Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на проф. доктор на науките Красимир Данов

Author ID (SCOPUS):7003531656
Научен проект
1 Красимир Данов, "Clean Future biodegradable encap suspension systems for HC formats' Изследване и моделиране на икономични биоразградими суспендиращи системи", Ръководител, Unilever, UK 2023
2 Красимир Данов, "Механизми на омокряне и миещо действие на нано-хетерогенни мицеларни фази - роля на летливите компоненти и на повърхността", Член, ФНИ, МОН 2023
3 Красимир Данов, „Изследвания върху физико-химичните механизми на взаимодействията и стабилността във формулировки с измиващо и почистващо действие, с цел оптимизация на тяхната ефективност”, Член, S.C.Johnson & Son, Inc, САЩ 2021
4 Красимир Данов, NG Ruby, Член, Unilever, Англия 2021
5 Красимир Данов, Оптимизиране на формулировки за професионално почистване, Член, "Доверие - грижа" ЕАД 2021
6 Красимир Данов, "Летливи ПАВ на фазови граници в многокомпонентни системи: теоретично и експериментално изследване на адсорбцията и изпарението в динамични и равновесни условия", Член, МОН 2020
7 Красимир Данов, Изследване на гигантски мицеларни структури в смесени разтвори на сърфактанти, техните взаимодействия и реологични свойства, Ръководител, МОН 2020
8 Красимир Данов, Оптимизация на смеси от повърхностно активни вещества за препарати за лична хигиена, Член, Unilever, САЩ 2019
9 Красимир Данов, Разработване на теоретични модели, Член, Unilever, Англия 2019
10 Красимир Данов, Разтичане на подхранващи масла върху коса, Член, Unilever, Англия 2019
11 Красимир Данов, Свойства на сърфактанти и емулсии получени от природни продукти, Член, KLK OLEO, Малайзия 2019
12 Красимир Данов, Изследване на нови ПАВ за подготовка на шампоани и разработване на теоретичен модел, Член, Unilever, Холандия 2018
13 Красимир Данов, Ново поколение мастилено-струйни мастила с летливи ПАВ, Член, 2018
14 Красимир Данов, Продължение на експерименталните изследвания на шампоани, Член, Unilever, Англия 2018
15 Красимир Данов, Разработване на модел за предсказване свойствата на течности за почистване, Член, Unilever, Холандия 2018
16 Красимир Данов, Механизми на антимикробиално действие на миещи препарати", Член, Unilever, САЩ 2017
17 Красимир Данов, Изследване на ефекта от отлагане на частици и молекули при миещи препарати, Член, Unilever, Китай 2016
18 Красимир Данов, Йонни течности като носители на антимикробиални субстанции, Член, S.C.Johnson & Son, Inc, САЩ 2016
19 Красимир Данов, Разработване на нови видове мултифункционални микро- и нанокапсули със специфичен химичен състав и морфолофия, и оптимизация на техните свойства, Член, МОН 2016
20 Красимир Данов, Аналитичен модел на концентрирани разтвори на ПАВ и тяхната чувствителност към физически и химически нестабилности, Член, Unilever, Холандия 2015
21 Красимир Данов, Агрегиране на ПАВ в разтвори на алкилглутамати и алкилкарбоксилати, Член, Unilever, САЩ, Номер на договора:3121 2014
22 Красимир Данов, Адхезия на маслени замърсявания и тяхното почистване”, Член, Unilever, Англия., Номер на договора:3122 2014
23 Красимир Данов, Физикохимичен контрол на повърхностни свойства и на пените от разтвори на алкилглутамати и алкилкарбоксилати , Член, Unilever, САЩ, Номер на договора:3120 2014
24 Красимир Данов, Взаймодействие на мехурче с твърда повърхност при пени стабилизирани с хидрофобин, Член, Unilever, Холандия, Номер на договора:3079 2013
25 Красимир Данов, Комплексна реология на суспензии, подсилена от капилярни мостове, Член, Unilever, Холандия, Номер на договора:3092 2013
26 Красимир Данов, Агрегиране на сърфактанти в разтвори, Член, Unilever, САЩ, Номер на договора:3041 2012
27 Красимир Данов, Поведение на хидрофобин върху границата вода-масло и неговата роля за стабилизация на тънки течни филми и емулсии, Член, Unilever, Англия., Номер на договора:3029 2012
28 Красимир Данов, Изследване на времето на живот на мехурчета с цел да се контролира тяхната дълговременна стабилност, Член, Unilever, Холандия, Номер на договора:1992 2011
29 Красимир Данов, Разкриване на дълговременна стабилност на мехурчета с помощта на хидрофобин, Член, Unilever, Холандия, Номер на договора:1993 2011
30 Красимир Данов, Електрокапилярни взаимодействия и подреждане на наночастици върху течни повърхности във връзка с тяхното приложение за създаването на нови наноструктурирани материали, Член, МОН - Фонд „Научни изследвания” 2009
31 Красимир Данов, Ензимни процеси в присъствие на (био)сърфактанти, Член, Unilever, Холандия, Номер на договора:1915 2009
32 Красимир Данов, Осцилаторно-структурни сили: Нови фундаментални аспекти и методи за получаване на подредени слоеве от наночастици с приложения във върховите технологии, Ръководител, МОН - Фонд „Научни изследвания” 2009
33 Красимир Данов, Разработване на нови прибори и провеждане на измервания и консултации при изследвания на междуфазови граници, Ръководител, Kruss GmbH, Германия, Номер на договора:2938 2009
34 Красимир Данов, Стабилизиране на мехурчетата с хидрофобин и етилцелулозни частици, Член, Unilever, Холандия, Номер на договора:1913 2009
35 Красимир Данов, Съвременна физикохимична хидродинамика на ПАВ. Повърхностни и обемни свойства на карбоксилати и аминокарбоксилати, Член, Unilever, САЩ, Номер на договора:1932 2009
Научно ръководство
1 Красимир Данов, Йордан Петков, Взаимодействие на катионни и нейонни повърхностно активни вещества, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Алексиева, Маноела 2023
2 Красимир Данов, Кинетика на адсорбция на терпенови алкохоли използвани в медицината, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Ралица Узунова 2023
3 Красимир Данов, Капсулиране на масла и парфюми в колоидозоми изградени от наночастици от SiO2, полимери и сърфактанти: ефект от размер на частиците, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Татяна Славова 2022
4 Красимир Данов, Получаване, реология и способност за емулгиране на биконтинуални мицеларни фази, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Теодора Станчева 2022
5 Красимир Данов, Адсорбция на летливи амфифили на междуфазова граница и взаимодействието им с йонно повърхностно - активно вещество, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Ралица Узунова 2021
6 Красимир Данов, Приложение на теорията на регулярните разтвори за описание на критичната концентрация на мицелообразуване от смеси на повърхностно активни вещества, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Елена-Мария Стойкова 2021
7 Красимир Данов, Образуване и реология на биконтинуални мицеларни фази от CAPB и SLES-1EO с добавени двуваленти соли, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Теодора Станчева 2020
8 Петър Кралчевски, Красимир Данов, Сулфонирани метил естери : Адсорбция, мицелообразуване и реология, СУ "Св. Климент Охридски" дисертация д-р:Вероника Ивайлова Яврукова 2020
9 Петър Кралчевски, К. Маринова, Изследване на трифазни суспензии частици/вода/масло втвърдяващи се поради образуването на капилярни мостове, СУ "Св. Кл. Охридски", Факултет по химия и фармация дисертация д-р:Михаил Тонев Георгиев 2018
10 Петър Кралчевски, Красимир Данов, Синергизъм при растежа на гигантски мицели в трикомпомпонентни разтвори на повърхностно-активни вещества, СУ "Св. Климент Охридски" дисертация д-р:Гергана Станиславова Георгиева 2018
11 Петър Кралчевски, Красимир Данов, Синергизъм при растежа на гигантски мицели в трикомпонентни разтвори на повърхностно-активни вещества, СУ "Св. Кл. Охридски", Факултет по химия и фармация дисертация д-р:Гергана Станиславова Георгиева 2018
12 Петър Кралчевски и Красимир Данов, Ефект на NaCl и KCl върху фазови диаграми на натриеви и калиеви карбоксилати, СУ "Св. Кл. Охридски", Катедра ИХФИ дипломна работа:Ваня Пламенова Пецева 2017
13 Петър Кралчевски, Кръстанка Маринова, Стабилизация на пени и емулсии с протеина хидрофобин и негови смеси с други протеини, СУ "Св. Кл. Охридски", Факултет по химия и фармация дисертация д-р:Лидия Манолова Димитрова 2017
14 Красимир Данов, Петър Кралчевски, Повърхностна реология на адсорбционни слоеве от протеина хидрофобин HFBII при деформация на прехлъзване: ефект от добавката на β-казеин, Софийски Университет "Св. Кл. Охридски", Факултет по Химия и Фармация дисертация д-р:Гергана Милкова Радулова 2016
15 Петър Крлачевски, Красимир Данов, Взаимодействия и двумерно налягане при монослоеве от заредени колоидни частици върху течна повърхност , СУ "Св. Климент Охридски" дисертация д-р:Пламен Весков Петков 2015
16 Петър Кралчевски, Красимир Данов, Ефект от йонни мицели върху стратификацията на течни филми и растеж на дисковидни мицели, СУ "Св. Климент Охридски" дисертация д-р:Светослав Аначков 2014
17 Красимир Данов, Кръстанка Маринова, Състав и реология на адсорбционни слоеве от смеси на протеини и ПАВ върху различни междуфазови граници, СУ "Св. Климент Охридски" дисертация д-р:Румяна Добрева Станимирова 2014
18 Петър Кралчевски, Красимир Данов, Фазово поведение на мастни киселини и алкохоли в смесени мицеларни разтвори на повърхностно активни вещества, СУ "Св. Климент Охридски" дисертация д-р:Силвия Сталева Цочева 2014
19 Красимир Данов, Граници на разтворимост на Na-карбоксилати C8-C12 в анийонни (SLES) и цвитерйонни (CAPB) мицеларни разтвори, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Антон Милев 2012
20 Красимир Данов, Петър Кралчевски, Повърхностна реология на адсорбционни слоеве от протеина хидрофобин HFBII при деформация на прехлъзване - ефект от добавката на beta-казеин Радулова, Гергана; Данов, Красимир, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Гергана Радулова 2012
21 Петър Кралчевски, Красимир Данов, Определяне на агрегационното число и заряда на мицели от йонни ПАВ чрез анализ на данни за стратифициращи пенни филми, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Светослав Аначков 2011
22 Красимир Данов, Влияние на електролити и примеси върху адсорбцията и миещото действие на йонни ПАВ, Факултет по Химия и фармация, СУ дисертация д-р:Веселин Людмилов Колев 2010
23 Красимир Данов, Комбинирано действие на капилярни и електрични сили върху заредени твърди частици на течна повърхност, Факултет по Химия и фармация, СУ дисертация д-р:Мариана Петрова Бонева 2010
24 Красимир Данов, Повърхностна реология на монослоеве от растителен протеин: еластично и вискоеластично поведение при деформация на прехлъзване, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Гергана Радулова 2010
25 Красимир Данов, Повърхностни свойства на разтвори на натриев лаурат, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Румяна Станимирова 2009
26 Красимир Данов, Динамични ефекти при солюбилизация и мембранна емулсификация, Факултет по Химия и фармация, СУ дисертация д-р:Николай Христов Христов 2008
27 Красимир Данов, Моделиране на адсорбционните изотерми на йоногенни повърхностно активни вещества, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Добри Димитров 2007
28 Красимир Данов, Релаксация на повърхностното напрежение от разтвори на нейоногенни повърхностно активни вещества, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Жасмина Желева 2007
Редактор на издание реферирано
Красимир Данов, Journal of Chemical Engineering Research Studies, Редактор на издание реферирано 2013
Статия в научно списание
1 V. I. Yavrukova, K. D. Danov, T. G. Slavova, R. D. Stanimirova, Y. W. Ung, A. T. K. Suan, H. Xu, J. T. Petkov, Enhanced Solubility of Methyl Ester Sulfonates Below Their Krafft Points in Mixed Micellar Solutions, J. Colloid Interface Sci., vol:660, 2024, ISSN (print):10957103, ISSN (online):00219797, doi:10.1016/j.jcis.2024.01.127, Ref, IR , SCOPUS, SJR (1.604 - 2022), International, PhD 2024
2 T.G. Slavova, G.M. Radulova, K.D. Danov, Saturated Micellar Networks: Phase Separation and Nanoemulsification Capacity, Colloids and Interfaces, vol:8, 2024, pages:11-0, ISSN (print):25045377, doi:10.3390/colloids8010011, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.457 - 2022), SCOPUS Quartile: Q3 (2024), PhD 2024
3 Denkov, N., Mileva, E., K. Danov, Tcholakova, S., Editorial overview: Memorial volume for Peter Kralschevsky, Current Opinion in Colloid & Interface Science, vol:63, issue:19, 2023, pages:101676-0, ISSN (print):13590294, ISSN (online):18790399, doi:10.1016/j.cocis.2023.101676, Ref, IR , SCOPUS, SJR (1.454 - 2023), SCOPUS Quartile: Q1 (2023) 2023
4 K. Danov, G. Radulova, M. Georgiev, P. Kralchevsky, Growth of Giant Micellar Aggregates: Quantitative Theory vs Experiments, J. Technical Univ. Gabrovo, vol:66, 2023, pages:24-28 2023
5 M. Georgiev, B. Konstantinov, K. Marinova, J. Petkov, K. Danov, Investigation of Cationic Surfactants Adsorption Behaviour on Silicon Wafers using Imaging Ellipsometry, J. Technical Univ. Gabrovo, vol:62, 2023, pages:38-42 2023
6 K.D. Danov, Stability of liquid-vapor interface at steady-state evaporation and condensation, J. Theor. Appl., vol:53, 2023, pages:319-0, ISSN (print):14292955, doi:10.55787/jtams.23.53.4.319, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.183 - 2022), SCOPUS Quartile: Q4 (2023) 2023
7 K. D. Danov, K. G. Marinova, G. M. Radulova, M. T. Georgiev, Analytical Modeling of Micelle Growth. 5. Molecular Thermodynamics of Micelles From Zwitterionic Surfactants, J. Colloid Interface Sci., vol:627, 2022, pages:469-482, ISSN (print):0021-9797, ISSN (online):1095-7103, doi:10.1016/j.jcis.2022.07.087, Ref, IR , SCOPUS, SJR (1.4 - 2021), SCOPUS Quartile: Q1 (2022) 2022
8 T.N. Stancheva, M.T. Georgiev, G.M. Radulova, K.D. Danov, K.G. Marinova, Rheology of Saturated Micellar Networks: Wormlike Micellar Solutions vs. Bicontinuous Micellar Phases, Colloids Surf. A, vol:625, 2022, pages:129927-0, ISSN (print):0927-7757, ISSN (online):1873-4359, doi:10.1016/j.colsurfa.2022.129927, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.76 - 2021), SCOPUS Quartile: Q2 (2022) 2022
9 K.D. Danov, P.A. Kralchevsky, S.D. Stoyanov, J.L. Cook, I.P. Stott, Analytical modeling of micelle growth. 3. Electrostatic free energy of ionic wormlike micelles – Effects of activity coefficients and spatially confined electric double layers, J. Colloid Interface Sci., vol:581, 2021, pages:262-275, doi:10.1016/j.jcis.2020.07.059, Ref, Web of Science, IF (7.489 - 2019), Web of Science Quartile: Q1 (2021), SCOPUS, SJR (1.45 - 2019), SCOPUS Quartile: Q1 (2021), International 2021
10 K.D. Danov, P.A. Kralchevsky, R.D. Stanimirova, S.D. Stoyanov, J.L. Cook, I.P. Stott, Analytical modeling of micelle growth. 4. Molecular thermodynamics of wormlike micelles from ionic surfactants: theory vs. experiment, J. Colloid Interface Sci., vol:584, 2021, pages:561-581, doi:10.1016/j.jcis.2020.10.004, Ref, Web of Science, IF (7.489 - 2019), Web of Science Quartile: Q1 (2021), SCOPUS, SJR (1.45 - 2019), SCOPUS Quartile: Q1 (colloid and surface chemistry), International 2021
11 K. Danov, T. Gurkov, R. Stanimirova, R. Uzunova, Kinetics of Transfer of Volatile Amphiphiles (Fragrances) from Vapors to Aqueous Drops and Vice Versa: Interplay of Diffusion and Barrier Mechanisms, Colloids Surf. A, vol:625, 2021, pages:126931-0, doi:10.1063/5.0070619 , Ref, SCOPUS, SJR (0.76 - 2020), SCOPUS Quartile: Q2 (2021) 2021
12 K.D. Danov, G. S. Lyutskanova-Zhekova, S. K. Smoukov, Motion of Long Bubbles in Gravity- and Pressure-Driven Flow Through Cylindrical Capillaries up to Moderate Capillary Numbers, Phys. Fluids, vol:33, 2021, pages:113606-0, doi:10.1063/5.0070619, Ref, SCOPUS, SJR (1.19 - 2020), SCOPUS Quartile: Q1 (2021), International 2021
