanabhan, Determination of the aggregation number and charge of ionic surfactant micelles from the step wise thinning of foam films, Advances in Colloid and Interface Science, vol:183-184, 2012, pages:55-67, doi:10.1016/j.cis.2012.08.003, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q1 (2012), International, PhD 2012
46 N.A. Alexandrov, K.G. Marinova, T.D. Gurkov, K.D. Danov, P.A. Kralchevsky, S.D. Stoyanov, T.B.J. Blijdenstein, L.N. Arnaudov, E.G. Pelan, A. Lips, Interfacial layers from the protein HFBII hydrophobin: dynamic surface tension, dilatational elasticity and relaxation times, Journal of Colloid and Interface Science, vol:376, 2012, pages:296-306, doi:10.1016/j.jcis.2012.03.031, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q1 (2012), International, PhD 2012
47 K.D. Danov, S.D. Stoyanov, N.K. Vitanov, I.B. Ivanov, Role of surfactants on the approaching velocity of two small emulsion drops, Journal of Colloid and Interface Science, vol:368, 2012, pages:342-355, doi:10.1016/j.jcis.2011.11.031, Ref, Web of Science 2012
48 S.S. Tzocheva, P.A. Kralchevsky, K.D. Danov, G.S. Georgieva, A.J. Post, K.P. Ananthapadmanabhan, Solubility limits and phase diagrams for fatty acids in anionic (SLES) and zwitterionic (CAPB) micellar surfactant solutions, Journal of Colloid and Interface Science, vol:369, 2012, pages:274-286, doi:10.1016/j.jcis.2011.12.036, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q1 (2012), International, PhD 2012
49 G.M. Radulova, K. Golemanov, K.D. Danov, P.A. Kralchevsky, S.D. Stoyanov, L.N. Arnaudov, T.B.J. Blijdenstein, E.G. Pelan, A. Lips, Surface shear rheology of adsorption layers from the protein HFBII hydrophobin: effect of added beta–casein, Langmuir, vol:28, 2012, pages:4168-4177, doi:10.1021/la205113w, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q1 (2012), International, PhD 2012
50 K.D. Danov, G. Radulova, P.A. Kralchevsky, K. Golemanov, S. Stoyanov, Surface shear rheology of hydrophobin adsorption layers: laws of viscoelastic behavior with applications to long-term foam stability, Faraday Discussions, vol:158, 2012, pages:195-221, doi:10.1039/c2fd20017a, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q1 (2012), PhD 2012
51 K.D. Danov, P.A. Kralchevsky, The standard free energy of surfactant adsorption at air/water and oil/water interfaces: theoretical vs. empirical approaches, Colloid Journal, vol:74, issue:2, 2012, pages:172-185, doi:10.1134/S1061933X12020032, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q3 (2012) 2012
52 P.A. Kralchevsky, K.D. Danov, E.S. Basheva, Hydration force due to the reduced screening of the electrostatic repulsion in few-nanometer-thick films, Current Opinion in Colloid and Interface Science, vol:16, 2011, pages:517-524, doi:10.1016/j.cocis.2011.04.005, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q1 (2011) 2011
53 E.S. Basheva, P.A. Kralchevsky, K.D. Danov, S.D. Stoyanov, T.B.J. Blijdenstein, E.G. Pelan, A. Lips, Self-assembled bilayers from the protein HFBII hydrophobin: nature of the adhesion energy, Langmuir, vol:27, 2011, pages:4481-4488, doi:10.1021/la2001943, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q1 (2011), International 2011
54 K.D. Danov, E.S. Basheva, P.A. Kralchevsky, P. Ananthapadmanabhan, A. Lips, The metastable states of foam films containing electrically charged micelles or particles: Experiment and quantitative interpretation, Advances in Colloid and Interface Science, vol:168, 2011, pages:50-70, doi:10.1016/j.cis.2011.03.006, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q1 (2011), International 2011
55 E.S. Basheva, P.A. Kralchevsky, N.C. Christov, K.D. Danov, S.D. Stoyanov, T.B.J. Blijdenstein, H.-J. Kim, E.G. Pelan, A. Lips, Unique properties of bubbles and foam films stabilized by HFBII hydrophobin, Langmuir, vol:27, 2011, pages:2382-2392, doi:10.1021/la104726w, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q1 (2011), International, PhD 2011
56 K. D. Danov, P. A. Kralchevsky, Capillary Forces between Particles at a Liquid Interface: General Theoretical Approach and Interactions between Capillary Multipoles, Advances of Colloid and Interface Science, vol:154, 2010, pages:91-103, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q1 (2010) 2010
57 M. P. Boneva, K. D. Danov, P. A. Kralchevsky, S. D. Kralchevska, K. P. Ananthapadmanabhan, A. Lips, Coexistence of Micelles and Crystallites in Solutions of Potassium Myristate: Soft Matter vs. Solid Matter, Colloids and Surfaces A , vol:354, 2010, pages:172-187, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q2 (2010), International 2010
58 K. D. Danov, P. A. Kralchevsky, S. D. Stoyanov, Elastic Langmuir Layers and Membranes Subjected to Unidirectional Compression: Wrinkling and Collapse, Langmuir, vol:26, 2010, pages:143-155, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q1 (2010) 2010
59 I. B. Ivanov, K. D. Danov, D. Dimitrova, M. Boyanov, K. P. Ananthapadmanabhan, A. Lips, Equations of state and adsorption isotherms of low molecular non-ionic surfactants, Colloids and Surfaces A, vol:354, 2010, pages:118-133, doi:10.1016/j.colsurfa.2009.11.031, Ref, Web of Science, International, PhD 2010
60 K. D. Danov, P. A. Kralchevsky, Interaction between Like-Charged Particles at a Liquid Interface: Electrostatic Repulsion vs. Electrocapillary Attraction, Journal of Colloid and Interface Science, vol:345, 2010, pages:505-514, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q1 (2010) 2010
61 N. C. Christov, K. D. Danov, Y. Zeng, P. A. Kralchevsky, R. von Klitzing, Oscillatory Structural Forces Due to Nonionic Surfactant Micelles: Data by Colloidal-Probe AFM vs. Theory, Langmuir , vol:26, 2010, pages:915-923, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q1 (2010), International 2010
62 M. P. Boneva, K. D. Danov, N. C. Christov, P. A. Kralchevsky, Attraction between Particles at a Liquid Interface Due to the Interplay of Gravity- and Electric-Field-Induced Interfacial Deformations, Langmuir, vol:25, 2009, pages:9129-9139, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q1 (2009), PhD 2009
63 S.S. Tabakova, K.D. Danov, Effect of disjoining pressure on the drainage and relaxation dynamics of liquid films with mobile interfaces, Journal of Colloid and Interface Science, vol:336, 2009, pages:273-284, Ref, Web of Science 2009
64 N. Alexandrov, K.G. Marinova, K.D. Danov, I.B. Ivanov, Surface dilatational rheology measurements for oil/water systems with viscous oils, Journal of Colloid and Interface Science, vol:339, 2009, pages:545-550, Ref, IR , SCOPUS, SJR (1.54 - 2020), SCOPUS Quartile: Q1 (2009), PhD 2009
65 S. Russev, N. Alexandrov, K. Marinova, K. Danov, N. Denkov, L. Lyutov, V. Vulchev, C. Bilke-Krause, Instrument and methods for surface dilatational rheology measurements, Review of Scientific Instruments, том:79, брой:10, 2008, стр.:104102-104110, doi:dx.doi.org/10.1063/1.3000569, Ref, Web of Science, в сътрудничество с чуждестранни учени 2008
66 S.C. Russev, N. Alexandrov, K.G. Marinova, K.D. Danov, N.D. Denkov, L. Lyutov, V. Vulchev, C. Bilke–Krause, Instrument and methods for surface dilatational rheology measurements, Review of Scientific Instruments, vol:79, 2008, pages:104102-0, Ref, Web of Science, International, PhD 2008
67 P. A. Kralchevsky, M. P. Boneva, K. D. Danov, K. P. Ananthapadmanabhan, A. Lips, Method for Analysis of the Composition of Acid Soaps by Electrolytic Conductivity Measurements, Journal of Colloid and Interface Science, vol:327, 2008, pages:169-179, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q1 (2008), International, PhD 2008
68 P. A. Kralchevsky, K. D. Danov, J. K. Angarska, Reply to Comment on “Hydrophobic Forces in the Foam Films Stabilized by Sodium Dodecyl Sulfate: Effect of Electrolyte” and Subsequent Criticism, Langmuir, vol:24, 2008, pages:2953-2953, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q1 (2008) 2008
69 N. C. Christov, K. D. Danov, D. K. Danova, P. A. Kralchevsky, The Drop Size in Membrane Emulsification Determined from the Balance of Capillary and Hydrodynamic Forces, Langmuir, vol:24, 2008, pages:1397-1410, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q1 (2008), PhD, MSc 2008
70 M. P. Boneva, N. C. Christov, K. D. Danov, P. A. Kralchevsky, Effect of Electric-Field-Induced Capillary Attraction on the Motion of Particles at an Oil–Water Interface, Physical Chemistry Chemical Physics, vol:9, issue:48, 2007, pages:6371-6384, doi:10.1039/B709123K , Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q1 (2007), PhD 2007
71 P. A. Kralchevsky, K. D. Danov, C. I. Pishmanova, S. D. Kralchevska, N. C. Christov, K. P. Ananthapadmanabhan, A. Lips, Effect of the Precipitation of Neutral-Soap, Acid-Soap and Alkanoic-Acid Crystallites on the Bulk pH and Surface Tension of Soap Solutions, Langmuir, vol:23, 2007, pages:3538-3553, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q1 (2007), International 2007
72 V.K. Badam, V. Kumar, F. Durst, K.D. Danov, Experimental and theoretical investigations on interfacial temperature jumps during evaporation, Experimental Thermal and Fluid Science, vol:32, 2007, pages:276-292, Ref, Web of Science, International 2007
73 K. D. Danov, D. K. Danova, P. A. Kralchevsky, Hydrodynamic Forces Acting on a Microscopic Emulsion Drop Growing at a Capillary Tip in Relation to the Process of Membrane Emulsification, Journal of Colloid and Interface Science, том:316, 2007, стр.:844-857, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q1 (2007), MSc 2007
74 I.B. Ivanov, K.G. Marinova, K.D. Danov, D. Dimitrova, K.P. Ananthapadmanabhan, A. Lips, Role of the counterions on the adsorption of ionic surfactants, Advance in Colloid and Interface Science, vol:134-135, 2007, pages:105-124, Ref, Web of Science, International 2007
75 E. S. Basheva, P. A. Kralchevsky, K. D. Danov, K. P. Ananthapadmanabhan, A. Lips, The Colloid Structural Forces as a Tool for Particle Characterization and Control of Dispersion Stability, Physical Chemistry Chemical Physics, vol:9, 2007, pages:5183-5198, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q1 (2007), International 2007
76 K.D. Danov, I.B. Ivanov, K.P. Ananthapadmanabhan, A. Lips, Disjoining pressure of thin films stabilized by nonionic surfactants, Advance in Colloid and Interface Science, vol:128-130, 2006, pages:185-215, Ref, Web of Science, International 2006
77 K. D. Danov, P. A. Kralchevsky, Electric Forces Induced by a Charged Colloid Particle Attached to the Water–Nonpolar Fluid Interface, Journal of Colloid and Interface Science, vol:298, 2006, pages:213-231, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q1 (2006) 2006
78 K. D. Danov, P. A. Kralchevsky, K. P. Ananthapadmanabhan, A. Lips, Influence of Electrolytes on the Dynamic Surface Tension of Ionic Surfactant Solutions: Expanding and Immobile Interfaces, Journal of Colloid and Interface Science, том:303, 2006, стр.:56-68, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q1 (2006), в сътрудничество с чуждестранни учени 2006
79 K. D. Danov, P. A. Kralchevsky, K. P. Ananthapadmanabhan, A. Lips, Interpretation of Surface-Tension Isotherms of n-Alkanoic (Fatty) Acids by Means of the van der Waals Model, J. Colloid Interface Sci., vol:300, issue:2, 2006, pages:809-813, doi:10.1016/j.jcis.2006.04.026, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q1 (2006), International 2006
