Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на гл. ас. д-р Илияна Симеонова
Глава от книга
1 Mačianskienė, N., Daukšienė, E. , Ruzaitė, J, Trepulė, E. , Kompała-Bąba, A., Francikowski, J. , Karwacka, M. , Vladimirova, D. , Dyulgerov, N. , Iliyana Simeonova, T4E Tracs Scenarios, University of Silesia, Katowice, Рецензирано, International 2023
2 Цанев, Н., Лалчев, З., Мирчева, И. , Витанов, Л., Витанов, В. , Кирова, Г., Симеонова, И. , Душков, И. , Алексиева, Л. , Национално изследване на ефективността на софтуерната система „Енвижън“ – състояние и опит. – В: Изследване и представяне на добри практики при интегриране на информационни и комуникационни технологии в образованието. София: Авангард-Прима., ISBN:978-954-160-239-1, Авангард Прима, София, Рецензирано 2013
Дисертация д-р
Симеонова, Илияна , Педагогически дизайн на електронно обучение по чужд език за студенти-педагози., , Ръководител:доц. д-р Николай Цанев 2014
Научен проект
1 Симеонова, И. , Софийски университет - маркер за иновации и технологичен трансфер (SUMMIT), Член, , Номер на договора:BG-RRP-2.004-0008-C01 2023
2 Симеонова, И. , Active Class: Activating Students in Online Classes, Член, , Номер на договора:2020-1-PL01-KA226-HE-096358 2022
3 Симеонова, И. , Иновации в началното училищно образование. Иновативни практики в организацията и съдържанието на обучението в начален етап (по НП "Млади учени и постдокторанти")., Ръководител, , Номер на договора:РМС 577/17.08.2018 г 2019
4 Симеонова, И. , Обучението по български език и литература в контекста на новите учебни програми и алтернативни учебници в началните класове. , Член, , Номер на договора:97/ 15.04.2019 г. 2019
5 Симеонова, И. , Студентски практики - фаза 1. , Член, , Номер на договора:BG05M2OP001-2.002-0001 2016
6 Симеонова, И. , Разработване на мултимедийни образователни ресурси за електронни форми на дистанционно обучение., Член, , Номер на договора:№ 15/2015 2015
7 Симеонова, И. , Изследване и представяне на добри практики при интегриране на информационните и комуникационни технологии в образованието. , Член, , Номер на договора:№ 64/2013 2013
8 Симеонова, И. , Квалификация на педагогическите специалисти. , Член, , Номер на договора:BG051PO001 – 3.1.03-0001 2013
9 Симеонова, И. , Студентски практики , Член, , Номер на договора:№ BG051PO001 – 3.3.02-0002 2013
10 Симеонова, И. , Подобряване на качеството на общото образование. За по-качествено образование. , Член, , Номер на договора:№ BG051РО001-3.1.04 2012
11 Симеонова, И. , Развитие и усъвършенстване на междуфакултетска докторантска програма в областта на педагогическите изследвания и електронното обучение в СУ., Член, , Номер на договора:№ BG051PO001-3.3.06/0026 2012
12 Симеонова, И. , Проучване на възможностите на електронното обучение (смесена форма) за оптимизиране на обучението в ОКС "Бакалавър". , Член, , Номер на договора:№ 91/ 2009 г. 2009
13 Симеонова, И. , Обучение на учители по чужд език., Член, , Номер на договора:Дб1 – 1265/ 20.12.2007 г. 2008
Научно ръководство
1 Симеонова, И. , Дидактическата игра в ранното чуждоезиково обучение във втори клас, СУ "Св. Кл. Охридски" дипломна работа:Доротея Винклер 2022
2 Симеонова, И. , Дидактически възможности на дигиталните технологии в ранното чуждоезиково обучение в началните класове., СУ "Св. Кл. Охридски", ФНОИ дипломна работа:Светлана Димитрова 2020
3 Симеонова, И. , Оптимизиране на дидактическата осигуреност на обучението по испански език на деца-билингви в трети клас. , СУ, ФНПП дипломна работа:Анелия Славова 2019
