Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на гл. ас. д-р Йорданка Николова

Researcher ID (Web of Science):Web of Science Research ID: AAL-8345-2021

ORCID ID:0000-0001-5041-4111
Монография
Йорданка Николова, „ПЕРСПЕКТИВИ ЗА СЕМЕЕН ЖИВОТ И РОДИТЕЛСТВО В КОНТЕКСТА НА СЕМЕЙНАТА ПЕДАГОГИКА“ - монография, ISBN:978-954-07-5618-9, СУ „Св. Кл. Охридски“, София, Рецензирано 2023
Научен проект
1 Йорданка Николова, „Социални и педагогически парадигми за изследване и моделиране на образователни екосистеми”, Член, Националния план за възстановяване и устойчивост, компонент „Иновативна България“, Номер на договора:No.70-123-442 2023
2 Йорданка Николова, Вечерните училища в контекста на ученето през целия живот (Мисия „Образование“ или защо възрастните се връщат в училище?), Член, СУ „Св. Кл. Охридски“, Номер на договора:80-10-44 от 25.04.2023 г. 2023
3 Йорданка Николова, „Изграждане на капацитет за образователно и социално включване", Член, , Номер на договора:BGLD-2.002-0001-C01 2021
4 Йорданка Николова, ПРОУЧВАНЕ ОПИТА НА ИНОВАТИВНИ УЧИЛИЩА В БЪЛГАРИЯ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДОБРИ ПРАКТИКИ ПРЕД БЪДЕЩИТЕ ПЕДАГОЗИ-ВТОРА ЧАСТ, Ръководител, СУ „Св. Кл. Охридски“, Номер на договора:80-10-9/18.03.2021 2021
5 Йорданка Николова, ПРОУЧВАНЕ ОПИТА НА ИНОВАТИВНИ УЧИЛИЩА В БЪЛГАРИЯ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДОБРИ ПРАКТИКИ ПРЕД БЪДЕЩИТЕ ПЕДАГОЗИ, Ръководител, , Номер на договора:80-10-73/13.04.2020 г. 2020
6 Йорданка Николова, Ролята на семейството за съхраняване на националната идентичност в свят на глобализация и културно многообразие, Ръководител, , Номер на договора:№РД-22-827/5.04.2019г. 2019
7 Йорданка Николова, ГОТОВНОСТ НА МЛАДИТЕ ХОРА ЗА СЕМЕЕН ЖИВОТ И РОДИТЕЛСТВО , Член, 2018
8 Йорданка Николова, „Transnational collaborationandsharingourexperience to improvethequality of educationinschool“, Член, , Номер на договора:2014-1-BG01-KA201-001636 2015
9 Йорданка Николова, Изработване на инструментариум за ранно идентифициране на ученици в риск от преждевременно напускане на образователната система и за диференциран подход при определяне на потребностите им от предоставяне на индивидуална подкрепа., Член, , Номер на договора:BG05M2OP001-2.011-0001 2014
10 Йорданка Николова, • Адаптивна, базирана на доверието система за електронно оценяване на ученето (An Adaptive trust-based e-assessment System for Learning ) , Член, , Номер на договора:№ 688520- TeSLA-H2020-ICT-2015/ H2020-ICT-2015 2013
11 Йорданка Николова, • Ниво на владеене на съвременния български книжовен език от студентите от специалностите Неформално образование и Социални дейности на Факултета по педагогика при СУ „Св. Кл. Охридски” , Член, 2011
12 Йорданка Николова, • Равнище на владеене на съвременния български книжовен език от студентите от специалност „Педагогика" - 2010 г. , Член, 2010
Научно ръководство
1 Йорданка Николова, „Повишаване педагогическата култура на родителите в неформална образователна среда”, дипломна работа:Гергана Валентинова Петкова 2021
2 Йорданка Николова, „Специфика на взаимодействието с деца и родители от семейства след развод”, СУ „Св. Кл. Охридски“ дипломна работа:Валерия Иванова 2019
Статия в научно списание
1 Nikolova Yordanka, Guidelines for overcoming challenges in The Professional Daily Lives of Novice Teachers of Adults , Internacional Journal Knowledge, issue:58.2, 2023, pages:1101-1109, ISSN (print):2545-4439, ISSN (online):1857-923Х, Ref, др. 2023
2 Йорданка Николова, Андрагогически изисквания към обучението на родителите в неформална среда., Управление и образование, том:19, брой:3, 2023, стр.:122-130, ISSN (print):13126121, Ref 2023
