Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на д-р Михаил Георгиев

Author ID (SCOPUS):57197792061
Книга
Kralchevski, Marinova, Krastanka G., Stanimirova, Rumyana D., Georgiev, Mihail T., Alexandrov, Nikola A., Basheva, Elka S., Kralchevsky, Peter A., Co-Adsorption of the Proteins beta-Casein and BSA in Relation to the Stability of Thin Liquid Films and Foams, ISSN (print):978-1-4665-6906-5, ISBN:978-1-4665-6906-5 2014
Научен проект
1 Михаил Георгиев, "Clean Future biodegradable encap suspension systems for HC formats' Изследване и моделиране на икономични биоразградими суспендиращи системи", Член, Unilever, UK 2023
2 Михаил Георгиев, "Изследване на влиянието на микроструктурата на новия препарат за коса върху отлагането на активни частици/ морфология на филма", Член, Unilever, Англия 2023
3 Михаил Георгиев, "Изследване на влиянието на микроструктурата на новия препарат за коса върху отлагането на активни частици/ морфология на филма", Член, Unilever, Англия 2023
4 Михаил Георгиев, Phase diagram and fragrance understanding for personal care products, Член, Unilever, Англия 2023
5 Михаил Георгиев, Understanding the new hair format’s microstructure impact on the deposition of actives/ film morphology, Член, Unilever, Англия 2023
6 Михаил Георгиев, „Изследвания върху физико-химичните механизми на взаимодействията и стабилността във формулировки с измиващо и почистващо действие, с цел оптимизация на тяхната ефективност”, Член, S.C.Johnson & Son, Inc, САЩ 2021
7 Михаил Георгиев, Easy suspend encap/biodegradable rheology modifier systems in laundry liquid chassis, Член, Unilever, Англия 2021
8 Михаил Георгиев, "Разработване на пасти за зъби на не-водна основа" , "Engineering of anhydrous toothpaste chassis", Член, Unilever, Англия, Номер на договора:3400 2020
9 Михаил Георгиев, Biocidal quaternary surfactants, Член, Lonza 2020
10 Михаил Георгиев, Изследване на гигантски мицеларни структури в смесени разтвори на сърфактанти, техните взаимодействия и реологични свойства, Член, МОН-ФНИ 2020
11 Михаил Георгиев, „Ново поколение мастилено-струйни мастила с летливи ПАВ“, Член, МОН, Номер на договора:2825 2018
12 Михаил Георгиев, Colloid and interface properties of polyglycerol esters, Член, Lonza 2018
13 Михаил Георгиев, Разработване на модел за предсказване свойствата на течности за почистване, "Predictive modeling of HHC chassis", Член, Unilever, Холандия, Номер на договора:3282 2018
14 Михаил Георгиев, Център за компетентност "Интелигентни мехатронни, eко‐ и енергоспестяващи системи и технологии, Член, ОП НОИР 2018
15 Михаил Георгиев, Cleaning mechanisms, Член, KLK Oleo 2017
16 Михаил Георгиев, Micellar rollers, Член, University of Cambridge, UK 2017
17 Михаил Георгиев, Sedimentation stability of particles, Член, Lonza 2017
18 Михаил Георгиев, Ефект на структурата върху реологията на антиперспиранти, "Effect of structure on the rheology of antiperspirant formulations", Член, Unilever, Холандия, Номер на договора:3245 2017
19 Михаил Георгиев, Understanding physics of spread’s gloss, Член, Unilever, The Netherlands 2016
20 Михаил Георгиев, Разработване на нови видове мултифункционални микро- и нанокапсули със специфичен химичен състав и морфолофия, и оптимизация на техните свойства., Член, МОН, Номер на договора:2773 2016
21 Михаил Георгиев, Complex rheology of suspensions enhanced by capillary bridging, Член, Unilever, The Netherlands 2015
22 Михаил Георгиев, Oily-fatty soil adhesion and removal, Член, Unilever, UK - India 2014
23 Михаил Георгиев, Молекулярни механизми на процеса на почистване за нови почистващи препарати, “Molecular mechanisms of the cleaning process – toward smart cleaning formulations”, Член, Unilever, Англия, Номер на договора:3103 2014
24 Михаил Георгиев, Моделиране на адсорбацията върху твърди повърхности, “Smart polymer: mechanistic insights”, Член, Unilever, Англия, Номер на договора:3048 2013
25 Михаил Георгиев, Behaviour of hydrophobin on oil-water interfaces and its role for the stabilization of thin liquid films and emulsions, Член, Unilever, UK 2012
