Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на гл. ас. д-р Нели Стоева
Дипломна работа
Нели Стоева, Една културална сфера в условията на криза и промяна: Театралната реформа 1990 - 2001, Софийски университет "Св.Кл.Охридски", Ръководител:доц.д-р Любен Попов 2001
Дисертация д-р
Нели Стоева, Информационно осигуряване на политиките за култура. Институции и механизми., Софийски университет "Св.Кл.Охридски" 2013
Друго (научно-популярни и др. под.)
1 Нели Стоянова Стоева, Маги Назер, Иновативните фестивали - за хората, икономиката и умните градове, move.bg 2017
2 Нели Стоева, Независимият културен сектор в Бургас, 2014
Научен проект
1 Нели Стоева, Професионална реализация на културолога, Ръководител, СУ "Св.Кл.Охридски", Номер на договора:80-10-110 2022
2 Нели Стоева, Графити в Алма Матер: срещи със съвременната визуална култура на града. , Член, ФНИ на СУ 2021
3 Нели Стоева, Визия за София. Идентичност и култура., Ръководител, Столична община 2018
4 Нели Стоева, ГРАФИТИТЕ В СОФИЯ. ИЗСЛЕДВАНЕ НА ГРАДСKАТА KУЛТУРА И НЕЙНИТЕ ФОРМИ НА ИЗРАЗЯВАНЕ, Член, СУ "Св.Кл.Охридски" 2018
5 Нели Стоева, Опознаване и развитие на публиката на свободната изпълнителска сцена - Изследване и развиване на публиките на АСТ Фестивал за свободен театър 2018 , Член, Национален фонд "Култура" 2018
6 Нели Стоева, Иновативните фестивали - за хората, икономиката и умните градове, Член, Столична община 2017
7 Нели Стоева, Непознатите младежки публики, Ръководител, Софийски университет, Номер на договора:80-10-140 от 21.04.2017 2017
8 Нели Стоева, Новата празничност, Член, ФНИ, Номер на договора:ДН 05/7 от 14.12.2016 2017
9 Нели Стоева, Нови мерки в подкрепа на творческите индустрии в градовете (Creative Spirits), Член, Програма УРБАКТ III на ЕС (2014 - 2020), Номер на договора:COA18-Дг55-312/08.06.2018г. 2016
10 Нели Стоева, Разработване на механизъм за сътрудничество между общините и независимия артистичен сектор в светлината на добри европейски практики, Ръководител, Столична община 2016
Научно ръководство
1 Нели Стоева, РОЛЯ НА ИЗВЪНКЛАСНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПРОГРАМИ В КУЛТИВИРАНЕТО НА ПУБЛИКИ И ПОТРЕБЛЕНИЕТО НА КУЛТУРА, СУ "Св.Кл.Охридски" дипломна работа:Стела Недялкова Маринова 2018
2 Нели Стоева, УТОПИЧНИ ПРОЕКТИ ЗА БЪДЕЩЕ В БЪЛГАРСКА ФЕСТИВАЛНА СРЕДА „GOATMILK - ФЕСТИВАЛ НА СПОМЕНИТЕ“, „ЕКСПЕРИМЕНТ СЪБУДИ СЕ! (WAKEЪП!)“, „БЕГЛИКА ФЕСТ“, СУ "Св.Кл.Охридски" дипломна работа:Рада Стойнова Стойнова 2018
3 Нели Стоева, ХАМАЛОГИКА: ОТ МЕЧТА ДО КУЛТУРЕН ХЪБ В ГРАД БУРГАС, СУ "Св.Кл.Охридски" дипломна работа:Ивеслава Желязкова 2018
4 Нели Стоева, Опазване и управление на археологическите недвижими културни ценности на територията на Национален архитектурен и археологически резерват „Пауталия – Велбъжд“ – политики, реалности, последствия, СУ "Св.Кл.Охридски" дипломна работа:Николай Спасов 2017
5 Нели Стоева, Оперното и балетното изкуство и младата публика - проблеми и предизвикателства, СУ "Св.Кл.Охридски" дипломна работа:Жанет Григорова 2016
6 Нели Стоева, Документален театър в България. Социална ангажираност, създаване на публичност чрез театрално репрезентиране на достоверности. , СУ "Св.Кл.Охридски" дипломна работа:Радослава Кънева 2015
7 Нели Стоева, Изграждане на модели на културно потребление. Приносът на гимназиалната образователна система в България. , СУ "Св.Кл.Охридски" дипломна работа:Мария Велева 2015
8 Нели Стоева, Участие на България в европейския културен обмен през опита на Програма "Култура" 2007 - 2013, Софийски университет "Св.Кл.Охридски" дипломна работа:Теохана Ангелова Игнатова 2014
Статия в научно списание
1 Нели Стоева, Независим културен сектор в България март/април 2020г., Българска музикална асоциация, https://bgma.bg/https-bgma-bg-covid19-anketa-mart-april-2020-analiz2/, 2020 2020
2 Нели Стоева, Общински финансиращи програми за изкуство и култура. Сравнително проучване , Семинар_BG, 2018 2018
3 Нели Стоева, Аргументирани политики за култура в български вариант, Публични политики.bg, том:4, брой:1, 2013, Ref 2013