80 K. D. Danov, P. A. Kralchevsky, N. D. Denkov, K. P. Ananthapadmanabhan, A. Lips, Mass Transport in Micellar Surfactant Solutions: 1. Relaxation of Micelle Concentration, Aggregation Number and Polydispersity, Advances in Colloid and Interface Science, vol:119, 2006, pages:1-16, Ref, IR , SCOPUS, SJR (2.27 - 2020), SCOPUS Quartile: Q1 (2006), International 2006
81 K. D. Danov, P. A. Kralchevsky, N. D. Denkov, K. P. Ananthapadmanabhan, A. Lips, Mass Transport in Micellar Surfactant Solutions: 2. Theoretical Modeling of Adsorption at a Quiescent Interface, Advances in Colloid and Interface Science, vol:119, 2006, pages:17-33, Ref, IR , SCOPUS, SJR (2.27 - 2020), SCOPUS Quartile: Q1 (2006), International 2006
82 K. D. Danov, P. A. Kralchevsky, K. P. Ananthapadmanabhan, A. Lips, Micellar Surfactant Solutions: Dynamics of Adsorption at Fluid Interfaces Subjected to Stationary Expansion, Colloids & Surfaces A, том:282-283, 2006, стр.:143-161, doi:10.1016/j.colsurfa.2005.10.090, Ref, IF, IF (2.829 - 2017), SCOPUS Quartile: Q2 (2006), в сътрудничество с чуждестранни учени 2006
83 K. D. Danov, P. A. Kralchevsky, K. P. Ananthapadmanabhan, A. Lips, Particle-Interface Interaction across a Nonpolar Medium in Relation to the Production of Particle-Stabilized Emulsions, Langmuir, том:22, 2006, стр.:106-115, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q1 (2006), в сътрудничество с чуждестранни учени 2006
84 K. D. Danov, P. A. Kralchevsky, Reply to Comment on Electrodipping Force Acting on Solid Particles at a Fluid Interface, Langmuir , том:22, 2006, стр.:848-849, doi:10.1021/la051489i, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q1 (2006) 2006
85 K. D. Danov, P. A. Kralchevsky, M. P. Boneva, Shape of the Capillary Meniscus around an Electrically Charged Particle at a Fluid Interface: Comparison of Theory and Experiment, Langmuir, vol:22, 2006, pages:2653-2667, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q1 (2006), PhD 2006
86 N. C. Christov, K. D. Danov, P. A. Kralchevsky, K. P. Ananthapadmanabhan, A. Lips, The Maximum Bubble Pressure Method: Universal Surface Age and Transport Mechanisms in Surfactant Solutions, Langmuir, vol:22, 2006, pages:7528-7542, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q1 (2006), International, PhD 2006
87 P. A. Kralchevsky, K. D. Danov, V. L. Kolev, T. D. Gurkov, M. I. Temelska, G. Brenn, Detachment of Oil Drops from Solid Surfaces in Surfactant Solutions: Molecular Mechanisms at a Moving Contact Line, Industrial and Engineering Chemistry Research , vol:44, 2005, pages:1309-1321, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q1 (2005), International, PhD 2005
88 K. D. Danov, P. A. Kralchevsky, B. N. Naydenov, G. Brenn, Interactions between Particles with an Undulated Contact Line at a Fluid Interface: Capillary Multipoles of Arbitrary Order, Journal of Colloid and Interface Science, vol:287, 2005, pages:121-134, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q1 (2005), International, MSc 2005
89 I.B. Ivanov, K.D. Danov, K.P. Ananthapadmanabhan, A. Lips, Interfacial rheology of adsorbed layers with surface reaction: on the origin of the dilatational surface viscosity, Advance in Colloid and Interface Science, vol:114-115, 2005, pages:61-92, Ref, Web of Science, International 2005
90 J. K. Angarska, B. S. Dimitrova, K. D. Danov, P. A. Kralchevsky, K. P. Ananthapadmanabhan, A. Lips, Detection of the Hydrophobic Surface Force in Foam Films by Measurements of the Critical Thickness of Film Rupture, Langmuir, vol:20, 2004, pages:1799-1806, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q1 (2004), International 2004
91 K. D. Danov, P. A. Kralchevsky, M. P. Boneva, Electrodipping Force Acting on Solid Particles at a Fluid Interface, Langmuir, vol:20, 2004, pages:6139-6151, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q1 (2004), PhD 2004
92 P. S. Denkova, Slavka Tcholakova, N. D. Denkov, K. D. Danov, B. Campbell, C. Shawl, D. Kim, Evaluation of the Precision of Drop-Size Determination in Oil/Water Emulsions by Low Resolution NMR Spectroscopy, Langmuir, vol:20, issue:26, 2004, pages:11402-11413, doi:10.1021/la048649v, Ref, IR , SCOPUS, SJR (1.04 - 2020), SCOPUS Quartile: Q1 (2004), International 2004
93 K. D. Danov, S. D. Kralchevska, P. A. Kralchevsky, K. P. Ananthapadmanabhan, A. Lips, Mixed Solutions of Anionic and Zwitterionic Surfactant (Betaine): Surface Tension Isotherms, Adsorption and Relaxation Kinetics, Langmuir, vol:20, 2004, pages:5445-5453, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q1 (2004), International 2004
94 K. D. Tachev, K. D. Danov, P. A. Kralchevsky, On the Mechanism of Stomatocyte-Echinocyte Transformations of Red Blood Cells: Experiment and Theoretical Model, Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, том:34, 2004, стр.:123-140, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q1 (2004), PhD 2004
95 P.S. Denkova, V.S. Dimitrov, S.M. Bakalova, J. Kaneti, K.D. Danov, Application of the model-free approach to low molecular weight systems with hindered internal rotation: cinnamoylmesitylene, Magn. Reson. Chem., том:41, 2003, стр.:989-995, Ref, Web of Science, в сътрудничество с чуждестранни учени 2003
96 P. A. Kralchevsky, K. D. Danov, V. L. Kolev, G. Broze, A. Mehreteab, Effect of Nonionic Admixtures on the Adsorption of Ionic Surfactants at Fluid Interfaces. Part 1. Sodium Dodecyl Sulfate and Dodecanol, Langmuir, vol:19, 2003, pages:5004-5018, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q1 (2003), International, PhD 2003
97 K. D. Danov, S. D. Kralchevska, P. A. Kralchevsky, G. Broze, A. Mehreteab, Effect of Nonionic Admixtures on the Adsorption of Ionic Surfactants at Fluid Interfaces. Part 2. Sodium Dodecylbenzene Sulfonate and Dodecylbenzene, Langmuir, vol:19, 2003, pages:5019-5030, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q1 (2003), International 2003
98 V.V. Kumar, K.D. Danov, F. Durst, Extended statistical rate theory for liquid evaporation, KONWIHR-Quartl, том:2, 2003, стр.:14-19, Ref, в сътрудничество с чуждестранни учени 2003
99 K. D. Danov, D. S. Valkovska, P. A. Kralchevsky, Hydrodynamic Instability and Coalescence in Trains of Emulsion Drops or Gas Bubbles Moving through a Narrow Capillary, J. Colloid Interface Sci., том:267, 2003, стр.:243-258, doi:10.1016/S0021-9797(03)00596-4, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q1 (2003), PhD 2003
100 T. Gurkov, S. Russev, K. Danov, I. Ivanov, K. Campbell, Monolayers of globular proteins on the air/water interface: Applicability of the volmer equation of state, Langmuir, том:19, брой:18, 2003, стр.:7362-7369, doi:10.1021/la034250f, Ref, Web of Science, в сътрудничество с чуждестранни учени 2003
101 T.D. Gurkov, S.C. Russev, K.D. Danov, I.B. Ivanov, B. Campbell, Monolayers of globular proteins on the air/water interface: applicability of the Volmer equation of state, Langmuir, vol:19, 2003, pages:7362-7369, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q1 (2003), International 2003
102 V. L. Kolev, I. I. Kochijashky, K. D. Danov, P. A. Kralchevsky, G. Broze, A. Mehreteab, Spontaneous Detachment of Oil Drops from Solid Substrates: Governing Factors, Journal of Colloid and Interface Science, vol:257, 2003, pages:357-363, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q1 (2003), International, PhD 2003
103 K. D. Danov, D. S. Valkovska, P. A. Kralchevsky, Adsorption Relaxation for Nonionic Surfactants under Mixed Barrier-Diffusion and Micellization-Diffusion Control, J. Colloid Interface Sci., том:251, 2002, стр.:18-25, doi:10.1006/jcis.2002.8358, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q1 (2002), PhD 2002
104 N. C. Christov, D. N. Ganchev, N. D. Vassileva, N. D. Denkov, K. D. Danov, P. A. Kralchevsky, Capillary Mechanisms in Membrane Emulsification: Oil-in-Water Emulsions Stabilized by Tween 20 and Milk Proteins, Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, vol:209, 2002, pages:83-104, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q2 (2002), PhD, MSc 2002
105 V. L. Kolev, K. D. Danov, P. A. Kralchevsky, G. Broze, A. Mehreteab, Comparison of the van der Waals and Frumkin Adsorption Isotherms for Sodium Dodecyl Sulfate at Various Salt Concentrations, Langmuir, vol:18, 2002, pages:9106-9109, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q1 (2002), International, PhD 2002
106 K. Danov, R. Danev, K. Nagayama, Reconstruction of the electric charge density in thin films from the contrast transfer function measurements, Ultramicroscopy, том:90, 2002, стр.:85-95, Ref, Web of Science, в сътрудничество с чуждестранни учени 2002
107 D.S. Valkovska, K.D. Danov, I.B. Ivanov, Stability of draining plane-parallel films containing surfactants, Advance in Colloid and Interface Science, том:96, 2002, стр.:101-129, Ref, Web of Science 2002
108 K. D. Danov, B. Pouligny, P. A. Kralchevsky, Capillary Forces between Colloidal Particles Confined in a Liquid Film: The Finite-Meniscus Problem, Langmuir, vol:17, 2001, pages:6599-6609, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q1 (2001), International 2001
109 K. Danov, R. Danev, K. Nagayama, Electric charging of thin films measured using the contrast transfer function, Ultramicroscopy, том:87, 2001, стр.:45-54, Ref, Web of Science, в сътрудничество с чуждестранни учени 2001
110 D.S. Valkovska, K.D. Danov, Influence of ionic surfactants on the drainage velocity of thin liquid films, Journal of Colloid and Interface Science, vol:241, 2001, pages:400-412, Ref, Web of Science 2001
111 K.D. Danov, On the viscosity of dilute emulsions, Journal of Colloid and Interface Science, vol:235, 2001, pages:144-149, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q1 (2001) 2001
112 P. A. Kralchevsky, N. D. Denkov, K. D. Danov, Particles with an Undulated Contact Line at a Fluid Interface: Interaction between Capillary Quadrupoles and Rheology of Particulate Monolayers, Langmuir, vol:17, 2001, pages:7694-7705, Ref, IR , SCOPUS, SJR (1.04 - 2020), SCOPUS Quartile: Q1 (2001) 2001
113 G. Brenn, D. Valkovska, K.D. Danov, The formation of satellite droplets by unstable binary drop collisions, Physics of Fluids, vol:13, 2001, pages:2463-2477, Ref, Web of Science, International 2001
114 K.D. Danov, V.L. Kolev, P.A. Kralchevsky, G. Broze, A. Mehreteab, Adsorption Kinetics of Ionic Surfactants after a Large Initial Perturbation. Effect of Surface Elasticity, Langmuir, vol:16, 2000, pages:2942-2956, doi:10.1021/la9910428, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q1 (2000), International, PhD 2000
115 D.S. Valkovska, K.D. Danov, Determination of bulk and surface diffusion coefficients from experimental data for thin liquid film drainage, Journal of Colloid and Interface Science, том:223, 2000, стр.:314-316, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q1 (2000) 2000
116 R.I. Dimova, K.D. Danov, B. Pouligny, I.B. Ivanov, Drag of a solid particle trapped in a thin film or at an interface: influence of surface viscosity and elasticity, Journal of Colloid and Interface Science, vol:226, 2000, pages:35-43, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q1 (2000), International 2000
117 D.S. Valkovska, K.D. Danov, I.B. Ivanov, Effect of surfactants on the stability of films between two colliding small bubbles, Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, vol:175, 2000, pages:179-192, Ref, Web of Science 2000
118 K.D. Tachev, J.K. Angarska, K.D. Danov, P.A. Kralchevsky, Erythrocyte Attachment to Substrates: Determination of Membrane Tension and Adhesion Energy, Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, vol:19, 2000, pages:61-80, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q1 (2000), PhD 2000
