Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на проф. д-р Александър Николов
Глава от монография
1 Alexandar Nikolov, Tsvetelin Stepanov (ed.), Osman Karatay (ed.), Wladyslaw Duczko, Henrik Janson, Ian Wood, Przemyslaw Urbanczyk, Nora Berend, Mass Conversions to Christianity and Islam, 800–1100 Chapter 6: Great Moravia: The Uneasy Beginnings of Slavic Christendom, ISSN (online):978-3-031-34428-2, ISBN:978-3-031-34428-2, Pallgrave-Macmillan, Switzerland, Ref, Рецензирано, International 2024
2 Ирина Колева, Димитър Веселинов, Александър Николов, Иван Камбуров , Емилия Василева, Наталия Александрова, Александър Кальонски, и др., Мрежа за интеркултурен диалог и образование Турция - България,:Университет Удулаг, Мугла Университет, Коджаели университет, СУ " Св. Климент Охридски" - наръчник за обучителя, ISSN (online):987-975-6149-48-5, ISBN:987-975-6149-48-5, Университет Удулаг, Бурса, Ref, Рецензирано, в сътрудничество с чуждестранни учени 2009
Книга
1 Александър Николов, Властелини на Средните времена, ISBN:ISBN: 978-954-796-079-4, Полис, София 2018
2 Александър Николов, Васил Гюзелев, Елена Костова, Пенка Данова, Симеон Хинковски, Дубровнишки документи за историята на България и българските земи ХІІІ-ХV в. т. ІІ (1407-1505 г.), ISBN:978-957-07-4601-2, УИП "Св. Климент Охридски", София 2018
3 Александър Николов, От Акра до Константинопол: пет средновековни трактата за ислямско-християнските взаимоотношения, ISBN:ISBN 978-954-9787-34-4, Издание на КМНЦ при БАН, София, Рецензирано 2018
4 Александър Николов, Васил Гюзелев, Елена Костова, Пенка Данова, Симеон Хинковски, Дубровнишки документи за историята на България и българите ХІІІ-ХV в. т. І 1230-1402 г., ISBN:ISBN: 978-954-07-4297-7, Университетско издателство с печатница "Св. Климент Охридски", София 2017
5 Димитър Пеев, Маргарет Димитрова, Петков Петков, Александър Николов, иерод. Атанасий, Паисий Хилендарски. История славянобългарска. Критическо издание с превод и коментар. Текста подготвиха за печат Димитър Пеев, Маргарет Димитрова, Петко Петков. Превод на съвременен български книжовен език Димитър Пеев. Коментар Александър Николов, Димитър Пеев. Предговор: иерод. Атанасий. Света гора Атон, Славянобългарска зографска обител. I изд. 2012, стр 423; II допълнено и преработено изд. 2013, стр. 448 (Д. Пеев, М. Димитрова и П. Петков ̶ подготовка на изданието на Паисиевия текст с разночетения по 6 преписа; М. Димитрова, Д. Пеев, П. Петков. Принципи на изданието, стр. 37-45).3-то изд. 2015; 4-то изд. 2016; 5-то изд. 2018, ISBN:ISBN: 978-619-152-094-7 , Света Гора Атонска, Рецензирано 2012
6 Ирина Колева, Александър Николов, Emin Atasoy, Алексей Кальонски, и други., Network for Intercultural Dialogue and Education & Turkey – Bulgaria., Handbook for Students., ISSN (online):, издание на Улудаг Университет, Бурса, Турция, Ref, Рецензирано, International 2009
7 Ирина Колева, Александър Николов, Emin Atasoy, Алексий Кальонски, и други., Център и мрежа за интеркултурен диалог и образование - наръчник за стузента, ISBN: ., ISBN 978 – 975 – 6149 – 47 – 8 , издание на Улудаг Университет, Бурса, Турция, Ref, Рецензирано, в сътрудничество с чуждестранни учени 2009
8 Александър Николов, “Вярвай или ще те убия!: “Ориенталците” в кръстоносната пропаганда (1270-1370), ISBN:ISBN 9540723009, Университетско издателство "Св. Климент Охридски", София 2006
9 Дейвид Браунстоун, Айрийн Франк, Александър Николов, История на войните в дати , ISBN:ISBN 11294 , ЕМАС, София, в сътрудничество с чуждестранни учени 2001
Монография
1 Димитър Пеев, Александър Николов, Паисий Хилендарски. История славянобългарска. Уводна статия и превод на новобългарски език: Димитър Пеев. Коментар: Димитър Пеев, Александър Николов, ISBN:978-619-7496-69-7, Българска история, София 2020
2 Александър Николов, Владислав Иванов, Никола Дюлгеров, Симеон Хинковски, Калин Йорданов, Западната експанзия на Балканите: Военномонашеските ордени и италианските морски републики XII-XV век., ISBN:ISBN 978-954-07-5020-0., Университетско издателство" Св. Климент Охридски", София 2018
3 Димитър Пеев, Маргарет Димитрова, Петко Петков, Александър Николов, Паисий Хилендарски. История славянобългарска. Критическо издание с превод и коментар. Подготвили за печат: Д. Пеев, М. Димитрова, П. Петков. Превод: Д. Пеев. Коментар: Ал. Николов, Д. Пеев. Научен редактор: Иван Добрев. Четвърто издание. Света Гора Атон. Славяно-българска Зографска Света обител, 2017, 448 с., ISBN:978-954-509-563-4, Славяно-българска Зографска Света обител, София, Рецензирано 2017
4 Димитър Пеев, Маргарет Димитрова, Петко Петков , Александър Николов, Св. Паисий Хилендарски. История славянобългарска. Критическо издание с превод и коментар. Пето издание, ISBN:978 954 770 440 4, Зографска Света обител, София, Рецензирано 2017
5 Димитър Пеев, Маргарет Димитрова, Петко Петков, Александър Николов, Паисий Хилендарски. История славянобългарска. Критическо издание с превод и коментар. Подготвили за печат: Д. Пеев, М. Димитрова, П. Петков. Превод: Д. Пеев. Коментар: Ал. Николов, Д. Пеев. Научен редактор: Иван Добрев. Трето поправено издание Света Гора Атон. Славяно-българска Зографска Света обител, 2015, 448 с., ISBN:978-954-509-544-3, Славянобългарска Зографска Света обител, Света Гора Атон 2015
6 Димитър Пеев, Маргарет Димитрова, Петко Петков, Александър Николов, Паисий Хилендарски. История славянобългарска. Критическо издание с превод и коментар. Подготвили за печат: Д. Пеев, М. Димитрова, П. Петков. Превод: Д. Пеев. Коментар: Ал. Николов, Д. Пеев. Второ допълнено и преработено издание. 448 с. , ISBN:978-954-509-495-8, Славянобългарска зографска света обител, Света Гора Атон, Рецензирано 2013
