Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на гл. ас. д-р Ивайло Лозанов

ORCID ID:https://orcid.org/0000-0001-5445-3441
Изложби
Ивайло Марков Лозанов , Национална В търсене на Единия бог. Антично светилище и раннохристиянска църква при село Крепост, общ. Димитровград 2014 Димитровград Изложбата представя резултатите от спасително археологическо проучване по АМ "Марица" на култов обект с многовековна история, наслоил останките от религиозните практики на езичници и християни. Изложбата е отразена с интервюта в местни електронни медии и регионалния клон на БНР-Стара Загора 2014
Книга
Grigor Boykov, Daniela Stoyanova, Ivaylo Lozanov, Cities in South Eastern Thrace: Continuity and Transformation, ISBN:978-954-07-4275-5, St. Kliment Ohridski University Press, Sofia, Рецензирано, International 2017
Научен проект
1 Ивайло Лозанов, Anthropological, DNA and Isotope Analysis of Human Remains from Late Iron Age Pit-Sanctuaries in Thrace, Ръководител, 2022
2 Ивайло Лозанов, "The Rebirth of the Kings”: Archaeological, anthropological, DNA and isotope study of rich aristocratic graves from Ancient Thrace. , Ръководител, Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology 2021
3 Ivaylo Lozanov, Thracian Royal Genealogies, Ръководител, Max Planck Institute for the Science of Human History, Jena, Germany 2017
4 Ивайло Лозанов, Historical GIS-Thrace, Член, 2014
5 Ивайло Лозанов, Балканският град, Член, 2011
Научно ръководство
Ивайло Лозанов, Етнически и социален състав на населението на Августа Траяна и територията й през римската епоха., СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Денис Борисов 2019
Статия в научно списание
1 Ivaylo Lozanov, Byzantion and Mithridates VI Eupator Revisited, Bulgarian Numismatic Journal (First Bulgarian Numismatic Readings), , vol:Vol. 1 , issue:No. 2, 2023, pages:40-47, ISSN (online):ISSN: 2815-4827, doi:10.5281/zenodo.10435328, Ref, Web of Science 2023
2 Ivaylo Lozanov, A Lurking City: Nicopolis ad Nestum between Mark Antony and Trajan, Bulgarian e-Journal of Archaeology | Българско е-Списание за Археология, vol:10, issue:1, 2020, pages:55-73, ISSN (online):1314-5088, Ref, Web of Science 2020
3 V. Kovachev, T. Stoyanov, Ts. Stanimirova, D. Stoyanova, I. Lozanov, V. Mladenov, Archaeometric Study of Hellenistic Roof Tiles and Amphorae from Apollonia and Mesambria: An Attempt at Identifying Local Production, Production and Trade of Amphorae in the Black Sea, том:26, 2011, стр.:203-244 2011
4 Totko Stoyanov, Ivaylo Lozanov, Thracian and Classical Archaeology in Bulgaria in the Years of Transition (an attempt for synopsis), e-journal Anamnesis, брой:1, 2006, стр.:1-13, Ref, Web of Science 2006
5 Ивайло Лозанов, Ἕλληνες οἱ κατοικοῦντες ἐν Καβύληι (бележки към епиграфиката на Кабиле), Епохи, том:12, брой:1-2, 2004, стр.:301-313 2004
6 И. Лозанов, Бележки върху развитието на Филипопол в ранната история на Римска Тракия (I-първата четвърт на II в.)., Годишник на Софийския университет, Studia Archaeologica, том:3, 2004, стр.:231-244, Ref, Web of Science 2004
Статия в поредица
1 Иван Вълчев, Венета Ханджийска, Филип Колев, Ивайло Лозанов, Проучвания в Кабиле - сектор V, Археологически открития и разкопки през 2018 г., редактор/и:Христо Попов, 2019, стр.:329-331, ISSN (print):1313-0889, ISSN (online):2603-3658, PhD 2019
