Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на доц. д-р Петър Голийски
Глава от книга
Петър Голийски, Македония – първата българска земя южно от Дунава В: България и Македония. История и политика. Първа част. , ISBN:978-619-91801-1-2, Тангра ИК, София, Рецензирано 2021
Дисертация д-р
Петър Николов Голийски, “Ономастични и лексикални аспекти на арменското етническо присъствие в българските земи през Средновековието.” , СУ "Свети Климент Охридски" 2005
Книга
1 Петър Голийски, Заселването на българите на Балканския полуостров IV–VII век. Том I (по ономастични данни). , ISBN:978-954-378-120-1, Тангра ТанНакРа ИК., София 2014
2 Петър Голийски, Заселването на българите на Балканския полуостров IV–VII век. Том II (по исторически данни). , ISBN:978-954-378-121-8, Тангра ТанНакРа ИК., София 2014
3 Петър Голийски, Армения и иранският свят І-V век. (Културни, социално-политически и езикови връзки). , ISBN:978-954-378-101-0, Тангра ТанНакРа ИК., София 2013
4 Петър Голийски, Българите в Кавказ и Армения (ІІ-Х век). , ISBN:978-954-9942-90-3, Тангра ТанНакРа ИК., София 2006
5 Петър Голийски, Зиези, от който са българите. Предхристиянска и предмюсюлманска религия и митология. , ISBN:954-994-244-9, Тангра ТанНакРа ИК., София 2003
Статия в научно списание
1 Петър Голийски, Амиан Марцелин и западноарменският консонантизъм, Чуждоезиково обучение, vol:50, issue:3, 2023, pages:194-206, ISSN (print):0205–1834, ISSN (online):1314–8508, doi:ISSN 1314–8508, Ref, Web of Science, Web of Science Quartile: Q3 (2023) 2023
2 Петър Голийски, Eтнонимът „българи“ в ранносредновековните арменски текстове, Чуждоезиково обучение, vol:49, issue:3, 2022, pages:215-223, ISSN (print):ISSN 0205–1834, ISSN (online):ISSN 1314–8508, doi:ISSN 1314–8508, Ref, Web of Science, Web of Science Quartile: Q3 (2022) 2022
3 Петър Голийски, Град Ихрит във „Вселенската история“ на Асохик и възникването на сакралния ореол около средновековния Охрид, Епохи, том:29, брой:1, 2021, стр.:31-41, ISSN (print):1310-2141, ISSN (online):2534-8418, Ref, Web of Science, др. 2021
4 Петър Голийски, Проблеми и особености на чуждоезиковото обучение по арменски език, Чуждоезиково обучение, том:45, брой:2, 2018, ISSN (online):1314–8508, Ref 2018
5 Петър Голийски, Живко Войников, "Тохаро-български езикови паралели.", Ави-тохол, брой:29, 2008 2008
6 Петър Голийски, "Кой е народът “Влъндур” у Мовсес Хоренаци?", Ави-тохол, брой:26, 2004 2004
7 Петър Голийски, "Тарим и Бактрия." Част 1., Ави-тохол, брой:19, 2002 2002
8 Петър Голийски, "Тарим и Бактрия." Част 2., Ави-тохол, брой:20, 2002 2002
9 Петър Голийски, "Тарим и Бактрия." Част 3., Ави-тохол, брой:21, 2002 2002
10 Петър Голийски, "Топоними от древнобългарски тип в българските земи.", Български векове., брой:4, 2002 2002
11 Петър Голийски, “Джагфар тарихи” като извор за историята на българите.", Български векове. , брой:3, 2001, ISBN:131-171-49 2001
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Петър Голийски, Представата за индийците в един арменски текст от VII век, Език, литература и култура на Изтока. Сборник с научни статии, посветен на 60-годишнината на проф. д-р Милена Братоева, редактор/и:Гергана Русева, Боряна Камова, Павел Павлович, Теодор Леков, издателство:Изток-Запад, 2023, стр.:524-533, ISBN:978-619-01-1352-2, Ref 2023
2 Petar Goliyski, Proto-Bulgarian and Cuman traces in Bulgarian colloquial and dialectal speech, Лингводидактически записи, 2022, ISBN:978-954-07-5609-7 2022
3 Петър Голийски, Арменските ареворди и въпросът за произхода на богомилството., Владетел, държава и църква на Балканите през Средновековието. Сборник с доклади от международна научна конференция, посветена на 60-годишнината на проф. д-р Пламен Павлов. Том 2. Велико Търново, 2020, editor/s:доц. д-р Николай Кънев, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, Publisher:Faber publishers, 2020, 2020, pages:40-61, ISBN:ISBN 978-619-00-1105-7, Ref 2020