119 D.S. Valkovska, P.A. Kralchevsky, K.D. Danov, G. Broze, A. Mehreteab, The Effect of Oil Solubility on the Oil Drop Entry at Water-Air Interface, Langmuir, том:16, 2000, стр.:8892-8902, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q1 (2000), в сътрудничество с чуждестранни учени, PhD 2000
120 K.D. Danov, R. Dimova, B. Pouligny, Viscous drag of a solid sphere straddling a spherical or flat surface, Physics of Fluids, vol:12, 2000, pages:2711-2722, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q1 (2000), International 2000
121 K.D. Danov, P.M. Vlahovska, P.A. Kralchevsky, G. Broze, A. Mehreteab, Adsorption Kinetics of Ionic Surfactants with Detailed Account for the Electrostatic Interactions: Effect of the Added Electrolyte, Colloids & Surfaces A , том:156, 1999, стр.:389-411, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q2 (1999), в сътрудничество с чуждестранни учени, PhD 1999
122 K.D. Danov, D.S. Valkovska, I.B. Ivanov, Effect of surfactants on the film drainage, J. Colloid Interface Sci., vol:211, 1999, pages:291-303, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q1 (1999) 1999
123 R. Dimova, C. Dietrich, A. Hadjiski, K.D. Danov, B. Pouligny, Falling ball viscosimetry of gain vesicle membranes: finite–size effects, European Physical Journal B, vol:12, 1999, pages:589-598, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q1 (1999), International 1999
124 I.B. Ivanov, K.D. Danov, P.A. Kralchevsky, Flocculation and Coalescence of Micron-size Emulsion Droplets, Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, vol:152, 1999, pages:161-182, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q2 (1999) 1999
125 K. Velikov, K. Danov, M. Angelova, C. Dietrich, B. Pouligny, Motion of a massive particle attached to a spherical interface: statistical properties of the particle path, Colloids and Surfaces A, том:149, 1999, стр.:245-251, Ref, в сътрудничество с чуждестранни учени 1999
126 D.S. Valkovska, K.D. Danov, I.B. Ivanov, Surfactants role on the deformation of colliding small bubbles, Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, vol:156, 1999, pages:547-566, Ref, Web of Science 1999
127 P.A. Kralchevsky, K.D. Danov, G. Broze, A. Mehreteab, Thermodynamics of Ionic Surfactant Adsorption with Account for the Counterion Binding: Effect of Salts of Various Valency, Langmuir, vol:15, 1999, pages:2351-2365, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q1 (1999), International 1999
128 R.G. Alargova, K.D. Danov, P.A. Kralchevsky, G. Broze, A. Mehreteab, Growth of Giant Rod-Like Micelles of Ionic Surfactant in the Presence of Al3+ Counterions, Langmuir, vol:14, 1998, pages:4036-4049, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q1 (1998), International, PhD 1998
129 T.D. Gurkov, K.D. Danov, N. Alleborn, H. Raszillier, Role of Surface Forces in the Stability of Evaporating Thin Liquid Films that Contain Surfactant Micelles, J. Colloid Interface Sci., том:198, 1998, стр.:224-240, Ref, Web of Science, в сътрудничество с чуждестранни учени 1998
130 K.D. Danov, V.N. Paunov, N. Alleborn, H. Raszillier, F. Durst, Stability of evaporating two–layered liquid film in the presence of surfactant – I. The equations of lubrication approximation, Chemical Engineering Science, vol:53, 1998, pages:2809-2822, Ref, Web of Science, International 1998
131 K.D. Danov, V.N. Paunov, S.D. Stoyanov, N. Alleborn, H. Raszillier, F. Durst, Stability of evaporating two–layered liquid film in the presence of surfactant – II. Linear analysis, Chemical Engineering Science, том:53, 1998, стр.:2823-2837, Ref, Web of Science, в сътрудничество с чуждестранни учени 1998
132 V.N. Paunov, K.D. Danov, N. Alleborn, H. Raszillier, F. Durst, Stability of evaporating two–layered liquid film in the presence of surfactant – III. Non–linear stability analysis, Chemical Engineering Science, том:53, 1998, стр.:2839-2857, Ref, Web of Science, в сътрудничество с чуждестранни учени 1998
133 K.D. Danov, T.D. Gurkov, H. Raszillier, F. Durst, Stokes Flow Caused by the Motion of a Rigid Sphere Close to a Viscous Interface, Chem. Eng. Sci., vol:53, issue:19, 1998, pages:3413-3434, Ref, Web of Science, International 1998
134 K.D. Danov, N. Alleborn, H. Raszillier, F. Durst, The stability of evaporating thin liquid films in the presence of surfactant. I. Lubrication approximation and linear analysis, Physics of Fluids, vol:10, 1998, pages:131-143, Ref, Web of Science, International 1998
135 P.M. Vlahovska, K.D. Danov, A. Mehreteab, G. Broze, Adsorption kinetics of ionic surfactants with detailed account for the electrostatic interactions. I. No added electrolyte, Journal of Colloid and Interface Science, vol:192, 1997, pages:194-206, Ref, Web of Science, International 1997
136 E. S. Basheva, K. D. Danov, P. A. Kralchevsky, Experimental Study of Particle Structuring in Vertical Stratifying Films from Latex Suspensions, Langmuir, vol:13, 1997, pages:4342-4348, doi:10.1021/la970145s, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q1 (1997) 1997
137 K.D. Danov, T.D. Gurkov, T. Dimitrova, I.B. Ivanov, D. Smith, Hydrodynamic theory for spontaneously growing dimple in emulsion films with surfactant mass transfer, Journal of Colloid and Interface Science, vol:188, 1997, pages:313-324, Ref, Web of Science, International 1997
138 T.S. Horozov, P.A. Kralchevsky, K.D. Danov, I.B. Ivanov, Interfacial Rheology and Kinetics of Adsorption from Surfactant Solutions, J. Disp. Sci. Technol., том:18, 1997, стр.:593-607, doi:10.1080/01932699708943761, Ref, IF, IF (1.454 - 2017), SCOPUS Quartile: Q3 (1997), PhD 1997
139 K. Velikov, C. Dietrich, A. Hadjiski, K.D. Danov, B. Pouligny, Motion of a massive microsphere bound to a spherical vesicle, Europhysics Letters, том:40, 1997, стр.:405-410, Ref, Web of Science, в сътрудничество с чуждестранни учени 1997
140 R.G. Alargova, K.D. Danov, J.T. Petkov, P.A. Kralchevsky, G. Broze, A. Mehreteab, Sphere-to-Rod Transition in the Shape of Anionic Surfactant Micelles Determined by Surface Tension Measurements, Langmuir, vol:13, 1997, pages:5544-5551, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q1 (1997), International, PhD 1997
141 O.D. Velev, K.D. Danov, I.B. Ivanov, Stability of emulsions under static and dynamic conditions, J. Disp. Sci. Technol., том:18, 1997, стр.:625-645, Ref, Web of Science 1997
142 K.D. Danov, P. Vlahovska, T. Horozov, C.D. Dushkin, P. A. Kralchevsky, A. Mehreteab, G. Broze, Adsorption from Micellar Surfactant Solutions: Nonlinear Theory and Experiment, J. Colloid Interface Sci., том:183, 1996, стр.:223-235, doi:10.1006/jcis.1996.0537, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q1 (1996), в сътрудничество с чуждестранни учени, PhD 1996
143 T.S. Horozov, C.D. Dushkin, K.D. Danov, L.N. Arnaudov, O.D. Velev, A. Mehreteab, G. Broze, Effect of the surface expansion and wettability of the capillary on the dynamic surface tension measured by the maximum bubble pressure method, Colloids Surfaces A , том:113, 1996, стр.:117-126, Ref, Web of Science, в сътрудничество с чуждестранни учени 1996
144 J.T. Petkov, K.D. Danov, N.D. Denkov, R. Aust, F. Durst, Precise method for measuring the shear surface viscosity of surfactant monolayers, Langmuir, vol:12, 1996, pages:2650-2653, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q1 (1996), International 1996
145 N.D. Denkov, D.N. Petsev, K.D. Danov, Flocculation of deformable emulsion droplets. I. Droplet shape and line tension effects, Journal of Colloid and Interface Science, vol:176, 1995, pages:189-200, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q1 (1995) 1995
146 K.D. Danov, R. Aust, F. Durst, U. Lange, Influence of the surface viscosity on the drag and torque coefficients of a solid particle in a thin liquid layer, Chem. Eng. Sci. , том:50, 1995, стр.:263-277, Ref, Web of Science, в сътрудничество с чуждестранни учени 1995
147 K.D. Danov, R. Aust, F. Durst, U. Lange, Influence of the surface viscosity on the hydrodynamic resistance and surface diffusivity of a large Brownian particle, Journal of Colloid and Interface Science, vol:175, 1995, pages:36-45, Ref, Web of Science 1995
148 J.T. Petkov, N.D. Denkov, K.D. Danov, O.D. Velev, R. Aust, F. Durst, Measurement of the drag coefficient of spherical particles attached to fluid interfaces, Journal of Colloid and Interface Science, vol:172, 1995, pages:147-154, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q1 (1995), International 1995
149 K.D. Danov, R. Aust, F. Durst, U. Lange, On the slow motion of an interfacial viscous droplet in a thin liquid layer, Chem. Eng. Sci., том:50, 1995, стр.:2943-2955, Ref, Web of Science, в сътрудничество с чуждестранни учени 1995
150 K.D. Danov, R. Aust, F. Durst, U. Lange, Slow motions of a solid spherical particle close to a viscous interface, Int. J. Multiphase Flow, том:21, брой:6, 1995, стр.:1169-1180, Ref, Web of Science, в сътрудничество с чуждестранни учени 1995
151 K.D. Danov, I.B. Ivanov, T.D. Gurkov, R.P. Borwankar, Kinetic model for the simultaneous processes of flocculation and coalescence in emulsion systems, Journal of Colloid and Interface Science, vol:167, 1994, pages:8-17, Ref, Web of Science, International 1994
152 K.D. Danov, N.D. Denkov, D.N. Petsev, I.B. Ivanov, R. Borwankar, Coalescence dynamics of deformable Brownian emulsion droplets, Langmuir, vol:9, 1993, pages:1731-1740, Ref, Web of Science, International 1993
153 N.D. Denkov, D.N. Petsev, K.D. Danov, Interaction between deformable Brownian droplets, Phys. Rev. Lett. , том:71, брой:19, 1993, стр.:3226-3229, Ref, Web of Science 1993
154 M. Förster, K. Danov, U. Schwarz, Numerische modellstudie zu auswirkungen wandernder atmosphärischer störungen auf die obere ionosphäre und plasmasphäre, Kleinheubacher Berichte, том:36, 1993, стр.:389-398, в сътрудничество с чуждестранни учени 1993
155 K.D. Danov, D.N. Petsev, N.D. Denkov, R. Borwankar, Pair interaction energy between deformable drops and bubbles, Journal of Chemical Physics, том:99, 1993, стр.:7179-7189, Ref, IR , SCOPUS, SJR (1.07 - 2020), SCOPUS Quartile: Q1 (1993), в сътрудничество с чуждестранни учени 1993
156 S. Cartaleva, A. Andreevsky, I. Pamukchiev, S. Gateva, K. Danov, I. Mastikov, M. Kartalev, N. Ilkov, Frequency stabilization of high gas pressure heliumneon laser, Bulg. Journal of Physics, том:17, 1990, стр.:350-359 1990
157 К.Д. Данов, М.Д. Карталев, Влияние уединенных, горизонтально распространяющихся волн на рaспределение электронной концентрации в ионосфере, Геомагнетизм и аэрономия, том:XXIX, 1989, стр.:81-85 1989
158 К.Д. Данов, Об одной модели уединенных внутренних гравитационных волн в беграничной изотермической атмосфере, Геомагнетизм и аэрономия, том:XXIX, 1989, стр.:343-344 1989
159 К. Данов, М. Карталев, М. Рудерман, Д. Самарджиев, Нахождение пространственного расположения источника акустико–гравитационных волн, Бълг. геофизично сп., том:XIV, 1988, стр.:3-9, в сътрудничество с чуждестранни учени 1988
160 D. Vandev, K. Danov, P. Mateev, P. Petrov, M. Kartalev, N. Trendafilov, Z.K. Smith, M. Dryer, Development of a realtime algorithm for detection of solar wind discontinuities, Astrophys. Space Sci. , том:120, 1986, стр.:211-221, Ref, в сътрудничество с чуждестранни учени 1986
161 D. Vandev, K. Danov, P. Mateev, P. Petrov, M. Kartalev, N. Trendafilov, Z.K. Smith, M. Dryer, Development of a realtime algorithm for detection of solar wind discontinuities, Astrophys. Space Sci. , том:120, 1986, стр.:211-221 1986
