Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на ас. Владимир Петров
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Владимир Петров, Софтуерни модули за създаване на мултимедийни Flash тестове 2012
2 Секционен доклад, Владимир Петров, Образователен софтуер за демонстрация и индивидуална работа по бит и технологии 2012
3 Секционен доклад, Владимир Петров, Диагностични компетентности на детския учител – електронни варианти, възможности за обработка и интерпретация на данните. 2011