Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на д-р Огнян Сивилов

Author ID (SCOPUS):37011712800

Researcher ID (Web of Science):HKV-9030-2023

ORCID ID:0000-0003-3497-8237
Дипломна работа
Сивилов О., Проучвания върху бръмбари от семейство Oedemeridae (Insecta: Coleoptera) от някои райони на Югозападна България, Софийски Университет „Св. Климент Охридски”, Биологически факултет, Катедра „Зоология и антропология”, Ръководител:доц. д-р Елена Ташева-Терзиева 2011
Дисертация д-р
Сивилов О., Изследвания върху бръмбари мрачници (Coleoptera, Tenebrionidae) от някои райони на Югозападна България, Софийски Университет „Св. Климент Охридски”, Биологически факултет, Катедра „Зоология и антропология”, Ръководител:проф. д-р Мария Шишиньова 2015
Научен проект
1 Огнян Сивилов, Разработване на специфични и подробни природозащитни цели за защитените зони от Натура 2000, засегнати от „Интегриран воден проект за област Бургас“, Член, ВИК – Бургас и Агенция по околна среда – Австрия, Номер на договора:D90175/12.02.2021, РОП 00571-2021-0008 2021
2 Огнян Сивилов, Оценка на състоянието на застрашени тревисти местообитания в България чрез популационно-генетично изследване на моделни групи насекоми, Член, Министерство на образованието и науката, Фонд „Научни изследвания“, Номер на договора:КП-06-Н31/13 – 11.12.2019 2020
3 Огнян Сивилов, Полов отбор при пеперудите: механизми на копулация и функционална морфология на копулационните органи (Insecta: Lepidoptera), Член, Министерство на образованието и науката, Фонд „Научни изследвания“, Номер на договора:КП-06-Н31/4 – 10.12.2019 2020
4 Огнян Сивилов, Национална научна програма „Млади учени и постдокторанти“, Член, Министерство на образованието и науката, Номер на договора:Решение на МС 577/17.08.2018 2019
5 Огнян Сивилов, Националната научна програма „Опазване на околната среда и намаляване на риска от неблагоприятни явления и природни бедствия“, Работен пакет „Биоразнообразие, екосистемни функции и качество на жизнената среда“, Член, Министерство на образованието и науката, Номер на договора:ДО1-230/06-12-2018 2019
6 Огнян Сивилов, Oценка за съвместимостта (ОС) на инвестиционно предложение (ИП) за „Разработка и усвояване на находище „Спасово” в блок „Добрич, включващо четири участъка: „Рогозина“, „Чернооково“, „Калина“, „Рогозина изток”, Член, Регионална инспекция по околната среда и водите – Варна, Номер на договора:ВА 150-ПР/2014 2014
7 Огнян Сивилов, Анализи и проучвания на видовете и природните местообитания, предмет на докладване съгласно чл. 17 от Директивата за местообитанията и чл. 12 от Директивата за птиците, Член, МОСВ, Оперативна програма „Околна среда“, Номер на договора:BG16M1OP002-3.003 2014
8 Сивилов О., Изследвания върху бръмбари мрачници (Coleoptera, Tenebrionidae) от някои райони на Югозападна България (продължение), Член, Фонд „Научни изследвания“ на СУ 2013
9 Сивилов О., Изследвания върху бръмбари мрачници (Coleoptera, Tenebrionidae) от някои райони на Югозападна България, Член, Фонд „Научни изследвания“ на СУ 2012
10 Сивилов О., Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове – фаза I. (Обособена позиция 1: Картиране и определяне природозащитното състояние на безгръбначни животни), Член, Министерство на околната среда и водите и Консорциум „Натура България“, Номер на договора:Д-30-41/21.03.2011 2011
11 Сивилов О., Хранителен спектър на бръмбари от сем. Oedemeridae от някои райони на Югозападна България на базата на поленов анализ, Член, Фонд „Научни изследвания“ на СУ 2010
12 Sivilov O., Investigation of model epigeobiont and geobiont animal groups as a potential for long-term monitoring and conservation of the biodiversity in Strandzha Mountain (Bulgaria and Turkey), Член, Bulgarian Ministry of Education and Science, Номер на договора:DVU01-116 2009
13 Sivilov O., Survey of the population of Probaticus subrugosus in the Eastern Rhodope Protected Zone, Член, 2009
Статия в научно списание
1 Denis Gradinarov, Ognyan Sivilov, Recent record of Leioderes kollari kollari L. Redtenbacher, 1849 (Cerambycidae: Cerambycinae) in Bulgaria, ZooNotes, vol:234, 2024, pages:1-4, ISSN (online):1313-9916, Ref 2024