162 Е.А. Гаврилова, Е.Г. Ерошенко, В.А. Стяжкин, Н.А. Эйсмонт, К. Данов, П. Петров, Визуализация магнитных измерении на спутнике "Прогноз–7", Пр. 1064 ИКИ АН СССР, 1986, стр.:1-74, в сътрудничество с чуждестранни учени 1986
163 М.Н. Боярский, Е.Г. Ерошенко, С.И. Климов, М.Я. Натензон, С.А. Романов, В.А. Стяжкин, Н.А. Эйсмонт, К. Данов, М. Карталев, Визуализация медленых (Т > 10 с) вариации магнитного поля в межпланетной среде и внешней магнитосфере: методика и некоторые резултаты, Пр. 1158 ИКИ АН СССР, 1986, стр.:1-70, в сътрудничество с чуждестранни учени 1986
164 К.Д. Данов, Из опыта по обучению использования авторского языка PILOT, в кн.: Проблемы информатики и ее применения в управлении, обучении и научных исследованиях, III Семинар, 1986, стр.:102-106 1986
165 Г.П. Василев, К.Д. Данов, Расчет распределения концентрации цинка при монофазной диффузии в кобальте и меди, Физика металлов и металловедение, том:61, 1986, стр.:35-39 1986
166 К.Д. Данов, М.Д. Карталев, Влияние на електрическите токове от полярните ширини върху движението на неутралната компонента в термосферата, в кн.: Теоретична и приложна механика, V Конгрес, Доклади, том:1, 1985, стр.:580-585 1985
167 И. Ганчев, Й. Кучинов, Т. Данова, К. Данов, Из опита компютеризации обучения в школах Болгарии, Математика в школе, том:6, 1985, стр.:70-72 1985
168 К. Данов, Обощение гидродинамичской модели ионосферной плазмы. Феноменологическая теория, Годишник СУ, Механика, том:79, 1985, стр.:179-190 1985
169 К. Данов, В. Павлов, Т. Данова, Програмиране на БЕЙСИК за персонални микрокомпютри. Вградени функции. Масиви и променливи с индекси. Прости и вложени цикли, Обучението по математика, том:1, 1985, стр.:15-21 1985
170 К. Данов, В. Павлов, Т. Данова, Програмиране на БЕЙСИК за персонални микрокомпютри. Подпрограми и функции. Допълнителни възможности за въвеждане на информация. Пряко зареждане и използване съдържанието на клетка от паметта. Обръщение към машинни модули, Обучението по математика, том:3, 1985, стр.:15-21 1985
171 К. Данов, В. Павлов, Т. Данова, Програмиране на БЕЙСИК за персонални микрокомпютри. Програмна обработка на прекъсванията. Разпределение на паметта. Оператори за проследяване реда на изпълнение на програмата. Регулиране на паметта и работа с касетофон, Обучението по математика, том:4, 1985, стр.:10-17 1985
172 К. Данов, В. Павлов, Т. Данова, Програмиране на БЕЙСИК за персонални микрокомпютри. Управление на текстовия режим, Графичен режим, Обучението по математика, том:2, 1985, стр.:29-35 1985
173 К.Д. Данов, Об одном классе спектральных задач, содержащих собственые значения в краевых условиях, Теоретична и приложна механика, том:2, 1984, стр.:74-77 1984
174 К. Данов, В. Павлов, Т. Данова, Програмиране на БЕЙСИК за персонални микрокомпютри, Обучението по математика, том:6, 1984, стр.:14-21 1984
175 К.Д. Данов, М.С. Рудерман, Нелинейные волны на мелкой воде в присутствии горизонтального магнитного поля, Механика жидкости и газа, 1983, стр.:110-115, Ref, в сътрудничество с чуждестранни учени 1983
176 К.Д. Данов, М.Д. Карталев, М.С. Рудерман, Горизонтально распространяющиеся уединенные волны в верхней атмосфере, Бълг. геофизично списание , том:3, брой:VIII, 1982, стр.:29-37, в сътрудничество с чуждестранни учени 1982
177 М.С. Рудерман, К.Д. Данов, М.Д. Карталев, Горизонтально распространящиеся волны в атмосфере, в кн.: Теоретична и приложна механика, IV Конгрес, Доклади, том:1, 1981, стр.:951-956, в сътрудничество с чуждестранни учени 1981
178 К.Д. Данов, Равновесие и устойчивость свободной поверхности тяжелой жидкости между двумя вертикальными слабо искривленными заряженными поверхностями, Магнитная гидродинамика, брой:2, 1979, стр.:55-58 1979
Статия в поредица
1 P.A. Kralchevsky, K.D. Danov, Chemical Physics of Colloid Systems and Interfaces, Handbook of Surface and Colloid Chemistry, Fourth Updated Edition, Chapter 4, editor/s:K.S. Birdi, Publisher:CRC Press, 2015, pages:247-412, doi:10.1201/b18633-5, Ref, Web of Science 2015
2 P.A. Kralchevsky, K.D. Danov, Interactions between Particles at a Fluid Interface, Surfactant Science, vol:147, Nanoscience: Colloidal and Interfacial Aspects, editor/s:V.M. Starov, Publisher:CRC Press, New York, 2010, pages:397-435, Ref 2010
3 P.A. Kralchevsky, K.D. Danov, N.D. Denkov, Chemical Physics of Colloid Systems and Interfaces, Handbook of Surface and Colloid Chemistry, Third Edition, Chapter 7, редактор/и:K.S. Birdi, издателство:CRC Press, New York, 2008, стр.:197-377, doi:10.1201/9781420007206.ch7, Ref 2008
4 P. A. Kralchevsky, K. D. Danov, N. D. Denkov, Chemical Physics of Colloid Systems and Interfaces, Handbook of Surface and Colloid Chemistry, Second Updated Edition, Chapter 5, editor/s:K. S. Birdi, Publisher:CRC Press, New York, 2002, pages:137-344, Ref, Web of Science 2002
5 K.D. Danov, P.A. Kralchevsky, I.B. Ivanov, Dynamic Processes in Surfactant Stabilized Emulsions, Encyclopedic Handbook of Emulsion Technology, editor/s:J. Sjöblom, Publisher:Marcel Dekker, New York, 2001, pages:621-659, Ref, Web of Science 2001
6 K.D. Danov, P.A. Kralchevsky, I.B. Ivanov, Equilibrium and Dynamics of Surfactant Adsorption Monolayers and Thin Liquid Films, Surfactant Science, vol:82, Handbook of Detergents, Part A: Properties , editor/s:G. Broze, Publisher:Marcel Dekker, New York, 1999, pages:303-418, Ref 1999
7 P.A. Kralchevsky, K.D. Danov, N.D. Denkov, Chemical Physics of Colloid Systems and Interfaces, Handbook of Surface and Colloid Chemistry, First Edition, редактор/и:K.S. Birdi, издателство:CRC Press, New York, 1997, стр.:333-490, Ref 1997
8 P.A. Kralchevsky, K.D. Danov, I.B. Ivanov, Thin Liquid Film Physics, Surfactant Science, том:57, Foams: theory, measurements and applications, редактор/и:R.K. Prud'homme and S.A. Khan, издателство:Marcel Dekker, New York, 1996, стр.:1-98, Ref 1996
9 P.A. Kralchevsky, K.D. Danov, I.B. Ivanov, Thin Liquid Film Physics, Foams: Theory, Measurements and Applications, редактор/и:R.K. Prud’homme, издателство:Marcel Dekker, 1995, стр.:1-97, Ref, Web of Science 1995
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 P.A. Kralchevsky, K.D. Danov, S.E. Anachkov, G.S. Georgieva, Self-Assembly of Molecules and Colloid Particles in the Design of Advanced Materials and Products, Proceedings of UNITECH 2016, издателство:Univ. Publ. House V. Aprilov, Gabrovo, 2016, стр.:37-46, doi:ISSN 1313-230X, PhD 2016
2 K.D. Danov, Effect of surfactants on drop stability and thin film drainage, Fluid Mechanics of Surfactant and Polymer Solutions, редактор/и:V. Starov, I.B. Ivanov, издателство:Springer, New York, 2004, стр.:1-38, Ref, Web of Science 2004
3 K.D. Danov, I.B. Ivanov, Critical film thickness and coalescence in emulsions, Second World Congress on Emulsions, Proceedings, Publisher:Paris, France, No. 2–3–154, 1997 1997
4 P.A. Kralchevsky, N.D. Denkov, K.D. Danov, D.N. Petsev, Effect of droplet deformability and surface forces on flocculation, Second World Congress on Emulsions, Proceedings, издателство:Paris, France, , 1997 1997
5 K.D. Danov, P.M. Vlahovska, P.A. Kralchevsky, Effect of micelles and electrolyte on the adsorption kinetics, Second World Congress on Emulsions, Proceedings, издателство:Paris, France, , 1997 1997
6 K.D. Danov, I.B. Ivanov, P.A. Kralchevsky, Interfacial rheology and emulsion stability, Second World Congress on Emulsions, Proceedings, издателство:Paris, France, , 1997 1997
7 T. D. Gurkov, K. D. Danov, O. D. Velev, I. B. Ivanov, R. P. Borwankar, Stability of Liquid Films in Non-Preequilibrated Emulsions, Proceedings of the Second World Congress on Emulsion (CME97), 1997, стр.:1-6, Ref, в сътрудничество с чуждестранни учени 1997
8 T. Horozov, K. Danov, P. Kralchevsky, I. Ivanov, R. Borwankar, A local approach in interfacial rheology: theory and experiment, First World Congress on Emulsions, Proceedings, издателство:Paris, France, , 1993, в сътрудничество с чуждестранни учени 1993
9 K. Danov, O. Velev, I. Ivanov, R. Borwanкар, Bancroft rule and hydrodynamic stability of thin films and emulsions, First World Congress on Emulsions, Proceedings, издателство:Paris, France, , 1993, в сътрудничество с чуждестранни учени 1993
10 K. Danov, M. Kartalev, Propagation of polar region generated disturbances. Spherical approach, Theoretical and Applied Mechanics, VI Congress, Proceedings, 1990, стр.:294-297 1990
11 А.Х. Андреевски, Н.И. Ксенофонова, М.Д. Карталев, И.Ц. Памукчиев, К. Данов, Система за синхронизирано събиране на информация при комплексни пространствено отдалечени експерименти, Теоретична и приложна механика, VI Конгрес, Доклади, 1990, стр.:32-37 1990
12 K.D. Danov, M.D. Kartalev, A possible mechanism of ionospheric ionization density variations caused by sudden commencement, Polar Geomagnetic Phenomena, International Symposium, издателство:Souzdal, USSR, 1988, стр.:127-134 1988
13 I.P. Mastikov, K.D. Danov, M.D. Kartalev, Patterns of open magnetic field lines sited on the dayside magnetopause, Polar Geomagnetic Phenomena, International Symposium, издателство:Souzdal, USSR, 1988, стр.:135-139 1988
14 K. Danov, I.B. Ivanov, Z. Zapryanov, E. Nakache,, S. Raharimalala, Marginal stability of emulsion thin films, Proceedings of the Conference of Synergetics, Order and Chaos, редактор/и:M.G. Velarde, издателство:World Scientific, Singapore, 1987, стр.:178-192, Ref, в сътрудничество с чуждестранни учени 1987
Студия в поредица
G. Lyutskanova-Zhekova, K. Danov, Effect of ionic strength on the electro-dipping force, Numerical Methods and Applications, issue:LNCS 11189, editor/s:G. Nikolov, N. Kolkovska, K. Georgiev, Publisher:Springer, 2019, pages:433-440, Ref, Web of Science 2019
Участие в конференция
1 Постер, K. Marinova, T. Slavova , R. Stanimirova , K. Danov, Artificial skin characterization for cleansing observation and quantification 2023
2 Секционен доклад, Маноела Алексиева, Р. Станимирова, Кр. Данов, Й. Петков, Взаимодействие на катионни и нейонни повърхностно активни вещества 2023
3 Секционен доклад, Татяна Славова, Кр. Маринова, Р. Станимирова, Кр. Данов, Почистване на изкуствена кожа: оптично наблюдение и охарактеризиране 2023
4 Секционен доклад, G. Radulova, K. Danov, K. Marinova, M. Georgiev, Critical micelle concentration, size and aggregation number of zwitterionic surfactant micelles: Theory vs. Experiments 2023
5 Секционен доклад, Ралица Узунова, Р. Станимирова, Кр. Данов, Т. Гърков, Кинетика на адсорбция на летливи амфифили и последваща десорбция от наситена водна капка към въздуха 2023
6 Секционен доклад, T. Slavova, G. Radulova, M. Georgiev, K. Danov, Investigation of giant micellar structures in mixed surfactant solutions: emulsification properties and rheology 2023
7 Секционен доклад, M. Georgiev, K. Danov, G. Radulova, S. Stoyanov, E. Pelan, Phase separation of saturated micellar network and its potential applications for nanoemulsification; Hardening of particle/water/oil three-phase dispersions due to capillary bridges with applications for new products and materials 2023
8 Секционен доклад, R. Uzunova, K. Danov, T. Gurkov, R. Stanimirova, Kinetics of adsorption of volatile amphiphiles and subsequent desorption from saturated water drop 2023
9 Секционен доклад, V. Yavrukova, K. Danov, R. Stanimirova, T. Slavova, Y.W. Ung, A.T.K. Suan, H. Xu, J. Petkov, Solubility of ionic surfactants below their Krafft point in mixed micellar solutions: Phase diagrams for methyl ester sulfonates and ionic cosurfactants 2023
10 Секционен доклад, Диана Ковачева, В. Яврукова, Кр. Маринова, Кр. Данов, Й. Петков, Омокряне и морфология на слоеве от катионни и нейонни ПАВ върху твърди повърхности 2023
