Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на гл. ас. Бистра Стоименова
Книга
1 Пенкова, Р., Цветкова, Н., Стоименова, Б., Легурска, М. , Взаимодействие между езиковите дисциплини в прогимназиален етап на средното училище., Парадигма, София, Рецензирано 2011
2 Пенкова, Р., Цветкова, Н., Стоименова, Б., Легурска, М. , Взаимодействие между езиковите дисциплини в прогимназиалния етап от средното образование, Парадигма, София, Рецензирано 2011
3 Захариев, З., Стоименова, Б. , Хоризонти за качество пред европейското образование / Quality perspectives of European education, София 2009
Научен проект
1 Бистра Стоименова, Използване на Web 2.0 инструменти в обучението на ученици в българските общности в чужбина , Член, 2014
2 Бистра Стоименова, Теоретико-приложни изследвания и нововъведения в българското училище – анализ на учителски разработки за Първа професионалноквалификационна степен (І ПКС) в ДИУУ през 2013 г. , Член, , Номер на договора:53/2014 2014
3 Бистра Стоименова, Модули за дистанционно обучение, основани на взаимодействието между два изучавани езика от ученици в българските общности в чужбина , Член, , Номер на договора:65 / 2013 2013
4 Бистра Стоименова, Образователна подкрепа за имигранти в България (обучение по български език, история и гражданска ориентация), Член, , Номер на договора:BG EIF 2011/ 01-02.04 2013
5 Бистра Стоименова, Теоретико-приложни изследвания и нововъведения в българското училище – анализ на учителски разработки за Първа професионалноквалификационна степен (І ПКС) в ДИУУ през периода 2009-2012 г. , Член, , Номер на договора:60/2013 2013
6 Бистра Стоименова, Езикови взаимодействия в обучението на ученици от българските общности в чужбина , Член, , Номер на договора:93 / 2012 2012
7 Бистра Стоименова, European CLIL Resource Centre for Web2.0 Education: Early-to-Longlife Languages Learning (E-CLIL), Ръководител, LLP-Comenius, Номер на договора:504671-LLP-1-2009-1-ES-COMENIUS-CMP 2009
Редактор на издание нереферирано
Бистра Стоименова, Диалогът в историята, Редактор на издание нереферирано 2014
Статия в научно списание
1 Стоименова, Б., Мисията (не)възможна: киното като ресурс в обучението по история, Диалогът в историята, брой:29-30, 2014, стр.:76-96 2014
2 Захариев, З., Легурска, М., Стоименова, Б., Проучване на теоретико-приложни разработки на педагогически специалисти защитили І ПКС в ДИУУ (2009 – 2012 г.), Българско списание за образование, брой:2, 2013, стр.:74-92 2013
3 Захариев, З., Стоименова, Б., Легурска, М., Гражданските и обществените компетентности у българските ученици от прогимназиален етап – резултати от едно изследване, Професионално образование, брой:1, 2012, стр.:57-69 2012
4 Connolly, T.M., Hainey, T., Baxter, G.J., Tsvetkova, N., Kusheva, R., Stoimenova, B., Penkova, R., Legurska, M., Dimitrova, N., Teachers’ Views on Web 2.0 in Education: An evaluation of a large-scale European pilot, Proceedings of International Conference on European Transnational Education (ICEUTE), 20-21 October 2011, Salamanca, Spain., 2011, в сътрудничество с чуждестранни учени 2011
5 Пенкова, Р., Стоименова, Б., Легурска, М., Взаимодействие между обучението по първия и по втория език в средното училище, Български език и литература, брой:4, 2011, стр.:57-68, PhD 2011
6 Стоименова, Б., Обучението по история на чужд език в българското средно образование: перспективата на продължаващото образование, Диалогът в историята, брой:26, 2010, стр.:39-48 2010
7 Стоименова, Б., Василева, Б., Легурска, М., Цветкова, Н., Развиване на обществени и граждански компетентности у учениците от прогимназиален етап (по български език и литература, история и английски език). , Диалогът в историята, брой:24-25, 2010 2010
8 Стоименова, Б., Б. Василева, М. Легурска, Н. Цветкова, Развиване на обществени и граждански компетентности у учениците от прогимназиален етап (по български език и литература, история и цивилизация и английски език), Диалогът в историята, брой:24-25, 2010, стр.:57-77 2010
9 Стоименова, Б., Дидактически вариант за работа с изображение при изучаване средновековното общество в Западна Европа в 8. клас, Диалогът в историята, брой:19-20, 2008, стр.:91-109 2008