2 Костадин Рабаджиев, Иван Вълчев, Венета Ханджийска, Ивайло Лозанов, Филип Колев, Милена Крумова, Ева Тонкова, Мирослав Козарев, Археологически резерват "Тракийски и античен град Кабиле". Разкопки в сектор V. , Археологически открития и разкопки през 2017 г. , редактор/и:Л. Вагалински , издателство:НАИМ-БАН, 2018, стр.:300-303, ISSN (print):1313-0889, ISSN (online):2603-3658, PhD, MSc 2018
3 Костадин Рабаджиев, Ивайло Лозанов, Иван Вълчев, Венета Ханджийска, Филип Колев, Милена Крумова, АР "Кабиле" - проучване на структури от елинистическата и късноримската епоха в сектор V, Археологически открития и разкопки през 2016 г. , редактор/и:Л. Вагалински, издателство:НАИМ-БАН, 2017, стр.:237-241, ISSN (print):1313-0889, ISSN (online):2535-065X, PhD 2017
4 Людмил Гетов, Костадин Рабаджиев, Венета Ханджийска, Иван Вълчев, Ивайло Лозанов, Археологическо проучване на територията на АР "Кабиле" - сектор V през 2015 г., Археологически открития и разкопки, редактор/и:А. Аладжов , издателство:НАИМ-БАН, 2016, стр.:624-627, ISSN (print):1313-0889 2016
5 Ivaylo Lozanov, Roman Thrace, Blackwell Companions to the Ancient World, том:A Companion to Ancient Thrace, редактор/и:J. Valeva, E. Nankov, D. Graninger, издателство:Wiley-Blackwell, 2015, стр.:75-90, Ref, Web of Science 2015
6 Л. Гетов, К. Рабаджиев, В. Ханджийска, М. Райчева, И. Вълчев, И. Лозанов, НАР "Кабиле". Сектор V - елинистическа агора, Археологически открития и разкопки, том:Археологически открития и разкопки през 2013 г., редактор/и:М. Гюрова, издателство:Академично издателство "Проф. Марин Дринов", 2014, стр.:423-426, ISSN (print):1313-0889 2014
7 И. Лозанов, И. Вълчев, М. Райчева, Проучвания в НАР "Кабиле", сектор VIII, Археологически открития и разкопки, том:Археологически открития и разкопки през 2013 г., редактор/и:М. Гюрова, издателство:Академично издателство "Проф. Марин Дринов", 2014, стр.:421-423, ISSN (print):1313-0889, PhD 2014
8 И. Лозанов, М. Райчева, Проучвания в НАР „Кабиле”, Сектор VІІІ., Археологически открития и разкопки, том:Археологически открития и разкопки през 2012 г. , редактор/и:М. Гюрова, издателство:Академично издателство "Проф. Марин Дринов", 2013, стр.:342-345, PhD 2013
9 И. Лозанов, Ч. Кирилов, Е. Пенчева, Спасителни археологически разкопки на обект „Римско селище”, с. Ябълково, общ. Димитровград (АМ „Марица”, км. 29+640-29+820)., Археологически открития и разкопки, том:Археологически открития и разкопки през 2012 г., редактор/и:М. Гюрова, издателство:Академично издателство "Проф. Марин Дринов", 2013, стр.:336-339 2013
10 И. Лозанов, Археологическо проучване и демонтиране на останките от раннохристиянска църква по трасето на АМ „Марица”, км. 42+180-42+300, при с. Крепост, общ. Димитровград., Археологически открития и разкопки, том:Археологически открития и разкопки през 2011 г., редактор/и:М. Гюрова, издателство:Академично издателство "Проф. Марин Дринов", 2012, стр.:357-359 2012
11 И. Лозанов, М. Райчева, Кабиле, Сектор VІІІ, квартали 2 и 3, южно от северната крепостна стена., Археологически открития и разкопки, том:Археологически открития и разкопки през 2011 г. , редактор/и:М. Гюрова, издателство:Академично издателство "Проф. Марин Дринов", 2012, стр.:360-362, PhD 2012