13 N. Denkov, K. Danov, S. Tcholakova, Obituary: Peter A. Kralchevsky, Advances in Colloid and Interface Science, 2021, doi:https://doi.org/10.1016/j.cis.2020.102348, Ref, Web of Science 2021
14 K. Danov, R. Stanimirova, P. Kralchevsky, T. Slavova, V. Yavrukova, Y. Ung, E. Tan, H. Xu, J. Petkov, Solubility of Ionic Surfactants Below Their Krafft Point in Mixed Micellar Solutions: Phase Diagrams for Methyl Ester Sulfonates and Nonionic Cosurfactants, J. Colloid Interface Sci., vol:601, 2021, pages:474-485, Ref, SCOPUS, SJR (1.54 - 2020), SCOPUS Quartile: Q1 (2021), International 2021
15 T.G. Slavova, G.M. Radulova, P.A. Kralchevsky, K.D. Danov, Encapsulation of fragrances and oils by core-shell structures from silica nanoparticles, surfactant and polymer: Effect of particle size, Colloids and Surfaces A, Phys. Chem. Eng. Asp., 2020, pages:125558-0, doi:10.1016/j.colsurfa.2020.125558, Ref, Web of Science, IF (3.99 - 2019), Web of Science Quartile: Q1 (2020), SCOPUS, SJR (0.78 - 2019), SCOPUS Quartile: Q1 (2020), MSc 2020
16 M.T. Georgiev, L.A. Aleksova, P.A. Kralchevsky, K.D. Danov, Phase separation of saturated micellar network and its potential applications for nanoemulsification, Colloids and Surfaces A, Phys. Chem. Eng. Asp., vol:607, 2020, pages:125487-0, doi:10.1016/j.colsurfa.2020.125487, Ref, Web of Science, IF (3.99 - 2019), Web of Science Quartile: Q1 (2020), SCOPUS, SJR (0.78 - 2019), SCOPUS Quartile: Q1 (2020), MSc 2020
17 V.I. Yavrukova, G.M. Radulova, K.D. Danov, P.A. Kralchevsky, H. Xu, Y.W. Ung, J.T. Petkov, Rheology of mixed solutions of sulfonated methyl esters and betaine in relation to the growth of giant micelles and shampoo applications, Adv. Colloid Interface Sci., vol:275, 2020, pages:1-18, doi:10.1016/j.cis.2019.102062, Ref, Web of Science, IF (8.243 - 2018), Web of Science Quartile: Q1 (2020), SCOPUS, SJR (1.787 - 2018), SCOPUS Quartile: Q1 (2020), International, PhD 2020
18 E.S. Basheva, P.A. Kralchevsky, K.D. Danov, R.S. Stanimirova, N. Shaw, J.T. Petkov, Vortex in liquid films from concentrated surfactant solutions containing micelles and colloidal particles, J. Colloid Interface Sci., vol:576, 2020, pages:345-355, doi:10.1016/j.jcis.2020.05.048, Ref, Web of Science, IF (6.361 - 2018), Web of Science Quartile: Q1 (2020), SCOPUS, SJR (1.29 - 2018), SCOPUS Quartile: Q1 (2020), International 2020
19 K.D. Danov, P.A. Kralchevsky, S.D. Stoyanov, J.L. Cook, I.P. Stott, Analytical modeling of micelle growth. 1. Chain-conformation free energy of binary mixed spherical, wormlike and lamellar micelles, J. Colloid Interface Sci., том:547, 2019, стр.:245-255, doi:10.1016/j.jcis.2019.03.105, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q1 (2019), в сътрудничество с чуждестранни учени 2019
20 K.D. Danov, P.A. Kralchevsky, S.D. Stoyanov, J.L. Cook, I.P. Stott, Analytical modeling of micelle growth. 2. Molecular thermodynamics of mixed aggregates and scission energy in wormlike micelles, J. Colloid Interface Sci., том:551, 2019, стр.:227-241, doi:10.1016/j.jcis.2019.05.017, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q1 (2019), в сътрудничество с чуждестранни учени 2019
21 R.D. Stanimirova, P.A. Kralchevsky, K.D. Danov, H. Xu, Y.W. Ung, J.T. Petkov, Oil drop deposition on solid surfaces in mixed polymer-surfactant solutions in relation to hair- and skin-care applications, Colloids Surf. A, том:577, 2019, стр.:53-61, doi:10.1016/j.colsurfa.2019.05.044, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q2 (2019), в сътрудничество с чуждестранни учени 2019
22 E.S. Basheva, K.D. Danov, G.M. Radulova, P.A. Kralchevsky, H. Xu, Y.W. Ung, J.T. Petkov, Properties of the micelles of sulfonated methyl esters determined from the stepwise thinning of foam films and by rheological measurements, J. Colloid Interface Sci., том:538, 2019, стр.:660-670, doi:10.1016/j.jcis.2018.12.034, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q1 (2019), в сътрудничество с чуждестранни учени 2019
23 G.M. Radulova, T.G. Slavova, P.A. Kralchevsky, E.S. Basheva, K.G. Marinova, K.D. Danov, Encapsulation of Oils and Fragrances by Core-in-Shell Structures from Silica Particles, Polymers and Surfactants: The Brick-and-Mortar Concept, Colloids and Surfaces A, том:559, 2018, стр.:351-364, doi:10.1016/j.colsurfa.2018.09.079, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.76 - 2020), SCOPUS Quartile: Q1 (2018), MSc 2018
24 K.D. Danov, P.A. Kralchevsky, S.D. Stoyanov, J.L. Cook, I.P. Stott, E.G. Pelan, Growth of Wormlike Micelles in Nonionic Surfactant Solutions: Quantitative Theory vs. Experiment, Adv. Colloid Interface Sci., том:256, 2018, стр.:1-22, doi:10.1016/j.cis.2018.05.006, Ref, IR , SCOPUS, SJR (1.787 - 2018), SCOPUS Quartile: Q1 (2018), в сътрудничество с чуждестранни учени 2018
25 K.D. Danov, M.T. Georgiev, P.A. Kralchevsky, G.M. Radulova, T.D. Gurkov, S.D. Stoyanov, E.G. Pelan, Hardening of Particle/Oil/Water Suspensions Due to Capillary Bridges: Experimental Yield Stress and Theoretical Interpretation, Adv. Colloid Interface Sci., vol:251, issue:80-96, 2018, doi:10.1016/j.cis.2017.11.004, Ref, IR , SCOPUS, SJR (1.787 - 2018), SCOPUS Quartile: Q1 (2018), International, PhD 2018
26 M.T. Georgiev, K.D. Danov, P.A. Kralchevsky, T.D. Gurkov, D.P. Krusteva, L.N. Arnaudov, S.D. Stoyanov, E.G. Pelan, Rheology of Particle/Water/Oil Three-Phase Dispersions: Electrostatic vs. Capillary Bridge Forces, J. Colloid Interface Sci., том:513, 2018, стр.:515-526, doi:10.1016/j.jcis.2017.11.057, Ref, IR , SCOPUS, SJR (1.29 - 2018), SCOPUS Quartile: Q1 (2018), в сътрудничество с чуждестранни учени, PhD 2018
27 V.I. Ivanova, R.D. Stanimirova, K.D. Danov, P.A. Kralchevsky, J.T. Petkov, Sulfonated Methyl Esters, Linear Alkylbenzene Sulfonates and Their Mixed Solutions: Micellization and Effect of Ca2+ Ions, Colloids Surf. A, vol:519, 2017, pages:87-97, doi:10.1016/j.colsurfa.2016.06.039 , Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.753 - 2017), SCOPUS Quartile: Q2 (2017), MSc 2017
28 K.D. Danov, R.D. Stanimirova, P.A. Kralchevsky, K.G. Marinova, S.D. Stoyanov, T.B.J. Blijdenstein, A.R. Cox, E.G. Pelan, Adhesion of Bubbles and Drops to Solid Surfaces, and Anisotropic Surface Tensions Studied by Capillary Meniscus Dynamometry, Adv. Colloid Interface Sci., vol:233, 2016, pages:223-239, doi:10.1016/j.cis.2015.06.003, Ref, IR , SCOPUS, SJR (1.787 - ), SCOPUS Quartile: Q1 (2016), International, PhD 2016
29 K.D. Danov, E.S. Basheva, P.A. Kralchevsky, Effect of Ionic Correlations on the Surface Forces in Thin Liquid Films: Influence of Multivalent Coions and Extended Theory, Materials, vol:9, issue:3, 2016, pages:145-168, doi:10.3390/ma9030145, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.838 - 2016), SCOPUS Quartile: Q2 (2016) 2016
30 L.M. Dimitrova, M.P. Boneva, K.D. Danov, P.A. Kralchevsky, E.S. Basheva, K.G. Marinova, J.T. Petkov, S.D. Stoyanov, Limited Coalescence and Ostwald Ripening in Emulsions Stabilized by Hydrophobin HFBII and Milk Proteins, Colloids Surf. A, vol:509, 2016, pages:521-538, doi:10.1016/j.colsurfa.2016.09.066 , Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.812 - 2016), SCOPUS Quartile: Q2 (2016), International, PhD 2016
31 P.V. Petkov, K.D. Danov, P.A. Kralchevsky, Monolayers from Charged Particles in a Langmuir Trough: Could Particle Aggregation Increase the Surface Pressure?, J. Colloid Interface Sci., vol:462, 2016, pages:223-234, doi:10.1016/j.jcis.2015.09.075, Ref, IR , SCOPUS, SJR (1.156 - 2016), SCOPUS Quartile: Q1 (2016), PhD 2016
32 K.D. Danov, S.N. Dimova, T.B. Ivanov, J.K. Novev, Shape analysis of a rotating axisymmetric drop in gravitational field: Comparison of numerical schemes for real-time data processing, Colloids and Surfaces A, vol:489, 2016, pages:75-85, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.812 - 2016) 2016
33 P.A. Kralchevsky, K.D. Danov, P.V. Petkov, Soft Electrostatic Repulsion in Particle Monolayers at Liquid Interfaces: Surface Pressure and Effect of Aggregation, Phil. Trans. R. Soc. A, vol:374, 2016, pages:20150130-0, doi:10.1098/rsta.2015.0130, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.986 - 2016), SCOPUS Quartile: Q2 (2016), PhD 2016
34 K.D. Danov, Asymptotic formulae for the interaction force and torque between two charged parallel cylinders, Applied Mathematics and Computation, том:256, 2015, стр.:642-655, doi:10.1016/j.amc.2015.01.079, Ref, Web of Science 2015
35 K.D. Danov, R.D. Stanimirova, P.A. Kralchevsky, K.G. Marinova, N.A. Alexandrov, S.D. Stoyanov, T.B.J. Blijdenstein, E.G. Pelan, Capillary Meniscus Dynamometry – Method for Determining the Surface Tension of Drops and Bubbles with Isotropic and Anisotropic Surface Stress Distributions, J. Colloid Interface Sci., vol:440, 2015, pages:168-178, doi:10.1016/j.jcis.2014.10.067, Ref, IR , SCOPUS, SJR (1.29 - ), SCOPUS Quartile: Q1 (2015), International, PhD 2015
36 P.A. Kralchevsky, K.D. Danov, S.E. Anachkov, Depletion Forces in Thin Liquid Films Due to Nonionic and Ionic Surfactant Micelles, Curr. Opin. Colloid Interface Sci., vol:20, 2015, pages:11-18, doi:10.1016/j.cocis.2014.11.010, Ref, IR , SCOPUS, SJR (1.834 - 2015), SCOPUS Quartile: Q1 (2015), PhD 2015
37 K.D. Danov, P.A. Kralchevsky, G.M. Radulova, E.S. Basheva, S.D. Stoyanov, E.G. Pelan, Shear Rheology of Mixed Protein Adsorption Layers vs Their Structure Studied by Surface Force Measurements, Adv. Colloid Interface Sci. , vol:222, 2015, pages:148-161, doi:10.1016/j.cis.2014.04.009, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q1 (2015), International, PhD 2015
38 S.S. Tzocheva, K.D. Danov, P.A. Kralchevsky, G.S. Georgieva, A.J. Post, K.P. Ananthapadmanabhan, Solubility Limits and Phase Diagrams for Fatty Alcohols in Anionic (SLES) and Zwitterionic (CAPB) Micellar Surfactant Solutions, J. Colloid Interface Sci., vol:449, 2015, pages:46-61, doi:10.1016/j.jcis.2014.09.042, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q1 (2015), International, PhD 2015
39 K.D. Danov, R.D. Stanimirova, P.A. Kralchevsky, E.S. Basheva, V.I. Ivanova, J.T. Petkov, Sulfonated methyl esters of fatty acids in aqueous solutions: Interfacial and micellar properties, J. Colloid Interface Sci., vol:457, 2015, pages:307-318, doi:10.1016/j.jcis.2015.07.020, Ref, IR , SCOPUS, SJR (1.075 - 2015), SCOPUS Quartile: Q1 (2015), MSc 2015
40 R.D. Stanimirova, K.G. Marinova, K.D. Danov, P.A. Kralchevsky, E.S. Basheva, S.D. Stoyanov, E.G. Pelan, Competitive Adsorption of the Protein Hydrophobin and an Ionic Surfactant: Parallel vs Sequential Adsorption and Dilatational Rheology, Colloids Surf. A, vol:457, 2014, pages:307-317, doi:10.1016/j.colsurfa.2014.06.002, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.854 - 2014), SCOPUS Quartile: Q2 (2014), International, PhD 2014
41 S.E. Anachkov, P.A. Kralchevsky, K.D. Danov, G.S. Georgieva, K.P. Ananthapadmanabhan, Disclike vs. Cylindrical Micelles: Generalized Model of Micelle Growth and Data Interpretation, J. Colloid Interface Sci., vol:416, 2014, pages:258-273, doi:10.1016/j.jcis.2013.11.002, Ref, IR , SCOPUS, SJR (1.167 - 2014), SCOPUS Quartile: Q1 (2014), International, PhD 2014
42 P.A. Kralchevsky, K.D. Danov, S.E. Anachkov, Micellar Solutions of Ionic Surfactants and Their Mixtures with Nonionic Surfactants: Theoretical Modeling vs. Experiment, Colloid J., том:76, 2014, стр.:255-270, doi:10.1134/S1061933X14030065, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.323 - 2014), SCOPUS Quartile: Q3 (2014), PhD 2014
43 K. D. Danov, P. A. Kralchevsky, K. P. Ananthapadmanabhan, Micelle-monomer equilibria in solutions of ionic surfactants and in ionic-nonionic mixtures, Advances in Colloid and Interface Science, vol:206, 2014, pages:17-45, doi:10.1016/j.cis.2013.02.001, Ref, IR , SCOPUS, SJR (2.823 - 2014), SCOPUS Quartile: Q1 (2014), International 2014
44 G.M. Radulova, K.D. Danov, P.A. Kralchevsky, J.T. Petkov, S.D. Stoyanov, Shear Rheology of Hydrophobin Adsorption Layers at Oil/Water Interfaces and Data Interpretation in Terms of a Viscoelastic Thixotropic Model, Soft Matter, том:10, брой:31, 2014, стр.:5777-5786, doi:10.1039/C4SM00901K, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q1 (2014), в сътрудничество с чуждестранни учени, PhD 2014
45 P. V. Petkov, K. D. Danov, P. A. Kralchevsky, Surface pressure isotherm for a monolayer of charged colloidal particles at a water/nonpolar-fluid interface: experiment and theoretical model, Langmuir, vol:30, 2014, pages:2768-2778, doi:10.1021/la500126d, Ref, IR , SCOPUS, SJR (1.81 - 2014), SCOPUS Quartile: Q1 (2014), PhD 2014
46 P.A. Kralchevsky, K.D. Danov, S.E. Anachkov, G.S. Georgieva, K.P. Ananthapadmanabhan, Extension of the Ladder Model of Self-assembly from Cylindrical to Disclike Surfactant Micelles, Curr. Opin. Colloid Interface Sci., vol:18, 2013, pages:524-531, doi:10.1016/j.cocis.2013.11.002, Ref, IR , SCOPUS, SJR (2.406 - 2013), SCOPUS Quartile: Q1 (2013), International, PhD 2013
47 K.D. Danov, P.A. Kralchevsky, Forces acting on dielectric colloidal spheres at a water/nonpolar-fluid interface in an external electric field: 1. Uncharged particles, Journal of Colloid and Interface Science, vol:405, 2013, pages:278-290, doi:10.1016/j.jcis.2013.05.020, Ref, IR , SCOPUS, SJR (1.195 - 2013), SCOPUS Quartile: Q1 (2013) 2013
48 K.D. Danov, P.A. Kralchevsky, Forces acting on dielectric colloidal spheres at a water/nonpolar-fluid interface in an external electric field: 2. Charged particles, Journal of Colloid and Interface Science, том:405, 2013, стр.:269-277, doi:10.1016/j.jcis.2013.05.015, Ref, IR , SCOPUS, SJR (1.195 - 2013), SCOPUS Quartile: Q1 (2013) 2013
49 S.E. Anachkov, K.D. Danov, E.S. Basheva, P.A. Kralchevsky, K.P. Ananthapadmanabhan, Determination of the aggregation number and charge of ionic surfactant micelles from the step wise thinning of foam films, Advances in Colloid and Interface Science, vol:183-184, 2012, pages:55-67, doi:10.1016/j.cis.2012.08.003, Ref, IR , SCOPUS, SJR (2.773 - 2012), SCOPUS Quartile: Q1 (2012), International, PhD 2012
50 N.A. Alexandrov, K.G. Marinova, T.D. Gurkov, K.D. Danov, P.A. Kralchevsky, S.D. Stoyanov, T.B.J. Blijdenstein, L.N. Arnaudov, E.G. Pelan, A. Lips, Interfacial layers from the protein HFBII hydrophobin: dynamic surface tension, dilatational elasticity and relaxation times, Journal of Colloid and Interface Science, vol:376, 2012, pages:296-306, doi:10.1016/j.jcis.2012.03.031, Ref, IR , SCOPUS, SJR (1.304 - 2012), SCOPUS Quartile: Q1 (2012), International, PhD 2012
51 K.D. Danov, S.D. Stoyanov, N.K. Vitanov, I.B. Ivanov, Role of surfactants on the approaching velocity of two small emulsion drops, Journal of Colloid and Interface Science, vol:368, 2012, pages:342-355, doi:10.1016/j.jcis.2011.11.031, Ref, Web of Science 2012
52 S.S. Tzocheva, P.A. Kralchevsky, K.D. Danov, G.S. Georgieva, A.J. Post, K.P. Ananthapadmanabhan, Solubility limits and phase diagrams for fatty acids in anionic (SLES) and zwitterionic (CAPB) micellar surfactant solutions, Journal of Colloid and Interface Science, vol:369, 2012, pages:274-286, doi:10.1016/j.jcis.2011.12.036, Ref, IR , SCOPUS, SJR (1.304 - 2012), SCOPUS Quartile: Q1 (2012), International, PhD 2012
53 G.M. Radulova, K. Golemanov, K.D. Danov, P.A. Kralchevsky, S.D. Stoyanov, L.N. Arnaudov, T.B.J. Blijdenstein, E.G. Pelan, A. Lips, Surface shear rheology of adsorption layers from the protein HFBII hydrophobin: effect of added beta–casein, Langmuir, vol:28, 2012, pages:4168-4177, doi:10.1021/la205113w, Ref, IR , SCOPUS, SJR (2.179 - 2012), SCOPUS Quartile: Q1 (2012), International, PhD 2012
