Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на гл. ас. д-р Диана Андонова

ORCID ID:0000-0002-8531-8477
Глава от книга
1 Andonova, D., Managing the Process of Adaptation. In: B. Angelov, R. Engels-Kritidis, D.Kostrub, & Robert Osaďan (Eds.) Specific Issues of Contemporary Preschool Education in Bulgaria and Slovakia, p.304-320, ISBN:978-954-07-4388-2, “St. Kliment Ohridski” University Press, Sofia, Рецензирано, International 2018
2 Andonova, D., The Influence of National Character, Traditions and Stereotypes on the Parenting Styles in Bulgaria. In: R. Engels-Kritidis, B. Angelov, D. Kostrub, & Robert Osaďan (Eds.) Views of Contemporary Preschool and Primary Education in Bulgaria and Slovakia, ISBN:978-80-7315-261-1, Paido, Brno, Рецензирано, International 2016
Дисертация д-р
Диана Здравкова Андонова, Традиции и стереотипи при формиране основите на националния характер у деца в предучилищна възраст (Сравнителен анализ на семейните модели на възпитание в България и Германия), СУ "Св. Климент Охридски", ФНОИ, Ръководител:проф. дн Божидар Ангелов 2017
Монография
Андонова, Диана, Националните културни особености в контекста на моделите на възпитание в детството, ISBN:978-954-07-5871-8, Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, София 2024
Статия в научно списание
1 Андонова, Диана, Негативни ефекти върху детeто при раздяла с основния обект на привързаност, Педагогически изследвания, vol:2, 2020, pages:45-58, ISSN (online):2683-1376 2020
2 Андонова, Диана, Работа с родители при реализиране на процес на адаптация с присъствие на родител при постъпване в яслена група или в първа група на детска градина, Академично списание „Управление и образование“, vol:XVI , issue:2, 2020, pages:126-134, ISSN (print):13126121 2020
3 Андонова, Диана, Ролята на родителите в процеса на адаптацията при преход от семейна среда в детска градина, Предучилищно&училищно образование, issue:2, 2020, pages:71-81, ISSN (print):2535-0692 2020
4 Андонова, Диана, Теоретични аспекти на единен модел за адаптация с присъствие на родител при преход от семейна към институционализирана образователна среда, Педагогически изследвания, vol:1, 2020, pages:56-68, ISSN (online):2683-1376 2020
5 Андонова, Диана, Ефективна организация на процеса на адаптация от семейна към институционализирана образователна среда – ключ към успешната социализация на детето, Педагогика, issue:90, книжка 7, 2018, pages:993-1000, ISSN (print):1314-8540, ISSN (online):0861-3982, Ref 2018
6 Андонова, Диана, Използване на иновативни технологии за психолого-педагогически изследвания, Образование и технологии, брой:бр. 4, 2013, стр.:23-24 2013
Статия в поредица
Андонова, Диана, Организация на процеса на адаптация с присъствие на родител при първичен преход от семейна в институционализирана образователна среда, Годишник на Съюза на учените – клон Благоевград „Multidisciplinary Journal of Science, Education and Art“ , 2019 2019
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Андонова, Диана, Диагностика на детския темперамент в помощ на индивидуализацията на педагогическото взаимодействие, "Образование и изкуства: Традиции и перспективи", Четвърта научно-практическа конференция с международно участие, издателство:УИ "Св. Климент Охридски, 2023, стр.:164-176, ISSN (print):ISBN 978-954-07-5061-3 2023
2 Андонова, Диана, Исторически и съвременни аспекти на адаптацията в българските детски градини, 140 години предучилищно образование в България: постижения и хоризонти., Publisher:УИ „Св. Климент Охридски“, 2022, pages:268-276, ISBN:978-954-07-5471-0 2022
3 Андонова, Диана, Развитие на речта в ранна детска възраст в съвременния дигитален свят, „Образование и изкуства: традиции и перспективи“, Трета научно-практическа конференция, Publisher:УИ „Св. Климент Охридски“, 2022, pages:207-216, ISSN (online):2738-8999 2022
4 Андонова, Диана, Детският темперамент и адаптацията към предучилищните институции, Втората научно-практическа конференция: „Образование и изкуства: традиции и перспективи“, 2021, pages:264-273, ISSN (online):2738-8999 2021
