Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на гл. ас. д-р Йоанна Бенчева

ORCID ID:0000-0002-9629-0270 Joanna Bencheva
Глава от книга
Ангел Николов, Тина Георгиева, Йоанна Бенчева, Документални свидетелства за общуването между Русия, Атон и Рилския манастир от XI до началото на XX в. ISBN 978-954-8536-21-9., фондация „Българско историческо наследство“ 2016
Дисертация д-р
Йоанна Илиева Бенчева, Хранене и диететика във византийско-балканския свят X-XV век, СУ "Св. Климент Охридски", Исторически факултет, Ръководител:проф.дин Христо Матанов 2018
Друго (научно-популярни и др. под.)
1 Йоанна Илиева Бенчева, Хранене и диететика във византийско-балканския свят X-XV в., подкаст "Да поговорим за Балканите" на ИБЦТ, част 1 и 2 (октомври 2023 г.). Разговор с доц. д-р Калин Йорданов, 2023
2 Йоанна Илиева Бенчева, BTV репортерите: Историята зад стените. Леда Цветкова. 9.11.2019 г., BTV репортерите 2019
3 Йоанна Илиева Бенчева, КАК ЖИВЕЯТ СЕЛЯНИТЕ? ИЗПОВЕДТА НА ЕДИН „АНДРЕШКО” ОТ МАКЕДОНИЯ В КРАЯ НА 1355 Г АНАМНЕЗА, Год. I, 2006, кн. 2, 52-55, 2006
Изложби
Йоанна Илиева Бенчева , Национална фотоизложба "Десет години специалност "Минало и съвремие на Югоизточна Европа" 2016 СУ "Св. Климент Охридски" Фотоизложба по проект "Съвременни тенденции в българската историческа балканистика: перспективи пред изследванията и обучението" 2016
Книга
Йоанна Бенчева, Теодор Димитров, REALIA BYZANTINO-BALCANICA. Studia in honorem LX annorum professoris Christi Matanov, съставителство и научна редакция Й. Бенчева, Т. Димитров, ISSN (print):978-954-378-118-8, ISBN:978-954-378-118-8, Тангра ТанНакРа, Ref, в сътрудничество с чуждестранни учени 2014
Монография
Йоанна Бенчева, Трапезата във византийско-балканския свят X-XV век, ISBN:978-619-176-157-9, ИК "Гутенберг", София 2019
Научен проект
1 Йоанна Бенчева, Българската историческа балканистика в международен научен контекст, Член, , Номер на договора:80-10-201/22.05.2023 2023
2 Йоанна Бенчева, Търговията с хранителни продукти в балканското средновековие (XIII-XV в.), Ръководител, 2022
3 Йоанна Бенчева, Иновативно образование в хуманитарни и социални науки чрез цифрова трансформация и модернизация на учебните програми във Великотърновски университет "Св. Св. Кирил и Методий", Софийски университет "Св. Климент Охридски", Югозападен университет "Неофит Рилски" и Техническият университет в Габрово в партньорство с чуждестранни университети от Гърция, Полша и Румъния", финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, Член, , Номер на договора:№BG05M2OP001-2.016-0019 2021
4 Йоанна Бенчева, Проект BG05M2OP001-2.013-0001 на МОН „Студентски практики – Фаза 2” финансиран от ОП НОИР - академичен наставник, Член, 2020
5 Йоанна Бенчева, Thracica et Protobulgarica. Кръгла маса по повод 120 години от рождението на проф. Бешевлиев, Ръководител, , Номер на договора:80-10-8 /18.03.2020 2020
6 Йоанна Бенчева, Българската историческа балканистика в международния научен контекст, Член, , Номер на договора:80-10-6 / 18.03.2020 2020
7 Йоанна Бенчева, Българската историческа балканистика в международен научен контекст, Член, , Номер на договора:80-10-20/17.04.2018 2018
8 Йоанна Бенчева, Българската историческа балканистика в международен научен контекст, Член, , Номер на договора:8010189/24.04.2017 2017