54 K.D. Danov, G. Radulova, P.A. Kralchevsky, K. Golemanov, S. Stoyanov, Surface shear rheology of hydrophobin adsorption layers: laws of viscoelastic behavior with applications to long-term foam stability, Faraday Discussions, vol:158, 2012, pages:195-221, doi:10.1039/c2fd20017a, Ref, IR , SCOPUS, SJR (1.751 - 2012), SCOPUS Quartile: Q1 (2012), PhD 2012
55 K.D. Danov, P.A. Kralchevsky, The standard free energy of surfactant adsorption at air/water and oil/water interfaces: theoretical vs. empirical approaches, Colloid Journal, vol:74, issue:2, 2012, pages:172-185, doi:10.1134/S1061933X12020032, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.236 - 2012), SCOPUS Quartile: Q3 (2012) 2012
56 P.A. Kralchevsky, K.D. Danov, E.S. Basheva, Hydration force due to the reduced screening of the electrostatic repulsion in few-nanometer-thick films, Current Opinion in Colloid and Interface Science, vol:16, 2011, pages:517-524, doi:10.1016/j.cocis.2011.04.005, Ref, IR , SCOPUS, SJR (2.674 - 2011), SCOPUS Quartile: Q1 (2011) 2011
57 E.S. Basheva, P.A. Kralchevsky, K.D. Danov, S.D. Stoyanov, T.B.J. Blijdenstein, E.G. Pelan, A. Lips, Self-assembled bilayers from the protein HFBII hydrophobin: nature of the adhesion energy, Langmuir, vol:27, 2011, pages:4481-4488, doi:10.1021/la2001943, Ref, IR , SCOPUS, SJR (2.051 - 2011), SCOPUS Quartile: Q1 (2011), International 2011
58 K.D. Danov, E.S. Basheva, P.A. Kralchevsky, P. Ananthapadmanabhan, A. Lips, The metastable states of foam films containing electrically charged micelles or particles: Experiment and quantitative interpretation, Advances in Colloid and Interface Science, vol:168, 2011, pages:50-70, doi:10.1016/j.cis.2011.03.006, Ref, IR , SCOPUS, SJR (2.759 - 2011), SCOPUS Quartile: Q1 (2011), International 2011
59 E.S. Basheva, P.A. Kralchevsky, N.C. Christov, K.D. Danov, S.D. Stoyanov, T.B.J. Blijdenstein, H.-J. Kim, E.G. Pelan, A. Lips, Unique properties of bubbles and foam films stabilized by HFBII hydrophobin, Langmuir, vol:27, 2011, pages:2382-2392, doi:10.1021/la104726w, Ref, IR , SCOPUS, SJR (2.051 - 2011), SCOPUS Quartile: Q1 (2011), International, PhD 2011
60 K. D. Danov, P. A. Kralchevsky, Capillary Forces between Particles at a Liquid Interface: General Theoretical Approach and Interactions between Capillary Multipoles, Advances of Colloid and Interface Science, vol:154, 2010, pages:91-103, Ref, IR , SCOPUS, SJR (2.912 - 2010), SCOPUS Quartile: Q1 (2010) 2010
61 M. P. Boneva, K. D. Danov, P. A. Kralchevsky, S. D. Kralchevska, K. P. Ananthapadmanabhan, A. Lips, Coexistence of Micelles and Crystallites in Solutions of Potassium Myristate: Soft Matter vs. Solid Matter, Colloids and Surfaces A , vol:354, 2010, pages:172-187, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q2 (2010), International 2010
62 K. D. Danov, P. A. Kralchevsky, S. D. Stoyanov, Elastic Langmuir Layers and Membranes Subjected to Unidirectional Compression: Wrinkling and Collapse, Langmuir, vol:26, 2010, pages:143-155, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q1 (2010) 2010
63 I. B. Ivanov, K. D. Danov, D. Dimitrova, M. Boyanov, K. P. Ananthapadmanabhan, A. Lips, Equations of state and adsorption isotherms of low molecular non-ionic surfactants, Colloids and Surfaces A, vol:354, 2010, pages:118-133, doi:10.1016/j.colsurfa.2009.11.031, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.887 - 2010), SCOPUS Quartile: Q2 (2010), International, PhD 2010
64 K. D. Danov, P. A. Kralchevsky, Interaction between Like-Charged Particles at a Liquid Interface: Electrostatic Repulsion vs. Electrocapillary Attraction, Journal of Colloid and Interface Science, vol:345, 2010, pages:505-514, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q1 (2010) 2010
65 N. C. Christov, K. D. Danov, Y. Zeng, P. A. Kralchevsky, R. von Klitzing, Oscillatory Structural Forces Due to Nonionic Surfactant Micelles: Data by Colloidal-Probe AFM vs. Theory, Langmuir , vol:26, 2010, pages:915-923, Ref, IR , SCOPUS, SJR (2.158 - 2010), SCOPUS Quartile: Q1 (2010), International 2010
66 M. P. Boneva, K. D. Danov, N. C. Christov, P. A. Kralchevsky, Attraction between Particles at a Liquid Interface Due to the Interplay of Gravity- and Electric-Field-Induced Interfacial Deformations, Langmuir, vol:25, 2009, pages:9129-9139, Ref, IR , SCOPUS, SJR (2.164 - 2009), SCOPUS Quartile: Q1 (2009), PhD 2009
67 S.S. Tabakova, K.D. Danov, Effect of disjoining pressure on the drainage and relaxation dynamics of liquid films with mobile interfaces, Journal of Colloid and Interface Science, vol:336, 2009, pages:273-284, Ref, IR , SCOPUS, SJR (1.215 - 2009), SCOPUS Quartile: Q1 (2009) 2009
68 N. Alexandrov, K.G. Marinova, K.D. Danov, I.B. Ivanov, Surface dilatational rheology measurements for oil/water systems with viscous oils, Journal of Colloid and Interface Science, vol:339, 2009, pages:545-550, Ref, IR , SCOPUS, SJR (1.215 - 2009), SCOPUS Quartile: Q1 (2009), PhD 2009
69 S. Russev, N. Alexandrov, K. Marinova, K. Danov, N. Denkov, L. Lyutov, V. Vulchev, C. Bilke-Krause, Instrument and methods for surface dilatational rheology measurements, Review of Scientific Instruments, том:79, брой:10, 2008, стр.:104102-104110, doi:dx.doi.org/10.1063/1.3000569, Ref, IR , SCOPUS, SJR (1.274 - 2008), в сътрудничество с чуждестранни учени 2008
70 S.C. Russev, N. Alexandrov, K.G. Marinova, K.D. Danov, N.D. Denkov, L. Lyutov, V. Vulchev, C. Bilke–Krause, Instrument and methods for surface dilatational rheology measurements, Review of Scientific Instruments, vol:79, 2008, pages:104102-0, Ref, Web of Science, International, PhD 2008
71 P. A. Kralchevsky, M. P. Boneva, K. D. Danov, K. P. Ananthapadmanabhan, A. Lips, Method for Analysis of the Composition of Acid Soaps by Electrolytic Conductivity Measurements, Journal of Colloid and Interface Science, vol:327, 2008, pages:169-179, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q1 (2008), International, PhD 2008
72 P. A. Kralchevsky, K. D. Danov, J. K. Angarska, Reply to Comment on “Hydrophobic Forces in the Foam Films Stabilized by Sodium Dodecyl Sulfate: Effect of Electrolyte” and Subsequent Criticism, Langmuir, vol:24, 2008, pages:2953-2953, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q1 (2008) 2008
73 N. C. Christov, K. D. Danov, D. K. Danova, P. A. Kralchevsky, The Drop Size in Membrane Emulsification Determined from the Balance of Capillary and Hydrodynamic Forces, Langmuir, vol:24, 2008, pages:1397-1410, Ref, IR , SCOPUS, SJR (2.398 - 2008), SCOPUS Quartile: Q1 (2008), PhD, MSc 2008
74 M. P. Boneva, N. C. Christov, K. D. Danov, P. A. Kralchevsky, Effect of Electric-Field-Induced Capillary Attraction on the Motion of Particles at an Oil–Water Interface, Physical Chemistry Chemical Physics, vol:9, issue:48, 2007, pages:6371-6384, doi:10.1039/B709123K , Ref, IR , SCOPUS, SJR (1.845 - 2007), SCOPUS Quartile: Q1 (2007), PhD 2007
75 P. A. Kralchevsky, K. D. Danov, C. I. Pishmanova, S. D. Kralchevska, N. C. Christov, K. P. Ananthapadmanabhan, A. Lips, Effect of the Precipitation of Neutral-Soap, Acid-Soap and Alkanoic-Acid Crystallites on the Bulk pH and Surface Tension of Soap Solutions, Langmuir, vol:23, 2007, pages:3538-3553, Ref, IR , SCOPUS, SJR (2.473 - 2007), SCOPUS Quartile: Q1 (2007), International 2007
76 V.K. Badam, V. Kumar, F. Durst, K.D. Danov, Experimental and theoretical investigations on interfacial temperature jumps during evaporation, Experimental Thermal and Fluid Science, vol:32, 2007, pages:276-292, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.868 - 2007), International 2007
77 K. D. Danov, D. K. Danova, P. A. Kralchevsky, Hydrodynamic Forces Acting on a Microscopic Emulsion Drop Growing at a Capillary Tip in Relation to the Process of Membrane Emulsification, Journal of Colloid and Interface Science, том:316, 2007, стр.:844-857, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q1 (2007), MSc 2007
78 I.B. Ivanov, K.G. Marinova, K.D. Danov, D. Dimitrova, K.P. Ananthapadmanabhan, A. Lips, Role of the counterions on the adsorption of ionic surfactants, Advance in Colloid and Interface Science, vol:134-135, 2007, pages:105-124, Ref, IR , SCOPUS, SJR (1.812 - 2007), International 2007
79 E. S. Basheva, P. A. Kralchevsky, K. D. Danov, K. P. Ananthapadmanabhan, A. Lips, The Colloid Structural Forces as a Tool for Particle Characterization and Control of Dispersion Stability, Physical Chemistry Chemical Physics, vol:9, 2007, pages:5183-5198, Ref, IR , SCOPUS, SJR (1.845 - 2007), SCOPUS Quartile: Q1 (2007), International 2007
80 K.D. Danov, I.B. Ivanov, K.P. Ananthapadmanabhan, A. Lips, Disjoining pressure of thin films stabilized by nonionic surfactants, Advance in Colloid and Interface Science, vol:128-130, 2006, pages:185-215, Ref, IR , SCOPUS, SJR (1.929 - 2006), International 2006
81 K. D. Danov, P. A. Kralchevsky, Electric Forces Induced by a Charged Colloid Particle Attached to the Water–Nonpolar Fluid Interface, Journal of Colloid and Interface Science, vol:298, 2006, pages:213-231, Ref, IR , SCOPUS, SJR (1.005 - 2006), SCOPUS Quartile: Q1 (2006) 2006
82 K. D. Danov, P. A. Kralchevsky, K. P. Ananthapadmanabhan, A. Lips, Influence of Electrolytes on the Dynamic Surface Tension of Ionic Surfactant Solutions: Expanding and Immobile Interfaces, Journal of Colloid and Interface Science, том:303, 2006, стр.:56-68, Ref, IR , SCOPUS, SJR (1.005 - 2006), SCOPUS Quartile: Q1 (2006), в сътрудничество с чуждестранни учени 2006
83 K. D. Danov, P. A. Kralchevsky, K. P. Ananthapadmanabhan, A. Lips, Interpretation of Surface-Tension Isotherms of n-Alkanoic (Fatty) Acids by Means of the van der Waals Model, J. Colloid Interface Sci., vol:300, issue:2, 2006, pages:809-813, doi:10.1016/j.jcis.2006.04.026, Ref, IR , SCOPUS, SJR (1.005 - 2006), SCOPUS Quartile: Q1 (2006), International 2006
84 K. D. Danov, P. A. Kralchevsky, N. D. Denkov, K. P. Ananthapadmanabhan, A. Lips, Mass Transport in Micellar Surfactant Solutions: 1. Relaxation of Micelle Concentration, Aggregation Number and Polydispersity, Advances in Colloid and Interface Science, vol:119, 2006, pages:1-16, Ref, IR , SCOPUS, SJR (1.929 - 2006), SCOPUS Quartile: Q1 (2006), International 2006
85 K. D. Danov, P. A. Kralchevsky, N. D. Denkov, K. P. Ananthapadmanabhan, A. Lips, Mass Transport in Micellar Surfactant Solutions: 2. Theoretical Modeling of Adsorption at a Quiescent Interface, Advances in Colloid and Interface Science, vol:119, 2006, pages:17-33, Ref, IR , SCOPUS, SJR (2.27 - 2020), SCOPUS Quartile: Q1 (2006), International 2006
86 K. D. Danov, P. A. Kralchevsky, K. P. Ananthapadmanabhan, A. Lips, Micellar Surfactant Solutions: Dynamics of Adsorption at Fluid Interfaces Subjected to Stationary Expansion, Colloids & Surfaces A, том:282-283, 2006, стр.:143-161, doi:10.1016/j.colsurfa.2005.10.090, Ref, IF, IF (2.829 - 2017), SCOPUS Quartile: Q2 (2006), в сътрудничество с чуждестранни учени 2006
87 K. D. Danov, P. A. Kralchevsky, K. P. Ananthapadmanabhan, A. Lips, Particle-Interface Interaction across a Nonpolar Medium in Relation to the Production of Particle-Stabilized Emulsions, Langmuir, том:22, 2006, стр.:106-115, Ref, IR , SCOPUS, SJR (2.392 - 2006), SCOPUS Quartile: Q1 (2006), в сътрудничество с чуждестранни учени 2006
88 K. D. Danov, P. A. Kralchevsky, Reply to Comment on Electrodipping Force Acting on Solid Particles at a Fluid Interface, Langmuir , том:22, 2006, стр.:848-849, doi:10.1021/la051489i, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q1 (2006) 2006
89 K. D. Danov, P. A. Kralchevsky, M. P. Boneva, Shape of the Capillary Meniscus around an Electrically Charged Particle at a Fluid Interface: Comparison of Theory and Experiment, Langmuir, vol:22, 2006, pages:2653-2667, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q1 (2006), PhD 2006
90 N. C. Christov, K. D. Danov, P. A. Kralchevsky, K. P. Ananthapadmanabhan, A. Lips, The Maximum Bubble Pressure Method: Universal Surface Age and Transport Mechanisms in Surfactant Solutions, Langmuir, vol:22, 2006, pages:7528-7542, Ref, IR , SCOPUS, SJR (2.392 - 2006), SCOPUS Quartile: Q1 (2006), International, PhD 2006
91 P. A. Kralchevsky, K. D. Danov, V. L. Kolev, T. D. Gurkov, M. I. Temelska, G. Brenn, Detachment of Oil Drops from Solid Surfaces in Surfactant Solutions: Molecular Mechanisms at a Moving Contact Line, Industrial and Engineering Chemistry Research , vol:44, 2005, pages:1309-1321, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.992 - 2005), SCOPUS Quartile: Q1 (2005), International, PhD 2005
92 K. D. Danov, P. A. Kralchevsky, B. N. Naydenov, G. Brenn, Interactions between Particles with an Undulated Contact Line at a Fluid Interface: Capillary Multipoles of Arbitrary Order, Journal of Colloid and Interface Science, vol:287, 2005, pages:121-134, Ref, IR , SCOPUS, SJR (1 - 2005), SCOPUS Quartile: Q1 (2005), International, MSc 2005
93 I.B. Ivanov, K.D. Danov, K.P. Ananthapadmanabhan, A. Lips, Interfacial rheology of adsorbed layers with surface reaction: on the origin of the dilatational surface viscosity, Advance in Colloid and Interface Science, vol:114-115, 2005, pages:61-92, Ref, IR , SCOPUS, SJR (2.047 - 2005), International 2005
94 J. K. Angarska, B. S. Dimitrova, K. D. Danov, P. A. Kralchevsky, K. P. Ananthapadmanabhan, A. Lips, Detection of the Hydrophobic Surface Force in Foam Films by Measurements of the Critical Thickness of Film Rupture, Langmuir, vol:20, 2004, pages:1799-1806, Ref, IR , SCOPUS, SJR (1.979 - 2004), SCOPUS Quartile: Q1 (2004), International 2004
95 K. D. Danov, P. A. Kralchevsky, M. P. Boneva, Electrodipping Force Acting on Solid Particles at a Fluid Interface, Langmuir, vol:20, 2004, pages:6139-6151, Ref, IR , SCOPUS, SJR (1.979 - 2004), SCOPUS Quartile: Q1 (2004), PhD 2004
96 P. S. Denkova, Slavka Tcholakova, N. D. Denkov, K. D. Danov, B. Campbell, C. Shawl, D. Kim, Evaluation of the Precision of Drop-Size Determination in Oil/Water Emulsions by Low Resolution NMR Spectroscopy, Langmuir, vol:20, issue:26, 2004, pages:11402-11413, doi:10.1021/la048649v, Ref, IR , SCOPUS, SJR (1.04 - 2020), SCOPUS Quartile: Q1 (2004), International 2004
97 K. D. Danov, S. D. Kralchevska, P. A. Kralchevsky, K. P. Ananthapadmanabhan, A. Lips, Mixed Solutions of Anionic and Zwitterionic Surfactant (Betaine): Surface Tension Isotherms, Adsorption and Relaxation Kinetics, Langmuir, vol:20, 2004, pages:5445-5453, Ref, IR , SCOPUS, SJR (1.979 - 2004), SCOPUS Quartile: Q1 (2004), International 2004
98 K. D. Tachev, K. D. Danov, P. A. Kralchevsky, On the Mechanism of Stomatocyte-Echinocyte Transformations of Red Blood Cells: Experiment and Theoretical Model, Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, том:34, 2004, стр.:123-140, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.623 - 2004), SCOPUS Quartile: Q1 (2004), PhD 2004
99 P.S. Denkova, V.S. Dimitrov, S.M. Bakalova, J. Kaneti, K.D. Danov, Application of the model-free approach to low molecular weight systems with hindered internal rotation: cinnamoylmesitylene, Magn. Reson. Chem., том:41, 2003, стр.:989-995, Ref, Web of Science, в сътрудничество с чуждестранни учени 2003
100 P. A. Kralchevsky, K. D. Danov, V. L. Kolev, G. Broze, A. Mehreteab, Effect of Nonionic Admixtures on the Adsorption of Ionic Surfactants at Fluid Interfaces. Part 1. Sodium Dodecyl Sulfate and Dodecanol, Langmuir, vol:19, 2003, pages:5004-5018, Ref, IR , SCOPUS, SJR (2.013 - 2003), SCOPUS Quartile: Q1 (2003), International, PhD 2003
