Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на гл. ас. д-р Ирена Младенова

Author ID (SCOPUS):57732422200

Researcher ID (Web of Science):CAG-0388-2022

ORCID ID:https://orcid.org/0000-0002-4766-8468
Научен проект
1 Ирена Младенова, Научна група "Дигитализация на малките и средни предприятия" по проект "Sofia University Marking Momentum for Innovation and Technological Transfer" (SUMMIT), Член, Министерство на образованието и науката, Номер на договора:BG-RRP-2.004-0008 2023
2 Ирена Младенова, Среда (екосистема) за противодействие на дезинформацията в България, Ръководител, Фондация „Америка за България“, Номер на договора:BEE.1086.20230726 2023
3 Ирена Младенова, European network of Cybersecurity centres and competence Hub for innovation and Operations (ECHO), Член, Европейска комисия, Номер на договора:830943 2019
4 Ирена Младенова, Feasibility Space Study of Bulgaria (FS2B), Член, Европейска космическа агенция, Номер на договора:ESA Contract No. 400012869/19/NL/CRS under the PECS (Plan for European Cooperating States) 2019
5 Ирена Младенова, „Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти”, Проект „УСПЕХ” на МОН, Клуб по Предприемачество съвместно с 9 ФЕГ „Алфонс дьо Ламартин", Член, МОН, чрез дирекция "Достъп до образование и подкрепа на развитието", Номер на договора:BG051PO001-4.2.05-0001 2013
6 Ирена Младенова, Създаване на устойчив механизъм за непрекъсната адаптация на учебните планове и програми към реалните потребности на пазара на труда в Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски, Член, МОМН, Номер на договора:BG051PO001-3.1.07-0027 2013
7 Ирена Младенова, Усъвършенстване на системите за управление в Софийския университет „Св. Кл. Охридски” като ключ за повишаване качеството на университетските дейности и услуги (Ключ към качеството) , Член, МОМН, Номер на договора:BG051PO001-3.1.08-0010 2013
8 Ирена Младенова, Създаване на устойчив капацитет за прилагане на електронно дистанционно обучение за студентите от Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ , Член, МОМН, Номер на договора:BG051PO001-4.3.04-0023 2012
Научно ръководство
1 Ирена Младенова, Метавселената като бизнес среда: Конкурентни бизнес модели в бъдещето на интернет. Готови ли са компаниите за Web 3.0?, дипломна работа:Вяра Росенова Стефчева 2022
2 Ирена Младенова, CHANGE MANAGEMENT AND SUCCESS FACTORS IN STRATEGIC BUSINESS RESTRUCTURING: THE CASE STUDY OF A BULGARIAN MANUFACTURING COMPANY, дипломна работа:Kalin Yonov 2021
3 Ирена Младенова, Оцеляването на частните марки по време на кризата от COVID-19, Стопански факултет дипломна работа:Бетина Юлиянова Джепкова 2021
4 Ирена Младенова, Strategic Marketing in Saudi Real Estate Стратегически маркетинг в сектора на недвижимите имоти в Саудитска Арабия , дипломна работа:MAMDOUH AWADH ALOTAIBI 2020
5 Ирена Младенова, Фейсбук маркетинг , дипломна работа:ТЕОДОР МЛАДЕНОВ 2020
6 Ирена Младенова, Communication Competence Considered Through the Prism of Intercultural Communication in the Business and Its Influence over the International Sales Performance (Research Performed in Bulgarian Company Working on International Markets), дипломна работа:MARIELA SPASOVA 2019
7 Ирена Младенова, Problems of Publishing of Electronic Books on the Bulgarian Market, дипломна работа:MIRELA KOZHUHAROVA 2019
8 Ирена Младенова, Анализ на стратегията за извършване на онлайн продажби в конкретен хранителен магазин в Обединеното кралство – „Sainsburys”, дипломна работа:ЮЛИЯН СТОИЛОВ 2019
9 Ирена Младенова, Влиянието на културата на хората от Източна Европа върху потребителските навици и намерения за закупване на луксозни продукти, дипломна работа:АНДРЕЙ СТОЯНОВ 2019
10 Ирена Младенова, Създаване и управление на малък бизнес, дипломна работа:СТИЛЯН МИТРЕВ 2019
11 Ирена Младенова, Дигитална стратегия на Карслберг България АД. Инфлуенсър маркетинг практики в компанията, дипломна работа:Елена Стефанова Чиновска 2018
12 Ирена Младенова, Управление на интеграционния процес след сливания и придобивания с цел запазване мотивацията на персонала и минимизиране загубата на ключови служители, дипломна работа:Биляна Христова Андреева-Митева 2016