9 Йоанна Бенчева, академичен наставник по проект BG05М2ОP001-2.002-0001 "Студентски практики"- фаза I, Член, 2016
10 Йоанна Бенчева, Свети места на Балканите и Русия: Атон и Рилският манастир (10-началото на 20 век), Член, , Номер на договора:25/2016 2016
11 Йоанна Бенчева, Съвременни тенденции в българската историческа балканистика: перспективи пред изследванията и обучението, Член, , Номер на договора:71/2016 2016
12 Йоанна Бенчева, Етноконфесионалните взаимоотношения на Балканите – поглед отвън и отвътре , Член, , Номер на договора:Договор по НИС № 12/ 15. 04. 2013 2013
13 Йоанна Бенчева, проект BG051PO001-3.3.07-0002 „Студентски практики“, Член, 2013
14 Йоанна Бенчева, Realia Byzantino-balcanica. Сборник в чест на 60-годишнината на проф. дин Христо Матанов, Член, , Номер на договора:040 от 05.04.2012 2012
15 Йоанна Бенчева, Мултикултурното пространство на балканския град по Долен Дунав и via Diagonalis, Член, , Номер на договора:Договор по НИС № 33/ 05. 04. 2012 2012
16 Йоанна Бенчева, Мултикултурното пространство на балканския град в прехода от средновековие към модерност, Член, , Номер на договора:договор № 97 от 15.04.2011 г. 2011
17 Йоанна Бенчева, Балканският град през погледа на западните пътешественици през ХІ– ХV в. Типологизация на Западното мислене , Член, 2010
Научно ръководство
1 Йоанна Бенчева, Производство и употреба на вино във Византия през IX-XI в., МП История и култура на Балканите и Източното Средиземноморие в Късната античност и Средновековието към ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ и СУ „Св. Климент Охридски“ дипломна работа:Йоана Вангелова 2023
2 Йоанна Бенчева, Византия и създаването на българската църква при управлението на княз Борис I (852-889), СУ "Св. Климент Охридски", Исторически факултет дипломна работа:Далия Йорданова Симова 2020
3 Йоанна Бенчева, СЛАВЯНСКИТЕ МАНАСТИРИ НА АТОН – ЗОГРАФ, РУСИКО И ХИЛЕНДАР. ВЪЗНИКВАНЕТО И РАЗВИТИЕТО ИМ ДО ПОЯВАТА НА ОСМАНЦИТЕ НА БАЛКАНИТЕ, СУ "Св. Климент Охридски", Исторически факултет дипломна работа:Сълзица Събчева Савова 2020
4 Йоанна Бенчева, Византийските василевси, видяни от Михаил Псел в неговата „Хронография“ , СУ "Св. Климент Охридски", Исторически факултет дипломна работа:Евгения Чучуганова, фак.номер 100303 2019
5 Йоанна Бенчева, НЯКОИ СВЕДЕНИЯ ЗА ВСЕКИДНЕВИЕТО НА БЪЛГАРИТЕ В ПИСМАТА НА ТЕОФИЛАКТ ОХРИДСКИ , СУ "Св. Климент Охридски", Исторически факултет дипломна работа:Илиан Ангов, фак. номер 100287 2019
6 Йоанна Бенчева, Войнишкото въоръжение във византийските стратегикони от IX-X век, СУ "Св. Климент Охридски", Исторически факултет дипломна работа:Елисавета Тошева 2018
7 Йоанна Бенчева, Два атонски манастира през Средновековието. Хилендар и Есфигмен - основаване, развитие и взаимоотношения, ИФ, спец. МСЮЕ дипломна работа:Марина Иванова 2015
8 Йоанна Бенчева, Документите на гръцки език издавани от сръбската владетелска канцелария, СУ "Св. Кл. Охридски", Исторически факултет, спец. МСЮЕ дипломна работа:Камелия Иванчева 2014
9 Йоанна Бенчева, Дубровник и Черната смърт, СУ "Св. Кл. Охридски", Исторически факултет,специалност МСЮЕ дипломна работа:Марина Христова 2014
10 Йоанна Бенчева, „Средновековни надгробни паметници в Босна и Херцеговина(стечи)”, дипломна работа:Диана Златкова 2012
