Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на гл. ас. д-р Ваня Кашукеева-Нушева

Researcher ID (Web of Science):HTP-2091-2023

ORCID ID:0009-0004-2229-7455
Глава от книга
1 Vanya Kashukeeva-Nusheva, Katia Hristova-Valtcheva, Linka Toneva-Metodieva, „Political Parties“, „Business“, „Civil Society“, in: Local Integrity System in Bulgaria. Catalogue of Good Practices, p. 30-40, p. 54-64, p. 75-85, ISBN:978-954-2999-22-5, Асоциация „Прозрачност без граници”, София, Рецензирано 2019
2 Ваня Кашукеева-Нушева, Калин Славов, Ралица Белчева, Надя Манджовска, „І. Подготовка на изборите. Предизборна кампания“, „ІІ. Резултати от наблюдението в изборния ден“, „ІІІ. Тенденции при нарушенията на изборния процес в България за периода 2009-2019“, „ІV. Изводи и препоръки“, в: Общини на прицел (доклад от наблюдението на изборите за общински съветници и кметове, 27 октомври и 3 ноември 2019 година), с. 3-30, ISBN:978-954-2999-25-6, Асоциация „Прозрачност без граници”, София, Рецензирано 2019
3 Ваня Кашукеева-Нушева, Линка Тонева-Методиева, Калин Славов, Стойчо Стойчев, Стефан Ралчев, „Увод“, „Част І“, „Част ІІ“, „Част ІV“, „Част V“, в: Гласът на гражданите (доклад от наблюдението на националния референдум относно въвеждане на електронно дистанционно гласуване – 25 октомври 2015 г.), с. 5-42, ISBN:978-954-2999-21-8, Асоциация „Прозрачност без граници”, София, Рецензирано 2019
4 Ваня Кашукеева-Нушева, Калин Славов, Катя Христова-Вълчева, Линка Тонева-Методиева, „Част І. Прозрачност и почтеност в изборния процес - резултати от наблюдението на изборите за народни представители, проведени на 26 март 2017 г.“, „Препоръки по отношение на изборния процес“, в: Изборен процес и политики за превенция на корупцията: състояние и перспективи за развитие (доклад от наблюдението на изборите за 44-то Народно събрание, проведени на 26 март 2017 г.), с. 3-25, с. 39-44, ISBN:978-954-2999-26-3, Асоциация „Прозрачност без граници”, София, Рецензирано 2017
5 Ваня Кашукеева-Нушева, Катя Христова-Вълчева, Линка Тонева-Методиева, „Политически партии“, „Бизнес“, „Гражданско общество“, в: Индекс на Местната система за почтеност. Каталог на добрите практики, с. 27-38, с. 53-65, с. 75-86, ISBN:978-954-2999-16-4, Асоциация „Прозрачност без граници”, София, Рецензирано 2016
6 Ваня Кашукеева-Нушева, Стойчо Стойчев, „Рискове за човешката сигурност, произтичащи от икономическата зависимост от работодатели при упражняване на избирателни права (взаимовръзка между контролиран вот и икономическа зависимост от работодатели)”, в: Битовата престъпност и контролираният вот като заплахи за човешката сигурност в България: национален доклад за България, с. 42-70, ISBN:978-954-9858-28-0, Институт за регионални и международни изследвания, София 2015
7 Ваня Кашукеева-Нушева, Линка Тонева-Методиева, Димитър Димитров, Катя Христова-Вълчева, Калин Славов, Гълъб Балджиев, „Увод и методология“, „Част І“, „Част ІІ“, „Част ІІІ“, „Част ІV“, „Част V“, „Изводи и препоръки“, в: Прозрачност и почтеност в изборния процес: доклад от наблюдението на изборите за членове на Европейския парламент от Република България, проведени на 25 май 2014 година, с. 5-8, с. 10-14, с. 23-26, с. 27-43, с. 44-60, ISBN:978-954-2999-08-9, Асоциация „Прозрачност без граници”, София, Рецензирано 2014
8 Ваня Кашукеева-Нушева, Катя Христова-Вълчева, Лидия Руменова, Калин Славов, Антоний Гълъбов, Петьо Славов, „Част ІІІ. Методология за граждански мониторинг на обществени поръчки чрез прилагане на Пакт за почтеност“, в: Индикатори за прозрачност и почтеност при обществените поръчки, с. 79-86, ISBN:978-954-2999-06-5, Асоциация „Прозрачност без граници”, София, Рецензирано 2013
9 Ваня Кашукеева-Нушева, Антоний Гълъбов, Кашукеева-Нушева, В., „Част І. Наблюдение на изборите за президент и вицепрезидент и изборите за общински съветници и кметове“, „Част ІІ. Наблюдение на финансирането на предизборните кампании“, „Препоръки“ и „Заключение“, в: Прозрачност и почтеност в изборния процес: доклад от наблюдението на изборите за президент и вицепрезидент на република България и изборите за кметове и общински съветници – 23 и 30 октомври 2011 година, с. 5-55, с. 71-76, Асоциация „Прозрачност без граници”, София 2012