3 Йорданка Николова, Вечерните училища в контекста на ученето през целия живот, Управление и образование, том:19, брой:3, 2023, стр.:130-137, ISSN (print):13126121, Ref 2023
4 Nikolova, Yordanka, "MASTER CLASSES" AND THEIR ROLE IN INCREASING THE PROFESSIONAL TRAINING OF FUTURE TEACHERS, PEDAGOGIKA-PEDAGOGY, том:94, брой:6, 2022, стр.:801-812, ISSN (print):0861-3982, ISSN (online):1314-8540, doi:10.53656/ped2022-6.11, Ref 2022
5 Yordanka Nikolova, The Readiness of Young People for Family Life (to be in a Relationship), Knowledge, vol:vol.46, issue:6, 2021, pages:1101-1109, ISSN (print):2545-4439, ISSN (online):1857-923X, Ref 2021
6 Йорданка Николова, СЪВРЕМЕННИ ПОДХОДИ КЪМ ПОВИШАВАНЕ ПЕДАГОГИЧЕСКАТА КУЛТУРА НА РОДИТЕЛИТЕ В НЕФОРМАЛНА СРЕДА, Образование и технологии, том:12, брой:1, 2021, стр.:113-121, ISSN (print):1314-1791, ISSN (online):2535-1214, Ref, др.(Crossref) 2021
7 Йорданка Николова, Иновации в училищното образование през погледа на студенти и учители., Образование и технологии, том:11, брой:1, 2020, ISSN (print):1314-1791, ISSN (online):2535-1214, Ref, (Crossref) 2020
8 Йорданка Николова, Работа с надарени деца в обучението по „Български език и литература“ в начален етап на основната образователна степен , Педагогика, том:XCI, брой:9, 2019, стр.:1305-1319, ISSN (print):ISSN 0861 – 3982, ISSN (online):ISSN 1314 – 8540, Ref 2019
9 Йорданка Николова, Даниела Рачева, „Правата на детето през погледа на студентите педагози“, Педагогика, том:XC , брой:9, 2018, стр.:1284-1295, ISSN (print):0861 – 3982 , ISSN (online):1314 – 8540 , Ref 2018
10 Йорданка Николова, Готовност на родителите за формиране на комуникативноречева компетентност у детето в началния етап на основната образователна степен. , Образование, том:2, 2015, стр.:49-66, ISSN (print):ISSN 2535-0692 2015
Статия в поредица
Йорданка Николова, АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА ВЪЗПИТАНИЕТО НА ДЕЦАТА В БЪЛГАРСКОТО СЕМЕЙСТВО ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА СТУДЕНТИТЕ ОТ ФАКУЛТЕТА ПО ПЕДАГОГИКА НА СУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“, Г О Д И Ш Н И К на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, ФП,, том: книга Педагогика,, брой:т.114, редактор/и:проф. дпн СИЙКА ЧАВДАРОВА–КОСТОВА, проф. дпн ЯНА РАШЕВА–МЕРДЖАНОВА, проф. дпн ПЕНКА ЦОНЕВА, проф. д-р ДИНКО ГОСПОДИНОВ, доц. д-р ЛИЛЯНА СТРАКОВА, издателство:УИ „Св. Кл. Охридски“, 2021, стр.:5-19, ISSN (online):2367-4644 2021
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Nikolova Yordanka, EDUCATION MOTIVATION OF ADULT LEARNERS IN EVENING SCHOOLS , PROCEEDINGS. Education – Research and Innovations62-ра НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ на Русенски университет „Ангел Кънчев“ и Съюз на учените – Русе „НОВИ ИНДУСТРИИ, ДИГИТАЛНА ИКОНОМИКА, ОБЩЕСТВО – ПРОЕКЦИИ НА БЪДЕЩЕТО - VI“, редактор/и:Prof. Diana Antonova, DSc/Адриана Бороджиева, Ана Попова, Багряна Илиева, Борис Евстатиев и др., издателство:УИ „Ангел Кънчев“, 2023, стр.:44-50, ISSN (print):1311-3321, ISSN (online):2603-4123 2023
2 Йорданка Николова, Представянето на добри практики пред бъдещите педагози – възможност за повишаване на професионалната им подготовка, 35 ГОДИНИ ФАКУЛТЕТ ПО ПЕДАГОГИКА –ПРИЕМСТВЕНОСТ И БЪДЕЩЕ, редактор/и:Проф. дпн Албена Чавдарова Проф. дпн Вася Делибалтова Проф. д-р Лиляна Стракова и др., издателство:УИ „Св. Климент Охридски“, , 2022, стр.:164-173, ISBN:978-954-07-5345-4 2022
