Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на д-р Златина Митринова

Author ID (SCOPUS):54684594200
Научен проект
1 Златина Митринова, "Антипенители и подобрители за разделяне на хидрофобни и хидрофилни частици с приложения в рециклирането", "Antifoams and Sink/Float Agents for Recycling Processes", Член, Wacker, Германия 2022
2 Златина Митринова, "Природни антипени на маслена основа" "Natural Oil-Based Antifoams", Член, Wacker, Германия 2021
3 Златина Митринова, Improving the lather properties of biocidal cleansers. Подобряване пенните свойства на биоцидни препарати., Член, Unilever, САЩ 2021
4 Златина Митринова, Микроструктура на смеси "сърфактант-електролит-вода" Microstructure: Surfactant-Electrolyte-Water Systems, Член, Unilever, Индия 2021
5 Златина Митринова, "Изследване на ефекта на различни съставки върху фазовото поведение на концентрати без сулфати", Understand the impact of specific minor ingredients on the phase behavior of sulfate- free concentrates., Член, Unilever, САЩ 2020
6 Златина Митринова, „Разкриване на механизма и на ролята на сърфактантите и на електролитите при разтваряне на прахове за пране“, "Mechanistic understanding of role of surfactant, electrolyte concentration on detergent powder dissolution, Член, Unilever, Индия 2020
7 Златина Митринова, „Разработване на бързоотмиващи се шампоани с цел икономия на вода“, Член, Unilever, Англия 2020
8 Златина Митринова, „Разработване на модел за предсказване свойствата на сапуни, които се използват за пране“, Laundry soaps, Член, Unilever, Индия 2019
9 Златина Митринова, “Контролиране на пенообразуващата способност на изотропни течности“ , Understanding and Controlling Foam Performance of Isotropic Liquids, Член, Unilever, Англия, Номер на договора:3305 2018
10 Златина Митринова, Разработване на модел за предсказване свойствата на сапуни при подготовка и използване, Член, Unilever, Холандия, Номер на договора:3280 2018
11 Златина Митринова, Силиконови антипенители за течни почистващи формулировки, „Mechanistic understanding of the modes of action of silicone foam control agents in liquid detergents applicaions“,, Член, Wacker ChemieAG, Германия, Номер на договора:3232 2017
12 Златина Митринова, Основни процеси при отделяне на твърдо-течни замърсявания при ниски температури и ниски концентрации на ПАВ, „Insight generation against the core areas of step change in weight efficiency, though stains, fast cold and dilute and materials of the future”, Член, Unilever, Англия, Номер на договора:3200 2016
13 Златина Митринова, Разработване на теоретични модели за предсказване свойствата на пени, “Development of low cost- superior sensorial shampoo chassis”, Член, Unilever, Холандия, Номер на договора:3199 2016
14 Златина Митринова, Тестване свойствата на серия от антипенители, „Test research program with different antifoams”, Член, Wacker Chemie AG,Германия, Номер на договора:3189 2016
15 Златина Митринова, Пенообразуване на суспензии от силикатни частици, “Foaming of silicate particle suspension”, Член, Saint-Gobain Recherche, Франция, Номер на договора:3147 2015
16 Златина Митринова, Подобряване стабилността на пяната в присъствие на маслени замърсявания, “Improving foam longevity in presence of soil”, Член, Unilever, Англия, Номер на договора:3143 2015
17 Златина Митринова, Агрегиране на ПАВ в разтвори на алкилглутамати и алкилкарбоксилати, “Solution and interfacial properties of acyl glutamates and mixed alkyl carboxylates. Surfactant aggregation in solutions”, Член, Unilever, САЩ, Номер на договора:3121 2014
18 Златина Митринова, Стабилизация и разрушаване на мокри микропени, “To understand the stabilization and deconstruction mechanisms of wet microfoam”, Член, DOW – CORNING, Белгия, Номер на договора:3109 2014