101 K. D. Danov, S. D. Kralchevska, P. A. Kralchevsky, G. Broze, A. Mehreteab, Effect of Nonionic Admixtures on the Adsorption of Ionic Surfactants at Fluid Interfaces. Part 2. Sodium Dodecylbenzene Sulfonate and Dodecylbenzene, Langmuir, vol:19, 2003, pages:5019-5030, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q1 (2003), International 2003
102 V.V. Kumar, K.D. Danov, F. Durst, Extended statistical rate theory for liquid evaporation, KONWIHR-Quartl, том:2, 2003, стр.:14-19, Ref, в сътрудничество с чуждестранни учени 2003
103 K. D. Danov, D. S. Valkovska, P. A. Kralchevsky, Hydrodynamic Instability and Coalescence in Trains of Emulsion Drops or Gas Bubbles Moving through a Narrow Capillary, J. Colloid Interface Sci., том:267, 2003, стр.:243-258, doi:10.1016/S0021-9797(03)00596-4, Ref, IR , SCOPUS, SJR (1.013 - 2003), SCOPUS Quartile: Q1 (2003), PhD 2003
104 T. Gurkov, S. Russev, K. Danov, I. Ivanov, K. Campbell, Monolayers of globular proteins on the air/water interface: Applicability of the volmer equation of state, Langmuir, том:19, брой:18, 2003, стр.:7362-7369, doi:10.1021/la034250f, Ref, IR , SCOPUS, SJR (2.013 - 2003), в сътрудничество с чуждестранни учени 2003
105 T.D. Gurkov, S.C. Russev, K.D. Danov, I.B. Ivanov, B. Campbell, Monolayers of globular proteins on the air/water interface: applicability of the Volmer equation of state, Langmuir, vol:19, 2003, pages:7362-7369, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q1 (2003), International 2003
106 V. L. Kolev, I. I. Kochijashky, K. D. Danov, P. A. Kralchevsky, G. Broze, A. Mehreteab, Spontaneous Detachment of Oil Drops from Solid Substrates: Governing Factors, Journal of Colloid and Interface Science, vol:257, 2003, pages:357-363, Ref, IR , SCOPUS, SJR (1.013 - 2003), SCOPUS Quartile: Q1 (2003), International, PhD 2003
107 K. D. Danov, D. S. Valkovska, P. A. Kralchevsky, Adsorption Relaxation for Nonionic Surfactants under Mixed Barrier-Diffusion and Micellization-Diffusion Control, J. Colloid Interface Sci., том:251, 2002, стр.:18-25, doi:10.1006/jcis.2002.8358, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q1 (2002), PhD 2002
108 N. C. Christov, D. N. Ganchev, N. D. Vassileva, N. D. Denkov, K. D. Danov, P. A. Kralchevsky, Capillary Mechanisms in Membrane Emulsification: Oil-in-Water Emulsions Stabilized by Tween 20 and Milk Proteins, Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, vol:209, 2002, pages:83-104, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q2 (2002), PhD, MSc 2002
109 V. L. Kolev, K. D. Danov, P. A. Kralchevsky, G. Broze, A. Mehreteab, Comparison of the van der Waals and Frumkin Adsorption Isotherms for Sodium Dodecyl Sulfate at Various Salt Concentrations, Langmuir, vol:18, 2002, pages:9106-9109, Ref, IR , SCOPUS, SJR (2.035 - 2002), SCOPUS Quartile: Q1 (2002), International, PhD 2002
110 K. Danov, R. Danev, K. Nagayama, Reconstruction of the electric charge density in thin films from the contrast transfer function measurements, Ultramicroscopy, том:90, 2002, стр.:85-95, Ref, IR , SCOPUS, SJR (1.164 - 202), в сътрудничество с чуждестранни учени 2002
111 D.S. Valkovska, K.D. Danov, I.B. Ivanov, Stability of draining plane-parallel films containing surfactants, Advance in Colloid and Interface Science, том:96, 2002, стр.:101-129, Ref, IR , SCOPUS, SJR (1.822 - 2002) 2002
112 K. D. Danov, B. Pouligny, P. A. Kralchevsky, Capillary Forces between Colloidal Particles Confined in a Liquid Film: The Finite-Meniscus Problem, Langmuir, vol:17, 2001, pages:6599-6609, Ref, IR , SCOPUS, SJR (2.038 - 2001), SCOPUS Quartile: Q1 (2001), International 2001
113 K. Danov, R. Danev, K. Nagayama, Electric charging of thin films measured using the contrast transfer function, Ultramicroscopy, том:87, 2001, стр.:45-54, Ref, IR , SCOPUS, SJR (1.52 - 2001), в сътрудничество с чуждестранни учени 2001
114 D.S. Valkovska, K.D. Danov, Influence of ionic surfactants on the drainage velocity of thin liquid films, Journal of Colloid and Interface Science, vol:241, 2001, pages:400-412, Ref, IR , SCOPUS, SJR (1.102 - 2001) 2001
115 K.D. Danov, On the viscosity of dilute emulsions, Journal of Colloid and Interface Science, vol:235, 2001, pages:144-149, Ref, IR , SCOPUS, SJR (1.102 - 2001), SCOPUS Quartile: Q1 (2001) 2001
116 P. A. Kralchevsky, N. D. Denkov, K. D. Danov, Particles with an Undulated Contact Line at a Fluid Interface: Interaction between Capillary Quadrupoles and Rheology of Particulate Monolayers, Langmuir, vol:17, 2001, pages:7694-7705, Ref, IR , SCOPUS, SJR (1.04 - 2020), SCOPUS Quartile: Q1 (2001) 2001
117 G. Brenn, D. Valkovska, K.D. Danov, The formation of satellite droplets by unstable binary drop collisions, Physics of Fluids, vol:13, 2001, pages:2463-2477, Ref, IR , SCOPUS, SJR (2.897 - 2001), International 2001
118 K.D. Danov, V.L. Kolev, P.A. Kralchevsky, G. Broze, A. Mehreteab, Adsorption Kinetics of Ionic Surfactants after a Large Initial Perturbation. Effect of Surface Elasticity, Langmuir, vol:16, 2000, pages:2942-2956, doi:10.1021/la9910428, Ref, IR , SCOPUS, SJR (1.984 - 2000), SCOPUS Quartile: Q1 (2000), International, PhD 2000
119 D.S. Valkovska, K.D. Danov, Determination of bulk and surface diffusion coefficients from experimental data for thin liquid film drainage, Journal of Colloid and Interface Science, том:223, 2000, стр.:314-316, Ref, IR , SCOPUS, SJR (1.116 - 2000), SCOPUS Quartile: Q1 (2000) 2000
120 R.I. Dimova, K.D. Danov, B. Pouligny, I.B. Ivanov, Drag of a solid particle trapped in a thin film or at an interface: influence of surface viscosity and elasticity, Journal of Colloid and Interface Science, vol:226, 2000, pages:35-43, Ref, IR , SCOPUS, SJR (1.116 - 2000), SCOPUS Quartile: Q1 (2000), International 2000
121 D.S. Valkovska, K.D. Danov, I.B. Ivanov, Effect of surfactants on the stability of films between two colliding small bubbles, Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, vol:175, 2000, pages:179-192, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.683 - ) 2000
122 K.D. Tachev, J.K. Angarska, K.D. Danov, P.A. Kralchevsky, Erythrocyte Attachment to Substrates: Determination of Membrane Tension and Adhesion Energy, Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, vol:19, 2000, pages:61-80, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.51 - 2000), SCOPUS Quartile: Q1 (2000), PhD 2000
123 D.S. Valkovska, P.A. Kralchevsky, K.D. Danov, G. Broze, A. Mehreteab, The Effect of Oil Solubility on the Oil Drop Entry at Water-Air Interface, Langmuir, том:16, 2000, стр.:8892-8902, Ref, IR , SCOPUS, SJR (1.984 - 2000), SCOPUS Quartile: Q1 (2000), в сътрудничество с чуждестранни учени, PhD 2000
124 K.D. Danov, R. Dimova, B. Pouligny, Viscous drag of a solid sphere straddling a spherical or flat surface, Physics of Fluids, vol:12, 2000, pages:2711-2722, Ref, IR , SCOPUS, SJR (2.629 - 2000), SCOPUS Quartile: Q1 (2000), International 2000
125 K.D. Danov, P.M. Vlahovska, P.A. Kralchevsky, G. Broze, A. Mehreteab, Adsorption Kinetics of Ionic Surfactants with Detailed Account for the Electrostatic Interactions: Effect of the Added Electrolyte, Colloids & Surfaces A , том:156, 1999, стр.:389-411, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q2 (1999), в сътрудничество с чуждестранни учени, PhD 1999
126 K.D. Danov, D.S. Valkovska, I.B. Ivanov, Effect of surfactants on the film drainage, J. Colloid Interface Sci., vol:211, 1999, pages:291-303, Ref, IR , SCOPUS, SJR (1.083 - 1999), SCOPUS Quartile: Q1 (1999) 1999
127 R. Dimova, C. Dietrich, A. Hadjiski, K.D. Danov, B. Pouligny, Falling ball viscosimetry of gain vesicle membranes: finite–size effects, European Physical Journal B, vol:12, 1999, pages:589-598, Ref, IR , SCOPUS, SJR (1.601 - 1999), SCOPUS Quartile: Q1 (1999), International 1999
128 I.B. Ivanov, K.D. Danov, P.A. Kralchevsky, Flocculation and Coalescence of Micron-size Emulsion Droplets, Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, vol:152, 1999, pages:161-182, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.602 - 1999), SCOPUS Quartile: Q2 (1999) 1999
129 K. Velikov, K. Danov, M. Angelova, C. Dietrich, B. Pouligny, Motion of a massive particle attached to a spherical interface: statistical properties of the particle path, Colloids and Surfaces A, том:149, 1999, стр.:245-251, Ref, в сътрудничество с чуждестранни учени 1999
130 D.S. Valkovska, K.D. Danov, I.B. Ivanov, Surfactants role on the deformation of colliding small bubbles, Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, vol:156, 1999, pages:547-566, Ref, Web of Science 1999
131 P.A. Kralchevsky, K.D. Danov, G. Broze, A. Mehreteab, Thermodynamics of Ionic Surfactant Adsorption with Account for the Counterion Binding: Effect of Salts of Various Valency, Langmuir, vol:15, 1999, pages:2351-2365, Ref, IR , SCOPUS, SJR (1.683 - 1999), SCOPUS Quartile: Q1 (1999), International 1999
132 R.G. Alargova, K.D. Danov, P.A. Kralchevsky, G. Broze, A. Mehreteab, Growth of Giant Rod-Like Micelles of Ionic Surfactant in the Presence of Al3+ Counterions, Langmuir, vol:14, 1998, pages:4036-4049, Ref, IR , SCOPUS, SJR (1.683 - 1999), SCOPUS Quartile: Q1 (1998), International, PhD 1998
133 T.D. Gurkov, K.D. Danov, N. Alleborn, H. Raszillier, Role of Surface Forces in the Stability of Evaporating Thin Liquid Films that Contain Surfactant Micelles, J. Colloid Interface Sci., том:198, 1998, стр.:224-240, Ref, Web of Science, в сътрудничество с чуждестранни учени 1998
134 K.D. Danov, V.N. Paunov, N. Alleborn, H. Raszillier, F. Durst, Stability of evaporating two–layered liquid film in the presence of surfactant – I. The equations of lubrication approximation, Chemical Engineering Science, vol:53, 1998, pages:2809-2822, Ref, IR , SCOPUS, SJR (1.178 - 1999), International 1998
135 K.D. Danov, V.N. Paunov, S.D. Stoyanov, N. Alleborn, H. Raszillier, F. Durst, Stability of evaporating two–layered liquid film in the presence of surfactant – II. Linear analysis, Chemical Engineering Science, том:53, 1998, стр.:2823-2837, Ref, IR , SCOPUS, SJR (1.178 - 1999), в сътрудничество с чуждестранни учени 1998
136 V.N. Paunov, K.D. Danov, N. Alleborn, H. Raszillier, F. Durst, Stability of evaporating two–layered liquid film in the presence of surfactant – III. Non–linear stability analysis, Chemical Engineering Science, том:53, 1998, стр.:2839-2857, Ref, IR , SCOPUS, SJR (1.178 - 1999), в сътрудничество с чуждестранни учени 1998
137 K.D. Danov, T.D. Gurkov, H. Raszillier, F. Durst, Stokes Flow Caused by the Motion of a Rigid Sphere Close to a Viscous Interface, Chem. Eng. Sci., vol:53, issue:19, 1998, pages:3413-3434, Ref, Web of Science, International 1998
138 K.D. Danov, N. Alleborn, H. Raszillier, F. Durst, The stability of evaporating thin liquid films in the presence of surfactant. I. Lubrication approximation and linear analysis, Physics of Fluids, vol:10, 1998, pages:131-143, Ref, IR , SCOPUS, SJR (1.483 - 1999), International 1998
139 P.M. Vlahovska, K.D. Danov, A. Mehreteab, G. Broze, Adsorption kinetics of ionic surfactants with detailed account for the electrostatic interactions. I. No added electrolyte, Journal of Colloid and Interface Science, vol:192, 1997, pages:194-206, Ref, Web of Science, International 1997
140 E. S. Basheva, K. D. Danov, P. A. Kralchevsky, Experimental Study of Particle Structuring in Vertical Stratifying Films from Latex Suspensions, Langmuir, vol:13, 1997, pages:4342-4348, doi:10.1021/la970145s, Ref, IR , SCOPUS, SJR (1.683 - 1999), SCOPUS Quartile: Q1 (1997) 1997
141 K.D. Danov, T.D. Gurkov, T. Dimitrova, I.B. Ivanov, D. Smith, Hydrodynamic theory for spontaneously growing dimple in emulsion films with surfactant mass transfer, Journal of Colloid and Interface Science, vol:188, 1997, pages:313-324, Ref, Web of Science, International 1997
142 T.S. Horozov, P.A. Kralchevsky, K.D. Danov, I.B. Ivanov, Interfacial Rheology and Kinetics of Adsorption from Surfactant Solutions, J. Disp. Sci. Technol., том:18, 1997, стр.:593-607, doi:10.1080/01932699708943761, Ref, IF, IF (1.454 - 2017), SCOPUS Quartile: Q3 (1997), PhD 1997
143 K. Velikov, C. Dietrich, A. Hadjiski, K.D. Danov, B. Pouligny, Motion of a massive microsphere bound to a spherical vesicle, Europhysics Letters, том:40, 1997, стр.:405-410, Ref, Web of Science, в сътрудничество с чуждестранни учени 1997
144 R.G. Alargova, K.D. Danov, J.T. Petkov, P.A. Kralchevsky, G. Broze, A. Mehreteab, Sphere-to-Rod Transition in the Shape of Anionic Surfactant Micelles Determined by Surface Tension Measurements, Langmuir, vol:13, 1997, pages:5544-5551, Ref, IR , SCOPUS, SJR (1.683 - 1999), SCOPUS Quartile: Q1 (1997), International, PhD 1997
145 O.D. Velev, K.D. Danov, I.B. Ivanov, Stability of emulsions under static and dynamic conditions, J. Disp. Sci. Technol., том:18, 1997, стр.:625-645, Ref, Web of Science 1997
146 K.D. Danov, P. Vlahovska, T. Horozov, C.D. Dushkin, P. A. Kralchevsky, A. Mehreteab, G. Broze, Adsorption from Micellar Surfactant Solutions: Nonlinear Theory and Experiment, J. Colloid Interface Sci., том:183, 1996, стр.:223-235, doi:10.1006/jcis.1996.0537, Ref, IR , SCOPUS, SJR (1.083 - 1999), SCOPUS Quartile: Q1 (1996), в сътрудничество с чуждестранни учени, PhD 1996
147 T.S. Horozov, C.D. Dushkin, K.D. Danov, L.N. Arnaudov, O.D. Velev, A. Mehreteab, G. Broze, Effect of the surface expansion and wettability of the capillary on the dynamic surface tension measured by the maximum bubble pressure method, Colloids Surfaces A , том:113, 1996, стр.:117-126, Ref, Web of Science, в сътрудничество с чуждестранни учени 1996
148 J.T. Petkov, K.D. Danov, N.D. Denkov, R. Aust, F. Durst, Precise method for measuring the shear surface viscosity of surfactant monolayers, Langmuir, vol:12, 1996, pages:2650-2653, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q1 (1996), International 1996
149 N.D. Denkov, D.N. Petsev, K.D. Danov, Flocculation of deformable emulsion droplets. I. Droplet shape and line tension effects, Journal of Colloid and Interface Science, vol:176, 1995, pages:189-200, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q1 (1995) 1995
150 K.D. Danov, R. Aust, F. Durst, U. Lange, Influence of the surface viscosity on the drag and torque coefficients of a solid particle in a thin liquid layer, Chem. Eng. Sci. , том:50, 1995, стр.:263-277, Ref, Web of Science, в сътрудничество с чуждестранни учени 1995
151 K.D. Danov, R. Aust, F. Durst, U. Lange, Influence of the surface viscosity on the hydrodynamic resistance and surface diffusivity of a large Brownian particle, Journal of Colloid and Interface Science, vol:175, 1995, pages:36-45, Ref, IR , SCOPUS, SJR (1.083 - 1999) 1995
152 J.T. Petkov, N.D. Denkov, K.D. Danov, O.D. Velev, R. Aust, F. Durst, Measurement of the drag coefficient of spherical particles attached to fluid interfaces, Journal of Colloid and Interface Science, vol:172, 1995, pages:147-154, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q1 (1995), International 1995
153 K.D. Danov, R. Aust, F. Durst, U. Lange, On the slow motion of an interfacial viscous droplet in a thin liquid layer, Chem. Eng. Sci., том:50, 1995, стр.:2943-2955, Ref, Web of Science, в сътрудничество с чуждестранни учени 1995
154 K.D. Danov, R. Aust, F. Durst, U. Lange, Slow motions of a solid spherical particle close to a viscous interface, Int. J. Multiphase Flow, том:21, брой:6, 1995, стр.:1169-1180, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.897 - 1999), в сътрудничество с чуждестранни учени 1995
