Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на д-р Златина Митринова

Author ID (SCOPUS):54684594200
Научен проект
1 Златина Митринова, "Природни антипени на маслена основа" "Natural Oil-Based Antifoams", Член, Wacker, Германия 2021
2 Златина Митринова, Improving the lather properties of biocidal cleansers. Подобряване пенните свойства на биоцидни препарати., Член, Unilever, САЩ 2021
3 Златина Митринова, "Изследване на ефекта на различни съставки върху фазовото поведение на концентрати без сулфати", Understand the impact of specific minor ingredients on the phase behavior of sulfate- free concentrates., Член, Unilever, САЩ 2020
4 Златина Митринова, „Разкриване на механизма и на ролята на сърфактантите и на електролитите при разтваряне на прахове за пране“, "Mechanistic understanding of role of surfactant, electrolyte concentration on detergent powder dissolution, Член, Unilever, Индия 2020
5 Златина Митринова, „Разработване на бързоотмиващи се шампоани с цел икономия на вода“, Член, Unilever, Англия 2020
6 Златина Митринова, „Разработване на модел за предсказване свойствата на сапуни, които се използват за пране“, Laundry soaps, Член, Unilever, Индия 2019
7 Златина Митринова, “Контролиране на пенообразуващата способност на изотропни течности“ , Understanding and Controlling Foam Performance of Isotropic Liquids, Член, Unilever, Англия, Номер на договора:3305 2018
8 Златина Митринова, Разработване на модел за предсказване свойствата на сапуни при подготовка и използване, Член, Unilever, Холандия, Номер на договора:3280 2018
9 Златина Митринова, Силиконови антипенители за течни почистващи формулировки, „Mechanistic understanding of the modes of action of silicone foam control agents in liquid detergents applicaions“,, Член, Wacker ChemieAG, Германия, Номер на договора:3232 2017
10 Златина Митринова, Основни процеси при отделяне на твърдо-течни замърсявания при ниски температури и ниски концентрации на ПАВ, „Insight generation against the core areas of step change in weight efficiency, though stains, fast cold and dilute and materials of the future”, Член, Unilever, Англия, Номер на договора:3200 2016
11 Златина Митринова, Разработване на теоретични модели за предсказване свойствата на пени, “Development of low cost- superior sensorial shampoo chassis”, Член, Unilever, Холандия, Номер на договора:3199 2016
12 Златина Митринова, Тестване свойствата на серия от антипенители, „Test research program with different antifoams”, Член, Wacker Chemie AG,Германия, Номер на договора:3189 2016
13 Златина Митринова, Пенообразуване на суспензии от силикатни частици, “Foaming of silicate particle suspension”, Член, Saint-Gobain Recherche, Франция, Номер на договора:3147 2015
14 Златина Митринова, Подобряване стабилността на пяната в присъствие на маслени замърсявания, “Improving foam longevity in presence of soil”, Член, Unilever, Англия, Номер на договора:3143 2015
15 Златина Митринова, Агрегиране на ПАВ в разтвори на алкилглутамати и алкилкарбоксилати, “Solution and interfacial properties of acyl glutamates and mixed alkyl carboxylates. Surfactant aggregation in solutions”, Член, Unilever, САЩ, Номер на договора:3121 2014
16 Златина Митринова, Стабилизация и разрушаване на мокри микропени, “To understand the stabilization and deconstruction mechanisms of wet microfoam”, Член, DOW – CORNING, Белгия, Номер на договора:3109 2014
17 Златина Митринова, Физикохимичен контрол на повърхностни свойства и на пените от разтвори на алкилглутамати и алкилкарбоксилати, “Solution and interfacial properties of acyl glutamates and mixed alkyl carboxylates. Physicochemical control of surface properties and foam quality”, Член, Unilever, САЩ, Номер на договора:3120 2014
18 Златина Митринова, Физико-химичен контрол на пени и на отлагане на частици, “Advanced physical chemistry of complex surfactant mixtures. Physicochemical control of foam quality and particle deposition”, Член, Unilever, САЩ, Номер на договора:3042 2012
19 Златина Митринова, Задълбочаване на знанията за адсорбцията на ПАВ върху повърности, “To develop a comprehensive understanding of surfactants adsorption to surface”, Член, Unilever, Англия, Номер на договора:1991 2011
Статия в научно списание
1 Z. Mitrinova, S. Tcholakova, N. Denkov, Control of Surfactant Solution Rheology Using Medium-Chain Cosurfactants, Colloids and Surfaces A, issue:537, 2018, pages:173-184, doi:10.1016/j.colsurfa.2017.10.018, Ref, Web of Science 2018
2 Z. Mitrinova, S. Tcholakova, N. Denkov, K.P. Ananthapadmanabhan, Role of interactions between cationic polymers and surfactants for foam properties, Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, vol:489, 2016, pages:378-391, doi:10.1016/j.colsurfa.2015.10.034, Ref, Web of Science, International, PhD 2016