19 Златина Митринова, Физикохимичен контрол на повърхностни свойства и на пените от разтвори на алкилглутамати и алкилкарбоксилати, “Solution and interfacial properties of acyl glutamates and mixed alkyl carboxylates. Physicochemical control of surface properties and foam quality”, Член, Unilever, САЩ, Номер на договора:3120 2014
20 Златина Митринова, Физико-химичен контрол на пени и на отлагане на частици, “Advanced physical chemistry of complex surfactant mixtures. Physicochemical control of foam quality and particle deposition”, Член, Unilever, САЩ, Номер на договора:3042 2012
21 Златина Митринова, Задълбочаване на знанията за адсорбцията на ПАВ върху повърности, “To develop a comprehensive understanding of surfactants adsorption to surface”, Член, Unilever, Англия, Номер на договора:1991 2011
Статия в научно списание
1 Z. Mitrinova, M. Chenkova, N. Denkov, S. Tcholakova, Cosurfactants for Controlling The Surface Properties of Diluted Solutions: Interplay with Bulk Rheology of Concentrated Solutions , Colloids and Surfaces A, vol:648, 2022, pages:129221-0, ISSN (print):0927-7757, ISSN (online):1873-4359, doi:doi.org/10.1016/j.colsurfa.2022.129221, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.76 - 2021), SCOPUS Quartile: Q2 (2022) 2022
2 Z. Mitrinova, H. Alexandrov, N. Denkov, S. Tcholakova, Effect of Counter-ion on Rheological Properties of Mixed Surfactant Solutions, Colloids and Surfaces A, vol:643, 2022, pages:128746-0, ISSN (print):0927-7757, ISSN (online):1873-4359, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.76 - 2021), SCOPUS Quartile: Q2 (2022) 2022
3 T. Arnaudova, Z. Mitrinova, N. Denkov, D. Growney, R. Brenda, S. Tcholakova, Foamability and Foam Stability of Oily Mixtures, Colloids Surf. A, vol:653, 2022, pages:129987-0, ISSN (print):0927-7757, ISSN (online):1873-4359, doi:10.1016/j.colsurfa.2022.129987, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.76 - 2021), SCOPUS Quartile: Q2 (2022), International 2022
4 Z. Mitrinova, S. Tcholakova, N. Denkov, Control of Surfactant Solution Rheology Using Medium-Chain Cosurfactants, Colloids and Surfaces A, issue:537, 2018, pages:173-184, doi:10.1016/j.colsurfa.2017.10.018, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q1 (2018) 2018
5 Z. Mitrinova, S. Tcholakova, N. Denkov, K.P. Ananthapadmanabhan, Role of interactions between cationic polymers and surfactants for foam properties, Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, vol:489, 2016, pages:378-391, doi:10.1016/j.colsurfa.2015.10.034, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.76 - 2020), SCOPUS Quartile: Q2 (2016), International, PhD 2016
6 Z. Mitrinova, Slavka Tcholakova, K. Golemanov, N.D. Denkov, M. Vethamuthu, K.P. Ananthapadmanabhan, Surface and foam properties of SLES + CAPB + fatty acid mixtures: Effect of pH for C12–C16 acids., Colloids and Surfaces A, vol:438, 2013, pages:186-198, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.76 - 2020), SCOPUS Quartile: Q2 (2013), International 2013
7 Z. Mitrinova, S. Tcholakova, J. Popova, N.D. Denkov, B. Dasgupta, K.P. Ananthapadmanabhan, Efficient Control of the Rheological and Surface Properties of Surfactant Solutions Containing C8−C18 Fatty Acids as Cosurfactants., Langmuir, 2013, pages:8255-8265, doi:10.1021/la401291a, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q1 (2013), International, PhD, MSc 2013
8 N. D. Denkov, Mitrinova, Z., Tcholakova, S., Popova, Z., Denkov, N., Dasgupta, Bivash R., Ananthapadmanabhan, K. P., Efficient Control of the Rheological and Surface Properties of Surfactant Solutions Containing C8-C18 Fatty Acids as Cosurfactants, LANGMUIR, vol:29, issue:26, 2013, pages:8255-8265, ISSN (print):0743-7463, doi:10.1021/la401291a 2013
9 N. D. Denkov, Mitrinova, Z., Tcholakova, S., Golemanov, K., Denkov, N., Vethamuthu, M., Ananthapadmanabhan, K. P., Surface and foam properties of SLES plus CAPB plus fatty acid mixtures: Effect of pH for C12-C16 acids, COLLOIDS AND SURFACES A-PHYSICOCHEMICAL AND ENGINEERING ASPECTS, vol:438, issue:SI, 2013, pages:186-198, ISSN (print):0927-7757, ISSN (online):1873-4359, doi:10.1016/j.colsurfa.2012.12.011 2013
