Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на гл. ас. д-р Мария Аврамова

Researcher ID (Web of Science):ADB-5435-2022

ORCID ID:0000-0002-0150-4230
Дипломна работа
Аврамова, Мария Асенова , Лекарствениците в българската писмена традиция, СУ "Св. Климент Охридски", Ръководител:проф. дфн Боряна Христова 2003
Дисертация д-р
Аврамова, Мария Асенова, Лингвистична осигуреност на електронните библиотеки, СУ "Св. Климент Охридски", Ръководител:доц. д-р Милена Миланова Миланова 2018
Изложби
Мария Асенова Аврамова , Национална Лечителското изкуство и българската народна медицина - минало, настояще, бъдеще 2008 Национална библиотека "Св. св. Кирил и Методий" Автори на изложбата са инж. Васил Канисков, Мария Аврамова, Росица Кирилова, Миролюба Вълчева, Арманд Басмаджиян 2008
Научен проект
1 Мария Аврамова, „НЕПРОМЕНЯЩИЯТ СЕ ИМПЕРАТИВ ЗА ПРОМЯНА: 70 ГОДИНИ КАТЕДРА „БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ, НАУЧНА ИНФОРМАЦИЯ И КУЛТУРНА ПОЛИТИКА“, Член, , Номер на договора:80-10-39/20.04.2023 г. 2023
2 Мария Аврамова, Изследване на информационни бизнес модели. Връзките между развитието на Интернет и монетизирането на цифрови данни, Член, , Номер на договора:80-10-27 2022
3 Мария Аврамова, Дигитална библиотека "Библиотечно-информационни науки, Член, , Номер на договора:80-10-117 / 26.03.2021 г. 2021
4 Мария Аврамова, Образователни функции на институциите на паметта. Идентифициране и анализ на модели за отворено образование, приложими в библиотеки, музеи, архиви, Член, , Номер на договора:80-10-134/23.04.2020 г. 2020
5 Мария Аврамова, Регионални културни политики за опазване на книжовно-документалното наследство в институциите на паметта – библиотеки, архиви, музеи (добри практики в Кюстендилска област), Член, , Номер на договора:80-10-35/10.04.2019 2019
6 Мария Аврамова, Ловеч в българското културно пространство (история и съвременност, културни институции, културно наследство и съвременни технологии), Член, , Номер на договора:Договор № 80-10-174 от 26. 04. 2018 г. 2018
7 Мария Аврамова, Проектиране и разработване на прототип на информационна система Указател за цитируемост на публикации от български автори (обществени науки), Член, , Номер на договора:ДН 15/1 от 11.12.2017 2017
8 Мария Аврамова, Проучване, оценка на състоянието и дигитализация на културно наследство, съхранявано в подбалканските възрожденски центрове – музеи и библиотеки в Клисура, Сопот, Карлово и Калофер, Член, , Номер на договора:80.10-193 2017
9 Мария Аврамова, Изследване и анализ на информационните компетентности на студентите от Философски факултет на СУ "Св. Кл. Охридски, Член, , Номер на договора:124/12.04.2016 2016
10 Мария Аврамова, Книгата и четенето : книжовно-документалното наследство в българските библиотеки и музеи, Член, , Номер на договора:67/03. 04. 2015 2015
Научно ръководство
1 Мария Аврамова, Никола Гигов : Био-библиография (магистър), СУ дипломна работа:Белева, Елена Георгиева 2022
2 Мария Аврамова, Взаимодействие между издателствата, библиотеките и библиографските агенции при обмена на библиографска информация в дигиталната ера (магистър), дипломна работа:Фурнаджиева, Лидия Владимирова 2021
3 Мария Аврамова, Ели Видева : Биобиблиография (магистър), дипломна работа:Среброва, Златка Спасова 2021
4 Мария Аврамова, Теодор Траянов : Био-библиография (магистър), дипломна работа:Грозданова, Атанаска 2020
Редактор на издание нереферирано
1 Мария Аврамова, Никола Гигов : био-библиография, Редактор на издание нереферирано 2023
2 Мария Аврамова, Попов, Любен. Структурно-функционален модел на науката, Редактор на издание нереферирано 2021
Редактор на издание реферирано
Мария Аврамова състав., Посветени на библиотеките : Сборник в чест на доц. д-р Анета Дончева, Редактор на издание реферирано 2022
Редактор на сборник
Мария Аврамова, Докторантски четения. Т. 4/2020, Редактор на сборник 2021
Статия в научно списание
1 Аврамова, Мария Асенова, Найденова, Силвия, Отворени цитатни данни: Opencitations – алтернатива на лицензираните бази от данни , Списание на Българската академия на науките, брой:2, 2020, стр.:94-102, ISSN (print):0007-3989, Ref 2020
2 Миланова, Милена, Аврамова, Мария Асенова, Информационната култура в създаването на библиотечни информационни ресурси , Годишник на Софийския университет „Св. Климент Охридски”. Философски факултет. Книга Библиотечно-информационни науки, том:9, брой:2017, 2019, стр.:153-164, ISSN (print):1313-4256, Ref 2019
3 Аврамова, Мария Асенова, Езиците за тематично търсене в електронните каталози на българските библиотеки , Годишник на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Философски факултет. Книга Докторанти, том:2, брой:2017, 2018, стр.:421-433, ISSN (print):2534-935X , Ref 2018