7 Димитър Пеев, Маргарет Димитрова, Петко Петков, Александър Николов, Паисий Хилендарски. История славянобългарска. Критическо издание с превод и коментар. Подготвили за печат: Д. Пеев, М. Димитрова, П. Петков. Превод: Д. Пеев. Коментар: Ал. Николов, Д. Пеев. Научен редактор: Иван Добрев. Света Гора Атон, Славянобългарска зографска света обител, 2012. 416 с., ISBN:978-619-152-094-7, Славянобългарска Зографска Света обител, Света Гора Атон, Рецензирано 2012
Научен проект
1 Александър Николов, Изграждане и развитие на Център за върхови постижения Наследство БГ, Член, Европейски фонд за регионално развитие и ОП-НОИР, Номер на договора:BG05M20P001-1.001-0001 2022
2 Александър Николов, Иновативно образование в хуманитарни и социални науки чрез цифрова трансформация и модернизация на учебните програми във Великотърновски университет "Св. Св. Кирил и Методий", Софийски университет "Св. Климент Охридски", Югозападен университет "Неофит Рилски" и Техническият университет в Габрово в партньорство с чуждестранни университети от Гърция, Полша и Румъния", финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, ,, Член, , Номер на договора:№BG05M2OP001-2.016-0019 2022
3 Александър Николов, Scythica Vindobonensia и готските нашествия от средата на III в. сл. Христа в днешните български земи, Член, , Номер на договора:НТС Австрия01/17 от 28 .02.2017 г. 2017
4 Александър Николов, Дубровник и България XIII-XV в., Член, УКХ, Номер на договора:ДУНКО 1-1/22.12.2009 2016
5 Александър Николов, “Библиотеката-обединителен център на НПО сектора и общността в региона на Кърджали, Разград и Враца”, , Ръководител, , Номер на договора:BG05/1762 2015
6 Александър Николов, Западната експанзия на Балканите: военно-монашеските ордени и италианските морски републики ХII – XV в.“ към научна програма „Диалози на паметта“УКХ-СУ, Ръководител, 2015
7 Александър Николов, "Квалификация на педагогическите специалисти", Член, Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси4 2013
8 Александър Николов, Студентски практики, Член, МОМН, Номер на договора:Д01-201/18.06.2012 2013
9 Александър Николов, Подобряване на достъпа до образование и обучение за студентите в магистърските програми на Историческия факултет на СУ "Св. Климент Охридски", Член, МОМН, Номер на договора:1476/12 2012
Научно ръководство
1 Александър Николов, "Етническа и религиозна идентичност в контекста на късносредновековната правна система - периферията на Латинския Запад (XIII - XIV в.)", СУ "Св. Климент Охридски" дисертация д-р:Тенчо Павлов Карагьозов 2025
2 Александър Николов, "Радикални течения в европейската Предреформация: адамити, бегарди и пикарди (XIV-XV в.)., СУ "Св. Климент Охридски" дисертация д-р:Александър Милков Иванчев 2022
3 Александър Николов, Жените и властта по време на франкското управление в Кипър (1191-1489), СУ "Св. Климент Охридски" дисертация д-р:Хриселпида Менелау Камма 2021
4 Александър Николов, „ Пиратство и наемничество в Балтийския регион, средата на XIV - края на XV в.“, СУ "Св. Климент Охридски" дисертация д-р:Марио Филипов 2020
5 Александър Николов, ЕЗИКОВИ И РЕЛИГИОЗНИ МАЛЦИНСТВА В ЮЖНА ИТАЛИЯ И СИЦИЛИЯ ПОД ВЛАСТТА НА НОРМАНИ И ЩАУФЕНИ (СР. НА XI-СР. НА XIII В. ) , СУ "Св. Климент Охридски" дисертация д-р:Виолета Константинова Манолова 2018
6 Александър Николов, Катарите в Западна Европа:Тяхното учение и връзки с богомилите , СУ "Св. Климент Охридски", ИФ дипломна работа:Венцислав Бонев 2017
7 Александър Николов, Сянката на Маркион – сянка отвъд времето. Влиянието на ересиарха Маркион върху развитието на християнския светоглед, СУ "Св. Климент Охридски", ИФ дипломна работа:Атанас Парушев 2017
8 Александър Николов, Ордена на хоспиталиерите в Малта през периода 1530-1565 г. , СУ "Св. Климент Охридски", ИФ дипломна работа:Стела Иванова Бонева 2016
9 Александър Николов, Преходът от федератски статут към ранносредновековна държавност (IV-VII в.).”, СУ "Св. Климент Охридски" дисертация д-р:Антоан Димитров Тонев 2014
10 Александър Николов, Причини за куманските миграции на Балканите, СУ "Св. Климент Охридски", дисертация д-р:Константин Валериев Голев 2013
11 Александър Николов, Харалд Хардрада и Византия (1034-1043), СУ "Св. Климент Охридски", ИФ дипломна работа:Радомир Стоянов Иванов 2013
12 Александър Николов, Концепциите за справедливост (iustitia) и равенство (aequitas), и понятието “корупция” (corruptio) в римското право (IV в. пр. н.е. - VI в.): Leges Sumptuariae; Leges de Pecuniis Repetundis; Leges de Ambitu; Leges Barbarorum, СУ "Св. Климент Охридски", УХК дисертация д-р:Доротея Валентинова Михова 2012
13 Александър Николов, “Хоспиталиерите като фактор в балканската политика (XIV-XV в.), СУ "Св. Климент Охридски", дисертация д-р:Владислав Иванов 2011
14 Александър Николов, Ханзейският контор в Новгород XII-XV в., СУ "Св. Климент Охридски", ИФ дипломна работа:Марио Филипов 2011
15 Александър Николов, Климент V и началото на Авиньонския плен , СУ "св. Климент Охридски", ИФ дипломна работа:Гергана Стоянова Тонева 2010
16 Александър Николов, КРАЛСКА /МОНАРХИЧЕСКА/ И ЦЪРКОВНА ИНСТИТУЦИИ ВЪВ ВЕСТГОТСКАТА ДЪРЖАВА” , СУ "св. Климент Охридски", ИФ дипломна работа:Михайло Петров 2010
Превод на книга
1 Александър Николов, http://www.cdsee.org/projects/jhp/publications_bul 2014
2 Александър Николов, DarkMarket: киберкрадци, киберченгета и самият ти., Миша Глени, превод от английски език, С. СИЕЛА, 2012.[CyberThieves, CyberCops and You, 2011], ISBN: ISBN 9789542810537 , Сиела, София 2012
3 Александър Николов, Новите чудеса на света., Бернд Ингмар Гутберлет, превод от немски език, С., СИЕЛА, 2011 . , ISBN:ISBN:978-954-28- 0980-7 , Сиела, София 2011
4 Александър Николов, Антикапиталистическото мислене, Лудвиг фон Мизес, превод от английски език, С., СИЕЛА, 2008., ISBN:ISBN 9789542802907, Сиела, София 2008
5 Александър Николов, Джон Маккейн: човека от народа :политическа биография на Джон Маккейн, Пол Алигзандър, превод от английски език, С., СИЕЛА, 2008., ISBN:ISBN:978-954-28-0353-9, Сиела, София 2008
6 Александър Николов, Житни поля, кървави хълмове, Анастасия Каракасиду. - превод от английски език, С., СИЕЛА, 2008., ISBN:ISBN 42928 , Сиела, София 2008
