Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на д-р Огнян Сивилов

Author ID (SCOPUS):37011712800

ORCID ID:0000-0003-3497-8237
Дипломна работа
Сивилов О., Проучвания върху бръмбари от семейство Oedemeridae (Insecta: Coleoptera) от някои райони на Югозападна България, Софийски Университет „Св. Климент Охридски”, Биологически факултет, Катедра „Зоология и антропология”, Ръководител:доц. д-р Елена Ташева-Терзиева 2011
Дисертация д-р
Сивилов О., Изследвания върху бръмбари мрачници (Coleoptera, Tenebrionidae) от някои райони на Югозападна България, Софийски Университет „Св. Климент Охридски”, Биологически факултет, Катедра „Зоология и антропология”, Ръководител:проф. д-р Мария Шишиньова 2015
Научен проект
1 Огнян Сивилов, Оценка на състоянието на застрашени тревисти местообитания в България чрез популационно-генетично изследване на моделни групи насекоми, Член, Министерство на образованието и науката, Фонд „Научни изследвания“, Номер на договора:КП-06-ПН-31/14 2020
2 Огнян Сивилов, Полов отбор при пеперудите: механизми на копулация и функционална морфология на копулационните органи (Insecta: Lepidoptera), Член, Министерство на образованието и науката, Фонд „Научни изследвания“, Номер на договора:КП-06-ПН-31/13 2020
3 Огнян Сивилов, Национална научна програма „Oпазване на околната среда и намаляване на риска от неблагоприятни явления и природни бедствия и аварии“, Работен пакет РП.I.7. „Биоразнообразие, екосистемни функции и качество на жизнената среда“; РП.I.7.2. Промени в числеността и размера на популациите на видове от флората, фауната и микотата, чувствителни към климатичните промени; Дейност: РП.I.7.2-4. Въздействие на климатичните промени в комплекс с други фактори върху биологичното разнообразие с акцент върху ендемичните, редките видове и почвени животински съобщества, Член, Министерство на образованието и науката 2019
4 Огнян Сивилов, Национална научна програма „Млади учени и постдокторанти“, Член, Министерство на образованието и науката, Номер на договора:Решение на МС 577/17.08.2018 2019
5 Сивилов О., Изследвания върху бръмбари мрачници (Coleoptera, Tenebrionidae) от някои райони на Югозападна България (продължение), Член, Фонд „Научни изследвания“ на СУ 2013
6 Сивилов О., Изследвания върху бръмбари мрачници (Coleoptera, Tenebrionidae) от някои райони на Югозападна България, Член, Фонд „Научни изследвания“ на СУ 2012
7 Сивилов О., Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове – фаза I. (Обособена позиция 1: Картиране и определяне природозащитното състояние на безгръбначни животни), Член, Министерство на околната среда и водите и Консорциум „Натура България“, Номер на договора:Д-30-41/21.03.2011 2011
8 Сивилов О., Хранителен спектър на бръмбари от сем. Oedemeridae от някои райони на Югозападна България на базата на поленов анализ, Член, Фонд „Научни изследвания“ на СУ 2010
9 Sivilov O., Investigation of model epigeobiont and geobiont animal groups as a potential for long-term monitoring and conservation of the biodiversity in Strandzha Mountain (Bulgaria and Turkey), Член, Bulgarian Ministry of Education and Science, Номер на договора:DVU01-116 2009
10 Sivilov O., Survey of the population of Probaticus subrugosus in the Eastern Rhodope Protected Zone, Член, 2009
Статия в научно списание
1 Denis Gradinarov, Ognyan Sivilov, Danail Doychev, First record of Pediacus dermestoides (Fabricius, 1792) (Coleoptera: Cucujidae) for Bulgaria, Historia naturalis bulgarica, vol:42, 2021, pages:5-8, ISSN (print):0205-3640, ISSN (online):2603-3186, doi:https://doi.org/10.48027/hnb.42.021, Ref 2021
2 Boyan Zlatkov, Ognyan Sivilov, An addition of two Tortricidae species to the Bulgarian fauna with notes on genital morphology (Lepidoptera), Historia naturalis bulgarica, vol:41, 2020, pages:103-108, ISSN (print):0205-3640, ISSN (online):2603-3186, doi:https://doi.org/10.48027/hnb.41.13001, Ref 2020
3 Denis Gradinarov, Ognyan Sivilov, First records of Xylotrechus pantherinus (Savenius, 1825) and X. stebbingi Gahan, 1906 (Cerambycidae: Cerambycinae) in Bulgaria, ZooNotes, vol:161, 2020, pages:1-4, ISSN (online):1313-9916, Ref 2020
4 Denis Gradinarov, Ognyan Sivilov, Victor Gashtarov, Enrico Migliaccio, Vladimir Sakalian, Georgi Georgiev, New records of longhorn beetles (Coleoptera: Cerambycidae) in Bulgaria, Silva Balcanica, vol:21, issue:1, 2020, pages:91-112, ISSN (print):ISSN 1311-8706, doi:10.3897/silvabalcanica.21.e54609, Ref, International 2020