10 Катя Христова-Вълчева, Ивилина Алексиева, Ваня Кашукеева-Нушева, Антоний Гълъбов, Валери Димитров, Петя Георгиева, Мигел Фернандес, Луис де Суза, Беренд Сангърс, „Сравнителни аспекти на проблема за финансиране на политическата дейност” в: Политическата корупция: предизвикателства и механизми за противодействие, с. 211-223, ISBN:978-954-91757-4-5, Асоциация „Прозрачност без граници”, София, в сътрудничество с чуждестранни учени 2006
Глава от монография
Ваня Кашукеева-Нушева, Даниела Михалкова, Калин Славов, Боян Иванчев, Петьо Славов, Огнян Минчев, „Увод“, „Обхват на изследването и изследователски инструментариум“, „Основни резултати от изследването“, „Народно събрание“, „Министерство на финансите“, „Държавна агенция „Национална сигурност“, „Прокуратура на Република България“, „Сметна палата“, „Президент на Република България“, „Приложение №1. Методология на изследването: Обхват и изследователски инструментариум“, в: Оценка на системата за почтеност в банковия сектор в България, с. 11-13; 15-19; с. 21-45; с. 375-425; с. 427-434; с. 435-444; с. 445-450; с. 451-456; 457-462; с. 463-480, ISBN:978-619-01-0149-9, "Изток-Запад", Асоциация "Прозрачност без граници", София, Ref 2017
Дипломна работа
Ваня Георгиева Кашукеева-Нушева, Принципът за разделение на властите в българските конституции, СУ "Св. Климент Охридски", Ръководител:проф. д-р Георги Карасимеонов 1996
Дисертация д-р
Ваня Георгиева Кашукеева-Нушева, Европейски стандарти за финансиране на политическата дейност и приложението им в България, ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", Ръководител:доц. д-р Теодора Калейнска 2015
Друго (научно-популярни и др. под.)
1 Ваня Георгиева Кашукеева-Нушева, Купуването на гласове и контролираният вот в България: предизвикателство към институциите и демократичните стандарти в изборния процес (policy paper), Асоциация "Прозрачност без граници" 2019
2 Ваня Георгиева Кашукеева-Нушева, Катя Христова-Вълчева, Калин Славов, „Обществени нагласи за противодействие на корупцията през 2018 г.“, „Управление на антикорупционната комисия: практика“, в: Противодействие на корупцията – 2018: обществени очаквания и постигнати резултати, с. 4-11, с. 28-32, Фондация “Фридрих Еберт” 2018
3 Ваня Георгиева Кашукеева-Нушева, Катя Христова-Вълчева, Линка Тонева-Методиева, „Прозрачност и почтеност в изборния процес като предпоставки за спазването на демократичните стандарти“, в: Почтеност в политиката и ефективно противодействие на корупцията в България, с. 2-14, Фондация “Фридрих Еберт” 2017
Монография
1 Ваня Кашукеева-Нушева, Калин Славов, „Част І. Финансиране на политическата дейност в България – основни дефицити и възможни решения“, „Част ІІ. Изборният процес в България – международни стандарти, актуални проблеми и необходими промени“, „The Bulgarian model of political financing and conducting elections: international standards, topical issues and possible solutions“, в: Българският модел за политическо финансиране и провеждане на избори: международни стандарти, актуални проблеми и възможни решения, с. 7-128, с. 203-221, ISBN:978-954-2979-76-0, Фондация „Фридрих Еберт“, София, Рецензирано 2021
2 Ваня Кашукеева-Нушева, Методология за оценка на системата за почтеност в банковия сектор в България, ISBN:978-954-2999-27-0, Асоциация „Прозрачност без граници”, София, Рецензирано 2019
3 Ваня Кашукеева-Нушева, Международни стандарти за финансиране на политическата дейност и тяхното приложение в България, ISBN:978-954-07-4044-7, Университетско издателство СУ „Св. Климент Охридски“, София, Рецензирано 2015
Научен проект
1 Ваня Кашукеева-Нушева, Електорална динамика и политическо поведение в България 2020-2023, Член, СУ 2023
2 Ваня Кашукеева-Нушева, Приложение и развитие на концепцията за споделено общество: сравнителен анализ на модели, Член, СУ - чрез EU NextGenerationEU, Номер на договора:BG-RRP-2.004-0008-C01 2023
3 Ваня Кашукеева-Нушева, Повишаване стандарта на научните публикации в областта на политическите науки, Член, СУ, Номер на договора:Политология 5.0 2022