26 Михаил Георгиев, Polymer substantively and resistant to rinsing, Член, Unilever, UK 2012
27 Михаил Георгиев, Development of new equipment, measurements, and consultations about the surface and interfacial properties, Член, Kruess, Germany 2011
Статия в научно списание
1 K. Danov, G. Radulova, M. Georgiev, P. Kralchevsky, Growth of Giant Micellar Aggregates: Quantitative Theory vs Experiments, J. Technical Univ. Gabrovo, vol:66, 2023, pages:24-28 2023
2 M. Georgiev, B. Konstantinov, K. Marinova, J. Petkov, K. Danov, Investigation of Cationic Surfactants Adsorption Behaviour on Silicon Wafers using Imaging Ellipsometry, J. Technical Univ. Gabrovo, vol:62, 2023, pages:38-42 2023
3 K. D. Danov, K. G. Marinova, G. M. Radulova, M. T. Georgiev, Analytical Modeling of Micelle Growth. 5. Molecular Thermodynamics of Micelles From Zwitterionic Surfactants, J. Colloid Interface Sci., vol:627, 2022, pages:469-482, ISSN (print):0021-9797, ISSN (online):1095-7103, doi:10.1016/j.jcis.2022.07.087, Ref, IR , SCOPUS, SJR (1.4 - 2021), SCOPUS Quartile: Q1 (2022) 2022
4 I. Lesov, D. Glushkova, D. Cholakova, M.T. Georgiev, S. Tcholakova, S.K. Smoukov, N. Denkov, Flow Reactor for Preparation of Lipid Nanoparticles via Temperature Variations, Journal of Industrial and Engineering Chemistry, vol:112, 2022, pages:37-45, doi:https://doi.org/10.1016/j.jiec.2022.03.043, Ref, Web of Science, IF (6.76 - 2021), Web of Science Quartile: Q1 (2022), SCOPUS, SJR (0.995 - 2021), SCOPUS Quartile: Q1 (2022), International, MSc 2022
5 T.N. Stancheva, M.T. Georgiev, G.M. Radulova, K.D. Danov, K.G. Marinova, Rheology of Saturated Micellar Networks: Wormlike Micellar Solutions vs. Bicontinuous Micellar Phases, Colloids Surf. A, vol:625, 2022, pages:129927-0, ISSN (print):0927-7757, ISSN (online):1873-4359, doi:10.1016/j.colsurfa.2022.129927, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.76 - 2021), SCOPUS Quartile: Q2 (2022) 2022
6 M.T. Georgiev, L.A. Aleksova, P.A. Kralchevsky, K.D. Danov, Phase separation of saturated micellar network and its potential applications for nanoemulsification, Colloids and Surfaces A, Phys. Chem. Eng. Asp., vol:607, 2020, pages:125487-0, doi:10.1016/j.colsurfa.2020.125487, Ref, Web of Science, IF (3.99 - 2019), Web of Science Quartile: Q1 (2020), SCOPUS, SJR (0.78 - 2019), SCOPUS Quartile: Q1 (2020), MSc 2020
7 K.D. Danov, M.T. Georgiev, P.A. Kralchevsky, G.M. Radulova, T.D. Gurkov, S.D. Stoyanov, E.G. Pelan, Hardening of Particle/Oil/Water Suspensions Due to Capillary Bridges: Experimental Yield Stress and Theoretical Interpretation, Adv. Colloid Interface Sci., vol:251, issue:80-96, 2018, doi:10.1016/j.cis.2017.11.004, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q1 (2018), International, PhD 2018
8 M.T. Georgiev, K.D. Danov, P.A. Kralchevsky, T.D. Gurkov, D.P. Krusteva, L.N. Arnaudov, S.D. Stoyanov, E.G. Pelan, Rheology of Particle/Water/Oil Three-Phase Dispersions: Electrostatic vs. Capillary Bridge Forces, J. Colloid Interface Sci., том:513, 2018, стр.:515-526, doi:10.1016/j.jcis.2017.11.057, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q1 (2018), в сътрудничество с чуждестранни учени, PhD 2018
Статия в поредица
K.G. Marinova, R.D. Stanimirova, M.T. Georgiev, N.A. Alexandrov, E.S. Basheva, P.A. Kralchevsky, Co-adsorption of the proteins beta-casein and BSA in relation to the stability of thin liquid films and foams, Progress in Colloid and Interface Science, vol:Colloid and Interface Chemistry for Nanotechnology , editor/s:P.A. Kralchevsky, R. Miller, F. Ravera, Publisher:CRC Press, New York, 2016, pages:439-458, Ref, PhD, MSc 2016
Участие в конференция
1 Секционен доклад, G. Radulova, K. Danov, K. Marinova, M. Georgiev, Critical micelle concentration, size and aggregation number of zwitterionic surfactant micelles: Theory vs. Experiments 2023
2 Секционен доклад, T. Slavova, G. Radulova, M. Georgiev, K. Danov, Investigation of giant micellar structures in mixed surfactant solutions: emulsification properties and rheology 2023