5 Andonova, D., Gender Differences in The Process of Adaptation to Kindergarten, International scientific and practical conference “GENDER STRUCTURE OF SOCIETY: HISTORY AND MODERNITY”, the Odessa I.I.Mechnikov National University, 2020, pages:12-16 2020
6 Андонова, Диана, Влияние на междукултурните различия върху стила на привързаност в детството, Научно-практическа конференция, посветена на 80-годишнината от рождението на проф. д-р Георги Бижков: „Образование и изкуства: Традиции и перспективи“. , издателство:Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2020, ISBN: 978-954-07-5061-3 2020
7 Андонова, Диана, Развитие на творческото мислене у децата като перспектива за бъдещето. , Юбилеен сборник в чест на проф. д-р Елена Русинова, Децата и творчеството, Publisher:СУ “Св. Климент Охридски”, 2018, pages:179-187, ISBN:978-954-07-4407-0 2018
8 Андонова, Диана, Предизвикателства и проблеми на педагогическото взаимодействие в съвременната социална реалност , VIII Национална конференция по предучилищно образование „Водим бъдещето за ръка”, 2015, стр.:291-293 2015
9 Андонова, Диана, Психосоциално развитие на детето в съвременните условия на предучилищното образование, Scientific Works of the Union of Scientists Plovdiv, сборник на VI Международна научна конференция на младите учени – Пловдив, 2015, pages:248-251 2015
10 Андонова, Диана, Организация на процеса на адаптация в детските заведения в периода на ранното и предучилищното детство, VI Национална конференция по предучилищно образование „Водим бъдещето за ръка, 2013, стр.:63-65 2013
11 Андонова, Диана, Традиционни, исторически обусловени модели на възпитание в съвременната социална реалност, Научна конференция с международно участие: Знанието – традиции, иновации, перспективи , 2013, pages:424-431 2013
Студия в поредица
Андонова, Диана, Влияние на родителските стилове върху стила на привързаност в детството в контекста на културните особености, Годишник на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, ФНОИ, Книга Педагогически науки, issue:113, Publisher:УИ „Св. Климент Охридски“, 2020, pages:277-300, ISSN (print):2682-9622 2020
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Диана Андонова, Диагностика на детския темперамент в помощ на индивидуализацията на педагогическото взаимодействие 2023
2 Секционен доклад, Диана Андонова, Развитие на речта в ранна детска възраст в съвременния дигитален свят 2022
3 Секционен доклад, Диана Андонова, Исторически и съвременни аспекти на адаптацията в българските детски градини 2022
4 Секционен доклад, Диана Андонова, Детският темперамент и адаптацията към предучилищните институции 2021
5 Секционен доклад, Диана Андонова, Влияние на междукултурните различия върху стила на привързаност в детството 2020
6 Секционен доклад, Диана Андонова, Работа с родители при реализиране на процес на адаптация с присъствие на родител при постъпване в яслена група или в първа група на детска градина 2020
7 Секционен доклад, Диана Андонова, Gender Differences in The Process of Adaptation to Kindergarten 2020
8 Секционен доклад, Диана Андонова, Организация на процеса на адаптация с присъствие на родител при първичен преход от семейна в институционализирана образователна среда 2019
9 Присъствие, Диана Андонова, Развитие на творческото мислене у децата като перспектива за бъдещето 2018
10 Секционен доклад, Диана Андонова, Психосоциално развитие на детето в съвременните условия на предучилищното образование 2015
11 Секционен доклад, Диана Андонова, Предизвикателства и проблеми на педагогическото взаимодействие в съвременната социална реалност 2015
12 Секционен доклад, Диана Андонова, Използване на иновативни технологии за психолого-педагогически изследвания 2013
13 Секционен доклад, Диана Андонова, Организация на процеса на адаптация в детските заведения в периода на ранното и предучилищното детство 2013
14 Секционен доклад, Диана Андонова, Традиционни, исторически обусловени модели на възпитание в съвременната социална реалност 2013