11 Секционен доклад, G. Radulova, K. Danov, K. Marinova, M. Georgiev, Critical micelle concentration, size and aggregation number of zwitterionic surfactant micelles: Theory vs. Experiments 2023
12 Постер, V. Yavrukova , G. Radulova , K. Danov, Hui Xu , Y.W. Ung, J. Petkov, Rheology of mixed solutions of sulfonated methyl esters and betaine in relation to the growth of giant micelles 2022
13 Секционен доклад, K.D. Danov, K.G. Marinova, G.M. Radulova, M.T. Georgiev, Molecular thermodynamics of micelles from zwitterionic surfactants 2022
14 Постер, R. Uzunova, K.Danov, R. Stanimirova, T. Gurkov, Kinetics of transfer of volatile amphiphiles from vapors to surfactant solution drops 2022
15 Секционен доклад, G. Radulova, K. Danov, T. Stancheva, Rheological properties of micellar solutions and bicontinuous micellar phases 2022
16 Секционен доклад, Gergana Radulova, Tatiana Slavova and Krassimir Danov, Encapsulation of fragrances and oils by core-shell structures from silica nanoparticles, surfactant and polymer: Theory 2021
17 Пленарен доклад, Theodor Gurkov, Krassimir Danov, Rumyana Stanimirova, Ralitsa Uzunova, and Larisa Tsarkova, Surface Activity and Mass Transport Effects during Evaporation of Volatile Aroma Compounds 2021
18 Секционен доклад, P.A. Kralchevsky, K.D. Danov, S.D. Stoyanov, J.L. Cook, I.P. Stott, Understanding the factors that promote the growth of giant wormlike micelles in mixed surfactant solutions 2019
19 Постер, K.G. Marinova, G.M. Radulova, T.G. Slavova, P.A. Kralchevsky, E.S. Basheva, K.D. Danov, Encapsulation of oils and fragrances by core-in-shell structures from silica particles, polymers and surfactants: The brick-and-mortar concept 2019
20 Секционен доклад, K.D. Danov, P.A. Kralchevsky, S.D. Stoyanov, E.G. Pelan, Growth of wormlike micelles in nonionic surfactant solutions: Quantitative theory vs. Experiment 2018
21 Постер, M.T. Georgiev, P.A. Kralchevsky, K.D. Danov, T.D. Gurkov, G.M. Radulova, S.D. Stoyanov, E.G. Pelan, Hardening of particle/water/oil three-phase dispersions due to capillary bridges 2018
22 Постер, R.D. Stanimirova, V.I. Ivanova, K.D. Danov, P.A. Kralchevsky, J.T. Petkov, Sulfonated methyl esters, linear alkylbenzene sulfonates and their mixtures: micellization and effect of Ca2+ ions 2018
23 Секционен доклад, G.M. Radulova, K.D. Danov, P.A. Kralchevsky, E.S. Basheva, S.D. Stoyanov, Surface shear rheology of adsorption layers from the protein hydrophobin and its mixtures with other proteins: experiment and theoretical model 2017
24 Секционен доклад, M.T. Georgiev, K.D. Danov, P.A. Kralchevsky, G.M. Radulova, T.D. Gurkov, S.D. Stoyanov, E.G. Pelan, Rheology of particle/water/oil three-phase dispersions: Aqueous vs. oily capillary bridges 2017
25 Секционен доклад, P.A. Kralchevsky, M.T. Georgiev, K.D. Danov, G.M. Radulova, T.D. Gurkov, S.D. Stoyanov, E.G. Pelan, Hardening of particle/water/oil three-phase dispersions due to capillary bridges with applications for new products and materials 2017
26 Секционен доклад, R.D. Stanimirova, V.I. Ivanova, K.D. Danov, P.A. Kralchevsky, J.T. Petkov, Sulfonated methyl esters, linear alkylbenzene sulfonates and their mixed solutions: micellization and effect of Ca2+ ions 2017
27 Пленарен доклад, P.А. Kralchevsky, K.D. Danov, M.T. Georgiev, G.M. Radulova, T.D. Gurkov, S.D. Stoyanov, E.G. Pelan, Hardening of three-phase dispersions particles/water/oil due to capillary bridges with applications for new products and materials 2017
28 Постер, K.D. Danov, P.A. Kralchevsky, G.M. Radulova, S.D. Stoyanov, E.G. Pelan, J.T. Petkov, Interfacial Shear Rheology of Protein Adsorption Layers: Viscoelastic Thixotropic Model vs. Experiment 2017
29 Постер, L.M. Dimitrova, M.P. Boneva , K.D. Danov, P.A. Kralchevsky, E.S. Basheva, K.G. Marinova, J.T. Petkov, S.D. Stoyanov, Limited coalescence and Ostwald ripening in emulsions stabilized by hydrophobin HFBII and milk proteins 2017
30 Постер, V.I. Ivanova, K.D. Danov, R.D. Stanimirova, P.A. Kralchevsky, E.S. Basheva, J.T. Petkov, Sulfonated methyl esters of fatty acids in aqueous solutions: Interfacial and micellar properties 2017
31 Пленарен доклад, P.А. Kralchevsky, K.D. Danov, S.A. Anachkov, Structural and adhesive surface forces in relation to the attachment / detachment of colloidal particle to surfaces 2017
32 Постер, S.E. Anachkov, G.S. Georgieva, P.A. Kralchevsky, D. Danino, L. Abezgauz, I. Lieberwirth, K.D. Danov, K. Koynov, Resonance micellar growth in mixed surfactant solutions: Rheology and cryo-TEM imaging 2016
33 Постер, V.I. Ivanova, K.D. Danov, R.D. Stanimirova, P.A. Kralchevsky, E.S. Basheva, J.T. Petkov, Sulfonated methyl esters of fatty acids: Interfacial and micellar properties 2016
34 Пленарен доклад, P.A. Kralchevsky, S.E. Anachkov, K.D. Danov, Effect of fatty alcohols and surfactant hydrolysis products on the rheology and stability of shampoo-type formulations 2016
35 Пленарен доклад, K.D. Danov, P.A. Kralchevsky, S. Anachkov, Molecular thermodynamic model of wormlike micelle growth in nonionic, zwitterionic, ionic, and mixed surfactant solutions 2016
36 Пленарен доклад, P.A. Kralchevsky, K.D. Danov, S.E. Anachkov, G.S. Georgieva, Self-assembly of molecules and colloid particles in the design of advanced materials and products 2016
37 Секционен доклад, P.A. Kralchevsky, K.D. Danov, E.S. Basheva, Effect of ionic correlations on the surface forces in thin liquid films: Influence of multivalent coions and extended theory 2016
38 Постер, P. Kralchevsky, K. Danov, R. Stanimirova, H. Xu, Physicochemical characterization of sulphonated methyl esters (Palmofonate) via “computer” purification method 2016
39 Постер, V.P. Petseva, G.S. Georgieva, S.E. Anachkov, K.D. Danov, P.A. Kralchevsky, Determination of the solubility products of silver, calcium and zinc carboxylates: Temperature and paraffin chain length dependencies 2016
40 Постер, M.T. Georgiev, G.M. Radulova, S.S. Tzocheva, T.D. Gurkov, K.D. Danov, P.A. Kralchevsky, S.D. Stoyanov, E.G. Pelan, Solidification of oil-continuous three-phase dispersions with silica particles 2016
41 Пленарен доклад, K.D. Danov, P.A. Kralchevsky, S. Anachkov, Analytical model of core PC surfactants chassis and their sensitivity and their sensitivity to physical and chemical instability – Summary of theoretical results 2016
42 Постер, L.M. Dimitrova, M.P. Boneva, K.D. Danov, P.A. Kralchevsky, E.S. Basheva, K.G. Marinova, J.T. Petkov, S.D. Stoyanov, Limited coalescence and Ostwald ripening in emulsions stabilized by hydrophobin HFBII and milk proteins 2016
43 Постер, G.M. Radulova, K.D. Danov, P.A. Kralchevsky, J.T. Petkov, S.D. Stoyanov, Shear rheology of hydrophobin adsorption layers at oil/water interfaces and data interpretation in terms of a viscoelastic thixotropic model 2015
44 Секционен доклад, P.A. Kralchevsky, G.S. Georgieva, S.E. Anachkov, K.D. Danov, D. Danino, L. Abezgauz, I. Lieberwirth, K. Koynov, K.P. Ananthapadmanabhan, Sharp peaks in viscosity of mixed surfactant solutions due to “resonance” micelle growth: Experiment and interpretation 2015
45 Секционен доклад, P.A. Kralchevsky, K.D. Danov, R.D. Stanimirova, K.G. Marinova, S.D. Stoyanov, T.B.J. Blijdenstein, A. Cox, E.G. Pelan, Adhesion of bubbles and drops to solid surfaces, and anisotropic surface tensions studied by capillary meniscus dynamometry 2015
46 Пленарен доклад, P.A. Kralchevsky, P.V. Petkov, K.D. Danov, Monolayers of charged particles at a liquid interface: Surface pressure vs. area isotherms and effect of electrolyte 2015
47 Секционен доклад, P.A. Kralchevsky, K.D. Danov, S.S. Tzocheva, G.S. Georgieva, A.J. Post, K.P. Ananthapadmanabhan, Construction of phase diagrams for mixtures of two surfactants, one of them below, and the other one - above the Krafft's point 2015
48 Секционен доклад, K.G. Marinova, K.D. Danov, R.D. Stanimirova, P.A. Kralchevsky, E.S. Basheva, T.B.J. Blijdenstein, S.D. Stoyanov, Capillary meniscus dynamometry – method for determining the surface tension of drops and bubbles with isotropic and anisotropic surface stress distributions 2015
49 Секционен доклад, P.A. Kralchevsky, P.V. Petkov, K.D. Danov, Monolayers of charged particles at a liquid interface; Surface pressure vs. area isotherms and effect of electrolyte 2015
50 Пленарен доклад, P.A. Kralchevsky, K.D. Danov, P.V. Petkov, Soft electrostatic repulsion in particle monolayers at liquid interfaces: Surface pressure and effect of aggregation 2015
51 Пленарен доклад, Красимир Данов, Application of the Mehler-Fox integral transform to the solution of electrostatic problems 2015
52 Секционен доклад, P.A. Kralchevsky, K.D. Danov, S.E. Anachkov, Depletion forces in micellar surfactant solutions and summary of recent studies 2015
53 Пленарен доклад, P.A. Kralchevsky, K.D. Danov, R.D. Stanimirova, E.S. Basheva, K. Marinova, T.B.J. Blijdenstein, S.D. Stoyanov, Capillary bridge dynamometry – method for quantifying the anisotropic surface stresses in elastic interfacial layers and their adhesion to solid surfaces 2014
54 Секционен доклад, П.А. Кралчевски, П.В. Петков, К.Д. Данов, Изотерма на повърхностното налягане на заредени колоидни частици върху границата вода/неполярен флуид: Eксперимент и теоретичен модел 2014
55 Секционен доклад, P.A. Kralchevsky, G.M. Radulova, K.D. Danov, E.S. Basheva, S.D. Stoyanov, E.G. Pelan, Shear rheology of mixed adsorption layers with hydrophobin vs their structure studied by surface force measurements 2014
56 Секционен доклад, K.D. Danov, P.A. Kralchevsky, P.V. Petkov, Electrostatic interactions between dielectric colloidal spheres at a water/nonpolar-fluid interface 2014
57 Секционен доклад, K.G. Marinova, N.A. Alexandrov, K.D. Danov, P.A. Kralchevsky, E.S.Basheva, R.D. Stanimirova, S.D. Stoyanov, E.G. Pelan, A. Lips, Methods for characterization of fluid and non-fluid adsorption layers with applications in food products 2014
58 Постер, S.S. Tzocheva, P.A. Kralchevsky, K.D. Danov, G.S. Georgieva, A.J. Post, K.P. Ananthapadmanabhan, Solubility limits and phase diagrams for fatty acids and alcohols in anionic and zwitterionic micellar surfactant solutions 2014
59 Постер, G.M. Radulova, K.D. Danov, P.A. Kralchevsky, E.S. Basheva, S.D. Stoyanov, E.G. Pelan, Shear rheology of mixed adsorption layers with hydrophobin vs their structure studied by surface force measurements 2014
60 Секционен доклад, P.A. Kralchevsky, G.M. Radulova, K.D. Danov, E.S. Basheva, S.D. Stoyanov, E.G. Pelan, Shear rheology of mixed adsorption layers with hydrophobin vs their structure studied by surface force measurements 2014
61 Пленарен доклад, Красимир Данов, Mathematical modeling of some physicochemical processes: Competition between micellization and crystallization 2014
62 Секционен доклад, K.D. Danov, R.D. Stanimirova, K.G. Marinova, P.A. Kralchevsky, E.S. Basheva, S.D. Stoyanov, E.G. Pelan, Competitive adsorption of HFBII hydrophobin and surfactant: Sequential vs parallel adsorption and effect of surfactant micelles 2014
63 Секционен доклад, P.V. Petkov, K.D. Danov, P.A. Kralchevsky, Charged colloidal particles at the air-water interface: Two-particle interactions, surface-pressure isotherm and effect of external electric field 2014
64 Секционен доклад, K.D. Danov, G.M. Radulova, P.A. Kralchevsky, J.T. Petkov, S.D. Stoyanov, Shear rheology of hydrophobin adsorption layers at oil/water interfaces and data interpretation in terms of a viscoelastic thixotropic model 2014
65 Постер, P.V. Petkov, K.D. Danov, P.A. Kralchevsky, Surface pressure of charged particles at a liquid interface in relation to micropatterning by non-densely packed interfacial colloid crystals 2014