7 Александър Николов, Макмафия: Престъпност без граници, Миша Глени, превод от английски език, С. СИЕЛА, 2008., ISBN:ISBN 978-954-28-0311-9, Сиела, София 2008
8 Александър Николов, Най-големите измами и заблуди в световната история, Бернд Ингмар Гутберлет, превод от немски език, С., СИЕЛА, 2008. , ISBN:ISBN 978-954-28-0489-5, Сиела, София 2008
9 Александър Николов, Венециански документи за историята на България и българите от ХІІ-ХV в. Съставител В. Гюзелев, ГУА при МС, София, 2001 г. - преводи на документи от латински и италиански език., ISBN:ISBN 954-0800-22-9, Издателство на ГУА при МС, София 2001
10 Александър Николов, Хрониките от манастира Сен Гален, Екехард ІV. - превод от латински език и коментар, ISBN:ISBN: 954-07-0797-8, Университетско издателство "Св. Климент Охридски", София 2000
Редактор на сборник
Александър Николов, Единство и различия на интеркултурния модел. Сборник с материали в чест на 30 г. от възстановяването на СНЧ., Редактор на сборник 2020
Статия в научно списание
1 Alexandar Nikolov, The “Tatar Hegemony”: The Mongol Empire and the Golden Horde in Bulgarian Historiography and History Textbooks, Zolotoordynskoe obozrenie = Golden Horde Review, vol:vol. 8, issue:no. 3, 2020, pages:424-436, doi:10.22378/2313-6197.2020-8- 3.424-436 , Ref 2020
2 Alexandar Nikolov, Who is A Bulgarian: ‘Ethnic’ vs. ‘Civic’ Identity, and the Case of the Pomaks, and the Gagauz in Bulgaria, MemoScapes. Romanian Journal of Memory and Identity Studies, vol:3, issue:3, 2020, pages:17-25, ISSN (print):ISSN print: 2558-8567, ISSN (online):On-line ISSN: 2559-415X 2020
3 Александър Николов, Татары в византийских хрониках "Chronica Breviora": реальность и стереотипы., Золотоордынское обозрение/Golden Horde Review, vol:7, issue:1, 2019, pages:22-36, ISSN (print):2308-152X, ISSN (online):2313-6197, doi:10.22378/2313-6197.2019-7-1.22-36, Ref, Web of Science, SCOPUS, SJR ( - 2019), др. 2019
4 Александър Николов, Лиляна Вълчева, Диана Кюркчиева, "Към въпроса за система на оценяване на научните изследвания във висши училища и научни институции в България", Стратегии на образователната и научната политика,, том:26, брой:4 , 2018, стр.:343-355, doi:ISSN 1314–8575 (Online) ISSN 1310–0270 (Print), Ref 2018
5 Александър Николов, "Евреите- вечните заподозрени на латинския Запад", , Будител, брой:10, 2016, стр.:83-91, doi:ISSN - 1312-7829 2016
6 Александър Николов, "История на завладяването на Константинопол от Мохамед II" , Bulgaria Mediaevalis , брой:6, 2015, стр.:199-217, doi:Print ISSN: 1314-2941 2015
7 Александър Николов, "Митът за Ал Андалус и феноменът "мосараби" , Християнство и култура , брой:99 (2), 2015, стр.:45-57, doi:ISBN 978-954-9992-99-1 2015
8 Александър Николов, "Образ татаро-монголов Золотой Орды и Ильханов в сочинениях пропагандистов крестовых походов (кон. XIII-нач. XIV вв.)", , (2015), , Золотоордынское обозрение , issue:4 , 2015, pages:14-29, doi:ISSN (online): 2313-6197, print: 2308-152X, Ref, IF ( - 2015), SCOPUS, SJR ( - 2015) 2015
9 Александър Николов, „Православните Балкани:необходимият „Полишинел” на Запада (от трактатите на кръстоносната пропаганда до Фалмерайер и Леонтиев”, "Анамнеза", брой:14, 2012, стр.:2-38, doi:ISSN 1312-9295 2012
10 Александър Николов, Павел Павлович, .”Гийом от Триполи (ok.1225- сл. 1273) и неговият “Трактат за състоянието на сарацините”(1273)”, Mediaevalia, www.mediaevalia.eu, специален втори брой в памет на доц. Георги Сотиров, 2011 2011
11 Александър Николов, „Гийом Адам- за начина на изтребление на сарацините”, , Медиевалиа, брой:1, 2011 2011
12 Александър Николов, Тамплиерите-козли отпущения, Християнство и култура, брой:3, 2009, стр.:72-78, doi:ISBN 978-954-9992-99-1 2009
13 Александър Николов, “Рицарите на свети Йоан: Tuitio fidei et obsequium pauperum” , Будител, брой:1, 2006, стр.:42-45, doi:ISSN - 1312-7829 2006
14 Alexander Nikolov, Cumani Bellatores in the Second Bulgarian State (1185-1396) , Annual of the Medieval Studies Department, CEU-Budapest, том:11, 2005, стр.:223-229, doi:ISSN 1219-0616 2005
15 Александър Николов, Recuperatio Terrae Sanctae –между надеждата и реалността., История, брой:3, 2003, стр.:47-57, doi:ISSN 1314–8524 (Online) ISSN 0861–3710 (Print) 2003
16 Александър Николов, Филип Калимах и неговото Слово за войната, която трябва да бъде обявена на турците. - , Родина, брой:1, 1997, стр.:35-60, ISSN (print):0861-5306 1997
Статия в поредица
1 Александър Николов, "Измаилтяни" на Дунава- мит или реалност?", ГСУ-ЦСВП "Проф. Иван Дуйчев", vol:Средновековните Балкани и Европа. Култура, история граници., issue:100 (19), editor/s:Проф. Вася Велинова и др., Publisher:УИ "Св. Климент Охридски", 2019, pages:33-40, ISSN (print):1311-784Х 2019
2 Александър Николов, Хайтон от Корикос и неговият трактат "Цвете на историите на Източната земя" ("История на татарите"), ГСУ-ИФ, брой:102, редактор/и:Т. Попнеделев и др., издателство:УИ "Св. Климент Охридски", 2017, стр.:7-117, doi:ISSN 1312-9406 2017
3 Александър Николов, Майчиният език- извор на гордост и преследване", ГСУ-ИФ, том:ГСУ-ИФ, специалност "Етнология", брой:т.2, издателство:УИ на СУ "Св. Климент Охридски", 2014, стр.:121-127, doi:ISSN 1312–9406 2014
4 Alexandar Nikolov, “Bulgaria: Contacts to Medieval Latin Europe”, Oxford Dictionary of the Middle Ages, том:A-C, брой:I, издателство:Oxford University Press, 2010, стр.:302-303, doi:ISBN: 978-0-19-866262-4 2010
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Александър Николов, "Новоявленный народ":Болгары и Византия до основания Дунайской Болгарии в 681 г., Золотоордынское наследие, выпуск 4, editor/s:Миргалеев, И. М., Publisher:Институт истории им. Ш. Марджани; Казань, 2021, pages:92-100, ISBN:978-5-94981-000-4, Ref 2021