12 Даниела Стоянова, Ивайло Лозанов, Керемиди с енглифични печати от Месамбрия Понтика, Acta Musei Varnensis, том:Сборник в чест на А. Минчев , брой:VIII-2, редактор/и:И. Лазаренко, издателство:Онгъл, 2011, стр.:252-266, ISBN:978-954-8279-64-2 2011
13 М. Тонкова, И. Лозанов, Проучване на обект при с. Черна гора, общ. Бр. Даскалови., Археологически открития и разкопки, том:Археологически открития и разкопки през 2010 г., редактор/и:Д. Гергова, издателство:Академично издателство "Проф. Марин Дринов", 2011, стр.:351-354 2011
14 В. Ханджийска-Янкулова, И. Лозанов, И. Вълчев, Д. Грозданов, Светилище от елинистическата и римската епохи и раннохристиянска църква при с. Крепост, община Димитровград., Археологически открития и разкопки, том:Археологически открития и разкопки през 2010 г., редактор/и:Д. Гергова, издателство:Академично издателство "Проф. Марин Дринов", 2011, стр.:362-366, ISSN (print):1313-0889, PhD 2011
15 Ivaylo Lozanov, On the Import Amphorae in Thrace (6th–3rd Centuries B.C.): Reflections on Recent Discoveries in the Middle Hebros Valley, Varia Anatolica, vol:Production and Trade of Amphorae in the Black Sea. Actes de la Table Ronde internationale de Batoumi et Trabzon. 27-29 Avril 2006, issue:21, editor/s:D. Kassab Tezgör et N. Inaishvili , Publisher:De Boccard, Paris, 2010, pages:84-96, Ref, Web of Science 2010
16 В. Ханджийска, И. Лозанов, И. Вълчев, Археологически обект при с. Крепост, община Димитровград, АМ „Марица”, км 42+020 – 42+300. – В: Археологически открития и разкопки през 2009 г., Археологически открития и разкопки, издателство:Академично издателство "Проф. Марин Дринов", 2010, стр.:406-408, ISSN (print):1313-0889, PhD 2010
17 И. Лозанов, Б. Драганов, Кабиле. Сектор VІІІ, Квл. 3. Проучване в Квв. 31, 32, 41, 42., Археологически открития и разкопки, издателство:Академично издателство "Проф. Марин Дринов", 2010, стр.:414-419, PhD 2010
18 И. Лозанов, К. Христов, Спасително проучване по трасето на АМ „Тракия”, ЛОТ 4, км 281 + 500 – 281+600, обект № 6, в землището на с. Кабиле, община Тунджа., Археологически открития и разкопки, издателство:Академично издателство "Проф. Марин Дринов", 2010, стр.:419-422, PhD 2010
19 И. Лозанов, И. Боянов, Проучвания на Обект № 4 по трасето на АМ „Люлин (км 10+100–10+500) в землището на с. Големо Бучино, Пернишка област”, Археологически открития и разкопки, издателство:Академично издателство "Проф. Марин Дринов", 2008, стр.:463-467 2008
20 И. Лозанов, Ст. Бакърджиев, Спасителни проучвания в НАР „Кабиле” (сектор ІІ, квартали 34, 35 – Късноримски кастел), Археологически открития и разкопки, издателство:Академично издателство "Проф. Марин Дринов", 2008, стр.:420-422 2008
21 И. Лозанов, Ст. Бакърджиев, Проучвания в НАР „Кабиле”, сектор ІІ, квартал 35 (Късноримски кастел), Археологически открития и разкопки, издателство:Академично издателство "Проф. Марин Дринов", 2007, стр.:329-333 2007
22 К. Рабаджиев, И. Лозанов, Спасителни проучвания на Обект № 4 по трасето на АМ „Люлин (км 10+100–10+500) в землището на с. Големо Бучино, Пернишка област”, Археологически открития и разкопки, издателство:Академично издателство "Проф. Марин Дринов", 2007, стр.:370-372 2007
23 И. Лозанов, Проучвания в НАР „Кабиле”, сектор ІІ, квартали 26 и 27 (Късноримски кастел), Археологически открития и разкопки, том:АОР през 2005 г. ХLV Национална археологическа конференция, издателство:Академично издателство "Проф. Марин Дринов", 2006, стр.:231-232 2006