Редактор на издание нереферирано
Йоанна Бенчева, REALIA BYZANTINO-BALCANICA. Studia in honorem LX annorum professoris Christi Matanov, Редактор на издание нереферирано 2014
Статия в научно списание
1 Йоанна Бенчева, Използването на водата в балканското средновековие, Bulgaria Mediaevalis, том:12, 2021, стр.:331-340, ISSN (print):13142941, Ref, (ceeol) 2021
2 Йоанна Бенчева, Рибата – улов, консумация и търговия в Българското средновековие (X–XV век) , Bulgaria Mediaevalis, том:11, брой:1, 2020, стр.:391-400, ISSN (print): 1314-2941, Ref 2020
3 Йоанна Бенчева, THRACICA ET PROTOBULGARICA. Кръгла маса по повод 120 години от рождението на проф. Веселин Бешевлиев, Годишник на Софийския университет "Св. Климент Охридски", Исторически факултет, том:105, 2020, ISSN (print):1312-9406, doi:119-121 2020
4 Йоанна Бенчева, Старостта във византийско-балканския свят, Българска етнология, брой:1, 2020, стр.:7-14, ISSN (print): 1310-5213, ISSN (online):2367-6892, Ref, др.(Erich plus, EBSCO) 2020
5 Йоанна Бенчева, Икономическо развитие на района на Горна Струма в периода XII –XIV в., ИЗВЕСТИЯ НА ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ КЮСТЕНДИЛ, том:XX, 2019, стр.:243-249, ISSN (print):0861–4342 2019
6 Йоанна Бенчева, Трапезата в делник и празник в Балканското средновековие, Балкани, том:8, 2019, стр.:20-25, ISSN (print):Print ISSN: 1314-4103 2019
7 Йоанна Бенчева, Да похапнем на Балканите на път към Светите земи, Българска етнология, брой:4, 2018, стр.:421-437, ISSN (print):1310-5213, ISSN (online):2367-6892, Ref 2018
8 Йоанна Бенчева, Храната на номадите в балканското средновековие (XI-XV в.), Мисъл. Слово. Текст., том:5, 2018, стр.:20-26, ISSN (print):ISSN 2534-9694 2018
9 Й. Бенчева, Морската търговия по Балканското крайбрежие през средновековието – такси и ограничения, MEDIAEVALIA. списание за средновековна история, археология и култура , 2011, стр.:58-73, ISSN (online):ISSN 1314-2755 2011
10 J. Bencheva, Κριτόβουλος Ίμβριος , Encyclopaedia of the Hellenic World, том:III.Constantinople, 2008 2008
11 Йоанна Бенчева, Рецензия на Владимир Ангелов.Българите и техните съседи на Балканите във византийската историопис от ХV век. София, Център за изследвания на българите ТАНГРА Таннакра, София, 2007, Исторически преглед, брой:5-6, 2008, стр.:262-263, ISSN (print):ISSN 0323-9748, Ref 2008
12 J. Bencheva, Naval Trade of Mt Athos Monasteries in the Middle Ages, Etudes Balkaniques, брой:1-2, 1999, стр.:49-51, ISSN (print):ISSN 0324-1654 , Ref 1999
Статия в поредица
1 Йоанна Бенчева, Сиренето – производство, консумация и търговия във византийско-балканското средновековие, Studia Balcanica , том:Югоизточна Европа през вековете: социална история, езикови и културни контакти, брой:35, редактор/и:Лора Тасева и Пенка Данова, издателство:Институт по балканистика с център по тракология, 2021, стр.:47-59, ISBN:978-619-7179-17-0 2021
2 Ангел Николов, Йоанна Бенчева, Контакти между Русия и Атон (XI–XVII в.), SESDiva, 2020 2020
3 Йоанна Бенчева, Да шпионираш Балканите през XV век, Годишник на СУ "Св. Климент Охридски, Център за славяно-византийски проучвания "проф. Иван Дуйчев"", том:Международна научна конференция Граници култури идентичност, брой:100 (19), редактор/и:В. Велинова, Ив. Попова, М.Маркова, А. Миланова, издателство:УИ "Св. Климент Охридски", 2019, стр.:91-96, ISSN (print):1311-784Х 2019
