Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на гл. ас. д-р Светозар Ангелов
Глава от книга
Калина Минчева, Светозар Ангелов, Църкви и манастири от Югозападна България през XV-XVII в., София 2007
Дипломна работа
Светозар Ангелов, Византийският литургичен модел и неговото влияние върху идейната програма на църквата "Св. Георги" в Колуша - Кюстендил, ЦСВП "Проф. Иван Дуйчев" към СУ, Ръководител:проф.д.изк.н. Аксиния Джурова 1999
Дисертация д-р
Светозар Ангелов, Монументалната живопис в Западна България през XVI в. (софийско и кюстендилско) - консерватизъм и иновации, ЦСВП "Проф. Иван Дуйчев" към СУ, Ръководител:проф.д.изк.н. Аксиния Джурова 2009
Изложби
1 Светозар Ангелов , Международна "Гутенберг и славянският свят" 2014 Кюстендил, Пловдив, София, Самоков, Париж, Милано, Букурещ, Загреб, Венеция. Пътуваща постерна изложба 2014-2017 г. 2014
2 Светозар Ангелов , Национална "Съхранена святост" 2008 Централно фоайе на БАН Постерна изложба с материали от църкви и манастири от Софийско и Кюстендилско 2008
3 Светозар Ангелов , Международна "Съхранена святост" 2008 Български културен център, Братислава 2008
4 Светозар Ангелов , Национална "Съхранена святост" 2007 Църква "Св. Архангел Михаил", Варна 2007
5 Светозар Ангелов , Национална Църкви и манастири в Югозападна България XV-XVII в. 2007 Галерия на СУ "Св. Климент Охридски" 2007
Книга
Калина Минчева, Светозар Ангелов, Църкви и манастири в Югозападна България от ХV–ХVII в., София 2007
Научен проект
1 Светозар Ангелов, Българското духовно пространство – история и култура без граници. Непознатото културно-историческо наследство в Западнобългарските земи, Член, , Номер на договора:КП06-ОПР-05/12 2018
2 Светозар Ангелов, Виртуална аудитория. Изработване на електронна платформа за обучение по кодикология, палеография, архивистика и документалистика с херменевтика на базата на ръкописното и архивно-документалното наследство, съхранявано в Центъра за славяно-византийски проучвания „Проф. Иван Дуйчев“, Член, , Номер на договора:КП06Н30/4 2018
3 Светозар Ангелов, Създаване на дигитална библиотека със славянски и гръцки дигитализирани ръкописи като Instrumenta studiorum за палеослависти и византинисти, Член, , Номер на договора:133/12.04.2016 2016
4 Светозар Ангелов, „Съвременни методи за проучване, систематизиране и презентиране на културноисторическото наследство на Балканите (на база на архивите на проф. Асен Василев и проф. Атанас Шаренков в Центъра за славяно-византийски проучвания „Проф. Иван Дуйчев” към СУ)“, Член, , Номер на договора:ДФНИ К-02/14 2014
5 Светозар Ангелов, География на културното пространство. Културното наследство от района на Асеновград отразено във фотоархива на проф. Асен Ваасилиев в ЦСВП "Проф. Иван Дуйчев", Член, , Номер на договора:15б/08.05.2014 2014
6 Светозар Ангелов, Фотографското наследство на проф. Асен Василиев като извор за градската култура на Балканите , Член, , Номер на договора:61/18.04.2013 2013
7 Светозар Ангелов, Църкви и манастири в рамките на Османската империя през ХV-ХVІІ в. (Кюстендилски и Софийски санджак), Член, 2006
Статия в научно списание
1 Светозар Ангелов, Надписът от манастира "Св. Йоан Богослов" (Касинец) край Враца, Palaeobulgarica / Старо-българистика, том:XLI, брой:2, 2017, стр.:58-68, ISSN (print):0204-4021, Ref 2017
2 Светозар Ангелов, Стенописите на църквата "Св. Архангел Михаил" край с. Горановци, Кюстендилско (нови данни), Проблеми на изкуството, брой:2, 2015, стр.:37-44, ISSN (print):0032-9371 2015
Статия в поредица
1 Светозар Ангелов, Фотоархивът на Анна Рошковска, съхраняван в ЦСВП "Проф. Иван Дуйчев" като извор за българската възрожденска култура, Университетски четения по архивистика, том:Специалните исторически дисциплини в университетското архивно образование, архивната практика и изследванията по история, брой:VII, редактор/и:Андриана Нейкова, 2019, стр.:188-207, ISBN:978-954-400-124-7 2019
2 Мария Полимирова, Светозар Ангелов, Трявна във фотоархива на проф. Асен Василиев, съхраняван в ЦСВП "Проф. Иван Дуйчев", Известия на специализирания музей за резбарско и зографско изкуство - Трявна, том:Трявна и тревненци в националната история и култура, брой:4, издателство:"Славена", 2015, стр.:372-392, ISSN (print):1313-6356 2015
3 Светозар Ангелов, Църквата "Св. Никола" в с. Вуково, Годишник на Софийския университет "Св. Климент Охридски", Център за славяно-византийски проучвания "Проф. Иван Дуйчев", том:Международна научна конференция Културният диалог между Изтока и Запада, росветена на 25 годишнината отсъздаването на Центъра за славяно-византийски проучвания "Проф. Иван Дуйчев" към Софийския университет "Св. Климент Охридски", 12-14 май 2006, брой:98 (17) 2012, редактор/и:чл.-кор. д.изк.н. Аксиния Джурова (отговорен редактор), проф. д-р Ангелина Минчева, доц. д-р Вася Велинова, доц. д-р Румен Бояджиев, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2013, стр.:45-60, ISSN (print):1311-784X 2013
