Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на гл. ас. д-р Eмилия Македонска
Статия в научно списание
1 Емилия Македонска, 250 години от рождението на Йозеф Юнгман, Съпоставително езикознание, брой:1-2, 2023, стр.:126-128, ISSN (print):0204-8701 2023
2 Емилия Македонска, Приносът на Йозеф Юнгман за изграждането на чешкия книжовен език, Славянски диалози, брой:31, 2023, стр.:21-36, ISSN (print):1312-5346, ISSN (online):2815-2611, Ref, Web of Science 2023
3 Емилия Македонска, Съпоставителен анализ на деятелни имена (nomina actoris) в български и чешки език, Съпоставително езикознание, брой:1-2, 2023, стр.:7-27, ISSN (print):0204-8701 2023
4 Емилия Македонска, (Не)обикновен живот, Литературата, брой:29, 2022, стр.:324-331, ISBN:1313-1451 2022
5 Емилия Македонска, Slovanské a slavistické reflexe. Sborník k životnímu jubileu profesorky Hany Gladkové., Съпоставително езикознание, брой:4, 2022, стр.:107-109, ISSN (print):0204-8701 2022
6 Емилия Македонска, Да бъдеш поет - 120 години от рождението на Ярослав Сайферт, Литературата, брой:28, 2022, стр.:274-277, ISBN:1313-1451 2022
7 Емилия Македонска, Nomina actoris в Речника на българския език на Найден Геров, Българска реч, брой:1, 2020, стр.:13-18 2020
8 Емилия Македонска, Идеалът за чешки книжовен език в епохата на Чешкото национално възраждане, Език и литература, брой:1-2, 2015, стр.:169-173, Ref 2015
9 Емилия Македонска, Език, морал, отговорнос. Сборник в чест на 70-годишнината на професор доктор на филологическите науки Василка Радева, "Съпоставтелно езикознание", брой:1, 2013, стр.:99-103 2013
10 Емилия Македонска, Кратък чешко-български речник на некнижовнта лексика, "Съпоставтелно езикознание", брой:1, 2013, стр.:113-114 2013
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Емилия Македонска, За някои словообразувателни типове агентивни съществителни имена (Nomina agentis) в "Речник на българския език" на Найден Геров, Лингвистични проблеми, издателство:УИ "Неофит Рилски" Благоевград, 2023, стр.:69-73, ISSN (print):2682-9673 2023
2 Емилия Македонска, Nomina agentis и nomina actoris в български и чешки език. Речник на българския език на Найден Геров и Slovník česko-německý на Йозеф Юнгман, Българистични езиковедски четения. Материали от международна конференция по случай 130-годишнина на СУ "Свл Климент Охридски", 19-20 ноември 2018 г., редактор/и:Проф. д-р Йовка Тишева Доц. д-р Марина Джонова, издателство:Университетско издателство, 2019, стр.:105-110, ISBN:978-619-7433-31-9 2019
3 Емилия Македонска, Възрожденският идеал за книжовен чешки език (от Йозеф Добровски до края на 19 век) , Стереотипът в славянските езици, литератури и култури. Сборник с доклади от Четиринадесетите международни славистични четения, София 26-28 април 2018 г. Том I. Езикознание, издателство:Университетско издателство , 2019, стр.:568-572 2019
4 Емилия Македонска, Словообразувателни типове nomina agentis в "Речник на българския език" на Найден Геров, Рада и приятели. Сборник в чест на проф. д-р Радка Влахова, издателство:Университетско издателство, 2019, стр.:230-234, ISBN:978-954-07-4700-2 2019
5 Емилия Македонска, Nomina actoris със суфикс -ař/- ář и -ар (-яр) в чешки и български език, Лексикографията в началото на ХХI век., издателство:"Проф. Марин Дринов", 2016, стр.:663-667 2016
6 Emilija Makedonska, Slovotvorné typy činitelských jmen s příponou -l a -čí v Jungmannově slovníku, Сборник в чест на 70-годишнината на доцент Янко Бъчваров, издателство:УИ "Св. Климент Охридски", 2013, стр.:274-277 2013
7 Емилия Македонска, Словообразувателните типове nomina agentis и nomina actoris в Речник на българския език на Найден Геров, 70 години българска академична лексикография, издателство:"Проф. Марин Дринов", 2013, стр.:422-427 2013
8 Емилия Македонска, По въпроса за обогатяването на чешката лексика в периода на Чешкото национално възраждане, Българската бохемистика днес, издателство:Парадигма, 2012, стр.:5357-0 2012
Съставителска дейност
Цветанка Аврамова, Диана К. Иванова, Росица Стефчева, Диляна Денчева, Лилия Желева, Емилия Македонска, Владимир Колев, Тиха Бончева, Биляна Васич, Кристиян Янев и др., Стереотипът в славянските езици, литератури и култури. Сборник с доклади от Четиринадесетите международни славистични четения. София: 26.– 28.04.2018 г. Том I. Езикознание. , ISBN:978-954-07-4883-2, Университетско издателство "Св. Климент Охридски", София, Рецензирано, в сътрудничество с чуждестранни учени 2019
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Eмилия Македонска, За някои словообразувателни типове диятелни имена в "Речник на българския език" на Найден Геров 2023
2 Секционен доклад, Eмилия Македонска, Приносът на Йозеф Добровски и Йозеф Юнгман за формирането на книжовния чешки език 2023
3 Секционен доклад, Eмилия Македонска, За някои словообразувателни типове агентивни съществителни имена в "Речник на българския език" на Найден Геров 2023
4 Секционен доклад, Eмилия Македонска, Приносът на Йозеф Юнгман за изграждане на книжовен чешки език 2022
5 Секционен доклад, Eмилия Македонска, Ян Гебауер и приносът му за чешкия език 2022