4 Й. Бенчева, Герои и героизъм през Средновековието. Поглед към Византия и Балканите, Известия на българското историческо дружество, брой:40, 2008, стр.:263-267, ISSN (print):ISSN 0081-1122 2008
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Йоанна Бенчева, ДА ПОХАПНЕМ ВЪВ ВИЗАНТИЙСКИЯ КОНСТАНТИНОПОЛ, СБОРНИК В ПАМЕТ НА ПРОФ. Д-Р ТОДОР ПОПНЕДЕЛЕВ , редактор/и:Владимир Станев, Светослав Живков, издателство:УИ "Св. Климент Охридски", 2023, стр.:11-20, ISSN (print):ISBN 978-954-07-5854-1 (твърда подвързия) , ISSN (online):ISBN 978-954-07-5891-6 (PDF) 2023
2 Йоанна Бенчева, ПРОМЕНИТЕ В ХРАНАТА НА БАЛКАНСКОТО НАСЕЛЕНИЕ ПРЕЗ СРЕДНОВЕКОВИЕТО, Революции и еволюции-политически, икономически, технологични, културни и социални измерения на прогреса. СБОРНИК С ДОКЛАДИ ОТ НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ 11 – 12 ноември 2022 Плевен, редактор/и:д-р Димитър Петров, доц. д-р Христо Беров, издателство: Издателство „Медиатех“ - Плевен, 2023, стр.:39-44, ISSN (print):2815-5106 (Print), ISSN (online):2815-5114 (pdf), ISBN:978-619-91027-1-8 (Print), др.(НАЦИД) 2023
3 Joanna Bencheva, Let’s Eat in Constantinople Foodways of the Byzantine Capital, The 24th International Congress of Byzantine Studies Venice and Padua, 22-27 August 2022 Proceedings.Abstracts of the Free Communications, Thematic Sessions, Round Tables and Posters , editor/s:Antonio Rigo, Publisher:Venezia Edizioni Ca’ Foscari - Venice University Press, 2022, pages:25-25, ISBN:ISBN 978-88-6969-634-3 [ebook], doi:http://doi.org/10.30687/978-88-6969-634-3, Ref 2022
4 Йоанна Бенчева, Да похапнем в средновековна София, МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ СБОРНИК ДОКЛАДИ БОЯНСКАТА ЦЪРКВА Между изтока и запада в културно-историческия контекст на XIII век, редактор/и:доц. д-р Илиян Боянов, издателство:Национален Исторически музей , 2022, стр.:75-86, ISBN:ISBN: 978-619-90311-4-8 2022
5 Йоанна Бенчева, Търговията с хранителни продукти на Балканите през XIV-XV век, Късносредновековните Балкани. Сборник в чест на доц. д-р Снежана Ракова, редактор/и:Елена Азманова-Рударска, Калин Йорданов, издателство:Wunderkammer , 2022, стр.:87-102, ISBN:978-619-92254-1-7, Ref 2022
6 Йоанна Бенчева, Пътуванията в балканското средовековие (X-XV век), КУЛТУРА НА ПЪТУВАНЕТО В ЕВРОПЕЙСКИЯ ЮГОИЗТОК, редактор/и:Антоанета Балчева, издателство:Институт по балканистика с център по тракология, 2020, стр.:23-32, ISBN:978-619-7179-13-2 2020
7 Joanna Bencheva, Trading with Foodstuffs in the Balkans in the 14th-15th century, 12th INTERNATIONAL CONGRESS OF SOUTH-EAST EUROPEAN STUDIES BUCHAREST, 2-6 SEPTEMBER 2019 Political, Social and Religious Dynamics in South-Eastern Europe Dynamiques politiques, sociales et religieuses dans le Sud-Est européen. ABSTRACTS, Publisher:Bucharest: DAR Publishing, 2019, pages:39-39, ISBN:ISBN 978-606-93841-1-4, Ref 2019
8 Йоанна Бенчева, Да похапнем с османците на Балканите, ЦЕНТРАЛНА ЕВРОПА И БАЛКАНИТЕ, XIX – XX ВЕК, редактор/и:Иван Първев, Мария Баръмова, Наум Кайчев, издателство:УИ "Св. Климент Охридски", 2019, стр.:85-92, ISBN:978-954-07-4720-0 2019