4 Светозар Ангелов, Църквата "Св. Архангел Михаил" до с. Горановци, Кюстендилско, Известия на Исторически музей Кюстендил, том:"Пауталия - Велбъжд - Кюстендил и прилежащите територии", 11-13 октомври 2007 г., брой:XVI, 2008, редактор/и:Валентин Дебочички (гл. редактор), н.с. Ангел Джонев, Венета Генадиева, Венета Милушева, н.с. Веселина Вандова, н.с. Веска Спасова, н.с. Светослава Филипова, Юлия Христова (съставител), издателство:Фабер, Велико Търново, 2010, стр.:59-70, ISSN (print):0861-4342 2010
5 Светозар Ангелов, Църквата "Спасовица" в контекста на българо-сръбския конфликт от 1330 година, Известия на Исторически музей Кюстендил, том:"Пауталия - Велбъжд - Кюстендил и прилежащите територии", 2-4 октомври 2003 г., брой:2004, Х, редактор/и:Валентин Дебочички (гл. редактор), Венета Милушева, н.с. Веселина Вандова, Венета Генадиева, н.с. Светослава Филипова, н.с. Ангел Джонев, н.с. Веска Спасова, Юлия Христова, Юлиян Кинтишев, издателство:Faber, Велико Търново, 2005, стр.:297-306, ISSN (print):0861-4342 2005
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Светозар Ангелов, Надписът от апсидата в "Маркова" църква на река Бабуна край Велес, Манастирот "Свети Jован Претеча" Слепче. Духовен, книжевен и уметничики центар. Зборник на трудови од Меѓународниот научен симпозиум „Манастирот Слепче и поствизантиската уметност на Балканот во XVI И XVII век“, Демир Хисар, 6–7 јули 2018, editor/s:Сашо Цветковски, Publisher:Манастир „Свети Атанасиј Велики“, Журче, Демир Хисар, 2021, pages:152-169 2021
2 Светозар Ангелов, Проф. Иван Дуйчев и мисията му в Костур през 1941 г., XI Конференция на специалност Архивистика и документалистика: Българското професионално архивно образование в СУ „Св. Климент Охридски“: Памет, кауза, отговорност. Университетски четения по архивистика, том VI, редактор/и:Андриана Нейкова, 2018, стр.:109-126, ISBN:978-954-400-124-7 2018
3 Светозар Ангелов, Калина Минчева, Манастирите в Демирхисарско по данни от фотоархива на проф. Асен Василиев, Манастир Свети Јован Крстител Слепче. Духовен, книжевен и уметнички центар. Зборник на трудови од Меѓународниот научен симпозиум Демир хисар, 6 jули 2015, редактор/и:Сашо Цветковски, 2017, стр.:195-216, ISBN:978-608-4534-42-6 2017
4 Светозар Ангелов, Реставрацията на джамията "Байракли" в Самоков, История и развитие на музеите в България. 80 години Исторически музей Самоков, 2016, стр.:110-127, ISBN:978-954-8623-16-2 2016
5 Светозар Ангелов, Особености в стенописната украса на църквата "Св. Тодор" край град Бобошево, Кюстендилско, България в световното културно наследство. Материали от Третата национална конференция по история, археология и културен туризъм - Пътуване към България - Шумен, 17-19 май 2012 г., редактор/и:акад. проф. дин Васил Гюзелев, акад. проф. дмн Дамян Дамянов, проф. дин Иван Божилов, проф. дин Иван Йорданов (отговорен редактор), проф. дин Илия Илиев, проф. дин Вера Бонева, доц. д-р Христо Харитонов, доц. д-р Тодор Тодоров (съставител), издателство:Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", Шумен, 2014, стр.:757-774, ISBN:978-954-577-869-8 2014
6 Аксиния Джурова, Светозар Ангелов, Познати и непознати образи на св. Сава Сръбски от османския период в България, Осам векова манастира Милешеве. Међународни научни скуп, 6-8 септембар 2012, Библиотека манастира Милешева, издателство:Манастир Милешево, 2013, стр.:389-405, ISBN:978-86-87187-01-6 2013
7 Светозар Ангелов, Влиянието на ритуала върху идейната програма на църквата "Св. Георги" в Колуша, Изкуство и контекст, редактор/и:Ралица Лозанова, издателство:Българска академия на науките, 2001, стр.:9-15 2001
Студия в поредица
Мария Полимирова, Светозар Ангелов, Фотоархивът и личният архив на проф. Асен Василиев като извор за историята на ценни и труднодостъпни паметници на Балканите, Годишник на Софийския университет "Св. Климент Охридски", Център за славяно-византийски проучвания "Проф. Иван Дуйчев" , том:Културни мостове. Минало и съвремие. Международна научна конференция, посветена на 30-годишнината от създаването на Центъра за славяно-византийски проучвания „Проф. Иван Дуйчев“ към Софийския университет „Св. Климент Охридски“, София 2-4 юни 2016 г., брой:99 (18) 2017, редактор/и:проф. дфн Вася Велинова (отговорен редактор), чл.-кор. Аксиния Джурова,доц. д-р Румен Бояджиев, д-р Калина Минчева, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2017, стр.:349-390, ISSN (print):1311-784X, Ref 2017
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Светозар Ангелов, Проф. Иван Дуйчев и мисията му в Костур през 1941 г. 2017
2 Секционен доклад, Светозар Ангелов, Културното наследство на Кюстендил и Кюстендилско във фотоархива на Асен Василиев 2016
3 Секционен доклад, Svetozar Anguelov, Sujets iconographiques rares de la peinture murale dans les régions de Sofia et de Kustendil au XVIe siècle 2011