2 Alexander Nikolov, Byzantium and the Mongol World: Contacts and Interaction (from Batu to Tamerlane), The Routledge Handbook of the Mongols and Central-Eastern Europe , editor/s:Alexander Maiorov and Roman Hautala, Publisher:Routledge, 2021, ISBN:ISBN 9780367409326 2021
3 Alexandar Nikolov, НАСТАНАК ПРОТОНАЦИОНАЛНОГ ПАНТЕОНА У ДРУГОМ БУГАРСКОМ ЦАРСТВУ И МЕСТО СВЕТЕ БРАЋЕ ЋИРИЛА И МЕТОДИЈА У ЊЕМУ*, Измеджу Подунавльа и Средоземльа-Тематски зборник, editor/s:Др. Боjoвич и др., Publisher:Народни музеj- Пожаревац, 2021, pages:89-103, ISBN:978-86-84147-52-5 2021
4 Александър Николов, От български автохтонизъм към "антички" македонизъм, Jubilaeus VIII Завръщане към изворите-I, editor/s:П. Делев, Д. Ботева-Боянова, Л. Грозданова, Publisher:УИ "Св. Климент Охридски", 2021, pages:195-207, ISBN:978-954-07-5282-2 2021
5 Alexandar Nikolov, Age of Coronations: Bulgaria and Serbia in the Papal Policy from the Late 12th to the Early 13th Century, Стефан Првовенчани и ньегово доба, editor/s:Ивана Коматина, Publisher:Историjски институт, Београд, 2020, pages:263-272, ISBN:978-86-7743-139-6 2020
6 Александър Николов, Кракра-герой или колаборационист?, Кракра-1, редактор/и:В. Крумова07, Г. Николов, издателство:УИ "Св. Климент Охридски", 2020, стр.:51-58, ISBN:978-954-07-4981-5 2020
7 Александър Николов, Прабългарското тюркоезичие-между науката и политиката, Владетел, Държава и Църква на Балканите през Средновековието-сборник в чест на 60 годишнината на проф. Пламен Павлов. Част I., редактор/и:Николай Кънев и др., издателство:Фабер, В. Търново, 2020, стр.:811-822, ISBN:978-619-00-1104-0 2020
8 Alexandar Nikolov, Cumans and Vlachs in the Second Bulgarian Empire, Пресечни точки: Юбилеен сборник в чест на проф. Ирина Колева, редактор/и:Виолета Коцева, издателство:УИ "Св. Климент Охридски", 2019, стр.:254-270, ISBN:978-954-07-4873-3 2019
9 Alexandar Nikolov, De Modo Sarracenos extirpandi or How to Crush the Greeks: the Anti-Byzantine Motives in the Treatise of William (Guillaume)Adam, Au Nord et au Sud du Danube/North and South of the Danub Dynamiques politiques, sociales e religieuses dans le passe/Political, Social and Religious Aspects of the Past, editor/s:Snezhana Rakova, Gheorghe Lazar, Publisher:Editura Istros, Braila, 2019, pages:25-38, ISBN:978-606-654-334-7, International 2019
10 Александър Николов, Цар Йоан Асен II и "монголският ужас", ЦАР ИВАН АСЕН II (1218–1241). СБОРНИК ПО СЛУЧАЙ 800-ГОДИШНИНАТА ОТ НЕГОВОТО ВЪЗШЕСТВИЕ НА БЪЛГАРСКИЯ ПРЕСТОЛ, редактор/и:В. Гюзелев, И. Илиев, К. Ненов, издателство:Пловдив, 2019, стр.:205-211, ISBN:13: 978–954–8536–30–1 2019
11 Alexander Nikolov, THE BYZANTINE AND OTTOMAN CONQUESTS AND THE FATE OF THE LOCAL ELITES IN BULGARIA, The First International Conference on Nations under Genocide, редактор/и:Istvan Otvos, Zsuzsanna Keresztfalvi, издателство:St. Stephen`s Society to the Holy See, Budapest, 2018, стр.:106-119, doi:ISBN 978 963 277 758 0 2018
12 Александър Николов, Кумани и българи срещу латинци (няколко фрагмента от Морейската хроника), Българско царство, Сборник в чест на 60-годишнината на доц. д-р Георги Н. Николов, редактор/и:Ангел Николов, издателство:УИ "Св. Климент Охридски", 2018, стр.:565-580, doi:ISBN 978-954-07-4490-2 2018
13 Александър Николов, "Византийската "политика на забравата": Случаят на св.св. Кирил и Методий" , Изследвания в памет на проф. д-р Георги Бакалов (1943-2012), редактор/и:В. Гюзелев, издателство:ИК "Гутенберг", 2017, стр.:183-189, doi:ISBN: 9786191760916 2017
14 Александър Николов, Българи и сърби през IX в.: Първи контакти и конфликти, Српска кральевства у средньем веку, редактор/и:Синиша Мишич, издателство:Кральево, 2017, стр.:35-46, doi:ISBN: 978-86-6427-093-9 2017
15 Александър Николов, От Едем до Циница:Китай и Далечният изток в представите на късноантичните автори., Дипломатически , икономически и културни отношения между Китай и страните от Централна и Източна Европа, редактор/и:П. Легкоступ и др., издателство:Фабер, В. Търново, 2017, стр.:179-189, doi:ISBN: 978-619-00-0592-6 2017
16 Александър Николов, Пиер Дюбоа и неговият трактат "Мнение на едного, който убеждава френския крал да завладее Йерусалимското кралство и Кипър за един от синовете си и да нахлуе в Египет", KRATISTOS- Сборник в чест на 65 г. на проф. Петър Делев, редактор/и:Юлия Цветкова, Христо Попов, издателство:УИ "Св. Климент Охридски", 2017, стр.:641-650, doi:ISBN номер: 978-954-074-309-7 2017
17 Александър Николов, "Македонски генеалогии и герои като източник на средновековни идентичности: Случаят на франките и саксите и Легендата за Александър Велики в полската традиция.", Послания на историята".Юбилеен сборник в чест на професор Мария Радева., редактор/и:Г. Якимов, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2016, стр.:137-146, doi:ISBN: 9789540740744 2016
18 Александър Николов, "Миграциите в Европа: Историческа перспектива", 11-19. , Миграциите: Европа между историческия опит и страховете на съвременността: Анализи и дискусии".ISBN: 978-619-7084-30-6., редактор/и:ред. Р. Михнева и др., издателство:Изд. Камея Груп ЕООД, 2016, стр.:11-19, doi:ISBN: 978-619-7084-30-6. 2016
19 Александър Николов, "Монголите, свещеникът Йоан и десетте изгубени колена" , сб. ΣΥΜΠΟΣΙΟΝ In Memoriam на проф. дин Д. Попов, , редактор/и:Петър Делев, издателство:УИ "Св. Климент Охридски", 2016, стр.:275-285, doi:ISBN: 978-954-07-4158-1 2016
20 Alexandar Nikolov, The Phenomenon of "Parahistory" in Post-Communist Bulgaria: Old Theories and New Myths on Proto-Bulgarians. , In Search of Better Times: Myth and Memory in Eastern and Central Europe, редактор/и:ed. Claudia-Florentina Dobre and Christian Emilian Ghițȃ, издателство:. CEU Press, Budapest-New York, 2016, стр.:135-149, doi:ISBN 978-963-386-136-3 2016
21 Александър Николов, Второто българско царство и влахо-българските дилеми, Великите Асеневци , редактор/и:Павлов, П., Н. Кънев, Н. Хрисимов, издателство:Абагар, 2016, стр.:84-99, doi:ISBN 9786191681761 2016