Статия в поредица
Аврамова, Мария Асенова, Увод, Книга - Информация - Общество, том:Посветени на библиотеките, брой:4, редактор/и:Състав. Мария Аврамова ; Науч. ред. Цветанка Панчева, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2022, стр.:7-9, ISSN (print):2683-0515, ISBN:978-954-07-5536-6, Ref 2022
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Аврамова, Мария Асенова, Системи за организация на знанието, РЕГИОНАЛНИ КУЛТУРНИ ПОЛИТИКИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА КНИЖОВНО-ДОКУМЕНТАЛНОТО НАСЛЕДСТВО В ИНСТИТУЦИИТЕ НА ПАМЕТТА – БИБЛИОТЕКИ, АРХИВИ, МУЗЕИ (КЮСТЕНДИЛСКИ СБОРНИК) : Сборник с доклади от Кръгла маса, Кюстендил, 21-22 октомври 2019 г., редактор/и:Цветанка Панчева, издателство:Св. Климент Охридски, 2020, стр.:116-126, ISSN (print):2683-0515, ISBN:978-954-07-5118-4, Ref 2020
2 Аврамова, Мария Асенова, Лингвистични средства за представяне семантиката на документите и търсене в български електронни библиотеки, Перспективи за културните институции на паметта – библиотеки, музеи, архиви в дигиталната ера. Международна видеоконференция. Сборник с доклади. София-Орел, 10 – 11 май 2018 г., редактор/и:Елена Ю. Степанова, Ели Попова, Петър Миладинов, 2019, стр.:11-19, ISBN:978-954-07-4596-1 2019
3 Аврамова, Мария, Свързани данни в електронните библиотеки, Музеи, библиотеки, архивы как центры современных источниковедческих исследований: сб. материалов IХ Международных музейных чтений «Современные проблемы музеологии» (15-16 мая 2019 г., ОГИК). Вып. 7, 2019, стр.:70-93, ISBN:978-5-905436-34-5, Ref 2019
4 Аврамова, Мария Асенова, Миланова, Милена Миланова, Концептуалният модел за функционалност на библиографските данни IFLA LRM средство за осигуряване на интеграционни процеси в библиотеки, музеи и архиви, Културната памет във времето и простнаството: Сб., посветен на 65-год. юбилей на проф. д.изк.н. Симеон Недков, редактор/и:Петър Миладинов състав., Десислава Лилова науч. ред., издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2018, стр.:857-870, ISBN:978-954-07-4426-1 2018
5 Аврамова, Мария Асенова, Електронната библиотека - средство за интегриране на ресурси. Референтен модел на електронната библиотека - DELOS DLRM, Библиотеката - проекции във времето - практики, комуникации, ефективност , редактор/и:Татяна Вътова, издателство:Шумен : РБ Стилян Чилингиров, 2017, стр.:53-66, ISBN:978-954-2936-28-2 2017
Студия в поредица
1 Аврамова, Мария Асенова, Библиометричен профил на дисертациите по докторски програми в областта на библиотечно-информационните науки в България (2011-2021 г.), Книга - Информация - Общество, том:Посветени на библиотеките, брой:4, редактор/и:Състав. Мария Аврамова ; Науч. ред. Цветанка Панчева, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2022, стр.:289-320, ISSN (print):2683-0515, ISBN:978-954-07-5536-6, Ref 2022
2 Аврамова, Мария, Миланова, Милена, Специалност "Библиотечно-информационни науки". Научни трудове на преподавателите (2008-2018). Библиографски указател, Годишник на Софийския университет "Св. Климент Охридски", том:Библиотечно-информационни науки, брой:10, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2018, стр.:111-212, ISSN (print):1313-4256, doi:http://hdl.handle.net/10506/2560 2018
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Мария Аврамова, АЛУМНИ НА КАТЕДРА „БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ, НАУЧНА ИНФОРМАЦИЯ И КУЛТУРНА ПОЛИТИКА“: анализ на данните 2018/2019-2022/2023 г. 2023
2 Секционен доклад, Мария Аврамова, Свързани данни в електронните библиотеки: проучване на текущото състояние 2019
3 Секционен доклад, Миланова, Милена, Аврамова, Мария, Карачоджукова, Надя, Подходи за изграждане на обединени информационни ресурси с библиографски данни за обектите на книжовно-документалното наследство 2019
4 Секционен доклад, Мария Аврамова, Лингвистични средства за представяне семантиката на документите и търсене в български електронни библиотеки: изследване и изводи 2018
5 Секционен доклад, Мария Аврамова, Системи за организация на знанието в електронните библиотеки : Презентация 2018
6 Секционен доклад, Мария Аврамова, Електронната библиотека - средство за интегриране на ресурси. Референтен модел на електронната библиотека - DELOS DLRM : Презентация 2017
7 Секционен доклад, Мария Аврамова, Обща и частна методика на предметизацията 2015
Учебно помагало
Аврамова, Мария Асенова, Предметизация на документи в електронен каталог : Кратко ръководство по дисциплината "Индексиране на информационни ресурси" за студенти от специалност Библиотечно-информационни науки, Публикувано на Научно-изследователски портал на СУ "Св. Климент Охридски" http://hdl.handle.net/123456789/1408 2017