Научно ръководство
1 Ваня Кашукеева-Нушева, Протестно политическо поведение и ролята му за ключови реформи в управлението на България в периода 2013 - 2023 г., дипломна работа:Валя Найденова 2024
2 Ваня Кашукеева-Нушева, Приносът на неправителствените организации в разработването на политики за опазване на околната среда в България, СУ дипломна работа:Доника Бонева 2023
Статия в научно списание
1 Albena Taneva, Kaloyan Simeonov, Vanya Kashukeeva-Nusheva, Denitsa Hinkova, Melanie Hussak, Philosophy of Shared Society , Философия, vol:XXXIII, issue:1, 2024, pages:23-38, ISSN (print):0861–6302, ISSN (online):1314–8559 , doi: https://doi.org/10.53656/phil2024-01-01, Ref, Web of Science, International 2024
2 Ваня Кашукеева-Нушева, Тенденции към етатизъм в предизборните програми на партиите, участващи в парламентарните избори на 2 октомври 2022 година, ПУБЛИЧНИ ПОЛИТИКИ.bg, том:13, брой:4, 2022, стр.:16-32, ISSN (online):ISSN 1314-2313, Ref, (CEEOL) 2022
3 Ваня Кашукеева-Нушева, Експертните позиции на Асоциация „Прозрачност без граници“ като принос за възприемане на международни стандарти в законодателството относно финансиране на политическата дейност и в изборния процес в България, Политически изследвания, брой:1-2, 2020, стр.:154-170, ISSN (print):0861-4830, Ref, др.(CEEOL) 2020
4 Ваня Кашукеева-Нушева, Новите електронни технологии в изборния процес и тяхното приложение в изборите за Европейски парламент през 2019 г., Политически изследвания, брой:1-2, 2019, стр.:67-82, ISSN (online):0861-4830, Ref, др.(CEEOL) 2019
5 Ваня Кашукеева-Нушева, Доступ к СМИ при проведении предвыборных кампаний в Болгарии: актуальные проблемы и тенденции, Политика и право в социально-экономической системе общества , 2014, pages:93-105, ISBN:978-5-91891-407-6 2014
Статия в поредица
Ваня Кашукеева-Нушева, Контрол върху финансирането на политическата дейност в България: решени и нерешени проблеми, Списание "Теза", брой:9, издателство:Асоциация на прокурорите в България, 2014, стр.:101-126, ISSN (print):1314-5312 2014
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Vanya Kashukeeva-Nusheva, The electoral process in Bulgaria: current problems and necessary changes in the light of international standards for fair and democratic elections, Civil Review International, Special issue IV: Changing the Path. Crisis, Society, and Politics in the Contemporary World, editor/s:Andrei Taranu, István Péter Németh, Eugen Gabor, Orsolya Falus, Zoltán Zakota, Publisher:Civil Szemle Alapítvány – Due Press, Budapest , 2023, pages:73-82, ISBN:1786-3341, doi:https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:001158591100007, Ref, Web of Science, IF ( - 2023) 2023
2 Ваня Кашукеева-Нушева, Тенденции към етатизъм в предизборните програми на партиите, участващи в парламентарните избори на 2 октомври 2022 година, Публичната администрация при глобална криза: между либерализма и етатизма (сборник с доклади от Шеста международна конференция по публична администрация, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, София, 2022), редактор/и:проф. д.п.н. Милена Стефанова, доц. д-р Елена Калфова, издателство:Университетско издателство СУ „Св. Климент Охридски“, 2023, стр.:327-344, ISBN:978-954-07-57-32-2 2023
3 Vanya Kashukeeva-Nusheva, Compliance with the international standards in the political financing - a challenge to Bulgarian political parties, Political and Economic Unrest in the Contemporary Era, (6th ACADEMOS Conference 2019 - International Political Science Conference), editor/s:Iulian Rusu, Nicolae Apostolescu, Agavriloaie Liviu, Publisher:Filodiritto Publisher, Bologna, Italy, 2019, pages:119-126, ISBN:978-88-85813-41-0, Ref 2019
4 Ваня Кашукеева-Нушева, Дефицити в изборния процес в България и фактори за тяхното преодоляване: организационни нередности, купуване на гласове и контролиран вот, Годишна международна научна конференция на факултет „Авиационен“ 2019: сборник доклади, 11-12 април 2019 г., гр. Долна Митрополия, editor/s:полк. доц. д-р инж. Живо Божидаров Петров, подп. доц. д-р инж. Любомир Василев Митов, доц. д-р инж. Теодора Иванова Петрова, к-н инж. Николай Георгиев Кънчев, Publisher:Национален военен университет „Васил Левски”, 2019, pages:433-439, ISBN:978-954-713-123-1 2019