22 Александър Николов, Читалищната история-неизменна и важна част от краезнанието и локалната история, 160 години общонародно читалищно дело , редактор/и:Николай Дойнов, издателство:WINI 1837, 2016, стр.:108-123, doi:ISBN: 97-954-9437-69-0 2016
23 Александър Николов, " Трактатът "За произхода на турските тирани" от Йоханес Воднянус Кампанус (Ян Воднянски)(1597 г.) и османското завоевание на Византия и Балканите", Realia Byzantino-Balcanica, сб. в чест на 60-годишнината на проф. Хр. Матанов, издателство:Тангра ТанНакРа, 2014, стр.:504-522, doi:ISBN 9789543781188 2014
24 Alexander Nikolov, "Serbs and Bulgarians in the Treatise "On the Origins of the Turkish Tyrants" of John Vodnianus Campanus (1597)", Власт и моћ властела Моравске Србиje од 1365. до 1402. године, , редактор/и:С. Мишич, издателство:Крушевац, 2014 2014
25 Александър Николов, "Българските "крале" Вукич и Драгич в "История славянобългарска" на Паисий Хилендарски. Опит за идентификация. , В "Средновековният човек и неговият свят", сб. в чест на 70-та годшнина на проф. дин Казимир Попконстантинов, В. Търново, 2014 , издателство:Фабер, 2014, стр.:819-824, doi:ISBN 978-619-00-0108-9 2014
26 Александър Николов, "Панонските българи в Ранното Средновековие: опит за локализация и идентификация", , : Трети международен конгрес по българистика, 23-26 май 2013 г., Секция "История и археология", подсекция "Българите през Средновековието", , редактор/и:Т. Попнеделев, издателство:УИ "Св. Климент Охридски", 2014, стр.:112-125, doi:ISBN: 978-954-07-3839-0 2014
27 Александър Николов, Териториите на съвременен Китай и народите на Китай според "История на татарите" на Хайтон от Корикос (нач. на XIV в.), 65 години дипломатически, икономически и културни отношения между България и КНР, редактор/и:проф. Бора Беливанова и др. , издателство:Фабер, В. Търново, 2014, стр.:29-35, doi:ISBN – 978-619-00-0185-0; 2014
28 Александър Николов, "Параисторията" като феномен на прехода: "Преоткриването" на древните българи, сб. "Историческият хабитус- опредметената история", редактор/и:Ю. Тодоров, А. Лунин, издателство:Кооперация ИФ-94, 2013, стр.:24-62 2013
29 Александър Николов, “Военизирани цигани в зоната на катепаната България през ХІ в.” , сб.„Средновековният българин и „другите”, редактор/и:Георги Н. Николов, Ангел Николов, издателство:УИ "Св. Климент Охридски", 2013, стр.:175-186, doi:ISBN 9789540734545 2013
30 Александър Николов, „Alzeco, Dux Vulgarum и заселванията на българи в Италия”. , сб.” Българско средновековие: общество, власт, история”, редактор/и:Георги Н. Николов, Ангел Николов, издателство:УИ "Св. Климент Охридски", 2013, стр.:157-169, doi:ISBN: 9789540734644 2013
31 Александър Николов, Ethnos Skythikon: The Uzes in the Balkans (Facts and Interpretations) , The Steppe Lands and the World Beyond Them: Studies in honor of Victor Spinei on his 70th birthday , редактор/и:B. P. Maleon and F. Curta (eds.), издателство:Iasi, 2013, стр.:235-249, doi:ISBN: 978-973-703-933-0 2013
32 Александър Николов, Антонио Ивани да Сарцана и неговата творба „Завладяването на Константинопол“ (1453г.), Quod Deus vult!: сборник в чест на проф. дин Красимира Гагова, редактор/и:Ивайла Попова, Александър Николов, Никола Дюлгеров, издателство:Mediaevalia, електронна публикация, 2013, стр.:395-403 2013
33 Alexandar Nikolov, “The Protobulgarians: Old Theories, New Myths and the Phenomenon of “Parahistory” in Post-Communist Bulgaria”: , Myth-Making and Myth-Breaking in History and the Humanities: Proceedings of the Conference Held at the University of Bucharest 6-8 October 2011, , редактор/и:Claudia Dobre et al. (eds.), , 2012, стр.:37-51 2012
34 Александър Николов, „Учебникът като фактор за формирането на националната памет в епохата на Интернет”. , сб. „Минало несвършващо”, , редактор/и:ред. Е.Иванова, 2012, стр.:88-107, doi:EAN 9789545356810 ISBN 9789545356810 2012
35 Александър Николов, Byzantine Policy of Oblivion: The Case of the Saints Cyril and Methodius" , : Памет и забрава във Византия,, редактор/и:А. Миланова и др. , издателство:Военно издателство, 2011, стр.:182-188, doi:ISBN 9789545094545 2011
36 Alexandar Nikolov, Stephen Nemanja and the Foundation of the Second Bulgarian Empire 1183-1190, Стефан Немања и Топлица (тематски зборник), , редактор/и:уредник: Др. Боjoвић, издателство:Центар за црквене студиjе, Ниш., 2011, стр.:59-69, doi:ISBN: 9788684105358 8684105354 2011
37 Alexandar Nikolov, .“Patriotic and “proto-national” motives in the late medieval and early modern Bulgarian literature: the contexts of Paisij Huilendarski”, Whose Love of Which Country?: Composite States, National Histories and Patriotic Discourses in Early Modern East Central Europe., редактор/и:Ed. By B. Trencsenyi and M. Zaszkaliczky, издателство:Brill, Leiden-Boston , 2010, стр.:611-630, doi: DOI: https://doi.org/10.1163/ej.9789004182622.i-784 2010
38 Александър Николов, Идеята за Европа. Европейската идентичност", Мрежа за интеркултурен диалог и образование Турция-България", редактор/и:А. Чучен, И. Колева., издателство:Формат Вижън-Сдружение "Движение Предтечи", 2009, стр.:92-103, doi:ISBN – 978 – 975- 6149- 47 -8 2009
39 Александър Николов, Нации и национализъм в европейския контекст", , Мрежа за интеркултурен диалог и образование Турция-България",, редактор/и:А. Чучен, И. Колева, издателство:Формат Вижън-Сдружение "Движение Предтечи", 2009, стр.:82-92, doi:ISBN – 978 – 975- 6149- 47 -8 2009
40 Александър Николов, Средновековният универсализъм и съвременният гръцки национализъм , Homo Byzantinus?, редактор/и:А. Миланова, В. Вачкова, Цв. Степанов, издателство:Военно издателство, 2009, стр.:217-222, doi:ISBN: 9789545094316 2009
41 Александър Николов, “Венеция и походите на Владислав Ягело на Балканите”, , От Никопол до Виена 1396-1683, издателство:Свят-Наука, 2008, стр.:69-80, doi:ISBN 9548993015, 9789548993012 2008