13 Ирена Младенова, Оценка на стойността на акция на „Индустриален холдинг България” в резултат на преструктуриране на дейността чрез продажба на дъщерни дружества и оптимизиране на разходите, дипломна работа:Даниел Красимиров Тодинов 2015
14 Ирена Младенова, Програмите за лоялност на веригите от бензиностанции в България и влиянието им върху лоялността на потребителите, дипломна работа:Димитър Даниелов Димитров 2015
15 Ирена Младенова, Взаимовръзката между воденето на бизнес преговори и добрите практики на вътрешнофирмените обучения в компания Х, дипломна работа:Татяна Танюшева Желязкова 2014
16 Ирена Младенова, Сайтове за колективно пазаруване и ролята им на дистрибуционен посредник в туризма, дипломна работа:Димитрина Живкова Серафимова 2014
17 Ирена Младенова, Изследване и оценка на личните продажби в компанията Биотроник България ЕООД, дипломна работа:Невяна Йорданова Алексиева 2013
18 Ирена Младенова, Разработване на бизнес проект за създаване на фирма за извършване на посредническа дейност по наемане на работа в Германия, дипломна работа:Гергана Тошкова Хараламбиева 2013
19 Ирена Младенова, Анализ на продуктовата стратегия на „Черноморско злато” АД преди и по време на финансовата криза, дипломна работа:Георги Янков Янков 2012
20 Ирена Младенова, Изследване на потребителската удовлетвореност от предлаганата поддръжка на уредите на международна ИТ компания (фокус върху веригата за доставки), дипломна работа:Надежда Димчева Димова 2012
21 Ирена Младенова, Маркетингова стратегия на ЗАД „Сожелайф България”, дипломна работа:Александра Недялкова Делчева 2012
22 Ирена Младенова, Предлагане на диференцирани услуги за мобилен широколентов интернет достъп от Мобилтел ЕАД, дипломна работа:Елена Христова Златкова 2012
23 Ирена Младенова, Социалното предприемачество. Българският модел на социално предприемачество, дипломна работа:Виолета Илиянова Стефанова 2012
24 Ирена Младенова, Анализ и оценка на маркетинговата стратегия на езиков център „Мастър България” , дипломна работа:Мария Михайлова Михайлова-Банска 2011
25 Ирена Младенова, Анализ и оценка на продуктовата стратегия на „Акумпласт” АД, дипломна работа:Лия Ивелинова Раданова 2011
26 Ирена Младенова, Анализ на маркетинговата продуктова стратегия на „Фирма” ООД, дипломна работа:Иван Колев Петков 2011
27 Ирена Младенова, Интегрирани маркетингови комуникации на електронни медии – изследване на опита на бТВ Медиа Груп, дипломна работа:Никола Любомиров Вангелов 2011
28 Ирена Младенова, Разработване на базов компетентностен модел за организацията „JCC-Бет Шалом”, дипломна работа:Ида Моско Аладжем 2011
29 Ирена Младенова, Сравнителен анализ на алтернативи в областта на финансиране на малки и средни предприятия, дипломна работа:Явор Евгениев Ганев 2011
30 Ирена Младенова, Стратегия за развитие на фирмата - разширяване на продуктовата гама и пазарно присъствие. Процесът на създаване на нов продукт, етапи на внедряването му, дипломна работа:Даниела Иванова Стоянова 2011
31 Ирена Младенова, Управление на взаимоотношенията с клиентите (CRM) в малки и средни предприятия в България, дипломна работа:Александър Божидаров Дръндаров 2011
32 Ирена Младенова, Управление на цялостната логистична дейност при обслужване на верига от супермаркети, дипломна работа:Детелин Василев Любенов 2011
33 Ирена Младенова, Социална отговорност на предприемача, дипломна работа:Ралица Димитрова Касърова 2010
Статия в научно списание
1 Irena Mladenova, Tsvetan Davidkov, Leadership, Adaptability and Performance of Bulgarian Organizations – Cultural Reflections on Empirical Data, Economic Studies (Ikonomicheski Izsledvania), vol:32, issue:7, 2023, pages:93-113, ISSN (online):0205-3292, Ref, SCOPUS, SJR (0.139 - 2022) 2023
2 Adelina Aleksieva-Petrova, Irena Mladenova, Katya Dimitrova, Kamen Iliev, Atanas Georgiev, Anna Dyankova, Earth-Observation-Based Services for National Reporting of the Sustainable Development Goal Indicators—Three Showcases in Bulgaria, Remote Sensing, vol:14, 2022, pages:2597-0, doi:https://doi.org/ 10.3390/rs14112597, Ref, Web of Science, IF (5.349 - 2021), Web of Science Quartile: Q2 (2022), SCOPUS, SJR (1.283 - 2021), SCOPUS Quartile: Q4 (2022) 2022