9 Йоанна Бенчева, Да похапнем на Балканите с евреите през средновековието., КРАТИСТОС. Сборник в чест на професор Петър Делев, редактор/и:Ю. Цветкова, Хр. Попов, издателство:УИ "Св. Климент Охридски", 2017, стр.:654-657, ISSN (print):ISBN: 9789540743097 2017
10 Йоанна Бенчева, Храната на средновековните българи според византийските извори от XI-XIV в., Изследвания в памет на проф. д-р Георги Бакалов (1943-2012), редактор/и:акад. Васил Гюзелев, издателство:ИК "Гутенберг", 2017, стр.:278-283, ISSN (print):ISBN 9786191760916 2017
11 J. Bencheva, Food in the Balkans during the Middle Ages, a view from West, 11th CONGRESS OF SOUTH-EAST EUROPEAN STUDIES, SOFIA 2015, SUMMARIES, 2015 2015
12 Йоанна Бенчева, Да похапнем на Балканите с кръстоносците, REALIA BYZANTINO-BALCANICA.Studia in honorem LX annorum professoris Christi Matanov, редактор/и:Йоанна Бенчева, Теодор Димитров, издателство:Център за изследване на българите ТанграТанНакРа, 2014, стр.:344-350, ISSN (print):ISBN 9789543781188 2014
13 Йоанна Бенчева, Избрана библиография на трудовете на проф. дин Христо Матанов, REALIA BYZANTINO-BALCANICA. Studia in honorem LX annorum professoris Christi Matanov, редактор/и:Йоанна Бенчева, Теодор Димитров, издателство:Център за изследване на българите ТанграТанакКра, 2014, стр.:20-37, ISSN (print):ISBN 9789543781188 2014
14 Йоанна Бенчева, Храната на средновековните българи според византийските извори от XI-XIV в., Трети международен конгрес по българистика, 23-26 май 2013 г. Секция "История и археология", подсекция "Българите през Средновековието", редактор/и:Тодор Попнеделев, издателство:УИ "Св. Климент Охридски", 2014, стр.:403-408, ISSN (print):ISBN 978-954-07-3839-0, Ref 2014
15 Йоанна Бенчева, Законникът на Стефан Душан - успех или провал?, Quod Deus Vult! Сборник в чест на проф. дин Красимира Гагова , редактор/и:Ивайла Попова, Ал. Николов, Н. Дюлгеров, издателство:Mediaevalia, 2013, стр.:311-313, ISSN (online):ISSN 1314-2755 2013
16 Й. Бенчева, Пътуването на Бениамин от Тудела през Балканите, в съавторство с Александър Панайотов, Средновековният българин и "другите".Сборник в чест на 60-годишнината на проф. Петър Ангелов , редактор/и:Георги Н. Николов, Ангел Николов, издателство:УИ "Св. Климент Охридски", 2013, стр.:197-206, ISSN (print):ISBN 978-954-07-3454-5 2013
17 Йоанна Бенчева, На поклонение в Света гора, Proceedings of the 22nd international congress of Byzantine studies Sofia, 22-27 August 2011, vol. III Abstracts of free communications, издателство:фондация „Българско историческо наследство“, 2011, стр.:256-0, ISSN (print):ISBN: 978-954-8536-05-9 2011
18 Йоанна Бенчева, Какво ще бъде времето? (Метеорологичните прогнози през Средновековието), Тангра. Сборник в чест на 70-годишнината на акад. Васил Гюзелев, редактор/и:Милияна Каймакамова, издателство:УИ Климент Охридски, 2006, стр.:727-732, ISBN:ISBN 954-07-2435-X 978-954-07-2435-5 2006
19 Йоанна Бенчева, Даровете на балканските владетели за атонските манастири през XIV век – политика или православие?, Иронията на историка,Сборник в памет на проф. М. Лалков, редактор/и:И. Баева, издателство:УИ Св. Климент Охридски, 2004, стр.:268-271, ISBN:ISBN 954-07-1846-5 2004