42 Alexandar Nikolov, “In the Middle of the Conflict: The Orthodox People of the Balkans in the XI and XII Book of the Annals of J. Dlugosz”. , Moravska Srbija: istorija, kultura, umetnost, редактор/и:urednik: S. Mišić, , 2007, стр.:21-35, doi:ISBN 8682395487, 9788682395485 2007
43 Александър Николов, “Византия и ромеите през погледа на Рамон Лул”., Византия и ромеите през погледа на Рамон Лул. – Във: Сб. Конференция на работната група “Византия” към фондация А. Мелън. Византия в собствените й очи и очите на другите., редактор/и:В. Вачкова, Цв. Степанов, издателство:Ик "Гутенберг", 2007, стр.:269-275, doi:ISBN 9546170224, 9789546170224 2007
44 Александър Николов, “Гостите” на средновековна Унгария: немската и куманската колонизация и полюсите на средновековната интеграция (ХІ-ХV в.). , Средновековен урбанизъм. Памет-Сакралност-Традиции.Mediaevalia Christiana 2, редактор/и:Г. Казаков, Цв. Степанов, А. Миланова, 2007, стр.:30-47, doi:ISBN 9540726085, 9789540726083 2007
45 Александър Николов, Представата за Европа: едно пътуване в Късното средновековие (14-15 в.). , Заедно в Европа: Сборник с материали от конференцията, посветена на 50 години от подписване на Римския договор, редактор/и:Ингрид Шикова, 2007, стр.:13-26, doi:ISBN 13: 978-92-79-07684-8 2007
46 Александър Николов, “Евреите в Бохемия и Моравия през Средните векове”. , Кюстендилски четения, 2003-2004. Регионален исторически музей-Кюстендил, Кооперация ИФ-94, 2006, стр.:26-31, ISBN:ISBN-10:954-9445-06-2; ISBN-13: 978-954-9445-06-0 2006
47 Александър Николов, “Походът на Владислав Варненчик в творчеството на Лодризио Кривели”. , Тангра: Сборник в чест на 70-годишнината на акад. В. Гюзелев,, редактор/и:М. Каймакамова, Г. Николов, 2006, стр.:155-163, doi:ISBN 954072435X 2006
48 Александър Николов, “Турската опасност”- спасение или заплаха? (Трактатът на Еразъм Ротердамски “Consultatio ad bellum Turcis inferendo”) , Годишник на СУ, Исторически факултет, т. 96-97 (2003-2004), издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2006, стр.:81-125, doi:ISSN 1312–9406 2006
49 Александър Николов, Хрониката от Санкт Гален като извор за културно и етническо многообразие, Кюстендилски четения на ИФ при СУ Климент Охридски": Етноси и съжителство в европейската история, редактор/и:Т. Попнеделев и др., издателство:Фабер, 2006, doi:ISBN-10: 954-9445-06-2 ISBN-13:978-954-9445-06-0 2006
50 Александър Николов, “Чингиз хан и Чингизидите през погледа на Хайтон от Горигос” –, Власт, образ, въобразяване-Mediaevalia Christiana 1, редактор/и:Веселина Вачкова, Цветелин Степанов, издателство:Военно издателство, 2005, стр.:7-38, doi:ISBN 10: 354-321-206-6 ISBN 13: 978-954-321-206-4 2005
51 Александър Николов, Образът на източните християни в съчинението на Псевдо-Брокард “Directorium ad passagium faciendum” , Civitas Divino-Humana. Сборник в чест на проф. Г. Бакалов. , издателство:УИ "Св. Климент Охридски", 2004, стр.:321-334 2004
52 Александър Николов, Старопланинската верига-препятствие или предимство в средновековните военни кампании. – . Благоевград, 1998, 15-23, Балканът и морето, 1998, стр.:15-23, doi:ISBN 954-607-202-8 1998
53 Александър Николов, Българската тема в Аналите на Бароний. – София, 1993., Католическата духовна култура и нейното присъствие и влияние в България. , 1993, стр.:115-122, doi:ISBN; 954-8232-092 1993
Съставителска дейност
1 Иван Добрев, Димитър Пеев, Маргарет Димитрова, Петко Петков, Александър Николов, Мария Мицкова - редактор и коректор, Владислав Миланов-коректор, История славянобългарска, ISBN:978-954-509-495-8, "Военно издателство" ЕООД, Печатница на Военното издателство, Рецензирано 2013
2 Иван Добрев, Димитър Пеев, Маргарет Димитрова, Петко Петков, Александър Николов, Мария Мицкова - редактор и коректор, Владислав Миланов-коректор, История Славянобългарска. Критическо издание с превод и коментар. В чест на 250-годишнината от издаването на История славянобългарская от П. Хилендарски, ISBN:978-954-509-495-8, Славянобългарска Зографска света обител 2012
3 Иван Добрев, Димитър Пеев, Маргарет Димитрова, Петко Петков, Александър Николов, Мария Мицкова - редактор и коректор, Владислав Миланов-коректор, История Славянобългарска. Критическо издание с превод и коментар. По повод 250-годишнината от издаването ѝ., ISBN:978-954-509-495-8, Зографска Света обител, Рецензирано 2012
Участие в конференция
1 Пленарен доклад, Александър Николов, Проблеми при възприемането на „другия“. На примера на кръстоносните походи 12-14 в. 2023
2 Секционен доклад, Александър Николов, The Ishmaelites on the Danube: Myth or Reality? 2023
3 Секционен доклад, Александър Николов, Охрид-последната столица на Първото българско царство 2023
4 Присъствие, Александър Николов, Интервю 2023
5 Секционен доклад, Александър Николов, "Свети свети Кирил и Методий: от апостоли на славянството до български просветители" 2023
6 Секционен доклад, Александър Николов, The Eastern Christians in the crusaders writings from the end of the 13th and the beginning of the 14th centuries. 2023
7 Секционен доклад, Alexandar Nikolov, The Mongol Invasion in the West (1241-42) and Its Consequences 2022
8 Секционен доклад, Александър Николов, Патриотични "протонационални" мотиви в българската средновековна и ранномодерна традиция през призмата на Паисиевото дело 2022
9 Секционен доклад, Alexandar Nikolov, From Myrmekion to the Myrmidons: The Bulgars in the early Byzantine sources (up to Theophanes and Nicephorus). 2022
10 Секционен доклад, Alexandar Nikolov, The Byzantine Commonwealth, The Mongol Decline and the Rise of the Ottomans Круглый стол «Современные проблемы изучения Монгольской империи и её места в истории» 2022
11 Секционен доклад, Александър Николов, Crossing the Danube in the Middle Ages: The Routes of the Cumans 2021
12 Секционен доклад, Александър Николов, Османското завоевание и концепцията за ретюркизация на България 2021
13 Секционен доклад, Александър Николов, Ранные болгары на Нижнем Дунае (до Аспаруха и Кубера, 480-681) 2021