5 Ваня Кашукеева-Нушева, Промените в изборното законодателство през 2019 г.: предпоставка за изграждане или ерозиране на доверието в изборния процес, Годишна международна научна конференция на факултет „Авиационен“ 2019: сборник доклади, 11-12 април 2019 г., гр. Долна Митрополия, редактор/и:полк. доц. д-р инж. Живо Божидаров Петров, подп. доц. д-р инж. Любомир Василев Митов, доц. д-р инж. Теодора Иванова Петрова, к-н инж. Николай Георгиев Кънчев, издателство:Национален военен университет „Васил Левски”, 2019, стр.:421-431, ISBN:978-954-713-123-1 2019
6 Ваня Кашукеева-Нушева, Случаят „КТБ“ – пример за връзката между политическата корупция и неефективното функциониране на независимите контролни институции в България, 30 години реформи на публичното управление в Централна и Източна Европа (сборник с материали от Трета международна научна конференция, организирана от катедра „Публична администрация“ на СУ „Св. Климент Охридски“, София 11–12 април 2019), редактор/и:Елена Калфова, Атанас Славов, Мария Коцева-Тикова, Деница Хинкова, Любима Андреева, Алеко Джилдов, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2019, стр.:384-398, ISBN:978-954-07-4843-6 2019
7 Ваня Кашукеева-Нушева, Гражданското наблюдение като инструмент за установяване на нарушения – купуване на гласове и контролиран вот, Изборни системи (сборник с доклади, том ІV, ІV Национална конференция по изборни системи), издателство:Българска асоциация по изборни системи, 2016, стр.:103-114, ISSN (print):2367-687-6 2016
8 Ваня Кашукеева-Нушева, Мащаби и изразни форми на купуването на гласове и контролираният вот в България (изследователски методи за тяхното установяване), Предизвикателства пред представителната демокрация в България: доклади от Годишната национална конференция на Българската асоциация по политически науки, 13-14 ноември 2015 г., редактор/и:Теодора Калейнска, издателство:Европейски информационен център, 2016, стр.:143-155, ISBN:978-954-9469-13-4 2016
9 Ваня Кашукеева-Нушева, Общочовешките ценности и демократичните стандарти в изборния процес в България, Религия - ценности - ортодоксалност: традиционни религиозни светогледи и ценностите на XXI в.: международен тематичен сборник, конференция 16-17 юли 2015, издателство:БАН - Институт за изследване на обществата и знанието, "Пропелер", 2015, стр.:306-322, ISBN:978-954-392-342-7 2015
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Ваня Кашукеева-Нушева, The electoral process in Bulgaria: current problems and necessary changes in the light of international standards for fair and democratic elections 2023
2 Пленарен доклад, Ваня Кашукеева-Нушева, Индекс на местната система за почтеност - 2023: резултати от изследване на институциите на местната власт 2023
3 Секционен доклад, Ваня Кашукеева-Нушева, Тенденции към етатизъм в предизборните програми на партиите, участващи в парламентарните избори на 2 октомври 2022 година 2022
4 Присъствие, Ваня Кашукеева-Нушева, Модератор на сесия "Политика, политология и пропаганда" 2022
5 Секционен доклад, Ваня Кашукеева-Нушева, Доклад 1: Промените в изборното законодателство през 2019 г.: предпоставка за изграждане или ерозиране на доверието в изборния процес. Доклад 2: Дефицити в изборния процес в България и фактори за тяхното преодоляване: организационни нередности, купуване на гласове и контролиран вот 2019
6 Секционен доклад, Ваня Кашукеева-Нушева, Compliance with the International Standards on Political Financing - A Challenge for the Bulgarian Political Parties 2019
7 Секционен доклад, Ваня Кашукеева-Нушева, Случаят „КТБ“ – пример за връзката между политическата корупция и неефективното функциониране на независимите контролни институции в България 2019
8 Секционен доклад, Ваня Кашукеева-Нушева, Мащаби и изразни форми на купуването на гласове и контролираният вот в България (изследователски методи за тяхното установяване) 2015