3 Йорданка Николова, АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МЕЖДУ ШКОЛОЙ И СЕМЬËЙ („Circle Time“, тимбилдинг) , «Новая психология профессионального труда педагога: от нестабильной реальности к устойчивому развитию , editor/s:Л.М. Митина, 2021, pages:252-256, ISBN:978-5-6044524-0-0, Ref, др. 2021
4 Йорданка Николова, Значимость семьи и школы для формирования и сохранения национальной идентичности в контексте процессов глобализации. , „Межпоколенческие отношения: современный дискурс и стратегические выборы в психолого-педагогической науке и практике“, , editor/s:проф. Л. М. Митина, 2020, pages:241-244, ISBN:978-5-6044523-6-3, Ref 2020
5 Йорданка Николова, Ролите на майката и бащата през погледа на ученици и студенти, „Съвременното образование – условия, предизвикателства и перспективи“, редактор/и:Доц. д-р Траян Попкочев Доц. д-р Красимира Марулевска Проф. д-р Соня Петровска Проф. д. п. н Елена Яковлева Проф. д. н. Яна Мерджанова Проф. д. н. Сийка Чавдарова – Костова Проф. д. н. Клавдия Сапунджиева Проф. д. п. н. Наталия Иванова Проф. д-р Даниела И, 2019, стр.:151-159, ISSN (online):ISBN: 978-954-00-0200-2 2019
6 Йорданка Николова, Ролята на семейството за съхраняване на националната идентичност според студенти и учители в контекста на процесите на глобализация, „Взаимодействие на преподавателя и студента в условията на университетското образование: теории, технологии, управление“, редактор/и:дпн проф. Емилия Рангелова, издателство:ЕКС-ПРЕС - Габрово, 2019, стр.:630-636, ISBN:978-954-490-643-6 2019
7 Йорданка Николова, ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ ДЛЯ АКТИВНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С РОДИТЕЛЯМИ У СТУДЕНТОВ, ИЗУЧАЮЩИХ УЧЕБНУЮ ДИСЦИПЛИНУ „СЕМЕЙНАЯ ПЕДАГОГИКА“, «НАУКА–ОБРАЗОВАНИЕ–ПРОФЕССИЯ: СИСТЕМНЫЙ ЛИЧНОСТНО-РАЗВИВАЮЩИЙ ПОДХОД», редактор/и:проф. Л. Митина, В. Колесников и др., издателство:«Перо», 2019, стр.:195-199, ISBN:978-5-00150-267-8, Ref 2019
8 Даниела Рачева, Йорданка Николова, Родителят в инклузивна образователна среда през погледа на студентите по педагогика, ,,Взаимодействие на преподавателя и студента в условията на университетското образование: традиции и иновации", 2018, стр.:514-517, ISBN:978-954-490-606-1 2018
9 Йорданка Николова, Влиянието на психо-физиологическото развитие на децата от начална училищна възраст върху процеса на формиране на комуникативноречевата им компетентност, Детето и педагогиката, издателство:Просвета - София АД, 2018, стр.:237-246, Ref 2018
10 Йорданка Николова, Концепцията на Стивън Кови за изграждане на благоприятна семейна среда за възпитание и развитие на детето, Млади изследователи, издателство:УИ „Св. Кл. Охридски“, 2018, стр.:330-334, ISBN:978-954-07-4661-6 2018
11 Йорданка Николова, Повишаване на педагогическата компетентност на родителите в контекста на приобщаващото образование, 130 години университетска педагогика, редактор/и:проф. дпн Яна Мерджанова, проф. дпн Албена Чавдарова проф. дпн Вася Делибалтова, издателство:СУ „Св. Кл. Охридски“, 2018, стр.:410-419, ISBN:978-954-01-3930-2 2018
12 Йорданка Николова, Приобщение родителей как субъекта в процессе обучения болгарскому языку и литературе на начальном этапе, ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ: ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ, издателство:ТГПУ им. Л. Н. Толстого, 2018, стр.:237-243, ISBN:978‐5‐6040489‐5‐5 2018
13 Йорданка Николова, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ – ПЕДАГОГОВ ЧЕРЕЗ ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УЧИТЕЛЬ-РОДИТЕЛЬ, «ЛИЧНОСТНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ И КАРЬЕРНОЕ РАЗВИТИЕ: АКТУАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И ФОРСАЙТ-ПРОЕКТЫ», editor/s:проф. Л. Митина, Publisher:«Перо», 2018, pages:228-233, ISBN:978-5-00122-440-2, Ref, др. 2018