155 K.D. Danov, I.B. Ivanov, T.D. Gurkov, R.P. Borwankar, Kinetic model for the simultaneous processes of flocculation and coalescence in emulsion systems, Journal of Colloid and Interface Science, vol:167, 1994, pages:8-17, Ref, Web of Science, International 1994
156 K.D. Danov, N.D. Denkov, D.N. Petsev, I.B. Ivanov, R. Borwankar, Coalescence dynamics of deformable Brownian emulsion droplets, Langmuir, vol:9, 1993, pages:1731-1740, Ref, Web of Science, International 1993
157 N.D. Denkov, D.N. Petsev, K.D. Danov, Interaction between deformable Brownian droplets, Phys. Rev. Lett. , том:71, брой:19, 1993, стр.:3226-3229, Ref, Web of Science 1993
158 M. Förster, K. Danov, U. Schwarz, Numerische modellstudie zu auswirkungen wandernder atmosphärischer störungen auf die obere ionosphäre und plasmasphäre, Kleinheubacher Berichte, том:36, 1993, стр.:389-398, в сътрудничество с чуждестранни учени 1993
159 K.D. Danov, D.N. Petsev, N.D. Denkov, R. Borwankar, Pair interaction energy between deformable drops and bubbles, Journal of Chemical Physics, том:99, 1993, стр.:7179-7189, Ref, IR , SCOPUS, SJR (1.07 - 2020), SCOPUS Quartile: Q1 (1993), в сътрудничество с чуждестранни учени 1993
160 S. Cartaleva, A. Andreevsky, I. Pamukchiev, S. Gateva, K. Danov, I. Mastikov, M. Kartalev, N. Ilkov, Frequency stabilization of high gas pressure heliumneon laser, Bulg. Journal of Physics, том:17, 1990, стр.:350-359 1990
161 К.Д. Данов, М.Д. Карталев, Влияние уединенных, горизонтально распространяющихся волн на рaспределение электронной концентрации в ионосфере, Геомагнетизм и аэрономия, том:XXIX, 1989, стр.:81-85 1989
162 К.Д. Данов, Об одной модели уединенных внутренних гравитационных волн в беграничной изотермической атмосфере, Геомагнетизм и аэрономия, том:XXIX, 1989, стр.:343-344 1989
163 К. Данов, М. Карталев, М. Рудерман, Д. Самарджиев, Нахождение пространственного расположения источника акустико–гравитационных волн, Бълг. геофизично сп., том:XIV, 1988, стр.:3-9, в сътрудничество с чуждестранни учени 1988
164 D. Vandev, K. Danov, P. Mateev, P. Petrov, M. Kartalev, N. Trendafilov, Z.K. Smith, M. Dryer, Development of a realtime algorithm for detection of solar wind discontinuities, Astrophys. Space Sci. , том:120, 1986, стр.:211-221, Ref, в сътрудничество с чуждестранни учени 1986
165 D. Vandev, K. Danov, P. Mateev, P. Petrov, M. Kartalev, N. Trendafilov, Z.K. Smith, M. Dryer, Development of a realtime algorithm for detection of solar wind discontinuities, Astrophys. Space Sci. , том:120, 1986, стр.:211-221 1986
166 Е.А. Гаврилова, Е.Г. Ерошенко, В.А. Стяжкин, Н.А. Эйсмонт, К. Данов, П. Петров, Визуализация магнитных измерении на спутнике "Прогноз–7", Пр. 1064 ИКИ АН СССР, 1986, стр.:1-74, в сътрудничество с чуждестранни учени 1986
167 М.Н. Боярский, Е.Г. Ерошенко, С.И. Климов, М.Я. Натензон, С.А. Романов, В.А. Стяжкин, Н.А. Эйсмонт, К. Данов, М. Карталев, Визуализация медленых (Т > 10 с) вариации магнитного поля в межпланетной среде и внешней магнитосфере: методика и некоторые резултаты, Пр. 1158 ИКИ АН СССР, 1986, стр.:1-70, в сътрудничество с чуждестранни учени 1986
168 К.Д. Данов, Из опыта по обучению использования авторского языка PILOT, в кн.: Проблемы информатики и ее применения в управлении, обучении и научных исследованиях, III Семинар, 1986, стр.:102-106 1986
169 Г.П. Василев, К.Д. Данов, Расчет распределения концентрации цинка при монофазной диффузии в кобальте и меди, Физика металлов и металловедение, том:61, 1986, стр.:35-39 1986
170 К.Д. Данов, М.Д. Карталев, Влияние на електрическите токове от полярните ширини върху движението на неутралната компонента в термосферата, в кн.: Теоретична и приложна механика, V Конгрес, Доклади, том:1, 1985, стр.:580-585 1985
171 И. Ганчев, Й. Кучинов, Т. Данова, К. Данов, Из опита компютеризации обучения в школах Болгарии, Математика в школе, том:6, 1985, стр.:70-72 1985
172 К. Данов, Обощение гидродинамичской модели ионосферной плазмы. Феноменологическая теория, Годишник СУ, Механика, том:79, 1985, стр.:179-190 1985
173 К. Данов, В. Павлов, Т. Данова, Програмиране на БЕЙСИК за персонални микрокомпютри. Вградени функции. Масиви и променливи с индекси. Прости и вложени цикли, Обучението по математика, том:1, 1985, стр.:15-21 1985
174 К. Данов, В. Павлов, Т. Данова, Програмиране на БЕЙСИК за персонални микрокомпютри. Подпрограми и функции. Допълнителни възможности за въвеждане на информация. Пряко зареждане и използване съдържанието на клетка от паметта. Обръщение към машинни модули, Обучението по математика, том:3, 1985, стр.:15-21 1985
175 К. Данов, В. Павлов, Т. Данова, Програмиране на БЕЙСИК за персонални микрокомпютри. Програмна обработка на прекъсванията. Разпределение на паметта. Оператори за проследяване реда на изпълнение на програмата. Регулиране на паметта и работа с касетофон, Обучението по математика, том:4, 1985, стр.:10-17 1985
176 К. Данов, В. Павлов, Т. Данова, Програмиране на БЕЙСИК за персонални микрокомпютри. Управление на текстовия режим, Графичен режим, Обучението по математика, том:2, 1985, стр.:29-35 1985
177 К.Д. Данов, Об одном классе спектральных задач, содержащих собственые значения в краевых условиях, Теоретична и приложна механика, том:2, 1984, стр.:74-77 1984
178 К. Данов, В. Павлов, Т. Данова, Програмиране на БЕЙСИК за персонални микрокомпютри, Обучението по математика, том:6, 1984, стр.:14-21 1984
179 К.Д. Данов, М.С. Рудерман, Нелинейные волны на мелкой воде в присутствии горизонтального магнитного поля, Механика жидкости и газа, 1983, стр.:110-115, Ref, в сътрудничество с чуждестранни учени 1983
180 К.Д. Данов, М.Д. Карталев, М.С. Рудерман, Горизонтально распространяющиеся уединенные волны в верхней атмосфере, Бълг. геофизично списание , том:3, брой:VIII, 1982, стр.:29-37, в сътрудничество с чуждестранни учени 1982
181 М.С. Рудерман, К.Д. Данов, М.Д. Карталев, Горизонтально распространящиеся волны в атмосфере, в кн.: Теоретична и приложна механика, IV Конгрес, Доклади, том:1, 1981, стр.:951-956, в сътрудничество с чуждестранни учени 1981
182 К.Д. Данов, Равновесие и устойчивость свободной поверхности тяжелой жидкости между двумя вертикальными слабо искривленными заряженными поверхностями, Магнитная гидродинамика, брой:2, 1979, стр.:55-58 1979
Статия в поредица
1 P.A. Kralchevsky, K.D. Danov, Chemical Physics of Colloid Systems and Interfaces, Handbook of Surface and Colloid Chemistry, Fourth Updated Edition, Chapter 4, editor/s:K.S. Birdi, Publisher:CRC Press, 2015, pages:247-412, doi:10.1201/b18633-5, Ref, Web of Science 2015
2 P.A. Kralchevsky, K.D. Danov, Interactions between Particles at a Fluid Interface, Surfactant Science, vol:147, Nanoscience: Colloidal and Interfacial Aspects, editor/s:V.M. Starov, Publisher:CRC Press, New York, 2010, pages:397-435, Ref 2010
3 P.A. Kralchevsky, K.D. Danov, N.D. Denkov, Chemical Physics of Colloid Systems and Interfaces, Handbook of Surface and Colloid Chemistry, Third Edition, Chapter 7, редактор/и:K.S. Birdi, издателство:CRC Press, New York, 2009, стр.:197-377, doi:10.1201/9781420007206.ch7, Ref 2009
4 P. A. Kralchevsky, K. D. Danov, N. D. Denkov, Chemical Physics of Colloid Systems and Interfaces, Handbook of Surface and Colloid Chemistry, Second Updated Edition, Chapter 5, editor/s:K. S. Birdi, Publisher:CRC Press, New York, 2002, pages:137-344, Ref, Web of Science 2002
5 K.D. Danov, P.A. Kralchevsky, I.B. Ivanov, Dynamic Processes in Surfactant Stabilized Emulsions, Encyclopedic Handbook of Emulsion Technology, editor/s:J. Sjöblom, Publisher:Marcel Dekker, New York, 2001, pages:621-659, Ref, Web of Science 2001
6 K.D. Danov, P.A. Kralchevsky, I.B. Ivanov, Equilibrium and Dynamics of Surfactant Adsorption Monolayers and Thin Liquid Films, Surfactant Science, vol:82, Handbook of Detergents, Part A: Properties , editor/s:G. Broze, Publisher:Marcel Dekker, New York, 1999, pages:303-418, Ref 1999
7 P.A. Kralchevsky, K.D. Danov, N.D. Denkov, Chemical Physics of Colloid Systems and Interfaces, Handbook of Surface and Colloid Chemistry, First Edition, редактор/и:K.S. Birdi, издателство:CRC Press, New York, 1997, стр.:333-490, Ref 1997
8 P.A. Kralchevsky, K.D. Danov, I.B. Ivanov, Thin Liquid Film Physics, Surfactant Science, том:57, Foams: theory, measurements and applications, редактор/и:R.K. Prud'homme and S.A. Khan, издателство:Marcel Dekker, New York, 1996, стр.:1-98, Ref 1996
9 P.A. Kralchevsky, K.D. Danov, I.B. Ivanov, Thin Liquid Film Physics, Foams: Theory, Measurements and Applications, редактор/и:R.K. Prud’homme, издателство:Marcel Dekker, 1995, стр.:1-97, Ref, Web of Science 1995
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 P.A. Kralchevsky, K.D. Danov, S.E. Anachkov, G.S. Georgieva, Self-Assembly of Molecules and Colloid Particles in the Design of Advanced Materials and Products, Proceedings of UNITECH 2016, издателство:Univ. Publ. House V. Aprilov, Gabrovo, 2016, стр.:37-46, doi:ISSN 1313-230X, PhD 2016
2 K.D. Danov, Effect of surfactants on drop stability and thin film drainage, Fluid Mechanics of Surfactant and Polymer Solutions, редактор/и:V. Starov, I.B. Ivanov, издателство:Springer, New York, 2004, стр.:1-38, Ref, Web of Science 2004
3 K.D. Danov, I.B. Ivanov, Critical film thickness and coalescence in emulsions, Second World Congress on Emulsions, Proceedings, Publisher:Paris, France, No. 2–3–154, 1997 1997
4 P.A. Kralchevsky, N.D. Denkov, K.D. Danov, D.N. Petsev, Effect of droplet deformability and surface forces on flocculation, Second World Congress on Emulsions, Proceedings, издателство:Paris, France, , 1997 1997
5 K.D. Danov, P.M. Vlahovska, P.A. Kralchevsky, Effect of micelles and electrolyte on the adsorption kinetics, Second World Congress on Emulsions, Proceedings, издателство:Paris, France, , 1997 1997
6 K.D. Danov, I.B. Ivanov, P.A. Kralchevsky, Interfacial rheology and emulsion stability, Second World Congress on Emulsions, Proceedings, издателство:Paris, France, , 1997 1997
7 T. D. Gurkov, K. D. Danov, O. D. Velev, I. B. Ivanov, R. P. Borwankar, Stability of Liquid Films in Non-Preequilibrated Emulsions, Proceedings of the Second World Congress on Emulsion (CME97), 1997, стр.:1-6, Ref, в сътрудничество с чуждестранни учени 1997
8 T. Horozov, K. Danov, P. Kralchevsky, I. Ivanov, R. Borwankar, A local approach in interfacial rheology: theory and experiment, First World Congress on Emulsions, Proceedings, издателство:Paris, France, , 1993, в сътрудничество с чуждестранни учени 1993
9 K. Danov, O. Velev, I. Ivanov, R. Borwanкар, Bancroft rule and hydrodynamic stability of thin films and emulsions, First World Congress on Emulsions, Proceedings, издателство:Paris, France, , 1993, в сътрудничество с чуждестранни учени 1993
10 K. Danov, M. Kartalev, Propagation of polar region generated disturbances. Spherical approach, Theoretical and Applied Mechanics, VI Congress, Proceedings, 1990, стр.:294-297 1990
11 А.Х. Андреевски, Н.И. Ксенофонова, М.Д. Карталев, И.Ц. Памукчиев, К. Данов, Система за синхронизирано събиране на информация при комплексни пространствено отдалечени експерименти, Теоретична и приложна механика, VI Конгрес, Доклади, 1990, стр.:32-37 1990
12 K.D. Danov, M.D. Kartalev, A possible mechanism of ionospheric ionization density variations caused by sudden commencement, Polar Geomagnetic Phenomena, International Symposium, издателство:Souzdal, USSR, 1988, стр.:127-134 1988
13 I.P. Mastikov, K.D. Danov, M.D. Kartalev, Patterns of open magnetic field lines sited on the dayside magnetopause, Polar Geomagnetic Phenomena, International Symposium, издателство:Souzdal, USSR, 1988, стр.:135-139 1988
14 K. Danov, I.B. Ivanov, Z. Zapryanov, E. Nakache,, S. Raharimalala, Marginal stability of emulsion thin films, Proceedings of the Conference of Synergetics, Order and Chaos, редактор/и:M.G. Velarde, издателство:World Scientific, Singapore, 1987, стр.:178-192, Ref, в сътрудничество с чуждестранни учени 1987
Студия в поредица
G. Lyutskanova-Zhekova, K. Danov, Effect of ionic strength on the electro-dipping force, Numerical Methods and Applications, issue:LNCS 11189, editor/s:G. Nikolov, N. Kolkovska, K. Georgiev, Publisher:Springer, 2019, pages:433-440, Ref, Web of Science 2019
Участие в конференция
1 Постер, Rumyana D. Stanimirova, Manoela A. Aleksieva, Jordan T. Petkov, Krassimir D. Danov, INTERACTION BETWЕEN CATIONIC AND NONIONIC SURFACTANTS 2023
2 Постер, K. Marinova, T. Slavova , R. Stanimirova , K. Danov, Artificial skin characterization for cleansing observation and quantification 2023
3 Секционен доклад, Маноела Алексиева, Р. Станимирова, Кр. Данов, Й. Петков, Взаимодействие на катионни и нейонни повърхностно активни вещества 2023
4 Секционен доклад, Татяна Славова, Кр. Маринова, Р. Станимирова, Кр. Данов, Почистване на изкуствена кожа: оптично наблюдение и охарактеризиране 2023
5 Постер, T. Slavova, K. Marinova, R. Stanimirova, K. Danov , Artificial skin characterization for cleansing observation and quantification 2023
6 Секционен доклад, G. Radulova, K. Danov, K. Marinova, M. Georgiev, Critical micelle concentration, size and aggregation number of zwitterionic surfactant micelles: Theory vs. Experiments 2023
7 Постер, Rumyana D. Stanimirova, Manoela A. Aleksieva, Jordan T. Petkov, Krassimir D. Danov, INTERACTION BETWЕEN CATIONIC AND NONIONIC SURFACTANTS 2023
8 Постер, R. Stanimirova, T. Slavova, K. Marinova, K. Danov, Surfactant cleansing mixtures optimization by an in vitro method with artificial skin 2023
9 Секционен доклад, Ралица Узунова, Р. Станимирова, Кр. Данов, Т. Гърков, Кинетика на адсорбция на летливи амфифили и последваща десорбция от наситена водна капка към въздуха 2023
10 Секционен доклад, T. Slavova, G. Radulova, M. Georgiev, K. Danov, Investigation of giant micellar structures in mixed surfactant solutions: emulsification properties and rheology 2023
11 Постер, R. Uzunova, K. Danov, R. Stanimirova, T. Gurkov , Kinetics of adsorption of volatile amphiphiles and subsequent desorption from saturated water drop to the air 2023
12 Секционен доклад, M. Georgiev, K. Danov, G. Radulova, S. Stoyanov, E. Pelan, Phase separation of saturated micellar network and its potential applications for nanoemulsification; Hardening of particle/water/oil three-phase dispersions due to capillary bridges with applications for new products and materials 2023
13 Секционен доклад, R. Uzunova, K. Danov, T. Gurkov, R. Stanimirova, Kinetics of adsorption of volatile amphiphiles and subsequent desorption from saturated water drop 2023
14 Секционен доклад, V. Yavrukova, K. Danov, R. Stanimirova, T. Slavova, Y.W. Ung, A.T.K. Suan, H. Xu, J. Petkov, Solubility of ionic surfactants below their Krafft point in mixed micellar solutions: Phase diagrams for methyl ester sulfonates and ionic cosurfactants 2023
15 Секционен доклад, R. Uzunova, K. Danov, R. Stanimirova, T. Gurkov , Kinetics of adsorption of volatile amphiphiles and subsequent desorption from saturated water drop to the air 2023
16 Постер, R. Uzunova, K. Danov, R. Stanimirova, T. Gurkov , Kinetics of adsorption of volatile amphiphiles and subsequent desorption from saturated water drop to the air 2023
17 Постер, R. Stanimirova, T. Slavova, K. Marinova, K. Danov, Surfactant cleansing mixtures optimization by an in vitro method with artificial skin 2023
18 Секционен доклад, V. Yavrukovа, K. Danov, R. Stanimirova, T. Slavova, Y. W. Ung, A. T. Kim Suan, Hui Xu, J. Petkov, Solubility of ionic surfactants below their Krafft point in mixed micellar solutions: Phase diagrams for methyl ester sulfonates and ionic cosurfactants 2023
