Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на ас. Ирена Младенова
Научен проект
1 Ирена Младенова, European network of Cybersecurity centres and competence Hub for innovation and Operations (ECHO), Член, Европейска комисия, Номер на договора:830943 2019
2 Ирена Младенова, Feasibility Space Study of Bulgaria (FS2B), Член, Европейска космическа агенция, Номер на договора:ESA Contract No. 400012869/19/NL/CRS under the PECS (Plan for European Cooperating States) 2019
3 Ирена Младенова, „Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти”, Проект „УСПЕХ” на МОН, Клуб по Предприемачество съвместно с 9 ФЕГ „Алфонс дьо Ламартин", Член, МОН, чрез дирекция "Достъп до образование и подкрепа на развитието", Номер на договора:BG051PO001-4.2.05-0001 2013
4 Ирена Младенова, Създаване на устойчив механизъм за непрекъсната адаптация на учебните планове и програми към реалните потребности на пазара на труда в Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски, Член, МОМН, Номер на договора:BG051PO001-3.1.07-0027 2013
5 Ирена Младенова, Усъвършенстване на системите за управление в Софийския университет „Св. Кл. Охридски” като ключ за повишаване качеството на университетските дейности и услуги (Ключ към качеството) , Член, МОМН, Номер на договора:BG051PO001-3.1.08-0010 2013
6 Ирена Младенова, Създаване на устойчив капацитет за прилагане на електронно дистанционно обучение за студентите от Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ , Член, МОМН, Номер на договора:BG051PO001-4.3.04-0023 2012
Научно ръководство
1 Ирена Младенова, Дигитална стратегия на Карслберг България АД. Инфлуенсър маркетинг практики в компанията, дипломна работа:Елена Стефанова Чиновска 2018
2 Ирена Младенова, Управление на интеграционния процес след сливания и придобивания с цел запазване мотивацията на персонала и минимизиране загубата на ключови служители, дипломна работа:Биляна Христова Андреева-Митева 2016
3 Ирена Младенова, Оценка на стойността на акция на „Индустриален холдинг България” в резултат на преструктуриране на дейността чрез продажба на дъщерни дружества и оптимизиране на разходите, дипломна работа:Даниел Красимиров Тодинов 2015
4 Ирена Младенова, Програмите за лоялност на веригите от бензиностанции в България и влиянието им върху лоялността на потребителите, дипломна работа:Димитър Даниелов Димитров 2015
5 Ирена Младенова, Взаимовръзката между воденето на бизнес преговори и добрите практики на вътрешнофирмените обучения в компания Х, дипломна работа:Татяна Танюшева Желязкова 2014
6 Ирена Младенова, Сайтове за колективно пазаруване и ролята им на дистрибуционен посредник в туризма, дипломна работа:Димитрина Живкова Серафимова 2014
7 Ирена Младенова, Изследване и оценка на личните продажби в компанията Биотроник България ЕООД, дипломна работа:Невяна Йорданова Алексиева 2013
8 Ирена Младенова, Разработване на бизнес проект за създаване на фирма за извършване на посредническа дейност по наемане на работа в Германия, дипломна работа:Гергана Тошкова Хараламбиева 2013
9 Ирена Младенова, Анализ на продуктовата стратегия на „Черноморско злато” АД преди и по време на финансовата криза, дипломна работа:Георги Янков Янков 2012
10 Ирена Младенова, Изследване на потребителската удовлетвореност от предлаганата поддръжка на уредите на международна ИТ компания (фокус върху веригата за доставки), дипломна работа:Надежда Димчева Димова 2012
11 Ирена Младенова, Маркетингова стратегия на ЗАД „Сожелайф България”, дипломна работа:Александра Недялкова Делчева 2012
12 Ирена Младенова, Предлагане на диференцирани услуги за мобилен широколентов интернет достъп от Мобилтел ЕАД, дипломна работа:Елена Христова Златкова 2012
13 Ирена Младенова, Социалното предприемачество. Българският модел на социално предприемачество, дипломна работа:Виолета Илиянова Стефанова 2012
14 Ирена Младенова, Анализ и оценка на маркетинговата стратегия на езиков център „Мастър България” , дипломна работа:Мария Михайлова Михайлова-Банска 2011
15 Ирена Младенова, Анализ и оценка на продуктовата стратегия на „Акумпласт” АД, дипломна работа:Лия Ивелинова Раданова 2011
16 Ирена Младенова, Анализ на маркетинговата продуктова стратегия на „Фирма” ООД, дипломна работа:Иван Колев Петков 2011
17 Ирена Младенова, Интегрирани маркетингови комуникации на електронни медии – изследване на опита на бТВ Медиа Груп, дипломна работа:Никола Любомиров Вангелов 2011
18 Ирена Младенова, Разработване на базов компетентностен модел за организацията „JCC-Бет Шалом”, дипломна работа:Ида Моско Аладжем 2011
19 Ирена Младенова, Сравнителен анализ на алтернативи в областта на финансиране на малки и средни предприятия, дипломна работа:Явор Евгениев Ганев 2011