14 Йорданка Николова, Марина Бойчева, Бойчева Методът „Circle Time“ в образователно - възпитателния процес“ , Сборник с материали от XII Национални педагогически четения юни, 2017, стр.:62-66, ISBN:978-954-784-134-5 2017
15 Йорданка Николова, Драматизацията като средство за осъществяване на възпитателния процес в начален етап на основната образователна степен, Предизвикателства пред съвременното възпитание, редактор/и:проф. дпн Ем. Рангелова, проф. д-р Г. Петров, доц.д-р В. Боянова, доц.д-р Вл. Господинов, издателство:УИ „Св. Кл. Охридски“, 2016, стр.:295-305, ISBN:978 -954 -07 -4201 -4 2016
16 Йорданка Николова, Дидактическа технология за формиране на рецептивни умения чрез обучението по български език и литература в 1.-4, „Приноси към теорията и практиката на езиковото образование“ в памет на проф. К. Димчев, редактор/и:проф. дпн М. Георгиева, проф. д-р А. Петров, 2015, стр.:218-237 2015
17 Йорданка Николова, Формиране и усъвършенстване на уменията на учениците за прилагане на правописните норми чрез обучението по български език и литература в начален етап на основната образователна степен, сборник в чест на 65-годишнината на доц. д-р Мария Петрова, 2015, стр.:71-77 2015
18 Йорданка Николова, Възприемане и осмисляне на художествено произведение в уроците по литература в контекста на формиране на комуникативноречева компетентност у учениците от начален етап на основното образование, сборник научни доклади – докторантски научен семинар 6-8 юни 2014, 2014, стр.:217-226 2014
19 Йорданка Николова, Усъвършенстване уменията на учениците за прилагане на правописните норми чрез обучението по Български език и литература във втори клас“, Образование и технологии, 2013, стр.:71-73 2013
20 Йорданка Николова, Проектно-базираното обучение по български език и литература в началния етап на основната образователна степен в процеса на формиране на комуникативна компенентност, „Ценностни аспекти на педагогическото ежедневие“, 2012, стр.:184-190 2012
21 Йорданка Николова, Формиране на дискурсна компетентност чрез обучението по литература в първи клас на основната образователна степен. , Образование и технологии, 2012, стр.:109-110 2012
22 Йорданка Николова, „Интергрирането на иновационните методи в часовете по самоподготовка и занятията по интереси в ПИГ за формиране на комуникативна компетентност у учениците от началната степен на средното образование“. , „Иновационни практики в образованието“ , 2011, стр.:231-238 2011
23 Йорданка Николова, Внедряване на иновационни техники и практики в обучението по български език и литература, Електронно, дистанционно...или обучението на 21 век“, 2011, стр.:345-351 2011
24 Йорданка Николова, Повишаване нивото на езиковата компетентност на учениците в начален етап на средното образование чрез използването на ИКТ в процеса на обучение по български език, Образование и технологии, 2011, стр.:141-144 2011
25 Йорданка Николова, Формирането на социокултурната компетентност чрез взаимодействието между семейството и училището , Ценностни аспекти на взаимодействието: семейство-училище център „Хуманна педагогика, 2011, стр.:297-304 2011
26 Йорданка Николова, Интегрирането на информационните и комуникационни технологии в процеса на обучение по български език и литература в начален етап на образователната степен, Образование и технологии, Бургас, 2010, стр.:98-100 2010