4 Симеонова, И. , Проектно-базирано обучение по английски език в трети клас. , СУ, ФНПП дипломна работа:Любима Попова 2019
5 Симеонова, И. , Оптимизиране на обучението по италиански език в трети клас чрез софтуерната система „Енвижън“., СУ, ФНПП дипломна работа:Бисерка Суева 2018
6 Симеонова, И. , Приложение на звуковия аналитико-синтетичен метод в обучението по начална грамотност на английски език., СУ, ФНПП дипломна работа:Катерина Бъчварова 2018
7 Симеонова, И. , Приложение на игровия метод в обучението по италиански език във втори клас., СУ, ФНПП дипломна работа:Лалка Паргова 2018
8 Симеонова, И. , Развитие на умението за говорене в обучението по френски език в първи клас., СУ, ФНПП дипломна работа:Теодора Делиева 2018
Статия в научно списание
1 Симеонова, И., Иновативното училище в системата на предучилищното и училищното образование. , Списание за наука, култура и образование. СУ-ФНОИ, брой:1, 2019, стр.:16-25, ISSN (online):2367-6396 2019
2 Симеонова, И., Задачите в учебниците по английски език за четвърти клас. , Електронно списание за наука, култура и образование. СУ-ФНОИ, брой:5, 2016, ISSN (online):2367-6396 2016
3 Симеонова, И., Автономност и саморегулация на обучението по чужд език., Образование и технологии, брой:6, 2015, стр.:292-297, ISSN (print):ISSN 1314–1791, ISSN (online):ISSN 1314–1791 2015
4 Георгиева, А., Симеонова, И., Динамика в езиковата политика и мултиезикова комуникативна компетентност., Knowledge International Journal. Scientific Paper. Vol. 11/1., vol:11.1, issue:11.1, 2015, pages:424-428, ISSN (print):1857-92, Ref, Web of Science 2015
5 Симеонова, И., За понятието „автономност“ в обучението., Годишник на Шуменския университет "Еп. К. Преславски" - Педагогически факултет, том:XVII D, 2013 2013
6 Зафирова, Л., Лазарова, С., Симеонова, И., Работа по проекти в обучението по природни и обществени науки и чужд език в началното училище, Образование и технологии, брой:4, 2013, ISSN (print):ISSN 1314–1791, ISSN (online):ISSN 1314–1791 2013
7 Симеонова, И., Проблеми на текущата педагогическа практика по чужд език., Образование и технологии, брой:3, 2012, ISSN (print): 1314–1791, ISSN (online): 1314–1791 2012
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Simeonova, I., Good Practice in Applying Flipped Classroom Methodology in University Settings, Образование и изкуства: традиции и перспективи, редактор/и:Замфиров, М., Георгиев, А., Денисов, А. , издателство:Унив. издателство "Св. Кл. Охридски", 2023, стр.:269-279, ISBN:978-954-07-5061-3, Ref 2023
2 Симеонова, И., Професионално-педагогическата подготовка на студенти - бъдещи начални учители. , Образование и изкуства: традиции и перспективи, редактор/и:Замфиров, М., Корнев, А., Димитрова, Л. , издателство:Унив. издателство "Св. Кл. Охридски", 2022, стр.:348-362, ISSN (online):2738-8999, Ref 2022
3 Симеонова, И., Уменията за общуване на чужд език в начална училищна възраст като ключова компетентност. , Измерения на компетентността. Сборник с доклади от международна научна конференция, проведена в рамките на Климентовите дни на Алма Матер, издателство:Университетско издателство "Св. Кл. Охридски", 2021, ISBN:978-954-07-5328-7, Ref 2021
4 Симеонова, И., Интеркултурното образование в съдържанието на обучението в начален етап. , Детето и педагогиката. Юбилеен сборник в чест на 70-годишнината на проф. д-р Емилия Василева, издателство:Просвета-София, 2018, стр.:212-221, ISBN:978-954-01-3806-0 2018