10 Стоименова, Б., Б. Василева, М. Легурска, Н. Цветкова, Интегративно развиване на обществени и граждански компетентности у учениците от прогимназиален етап (по български език и литература, история и цивилизация, английски език), I-Продължаващо образование, брой:14, 2008 2008
Статия в поредица
Стоименова, Б., Една история, изпълнена с неочаквани развития (отношенията между чуждия език и родния език), Педагогически практики, основани на взаимодействието между езиковите дисциплини в средното училище. Помагало за учители по езикови дисциплини, издателство:Парадигма, 2012, стр.:11-18 2012
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Стоименова, Б., „История без полюси” или използване на многоперспективността в обучението по история в България , Историята, която усмихва, издателство:Парадигма, 2014, стр.:67-83 2014
2 Penkova, R., Stoimenova, B., The image of the “Other” in the Bulgarian curriculum (national report) , The Image of the “Other”/ the Neighbour in the Educational Systems of the Balkan Countries (1998-2013), издателство:University of Macedonia Press, Thessaloniki, 2014, стр.:48-61 2014
3 Stoimenova, B., Using multiperspectivity in history teaching , The Image of the “Other”/ the Neighbour in the Educational Systems of the Balkan Countries (1998-2013), издателство:University of Macedonia Press, 2014, стр.:726-738 2014
4 Стоименова, Б., Отношението на учителите към дистанционната форма на продължаващото образование – резултати от едно проучване , 60 години ДИУУ Традиции и иновации в образованието, издателство:Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2014, стр.:249-256 2014
5 Захариев, З., Легурска, М., Стоименова, Б., Теоретико-приложни изследвания и нововъведения в българското училище, IV Есенен научно-образователен форум Учителят и модернизирането на образованието - национални и европейски практики, редактор/и:Габриела Каменова, издателство:УИ „Св.Кл.Охридски”, 2014, стр.:263-271, PhD 2014
6 Стоименова, Б., Възможностите на Web 2.0 и продължаващото образование на учителите, „Иновации при интегриране на формалното и неформалното образование за развитие на талантите и способностите” (сборник с доклади). Първа национална конференция с международно участие 8–9 май 2013, 2013, стр.:56-62 2013
7 Стоименова, Б., Използване на подхода CLIL в чуждоезиковото обучение в начален етап, Юбилейна научна конференция „50 години – врата към образованието и прозорец към света” по случай 50-годишнината от основаването на Департамента за езиково обучение – ИЧС, 14-15 юни 2013, издателство:УИ „Св. Климент Охридски”, 2013, стр.:619-625 2013
8 Стоименова, Б., Специфика на обучението по история на България за чужденци на български език, Юбилеен сборник 60 години Департамент за информация и усъвършенстване на учители, издателство:Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2013, стр.:90-106 2013
9 Стоименова, Б., Легурска, М., Цветкова, Н., Социални мрежи и продължаващото образование на учителите , II Есенен научно-образователен форум "Съвременни предизвикателства пред учителската професия" 24-25 ноември 2012, издателство:УИ „Св.Кл.Охридски”, 2012 2012
10 Стоименова, Б., Легурска, М., Цветкова, Н., Социални мрежи и продължаващото образование на учителите, Съвременни предизвикателства пред учителската професия”, Втори Есенен научен форум (24-25 ноември 2012), I-Продължаващо образование, специално издание , 2012, стр.:59-70 2012
11 Stoimenova, B., Assessment of Potentials for Development of Social and Civic Competences among Bulgarian Lower Secondary’ Students: Teachers’ Point of View , EVALUATION IN EDUCATION IN THE BALKAN COUNTRIES, 2011, стр.:391-396 2011
12 Baxter, G.J., Connolly, T.M.,, Stansfield, M.H.,, Tsvetkova, N., Stoimenova, B., Introducing Web 2.0 in Education: A Structured Approach Adopting a Web 2.0 Implementation Framework, Proceedings of International Conference on European Transnational Education (ICEUTE), 2011, Ref, в сътрудничество с чуждестранни учени 2011