4 Петър Голийски, Тангри, Аспандиат или може би древният сако-масагетски Митра?, Български учен, ориентиран към Изтока. Научен сборник в памет на проф. Емил Боев, 2017, ISBN:978-954-07-4248-9 2017
5 Петър Голийски, "Абхазо-български средновековни антропонимични паралели.", Годишник на департамент „Романистика и германистика“ на Нов български университет. Том 1., 2015, ISBN:978-954-535-892-0 2015
6 Петър Голийски, "Мидийски, партски, персийски и източноирански имена в българската късносредновековна антропонимия. ", Иран и България в огледалото на историята., 2015, ISBN: 978-619-160-483-8 2015
7 Petar Goliyski, "In the slopes of Elbrus (Bulgars around the Caucasus in the 2nd-5th centuries AD, according to Armenian sources).", The Bulgars: The Discussion continues., издателство:Tangra TanNakRa Publishing House, 2014, ISBN:978-954-378-110-2 2014
8 Петър Голийски, "В подножието на Елбрус (българите около Кавказ през ІІ–V век според арменските автори).", Древните българи – дискусията продължава, издателство:Тангра ТанНакРа ИК., 2014, ISBN:978-954-378-109-6 2014
9 Петър Голийски, "Индоевропейската теория за произхода на древните българи – 20 години по-късно.", Българското начало – поглед от 2012 година. , издателство:Тангра ТанНакРа ИК., 2012, ISBN:978-954-378-096-9 2012
10 Петър Голийски, "Култът към Митра в древна и средновековна Армения.", Девета конференция на млади учени от Факултета по класически и нови филологии (май 2012)., издателство:Софийско университетско издателство., 2012 2012
11 Петър Голийски, "Паисий Хилендарски, древнобългарският и ирано-арменският държавен модел.", Българското начало – поглед от 2012 година., издателство:Тангра ТанНакРа ИК., 2012, ISBN:978-954-378-096-9 2012
12 Петър Голийски, "Българо-арменските връзки X-XI век като изява на личности.", Арменската духовност., издателство:Изток-Запад, 2010, ISBN:978-954-321-693-2 2010
13 Петър Голийски, "Един арменски извор за падането на Ловеч под турска власт в контекста на османското завоевание на българските земи.", Градът – история, етнология, култура. Троян 2007 г., издателство:МНХЗПИ-Троян, 2007 2007
14 Петър Голийски, "Арменските антропоними като аспект на арменското етническо присъствие в българските земи през средновековието.", Studia Philologica (Материали от научната конференция на аспирантите и асистентите във ФКНФ, посветена на 1110 г. от Преславския събор и приемането на старобългарския език за богослужебен). , 2006 2006
15 Петър Голийски, "Думи от арменски произход в българските тайни говори.", Изтоковедски научни изследвания. Юбилеен сборник на ЦИЕК., издателство:Софийско университетско издателство., 2006, ISBN:954-072-298-5 2006
16 Петър Голийски, "Защо щъркелът носи бебетата.", Изтоковедски научни изследвания. Юбилеен сборник на ЦИЕК., издателство:Софийско университетско издателство. , 2006, ISBN:954-072-298-5 2006
17 Петър Голийски, "Митологични и фолклорни мотиви при българи и арменци.", Българи и арменци заедно през вековете. Тангра ТанНакРа ИК., София, 2001, ISBN:954-9942-15-5 2001
Студия в научно списание
1 Петър Голийски, Древните и средновековните българи в сирийските и сирийско-арменските извори, "Епохи", том:27, брой:2, 2019, стр.:487-544, ISSN (print):1310-2141, ISSN (online):2534-8418, Ref, Web of Science, др. 2019
2 Петър Голийски, Армения между зороастрийския чук и християнската наковалня, "Епохи", том:25, брой:2, 2017, стр.:344-364, ISSN (print):1310-2141, ISSN (online):2534-8418, Ref, др. 2017