2 Boyan Zlatkov, Ognyan Sivilov, Two new steppe leafrollers (Lepidoptera: Tortricidae) from Bulgaria with morphological notes, Historia naturalis bulgarica, vol:45, issue:12, 2023, pages:309-316, ISSN (print):0205-3640, ISSN (online):2603-3186, doi:https://doi.org/10.48027/hnb.45.122, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.246 - 2022), SCOPUS Quartile: Q3 (2023) 2023
3 Ognyan Sivilov, Hristina Hristova, First record of the invasive alien species Cynaeus angustus (LeConte, 1851) (Coleoptera, Tenebrionidae) in Bulgaria, Historia naturalis bulgarica, vol:44, issue:9, 2022, pages:97-108, ISSN (print):0205-3640, ISSN (online):2603-3186, doi:https://doi.org/10.48027/hnb.44.092, Ref, SCOPUS, SJR (0.246 - 2022), SCOPUS Quartile: Q3 (2022) 2022
4 Boyan Zlatkov, Vladislav Vergilov, Ognyan Sivilov, José Vicente Pérez Santa‑Rita, Joaquín Baixeras, New approaches for studying the functional anatomy of the phallus in Lepidoptera, Zoomorphology, vol:141, issue:3-4, 2022, pages:335-345, ISSN (print):0720-213X, ISSN (online):1432-234X, doi:https://doi.org/10.1007/s00435-022-00566-4, Ref, Web of Science, IF (1 - 2022), Web of Science Quartile: Q4 (2022), SCOPUS, SJR (0.373 - 2022), SCOPUS Quartile: Q2 (2022), International 2022
5 Denis Gradinarov, Ognyan Sivilov, Danail Doychev, First record of Pediacus dermestoides (Fabricius, 1792) (Coleoptera: Cucujidae) for Bulgaria., Historia Naturalis Bulgarica, vol:42, issue:2, 2021, pages:5-8, ISSN (print):0205-3640, ISSN (online):2603-3186, doi:https://doi.org/10.48027/hnb.42.021, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.103 - 2021), SCOPUS Quartile: Q4 (2021) 2021
6 Ognyan M. Sivilov, Fabien Soldati, Boyan P. Zlatkov, Three Tenebrionid Species (Insecta: Coleoptera: Tenebrionidae) New to the Bulgarian Fauna, with Taxonomic Comments, Acta zoologica bulgarica, vol:73, issue:1, 2021, pages:51-57, ISSN (print):0324-0770, Ref, Web of Science, IF (0.362 - 2021), Web of Science Quartile: Q4 (2021), SCOPUS, SJR (0.213 - 2021), SCOPUS Quartile: Q4 (2021), International 2021
7 Boyan Zlatkov, Ognyan Sivilov, An addition of two Tortricidae species to the Bulgarian fauna with notes on genital morphology (Lepidoptera), Historia naturalis bulgarica, vol:41, 2020, pages:103-108, ISSN (print):0205-3640, ISSN (online):2603-3186, doi:https://doi.org/10.48027/hnb.41.13001, Ref 2020
8 Denis Gradinarov, Ognyan Sivilov, First records of Xylotrechus pantherinus (Savenius, 1825) and X. stebbingi Gahan, 1906 (Cerambycidae: Cerambycinae) in Bulgaria, ZooNotes, vol:161, 2020, pages:1-4, ISSN (online):1313-9916, Ref 2020
9 Denis Gradinarov, Ognyan Sivilov, Victor Gashtarov, Enrico Migliaccio, Vladimir Sakalian, Georgi Georgiev, New records of longhorn beetles (Coleoptera: Cerambycidae) in Bulgaria, Silva Balcanica, vol:21, issue:1, 2020, pages:91-112, ISSN (print):1311-8706, ISSN (online):2815-2549, doi:https://doi.org/10.3897/silvabalcanica.21.e54609, Ref, International 2020
10 Georgi Georgiev, Denis Gradinarov, Ognyan Sivilov, Ilia Gjonov, Danail Doychev, Victor Gashtarov, Aleksandra Cvetkovska- Gjorgjievska, Vladimir Sakalian, A check list and areography of longhorn beetles (Coleoptera: Cerambycidae) in Belasitsa Mountain, Bulgaria and North Macedonia, ZooNotes, issue:Supplement 8, 2019, pages:1-27, ISSN (online):1313-9916, Ref, International 2019
11 Evtimova V., Parvanov D., Grozdanov A., Tserkova F., Zlatkov B., Vergilov V., Sivilov O., Yordanov S., Delov V., Heavy metals in bones from Harbour Porpoises Phocoena phocoena from the Western Black Sea Coast, ZooNotes, vol:136, 2019, pages:1-4, ISSN (online):1313-9916, Ref 2019
12 Yana Petrova, Denis Gradinarov, Ognyan Sivilov, New records of Trox Fabricius, 1775 species (Scarabaeoidea: Trogidae) from Bulgaria, ZooNotes, vol:151, 2019, pages:1-4, ISSN (online):1313-9916, Ref 2019