3 Irena Mladenova, Relation between Organizational Capacity for Change and Readiness for Change, Administrative Sciences, 12:135, 2022, doi:https://doi.org/10.3390/ admsci12040135, Ref, IF (3 - 2022), Web of Science Quartile: Q2 (2022), SCOPUS, SJR (0.53 - 2022), SCOPUS Quartile: Q3 (2022) 2022
4 Ирена Младенова, Влияние на предишния опит с промени върху адаптивността и организационните резултати, Списание „Човешки ресурси & Технологии = HR & Technologies“, issue:2, 2022, pages:70-87, ISSN (online):2738-8719, Ref, (RePEc) 2022
5 Irena Mladenova, Роля и приложимост на конструктите „готовност за промяна“ и „капацитет за промяна“, Икономически и социални алтернативи, том:27, брой:4, 2021, стр.:30-38, ISSN (print):1314-6556, ISSN (online):2534-8965, doi:https://doi.org/10.37075/ISA.2021.4.03, Ref, (RePEc, EBSCO) 2021
Статия в поредица
1 Irena Mladenova, Velizar Shalamanov, Institution Building and Change Management Framework for ICT/Cyber Collaborative Network Organizations, Годишник на Софийския университет, Стопански факултет, issue:21, Publisher:Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2022, ISSN (print):1311-8420 2022
2 Владимиров, Ж., Д. Илиева, М. Митевска, П. Лефтеров, И. Младенова, Анализ и усъвършенстване на административни процеси в Софийския университет „Св. Климент Охридски", Годишник на Стопанския факултет на СУ "Св. Климент Охридски", том:Годишник на Софийския университет "Св. Климент Охридски", Стопански факултет, брой:11, редактор/и:Г. Чобанов, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2013, стр.:65-84 2013
3 Mladenova, I., Beyond the Enlargement in 2004 - Bulgaria's Preparation for EU Membership, Europa 2002, том:Europa jovoje, брой:V. (2), редактор/и:A. Inotai, издателство:Euro Info Center: Budapest, 2004 2004
4 Shalamanov, V., I. Mladenova, Cooperation Among NATO and Partner SME's in Concept Experimentation and Advanced Technology Demonstration, NATO Science Series, vol:Series V: Science and Technology Policy, issue:Vol. 43, editor/s:F. D. Carvalho, Publisher:IOS Press: NATO, 2004, pages:88-105, Ref 2004
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Irena Mladenova, Adaptability of Organizations during Turbulent Times – Evidence from Bulgaria, CONFERENCE PROCEEDINGS XX INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE „MANAGEMENT AND ENGINEERINGʽ22“, 2022, pages:356-361, ISSN (print):1314-6327 2022
2 Irena Mladenova, Georgi Penchev, Velizar Shalamanov, ECHO Asset on Governance and Management Consulting for Collaborative Network Organizations, 2022 12th International Conference on Dependable Systems, Services and Technologies (DESSERT), Athens, Greece, 2022, 2022, ISBN:ISBN 979-8-3503-3304-6/22, doi:http://dx.doi.org/10.1109/DESSERT58054.2022.10018575, Ref, IEEE Xplore 2022
3 Irena Mladenova, Velizar Shalamanov, Antoniya Shalamanova-Filipova, Governance Consulting Services and Tools: Transition Planning and Implementation for Collaborative Networked Organisations in the Cyber Domain, Information & Security An International Journal, 53 (1), 2022, pages:131-146, ISSN (online):1314-2119, doi:https://doi.org/10.11610/isij.5309, Ref 2022
4 Ventsislav Polimenov, Katya Dimitrova, Irena Mladenova, Kamen Iliev, The Hackathons as a First Step to Build Digital Competences, Information & Security An International Journal, 53 (2), 2022, pages:191-204, ISSN (online):1314-2119, doi:https://doi.org/10.11610/isij.5313, Ref 2022
5 Ирена Младенова, Влияние на участието в предишни организационни промени върху адаптивността, INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE" HUMAN RESOURCE MANAGEMENT". University of Economics-Varna, 2022, pages:299-307, Ref, (RePEc, CEEOL) 2022
6 Desislava Yordanova, Raya Kanazireva, Iya Petkova, Ivanka Mihaylova, Irena Mladenova, Feasibility of Technology Entrepreneurship among Bulgarian STEM Students: Тhe Role of University, Proceedings of CBU in Economics and Business, 2, 2021, pages:149-154, doi:10.12955/peb.v2.268, Ref 2021