27 Йорданка Николова, Междисциплинарный подход в преподавании болгарского языка на первом этапе школы. , : Междисциплинарность научного поиска в области гуманитарных исследований. , 2010 2010
28 Йорданка Николова, Новите роли на учителя и ученика в процеса на педагогическо взаимодействие в обучението по български език и литература. , Диалогът между поколенията и обществените структури чрез училищната институция, 2010, стр.:535-543 2010
29 Йорданка Николова, Общуването като основа за духовно-нравственото израстване на малкия ученик., Духовно-нравствено развитие на учениците от началния етап на основната образователна степен, 2010, стр.:205-212 2010
30 Йорданка Николова, Система проверки и оценки коммуникативной компетентности на начальном этапе образования, Социально-экономическая эффективность результатов исследований молодых ученых в области образования, 2010 2010
Студия в поредица
Йорданка Николова, Учещите се градове в контекста на концепцията за учене през целия живот (визия на студентите, изучаващи учебната дисциплина „Андрагогия“) - студия, Годишник ФП, 2023 2023
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Йорданка Николова, EDUCATION MOTIVATION OF ADULT LEARNERS IN EVENING SCHOOLS 2023
2 Секционен доклад, Йорданка Николова, Андрагогически изисквания към обучението на родителите в неформална среда 2023
3 Секционен доклад, Йорданка Николова, Guidelines for overcoming challenges in The Professional Daily Lives of Novice Teachers of Adults 2023
4 Секционен доклад, Йорданка Николова, Вечерните училища в контекста на ученето през целия живот 2023
5 Секционен доклад, Йорданка Николова, The Readiness of Young People for Family Life (to be in a Relationship) 2021
6 Секционен доклад, Йорданка Николова, ПРЕДСТАВЯНЕТО НА ДОБРИ ПРАКТИКИ ПРЕД БЪДЕЩИТЕ ПЕДАГОЗИ – ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНАТА ИМ ПОДГОТОВКА 2021
7 Секционен доклад, Йорданка Николова, АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МЕЖДУ ШКОЛОЙ И СЕМЬËЙ („Circle Time“, тимбилдинг) 2021
8 Секционен доклад, Йорданка Николова, СЪВРЕМЕННИ ПОДХОДИ КЪМ ПОВИШАВАНЕ ПЕДАГОГИЧЕСКАТА КУЛТУРА НА РОДИТЕЛИТЕ В НЕФОРМАЛНА СРЕДА 2021
9 Секционен доклад, Йорданка Николова, ЗНАЧИМОСТЬ СЕМЬИ И ШКОЛЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ И СОХРАНЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ В КОНТЕКСТЕ ПРОЦЕССОВ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 2020
10 Секционен доклад, Йорданка Николова, ИНОВАЦИИТЕ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА СТУДЕНТИ И УЧИТЕЛИ 2020
11 Секционен доклад, Йорданка Николова, РОЛИТЕ НА МАЙКАТА И БАЩАТА ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА УЧЕНИЦИ И СТУДЕНТИ 2019
12 Секционен доклад, Йорданка Николова, ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ ДЛЯ АКТИВНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С РОДИТЕЛЯМИ У СТУДЕНТОВ, ИЗУЧАЮЩИХ УЧЕБНУЮ ДИСЦИПЛИНУ „СЕМЕЙНАЯ ПЕДАГОГИКА“ 2019
13 Секционен доклад, Йорданка Николова, РОЛЯТА НА СЕМЕЙСТВОТО ЗА СЪХРАНЯВАНЕ НА НАЦИОНАЛНАТА ИДЕНТИЧНОСТ СПОРЕД СТУДЕНТИТЕ В КОНТЕКСТА НА ПРОЦЕСИТЕ НА ГЛОБАЛИЗАЦИЯ 2019
14 Секционен доклад, Йорданка Николова, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ – ПЕДАГОГОВ ЧЕРЕЗ ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УЧИТЕЛЬ-РОДИТЕЛЬ 2018
15 Секционен доклад, Йорданка Николова, Даниела Рачева, РОДИТЕЛЯТ В ИНКЛУЗИВНА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА СТУДЕНТИТЕ ПО ПЕДАГОГИКА 2018
16 Секционен доклад, Йорданка Николова, ПОВИШАВАНЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКАТА КОМПЕТЕНТНОСТ НА РОДИТЕЛИТЕ В КОНТЕКСТА НА ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ 2018