20 Йоанна Бенчева, Света гора през XV век – поглед отвън, Civitas divino-humana, Сборник в чест на проф. Г. Бакалов, редактор/и:В. Вачкова, Цв. Степанов, издателство:Тангра ТаНакРа, 2004, стр.:299-305, ISSN (print):ISBN 9549942600 2004
21 Йоанна Бенчева, Pacta Conventa – съхраняването на една държава, Държавността в историята, редактор/и:Т. Попнеделев, 2001, стр.:189-192, ISBN:ISBN 954-90589-3-Х 2001
22 Йоанна Бенчева, Стопанството на манастира „Зограф“ през ХIII-ХIV в. по данни от данъчните описи, Балкански щрихи в европейското минало, редактор/и:М. Лалков, издателство:УИ Св. Климент Охридски, 2001, стр.:36-44, ISBN:ISBN 954-07-1469-9 2001
23 Йоанна Бенчева, Един практикон от манастира Зограф (Предварителни бележки), Светогорска обител Зограф, ч. ІІІ, редактор/и:В. Гюзелев, Г. Бакалов, П. Ангелов, издателство:Гутенберг, 1999, стр.:176-178, ISBN:ISBN 954-9943-04-6 1999
Студия в научно списание
Йоанна Бенчева, Да похапнем на Балканите заедно с войниците през X–XIV век, Bulgaria Mediaevalis, том:9, 2018, стр.:335-351, ISSN (print):1314-2941, Ref, др. 2018
Студия в сборник (на конференция и др.)
Йоанна Бенчева, Трапезата на владетеля в балканското средновековие (X-XV век), Българско царство. Сборник в чест на 60-годишнината на доц. д-р Георги Н. Николов, редактор/и:доц. д-р Ангел Николов, издателство:УИ "Св. Климент Охридски", 2018, стр.:449-475, ISSN (print):ISBN 978-954-07-4490-2 2018
Съставителска дейност
Райна Гаврилова, Албена Накова, Десислава Найденова, Йоанна Бенчева, Вихра Барова, Велислава петрова, Българска етнология - тематичен брой Храна и публичност, ISSN (print):, ISSN (online):, БАН, София, Ref, Рецензирано 2018
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Йоанна Бенчева, Венеция и търговията с хранителни продукти в Далмация и Истрия през XIII - XV век по данни от градските статути 2023
2 Пленарен доклад, Йоанна Бенчева, Храната на средновековните българи 2023
3 Секционен доклад, Йоанна Бенчева, Търговията с вино в далматинските градски статути от XIII–XV век 2023
4 Пленарен доклад, Йоанна Бенчева, Да похапнем на Балканите през средните векове. Публична лекция. 2023
5 Секционен доклад, Йоанна Бенчева, Търговията с хляб и зърно в далматинските градски статути от XIII-XV век 2023
6 Секционен доклад, Йоанна Бенчева, Лесно ли е да си търговец в средновековните Балкани? 2023
7 Секционен доклад, Йоанна Бенчева, Промените в храната на балканското население през средните векове 2022
8 Секционен доклад, Йоанна Бенчева, Let’s Eat in Constantinople: Foodways of the Byzantine Capital 2022
9 Секционен доклад, Йоанна Бенчева, Отново за Св. Ромил Видински 2022
10 Пленарен доклад, Йоанна Бенчева, Да похапнем на Балканите през средните векове 2022
11 Секционен доклад, Йоанна Бенчева, Използването на водата в Късното балканското средновековие 2021
12 Секционен доклад, Йоанна Бенчева, Търговията с вино в балканското средновековие 2021
13 Секционен доклад, Йоанна Бенчева, Рибата – улов, консумация и търговия в Българското средновековие 2020
14 Секционен доклад, Йоанна Бенчева, За необходимостта от издаването на нова биобиблиография на проф. Веселин Бешевлиев 2020
15 Секционен доклад, Йоанна Бенчева, Александър Панайотов, Jews in the Mediaeval Documents of Mt Athos. 2019
16 Секционен доклад, Йоанна Бенчева, Production, consumption and trade with cheese in the Byzantine-Balkan Middle Ages 2019