14 Секционен доклад, Alexandar Nikolov, BULGARS AND AVARS AT THE MIDDLE AND LOWER DANUBE: ISSUES OF IDENTIFICATION 2021
15 Секционен доклад, Александър Николов, Татаромонголы и Болгария-вассалитет или союз? 2021
16 Секционен доклад, Aleksander Nikolov, “The Newly Emerging People”: Bulgars and Byzantium before the Foundation of Danubian Bulgaria 2020
17 Секционен доклад, Alexandar Nikolov, From the Pontic Steppes to Anatolia: The Cumanic Refugees from the "Mongol Storm" between 1237 and 1242. 2020
18 Секционен доклад, Александър Николов, The "Second Turkic Migration" (11th-13th centuries) and Its Impact in the Balkans 2019
19 Секционен доклад, Александър Николов, THE "TATAR HEGEMONY":THE MONGOL EMPIRE AND THE GOLDEN HORDE IN BULGARIAN HISTORIOGRAPHY AND HISTORY TEXTBOOKS 2019
20 Секционен доклад, Александър Николов, Eurasian Nomads in the Chronicle of Morea:Reality and Stereotypes 2019
21 Секционен доклад, Александър Николов, Прекосяването на Дунава през Средновековието: маршрутите на куманите. 2019
22 Секционен доклад, Александър Николов, Присуствие татар в творчестве Никифора Григоры 2019
23 Секционен доклад, Александър Николов, "The Changing Borders of Europe" 2019
24 Секционен доклад, Александър Николов, КРАКРА- ГЕРОЙ ИЛИ КОЛАБОРАЦИОНИСТ? 2018
25 Секционен доклад, Александър Николов, "Who is Bulgarian?: "Ethnic" vs. "Civic" and the specific case of the Pomaks and the Gagauz in Bulgaria. 2018
26 Секционен доклад, Александър Николов, "Бугари-татари"- Татарската "стигма", евразийската дилема и техните политически измерения." 2018
27 Секционен доклад, Александър Николов, ТАТАРЫ В ВИЗАНТИЙСКИХ CHRONICA BREVIORA: РЕАЛЬНОСТЬ И СТЕРЕОТИПЫ 2018
28 Секционен доклад, Александър Николов, ЦАР ЙОАН АСЕН II И "МОНГОЛСКИЯТ УЖАС" 2018
29 Секционен доклад, Александър Николов, ПРАБЪЛГАРСКОТО ТЮРКОЕЗИЧИЕ- МЕЖДУ НАУКАТА И ПОЛИТИКАТА 2018
30 Секционен доклад, Александър Николов, Измаилтяни на Дунава- мит или реалност? 2018
31 Секционен доклад, Александър Николов, Age of Coronations: Bulgaria and Serbia in the Papal Policy from the End of the 12th Century to the Middle of the 13th Century. 2018
32 Секционен доклад, Александър Николов, The penetration of Cumans south of the Lower Danube in the 12th and the 13th centuries (facts and interpretations) 2017
33 Секционен доклад, Александър Николов, Българи и сърби през IX век: първи контакти и конфликти 2017
34 Секционен доклад, Александър Николов, The Byzantine and the Ottoman Conquests and the Fate of the Local Elites in Bulgaria 2017
35 Секционен доклад, Александър Николов, Евреите- вечните заподозрени в латинския Запад 2016
36 Секционен доклад, Александър Николов, От Едем до Циница: Китай и Далечният изток в представите на късноантичните автори. 2016
37 Секционен доклад, Александър Николов, Стари теории, нови митове и феноменът „параистория“ в посткомунистическа България“ 2016
38 Секционен доклад, Александър Николов, The Current Situation at the Bulgarian Labour Market 2016
39 Секционен доклад, Александър Николов, "Библиотеката-обединителен център на местната общност" 2016
40 Секционен доклад, Александър Николов, "Образ татаро-монголов Золотой Орды и Ильханов в сочинениях пропагандистов крестовых походов (кон. XIII-нач. XIV вв.)". 2015
41 Секционен доклад, Александър Николов, Миграциите в Европа и Средиземноморието-исторически обзор 2015
42 Секционен доклад, Александър Николов, "Второто българско царство и влахо-българските дилеми". 2015
43 Секционен доклад, Александър Николов, Параисторични сюжети в средновековната история 2015
44 Секционен доклад, Александър Николов, Териториите на съвременен Китай и народите на Китай според "История на татарите" от Хайтон от Корикос (нач. на 14 в.) 2014
45 Секционен доклад, Александър Николов, De modo Sarracenos extirpandi or How to crush the Greeks: the anti-Byzantine motives in the treatise of William (Guillaume) Adam 2013
46 Секционен доклад, Александър Николов, Панонските българи:опит за идентификация и локализация 2013
47 Секционен доклад, Александър Николов, Представяне на сдружение „Медиевалиа – Асоциация за европейски и средиземноморски средновековни изследвания” и списание „Медиевалиа” 2013
48 Секционен доклад, Александър Николов, Serbs and Bulgarians in the Treatise "On The Origins of the Turkish Tyrants" 2013
49 Секционен доклад, Александър Николов, От Vulgares до Бльгаре: метаморфозите на етнонима и етноса 2013
50 Секционен доклад, Александър Николов, Балканските държави в ЕС”- културни аспекти на интеграцията”. 2012
51 Секционен доклад, Александър Николов, „ Licht und Schatten aus dem Südosten .Griechenland und die balkanischen EU- Mitgliedsstaaten im europäischen Kulturkontext 2012
52 Секционен доклад, Александър Николов, : The treatise “On the Origins of the Turkish Tyrants” of John Vodnianus Campanus (1597) and the Ottoman Conquest of Byzantium and the Balkans. 2011
53 Секционен доклад, Александър Николов, The Phenomenon of Parahistory in Post-Communist Bulgaria: Old Theories and New Myths about the Proto-Bulgarians”. 2011
54 Секционен доклад, Александър Николов, Науката в преход: история и параистория” 2011
55 Секционен доклад, Александър Николов, “Македонски генеалогии като източник на средновековни идентичности: Случаят на франките и саксите”. 2011
56 Секционен доклад, Александър Николов, Прабългарите между историографията и политиката 2011
57 Секционен доклад, Александър Николов, Българо-немски отношения през Средновековието” 2011
58 Секционен доклад, Александър Николов, The Protobulgarians: Uses and Abuses” 2010
59 Секционен доклад, Александър Николов, “Средновековна Европа” 2010
60 Секционен доклад, Александър Николов, “Венеция и походите на Владислав Ягело на Балканите” 2010
61 Секционен доклад, Александър Николов, “The Nemanjids and the Restoration of Medieval Bulgaria” 2010
