Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на гл. ас. Капка Георгиева-Атанасова
Книга
Цветан Сивков, Светла Янкулова, Дарина Зиновиева, Галина Чернева, Георги Димитров, Капка Милчева, Емилия Панайотова, Райна Николова, Административно право. Специална част. Курс лекции, ISBN:978-954-730-956-2, Сиби, София 2015
Монография
1 Капка Милчева, Административните актове на Комисията за енергийно и водно регулиране в областта на енергетиката, ISBN:978-619-198-162-5, Нова звезда, София 2022
2 Капка Георгиева-Атанасова, Производствата по предоставяне закрила на чужденци по закона за убежището и бежанците, ISBN:978-619-198-168-7, Нова звезда, София 2022
Статия в научно списание
1 Капка Георгиева-Атанасова, За някои аспекти от допълнителната закрила на непридружените непълнолетни и малолетни лица в Република България, De Jure, том:14, брой:1, 2023, стр.:54-64, ISSN (print):1314-2593, ISSN (online):2367-8410, Ref 2023
2 Капка Георгиева, Международна закрила или убежище?, Правна мисъл, брой:3, 2022, стр.:3-25, ISSN (print):1310-7348 2022
3 Капка Георгиева, По въпроса за правната помощ на разселени от Република Украйна лица, Административно правосъдие, issue:2, 2022, pages:5-23 2022
4 Капка Милчева, Лицензионните актове, издавани от Комисията за енергийно и водно регулиране - предизвикателство пред публично-частните партньорства в енергетиката, Публично-частни партньорства, брой:1, 2015 2015
5 Капка Милчева, Административнонаказателната дейност на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР), De jure, брой:1, 2013, стр.:121-130 2013
6 Капка Милчева, Комисиите в правната система на Република България, De Jure, брой:2, 2013, стр.:97-110 2013
7 Капка Милчева, Юридическите лица като субекти на административнонаказателна онговорност по ЗАНН и на гражданска конфискация по ЗОПДНПИ (ЗОПДИППД), De jure, брой:2, 2012, стр.:38-48 2012
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Капка Георгиева, За възможността да се налагат административни наказания с индивидуален административен акт, 50 години Закон за административните нарушения и наказания - история, традиции, бъдеще, издателство:УИ "Св. Климент Охридски", 2020, стр.:241-251, ISBN:978-954-07-4975-4 2020
2 Капка Милчева, Принципите на административното право според Търновската конституция и тяхното съдържание днес, Научна конференция, посветена на 135-та годишнина от приемането на Търновската конституция, издателство:Сиби, 2014 2014
3 Капка Милчева, Съдебният надзор върху оперативната самостоятелност на администрацията, Сборник доклади 100 години ВАС, Publisher:УИ "Св. Климент Охридски", 2014 2014
Студия в сборник (на конференция и др.)
Николета Кузманова, Капка Георгиева, За прилагането на чл. 40, ал. 2 от Конституцията на Република България, Медиите в България – 30 години по-късно, 2020, стр.:101-124, ISBN:978-619-233-143-6 2020
Съставителска дейност
1 Цветан Сивков, Ралица Илкова , Капка Георгиева, Николета Кузманова, Реформата в административното наказване от 2020 г., ISBN:978-954-07-5359-1, Университетско издателство "Св. Кл. Охридски", София, Рецензирано 2022
2 Цветан Сивков, Пламен Панайотов, Капка Георгиева, Николета Кузманова, 50 години Закон за административните нарушения и наказания - история, традиции, бъдеще. Сборник доклади, ISBN:978-954-07-4975-4, Университетско издателство "Св. Климент Охридски", София 2020
Участие в конференция
1 Пленарен доклад, Капка Милчева, За Възможността да се налагат административни наказания с индивидуален административен акт 2019
2 Пленарен доклад, Капка Милчева, За прилагането на чл. 40, ал. 2 от Конституцията на Република България 2019