Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на ас. Капка Милчева
Книга
Цветан Сивков, Светла Янкулова, Дарина Зиновиева, Галина Чернева, Георги Димитров, Капка Милчева, Емилия Панайотова, Райна Николова, Административно право. Специална част. Курс лекции, ISBN:978-954-730-956-2, Сиби, София 2015
Статия в научно списание
1 Капка Милчева, Лицензионните актове, издавани от Комисията за енергийно и водно регулиране - предизвикателство пред публично-частните партньорства в енергетиката, Публично-частни партньорства, брой:1, 2015 2015
2 Капка Милчева, Административнонаказателната дейност на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР), De jure, брой:1, 2013, стр.:121-130 2013
3 Капка Милчева, Комисиите в правната система на Република България, De Jure, брой:2, 2013 2013
4 Капка Милчева, Юридическите лица като субекти на административнонаказателна онговорност по ЗАНН и на гражданска конфискация по ЗОПДНПИ (ЗОПДИППД), De jure, брой:2, 2012, стр.:38-48 2012
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Капка Георгиева, За възможността да се налагат административни наказания с индивидуален административен акт, 50 години Закон за административните нарушения и наказания - история, традиции, бъдеще, издателство:УИ "Св. Климент Охридски", 2020, стр.:241-251, ISBN:978-954-07-4975-4 2020
2 Капка Милчева, Принципите на административното право според Търновската конституция и тяхното съдържание днес, Научна конференция, посветена на 135-та годишнина от приемането на Търновската конституция, издателство:Сиби, 2014 2014
3 Капка Милчева, Съдебният надзор върху оперативната самостоятелност на администрацията, Сборник доклади 100 години ВАС, Publisher:УИ "Св. Климент Охридски", 2014 2014
Студия в сборник (на конференция и др.)
Николета Кузманова, Капка Георгиева, За прилагането на чл. 40, ал. 2 от Конституцията на Република България, Медиите в България – 30 години по-късно, 2020, стр.:101-124, ISBN:978-619-233-143-6 2020
Участие в конференция
1 Пленарен доклад, Капка Милчева, За Възможността да се налагат административни наказания с индивидуален административен акт 2019
2 Пленарен доклад, Капка Милчева, За прилагането на чл. 40, ал. 2 от Конституцията на Република България 2019
Учебник/Учебно помагало
1 Цветан Сивков, Светла Янкулова, Дарина Зиновиева, Галина Чернева, Георги Димитров, Капка Милчева, Емилия Панайотова, Райна Николова, Административно право. Специална част. Курс лекции, Сиби, София 2015
2 Емилия Панайотова, Цветан Сивков, Райна Николова, Дарина Зиновиева, Георги Димитров, Светла Янкулова, Капка Милчева, Галина Чернева, Достъп до обществена информация., Сиби, София 2015