Статия в поредица
Нели Стоева, Щети и възможности, Културата след вируса, 2020 2020
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Нели Стоева, Артисти и организации: "маргиналите" търсят "центъра"., Covid-кризата в културата и туризма, основан на културно наследство: идеи за изход от ситуацията, издателство:УИ "Св.Кл.Охридски", 2021, стр.:24-33, ISSN (online):978-954-07-5215-0, ISBN:978-954-07-5214-3 2021
2 Нели Стоева, Културни събития на открито и "закрити" организации., Covid-кризата в културата и туризма, основан на културно наследство: идеи за изход от ситуацията, издателство:УИ "Св.Кл.Охридски", 2021, стр.:47-50, ISSN (online):978-954-07-5215-0, ISBN:978-954-07-5214-3 2021
3 Нели Стоева, Публиките са ни скъпи: отлагане или отмяна на потреблението на култура?, Covid-кризата в културата и туризма, основан на културно наследство: идеи за изход от ситуацията, издателство:УИ "Св.Кл.Охридски", 2021, стр.:52-55, ISSN (online):978-954-07-5215-0, ISBN:978-954-07-5214-3 2021
4 Нели Стоева, УЧЕБНИТЕ ПРАКТИКИ В СПЕЦИАЛНОСТ „КУЛТУРОЛОГИЯ“. СТАЖОВЕ ВЪВ ВЪНШНИ ОРГАНИЗАЦИИ, "30 години специалност Културология", юбилеен сборник, 2021, стр.:313-335, ISBN:978-954-07-5320-1 2021
5 Нели Стоева, Графитите и политиките за градско развитие, Графитите в София, издателство:Университетско издателство "Св.Климент Охридски", 2019, стр.:52-65, ISBN:978-954-07-4662-3 2019
6 Нели Стоева, Иван Кабаков, Перспективи за промяна и развитие, Графитите в София, издателство:Университетско издателство "Св.Климент Охридски", 2019, стр.:82-86, ISBN:978-954-07-4662-3 2019
7 Nelly Stoeva, CROSS POINTS BETWEEN ACADEMIC RESEARCH AND CULTURAL POLICIES, The University as an Urban Cultural Institute, 2017 2017
8 Нели Стоева, Предизвикателства пред развитието на музейни публики, Социалните функции на музея през ХХІ век, редактор/и:Проф.д.изк. Симеон Недков, Живка Янакиева, Светлана Енчева, издателство:Национален музей "Земята и хората", 2016, стр.:43-51, Ref 2016
9 Нели Стоева, Интеркултурализмът като подход за управление на културното многообразие на местно ниво, Идеи в мениджмънта и политиките за култура 2007 - 2013, издателство:Университетско издателство "Св.Кл.Охридски", 2014, стр.:211-215, Ref 2014
10 Нели Стоева, Информационно осигуряване на политиките за култура, Идеи в мениджмънта и политиките за култура 2007 - 2013, издателство:Университетско издателство "Св.Кл.Охридски", 2014, стр.:239-242, Ref 2014
11 Нели Стоева, Картографиране на културата, Идеи в мениджмънта и политиките за култура 2007 - 2013, издателство:Университетско издателство "Св.Кл.Охридски", 2014, стр.:292-296, Ref 2014
12 Иван Кабаков, Георги Вълчев, Нели Стоева, Маргарита Радева, Модел за представяне на регионите в България, Регионът: начини на употреба, 2011, стр.:52-76 2011
13 Иван Кабаков, Нели Стоева, Маргарита Радева, Регионът като район за стратегическо планиране. , Регионът: начини на употреба, 2011, стр.:18-36 2011
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Нели Стоева, Развитие на публики – център и периферия 2018
2 Секционен доклад, Нели Стоева, Графитите и политиките за градско развитие 2018
3 Секционен доклад, Нели Стоева, "Globe" Theater Survey 2018
4 Секционен доклад, Нели Стоева, Implementation challenges - Sofia 2018
5 Секционен доклад, Нели Стоева, Operational Implementation Framework 2018
6 Секционен доклад, Нели Стоева, Cross points between Academic Research and Cultural Policies 2017
7 Секционен доклад, Нели Стоева, Европейски и национални проучвания върху фестивалите 2017
8 Секционен доклад, Нели Стоева, Взаимоотношения изследвания - политики в сферата на културата 2016
9 Секционен доклад, Нели Стоева, Общински програми Култура 2016
10 Секционен доклад, Нели Стоева, Предизвикателства пред развитието на музейни публики 2016
11 Секционен доклад, Нели Стоева, Общински програми Култура. Български и европейски контекст. 2016
Участие в редколегия
Нели Стоева, Paths to innovation in culture, Академия за мениджмънт в културата, Участие в редколегия 2017