5 Simeonova, I., Hristova, D., Technology in the Classroom: Using Tablets in the Teaching and Learning of English as a Foreign Language. , Сборник доклади от пети студентски научен форум на ФНПП., Publisher:Авангард Прима, София, 2017, pages:5-12, ISBN:978-619-160-795-2 2017
6 Симеонова, И., Димова, Г., Преподаване и учене на чужд език и култура в началните класове., Сборник доклади от V студентски научен форум на ФНПП., Publisher:Авангард Прима, София, 2017, pages:91-98, ISBN:978-619-160-795-2 2017
7 Симеонова, И., Технологиите в електронното обучение по чужд език в университетски контекст., Сборник доклади от международна научна конференция „30 години Педагогически факултет” , издателство:Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий" - В. Търново, 2014, ISBN:978-619-00-0352-6 2014
8 Симеонова, И., Автономно чуждоезиково обучение. , Традиции и иновации в началното образование. Юбилеен сборник в чест на 70-годишнината на проф. д-р Стойка Здравкова, издателство:Университетско издателство "Св. Кл. Охридски", 2013, ISBN:978-954-07-3634-1 2013
9 Симеонова, И., Кнежевич, С., Маргарет Тачър – желязната лейди. Образователна политика., Сборник доклади от студентски научен форум на ФНПП. , редактор/и:Лалчев, З., Бояджиева, Н., Ценова, Ц., Кирова, Г., Зафирова, Л., Симеонова, И. , издателство:София: Авангард Прима, 2013, стр.:152-157, ISBN:978-619-160-216-2 2013
10 Симеонова, И., Moodle в обучението по чужд език на студенти-педагози., Сборник научни трудове от Националната конференция с международно участие „40 години Шуменски университет 1971-2011”: Факултет по хуманитарни науки, редактор/и:Ивелина Савова, Велка Попова, издателство:Унив. изд. "Еп. К. Преславски" - Шумен, 2012, стр.:810-815 2012
11 Симеонова, И., Панкова, Е., Игровата дейност в ранното чуждоезиково обучение. , Сборник доклади от студентски научен форум на ФНПП при СУ., редактор/и: , издателство:София: Авангард Прима, 2012, стр.:107-112, ISBN:978-619-160-068-7 2012
12 Симеонова, И., Проучване на студентското мнение за въвеждане на смесено обучение по английски език., Сборник с доклади от юбилейната международна университетска конференция „130 години предучилищно образование в България”, редактор/и:Легкосуп. П, Гюров, Д., Ангелов, Б. , издателство:В. Търново: Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2012, стр.:206-211, ISBN:978–954–524–842–9 2012
13 Симеонова, И., Възможности за създаване на хибридни курсове по практически чужд език чрез виртуалната среда за обучение „Moodle”., Scientific Research of the Union of Scientists in Bulgaria – Plovdiv, Series B. Natural Sciences and Humanities, Vol. XII, редактор/и:Assoc. Prof. Simeon Vasilev, издателство:Avto Print Ltd., 2009, стр.:248-251, ISSN (print):1311-9192 2009
14 Симеонова, И., Теорията за множеството интелигентности и приложението й в чуждоезиковото обучение. , Приемственост и перспективи в развитието на педагогическата теория и практика. 125 години предучилищно образование в България. , редактор/и:доц. дфн Томислав Дяков, издателство:Веда Словена - ЖГ, 2007, стр.:236-242, ISBN:978-954-8846-02-8 2007
Студия в поредица
1 Симеонова, И., Социални и културни аспекти на езиковото обучение в началните класове., Годишник на Софийския университет "Св. Кл. Охридски" - ФНПП, том:110, редактор/и:Катерина Караджова, Николай Попов, Здравко Лалчев, издателство:Унив. изд. "Св. Кл. Охридски", 2018, стр.:101-117, ISBN:0861-8216 2018