10 S Tcholakova, Tcholakova, Slavka, Mitrinova, Zlatina, Golemanov, Konstantin, Denkov, Nikolai D., Vethamuthu, Martin, Ananthapadmanabhan, K. P., Control of Ostwald Ripening by Using Surfactants with High Surface Modulus, LANGMUIR, vol:27, issue:24, 2011, pages:14807-14819, ISSN (print):0743-7463, doi:10.1021/la203952p 2011
11 Tcholakova, Slavka, Mitrinova, Zlatina, Golemanov, Konstantin, Denkov, Nikolai D., Vethamuthu, Martin, Ananthapadmanabhan, K. P., Control of Ostwald Ripening by Using Surfactants with High Surface Modulus, LANGMUIR, vol:27, issue:24, 2011, pages:14807-14819, ISSN (print):0743-7463, doi:10.1021/la203952p 2011
12 S. Tcholakova, Z. Mitrinova, K. Golemanov, N.D. Denkov, M. Vethamuthu, K.P. Ananthapadmanabhan, Control of Оstwald ripening by using surfactants with high surface modulus, Langmuir, vol:27, 2011, pages:14807-14819, doi:10.1021/la203952p, Ref, IR , SCOPUS, SJR (1.04 - 2020), SCOPUS Quartile: Q1 (2011), International, PhD 2011
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Петър Борисов, Ф. Мустан, З. Митринова, С. Чолакова, Есцин като нейонен и анионен сърфактант: Ефект от концентрацията на електролит и pH върху реологията и повърхностните свойства на разтвори 2023
2 Пленарен доклад, Slavka Tcholakova, Nikolai Denkov, Zlatina Mitrinova, Co-surfactants as Powerful Tool for Optimization of the Formulation Properties 2023
3 Секционен доклад, Фатмегюл Мустан, Петър Борисов, Златина Митринова, Славка Чолакова, Есцинови формулировки: влияние на pH и концентрацията на електролит върху реологията на разтворите 2023
4 Секционен доклад, Вяра Йорданова, З. Митринова, С. Чолакова, Влияние на койоните върху реологията на разтвори на натриев додецил етер сулфат 2023
5 Секционен доклад, Златина Митринова, Славка Чолакова, Влияние на етеричните масла върху реологичното поведение на смеси от сърфактанти 2023
6 Секционен доклад, Дилек Газолу-Русанова, Елиот Борн, Моника Христова, Златина Митринова, Славка Чолакова, Влияние на сърфактантите върху реологичното поведение на кремове 2023
7 Секционен доклад, Славка Чолакова, Вяра Йорданова, Златина Митринова, Влияние на противойоните и ко-йоните върху реологичното поведение на смеси от сърфактанти 2023
8 Секционен доклад, Васил Георгиев, Кр. Стефанова, З. Митринова, С. Чолакова, Ефект от добавянето на глицерол върху пенливостта и пенната стабилност 2023
9 Присъствие, Дилек Газолу-Русанова, Иван Лесов, Златина Митринова, Славка Чолакова, Получаване на микро и наноемулсии на етерични масла с помощта на хранителни консерванти 2022
10 Секционен доклад, Златина Митринова, Жулиета Вълкова, Славка Чолакова, Николай Денков, Влияние на ко-сърфактанта и електролита върху реологичното поведение на мицеларни разтвори от смеси на ПАВ 2022
11 Секционен доклад, V. Georgiev, N. Genchev, Z. Mitrinova, N. Denkov, A. Gers-Barlags, G. Jaunky, S. Tcholakova, Foamability of polyvinyl alcohol solution and efficiency of antifoam agent 2022
12 Секционен доклад, V. Georgiev, N. Genchev, Z. Mitrinova, N. Denkov, A. Gers-Barlags, G. Jaunky, S. Tcholacova, Foamability of polyvinyl alcohol solution and efficiency of antifoam agent 2022
13 Секционен доклад, D. Gazolu -Rusanova, Z. Mitrinova, I. Lesov, S. Tcholakova, Essential oil micro and nanoemulsions formation, assisted by food grade preservatives 2022
14 Секционен доклад, Fatmegyul Mustan-Borisova, Zlatina Mitrinova, Petar Borisov, Slavka Tcholakova, ESCIN AS NONIONIC AND ANOINIC SURFACTANT: EFFECT OF ELECTROLYTES ON THE SOLUTION PROPERTIES 2022
15 Постер, Z. Mitrinova, Zh. Vаlkova, N. Denkov, S. Tcholakova, Interplay between cosurfactant and electrolyte for the rheological behavior of mixed surfactant system 2022