13 Bekchiev R., Guéorguiev B., Kostova R., Chehlarov E., Sivilov O., New Records of Rare and Threatened Beetles (Insecta: Coleoptera) in Bulgaria, Acta zoologica bulgarica , vol:70, issue:4, 2018, pages:501-506, ISSN (print):0324-0770, ISSN (online):2603-3798, Ref, Web of Science, IF (0.278 - 2018), Web of Science Quartile: Q4 (2018), SCOPUS, SJR (0.19 - 2018), SCOPUS Quartile: Q4 (2018) 2018
14 Bekchiev R., Sivilov O., Kostova R., Lapeva-Gjonova A., Distribution of Amorphocephala coronata (Germar, 1817) (Coleoptera: Brentidae) in Bulgaria, ZooNotes, vol:104, 2017, pages:1-3, ISSN (online):1313-9916, Ref 2017
15 Denis Gradinarov, Ognyan Sivilov, New data and notes on the distribution of Lioderina linearis (Hampe, 1870) (Cerambycidae: Callidiini) in Bulgaria, ZooNotes, vol:102, 2017, pages:1-4, ISSN (online):1313-9916, Ref 2017
16 Danilevsky, M.L., Gradinarov, D., Sivilov, O., A new subspecies of Morimus verecundus (Faldermann, 1836) from Bulgaria and a new subspecies of Morimus asper (Sulzer, 1776) from Greece (Coleoptera, Cerambycidae), Humanity space. International almanac, vol:5, issue:2, 2016, pages:187-191, ISSN (print):2226-0773, Ref, International 2016
17 Uzunov B., Mitov P., Zlatkov B., Sivilov O., New localities of Clathrus ruber (Basidiomycota) in Bulgaria, Annual of Sofia University "St. Kliment Ohridski", Faculty of Biology, Book 2 - Botany, vol:99, 2016, pages:76-79, ISSN (print):0204-9910, ISSN (online):2367-9190, Ref 2016
18 Sivilov O., Cvetkovska-Gorgievska A., Faunistical records of Tenebrionidae (Coleoptera) from Bulgaria and Republic of Macedonia, ZooNotes, vol:53, 2014, pages:1-7, ISSN (online):1313-9916, Ref 2014
19 Atanassova J., Sivilov O., Pollen analysis of the crop contents of adult Oedemeridae (Coleoptera) in Bulgaria, European Journal of Entomology, vol:111, issue:4, 2014, pages:588-593, ISSN (print):1210-5759, ISSN (online):1802-8829, doi:https://doi.org/10.14411/eje.2014.068, Ref, Web of Science, IF (0.975 - 2014), Web of Science Quartile: Q3 (2014), SCOPUS, SJR (0.467 - 2014), SCOPUS Quartile: Q2 (2014), PhD 2014
20 Sivilov O., First record of Iphthiminus italicus (Coleoptera, Tenebrionidae) in Bulgaria, ZooNotes, vol:35, 2012, pages:1-4, ISSN (online):1313-9916, Ref 2012
21 Zlatkov B., Sivilov O., New leafrollers (Lep.: Tortricidae) for Bulgaria with taxonomical comments, The Entomologist's Record and Journal of Variation, vol:124, issue:1, 2012, pages:31-40, ISSN (print):0013-8916, Ref 2012
22 Sivilov O., Records of Oedemeridae (Insecta: Coleoptera) species from Strandzha Mountain (Bulgaria and Turkey), ZooNotes, vol:32, 2012, pages:1-5, ISSN (online):1313-9916, Ref 2012
23 Sivilov O., Atanassova J., Zlatkov B., Food plant spectrum of Oedemeridae species (Insecta, Coleoptera) based on pollen analysis (a preliminary study), Comptes rendus de l'Académie bulgare des Sciences, vol:64, issue:2, 2011, pages:225-230, ISSN (print):1310-1331, ISSN (online):2367-5535, Ref, Web of Science, IF (0.21 - 2011), Web of Science Quartile: Q4 (2011), SCOPUS, SJR (0.202 - 2011), SCOPUS Quartile: Q2 (2011) 2011
Участие в конференция
1 Постер, Zlatkov B., Vergilov V., Sivilov O., Pérez Santa Rita J. V. & Baixeras J., Three-dimensional reconstruction of the genitalia of Tortrix viridana L. during copulation (Tortricidae) 2022
2 Секционен доклад, Zlatkov B., Vergilov V., Sivilov O., Pérez Santa Rita J. V., Baixeras J., New approaches for studying the functional anatomy of the phallus in Lepidoptera 2022
3 Секционен доклад, Zlatkov B., Vergilov V., Sivilov O., Pérez Santa Rita J. V., Baixeras Almela J., Mechanism of copulation of Tortrix viridana L. (Lepidoptera: Tortricidae): possible relation to sexual selection 2021
4 Постер, Sivilov O., Shishiniova M., Faunistical records on Tenebrionidae (Coleoptera) from Bulgaria (poster - BD17) 2013
5 Секционен доклад, Сивилов О., Бекчиев Р., Костова Р., Лапева-Гьонова А., Станчев Р., Предложения за развитие на Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие – индикаторни видове и методики 2010
6 Постер, Sivilov O., Atanassova J., Zlatkov B., Investigation of food plant spectrum of Oedemeridae species (Insecta, Coleoptera) based on pollen analysis (a preliminary study) (poster - P6) 2010