17 Секционен доклад, Йоанна Бенчева, Овчарството във византийско-балканското средновековие (X-XV век) 2019
18 Секционен доклад, Йоанна Бенчева, Постните блюда във византийската кухня (X-XV век) 2019
19 Пленарен доклад, Йоанна Бенчева, Трапезата на Балканите през Средновековието 2019
20 Секционен доклад, Йоанна Бенчева, Да похапнем във византийския Константинопол 2019
21 Секционен доклад, Йоанна Бенчева, Да похапнем в средновековна София 2019
22 Секционен доклад, Joanna Bencheva, Trading with Foodstuffs in the Balkans in the 14th-15th century 2019
23 Секционен доклад, Йоанна Бенчева, Пътуванията в балканското средновековие (X-XV век) 2018
24 Секционен доклад, Йоанна Бенчева, Да шпионираш Балканите през XV в./Spying the Balkans in the Fifteenth century 2018
25 Секционен доклад, Йоанна Бенчева, Трапезата в делник и празник в балканското средновековие 2018
26 Секционен доклад, Йоанна Бенчева, Да похапнем на Балканите с латините 2017
27 Секционен доклад, Йоанна Бенчева, "Икономическо развитие на района на Горна Струма през средните векове" 2017
28 Секционен доклад, Йоанна Бенчева, Руското монашество в Света гора през средните векове в светлината на историческите извори 2016
29 Секционен доклад, Joanna Bencheva, Food in the Balkans during the Middle Ages, a view from West 2015
30 Секционен доклад, Йоанна Бенчева, Да похапнем на Балканите на път към Светите земи 2014
31 Секционен доклад, Йоанна Бенчева, Да похапнем на Балканите през Средновековието 2014
32 Секционен доклад, Йоанна Бенчева, Да похапнем на Балканите с кръстоносците 2013
33 Секционен доклад, Йоанна Бенчева, Храната на българите в периода XI-XIV в. според византийски и латински извори 2013
34 Секционен доклад, Йоанна Бенчева, Храната на средновековните българи 2013
35 Секционен доклад, Йоанна Бенчева, Сведения за етническата принадлежност на населението в района на Долна Струма през XIII-XV век според данни от атонските практики 2012
36 Секционен доклад, Йоанна Бенчева, На поклонение в Света гора 2011
37 Секционен доклад, Йоанна Бенчева, Храната във византийските страноприемници 2011
38 Секционен доклад, Йоанна Бенчева, Сведенията на Бениамин от Тудела за балканския град през XII век 2010
39 Секционен доклад, Йоанна Бенчева, Законникът на Стефан Душан – успех или провал? 2010
40 Секционен доклад, Йоанна Бенчева, Заговори и преврати в късновизантийската историопис 2008
41 Секционен доклад, Йоанна Бенчева, The donations of the mediaeval Balkan rulers to the monasteries of Mt Athos-politics or orthodoxy in XIVth century 2002
Участие в редколегия
Йоанна Бенчева, Атлас „Световна история“,т.1 – От древността до Френската революция, Летера, Пловдив, 1999, Участие в редколегия 1999
Учебно помагало
1 Йоанна Бенчева, Веселин Бешевлиев. Биобиблиография, ISBN:978-954-07-5055-2, УИ "Св. Климент Охридски", София 2020
2 Ангел Николов, Тина Георгиева, Йоанна Бенчева, Русия, Атон и Рилският манастир (XI - началото на XX в.). Сборник документи. Съставителство, превод и коментар , ISBN:978-954-8536-21-9, фондация „Българско историческо наследство“ ISBN 978-954-8536-21-9 2016
3 Анастас Герджиков, Александър Николов, Йоанна Бенчева, Помагало за учителя по правата на човека. Автор на стр. 17-53, Институт за универсално обучение, София 2001