66 Секционен доклад, K.D. Danov, Relaxation of surface tension after a large initial perturbation 2014
67 Постер, P.V. Petkov, K.D. Danov, P.A Kralchevsky, Surface pressure isotherm for a monolayer of charged colloidal particles at a liquid interface: experiment vs theory 2014
68 Пленарен доклад, K.D. Danov, Effects of surfactants, salts and oil on gas well deliquificaiton by foam: Experiments and theoretical interpretation 2014
69 Секционен доклад, П.A. Кралчевски, К.Д. Данов, Нов метод за количествено характеризиране на анизотропни повърхностни напрежения в еластични мембрани с ротационна симетрия и тяхната адхезия към твърди повърхности 2014
70 Секционен доклад, P.A. Kralchevsky, P.V. Petkov, K.D. Danov, Surface pressure isotherm for a monolayer of charged colloidal particles at a water/nonpolar-fluid interface: Experiment and theoretical model 2014
71 Секционен доклад, S.E. Anachkov, P.A. Kralchevsky, D. Danov, G.S. Georgieva, K.P. Ananthapadmanabhan, Disclike vs. cylindrical micelles: generalized model of micelle growth and data interpretation 2014
72 Пленарен доклад, Красимир Данов, Dynamics and equilibrium of surface tension: Simple mathematical models 2014
73 Пленарен доклад, P.A. Kralchevsky, S.S. Tzocheva, K.D. Danov, G.S. Georgieva, A.J. Post, K.P. Ananthapadmanabhan, Solubility limits and phase diagrams for fatty acids and alcohols in anionic and zwitterionic micellar surfactant solutions 2014
74 Секционен доклад, K.D. Danov, Effect of precipitation of acid soap and alkanoic acid crystallites on the bulk pH 2014
75 Секционен доклад, K.D. Danov, P.A. Kralchevsky, R.D. Stanimirova, K.G. Marinova, S.D. Stoyanov, Capillary bridge dynamometry – method for quantifying the anisotropic surface stresses in elastic interfacial layers and their adhesion to solid surfaces 2014
76 Пленарен доклад, K.D. Danov, Mathematical model of surfactant systems 2014
77 Постер, P.V. Petkov, K.D. Danov, P.A. Kralchevsky, Interactions between charged particles at the air-water interface: Effect of external electric field and surface-pressure isotherm 2013
78 Пленарен доклад, Красимир Данов, Върху някои математически задачи с приложение в подреждането и манипулирането на наночастици 2013
79 Постер, L.M. Dimitrova, K.D. Danov, P.A. Kralchevsky, G.S. Georgieva, K.P. Ananthapadmanabhan, pH of solutions of long-chain (C16, C18) carboxylates and their interpretation in terms of precipitation and micellization 2013
80 Постер, R.D. Stanimirova, K.G. Marinova, K.D. Danov, P.A. Kralchevsky, S.D. Stoyanov, E.G. Pelan, Competitive adsorption of HFBII hydrophobin and surfactant: Sequential versus parallel adsorption and effect of surfactant micelles 2013
81 Постер, S.S. Tzocheva, P.A. Kralchevsky, K.D. Danov, G.S. Georgieva, A.J. Post, K.P. Ananthapadmanabhan, Solubility limits and phase diagrams for fatty acids in anionic (SLES) and zwitterionic (CAPB) micellar surfactant solutions 2013
82 Секционен доклад, P.A. Kralchevsky, G.S. Georgieva, S.E. Anachkov, K.D. Danov, K.P. Ananthapadmanabhan, Resonance growth of giant disclike micelles in ternary mixed surfactant solutions: Experiment and theoretical model 2013
83 Секционен доклад, K.D. Danov, P.A. Kralchevsky, G.M. Radulova, S.D. Stoyanov, Surface shear and dilatational rheology of hydrophobin adsorption layers: Laws of viscoelastic behavior 2013
84 Секционен доклад, P.A. Kralchevsky, K.D. Danov, K.P. Ananthapadmanabhan, The phase separation model of micellization generalized for ionic surfactants and ionic-nonionic surfactant mixtures 2013
85 Постер, M.P. Boneva, K.D. Danov, P.A. Kralchevsky, KP. Ananthapadmanabhan, A. Lips, Coexistence of micelles and crystallites in solutions of potassium myristate: Soft matter versus solid matter 2013
86 Секционен доклад, K.D. Danov, P.A. Kralchevsky, K.P. Ananthapadmanabhan, Micelle–monomer equilibria in solutions of ionic surfactants and in ionic–nonionic mixtures: A generalized phase separation model 2013
87 Постер, S.E. Anachkov, P.A. Kralchevsky, G.S. Georgieva, K.D. Danov, K.P. Ananthapadmanabhan, Growth of giant disclike micelles in ternary mixed surfactant solutions: Theoretical model versus experimental data 2013
88 Секционен доклад, K.D. Danov, P.A. Kralchevsky, G.M. Radulova, S.D. Stoyanov, Surface shear and dilatational rheology of hydrophobin adsorption layers: Laws of viscoelastic behavior 2013
89 Постер, G.S. Georgieva, S.E. Anachkov, P.A. Kralchevsky, K.D. Danov, K.P. Ananthapadmanabhan, Resonance growth of giant disclike micelles in mixed surfactant solutions triggered by the addition of fatty acids 2013
90 Секционен доклад, K.G. Marinova, N.A. Alexandrov, KD. Danov, P.A. Kralchevsky, S.D. Stoyanov, E.G. Pelan, A. Lips, Methods for characterization of fluid and non-fluid HFBII adsorption layers 2013
91 Постер, G.S. Georgieva, S.E. Anachkov, P.A. Kralchevsky, K.D. Danov, K.P. Ananthapadmanabhan, Resonance growth of giant disclike micelles in mixed surfactant solutions triggered by the addition of fatty acids 2013
92 Постер, G.M. Radulova, K. Golemanov, K.D. Danov, P.A. Kralchevsky, S.D. Stoyanov, L.N. Arnaudov, T.B.J. Blijdenstein, E.G. Pelan, A. Lips, Surface shear rheology of adsorption layers from the protein HFBII hydrophobin; effect of added Beta-Casein 2013
93 Постер, E.S. Basheva, P.A. Kralchevsky, K.D. Danov, S.D. Stoyanov, T.B.J. Blijdenstein, E.G. Pelan, A. Lips, Self-assembled bilayers from the protein HFBII hydrophobin: Nature of the adhesion energy 2013
94 Постер, N.A. Alexandrov, K.G. Marinova, T.D. Gurkov, K.D. Danov, P.A. Kralchevsky, S.D. Stoyanov, T.B.J. Blijdenstein, L.N. Arnaudov, E.G. Pelan, A. Lips, Interfacial layers from the protein HFBII hydrophobin: Dynamic surface tension, dilatational elasticity and relaxation Times 2013
95 Пленарен доклад, P.A. Kralchevsky, K.D. Danov, S.E. Anachkov, Quantitative approaches to micellar equilibria, growth and dynamics 2013
96 Постер, S.E. Anachkov, P.A. Kralchevsky, G.S. Georgieva, K.D. Danov, K.P. Ananthapadmanabhan, Growth of giant disclike micelles in ternary mixed surfactant solutions: Theoretical model versus experimental data 2013
97 Секционен доклад, S.E. Anachkov, K.D. Danov, E.S. Basheva, P.A. Kralchevsky, K.P. Ananthapadmanabhan, Determining the charge and aggregation number of ionic surfactant micelles from the stepwise thinning of foam films 2012
98 Постер, G.S. Georgieva, P.A. Kralchevsky, K.D. Danov, S.E. Anachkov, K.P. Ananthapadmanabhan, Synergistic growth of giant micelles in ternary aqueous surfactant solutions 2012
99 Секционен доклад, P.A. Kralchevsky, K.D. Danov, E.S. Basheva, Hydration force due to the reduced screening of the electrostatic repulsion 2012
100 Пленарен доклад, K.D. Danov, P.A. Kralchevsky, P.V. Petkov, Interactions of charged particles at a liquid interface and effects of applied external electric field 2012
101 Секционен доклад, K.D. Danov, S.E. Anachkov, E.S. Basheva, P.A. Kralchevsky, K.P. Ananthapadmanabhan, Oscillatory forces – the inverse problem: Determining the charge and aggregation number of ionic surfactant micelles from the stepwise thinning of foam films 2012
102 Пленарен доклад, P.A. Kralchevsky, K.D. Danov, Free carboxylate anions in micellar solutions of SLES-1EO + Fatty Acids – the “soap-free” criterion 2012
103 Постер, E.S. Basheva, S.E. Anachkov, K.D. Danov, P.A. Kralchevsky, K.P. Ananthapadmanabhan, Determining of the charge and aggregation number of ionic surfactant micelles from the stepwise thinning of foam films 2012
104 Секционен доклад, K.D. Danov, G.M. Radulova, P.A. Kralchevsky, K. Golemanov, S.D. Stoyanov, Surface Shear Rheology of Hydrophobin Adsorption Layers: Laws of Viscoelastic Behaviour with Applications to Foam Stability 2012
105 Постер, G.M. Radulova, K.D. Danov, P.A. Kralchevsky, K. Golemanov, S.D. Stoyanov, Surface shear rheology of hydrophobin adsorption layers: laws of viscoelastic behaviour with applications to foam stability 2012
106 Секционен доклад, П.A. Кралчевски, E.С. Башева, К.Д. Данов, С.Д. Стоянов, T. Блайденщайн, E.Г. Пилан, A. Липс, Уникални свойства на протеина хидрофобин като стабилизатор на дисперсни системи 2011
107 Пленарен доклад, P.A. Kralchevsky, E.S. Basheva, N.C. Christov, K.D. Danov, S.D. Stoyanov, T.B.J. Blijdenstein, H.-J. Kim, E.G. Pelan, A. Lips, Presentation at the memorial Symposium 2011
108 Секционен доклад, P.A. Kralchevsky, E.S. Basheva, N.C. Christov, K.D. Danov, S.D. Stoyanov, T.B.J. Blijdenstein, H.-J. Kim, E.G. Pelan, A. Lips, Unique properties of bubbles and foam films stabilized by the protein HFBII hydrophobin 2011
109 Пленарен доклад, P.A. Kralchevsky, K.D. Danov, S.S. Kirkova, C.I. Pishmanova, S.E. Anachkov, G.S. Georgieva, Particle-surfactant systems for skin-care applications: Effects of crystallites and micelles 2011
110 Секционен доклад, K.D. Danov, Surface Forces and Liquid Films – Advanced Topics 2011
111 Секционен доклад, K.D. Danov, E. Basheva, P.A. Kralchevsky, K. Ananthapadmanabhan, A. Lips, The metastable states of foam films containing electrically charged particles: experiment and quantitative interpretation 2011
112 Секционен доклад, P.A. Kralchevsky, K.D. Danov, E.S. Basheva, Hydration force due to the reduced screening of the electrostatic repulsion in few-nanometre-thick films 2011
113 Постер, M.P. Boneva, K.D. Danov, N.C. Christov, P.A. Kralchevsky, Attraction between particles at a liquid Interface due to the interplay of gravity- and electric-field-induced interfacial deformations 2010
114 Постер, K.D. Danov, E.S. Basheva, P.A. Kralchevsky, K.P. Ananthapadmanabhan, A. Lips, Oscillatory-structural and depletion forces due to charged surfactant micelles: Theory versus experiment 2010
115 Пленарен доклад, P.A. Kralchevsky, K.D. Danov, S.S. Kirkova, C.I. Pishmanova, G. Georgieva, Solubility limits for fatty acids, fatty alcohols, and cholesterol in micellar surfactant solutions, 2010
116 Секционен доклад, P.A. Kralchevsky, K.D. Danov, M.P. Boneva, N.C. Christov, Interactions and self-assembly of particles at liquid interfaces – new developments 2010
117 Секционен доклад, K.D. Danov, N.C. Christov, E.S. Basheva, P.A. Kralchevsky, Y. Zeng, R. von Klitzing, Structural forces in liquid films due to entrapped colloidal particles or surfactant micelles: Theory vs. experiment 2010
118 Секционен доклад, K.D. Danov, P.A. Kralchevsky, S.S. Kirkova, M.P. Boneva, A.J. Post, K.P. Ananthapadmanabhan, A. Lips, Mixed micelles of soluble and insoluble surfactants: Competition between micellization and crystallization and the effect of counterion binding 2010
119 Постер, P.A. Kralchevsky, S.S. Kirkova, K.D. Danov, A.J. Post, K.P. Ananthapadmanabhan, Solubility of fatty acids (C12 – C18) in micellar solutions of anionic and zwitterionic surfactants 2010
120 Постер, P.A. Kralchevsky, S.S. Kirkova, K.D. Danov, A.J. Post, K.P. Ananthapadmanabhan, Solubility of fatty acids (C12 – C18) in micellar solutions of anionic and zwitterionic surfactants 2010
121 Пленарен доклад, K.D. Danov, Thin liquid films: Drainage and stability, role of surfactants 2010
122 Секционен доклад, K.D. Danov, Dynamics of surfactant adsorption and film stability 2010
123 Постер, P.A. Kralchevsky, K.D. Danov, M.P. Boneva, P.V. Petkov, S. Anachkov, Use of external electrostatic field for tuning of the spacing in non-densely packed interfacial colloid crystals 2010
124 Постер, M. Boneva, K.D. Danov, N.C. Christov, P.A. Kralchevsky, Strong hybrid electro-gravity-induced capillary attraction between charged particles at a fluid interface 2009