24 И. Лозанов, Археологически проучвания в Кабиле през 2004 г., сектор ІІ, квартал 26 (Късноримски кастел). , Археологически открития и разкопки, том:АОР през 2004 г. ХLІV Национална археологическа конференция, издателство:Академично издателство "Проф. Марин Дринов", 2005, стр.:227-228 2005
25 В. Динчев, А. Чолакова, И. Лозанов, Сондажни археологически проучвания в м. Градището край Костинброд през 2004 г., Археологически открития и разкопки, том:АОР през 2004 г. ХLІV Национална археологическа конференция, издателство:Академично издателство "Проф. Марин Дринов", 2005, стр.:211-211 2005
26 И. Лозанов, Археологически проучвания в Кабиле.-Сектор ІІ, кв. 11 (Късноримски кастел), през 2003 г., Археологически открития и разкопки, том:ХLІІІ Национална археологическа конференция, издателство:Академично издателство "Проф. Марин Дринов", 2004, стр.:145-146 2004
27 М. Тонкова, И. Лозанов, Спасителни археологически разкопки на тракийско ямно светилище и късноримско имение в м. Козлука, с. Малко Тръново, община Чирпан (Обект № 11 по трасето на АМ „Тракия”), Археологически открития и разкопки, том:ХLІІІ Национална археологическа конференция, издателство:Академично издателство "Проф. Марин Дринов", 2004, стр.:58-60 2004
28 Л. Гетов, К. Рабаджиев, И. Лозанов, Археологическо проучване в тракийския град Кабиле в 2001 г. , Археологически открития и разкопки, том:ХLІ Национална археологическа конференция, издателство:Академично издателство "Проф. Марин Дринов", 2002, стр.:104-105 2002
29 Ивайло Лозанов, Графити от Халкабунар, Годишник на Археологическия Институт с Музей, брой:2, издателство:Академично издателство "Проф. Марин Дринов", 2002, стр.:197-205 2002
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Ивайло Лозанов, Нови щрихи към религиозния живот в Кабиле римската императорска епоха, STEPHANOS ARCHAEOLOGICOS AD 80 ANNUM PROFESSORIS LUDMILI GETOV, редактор/и:К. Рабаджиев, Т.Стоянов, Д. Стоянова, И. Вълчев, издателство:Унив. Изд. "Св. Климент Охридски", 2018, стр.:289-294 2018
2 Ивайло Лозанов, Още веднъж за монетите с легенда ΟΔΡΟΣΩΝ, ΚΡΑΤΙΣΤΟΣ. Сборник в чест на проф. Петър Делев., редактор/и:Юлия Цветкова, Христо Попов, издателство:СУ "Св. Климент Оридски", 2017, стр.:523-535 2017
3 Ивайло Лозанов, Чавдар Кирилов, Елена Пенчева, Археологически разкопки на обект Римско селище, с. Ябълково, община Димитровград, (АМ "Марица" км 29+640 - 29+820), Археологически открития и разкопки през 2012 г., редактор/и:Главен редактор доц. д-р Мария Гюрова, 2013, стр.:336-339 2013
4 Ивайло Лозанов, Чавдар Кирилов, Елена Пенчева, Спасителни археологически разкопки на обект „Римско селище”, с. Ябълково, общ. Димитровград (АМ „Марица”, км. 29+640-29+820), Археологически открития и разкопки през 2012 г., редактор/и:М. Гюрова, 2013, стр.:336-339, ISSN (print):1313-0889 2013
5 Veselen Kovachev, Totko Stoyanov, Tsveta Stanimirova, Daniela Stoyanova, Ivaylo Lozanov, Vesselin Mladenov, Archaeometric study of Hellenistic roof-tiles and amphorae from Apollonia and Mesambria: An Attempt at Identifying Local production., Patabs II. Production and Trade of Amphorae in the Black Sea. Acts of the International Round Table held in Kiten, Nessebar and Sredetz, September 26-30, 2007, Sofia, редактор/и:Chavdar Tzochev, Totko Stoyanov, Anelia Bozkova, 2011, стр.:203-244, ISBN:978-954-9472-04-2 2011