2 Симеонова, И., Електронно обучение по чужд език във висшето образование – отношение и нагласи на българските студенти. , Годишник на Софийския университет "Св. Кл. Охридски" - ФНПП, том:108, редактор/и:Катерина Караджова, Николай Попов, Здравко Лалчев, издателство:Университетско издателство "Св. Кл. Охридски", 2017, стр.:66-86, ISBN:0861-8216 2017
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Симеонова, Илияна, Good practice in applying flipped classroom methodology in university settings 2023
2 Секционен доклад, Симеонова, Илияна, Професионално-педагогическата подготовка на студенти-бъдещи начални учители 2022
3 Секционен доклад, Симеонова, Илияна , Уменията за общуване на чужд език като ключова компетентност. 2020
4 Секционен доклад, Симеонова, Илияна , Технологиите в класната стая: използване на таблети в учебно-преподавателската дейност по английски език. 2017
5 Секционен доклад, Симеонова, Илияна , Преподаване и учене на чужд език и култура в началните класове. 2017
6 Секционен доклад, Симеонова, Илияна , Language policy dynamics and multilingual communicative competence. 2015
7 Секционен доклад, Симеонова, Илияна , Автономност и саморегулация на обучението по чужд език. 2015
8 Секционен доклад, Симеонова, Илияна , Автономно чуждоезиково обучение. 2014
9 Секционен доклад, Симеонова, Илияна , Технологиите в електронното обучение по чужд език в университетски контекст. 2014
10 Секционен доклад, Симеонова, Илияна , Работа по проекти в обучението по природни и обществени науки и чужд език в началното училище. 2013
11 Секционен доклад, Симеонова, Илияна , За понятието „автономност“ в обучението. 2013
12 Секционен доклад, Симеонова, Илияна , Маргарет Тачър – желязната лейди. Образователна политика. 2013
13 Секционен доклад, Симеонова, Илияна , Игровата дейност в ранното чуждоезиково обучение. 2012
14 Секционен доклад, Симеонова, Илияна , Проблеми на текущата педагогическа практика по чужд език. 2012
15 Секционен доклад, Симеонова, Илияна , Проучване на студентското мнение за въвеждане на смесено обучение по английски език. 2012
16 Секционен доклад, Симеонова, Илияна , Moodle в обучението на студенти-педагози. 2011
17 Секционен доклад, Симеонова, Илияна , Възможности за създаване на хибридни курсове по практически чужд език чрез виртуалната среда за обучение "Мoodle". 2009
18 Секционен доклад, Симеонова, Илияна , Теорията за множеството интелигентности и приложението й в чуждоезиковото обучение. 2007
Учебник
1 Christina Beleva, Iliyana Simeonova, Ekaterina Sofronieva, Test to Learn and Learn to Take Tests. A Textbook of English Tests for Successful Second Language Learning. Vol. 3. , ISBN:978-954-07-4915-0, St. Kliment Ohridski University Press, Sofia, Рецензирано, International 2020
2 Ekaterina Sofronieva, Christina Beleva, Iliyana Simeonova, Test to Learn and Learn to Take Tests. A Textbook of English Tests for Successful Second Language Learning. Vol. 1., ISBN:978-954-07-4438-4, St. Kliment Ohridski University Press, Sofia, Рецензирано, International 2018
3 Гюрова, В. , Цанев, Н., Витанов, Л. , Мирчева, И. , Борисова, Т. , Георгиева, А. , Симеонова, И. , Алексиева, Л. , Зафирова, Л. , Ненова, С. , Качество на институционалното образование и кариерно развитие на педагога. Трети учебен свитък., ISBN:978-954-07-3626-6., МОН и университетско издателство "Св. Климент Охридски", София, Рецензирано 2014
4 Лалчев, З. , Малинова, Л. , Борисова, Т. , Мирчева, И., Цанев, Н. , Витанов, Л., Георгиева, А., Симеонова, И. , Модулно институционално образование на учениците в началното училище. Втори учебен свитък. , ISBN:978-954-07-3625-9, Университетско издателство "Св. Кл. Охридски", Рецензирано 2014