13 Connolly, T.M., Hainey, T., Baxter, G.J., Bedir, H., Tsvetkova, N., Kusheva, R., Stoimenova, B., Penkova, R., Legurska M., Dimitrova, N., Teachers’ Views on Web 2.0 in Education: An evaluation of a large-scale European pilot, Proceedings of International Conference on European Transnational Education (ICEUTE), 20-21 October 2011, Salamanca, Spain, 2011, в сътрудничество с чуждестранни учени 2011
14 Baxter, G.J., Connolly, T.M., Stansfield, M.H., Gould, C., Tsvetkova, N., Kusheva, R., Stoimenova, B., Penkova, R., Legurska M., Dimitrova, N., Understanding the pedagogy Web 2.0 Supports: The presentation of a Web 2.0 pegagogical model, Proceedings of International Conference on European Transnational Education (ICEUTE), 20-21 October 2011, Salamanca, Spain, , 2011, Ref, в сътрудничество с чуждестранни учени 2011
15 Baxter, G., Connolly, T., Stansfield, M., Gould, C., Tsvetkova, N., Kusheva, R., Stoimenova, B., Penkova, R., Legurska, M., Dimitrova, N., Understanding the pedagogy Web 2.0 Supports: The presentation of a Web 2.0 pegagogical model, Proceedings of International Conference on European Transnational Education, 2011, в сътрудничество с чуждестранни учени 2011
16 Connolly, T.M., Hainey, T., Baxter, G.J., Tsvetkova, N., Kusheva, R., Stoimenova, B., Penkova, R., Legurska M., Dimitrova, N., Web 2.0 Education: An evaluation of a large-scale European pilot, Proceedings of International Conference on European Transnational Education (ICEUTE), 20-21 October 2011, Salamanca, Spain., , 2011, Ref, в сътрудничество с чуждестранни учени, PhD 2011
17 Стоименова, Б., Борбата за представително управление: приносът на френските консерватори по време на Реставрацията. , Исторически личности и идеи. Сб. в чест на 60-годишнината на проф. д-р Искра Баева. , издателство:УИ "Св. Кл. Охридски", 2011, стр.:240-247 2011
18 Стоименова, Б., Използване възможностите на Web 2.0 за повишаване мотивацията на учениците към обучението в средното образование, „Електронно, дистанционно ... или обучението на 21-ви век” , издателство:Деметра, 2011, стр.:6-14 2011
19 Stoimenova, B., What teachers for CLIL classrooms? , Quality Education for All Through Improving Teacher Training, издателство:Paradigma, 2010, стр.:263-267 2010
20 Tsvetkova, N., Stoimenova, B., What’s up in Foreign Language Teaching: ARGs in Language Educaion, “ICT in the Education of the Balkan Countries”, 2010, стр.:505-511 2010
21 Стоименова, Б., Философията на Жозеф дьо Местр: между критиката на съвременния рационализъм и провиденциализма. , Докторантски изследвания по социални и хуманитарни науки. Т. 1, издателство:IС., УИ „Св. Кл. Охридски”, 2010, стр.:173-194 2010
22 Stoimenova, B., Conservatism as a Political Theory of Human Imperfection. , The Transatlantic and the Transnational in a Changing Cultural Context., издателство:Sofia, Polis Publishing, 2005, стр.:65-72 2005
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Бистра Стоименова, Продължаващото образование на учителите: присъствено или дистанционно? Проучване мнения на учители 2014
2 Секционен доклад, Бистра Стоименова, Тенденции при квалификацията на учителите във Франция 2014
3 Секционен доклад, Бистра Стоименова, Използване на подхода CLIL в чуждоезиковото обучение в начален етап 2013
4 Секционен доклад, Stoimenova, B. , Using multiperspectivity in history teaching 2013
5 Секционен доклад, Бистра Стоименова, Възможностите на Web 2.0 и продължаващото образование на учителите 2013
6 Секционен доклад, Bistra Stoimenova, The image of the “Other” in the Bulgarian curriculum (National report) 2013
7 Секционен доклад, Stoimenova, B., Tsvetkova, N. , Teachers as Digital Learners – the (Added) Value of Personal Learning Networks 2012
8 Секционен доклад, Stoïménova, B. , Faites entrer les jeux interactifs et les réseaux sociaux en classe 2012
9 Секционен доклад, Stoimenova, B. , Teaching CLIL at Primary Level – Mission: (Im)possible 2012
10 Секционен доклад, Stoimenova, B. , How to Teach CLIL in Primary Education 2012
11 Секционен доклад, Tsvetkova, N., Stoimenova, B. , A Web of Educators, aPlaNet of Professional Expertise 2011
12 Секционен доклад, Stoimenova, B. , Assessment of Potentials for Development of Social and Civic Competences among Bulgarian Lower Secondary’ Students: Teachers’ Point of View 2011