16 Секционен доклад, Z. Mitrinova, H. Alexandrov, S. Tcholakova, N. Denkov, Effect of counter-ions on the rheological properties of mixed surfactant systems 2021
17 Секционен доклад, Васил Георгиев, Никола Генчев, Златина Митринова, Николай Денков, Славка Чолакова, Ефект от силиконовият антипенителвърху пени, стабилизирани от разтвори на поливинил алкохоли 2021
18 Секционен доклад, З. Митринова, М. Ченкова, С. Чолакова, Н. Денков, Връзка между обемни реологични свойства и повърхностни свойства на смеси от SLES+CAPB+ко-сърфактант 2019
19 Секционен доклад, N. Denkov, Z. Mitrinova, S. Tcholakova, Control of surfactant solution rheology using medium-chain cosurfactants 2018
20 Секционен доклад, А. Янкова, З. Митринова, С. Чолакова, Реологично поведение на разтвори на смеси на повърхностно-активни вещества 2017
21 Секционен доклад, К. Чимева, З. Митринова, С. Чолакова, Роля на компонентите в смеси на анионен и цвитерйонен ПАВ върху повърхностните и пенообразуващи свойства на разтворите 2017
22 Постер, Z. Mitrinova, M. Chenkova, S. Tcholakova, N. Denkov, Role of co-surfactants for rheological and surface properties of SLES+CAPB solutions 2016
23 Секционен доклад, Z. Mitrinova, Z.Popova,. S. Tcholakova, N. Denkov, B. Dasgupta and K.P. Ananthapadmanabhan, Efficient control of the bulk and surface rheological properties by using C8-C18 fatty acids as co-surfactants 2015
24 Постер, Z. Mitrinova, S. Tcholakova, N. Denkov, K.P. Ananthapadmanabhan, Role of interactions between surfactants and cationic polymers for foam properties 2015
25 Постер, Z. Mitrinova, Z. Popova, S. Tcholakova, N. Denkov, B. Dasgupta and K.P. Ananthapadmanabhan, Efficient control of rheological and surface properties by using C8-C18 fatty acids as co-surfactants 2014
26 Секционен доклад, З. Митринова, Ж. Попова, С. Чолакова, Н. Денков, Натриев кокоил глутамат като пеностабилизатор 2014
27 Секционен доклад, Z. Mitrinova, Z. Popova, K. Golemanov; S. Tcholakova, N. Denkov, Fatty acids as cosurfactants for control of foam properties 2014
28 Постер, Z. Popova, Z. Mitrinova, S. Tcholakova, N. Denkov, D. Bivash, K.P. Ananthapadmanabhan, Efficient control of the rheological and surface properties of surfactant solutions, containing C8-C18 fatty acids as cosurfactants 2013
29 Секционен доклад, З. Митринова, С. Чолакова, Н. Денков, Влияние на полиетилен имини върху свойствата на пени 2013
30 Постер, Z. Mitrinova, S. Tcholakova, K. Golemanov, N. Denkov, M. Vethamuthu, K.P. Ananthapadmanabhan, Surface and foam properties of SLES + CAPB + fatty acid mixtures: Effect of pH for C12-C16 acids 2013
31 Секционен доклад, N. Denkov, S. Tcholakova, Z. Mitrinova, K. Golemanov , Physico-chemical control of foam properties: 2. Ostwald ripening 2013
32 Секционен доклад, З. Митринова, К. Големанов, С. Чолакова, Н. Денков, Фактори влияещи върху реологичните свойства на пени с висок повърхностен модул 2012
33 Секционен доклад, S. Tcholakova, Z. Mitrinova, K. Golemanov, N. D. Denkov, Ostwald Ripening in Foams 2012
34 Постер, S. Tcholakova, Z. Mitrinova, , K. Golemanov, N. D. Denkov, M. Vethamuthu and K.P. Ananthapadmanabhan, Control of Ostwald Ripening by Using Surfactants with High Surface Modulus 2012
35 Секционен доклад, З. Митринова, С. Цибранска, С. Чолакова, Н. Денков, Отстраняване на тревни замърсявания от платове 2011
36 Секционен доклад, S. Tcholakova, Z. Mitrinova, K. Golemanov, N. D. Denkov, A. Lips, Ostwald ripening in foams and concentrated emulsions 2010
37 Секционен доклад, З. Митринова, К. Големанов, С. Чолакова, Н. Денков, Фактори определящи скоростта на Оствалдово зреене на мехурчета в пени 2010
38 Постер, S. Tcholakova, Z. Mitrinova, K. Golemanov, N. D. Denkov, A. Lips, Control of Оstwald ripening by using surfactants 2009
39 Секционен доклад, З. Митринова, К. Големанов, С. Чолакова, Н. Денков, Влияние на повърхностно-активните вещества върху вискозното триене при движещи се пени 2009