3 Z. Mitrinova, Slavka Tcholakova, K. Golemov, N.D. Denkov, M. Vethamuthu, K.P. Ananthapadmanabhan, Surface and foam properties of SLES + CAPB + fatty acid mixtures: Effect of pH for C12–C16 acids., Colloids and Surfaces A, том:438, 2013, стр.:186-198, Ref, Web of Science, в сътрудничество с чуждестранни учени 2013
4 Z. Mitrinova, Slavka Tcholakova, J. Popova, N.D. Denkov, B. Dasgupta, K.P. Ananthapadmanabhan, Efficient Control of the Rheological and Surface Properties of Surfactant Solutions Containing C8−C18 Fatty Acids as Cosurfactants., Langmuir, 2013, pages:8255-8265, doi:10.1021/la401291a, Ref, Web of Science, International, PhD, MSc 2013
5 Slavka Tcholakova, Z. Mitrinova, K. Golemov, N.D. Denkov, M. Vethamuthu, K.P. Ananthapadmanabhan, Control of Оstwald ripening by using surfactants with high surface modulus, Langmuir, vol:27, 2011, pages:14807-14819, doi:10.1021/la203952p, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q1 (2011), International, PhD 2011
Участие в конференция
1 Секционен доклад, З. Митринова, М. Ченкова, С. Чолакова, Н. Денков, Връзка между обемни реологични свойства и повърхностни свойства на смеси от SLES+CAPB+ко-сърфактант 2019
2 Секционен доклад, N. Denkov, Z. Mitrinova, S. Tcholakova, Control of surfactant solution rheology using medium-chain cosurfactants 2018
3 Секционен доклад, К. Чимева, З. Митринова, С. Чолакова, Роля на компонентите в смеси на анионен и цвитерйонен ПАВ върху повърхностните и пенообразуващи свойства на разтворите 2017
4 Секционен доклад, А. Янкова, З. Митринова, С. Чолакова, Реологично поведение на разтвори на смеси на повърхностно-активни вещества 2017
5 Постер, Z. Mitrinova, M. Chenkova, S. Tcholakova, N. Denkov, Role of co-surfactants for rheological and surface properties of SLES+CAPB solutions 2016
6 Постер, Z. Mitrinova, S. Tcholakova, N. Denkov, K.P. Ananthapadmanabhan, Role of interactions between surfactants and cationic polymers for foam properties 2015
7 Секционен доклад, Z. Mitrinova, Z.Popova,. S. Tcholakova, N. Denkov, B. Dasgupta and K.P. Ananthapadmanabhan, Efficient control of the bulk and surface rheological properties by using C8-C18 fatty acids as co-surfactants 2015
8 Постер, Z. Mitrinova, Z. Popova, S. Tcholakova, N. Denkov, B. Dasgupta and K.P. Ananthapadmanabhan, Efficient control of rheological and surface properties by using C8-C18 fatty acids as co-surfactants 2014
9 Секционен доклад, З. Митринова, Ж. Попова, С. Чолакова, Н. Денков, Натриев кокоил глутамат като пеностабилизатор 2014
10 Секционен доклад, Z. Mitrinova, Z. Popova, K. Golemanov; S. Tcholakova, N. Denkov, Fatty acids as cosurfactants for control of foam properties 2014
11 Секционен доклад, З. Митринова, С. Чолакова, Н. Денков, Влияние на полиетилен имини върху свойствата на пени 2013
12 Постер, Z. Popova, Z. Mitrinova, S. Tcholakova, N. Denkov, D. Bivash, K.P. Ananthapadmanabhan, Efficient control of the rheological and surface properties of surfactant solutions, containing C8-C18 fatty acids as cosurfactants 2013
13 Постер, Z. Mitrinova, S. Tcholakova, K. Golemanov, N. Denkov, M. Vethamuthu, K.P. Ananthapadmanabhan, Surface and foam properties of SLES + CAPB + fatty acid mixtures: Effect of pH for C12-C16 acids 2013
14 Секционен доклад, N. Denkov, S. Tcholakova, Z. Mitrinova, K. Golemanov , Physico-chemical control of foam properties: 2. Ostwald ripening 2013
15 Секционен доклад, З. Митринова, К. Големанов, С. Чолакова, Н. Денков, Фактори влияещи върху реологичните свойства на пени с висок повърхностен модул 2012
16 Секционен доклад, S. Tcholakova, Z. Mitrinova, K. Golemanov, N. D. Denkov, Ostwald Ripening in Foams 2012
17 Постер, S. Tcholakova, Z. Mitrinova, , K. Golemanov, N. D. Denkov, M. Vethamuthu and K.P. Ananthapadmanabhan, Control of Ostwald Ripening by Using Surfactants with High Surface Modulus 2012
18 Секционен доклад, З. Митринова, С. Цибранска, С. Чолакова, Н. Денков, Отстраняване на тревни замърсявания от платове 2011
19 Секционен доклад, З. Митринова, К. Големанов, С. Чолакова, Н. Денков, Фактори определящи скоростта на Оствалдово зреене на мехурчета в пени 2010
20 Секционен доклад, S. Tcholakova, Z. Mitrinova, K. Golemanov, N. D. Denkov, A. Lips, Ostwald ripening in foams and concentrated emulsions 2010
21 Секционен доклад, З. Митринова, К. Големанов, С. Чолакова, Н. Денков, Влияние на повърхностно-активните вещества върху вискозното триене при движещи се пени 2009
22 Постер, S. Tcholakova, Z. Mitrinova, K. Golemanov, N. D. Denkov, A. Lips, Control of Оstwald ripening by using surfactants 2009