19 Секционен доклад, Диана Ковачева, В. Яврукова, Кр. Маринова, Кр. Данов, Й. Петков, Омокряне и морфология на слоеве от катионни и нейонни ПАВ върху твърди повърхности 2023
20 Секционен доклад, T. Slavova, K. Marinova, R. Stanimirova, K. Danov , Artificial skin characterization for cleansing observation and quantification 2023
21 Секционен доклад, G. Radulova, K. Danov, K. Marinova, M. Georgiev, Critical micelle concentration, size and aggregation number of zwitterionic surfactant micelles: Theory vs. Experiments 2023
22 Постер, V. Yavrukova , G. Radulova , K. Danov, Hui Xu , Y.W. Ung, J. Petkov, Rheology of mixed solutions of sulfonated methyl esters and betaine in relation to the growth of giant micelles 2022
23 Секционен доклад, K.D. Danov, K.G. Marinova, G.M. Radulova, M.T. Georgiev, Molecular thermodynamics of micelles from zwitterionic surfactants 2022
24 Постер, R. Uzunova, K.Danov, R. Stanimirova, T. Gurkov, Kinetics of transfer of volatile amphiphiles from vapors to surfactant solution drops 2022
25 Секционен доклад, G. Radulova, K. Danov, T. Stancheva, Rheological properties of micellar solutions and bicontinuous micellar phases 2022
26 Секционен доклад, Gergana Radulova, Tatiana Slavova and Krassimir Danov, Encapsulation of fragrances and oils by core-shell structures from silica nanoparticles, surfactant and polymer: Theory 2021
27 Пленарен доклад, Theodor Gurkov, Krassimir Danov, Rumyana Stanimirova, Ralitsa Uzunova, and Larisa Tsarkova, Surface Activity and Mass Transport Effects during Evaporation of Volatile Aroma Compounds 2021
28 Секционен доклад, P.A. Kralchevsky, K.D. Danov, S.D. Stoyanov, J.L. Cook, I.P. Stott, Understanding the factors that promote the growth of giant wormlike micelles in mixed surfactant solutions 2019
29 Постер, K.G. Marinova, G.M. Radulova, T.G. Slavova, P.A. Kralchevsky, E.S. Basheva, K.D. Danov, Encapsulation of oils and fragrances by core-in-shell structures from silica particles, polymers and surfactants: The brick-and-mortar concept 2019
30 Секционен доклад, K.D. Danov, P.A. Kralchevsky, S.D. Stoyanov, E.G. Pelan, Growth of wormlike micelles in nonionic surfactant solutions: Quantitative theory vs. Experiment 2018
31 Постер, M.T. Georgiev, P.A. Kralchevsky, K.D. Danov, T.D. Gurkov, G.M. Radulova, S.D. Stoyanov, E.G. Pelan, Hardening of particle/water/oil three-phase dispersions due to capillary bridges 2018
32 Постер, R.D. Stanimirova, V.I. Ivanova, K.D. Danov, P.A. Kralchevsky, J.T. Petkov, Sulfonated methyl esters, linear alkylbenzene sulfonates and their mixtures: micellization and effect of Ca2+ ions 2018
33 Секционен доклад, M.T. Georgiev, K.D. Danov, P.A. Kralchevsky, G.M. Radulova, T.D. Gurkov, S.D. Stoyanov, E.G. Pelan, Rheology of particle/water/oil three-phase dispersions: Aqueous vs. oily capillary bridges 2017
34 Секционен доклад, G.M. Radulova, K.D. Danov, P.A. Kralchevsky, E.S. Basheva, S.D. Stoyanov, Surface shear rheology of adsorption layers from the protein hydrophobin and its mixtures with other proteins: experiment and theoretical model 2017
35 Постер, K.D. Danov, P.A. Kralchevsky, G.M. Radulova, S.D. Stoyanov, E.G. Pelan, J.T. Petkov, Interfacial Shear Rheology of Protein Adsorption Layers: Viscoelastic Thixotropic Model vs. Experiment 2017
36 Секционен доклад, P.A. Kralchevsky, M.T. Georgiev, K.D. Danov, G.M. Radulova, T.D. Gurkov, S.D. Stoyanov, E.G. Pelan, Hardening of particle/water/oil three-phase dispersions due to capillary bridges with applications for new products and materials 2017
37 Секционен доклад, R.D. Stanimirova, V.I. Ivanova, K.D. Danov, P.A. Kralchevsky, J.T. Petkov, Sulfonated methyl esters, linear alkylbenzene sulfonates and their mixed solutions: micellization and effect of Ca2+ ions 2017
38 Пленарен доклад, P.А. Kralchevsky, K.D. Danov, M.T. Georgiev, G.M. Radulova, T.D. Gurkov, S.D. Stoyanov, E.G. Pelan, Hardening of three-phase dispersions particles/water/oil due to capillary bridges with applications for new products and materials 2017
39 Постер, L.M. Dimitrova, M.P. Boneva , K.D. Danov, P.A. Kralchevsky, E.S. Basheva, K.G. Marinova, J.T. Petkov, S.D. Stoyanov, Limited coalescence and Ostwald ripening in emulsions stabilized by hydrophobin HFBII and milk proteins 2017
40 Постер, V.I. Ivanova, K.D. Danov, R.D. Stanimirova, P.A. Kralchevsky, E.S. Basheva, J.T. Petkov, Sulfonated methyl esters of fatty acids in aqueous solutions: Interfacial and micellar properties 2017
41 Пленарен доклад, P.А. Kralchevsky, K.D. Danov, S.A. Anachkov, Structural and adhesive surface forces in relation to the attachment / detachment of colloidal particle to surfaces 2017
42 Постер, S.E. Anachkov, G.S. Georgieva, P.A. Kralchevsky, D. Danino, L. Abezgauz, I. Lieberwirth, K.D. Danov, K. Koynov, Resonance micellar growth in mixed surfactant solutions: Rheology and cryo-TEM imaging 2016
43 Постер, V.I. Ivanova, K.D. Danov, R.D. Stanimirova, P.A. Kralchevsky, E.S. Basheva, J.T. Petkov, Sulfonated methyl esters of fatty acids: Interfacial and micellar properties 2016
44 Пленарен доклад, K.D. Danov, P.A. Kralchevsky, S. Anachkov, Molecular thermodynamic model of wormlike micelle growth in nonionic, zwitterionic, ionic, and mixed surfactant solutions 2016
45 Пленарен доклад, P.A. Kralchevsky, S.E. Anachkov, K.D. Danov, Effect of fatty alcohols and surfactant hydrolysis products on the rheology and stability of shampoo-type formulations 2016
46 Пленарен доклад, P.A. Kralchevsky, K.D. Danov, S.E. Anachkov, G.S. Georgieva, Self-assembly of molecules and colloid particles in the design of advanced materials and products 2016
47 Секционен доклад, P.A. Kralchevsky, K.D. Danov, E.S. Basheva, Effect of ionic correlations on the surface forces in thin liquid films: Influence of multivalent coions and extended theory 2016
48 Постер, V.P. Petseva, G.S. Georgieva, S.E. Anachkov, K.D. Danov, P.A. Kralchevsky, Determination of the solubility products of silver, calcium and zinc carboxylates: Temperature and paraffin chain length dependencies 2016
49 Постер, M.T. Georgiev, G.M. Radulova, S.S. Tzocheva, T.D. Gurkov, K.D. Danov, P.A. Kralchevsky, S.D. Stoyanov, E.G. Pelan, Solidification of oil-continuous three-phase dispersions with silica particles 2016
50 Постер, P. Kralchevsky, K. Danov, R. Stanimirova, H. Xu, Physicochemical characterization of sulphonated methyl esters (Palmofonate) via “computer” purification method 2016
51 Постер, L.M. Dimitrova, M.P. Boneva, K.D. Danov, P.A. Kralchevsky, E.S. Basheva, K.G. Marinova, J.T. Petkov, S.D. Stoyanov, Limited coalescence and Ostwald ripening in emulsions stabilized by hydrophobin HFBII and milk proteins 2016
52 Пленарен доклад, K.D. Danov, P.A. Kralchevsky, S. Anachkov, Analytical model of core PC surfactants chassis and their sensitivity and their sensitivity to physical and chemical instability – Summary of theoretical results 2016
53 Пленарен доклад, P.A. Kralchevsky, P.V. Petkov, K.D. Danov, Monolayers of charged particles at a liquid interface: Surface pressure vs. area isotherms and effect of electrolyte 2015
54 Постер, G.M. Radulova, K.D. Danov, P.A. Kralchevsky, J.T. Petkov, S.D. Stoyanov, Shear rheology of hydrophobin adsorption layers at oil/water interfaces and data interpretation in terms of a viscoelastic thixotropic model 2015
55 Секционен доклад, P.A. Kralchevsky, G.S. Georgieva, S.E. Anachkov, K.D. Danov, D. Danino, L. Abezgauz, I. Lieberwirth, K. Koynov, K.P. Ananthapadmanabhan, Sharp peaks in viscosity of mixed surfactant solutions due to “resonance” micelle growth: Experiment and interpretation 2015
56 Секционен доклад, P.A. Kralchevsky, K.D. Danov, R.D. Stanimirova, K.G. Marinova, S.D. Stoyanov, T.B.J. Blijdenstein, A. Cox, E.G. Pelan, Adhesion of bubbles and drops to solid surfaces, and anisotropic surface tensions studied by capillary meniscus dynamometry 2015
57 Секционен доклад, K.G. Marinova, K.D. Danov, R.D. Stanimirova, P.A. Kralchevsky, E.S. Basheva, T.B.J. Blijdenstein, S.D. Stoyanov, Capillary meniscus dynamometry – method for determining the surface tension of drops and bubbles with isotropic and anisotropic surface stress distributions 2015
58 Секционен доклад, P.A. Kralchevsky, K.D. Danov, S.S. Tzocheva, G.S. Georgieva, A.J. Post, K.P. Ananthapadmanabhan, Construction of phase diagrams for mixtures of two surfactants, one of them below, and the other one - above the Krafft's point 2015
59 Секционен доклад, P.A. Kralchevsky, P.V. Petkov, K.D. Danov, Monolayers of charged particles at a liquid interface; Surface pressure vs. area isotherms and effect of electrolyte 2015
60 Пленарен доклад, P.A. Kralchevsky, K.D. Danov, P.V. Petkov, Soft electrostatic repulsion in particle monolayers at liquid interfaces: Surface pressure and effect of aggregation 2015
61 Пленарен доклад, Красимир Данов, Application of the Mehler-Fox integral transform to the solution of electrostatic problems 2015
62 Секционен доклад, P.A. Kralchevsky, K.D. Danov, S.E. Anachkov, Depletion forces in micellar surfactant solutions and summary of recent studies 2015
63 Пленарен доклад, P.A. Kralchevsky, K.D. Danov, R.D. Stanimirova, E.S. Basheva, K. Marinova, T.B.J. Blijdenstein, S.D. Stoyanov, Capillary bridge dynamometry – method for quantifying the anisotropic surface stresses in elastic interfacial layers and their adhesion to solid surfaces 2014
64 Секционен доклад, П.А. Кралчевски, П.В. Петков, К.Д. Данов, Изотерма на повърхностното налягане на заредени колоидни частици върху границата вода/неполярен флуид: Eксперимент и теоретичен модел 2014
65 Пленарен доклад, K.D. Danov, Effects of surfactants, salts and oil on gas well deliquificaiton by foam: Experiments and theoretical interpretation 2014
66 Секционен доклад, P.A. Kralchevsky, G.M. Radulova, K.D. Danov, E.S. Basheva, S.D. Stoyanov, E.G. Pelan, Shear rheology of mixed adsorption layers with hydrophobin vs their structure studied by surface force measurements 2014
67 Секционен доклад, K.D. Danov, P.A. Kralchevsky, P.V. Petkov, Electrostatic interactions between dielectric colloidal spheres at a water/nonpolar-fluid interface 2014
68 Секционен доклад, K.G. Marinova, N.A. Alexandrov, K.D. Danov, P.A. Kralchevsky, E.S.Basheva, R.D. Stanimirova, S.D. Stoyanov, E.G. Pelan, A. Lips, Methods for characterization of fluid and non-fluid adsorption layers with applications in food products 2014
69 Постер, S.S. Tzocheva, P.A. Kralchevsky, K.D. Danov, G.S. Georgieva, A.J. Post, K.P. Ananthapadmanabhan, Solubility limits and phase diagrams for fatty acids and alcohols in anionic and zwitterionic micellar surfactant solutions 2014
70 Пленарен доклад, Красимир Данов, Mathematical modeling of some physicochemical processes: Competition between micellization and crystallization 2014
71 Секционен доклад, K.D. Danov, R.D. Stanimirova, K.G. Marinova, P.A. Kralchevsky, E.S. Basheva, S.D. Stoyanov, E.G. Pelan, Competitive adsorption of HFBII hydrophobin and surfactant: Sequential vs parallel adsorption and effect of surfactant micelles 2014
72 Секционен доклад, P.A. Kralchevsky, G.M. Radulova, K.D. Danov, E.S. Basheva, S.D. Stoyanov, E.G. Pelan, Shear rheology of mixed adsorption layers with hydrophobin vs their structure studied by surface force measurements 2014
73 Постер, G.M. Radulova, K.D. Danov, P.A. Kralchevsky, E.S. Basheva, S.D. Stoyanov, E.G. Pelan, Shear rheology of mixed adsorption layers with hydrophobin vs their structure studied by surface force measurements 2014
74 Секционен доклад, K.D. Danov, Relaxation of surface tension after a large initial perturbation 2014
75 Постер, P.V. Petkov, K.D. Danov, P.A Kralchevsky, Surface pressure isotherm for a monolayer of charged colloidal particles at a liquid interface: experiment vs theory 2014
76 Секционен доклад, P.V. Petkov, K.D. Danov, P.A. Kralchevsky, Charged colloidal particles at the air-water interface: Two-particle interactions, surface-pressure isotherm and effect of external electric field 2014
77 Секционен доклад, K.D. Danov, G.M. Radulova, P.A. Kralchevsky, J.T. Petkov, S.D. Stoyanov, Shear rheology of hydrophobin adsorption layers at oil/water interfaces and data interpretation in terms of a viscoelastic thixotropic model 2014
78 Постер, P.V. Petkov, K.D. Danov, P.A. Kralchevsky, Surface pressure of charged particles at a liquid interface in relation to micropatterning by non-densely packed interfacial colloid crystals 2014
79 Секционен доклад, П.A. Кралчевски, К.Д. Данов, Нов метод за количествено характеризиране на анизотропни повърхностни напрежения в еластични мембрани с ротационна симетрия и тяхната адхезия към твърди повърхности 2014
80 Секционен доклад, S.E. Anachkov, P.A. Kralchevsky, D. Danov, G.S. Georgieva, K.P. Ananthapadmanabhan, Disclike vs. cylindrical micelles: generalized model of micelle growth and data interpretation 2014
81 Секционен доклад, P.A. Kralchevsky, P.V. Petkov, K.D. Danov, Surface pressure isotherm for a monolayer of charged colloidal particles at a water/nonpolar-fluid interface: Experiment and theoretical model 2014
82 Пленарен доклад, Красимир Данов, Dynamics and equilibrium of surface tension: Simple mathematical models 2014
83 Секционен доклад, K.D. Danov, Effect of precipitation of acid soap and alkanoic acid crystallites on the bulk pH 2014
84 Секционен доклад, K.D. Danov, P.A. Kralchevsky, R.D. Stanimirova, K.G. Marinova, S.D. Stoyanov, Capillary bridge dynamometry – method for quantifying the anisotropic surface stresses in elastic interfacial layers and their adhesion to solid surfaces 2014
85 Пленарен доклад, P.A. Kralchevsky, S.S. Tzocheva, K.D. Danov, G.S. Georgieva, A.J. Post, K.P. Ananthapadmanabhan, Solubility limits and phase diagrams for fatty acids and alcohols in anionic and zwitterionic micellar surfactant solutions 2014
86 Пленарен доклад, K.D. Danov, Mathematical model of surfactant systems 2014
87 Постер, P.V. Petkov, K.D. Danov, P.A. Kralchevsky, Interactions between charged particles at the air-water interface: Effect of external electric field and surface-pressure isotherm 2013
88 Пленарен доклад, Красимир Данов, Върху някои математически задачи с приложение в подреждането и манипулирането на наночастици 2013
89 Постер, L.M. Dimitrova, K.D. Danov, P.A. Kralchevsky, G.S. Georgieva, K.P. Ananthapadmanabhan, pH of solutions of long-chain (C16, C18) carboxylates and their interpretation in terms of precipitation and micellization 2013
90 Постер, R.D. Stanimirova, K.G. Marinova, K.D. Danov, P.A. Kralchevsky, S.D. Stoyanov, E.G. Pelan, Competitive adsorption of HFBII hydrophobin and surfactant: Sequential versus parallel adsorption and effect of surfactant micelles 2013
91 Секционен доклад, P.A. Kralchevsky, G.S. Georgieva, S.E. Anachkov, K.D. Danov, K.P. Ananthapadmanabhan, Resonance growth of giant disclike micelles in ternary mixed surfactant solutions: Experiment and theoretical model 2013
92 Постер, S.S. Tzocheva, P.A. Kralchevsky, K.D. Danov, G.S. Georgieva, A.J. Post, K.P. Ananthapadmanabhan, Solubility limits and phase diagrams for fatty acids in anionic (SLES) and zwitterionic (CAPB) micellar surfactant solutions 2013
93 Секционен доклад, K.D. Danov, P.A. Kralchevsky, G.M. Radulova, S.D. Stoyanov, Surface shear and dilatational rheology of hydrophobin adsorption layers: Laws of viscoelastic behavior 2013
94 Постер, G.S. Georgieva, S.E. Anachkov, P.A. Kralchevsky, K.D. Danov, K.P. Ananthapadmanabhan, Resonance growth of giant disclike micelles in mixed surfactant solutions triggered by the addition of fatty acids 2013
