Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на ас. д-р Ивайло Добрев
Глава от книга
Силвия Минева, Оля Харизанова, Анета Карагеоргиева, Александър Лазаров, Иван Бардов, Ивайло Добрев, Стамена Кавръкова-Георгиева, Аглая Денкова, Илия Русенов, Екология на виртуалните реалности Киберлексикон Кибернетична трансхуманизация, ISSN (print):ISBN 978-619-90784-1-9 ISBN 978-954-90627-9-3, ISBN:ISBN 978-619-90784-1-9 ISBN 978-954-90627-9-3, ИК Глаголица, Рецензирано 2019
Дипломна работа
Ивайло Ганелинов Добрев, Експерименталната ситуация и духа. , СУ, Ръководител:проф.д.ф.н. Александър Тодоров Андонов 2010
Дисертация д-р
Ивайло Ганелинов Добрев, Експерименталният дух и хоризонтите на интерсубективната екзистенция. Увод в идеята на експерименталната онтология, СУ, Ръководител:проф.д.ф.н. Александър Тодоров Андонов 2019
Научен проект
1 Ивайло Добрев, Екология на виртуалните реалности: „“Големи данни", дигитална рационалност и техномистицизъм" СУ проект № 80-10- 64/ 13.04.2020 г. , Член, 2020
2 Ивайло Добрев, Екология на виртуалните реалности: кибернетичнта трансхуманизаци, Член, 2018
3 Ивайло Добрев, „Образование, религия, медии, политика: анализ на реалности“, Член, 2012
Статия в научно списание
Кирил Василев, Весела Ножарова, Ивайло Добрев, Мила Тарабанова, По идеални перспективи на Мартин Табаков. Или критика на вещественото тяло., Fotoart, брой:бр.9, 2017, стр.:60-63, ISSN (print):2367-7422, Ref 2017
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Александър Андонов, Цветина Рачева, Илия Тодоров, Цена Ж.Стоева, Иван Кирков, Ангел С. Стефанов, Мария Димитрова, Силвия Кръстева, Силвия Минева, Ивайло Добрев, Бележки върху идеята за послибералния етос, Човекът - свободен и несвободен, редактор/и:Десислава Узунова , издателство:Университетско издателство "Св.Климент Охридски", 2018, стр.:79-88, ISBN:ISBN 978-954-07-4542-8 2018
2 Силвия Минева, Анета Карагеоргиева, Оля Харизанова, Ивайло Добрев, Илия Русинов, Аглая Денкова, Хуманизъм, технологии и кибернетична трансхуманизация ..., Екология на виртуалните реалности: кибернетична трансхуманизация, редактор/и:проф. д-р Александър Гънгов доц. д-р Емилия Маринова, издателство:Глаголица, 2018, стр.:89-114, ISBN: 978-619-90784-2-6 , Ref, PhD 2018
3 Борис Братинов, Димитър Божков, Емануил Иванов, Ивайло Добрев, Магдалена Крайчева, Николай Велев, Олга Дарманчева, Петър Стоилов, Сергей Методиев, Цветина Рачева, Върху някой парадокси на неолибералното политическо мислене., Христинство и философяи, т.2, редактор/и:Александър Омарчевски, издателство:Парадигма, 2014, стр.:142-147, ISBN:978-954-326-251-1, Ref, в сътрудничество с чуждестранни учени, PhD 2014
4 Александър Омарчевски, Александър Исаков, Татяна Иванова, Николай Петров, Петър Стоилов, Цветелина Калъчева, Димка Гочева, Росен Русев, Николай Велев, Ивайло Добрев, Темпоралност и ситуативност , Християнство и Философия, том 1, редактор/и:Цветина Рачева, Пламен Макариев, Стилян Йотов, Хараламби Паницидис, Александър Омарчевски, Павл Павлов, издателство:Парадигма, 2014, стр.:135-140, ISBN:978-954-326-214-4, Ref, в сътрудничество с чуждестранни учени 2014
Студия в сборник (на конференция и др.)
Силвния Минева, Оля Харизанова, Анета Карагеоргиева, Александър Лазаров, Христо Вълчев, Ивайло Добрев, Александър Лазаров, Аглая Денкова, Илия Русенов, Иван Бардов, Белжки върху идеята за посткибирнтечния етос, Екология на виртуалните реалности Киберлексикон Кибернетичната Трансхуманизация, редактор/и:Силвия Минева, Оля Харизанова, Анета Карагеоргиева, издателство:издателска къдща "Глаголица", 2019, стр.:254-284, ISBN:ISBN 978-619-90784-1-9, 2019
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Ивайло Добрев, Философията като изкуство за създаване и организиране на действителни смислови единства. Към идеята за Експериментално онтологическата конституция на светогледа. 2019
2 Секционен доклад, Ивайло Добрев, „Посткибернетичната перспектива“ 2019
3 Секционен доклад, Ивайло Добрев, Бележки върху идеята за Посткибернетичния етос.“ 2018
4 Секционен доклад, Ивайло Добрев, „Бележки върху идеята на постлибералния етос“. 2016