3 Секционен доклад, G. Radulova, K. Danov, K. Marinova, M. Georgiev, Critical micelle concentration, size and aggregation number of zwitterionic surfactant micelles: Theory vs. Experiments 2023
4 Секционен доклад, M. Georgiev, K. Danov, G. Radulova, S. Stoyanov, E. Pelan, Phase separation of saturated micellar network and its potential applications for nanoemulsification; Hardening of particle/water/oil three-phase dispersions due to capillary bridges with applications for new products and materials 2023
5 Секционен доклад, И. Лесов, Д. Глушкова, Д. Чолакова, М. Георгиев, С. Чолакова, С. Смуков, Н. Денков, Проточен реактор за получаване на наноемулсии и наносуспензии от триглицериди 2022
6 Секционен доклад, I. Lesov, D. Glushkova, D. Cholakova, M. Georgiev, S. Tcholakova, S. Smoukov, N. Denkov, Flow reactor for preparation of lipid nanoemulsions and nanosuspensions via temperature variations 2022
7 Секционен доклад, K.D. Danov, K.G. Marinova, G.M. Radulova, M.T. Georgiev, Molecular thermodynamics of micelles from zwitterionic surfactants 2022
8 Постер, Михаил Георгиев, Phase separation of saturated micellar network and its potential applications for nanoemulsification 2021
9 Секционен доклад, Georgiev M.T., Kralchevsky P.A., Danov K., Radulova R.M., Hardening of particle/water/oil three-phase dispersions due to capillary bridges with applications for new products and materials 2019
10 Секционен доклад, Georgiev M.T., Kralchevsky P.A., Danov K., Bicontinuous phases from mixed surfactant solutions with enhanced solubilization capacity and their potential applications 2019
11 Секционен доклад, K.D. Danov, P.A. Kralchevsky, E.S. Basheva, G.S. Georgieva, M.T. Georgiev, S.K. Smoukov, Effect of dynamic depletion force in wetting films on the motion of a rising bubble in capillary 2019
12 Пленарен доклад, P.A. Kralchevsky, K.D. Danov, E.S. Basheva, G.S. Georgieva, M.T. Georgiev, С.K. Smoukov, Dynamic depletion force in wetting films due to surfactant micelles and its effect on the motion of bubbles in capillaries 2018
13 Секционен доклад, P.A. Kralchevsky, M.T. Georgiev, K.D. Danov, G.M. Radulova, T.D. Gurkov, S.D. Stoyanov, E.G. Pelan, Hardening of particle/water/oil three-phase dispersions due to capillary bridges with applications for new products and materials 2018
14 Пленарен доклад, P.А. Kralchevsky, K.D. Danov, M.T. Georgiev, G.M. Radulova, T.D. Gurkov, S.D. Stoyanov, E.G. Pelan, Hardening of three-phase dispersions particles/water/oil due to capillary bridges with applications for new products and materials 2017
15 Секционен доклад, M.T. Georgiev, K.D. Danov, P.A. Kralchevsky, D.P. Krusteva, T.D. Gurkov, S.D. Stoyanov, E.G. Pelan, Rheology of particle/water/oil three-phase dispersions: Aqueous vs. oily capillary bridges 2017
16 Секционен доклад, Georgiev M.T., Kralchevsky P.A., Danov K., Radulova R.M., Hardening of particle/water/oil three-phase dispersions due to capillary bridges with applications for new products and materials 2017
17 Постер, Georgiev M.T., Kralchevsky P.A., Danov K., Krasteva D., Hardening of particle/water/oil three-phase dispersions due to capillary bridges with applications for new products and materials 2017
18 Секционен доклад, P.A. Kralchevsky, M.T. Georgiev, K.D. Danov, G.M. Radulova, T.D. Gurkov, S.D. Stoyanov, E.G. Pelan, Hardening of particle/water/oil three-phase dispersions due to capillary bridges with applications for new products and materials 2017
19 Постер, M.T. Georgiev, G.M. Radulova, S.S. Tzocheva, T.D. Gurkov, K.D. Danov, P.A. Kralchevsky, S.D. Stoyanov, E.G. Pelan, Solidification of oil-continuous three-phase dispersions with silica particles 2016
20 Постер, Georgiev M.T., Marinova K.G., Kralchevsky P.A., Impact of the Aggregation of Cationic Polymers and Zwitterionic Surfactant on the Adsorption on Air/Water and Solid/Water Interfaces 2015
21 Постер, Georgiev M.T., Marinova K.G., Stanimirova R.D., Alexandrov N.A., Basheva E.S., Kralchevsky P.A., Co-Adsorption of the Proteins beta-Casein and BSA in Relation to the Stability of Thin Liquid Films and Foams 2013