95 Секционен доклад, K.G. Marinova, N.A. Alexandrov, KD. Danov, P.A. Kralchevsky, S.D. Stoyanov, E.G. Pelan, A. Lips, Methods for characterization of fluid and non-fluid HFBII adsorption layers 2013
96 Постер, G.S. Georgieva, S.E. Anachkov, P.A. Kralchevsky, K.D. Danov, K.P. Ananthapadmanabhan, Resonance growth of giant disclike micelles in mixed surfactant solutions triggered by the addition of fatty acids 2013
97 Постер, S.E. Anachkov, P.A. Kralchevsky, G.S. Georgieva, K.D. Danov, K.P. Ananthapadmanabhan, Growth of giant disclike micelles in ternary mixed surfactant solutions: Theoretical model versus experimental data 2013
98 Секционен доклад, K.D. Danov, P.A. Kralchevsky, G.M. Radulova, S.D. Stoyanov, Surface shear and dilatational rheology of hydrophobin adsorption layers: Laws of viscoelastic behavior 2013
99 Постер, M.P. Boneva, K.D. Danov, P.A. Kralchevsky, KP. Ananthapadmanabhan, A. Lips, Coexistence of micelles and crystallites in solutions of potassium myristate: Soft matter versus solid matter 2013
100 Секционен доклад, P.A. Kralchevsky, K.D. Danov, K.P. Ananthapadmanabhan, The phase separation model of micellization generalized for ionic surfactants and ionic-nonionic surfactant mixtures 2013
101 Секционен доклад, K.D. Danov, P.A. Kralchevsky, K.P. Ananthapadmanabhan, Micelle–monomer equilibria in solutions of ionic surfactants and in ionic–nonionic mixtures: A generalized phase separation model 2013
102 Постер, G.M. Radulova, K. Golemanov, K.D. Danov, P.A. Kralchevsky, S.D. Stoyanov, L.N. Arnaudov, T.B.J. Blijdenstein, E.G. Pelan, A. Lips, Surface shear rheology of adsorption layers from the protein HFBII hydrophobin; effect of added Beta-Casein 2013
103 Постер, E.S. Basheva, P.A. Kralchevsky, K.D. Danov, S.D. Stoyanov, T.B.J. Blijdenstein, E.G. Pelan, A. Lips, Self-assembled bilayers from the protein HFBII hydrophobin: Nature of the adhesion energy 2013
104 Постер, S.E. Anachkov, P.A. Kralchevsky, G.S. Georgieva, K.D. Danov, K.P. Ananthapadmanabhan, Growth of giant disclike micelles in ternary mixed surfactant solutions: Theoretical model versus experimental data 2013
105 Постер, N.A. Alexandrov, K.G. Marinova, T.D. Gurkov, K.D. Danov, P.A. Kralchevsky, S.D. Stoyanov, T.B.J. Blijdenstein, L.N. Arnaudov, E.G. Pelan, A. Lips, Interfacial layers from the protein HFBII hydrophobin: Dynamic surface tension, dilatational elasticity and relaxation Times 2013
106 Пленарен доклад, P.A. Kralchevsky, K.D. Danov, S.E. Anachkov, Quantitative approaches to micellar equilibria, growth and dynamics 2013
107 Секционен доклад, S.E. Anachkov, K.D. Danov, E.S. Basheva, P.A. Kralchevsky, K.P. Ananthapadmanabhan, Determining the charge and aggregation number of ionic surfactant micelles from the stepwise thinning of foam films 2012
108 Постер, G.S. Georgieva, P.A. Kralchevsky, K.D. Danov, S.E. Anachkov, K.P. Ananthapadmanabhan, Synergistic growth of giant micelles in ternary aqueous surfactant solutions 2012
109 Секционен доклад, P.A. Kralchevsky, K.D. Danov, E.S. Basheva, Hydration force due to the reduced screening of the electrostatic repulsion 2012
110 Пленарен доклад, K.D. Danov, P.A. Kralchevsky, P.V. Petkov, Interactions of charged particles at a liquid interface and effects of applied external electric field 2012
111 Пленарен доклад, P.A. Kralchevsky, K.D. Danov, Free carboxylate anions in micellar solutions of SLES-1EO + Fatty Acids – the “soap-free” criterion 2012
112 Секционен доклад, K.D. Danov, S.E. Anachkov, E.S. Basheva, P.A. Kralchevsky, K.P. Ananthapadmanabhan, Oscillatory forces – the inverse problem: Determining the charge and aggregation number of ionic surfactant micelles from the stepwise thinning of foam films 2012
113 Секционен доклад, K.D. Danov, G.M. Radulova, P.A. Kralchevsky, K. Golemanov, S.D. Stoyanov, Surface Shear Rheology of Hydrophobin Adsorption Layers: Laws of Viscoelastic Behaviour with Applications to Foam Stability 2012
114 Постер, E.S. Basheva, S.E. Anachkov, K.D. Danov, P.A. Kralchevsky, K.P. Ananthapadmanabhan, Determining of the charge and aggregation number of ionic surfactant micelles from the stepwise thinning of foam films 2012
115 Постер, G.M. Radulova, K.D. Danov, P.A. Kralchevsky, K. Golemanov, S.D. Stoyanov, Surface shear rheology of hydrophobin adsorption layers: laws of viscoelastic behaviour with applications to foam stability 2012
116 Секционен доклад, П.A. Кралчевски, E.С. Башева, К.Д. Данов, С.Д. Стоянов, T. Блайденщайн, E.Г. Пилан, A. Липс, Уникални свойства на протеина хидрофобин като стабилизатор на дисперсни системи 2011
117 Секционен доклад, P.A. Kralchevsky, E.S. Basheva, N.C. Christov, K.D. Danov, S.D. Stoyanov, T.B.J. Blijdenstein, H.-J. Kim, E.G. Pelan, A. Lips, Unique properties of bubbles and foam films stabilized by the protein HFBII hydrophobin 2011
118 Пленарен доклад, P.A. Kralchevsky, E.S. Basheva, N.C. Christov, K.D. Danov, S.D. Stoyanov, T.B.J. Blijdenstein, H.-J. Kim, E.G. Pelan, A. Lips, Presentation at the memorial Symposium 2011
119 Секционен доклад, K.D. Danov, Surface Forces and Liquid Films – Advanced Topics 2011
120 Пленарен доклад, P.A. Kralchevsky, K.D. Danov, S.S. Kirkova, C.I. Pishmanova, S.E. Anachkov, G.S. Georgieva, Particle-surfactant systems for skin-care applications: Effects of crystallites and micelles 2011
121 Секционен доклад, K.D. Danov, E. Basheva, P.A. Kralchevsky, K. Ananthapadmanabhan, A. Lips, The metastable states of foam films containing electrically charged particles: experiment and quantitative interpretation 2011
122 Секционен доклад, P.A. Kralchevsky, K.D. Danov, E.S. Basheva, Hydration force due to the reduced screening of the electrostatic repulsion in few-nanometre-thick films 2011
123 Постер, M.P. Boneva, K.D. Danov, N.C. Christov, P.A. Kralchevsky, Attraction between particles at a liquid Interface due to the interplay of gravity- and electric-field-induced interfacial deformations 2010
124 Постер, K.D. Danov, E.S. Basheva, P.A. Kralchevsky, K.P. Ananthapadmanabhan, A. Lips, Oscillatory-structural and depletion forces due to charged surfactant micelles: Theory versus experiment 2010
125 Пленарен доклад, P.A. Kralchevsky, K.D. Danov, S.S. Kirkova, C.I. Pishmanova, G. Georgieva, Solubility limits for fatty acids, fatty alcohols, and cholesterol in micellar surfactant solutions, 2010
126 Секционен доклад, P.A. Kralchevsky, K.D. Danov, M.P. Boneva, N.C. Christov, Interactions and self-assembly of particles at liquid interfaces – new developments 2010
127 Постер, P.A. Kralchevsky, S.S. Kirkova, K.D. Danov, A.J. Post, K.P. Ananthapadmanabhan, Solubility of fatty acids (C12 – C18) in micellar solutions of anionic and zwitterionic surfactants 2010
128 Секционен доклад, K.D. Danov, P.A. Kralchevsky, S.S. Kirkova, M.P. Boneva, A.J. Post, K.P. Ananthapadmanabhan, A. Lips, Mixed micelles of soluble and insoluble surfactants: Competition between micellization and crystallization and the effect of counterion binding 2010
129 Секционен доклад, K.D. Danov, N.C. Christov, E.S. Basheva, P.A. Kralchevsky, Y. Zeng, R. von Klitzing, Structural forces in liquid films due to entrapped colloidal particles or surfactant micelles: Theory vs. experiment 2010
130 Постер, P.A. Kralchevsky, S.S. Kirkova, K.D. Danov, A.J. Post, K.P. Ananthapadmanabhan, Solubility of fatty acids (C12 – C18) in micellar solutions of anionic and zwitterionic surfactants 2010
131 Пленарен доклад, K.D. Danov, Thin liquid films: Drainage and stability, role of surfactants 2010
132 Секционен доклад, K.D. Danov, Dynamics of surfactant adsorption and film stability 2010
133 Постер, P.A. Kralchevsky, K.D. Danov, M.P. Boneva, P.V. Petkov, S. Anachkov, Use of external electrostatic field for tuning of the spacing in non-densely packed interfacial colloid crystals 2010
134 Постер, M. Boneva, K.D. Danov, N.C. Christov, P.A. Kralchevsky, Strong hybrid electro-gravity-induced capillary attraction between charged particles at a fluid interface 2009
135 Постер, P.A. Kralchevsky, K.D. Danov, M.P. Boneva, N.C. Christov, E.S. Basheva, K.P. Ananthapadmanabhan, A. Lips, Coexistence of micelles and crystallites in carboxylate soap Solutions: soft matter versus solid matter 2009
136 Пленарен доклад, P.A. Kralchevsky, K.D. Danov, M.P. Boneva, C.I. Pishmanova, N.C. Christov, S.D. Kralchevska, K.P. Ananthapadmanabhan, A. Lips, Coexistence of micelles and crystallites in carboxylate soap solutions: Soft matter vs. solid matter 2008
137 Секционен доклад, N.C. Christov, K.D. Danov, D.K. Danova, P.A. Kralchevsky, The drop size in membrane emulsification determined from the balance of capillary and hydrodynamic forces 2008
138 Постер, N.C. Christov, K.D. Danov, P.A. Kralchevsky, K.P. Ananthapadmanabhan, A. Lips, The maximum bubble pressure method: Universal surface age and transport mechanisms in surfactant solutions 2008
139 Постер, P.A. Kralchevsky, K.D. Danov, N.C. Christov, C.I. Pishmanova, M.P. Boneva, S.D. Kralchevska, K.P. Ananthapadmanabhan, A. Lips, Formation and coexistence of crystallites and micelles in carboxylate soap solutions and their foaminess 2008
140 Постер, N.C. Christov, K.D. Danov, P.A. Kralchevsky, On the mechanism of drop formation in membrane and micro-channel Eemulsification 2008
141 Пленарен доклад, P.A. Kralchevsky, K.D. Danov, M.P. Boneva, Particles at oil-water interfaces in relation to the design of new materials: Electrical repulsion versus capillary attraction 2008
142 Секционен доклад, I.B. Ivanov, K.G. Marinova, B. Nenova, E. Basheva, K.D. Danov, A. Mirarefi, B. Campbell, Equation of state of caseinate monolayers and stability of food foams and thin films 2008
143 Постер, M.P. Boneva, N.C. Christov, K.D. Danov, P.A. Kralchevsky, Effect of electric-field induced capillary attraction on the motion of particles at an oil-water interface 2008
144 Секционен доклад, K.G. Marinova, D.T. Dimitrova, K.D. Danov, I.B. Ivanov, Specific counterion effect for adsorption of ionic surfactant at oil/water interface 2008
145 Секционен доклад, P.A. Kralchevsky, K.D. Danov, I.G. Stoychev, V. Jovancicevic, Effects of surfactant and electrolyte on the liquid transport by foam: Overflowing-foam-column – experiments and theory 2008
146 Секционен доклад, K.D. Danov, P.A. Kralchevsky, M.P. Boneva, Interaction forces between two like-charged colloidal particles at a liquid interface: Electric repulsion vs. electrocapillary attraction 2008
147 Секционен доклад, N. Alexandrov, K.G. Marinova, K.D. Danov, I.B. Ivanov, Surface dilatational rheology measurements for oil/water systems with viscous oils 2008
148 Постер, I.B. Ivanov, N. Alexandrov, K.G. Marinova, K.D. Danov, Surface dilatational rheology measurements for oil/water systems with viscous oils 2008
149 Постер, K.D. Danov, E.S. Basheva, P.A. Kralchevsky, K.P. Ananthapadmanabhan, A. Lips, Oscillatory-structural and depletion forces due to charged surfactant micelles: Theory versus experiment 2008
150 Постер, M.P. Boneva, K.D. Danov, N.C. Christov, P.A. Kralchevsky, Strong hybrid electro-gravity induced capillary attraction between charged particles at a fluid interface 2008
151 Пленарен доклад, I.B. Ivanov, K.D. Danov, K. Marinova, D. Dimitrova, K.P. Ananthapadmanabhan, A. Lips, Effect of counterions and hydrophobic phase on the adsorption of ionic surfactants 2008
152 Постер, I.G. Stoychev, P.A. Kralchevsky, K.D. Danov, V. Jovancicevic, Liquid transport by foam: Overflowing-foam-column – experiments and theory 2008
153 Секционен доклад, K.D. Danov, E.S. Basheva, P.A. Kralchevsky, K.P. Ananthapadmanabhan, A. Lips, Oscillatory-structural and depletion forces due to charged surfactant micelles: Theory versus experiment 2008
154 Постер, I.G. Stoychev, P.A. Kralchevsky, K.D. Danov, V. Jovancicevic, Liquid transport by foam: Overflowing-foam-column – experiments and theory 2008
155 Пленарен доклад, P.A. Kralchevsky, K.D. Danov, I.G. Stoychev, Effects of surfactant, salt and oil on gas well deliquification by foam: Model experiments by overflowing foam column and data interpretation 2007
156 Постер, K.G. Marinova, I.B. Ivanov, D.D. Dimitrova, K.D. Danov, Effect of the counterions on the adsorption of ionic surfactants 2007
157 Постер, P.A. Kralchevsky, K.D. Danov, N.C. Christov, M.P. Boneva, Electric interaction of particles at a fluid interface in relation to the production of Pickering emulsions 2007
158 Пленарен доклад, N.D. Denkov, S. Tcholakova, K. Golemanov, P.A. Kralchevsky, K.D. Danov, M.P. Boneva, N.C. Christov, C.I. Pishmanova, T.D. Gurkov, Bubble and drop deformation and breakup in sheared foams and emulsions 2007
159 Постер, I.B. Ivanov, K.D. Danov, Disjoining pressure of thin films stabilized by nonionic surfactants and micronsize particles 2007
160 Постер, K.D. Danov, P.A. Kralchevsky, N.D. Denkov, K.P. Ananthapadmanabhan, A. Lips, Dynamics of adsorption from micellar surfactant solutions at expanding fluid interfaces in relation to the emulsification process 2007
161 Пленарен доклад, P.A. Kralchevsky, K.D. Danov, M.P. Boneva, N.C. Christov, C.I. Pishmanova, T.D. Gurkov, Crystallization and micellization in carboxylate soap solutions 2007
162 Постер, K.D. Danov, P.A. Kralchevsky, N.C. Christov, D.K. Danova, Mechanism of drop detachment from micro-pores with application to membrane emulsification 2007
163 Секционен доклад, K.D. Danov, I.B. Ivanov, Dynamic of adsorbed layers: surface elasticity and dilatational surface viscosity (true and apparent) 2007
164 Пленарен доклад, E.S. Basheva, K.D. Danov, P.A. Kralchevsky, The colloid structural forces as a tool for particle characterization and control of dispersion stability 2007
165 Секционен доклад, K.G. Marinova, D.T. Dimitrova, E.S. Basheva, K.D. Danov, I.B. Ivanov, Effect of counterion type on the interactions between drops and bubbles in ionic surfactant solutions 2007
166 Постер, P.A. Kralchevsky, K.D. Danov, N.C. Christov, M.P. Boneva, Electric interaction of particles at a fluid interface in relation to the production of Pickering emulsions 2006
167 Пленарен доклад, P.A. Kralchevsky, K.D. Danov, N.D. Denkov, N.C. Christov, The four kinetic regimes of adsorption from micellar surfactant solutions 2006
168 Пленарен доклад, K.D. Danov, I.B. Ivanov, K.P. Ananthapadmanabhan, A. Lips, Disjoining pressure of thin films stabilized by nonionic surfactants 2006
169 Постер, I.B. Ivanov, D.T. Dimitrova, K.G. Marinova, K.D. Danov, Role of the counterions on the adsorption of ionic surfactants 2006
170 Постер, K.D. Danov, P.A. Kralchevsky, N.C. Christov, D.K. Danova, Mechanism of drop detachment from micro-pores with application to membrane emulsification 2006
171 Пленарен доклад, P.A. Kralchevsky, K.D. Danov, N.C. Christov, M.P. Boneva, Electric forces between particles at an oilwater interface in relation to Pickering emulsions 2006
172 Постер, K.D. Danov, P.A. Kralchevsky, N.D. Denkov, K.P. Ananthapadmanabhan, A. Lips, Dynamics of adsorption from micellar surfactant solutions at expanding fluid interfaces in relation to the emulsification process 2006
173 Пленарен доклад, N.D. Denkov, P.A. Kralchevsky, K.D. Danov, I.B. Ivanov, Foam quality and oil deposition in particlesurfactant systems for skincare applications 2005
174 Пленарен доклад, N.D. Denkov, P.A. Kralchevsky, K.D. Danov, New directions in the role of particles on deposition of drops on interfaces 2005
175 Постер, P.A. Kralchevsky, K.D. Danov, V.L. Kolev, T.D. Gurkov, G. Brenn, Detachment of oil drops from solid surfaces in surfactant solutions: Molecular mechanisms at a moving contact line 2005