20 Ирена Младенова, Стратегия за развитие на фирмата - разширяване на продуктовата гама и пазарно присъствие. Процесът на създаване на нов продукт, етапи на внедряването му, дипломна работа:Даниела Иванова Стоянова 2011
21 Ирена Младенова, Управление на взаимоотношенията с клиентите (CRM) в малки и средни предприятия в България, дипломна работа:Александър Божидаров Дръндаров 2011
22 Ирена Младенова, Управление на цялостната логистична дейност при обслужване на верига от супермаркети, дипломна работа:Детелин Василев Любенов 2011
23 Ирена Младенова, Социална отговорност на предприемача, дипломна работа:Ралица Димитрова Касърова 2010
Статия в поредица
1 Владимиров, Ж., Д. Илиева, М. Митевска, П. Лефтеров, И. Младенова, Анализ и усъвършенстване на административни процеси в Софийския университет „Св. Климент Охридски", Годишник на Стопанския факултет на СУ "Св. Климент Охридски", том:Годишник на Софийския университет "Св. Климент Охридски", Стопански факултет, брой:11, редактор/и:Г. Чобанов, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2013, стр.:65-84 2013
2 Mladenova, I., Beyond the Enlargement in 2004 - Bulgaria's Preparation for EU Membership, Europa 2002, том:Europa jovoje, брой:V. (2), редактор/и:A. Inotai, издателство:Euro Info Center: Budapest, 2004 2004
3 Shalamanov, V., I. Mladenova, Cooperation Among NATO and Partner SME's in Concept Experimentation and Advanced Technology Demonstration, NATO Science Series, том:Series V: Science and Technology Policy, брой:Vol. 43, редактор/и:F. D. Carvalho, издателство:IOS Press: NATO, 2004, стр.:88-105 2004
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Tzvetan Davidkov, Irena Mladenova, MAIN CHARACTERISTICS OF ENTREPRENEURS'WORK, 2nd Internatinal OFEL Conference on Governance, Management and Entrepreneurship "INSIDE AND OUTSIDE OF MANAGERIAL MIND" (4-5 April 2014, Dubrovnik, Croatia), редактор/и:Darko Tipuric & Marina Mesin, издателство:OFEL Internatinal Conference, 2014, стр.:991-11007 2014
2 Davidkov, Tz., I. Mladenova, Determinants of Entrepreneurial Success: the Case of Bulgaria, Management, Governance, and Entrepreneurship - New Perspectives and Challenges, редактор/и:D.Tipuric, M. Dabic, издателство:Access Press UK, Darwen, 2012, стр.:541-563 2012
3 Кръстева, Н., А. Георгиев, И. Младенова, Изследване на маркетинговите стратегии за навлизане на българския пазар на веригите за модерна търговия (нано маркетинг), Сборник от Девета международна научна конференция „Предизвикателства пред съвременната икономика”, редактор/и:Т. Георгиева, издателство:МВБУ-Ботевград , 2012, стр.:124-134 2012
4 Невяна Кръстева, Атанас Георгиев, Ирена Младенова, Изследване на маркетинговите стратегии за навлизане на българския пазар на веригите за модерна търговия (нано маркетинг), Сборник от Девета международна научна конференция „Предизвикателства пред съвременната икономика”, редактор/и:Т. Георгиева, издателство:МВБУ-Ботевград, 2012, стр.:124-134 2012
5 Давидков, Ц., Д. Йорданова, И. Младенова, Средства за производство и предприемачески успех (сравнение в зависимост от типа населено място), Сборник доклади IX научна конференция „Мениджмънт и предприемачество”, Център по предприемачество и катедра „Индустриален мениджмънт” към ТУ-София, филиал Пловдив, 2012, стр.:207-212 2012
6 Tzvetan Davidkov, Desislava Yordanova, Iya Gurbalova, Ivanka Mihailova, Irena Mladenova, Values and Innovative Behaviour: Evidence from Bulgaria, Proceedings of 4th International Conference for Entrepreneurship, Innovation and Regional Development, 2011, pages:219-224, ISBN:978–608–65144-2-6 2011
7 Tzvetan Davidkov, Desislava Yordanova, Iya Petkova-Gurbalova, Ivanka Mihailova, Irena Mladenova, Values and innovative behaviour: Evidence from Bulgaria, 4th International Conference for Entrepreneurship, Innovation and Regional Development (ICEIRD 2011) /Proceedings/, Publisher:National Centre for Development of Innovation and Entrepreneurial Learning, 2011, pages:219-224, ISBN:978–608–65144-2-6, PhD 2011
8 Mladenova, I., Foreing Banks Penetration in Albania, FYR Macedonia and Serbia, Impacts of Foreign Direct Investments on Banking Sectors in South Eastern European Countries, редактор/и:W. Altzinger, I. Petkova, издателство:Economic Policy Institute: Sofia, 2007, стр.:114-125 2007
9 Mladenova, I., Economic and Financial Impacts of the First Wave of Enlargement: the Case of Bulgaria, Europe Beyond the First Wave of Eastern Enlargement, редактор/и:A. Inotai, H. F. von Solemacher, издателство:VKI: Budapest, 2004, стр.:127-130 2004
Участие в конференция
Секционен доклад, Davidkov Tz., I. Mladenova, Main Characteristics of Entrepreneurs’ Work 2014