Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на Борис Илиев
Дипломна работа
Борис Илиев, Фикционалното изграждане на субектните светове в прозата на Павел Вежинов и на Ладислав Фукс от 60-те и 70-те години на ХХ в., Софийски университет "Св. Климент Охридски", Ръководител:доц. д-р Ани Бурова 2019
Друго (научно-популярни и др. под.)
1 Борис Илиев, Яус и старобългарските литературни жанрове. - Литературен вестник, год. 26, бр. 7, 2017, с. 13, 2017
2 Борис Илиев, Между историята, текстологията и теорията на литературата. - Литературен вестник, год. 25, бр. 34, с. 5 (рецензия), 2016
3 Борис Илиев, Човешкото и нечовешкото в есетата на Георги Марков. - Литературен вестник, год. 25, бр. 36, 2016, с. 2 (рецензия), 2016
Научен проект
1 Борис Илиев, Видимият свят, в който живеем. Антология на Група 42 - манифести и поезия, Член, Софийски университет "Св. Климент Охридски", Номер на договора:80-10-78/15.04.2019 2019
2 Борис Илиев, Превод и рецепция: славянските литератури в България и българската литература в съответните страни (2016-2019), Член, Софийски университет "Св. Климент Охридски", Номер на договора:80-10-184/16.04.2019 2019
3 Борис Илиев, Дисциплината История на славянските литератури в контекста на съвременното академично филологическо образование, Член, Софийски университет "Св. Климент Охридски", Номер на договора:80-10-76/19.04.2018 2018
Статия в научно списание
1 Борис Илиев, Деконструктивистки ли е вариативният принцип в поезията на Иржи Коларж от първата половина на 40-те години на XX в. (под печат), Филологически форум, 2020, ISSN (print):ISSN:2367-8119, Ref, (CEEOL) 2020
2 Ани Бурова, Славея Димитрова, Борис Илиев, Владимир Колев, Кристиян Янев, Модели на преподаване на сравнителни литературни дисциплини в актуалния академичен контекст., Colloquia Comparativa Litterarum, брой:Vol 5, № 1 (2019), 2019, стр.:97-107, ISSN (online):2367-7716, (CEEOL, ЕRIH PLUS, Нац. реф. списък НАЦИД), PhD, MSc 2019
3 Борис Илиев, Морфосинтактични измерения на категорията определеност / неопределеност в чешкия език, Съпоставително езикознание, брой:3, 2018, стр.:90-102, ISSN (online):0204-8701, Ref, Web of Science 2018
Статия в сборник (на конференция и др.)
Борис Илиев, Житието и патеричният разказ като жанрови модели през XIV в., Климентови четения за млади изследователи. Том I (Сборник с доклади от едноименната конференция), редактор/и:Атанасова, Д., Вапцарова-Антонова, М., издателство:УИ "Св. Климент Охридски", 2019, стр.:68-80, ISBN:978-954-07-4663-0 2019
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Борис Илиев, Фикционалното изграждане на субектните светове в прозата на Павел Вежинов и на Ладислав Фукс от 60-те и 70-те години на ХХ в. 2019
2 Секционен доклад, Борис Илиев, Фикционалното изграждане на субектните светове в прозата на Павел Вежинов от 70-те години на ХХ в. 2019
3 Секционен доклад, Борис Илиев, Биологични и небиологични еволюции в творчеството на Карел Чапек и на Станислав Лем 2018
4 Секционен доклад, Борис Илиев, Деконструктивистки ли е вариативният принцип в поезията на Иржи Коларж от началото на 40-те години на ХХ в.? 2018
5 Секционен доклад, Борис Илиев, Определеност и неопределеност в чешкия език 2016
6 Секционен доклад, Борис Илиев, Функциите на смъртта в "Горски пътник" на Г. С. Раковски 2016
7 Секционен доклад, Борис Илиев, Житието и патеричният разказ като жанрови представи през XIV в. 2016
8 Секционен доклад, Борис Илиев, Сравнителен анализ между "Хобитът" и "Властелинът на пръстените" 2014