6 Ивайло Лозанов, За вноса на гръцки амфори по долината на р. Марица (VI-III в. пр. Хр.). Наблюдения върху комплексите от ямното светилище край с. Малко Тръново, Чирпанско. , Studia Archaeologica Universitatis Serdicensis, Suplementum V,Stephanos Archaeologicos in honorem Professoris Stephcae Angelova , редактор/и:Е. Пенчева, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2010, стр.:73-98, Ref, Web of Science 2010
7 Венета Ханджийска, Ивайло Лозанов, Кабиле през елинистическата епоха (по данни от последните археологически проучвания)., Югоизточна България през ІІ–І хил. пр. Хр., редактор/и:Р. Георгиева, Т. Стоянов, Д. Момчилов, издателство:Книгоиздателство "Зограф", 2010, стр.:247-270 2010
8 Ивайло Лозанов, Нов надпис от тържището Дискодуратере в Тракия, Phosphorion. Studia in honorem Mariae Čičikova, редактор/и:D. Gergova, издателство:Академично издателство "Проф. Марин Дринов", 2008, стр.:534-540, Ref, Web of Science 2008
9 К. Рабаджиев, И. Лозанов, Обект с. Крепост в местността „Жельова чешма” (км. 42+020-42+300) по АМ „Марица”, По пътищата на времето. Каталог към изложба. (31 март-30 април, 2008), 2008, стр.:17-19 2008
10 Ивайло Лозанов, Кабиле през късноелинистическата и римската епоха: проблеми на селищното развитие, Поселищен живот в Тракия”, IV международен симпозиум Ямбол - Кабиле, 9-11 ноември 2005, редактор/и:И. Илиев, 2006, стр.:145-176 2006
11 Ивайло Лозанов, Диосполис в Тракия, Studia Archaeologica Universitatis Serdicensis, Suppl. 4. Stephanos Arcaeologicos in honorem Professoris Ludmili Getov, редактор/и:К. Рабаджиев, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2005, стр.:343-356, Ref, Web of Science 2005
12 Ивайло Лозанов, Филипопол и стратегиите в Римска Тракия, The Roman and Late Roman City. The International Conference (Veliko Turnovo 26-30 July), редактор/и:L. Slokoska, R. Ivanov, V. Dinchev , издателство:Академично издателство "Проф. Марин Дринов", 2002, стр.:290-292, Ref, Web of Science 2002
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Ivaylo Lozanov, Rome and Mithridates VI in Southeastern Thrace: Archaeological Evidence of a Conflict? 2020
2 Секционен доклад, Ivaylo Lozanov, Byzantion and the First Mithridatic War: Coinage, Allies and Tributes. 2020
3 Секционен доклад, Ивайло Лозанов, Лизимах, светилището на Атина в Илион и съюзът на градовете в Троада: към пропагандната символика на съдовете от Панагюрското златно съкровище 2019
4 Секционен доклад, Ivaylo Lozanov, Antigonids, Celts and Romans: contested episodes in the history of Kabyle and Southeastern Thrace 2018
5 Секционен доклад, Ivaylo Lozanov, Nicopolis ad Nestum: between Marc Antony and Trajan 2017
6 Секционен доклад, Ivaylo Lozanov, Between Hellenistic Monarchies and Rome: some further thoughts on King Mostis. 2016
7 Секционен доклад, Ивайло Лозанов, Нови данни за религиозния живот в Кабиле през римската епоха. 2015
Участие в редколегия
1 Ivaylo Lozanov, International Journal of Archaeology, Участие в редколегия 2023
2 Ивайло Лозанов, Сборник в чест на проф. Тотко Стоянов, Участие в редколегия 2019
3 Ivaylo Lozanov, Daniela Stoyanova, Grigor Boykov, Участие в редколегия 2014
4 Ivaylo Lozanov, Rumen Ivanov, Mario Ivanov, Nikolay Sharankov, Участие в редколегия 2005