5 Georgi Georgiev, Denis Gradinarov, Ognyan Sivilov, Ilia Gjonov, Danail Doychev, Victor Gashtarov, Aleksandra Cvetkovska- Gjorgjievska, Vladimir Sakalian, A check list and areography of longhorn beetles (Coleoptera: Cerambycidae) in Belasitsa Mountain, Bulgaria and North Macedonia, ZooNotes, issue:Supplement 8, 2019, pages:1-27, ISSN (online):1313-9916, Ref, International 2019
6 Evtimova V., Parvanov D., Grozdanov A., Tserkova F., Zlatkov B., Vergilov V., Sivilov O., Yordanov S., Delov V., Heavy metals in bones from Harbour Porpoises Phocoena phocoena from the Western Black Sea Coast, ZooNotes, vol:136, 2019, pages:1-4, ISSN (online):1313-9916, Ref 2019
7 Yana Petrova, Denis Gradinarov, Ognyan Sivilov, New records of Trox Fabricius, 1775 species (Scarabaeoidea: Trogidae) from Bulgaria, ZooNotes, vol:151, 2019, pages:1-4, ISSN (online):1313-9916, Ref 2019
8 Bekchiev R., Guéorguiev B., Kostova R., Chehlarov E., Sivilov O., New Records of Rare and Threatened Beetles (Insecta: Coleoptera) in Bulgaria., Acta zoologica bulgarica , том:70, брой:4, 2018, стр.:501-506, ISSN (print):0324-0770, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.217 - 2017), SCOPUS Quartile: Q4 (SCOPUS) 2018
9 Bekchiev R., Sivilov O., Kostova R., Lapeva-Gjonova A., Distribution of Amorphocephala coronata (Germar, 1817) (Coleoptera: Brentidae) in Bulgaria., ZooNotes, том:104, 2017, стр.:1-3, ISSN (online):1313-9916, Ref 2017
10 Denis Gradinarov, Ognyan Sivilov, New data and notes on the distribution of Lioderina linearis (Hampe, 1870) (Cerambycidae: Callidiini) in Bulgaria, ZooNotes, том:102, 2017, стр.:1-4, ISSN (online):1313-9916, Ref 2017
11 Danilevsky M., Gradinarov D., Sivilov O., A new subspecies of Morimus verecundus (Faldermann, 1836) from Bulgaria and a new subspecies of Morimus asper (Sulzer, 1776) from Greece (Coleoptera, Cerambycidae), Humanity space. International almanac, том:5, брой:2, 2016, стр.:187-191, ISSN (print):2226-0773, в сътрудничество с чуждестранни учени 2016
12 Uzunov B., Mitov P., Zlatkov B., Sivilov O., New localities of Clathrus ruber (Basidiomycota) in Bulgaria, Annual of Sofia University "St. Kliment Ohridski", Faculty of Biology, Book 2 - Botany, том:99 (2015), 2016, стр.:76-79, ISSN (print):0204-9910, ISSN (online):2367-9190 2016
13 Sivilov O., Cvetkovska-Gorgievska A., Faunistical records of Tenebrionidae (Coleoptera) from Bulgaria and Republic of Macedonia, ZooNotes, том:53, 2014, стр.:1-7, ISSN (online):1313-9916 2014
14 Atanassova J., Sivilov O., Pollen analysis of the crop contents of adult Oedemeridae (Coleoptera) in Bulgaria, European Journal of Entomology, том:111, брой:4, 2014, стр.:588-593, ISSN (print):1210-5759, ISSN (online):1802-8829, doi:DOI: 10.14411/eje.2014.068, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.467 - 2014), SCOPUS Quartile: Q2 (SCOPUS), PhD 2014
15 Sivilov O., First record of Iphthiminus italicus (Coleoptera, Tenebrionidae) in Bulgaria, ZooNotes, том:35, 2012, стр.:1-4, ISSN (online):1313-9916 2012
16 Zlatkov B., Sivilov O., New leafrollers (Lep.: Tortricidae) for Bulgaria with taxonomical comments, The Entomologist's Record and Journal of Variation, том:124, брой:1, 2012, стр.:31-40, ISSN (print):0013-8916, Ref 2012
17 Sivilov O., Records of Oedemeridae (Insecta: Coleoptera) species from Strandzha Mountain (Bulgaria and Turkey), ZooNotes, том:32, 2012, стр.:1-5, ISSN (online):1313-9916 2012
18 Sivilov O., Atanassova J., Zlatkov B., Food plant spectrum of Oedemeridae species (Insecta, Coleoptera) based on pollen analysis (a preliminary study), Comptes rendus de l'Académie bulgare des Sciences, том:64, брой:2, 2011, стр.:225-230, ISSN (print):1310-1331, ISSN (online):2367-5535, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.202 - 2011), SCOPUS Quartile: Q2 (2011) 2011
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Sivilov O., Shishiniova M., Faunistical records on Tenebrionidae (Coleoptera) from Bulgaria (poster - BD17) 2013
2 Секционен доклад, Sivilov O., Atanassova J., Zlatkov B., Investigation of food plant spectrum of Oedemeridae species (Insecta, Coleoptera) based on pollen analysis (a preliminary study) (poster - P6) 2010
3 Секционен доклад, Сивилов О., Бекчиев Р., Костова Р., Лапева-Гьонова А., Станчев Р., Предложения за развитие на Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие – индикаторни видове и методики 2010