13 Секционен доклад, Connolly, T.M., Hainey, T., Baxter, G.J., Tsvetkova, N., Kusheva, R., Stoimenova, B., Penkova, R., Legurska M. and Dimitrova, N. , Web 2.0 Education: An evaluation of a large-scale European pilot 2011
14 Секционен доклад, Бистра Стоименова, Използване възможностите на Web 2.0 за повишаване мотивацията на учениците към обучението в средното образование 2011
15 Секционен доклад, Stoimenova, B. , How to teach CLIL using Web 2.0 tools 2011
16 Секционен доклад, Baxter, G.J., Connolly, T.M., Stansfield, M.H., Tsvetkova, N. and Stoimenova, B. , Introducing Web 2.0 in Education: A Structured Approach Adopting a Web 2.0 Implementation Framework 2011
17 Секционен доклад, Baxter, G.J., Connolly, T.M., Stansfield, M.H., Gould, C., Tsvetkova, N., Kusheva, R., Stoimenova, B., Penkova, R., Legurska, M. and Dimitrova, N., Understanding the pedagogy Web 2.0 Supports: The presentation of a Web 2.0 pegagogical model 2011
18 Секционен доклад, Connolly, T.M., Hainey, T., Baxter, G.J., Stansfield, M.H., Carole, C., Can, C., Bedir, H., Inozu, J., Tsvetkova, N., Kusheva, R., Stoimenova, B., Penkova, R., Legurska M. and Dimitrova, N. , Teachers’ Views on Web 2.0 in Education: An evaluation of a large-scale European pilot 2011
19 Секционен доклад, Tsvetkova, N., B. Stoimenova, What’s up in Foreign Language Teaching: ARGs in Language Educaion 2010
20 Секционен доклад, O’Donovan, A., Tsvetkova, N., Stoimenova, B., Tsvetanova, S., Connolly, T., Stansfield, M., Hainey, T., Cousins, I., Josephson, J., Rodriguez Ortiz, C. , The Truth About Alternate Reality Games: Args in Educational Method, Args as Educational Method 2009
21 Секционен доклад, Connolly, T., Stansfield, M., Hainey, T., Cousins, I., Josephson, J., O’Donovan, A., Rodriguez Ortiz, C., Тsvetkova, N., Stoimenova, B., Tsvetanova, S. , Arguing for Multilingual Motivation in Web 2.0: a Games-Based Learning Platform for Language Learning. 2009
22 Секционен доклад, Tsvetkova, N., Stoimenova, B., Tsvetanova, S., Connolly, Т., Stansfield, M., Hainey, T., Cousins, I., Josephson, J., O’Donovan, A., Rodriguez Ortiz, C. , Arguing for Multilingual Motivation in Web 2.0: the Teacher Training Perspective. 2009
23 Секционен доклад, Stoïménova, B. , Comment motiver les élèves à apprendre des langues étrangères à l'aide du Jeu en réalité alternée (Alternate Reality Game) « La Tour de Babel »: résultat d’un projet COMENIUS 2009
24 Секционен доклад, Hainey, T., Connolly, T., Stansfield, M., Boyle, L., Josephson, J., O’Donovan, A., Rodriguez Ortiz, C., Тsvetkova, N., Stoimenova, B., Tsvetanova, S. , Arguing for Multilingual Motivation in Web 2.0: an Evaluation of a Large-Scale European Pilot. 2009
25 Секционен доклад, Tsvetanova, S., Stoimenova, B., Tsvetkova, N., Connolly, T., Stansfield, M., Hainey, T., Cousins, I., Josephson, J., O’Donovan, A., Rodriguez Ortiz, C. , Arguing for Multilingual Motivation in Web 2.0: a Tool for Facilitating Plurilingualism. 2009
26 Секционен доклад, Tsvetkova, N., B. Stoimenova, Les Visiteurs or Lost in Translation? 2008
27 Секционен доклад, Stoimenova, B., N. Tsvetkova. , Web 2.0 games and Language Education 2008
28 Секционен доклад, Stoïménova, B. , Un support pédagogique pour l’enseignement bilingue 2008
Учебник/Учебно помагало
1 Пенкова, Р., Петров, А., Радкова, А., Падежка, М., Стоименова, Б., Легурска, М., Панчев, В., Образователна подкрепа по български език, история и гражданска ориентация. Наръчник за имигранти в Блгария. , ЕИФ, София, Рецензирано 2013
2 Захариев, З., Стоименова, Б., Легурска, М. , Развиване на обществени и граждански компетентности при учениците от прогимназиален етап. Ръководство за учители. , Университетско издателство „Св. Кл. Охридски”, София, Рецензирано 2011
3 Atanasova, К., М. Benova, B. Stoïménova et al. , Histoire 10ème (Учебно помагало по история и цивилизация за 10. клас на френски език), София 2009
4 Atanasova, К., М. Benova, B. Stoïménova et al., Histoire 9ème (Учебно помагало по история и цивилизация за 9. клас на френски език), София 2009
5 Стоименова, Б., Н. Цветкова, Книга за учителя „История без полюси”, София, Рецензирано 2009