176 Пленарен доклад, P.A. Kralchevsky, K.D. Danov, Particlestabilized emulsions: interaction between electricallycharged particles at oilwater interfaces 2005
177 Пленарен доклад, P.A. Kralchevsky, K.D. Danov, N.C. Christov, M.P. Boneva, Particles at fluid interfaces: electrodipping force, bending moments and particlestabilized emulsions 2005
178 Пленарен доклад, P.A. Kralchevsky, K.D. Danov, N.D. Denkov, Effect of particles on foaminess and emulsification 2005
179 Пленарен доклад, P.A. Kralchevsky, K.D. Danov, N.D. Denkov, N.C. Christov, S. Tcholakova, K.G. Golemanov, Dynamic surface tension and foam rheology 2005
180 Пленарен доклад, K.D. Danov, P.A. Kralchevsky, N.C. Christov, Hydrodynamic theory of drop detachment from micropores with application to membrane emulsification 2005
181 Постер, K.D. Tachev, K.D. Danov, P.A. Kralchevsky, On the mechanism of stomatocyte-echinocyte transformations of red blood cells: Experiment and theoretical model 2005
182 Пленарен доклад, K.D. Danov, Role of the thermocapillary (Marangoni) convection flow on evaporation 2005
183 Пленарен доклад, P.A. Kralchevsky, K.D. Danov, M.P. Boneva, N.C. Christov, Interaction of electricallycharged particles at a fluid interface in relation to the formation of Pickering emulsions 2005
184 Постер, I.B. Ivanov, P.A. Kralchevsky, K.D. Danov, E. Basheva, K.P. Ananthapadmanabhan, A. Lips, Oily films between water phases. Interactions between W/O drops: Electrostatic forces due to discreteness of the surface charge 2004
185 Пленарен доклад, K.G. Marinova, I.B. Ivanov, S. Russev, L. Lutov, V. Vulchev, K.D. Danov, N.A. Alexandrov, Methods to study surface and interfacial rheology 2004
186 Пленарен доклад, P.A. Kralchevsky, K.D. Danov, M. Boneva, Capillary interactions and structuring of particles at fluid Interfaces – new developments 2004
187 Секционен доклад, I.B. Ivanov, T.D. Gurkov, K.D. Danov, K.G. Marinova, K.P. Ananthapadmanabhan, A. Lips,, Adsorption of surfactants on liquid interfaces in relation to the stability of dispersions 2004
188 Пленарен доклад, P.A. Kralchevsky, K.D. Danov, M. Boneva, Capillary forces and structuring of particles at fluid interfaces: physical background and new results 2004
189 Постер, P.A. Kralchevsky, K.D. Danov, M.P. Boneva, Electrodipping force acting on solid particles at a fluid Interface 2004
190 Секционен доклад, I.B. Ivanov, P.A. Kralchevsky, K.D. Danov, E. Basheva, K.P. Ananthapadmanabhan, A. Lips, Oily films between water phases. Interactions between W/O drops: electrostatic forces due to discreteness of the surface charge 2004
191 Пленарен доклад, K.G. Marinova, I.B. Ivanov, S. Russev, L. Lutov, V. Vulchev, K.D. Danov, D.T. Dimitrova, New methods to study dynamic surface tension 2004
192 Пленарен доклад, P.A. Kralchevsky, K.D. Danov, J.K. Angarska, K.P. Ananthapadmanabhan, A. Lips, Critical thickness of rupture of foam films in relation to the acting surface forces 2004
193 Постер, J.K. Angarska, B.S. Dimitrova, K.D. Danov, P.A. Kralchevsky, K.P. Ananthapadmanabhan, A. Lips, Detection of the hydrophobic surface force in foam films by measurements of the critical thickness of film rupture 2004
194 Постер, D.T. Dimitrova, N.A. Alexandrov, K.G. Marinova, T.D. Gurkov, K.D. Danov, I.B. Ivanov, Rheology, dynamic and equilibrium adsorption of ionic surfactant at liquid interfaces 2004
195 Постер, K.D. Danov, P.A. Kralchevsky, V.L. Kolev, D.S. Valkovska, Dynamic surface tension of surfactants: comparison of theory and experiment 2004
196 Присъствие, P.A. Kralchevsky, K.D. Danov, K.G. Marinova, E. Basheva, S. Tcholakova, New directions in the role of particles on deposition of drops on interfaces 2004
197 Пленарен доклад, Красимир Данов, Interactions between particles with an undulated contact line at a fluid interface: capillary multipoles of arbitrary order, Department of Mechanics and Physics of Fluids (DMPF) 2004
198 Секционен доклад, П.A. Кралчевски, К.Д. Данов, M.П. Боневa, Капилярни сили и спонтанно подреждане на частици върху течни фазови граници с цел създаване на нови материали, 2004
199 Постер, T.D. Gurkov, S.C. Russev, K.D. Danov, I.B. Ivanov, J.T. Petkov, B. Campbell, Rheology of adsorbed protein layers on fluid interfaces 2004
200 Пленарен доклад, P.A. Kralchevsky, K.D. Danov, V.L. Kolev, T.D. Gurkov, M.I. Temelska, G. Brenn, N.D. Denkov, Detachment of oil drops from solid surfaces in surfactant solutions: Molecular mechanisms at a moving contact line 2004
201 Постер, D.T. Dimitrova, N.A. Alexandrov, K.G. Marinova, T.D. Gurkov, K.D. Danov, I.B. Ivanov, Equilibrium adsorption and surface rheology of ionic surfactant at liquid interfaces 2004
202 Пленарен доклад, P.A. Kralchevsky, K.D. Danov, V.L. Kolev, I. Kochijashky, Spontaneous detachment of oil drops from solid substrates: governing factors 2003
203 Пленарен доклад, P.A. Kralchevsky, N.D. Denkov, K.D. Danov, Lateral capillary forces: theory, measurements and application 2002
204 Пленарен доклад, K.D. Danov, C.A. Ward, F. Durst, Stability of liquidvapor interface at steadystate evaporation and condensation, Institute of Fluid Dynamics 2002
205 Постер, P.A. Kralchevsky, N.D. Denkov, K.D. Danov, Capillary interactions between rough-edged particles captive at a fluid interface and rheology of particulate monolayers 2002
206 Постер, P.A. Kralchevsky, K.D. Danov, N.C. Christov, D.N. Ganchev, Effect of surfactants and hydrodynamic factors on the drop-size distribution in membrane emulsification 2002
207 Секционен доклад, K.D. Danov, P.A. Kralchevsky, I.B. Ivanov, K.G. Marinova, V.L. Kolev, D.S. Valkovska, Dynamic surface tension of surfactants: comparison of theory and experiment 2002
208 Постер, K.D. Danov, I.B. Ivanov, A mechanistic model of the dilatational interfacial viscosity 2002
209 Пленарен доклад, K.D. Danov, Role of surfactants on the dynamic stability of emulsions 2002
210 Секционен доклад, K.D. Danov, P.A. Kralchevsky, I.B. Ivanov, S.C. Russev, T.D. Gurkov, Adsorption and interfacial rheology of proteins 2002
211 Секционен доклад, P.A. Kralchevsky, K.D. Danov, V.L. Kolev, Ionic surfactant solutions: thermodynamics and kinetics of adsorption with detailed account for electrostatics and counterion binding 2000
212 Пленарен доклад, K. Danov, Thermodynamic and dynamic stability of foams and emulsions 2000
213 Пленарен доклад, I.B. Ivanov, K.D. Danov, D.S. Valkovska, Formation and drainage of thin films in surfactant containing solutions 2000
214 Постер, P.A. Kralchevsky, K.D. Danov, Ionic surfactant solutions: Thermodynamics and kinetics of adsorption with detailed account for the electrostatics and counterion binding 2000
215 Пленарен доклад, K.D. Danov, B. Pouligny, P.A. Kralchevsky, Strong capillary attraction between spherical inclusions in a multilayered lipid membrane 2000
216 Секционен доклад, I.B. Ivanov, K.D. Danov, P.A. Kralchevsky, Ionic surfactants: thermodynamics of adsorption with detailed account for electrostatics and counterion binding 2000
217 Постер, S. Stoyanov, G. Marinov, K.D. Danov, I.B. Ivanov, B. Carroll, A study of oil drop removal in axisymmetric flow: Comparison between experiment and theory 2000
218 Секционен доклад, D.S. Valkovska, K.D. Danov, I.B. Ivanov, Mutual approach and stability of two slightly deformed bubbles 2000
219 Постер, I.B. Ivanov, K.D. Danov, D.S. Valkovska, Surfactant role on the deformation and film formation at colliding small drops 1999
220 Секционен доклад, D.S. Valkovska, K.D. Danov, Effect of ionic surfactants on the stability of planeparallel films 1999
221 Постер, I.B. Ivanov, K.D. Danov, D.S. Valkovska, Effect of surfactants on the film drainage 1999
222 Постер, I.B. Ivanov, K.D. Danov, D.S. Valkovska, Critical film thickness and coalescence in emulsions 1999
223 Постер, S. Stoyanov, K.D. Danov, I.B. Ivanov, The influence of surfactants on the interaction between small drops 1999
224 Постер, I.B. Ivanov, K.D. Danov, T.D. Gurkov, O.D. Velev, T.D. Dimitrova, R.P. Borwankar, Stability and dynamics of liquid films in non-equilibrium conditions 1999
225 Пленарен доклад, I.B. Ivanov, K.D. Danov, L. Arnaudov, S. Stoyanov, P.A. Kralchevsky, Interfacial rheology and stability of foams and emulsions 1999
226 Секционен доклад, K.D. Danov, P.A. Kralchevsky, Kinetics of adsorption from solutions of micelles or ionic surfactants 1999
227 Пленарен доклад, K.D. Danov, , Hydrodynamic interaction between two particles attached to a vesicle surface 1999
228 Секционен доклад, D.S. Valkovska, K.D. Danov, Effect of ionic surfactants on the film drainage 1999
229 Пленарен доклад, K.D. Danov, I.B. Ivanov, P.A. Kralchevsky, Interfacial rheology and emulsion stability 1997
230 Постер, K.P. Velikov, K.D. Danov, M. Angelova, C. Dietrih, B. Pouligny, Motion of a massive particle attached to a lipid vesicle 1997
231 Секционен доклад, P.A. Kralchevsky, N.D. Denkov, K.D. Danov, D.N. Petsev, Effect of droplet deformability and surface forces on flocculation 1997
232 Постер, K.D. Danov, P.M. Vlahovska, P.A. Kralchevsky, Effect of micelles and electrolyte on the adsorption kinetics 1997
233 Постер, I.B. Ivanov, T.D. Gurkov, K.D. Danov, O.D. Velev, R.P. Borwankar, Stability of liquid films in non-preequilibrated emulsions 1997
234 Пленарен доклад, K.D. Danov, Stability of multilayer liquid film on a heated wall: role of evaporation 1997
235 Постер, P.M. Vlahovska, K.D. Danov, G. Broze, A. Mehreteab, Effect of micelles on the kinetics of adsorption from surfactant solutions at large deviations from equilibrium 1997
236 Секционен доклад, K.D. Danov, I.B. Ivanov, J.T. Petkov, L.N. Arnaudov, Interfacial rheology. Interfacial diffusivity and shear and dilatational interfacial viscosity 1997
237 Пленарен доклад, K.D. Danov, Influence of surface viscosity on the translational motion of particles attached to a liquid interface 1997
238 Постер, T.D. Gurkov, K.D. Danov, Stability of evaporating thin liquid films in the presence of surfactant 1997
239 Постер, K.D. Danov, I.B. Ivanov, Stability of micronsize emulsions under equilibrium and dynamic conditions 1997
240 Постер, K.D. Danov, I.B. Ivanov, Critical film thickness and coalescence in emulsions 1997
241 Пленарен доклад, K.D. Danov, Surfactant dynamics in thin films, Free Boundary Problems: Theory and Applications 1997
242 Постер, I. Vakarelsky, K.D. Danov, P.M. Vlahovska, Effect of electrostatic interactions on the kinetics of adsorption of ionic surfactant: Theory and experiment 1997
243 Постер, S.D. Stoyanov, K.D. Danov, Critical thickness of the gap between two drops and the mechanism of coalescence in emulsions 1997
244 Секционен доклад, K.D. Danov, J.T. Petkov, Surface drag and torque coefficients of a solid sphere floating at a water-air Interface 1996
245 Секционен доклад, N.D. Denkov, K.D. Danov, D. Petsev, I.B. Ivanov, Flocculation and coalescence in miniemulsions: Role of the droplet deformability 1996
246 Постер, K.D. Danov, P.M. Vlahovska, P.A. Kralchevsky, C.D. Dushkin, Effect of micelles and electrolytes on the adsorption kinetics from surfactant solutions 1996
247 Пленарен доклад, K.D. Danov, Kinetic model for the simultaneous processes of flocculation and coalescence in emulsion systems 1996
248 Постер, K.D. Danov, T.D. Gurkov, O.D. Velev, Stability of non-equilibrium liquid films due to surfactant mass transfer 1996
249 Пленарен доклад, K.D. Danov, Role of surfactants on the stability of evaporating thin liquid film, Institute of Fluid Dynamics 1996
250 Постер, K.D. Danov, T. Horozov, L. Arnaudov, Interfacial rheology in the presence of low- and high molecular surfactants 1996
251 Пленарен доклад, K.D. Danov, Modeling of interfaces as a two-dimensional continuum: role of surfactants 1995
252 Секционен доклад, K.D. Danov, Physicochemical hydrodynamics of surfactant solutions 1995
253 Пленарен доклад, K.D. Danov, Hydrodynamic interaction forces between particles and viscous interfaces, Institute of Fluid Dynamics 1994
254 Пленарен доклад, K.D. Danov, D. Petsev, N.D. Denkov, I.B. Ivanov, R.P. Borwankar, Flocculation and coalescence of deformable emulsion droplets 1994
255 Пленарен доклад, K.D. Danov, Hydrodynamic modeling of viscous interfaces 1993
256 Секционен доклад, K.D. Danov, O. Velev, I.B. Ivanov, R.P. Borwankar, Bankroft rule and hydrodynamic stability of thin films and emulsions 1993
257 Секционен доклад, K.D. Danov, T.D. Gurkov, I.B. Ivanov, R.P. Borwankar, Kinetics of simultaneous flocculation and coalescence in emulsion systems 1993
258 Секционен доклад, K.D. Danov, N.D. Denkov, D.N. Petsev, I.B. Ivanov, R.P. Borwankar, Interdroplet interactions and coalescence in miniemulsions 1993
259 Постер, D.N. Petsev, R. Alargova, K.D. Danov, I.B. Ivanov, N.D. Denkov, Light scattering from micellar solutions of ionic surfactants in the presence of multivalent Ions 1993
260 Постер, K.D. Danov, Film formation between two emulsion drops in Brownian flocculation and coalescence 1992
261 Секционен доклад, I.B. Ivanov, O.D. Velev, K.D. Danov, T.D. Gurkov, R.P. Borwankar, Bankroft's rule and emulsion stability: the role of hydrodynamics and direct interactions 1992
262 Постер, K.D. Danov, I.B. Ivanov, T.D. Gurkov, R.P. Borwankar, Kinetic model for the simultaneous processes of flocculation and coalescence in emulsion systems 1992
263 Секционен доклад, K.D. Danov, I.B. Ivanov, R.P. Borwankar, Thinning of small films, surface viscosity 1992
264 Секционен доклад, K.D. Danov, N.D. Denkov, D.N. Petsev, I.B. Ivanov, R.P. Borwankar, Brownian motion of deformable drops 1992
265 Секционен доклад, K.D. Danov, I.B. Ivanov, T.D. Gurkov, R.P. Borwankar, Kinetic model for the simultaneous processes of flocculation and coalescence in emulsion systems 1992
266 Постер, N.D. Denkov, P.A. Kralchevsky, K.D. Danov, I.B. Ivanov, Interaction between deformable microemulsion droplets 1992
267 Постер, K.D. Danov, Coalescence kinetics of deformable mini- and micro-emulsion drops 1992
268 Секционен доклад, A. Andreevski, N. Ksenofonova, M. Kartalev, I. Pamuktchiev, K.D. Danov, System for synchronized addition of information in complex and withdraws in space experiments 1989
269 Секционен доклад, S. Kartaleva, A. Andreevski, I. Pamuktchiev, S. Gateva, K. Danov, I. Mastikov, N. Ilkov, Singlefrequency heliumneon lasers for spectroscopy investigations 1989
270 Секционен доклад, K.D. Danov, M.D. Kartalev, Propagation of polar region generated disturbances: spherical approach 1989
271 Секционен доклад, S. Kartaleva, A. Andreevski, I. Pamuktchiev, I. Mastikov, K. Danov, S. Gateva, N. Ilkov, Stabilized singlefrequency heliumneon lasers for spectroscopy investigations 1988
272 Секционен доклад, K. Danov, I. Ivanov, Z. Zapryanov, E. Nakache, S. Raharimalala, Marginal stability of emulsion thin films 1987
273 Секционен доклад, I.P. Mastikov, K.D. Danov, M.D. Kartalev, Patterns of open magnetic field lines sited on the dayside magnetopause 1986
274 Секционен доклад, К. Данов, Из опыта по обучению использования авторского языка PILOT 1986
275 Секционен доклад, K.D. Danov, M.D. Kartalev, A possible mechanism of ionospheric ionization density variations caused by sudden commencement 1986
276 Секционен доклад, К. Данов, М. Карталев, Влияние на електрическите токове от полярните ширини върху движението на неутралната компонента в термосферата 1985
277 Секционен доклад, M. Рудерман, K. Данов, M. Карталев, Горизонтально распространящиеся волны в атмосфере 1981
Участие в редколегия
1 , ISRN CHEMICAL ENGINEERING, Участие в редколегия 2006
2 , FLUID DYNAMICS AND MATERIAL PROCESSING, Участие в редколегия 2005