125 Постер, P.A. Kralchevsky, K.D. Danov, M.P. Boneva, N.C. Christov, E.S. Basheva, K.P. Ananthapadmanabhan, A. Lips, Coexistence of micelles and crystallites in carboxylate soap Solutions: soft matter versus solid matter 2009
126 Пленарен доклад, P.A. Kralchevsky, K.D. Danov, M.P. Boneva, C.I. Pishmanova, N.C. Christov, S.D. Kralchevska, K.P. Ananthapadmanabhan, A. Lips, Coexistence of micelles and crystallites in carboxylate soap solutions: Soft matter vs. solid matter 2008
127 Секционен доклад, N.C. Christov, K.D. Danov, D.K. Danova, P.A. Kralchevsky, The drop size in membrane emulsification determined from the balance of capillary and hydrodynamic forces 2008
128 Постер, N.C. Christov, K.D. Danov, P.A. Kralchevsky, K.P. Ananthapadmanabhan, A. Lips, The maximum bubble pressure method: Universal surface age and transport mechanisms in surfactant solutions 2008
129 Постер, P.A. Kralchevsky, K.D. Danov, N.C. Christov, C.I. Pishmanova, M.P. Boneva, S.D. Kralchevska, K.P. Ananthapadmanabhan, A. Lips, Formation and coexistence of crystallites and micelles in carboxylate soap solutions and their foaminess 2008
130 Постер, N.C. Christov, K.D. Danov, P.A. Kralchevsky, On the mechanism of drop formation in membrane and micro-channel Eemulsification 2008
131 Постер, M.P. Boneva, N.C. Christov, K.D. Danov, P.A. Kralchevsky, Effect of electric-field induced capillary attraction on the motion of particles at an oil-water interface 2008
132 Пленарен доклад, P.A. Kralchevsky, K.D. Danov, M.P. Boneva, Particles at oil-water interfaces in relation to the design of new materials: Electrical repulsion versus capillary attraction 2008
133 Секционен доклад, K.G. Marinova, D.T. Dimitrova, K.D. Danov, I.B. Ivanov, Specific counterion effect for adsorption of ionic surfactant at oil/water interface 2008
134 Секционен доклад, P.A. Kralchevsky, K.D. Danov, I.G. Stoychev, V. Jovancicevic, Effects of surfactant and electrolyte on the liquid transport by foam: Overflowing-foam-column – experiments and theory 2008
135 Секционен доклад, N. Alexandrov, K.G. Marinova, K.D. Danov, I.B. Ivanov, Surface dilatational rheology measurements for oil/water systems with viscous oils 2008
136 Секционен доклад, K.D. Danov, P.A. Kralchevsky, M.P. Boneva, Interaction forces between two like-charged colloidal particles at a liquid interface: Electric repulsion vs. electrocapillary attraction 2008
137 Постер, I.B. Ivanov, N. Alexandrov, K.G. Marinova, K.D. Danov, Surface dilatational rheology measurements for oil/water systems with viscous oils 2008
138 Секционен доклад, I.B. Ivanov, K.G. Marinova, B. Nenova, E. Basheva, K.D. Danov, A. Mirarefi, B. Campbell, Equation of state of caseinate monolayers and stability of food foams and thin films 2008
139 Постер, K.D. Danov, E.S. Basheva, P.A. Kralchevsky, K.P. Ananthapadmanabhan, A. Lips, Oscillatory-structural and depletion forces due to charged surfactant micelles: Theory versus experiment 2008
140 Постер, M.P. Boneva, K.D. Danov, N.C. Christov, P.A. Kralchevsky, Strong hybrid electro-gravity induced capillary attraction between charged particles at a fluid interface 2008
141 Пленарен доклад, I.B. Ivanov, K.D. Danov, K. Marinova, D. Dimitrova, K.P. Ananthapadmanabhan, A. Lips, Effect of counterions and hydrophobic phase on the adsorption of ionic surfactants 2008
142 Секционен доклад, K.D. Danov, E.S. Basheva, P.A. Kralchevsky, K.P. Ananthapadmanabhan, A. Lips, Oscillatory-structural and depletion forces due to charged surfactant micelles: Theory versus experiment 2008
143 Постер, I.G. Stoychev, P.A. Kralchevsky, K.D. Danov, V. Jovancicevic, Liquid transport by foam: Overflowing-foam-column – experiments and theory 2008
144 Постер, I.G. Stoychev, P.A. Kralchevsky, K.D. Danov, V. Jovancicevic, Liquid transport by foam: Overflowing-foam-column – experiments and theory 2008
145 Пленарен доклад, P.A. Kralchevsky, K.D. Danov, I.G. Stoychev, Effects of surfactant, salt and oil on gas well deliquification by foam: Model experiments by overflowing foam column and data interpretation 2007
146 Постер, P.A. Kralchevsky, K.D. Danov, N.C. Christov, M.P. Boneva, Electric interaction of particles at a fluid interface in relation to the production of Pickering emulsions 2007
147 Пленарен доклад, N.D. Denkov, S. Tcholakova, K. Golemanov, P.A. Kralchevsky, K.D. Danov, M.P. Boneva, N.C. Christov, C.I. Pishmanova, T.D. Gurkov, Bubble and drop deformation and breakup in sheared foams and emulsions 2007
148 Постер, K.G. Marinova, I.B. Ivanov, D.D. Dimitrova, K.D. Danov, Effect of the counterions on the adsorption of ionic surfactants 2007
149 Постер, I.B. Ivanov, K.D. Danov, Disjoining pressure of thin films stabilized by nonionic surfactants and micronsize particles 2007
150 Постер, K.D. Danov, P.A. Kralchevsky, N.D. Denkov, K.P. Ananthapadmanabhan, A. Lips, Dynamics of adsorption from micellar surfactant solutions at expanding fluid interfaces in relation to the emulsification process 2007
151 Пленарен доклад, P.A. Kralchevsky, K.D. Danov, M.P. Boneva, N.C. Christov, C.I. Pishmanova, T.D. Gurkov, Crystallization and micellization in carboxylate soap solutions 2007
152 Постер, K.D. Danov, P.A. Kralchevsky, N.C. Christov, D.K. Danova, Mechanism of drop detachment from micro-pores with application to membrane emulsification 2007
153 Пленарен доклад, E.S. Basheva, K.D. Danov, P.A. Kralchevsky, The colloid structural forces as a tool for particle characterization and control of dispersion stability 2007
154 Секционен доклад, K.D. Danov, I.B. Ivanov, Dynamic of adsorbed layers: surface elasticity and dilatational surface viscosity (true and apparent) 2007
155 Секционен доклад, K.G. Marinova, D.T. Dimitrova, E.S. Basheva, K.D. Danov, I.B. Ivanov, Effect of counterion type on the interactions between drops and bubbles in ionic surfactant solutions 2007
156 Постер, P.A. Kralchevsky, K.D. Danov, N.C. Christov, M.P. Boneva, Electric interaction of particles at a fluid interface in relation to the production of Pickering emulsions 2006
157 Пленарен доклад, P.A. Kralchevsky, K.D. Danov, N.D. Denkov, N.C. Christov, The four kinetic regimes of adsorption from micellar surfactant solutions 2006
158 Пленарен доклад, K.D. Danov, I.B. Ivanov, K.P. Ananthapadmanabhan, A. Lips, Disjoining pressure of thin films stabilized by nonionic surfactants 2006
159 Постер, I.B. Ivanov, D.T. Dimitrova, K.G. Marinova, K.D. Danov, Role of the counterions on the adsorption of ionic surfactants 2006
160 Постер, K.D. Danov, P.A. Kralchevsky, N.C. Christov, D.K. Danova, Mechanism of drop detachment from micro-pores with application to membrane emulsification 2006
161 Пленарен доклад, P.A. Kralchevsky, K.D. Danov, N.C. Christov, M.P. Boneva, Electric forces between particles at an oilwater interface in relation to Pickering emulsions 2006
162 Постер, K.D. Danov, P.A. Kralchevsky, N.D. Denkov, K.P. Ananthapadmanabhan, A. Lips, Dynamics of adsorption from micellar surfactant solutions at expanding fluid interfaces in relation to the emulsification process 2006
163 Постер, P.A. Kralchevsky, K.D. Danov, V.L. Kolev, T.D. Gurkov, G. Brenn, Detachment of oil drops from solid surfaces in surfactant solutions: Molecular mechanisms at a moving contact line 2005
164 Пленарен доклад, P.A. Kralchevsky, K.D. Danov, Particlestabilized emulsions: interaction between electricallycharged particles at oilwater interfaces 2005
165 Пленарен доклад, N.D. Denkov, P.A. Kralchevsky, K.D. Danov, New directions in the role of particles on deposition of drops on interfaces 2005
166 Пленарен доклад, P.A. Kralchevsky, K.D. Danov, N.C. Christov, M.P. Boneva, Particles at fluid interfaces: electrodipping force, bending moments and particlestabilized emulsions 2005
167 Пленарен доклад, N.D. Denkov, P.A. Kralchevsky, K.D. Danov, I.B. Ivanov, Foam quality and oil deposition in particlesurfactant systems for skincare applications 2005
168 Пленарен доклад, P.A. Kralchevsky, K.D. Danov, N.D. Denkov, Effect of particles on foaminess and emulsification 2005
169 Пленарен доклад, P.A. Kralchevsky, K.D. Danov, N.D. Denkov, N.C. Christov, S. Tcholakova, K.G. Golemanov, Dynamic surface tension and foam rheology 2005
170 Пленарен доклад, K.D. Danov, P.A. Kralchevsky, N.C. Christov, Hydrodynamic theory of drop detachment from micropores with application to membrane emulsification 2005
171 Постер, K.D. Tachev, K.D. Danov, P.A. Kralchevsky, On the mechanism of stomatocyte-echinocyte transformations of red blood cells: Experiment and theoretical model 2005
172 Пленарен доклад, K.D. Danov, Role of the thermocapillary (Marangoni) convection flow on evaporation 2005
173 Пленарен доклад, P.A. Kralchevsky, K.D. Danov, M.P. Boneva, N.C. Christov, Interaction of electricallycharged particles at a fluid interface in relation to the formation of Pickering emulsions 2005
174 Постер, I.B. Ivanov, P.A. Kralchevsky, K.D. Danov, E. Basheva, K.P. Ananthapadmanabhan, A. Lips, Oily films between water phases. Interactions between W/O drops: Electrostatic forces due to discreteness of the surface charge 2004
175 Постер, K.D. Danov, P.A. Kralchevsky, V.L. Kolev, D.S. Valkovska, Dynamic surface tension of surfactants: comparison of theory and experiment 2004
176 Пленарен доклад, P.A. Kralchevsky, K.D. Danov, M. Boneva, Capillary interactions and structuring of particles at fluid Interfaces – new developments 2004
177 Секционен доклад, I.B. Ivanov, T.D. Gurkov, K.D. Danov, K.G. Marinova, K.P. Ananthapadmanabhan, A. Lips,, Adsorption of surfactants on liquid interfaces in relation to the stability of dispersions 2004
178 Пленарен доклад, P.A. Kralchevsky, K.D. Danov, M. Boneva, Capillary forces and structuring of particles at fluid interfaces: physical background and new results 2004
179 Пленарен доклад, K.G. Marinova, I.B. Ivanov, S. Russev, L. Lutov, V. Vulchev, K.D. Danov, N.A. Alexandrov, Methods to study surface and interfacial rheology 2004
180 Постер, P.A. Kralchevsky, K.D. Danov, M.P. Boneva, Electrodipping force acting on solid particles at a fluid Interface 2004
181 Секционен доклад, I.B. Ivanov, P.A. Kralchevsky, K.D. Danov, E. Basheva, K.P. Ananthapadmanabhan, A. Lips, Oily films between water phases. Interactions between W/O drops: electrostatic forces due to discreteness of the surface charge 2004
182 Пленарен доклад, K.G. Marinova, I.B. Ivanov, S. Russev, L. Lutov, V. Vulchev, K.D. Danov, D.T. Dimitrova, New methods to study dynamic surface tension 2004
183 Постер, J.K. Angarska, B.S. Dimitrova, K.D. Danov, P.A. Kralchevsky, K.P. Ananthapadmanabhan, A. Lips, Detection of the hydrophobic surface force in foam films by measurements of the critical thickness of film rupture 2004
184 Постер, D.T. Dimitrova, N.A. Alexandrov, K.G. Marinova, T.D. Gurkov, K.D. Danov, I.B. Ivanov, Rheology, dynamic and equilibrium adsorption of ionic surfactant at liquid interfaces 2004
185 Пленарен доклад, P.A. Kralchevsky, K.D. Danov, J.K. Angarska, K.P. Ananthapadmanabhan, A. Lips, Critical thickness of rupture of foam films in relation to the acting surface forces 2004
186 Пленарен доклад, Красимир Данов, Interactions between particles with an undulated contact line at a fluid interface: capillary multipoles of arbitrary order, Department of Mechanics and Physics of Fluids (DMPF) 2004
187 Присъствие, P.A. Kralchevsky, K.D. Danov, K.G. Marinova, E. Basheva, S. Tcholakova, New directions in the role of particles on deposition of drops on interfaces 2004