7 Irena Mladenova, Organizational capacity for change: Developing and testing an instrument for assessment, CONFERENCE PROCEEDINGS XIX INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE „MANAGEMENT AND ENGINEERINGʽ21“, 2021, pages:175-180, ISSN (print):1314-6327 2021
8 Tzvetan Davidkov, Irena Mladenova, MAIN CHARACTERISTICS OF ENTREPRENEURS'WORK, 2nd Internatinal OFEL Conference on Governance, Management and Entrepreneurship "INSIDE AND OUTSIDE OF MANAGERIAL MIND" (4-5 April 2014, Dubrovnik, Croatia), редактор/и:Darko Tipuric & Marina Mesin, издателство:OFEL Internatinal Conference, 2014, стр.:991-11007 2014
9 Davidkov, Tz., I. Mladenova, Determinants of Entrepreneurial Success: the Case of Bulgaria, Management, Governance, and Entrepreneurship - New Perspectives and Challenges, редактор/и:D.Tipuric, M. Dabic, издателство:Access Press UK, Darwen, 2012, стр.:541-563 2012
10 Кръстева, Н., А. Георгиев, И. Младенова, Изследване на маркетинговите стратегии за навлизане на българския пазар на веригите за модерна търговия (нано маркетинг), Сборник от Девета международна научна конференция „Предизвикателства пред съвременната икономика”, редактор/и:Т. Георгиева, издателство:МВБУ-Ботевград , 2012, стр.:124-134 2012
11 Невяна Кръстева, Атанас Георгиев, Ирена Младенова, Изследване на маркетинговите стратегии за навлизане на българския пазар на веригите за модерна търговия (нано маркетинг), Сборник от Девета международна научна конференция „Предизвикателства пред съвременната икономика”, редактор/и:Т. Георгиева, издателство:МВБУ-Ботевград, 2012, стр.:124-134 2012
12 Давидков, Ц., Д. Йорданова, И. Младенова, Средства за производство и предприемачески успех (сравнение в зависимост от типа населено място), Сборник доклади IX научна конференция „Мениджмънт и предприемачество”, Център по предприемачество и катедра „Индустриален мениджмънт” към ТУ-София, филиал Пловдив, 2012, стр.:207-212 2012
13 Tzvetan Davidkov, Desislava Yordanova, Iya Gurbalova, Ivanka Mihailova, Irena Mladenova, Values and Innovative Behaviour: Evidence from Bulgaria, Proceedings of 4th International Conference for Entrepreneurship, Innovation and Regional Development, 2011, pages:219-224, ISBN:978–608–65144-2-6 2011
14 Tzvetan Davidkov, Desislava Yordanova, Iya Petkova-Gurbalova, Ivanka Mihailova, Irena Mladenova, Values and innovative behaviour: Evidence from Bulgaria, 4th International Conference for Entrepreneurship, Innovation and Regional Development (ICEIRD 2011) /Proceedings/, Publisher:National Centre for Development of Innovation and Entrepreneurial Learning, 2011, pages:219-224, ISBN:978–608–65144-2-6, PhD 2011
15 Mladenova, I., Foreing Banks Penetration in Albania, FYR Macedonia and Serbia, Impacts of Foreign Direct Investments on Banking Sectors in South Eastern European Countries, редактор/и:W. Altzinger, I. Petkova, издателство:Economic Policy Institute: Sofia, 2007, стр.:114-125 2007
16 Mladenova, I., Economic and Financial Impacts of the First Wave of Enlargement: the Case of Bulgaria, Europe Beyond the First Wave of Eastern Enlargement, редактор/и:A. Inotai, H. F. von Solemacher, издателство:VKI: Budapest, 2004, стр.:127-130 2004
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Ирена Младенова, Управление на организационната промяна като проект или управление на проекти като организационна промяна 2023
2 Секционен доклад, Ирена Младенова, Digital Transformation and Organizational Change (Preliminary Research Results '2023) 2023
3 Секционен доклад, Ирена Младенова, Governance Consulting Services and Tools: Transition Planning and Implementation for Collaborative Networked Organisations in the Cyber Domain 2022
4 Секционен доклад, Ирена Младенова, Adaptability of Organizations during Turbulent Times – Evidence from Bulgaria 2022
5 Секционен доклад, Ирена Младенова, Влияние на участието в предишни организационни промени върху адаптивността 2022
6 Секционен доклад, Ирена Младенова, Organizational capacity for change: Developing and testing an instrument for assessment 2021
7 Секционен доклад, Ирена Младенова, MAIN CHARACTERISTICS OF ENTREPRENEURS' WORK 2014