62 Секционен доклад, Александър Николов, “Byzantine Policy of Oblivion: The Case of St. Cyril and St. Method”) 2009
63 Секционен доклад, Александър Николов, “Обща криза на феодализма: теория, стереотипи, митове) 2009
64 Секционен доклад, Александър Николов, “България и Румъния: Полишинел на Европа”). 2009
65 Секционен доклад, Александър Николов, “Cumans and Vlachs in the Second Bulgarian Empire”) 2008
66 Секционен доклад, Александър Николов, Евреите- вечните заподозрени 2008
67 Секционен доклад, Александър Николов, “Medieval Universalism and Modern Greek Nationalism”) 2008
68 Секционен доклад, Александър Николов, Patriotic and Protonational Motives in the Late Medieval Bulgarian Literature (12th –15th Centuries)” 2007
69 Секционен доклад, Александър Николов, Йоан Кампанус и деевропеизацията на Балканите 2007
70 Секционен доклад, Александър Николов, “Формиране на “протонационален пантеон” във Втората българска държава и мястото на светите братя Кирил и Методий в него.” 2007
71 Секционен доклад, Александър Николов, The Image of the Orthodox Peoples in the Writings of John Dlugosz”) 2007
72 Секционен доклад, Александър Николов, “Patriotic and Protonational Motives in the Late Medieval Bulgarian Literature (12th –15th Centuries)” 2006
73 Секционен доклад, Александър Николов, „Православните Балкани” 2006
74 Секционен доклад, Александър Николов, Хрониките от манастира Санкт Гален като извор за междуетнически отношения в Алемания през ІХ и началото на Х в.”) 2006
75 Секционен доклад, Александър Николов, Държавността на Балканите през Средните векове” 2006
76 Секционен доклад, Александър Николов, ИЗМАИЛТЯНИ НА ДУНАВА- МИТ ИЛИ РЕАЛНОСТ? 2002
Учебник
1 Борислав Гаврилов, Теодор Леков, Александър Николов, Тома Томов, Мария Бенова, Мария Босева, Учебник по история и цивилизации за 11 клас, профилирана подготовка, модули 1-3, ISBN:978-954-01-4021-6, Просвета, София 2020
2 Ирина Колева, Александър Николов, Emin Atasoy, Алексей Кальонски, и други., Network for Intercultural Dialogue and Education & Turkey – Bulgaria., Handbook for Teachers, ISBN:., ISBN 978 – 975 – 6149 – 48 – 5 ., T No – 978 – 975 – 6149 -46 - 1, издание на Улудаг Университет, Бурса, Турция, Ref, Рецензирано, International 2009
3 Ирина Колева, Александър Николов, Emin Atasoy, Алексей Кальонски, и други., Network for Intercultural Dialogue and Education & Turkey – Bulgaria., Handbook for Teachers, ISBN:., ISBN 978 – 975 – 6149 – 48 – 5 ., T No – 978 – 975 – 6149 -46 - 1, издание на Улудаг Университет, Бурса, Турция, Ref, Рецензирано, International 2009
4 Веселин Янчев, Александър Николов, Александър Иванчев, Митко Делев, Учебник за профилирано обучение по история на България за 11 и 12 клас., ISBN:ISBN: 954-01-1300-8, Просвета, София 2002
5 Веселин Янчев, Александър Николов, Александър Иванчев, Помагало по история на България за кандидатстуденти, ISBN:ISBN: 954-01-1162-5, Просвета, София 2000
Учебник/Учебно помагало
1 Александър Николов, Пламен Павлов, Райна Гаврилова, Мария Босева, История и цивилизация за VI клас, ISBN:ISBN: 978-954-01-3394-2, "Просвета", София 2017
2 Александър Николов, Диляна Ботева-Боянова, Теодор Леков, Мария Босева, ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ, 5 КЛАС , ISBN:ISBN: 978-954-01-3166-5. , Просвета , София 2016
3 Александър Николов, Диляна Ботева-Боянова, Теодор Леков, Мария Босева, Книга за учителя: История и цивилизация, 5 кл. , , ISBN:ISBN 978-954-01-3164-1, Просвета 2016
4 Александър Николов, Пламен Павлов, Мария Босева, Материали по история и цивилизация за 7 клас. http://www.prosveta.bg/bezplatni-rabotni-materiali-za-7-klas, Просвета, София 2016
5 Ирина Колева, Александър Николов, Алексей Кальонски, Веселин Тепавичаров, Таня Бонева, Обучение за учители на знания, умения и компетентности за работа в интеркултурна среда: Наръчник за учители, ISBN:978-954-07-3565-8, Министерство на образованието, младежта и науката, София 2013
6 Ирина Колева, Александър Николов, Алексей Кальонски, Обучение на учители за формиране на знания, умения и компетентности за работа в интеркултурна среда"- наръчник за обучители, ISBN:ISBN 978-954-07-3564-1 , МОМН, София 2013
7 Антон Попов, Живко Желев, Александър Николов, Румяна Цветкова, Задачи и тестове за външно оценяване. Обществени науки, гражданско образование и религия, ISBN:ISBN 978-954-426-869-5 , Анубис, София 2010
8 Пламен Павлов, Александър Николов, Мария Босева, Учебник по история и цивилизация, VІІІ клас, ISBN:ISBN номер: 978-954-360-004-5, Азбуки-Просвета, София 2009
9 Пламен Павлов, Александър Николов, Митко Делев, Мария Босева, Учебник по история за VІІІ клас, ISBN:ISBN: 954-01-1299-0, Просвета, София 2002
10 Димитър Попов, Александър Николов, История на Стария свят - учебник за VІІІ клас на НГДЕК “Св. Константин-Кирил Философ., ISBN:ISBN: 954-430-790-7, Издателство на БАН, София 1996
Учебно помагало
1 Джени Маджаров, Александър Николов, Ирина Колева, Андрей Лунин, Веселин Тепавичаров, Виолета Коцева, Владимир Станев, Алексей Кальонски, Димитър Григоров, Доротея Валентинова, Никола Дюлгеров и др., Интерактивни методи и техники за формиране на знания, умения и компетентности за работа в интеркултурна среда, ISBN:978-954-07-3567-2, Университетско издателство "Св. Кл. Охридски", София, 2013
2 Джени Маджаров, Ирина Колева, Александър Николов, Виолета Коцева, Андрей Кальонски, Владимир Станев, Андрей Лунин, Светослав Живков, Веселин Тепавичаров, Никола Дюлгеров, Интерактивни методи и техники за формиране на знания, умения и компетентности за работа в интеркултурна среда. Допълнителна тетрадка, ISBN:978-954-07-3567-2, София 2013
3 Александър Николов, Цветелин Степанов, Георги Якимов, Жоржета Назърска, История на България (DVD – мултимедиен продукт) С., 2008. Изд. Сиела. 2008
4 Анастас Герджиков, Александър Николов, Йоанна Бенчева, Помагало за учителя по правата на човека. Автор на стр. 17-53, Институт за универсално обучение, София 2001