188 Постер, D.T. Dimitrova, N.A. Alexandrov, K.G. Marinova, T.D. Gurkov, K.D. Danov, I.B. Ivanov, Equilibrium adsorption and surface rheology of ionic surfactant at liquid interfaces 2004
189 Пленарен доклад, P.A. Kralchevsky, K.D. Danov, V.L. Kolev, T.D. Gurkov, M.I. Temelska, G. Brenn, N.D. Denkov, Detachment of oil drops from solid surfaces in surfactant solutions: Molecular mechanisms at a moving contact line 2004
190 Секционен доклад, П.A. Кралчевски, К.Д. Данов, M.П. Боневa, Капилярни сили и спонтанно подреждане на частици върху течни фазови граници с цел създаване на нови материали, 2004
191 Постер, T.D. Gurkov, S.C. Russev, K.D. Danov, I.B. Ivanov, J.T. Petkov, B. Campbell, Rheology of adsorbed protein layers on fluid interfaces 2004
192 Пленарен доклад, P.A. Kralchevsky, K.D. Danov, V.L. Kolev, I. Kochijashky, Spontaneous detachment of oil drops from solid substrates: governing factors 2003
193 Пленарен доклад, P.A. Kralchevsky, N.D. Denkov, K.D. Danov, Lateral capillary forces: theory, measurements and application 2002
194 Секционен доклад, K.D. Danov, P.A. Kralchevsky, I.B. Ivanov, K.G. Marinova, V.L. Kolev, D.S. Valkovska, Dynamic surface tension of surfactants: comparison of theory and experiment 2002
195 Постер, P.A. Kralchevsky, N.D. Denkov, K.D. Danov, Capillary interactions between rough-edged particles captive at a fluid interface and rheology of particulate monolayers 2002
196 Постер, P.A. Kralchevsky, K.D. Danov, N.C. Christov, D.N. Ganchev, Effect of surfactants and hydrodynamic factors on the drop-size distribution in membrane emulsification 2002
197 Постер, K.D. Danov, I.B. Ivanov, A mechanistic model of the dilatational interfacial viscosity 2002
198 Пленарен доклад, K.D. Danov, C.A. Ward, F. Durst, Stability of liquidvapor interface at steadystate evaporation and condensation, Institute of Fluid Dynamics 2002
199 Пленарен доклад, K.D. Danov, Role of surfactants on the dynamic stability of emulsions 2002
200 Секционен доклад, K.D. Danov, P.A. Kralchevsky, I.B. Ivanov, S.C. Russev, T.D. Gurkov, Adsorption and interfacial rheology of proteins 2002
201 Секционен доклад, P.A. Kralchevsky, K.D. Danov, V.L. Kolev, Ionic surfactant solutions: thermodynamics and kinetics of adsorption with detailed account for electrostatics and counterion binding 2000
202 Пленарен доклад, K. Danov, Thermodynamic and dynamic stability of foams and emulsions 2000
203 Пленарен доклад, I.B. Ivanov, K.D. Danov, D.S. Valkovska, Formation and drainage of thin films in surfactant containing solutions 2000
204 Постер, P.A. Kralchevsky, K.D. Danov, Ionic surfactant solutions: Thermodynamics and kinetics of adsorption with detailed account for the electrostatics and counterion binding 2000
205 Пленарен доклад, K.D. Danov, B. Pouligny, P.A. Kralchevsky, Strong capillary attraction between spherical inclusions in a multilayered lipid membrane 2000
206 Секционен доклад, I.B. Ivanov, K.D. Danov, P.A. Kralchevsky, Ionic surfactants: thermodynamics of adsorption with detailed account for electrostatics and counterion binding 2000
207 Постер, S. Stoyanov, G. Marinov, K.D. Danov, I.B. Ivanov, B. Carroll, A study of oil drop removal in axisymmetric flow: Comparison between experiment and theory 2000
208 Секционен доклад, D.S. Valkovska, K.D. Danov, I.B. Ivanov, Mutual approach and stability of two slightly deformed bubbles 2000
209 Постер, I.B. Ivanov, K.D. Danov, D.S. Valkovska, Surfactant role on the deformation and film formation at colliding small drops 1999
210 Секционен доклад, D.S. Valkovska, K.D. Danov, Effect of ionic surfactants on the stability of planeparallel films 1999
211 Постер, I.B. Ivanov, K.D. Danov, D.S. Valkovska, Effect of surfactants on the film drainage 1999
212 Постер, I.B. Ivanov, K.D. Danov, D.S. Valkovska, Critical film thickness and coalescence in emulsions 1999
213 Постер, S. Stoyanov, K.D. Danov, I.B. Ivanov, The influence of surfactants on the interaction between small drops 1999
214 Пленарен доклад, I.B. Ivanov, K.D. Danov, L. Arnaudov, S. Stoyanov, P.A. Kralchevsky, Interfacial rheology and stability of foams and emulsions 1999
215 Постер, I.B. Ivanov, K.D. Danov, T.D. Gurkov, O.D. Velev, T.D. Dimitrova, R.P. Borwankar, Stability and dynamics of liquid films in non-equilibrium conditions 1999
216 Секционен доклад, K.D. Danov, P.A. Kralchevsky, Kinetics of adsorption from solutions of micelles or ionic surfactants 1999
217 Пленарен доклад, K.D. Danov, , Hydrodynamic interaction between two particles attached to a vesicle surface 1999
218 Секционен доклад, D.S. Valkovska, K.D. Danov, Effect of ionic surfactants on the film drainage 1999
219 Секционен доклад, P.A. Kralchevsky, N.D. Denkov, K.D. Danov, D.N. Petsev, Effect of droplet deformability and surface forces on flocculation 1997
220 Пленарен доклад, K.D. Danov, I.B. Ivanov, P.A. Kralchevsky, Interfacial rheology and emulsion stability 1997
221 Постер, K.P. Velikov, K.D. Danov, M. Angelova, C. Dietrih, B. Pouligny, Motion of a massive particle attached to a lipid vesicle 1997
222 Постер, K.D. Danov, P.M. Vlahovska, P.A. Kralchevsky, Effect of micelles and electrolyte on the adsorption kinetics 1997
223 Постер, I.B. Ivanov, T.D. Gurkov, K.D. Danov, O.D. Velev, R.P. Borwankar, Stability of liquid films in non-preequilibrated emulsions 1997
224 Пленарен доклад, K.D. Danov, Stability of multilayer liquid film on a heated wall: role of evaporation 1997
225 Постер, P.M. Vlahovska, K.D. Danov, G. Broze, A. Mehreteab, Effect of micelles on the kinetics of adsorption from surfactant solutions at large deviations from equilibrium 1997
226 Секционен доклад, K.D. Danov, I.B. Ivanov, J.T. Petkov, L.N. Arnaudov, Interfacial rheology. Interfacial diffusivity and shear and dilatational interfacial viscosity 1997
227 Пленарен доклад, K.D. Danov, Influence of surface viscosity on the translational motion of particles attached to a liquid interface 1997
228 Постер, K.D. Danov, I.B. Ivanov, Stability of micronsize emulsions under equilibrium and dynamic conditions 1997
229 Постер, T.D. Gurkov, K.D. Danov, Stability of evaporating thin liquid films in the presence of surfactant 1997
230 Постер, K.D. Danov, I.B. Ivanov, Critical film thickness and coalescence in emulsions 1997
231 Постер, S.D. Stoyanov, K.D. Danov, Critical thickness of the gap between two drops and the mechanism of coalescence in emulsions 1997
232 Пленарен доклад, K.D. Danov, Surfactant dynamics in thin films, Free Boundary Problems: Theory and Applications 1997
233 Постер, I. Vakarelsky, K.D. Danov, P.M. Vlahovska, Effect of electrostatic interactions on the kinetics of adsorption of ionic surfactant: Theory and experiment 1997
234 Секционен доклад, K.D. Danov, J.T. Petkov, Surface drag and torque coefficients of a solid sphere floating at a water-air Interface 1996
235 Секционен доклад, N.D. Denkov, K.D. Danov, D. Petsev, I.B. Ivanov, Flocculation and coalescence in miniemulsions: Role of the droplet deformability 1996
236 Постер, K.D. Danov, P.M. Vlahovska, P.A. Kralchevsky, C.D. Dushkin, Effect of micelles and electrolytes on the adsorption kinetics from surfactant solutions 1996
237 Пленарен доклад, K.D. Danov, Kinetic model for the simultaneous processes of flocculation and coalescence in emulsion systems 1996
238 Пленарен доклад, K.D. Danov, Role of surfactants on the stability of evaporating thin liquid film, Institute of Fluid Dynamics 1996
239 Постер, K.D. Danov, T.D. Gurkov, O.D. Velev, Stability of non-equilibrium liquid films due to surfactant mass transfer 1996
240 Постер, K.D. Danov, T. Horozov, L. Arnaudov, Interfacial rheology in the presence of low- and high molecular surfactants 1996
241 Секционен доклад, K.D. Danov, Physicochemical hydrodynamics of surfactant solutions 1995
242 Пленарен доклад, K.D. Danov, Modeling of interfaces as a two-dimensional continuum: role of surfactants 1995
243 Пленарен доклад, K.D. Danov, D. Petsev, N.D. Denkov, I.B. Ivanov, R.P. Borwankar, Flocculation and coalescence of deformable emulsion droplets 1994
244 Пленарен доклад, K.D. Danov, Hydrodynamic interaction forces between particles and viscous interfaces, Institute of Fluid Dynamics 1994
245 Секционен доклад, K.D. Danov, O. Velev, I.B. Ivanov, R.P. Borwankar, Bankroft rule and hydrodynamic stability of thin films and emulsions 1993
246 Секционен доклад, K.D. Danov, T.D. Gurkov, I.B. Ivanov, R.P. Borwankar, Kinetics of simultaneous flocculation and coalescence in emulsion systems 1993
247 Секционен доклад, K.D. Danov, N.D. Denkov, D.N. Petsev, I.B. Ivanov, R.P. Borwankar, Interdroplet interactions and coalescence in miniemulsions 1993
248 Пленарен доклад, K.D. Danov, Hydrodynamic modeling of viscous interfaces 1993
249 Постер, D.N. Petsev, R. Alargova, K.D. Danov, I.B. Ivanov, N.D. Denkov, Light scattering from micellar solutions of ionic surfactants in the presence of multivalent Ions 1993
250 Постер, K.D. Danov, Film formation between two emulsion drops in Brownian flocculation and coalescence 1992
251 Секционен доклад, I.B. Ivanov, O.D. Velev, K.D. Danov, T.D. Gurkov, R.P. Borwankar, Bankroft's rule and emulsion stability: the role of hydrodynamics and direct interactions 1992
252 Постер, K.D. Danov, I.B. Ivanov, T.D. Gurkov, R.P. Borwankar, Kinetic model for the simultaneous processes of flocculation and coalescence in emulsion systems 1992
253 Секционен доклад, K.D. Danov, N.D. Denkov, D.N. Petsev, I.B. Ivanov, R.P. Borwankar, Brownian motion of deformable drops 1992
254 Секционен доклад, K.D. Danov, I.B. Ivanov, R.P. Borwankar, Thinning of small films, surface viscosity 1992
255 Секционен доклад, K.D. Danov, I.B. Ivanov, T.D. Gurkov, R.P. Borwankar, Kinetic model for the simultaneous processes of flocculation and coalescence in emulsion systems 1992
256 Постер, N.D. Denkov, P.A. Kralchevsky, K.D. Danov, I.B. Ivanov, Interaction between deformable microemulsion droplets 1992
257 Постер, K.D. Danov, Coalescence kinetics of deformable mini- and micro-emulsion drops 1992
258 Секционен доклад, A. Andreevski, N. Ksenofonova, M. Kartalev, I. Pamuktchiev, K.D. Danov, System for synchronized addition of information in complex and withdraws in space experiments 1989
259 Секционен доклад, S. Kartaleva, A. Andreevski, I. Pamuktchiev, S. Gateva, K. Danov, I. Mastikov, N. Ilkov, Singlefrequency heliumneon lasers for spectroscopy investigations 1989
260 Секционен доклад, K.D. Danov, M.D. Kartalev, Propagation of polar region generated disturbances: spherical approach 1989
261 Секционен доклад, S. Kartaleva, A. Andreevski, I. Pamuktchiev, I. Mastikov, K. Danov, S. Gateva, N. Ilkov, Stabilized singlefrequency heliumneon lasers for spectroscopy investigations 1988
262 Секционен доклад, K. Danov, I. Ivanov, Z. Zapryanov, E. Nakache, S. Raharimalala, Marginal stability of emulsion thin films 1987
263 Секционен доклад, I.P. Mastikov, K.D. Danov, M.D. Kartalev, Patterns of open magnetic field lines sited on the dayside magnetopause 1986
264 Секционен доклад, К. Данов, Из опыта по обучению использования авторского языка PILOT 1986
265 Секционен доклад, K.D. Danov, M.D. Kartalev, A possible mechanism of ionospheric ionization density variations caused by sudden commencement 1986
266 Секционен доклад, К. Данов, М. Карталев, Влияние на електрическите токове от полярните ширини върху движението на неутралната компонента в термосферата 1985
267 Секционен доклад, M. Рудерман, K. Данов, M. Карталев, Горизонтально распространящиеся волны в атмосфере 1981
Участие в редколегия
1 , ISRN CHEMICAL ENGINEERING, Участие в редколегия 2006
2 , FLUID DYNAMICS AND MATERIAL PROCESSING, Участие в редколегия 2005