Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на гл. ас. доктор на науките Ивайло Буров

Author ID (SCOPUS):57205640027

ORCID ID:0000-0002-2183-3461
Дисертация доктор на науките
Ивайло Валентинов Буров, Фонетични и фонологични универсалии при асимилационните процеси. Теория за относителната бинарност и йерархия на признаците., СУ "Св. Климент Охридски" 2017
Дисертация д-р
Ивайло Валентинов Буров, Les phénomènes de sandhi dans l'espace gallo-roman, СУ „Св. Климент Охридски", Университет Бордо 3 „Мишел дьо Монтен“, Ръководител:Владимир Жобов, Ален Вио 2012
Монография
1 Ивайло Буров, Фонетични и фонологични универсалии при асимилационните процеси. Теория за относителната бинарност и йерархия на признаците, ISBN:978-954-354-005-1, Университетска кооперация "Романистика", София, 506 стр., Рецензирано 2017
2 Ivaylo Burov, Les phénomènes de sandhi dans l’espace gallo-roman , ISBN:978-954-07-3553-5, Presses universitaires « St Clément d’Ohrid », Sofia, 390 стр., Рецензирано 2013
Научен проект
1 Ивайло Буров, Международна научна конференция по романско езикознание „Комплексност на езиковите системи и структури: поглед към романските езици“, Ръководител, , Номер на договора:80-10-172 от 26.04.2018 г 2018
2 Ивайло Буров, Норма и нарушението й в различните им проявления, Член, 2015
3 Ивайло Буров, Развитие на капацитета на специализанти, постдокторанти и млади учени за преподаване на академични курсове по и на чужд език със съвременни методи и информационни и компютърни технологии“, Член, 2013
Превод на книга
1 Ivaylo Burov, Mila Atanassova, Pavlina Dankova, Médias en Europe centrale et orientale après 1989, ISBN:978-954-92119-5-5, Le Monde diplomatique - édition bulgare, Sofia 2009
2 Ивайло Буров, История на император Анри (хроника на Анри дьо Валансиен, продължение на хрониката на Жофроа дьо Вилардуен "Превземането на Константинопол", предговор и бележки от проф. дин. Красимира Гагова), ISBN:9789547960299, Полис, София 2009
3 Десислава Николова, Ивайло Буров, Марта Иванова, Павлина Данкова, Атлас на околната среда. Анализи и решения, ISBN:9789549211917, Монд дипломатик - България 2008
Статия в научно списание
1 Ивайло Буров, Фонетични и фонологични универсалии при взаимните асимилации, Филология, брой:32, 2017, стр.:33-47, ISSN (print):0204-8779, Ref 2017
2 Ivaylo Burov, Le clivage linguistique gallo-roman à la lumière de la phonologie diachronique, Catégorisation des langues minoritaires en Europe, 2015, pages:1-16 2015
3 Ивайло Буров, За прозодификацията на афиксите и клитиките, Част II, Съпоставително езикознание, брой:XXXIX (1), 2014, стр.:55-68, ISSN (print):0204-8701, Ref 2014
4 Ивайло Буров, За прозодификацията на афиксите и клитиките, Част I, Съпоставително езикознание, брой:XXXVIII (4), 2013, стр.:56-67, ISSN (print):0204-8701, Ref 2013
5 Ivaylo Burov, Un modèle quadridimensionnel de la semi-vocalisation du français, Съпоставително езикознание, брой:XXXII (1), 2008, стр.:53-72, ISSN (print):0204-8701, Ref 2008
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Ivaylo Burov, Sur les produits du cluster latin /kt/: articulation, perception et changement phonologique, Histoire des langues et histoire des représentations linguistiques, editor/s:B. Colombat, B. Combettes, V. Raby & G. Siouffi, Publisher:Honoré Champion (Bibliothèque de grammaire et de linguistique), 2018, pages:397-412, ISBN:978-2-7453-5105-0, Ref 2018
2 Ivaylo Burov, Aspetti della metafonia nelle lingue romanze: verso una teoria della binarietà relativa, Normes et grammaticalisation: le cas des langues romanes, editor/s:M. Vélinova, Publisher:CU Romanistika, 2017, pages:125-144, ISBN:978-954-354-006-8, Ref 2017
3 Ivaylo Burov, Variation contextuelle de l’aperture des voyelles moyennes du français en syllabe inaccentuable ouverte : harmonie ou métaphonie, Réécriture et variation, Publisher:Presses universitaires St. Clément d'Ohrid, 2017, pages:389-404, ISBN:978-954-07-4182-6, Ref 2017
4 Ивайло Буров, За развоя на латинските съчетания от преградни обструенти в романските езици., Нови направления в синхронната и диахронната фоетика и фонология, издателство:УИ "Св. Климент Охридски", 2017, стр.:91-105, ISBN:978-954-07-4293-9 2017
5 Ивайло Буров, Дисперсия, трансфонологизации и верижни мутации при структурирането на някои романски вокални системи, Филолологията - класическа и нова, издателство:УИ "Св. Климент Охридски", 2016, стр.:156-167, ISBN:978-954-07-4082-9 2016
6 Ivaylo Burov, Graphies occitanes et Internet : Tour de Babel ou chances de survie, Internet: besoin de communiquer autrement, Publisher:Presses universitaires St Clément d’Ohrid, 2014, pages:70-82, ISBN:978-954-07-3725-6, Ref 2014
7 Ivaylo Burov, Fonetica e fonologia dei nessi romanzi « /s/ + consonante », Десета конференция на докторантите и нехабилитираните преподаватели от ФКНФ, издателство:Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2013, стр.:102-109, ISBN:978-954-07-3633-4 2013
8 Alain Viaut, Ivaylo Burov, Les produits de la finale -A posttonique en Médoc : du particulier au général, IXe Congrès international de l’Association internationale d’études occitanes , Publisher:Shaker Verlag, 2011, pages:851-865, ISBN:978-3-8440-0406-9, Ref, International 2011
9 Ивайло Буров, Гасконският диалект – мост между галороманското и иберороманското езиково пространство, Езици и култури в диалог: традиции, приемственост, новаторство, издателство:Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, 2010, стр.:81-91, ISBN:978-954-07-3075-2 2010
10 Ивайло Буров, Синхронни и диахронни проблеми на италианското raddoppiamento fonosintattico, Словото – класическо и ново, редактор/и:И. Кирякова, издателство:Университетско издателство “Св. Климент Охридски, 2007, стр.:147-158, ISBN:978-954-07-2526-0 2007
Студия в научно списание
1 Ivaylo Burov, Universaux du langage ou universaux linguistiques: le bilan de 60 ans de débat, Bulletin de la Société de linguistique de Paris, vol:CXV (1), 2020, pages:1-59, ISSN (print):0037-9069, doi:10.2143/BSL.115.1.3289155, Ref, SCOPUS, SJR (0.138 - 2020) 2020
2 Ivaylo Burov, L'harmonisation vocalique du français dans le contexte des harmonies de hauteur: de l'universel au particulier, Bulletin de la Société de linguistique de Paris, vol:CXIV (1), 2019, pages:55-93, ISSN (print):0037-9069, doi:10.2143/BSL.114.1.3287152, Ref, SCOPUS, SJR (0.101 - 2019) 2019
3 Ivaylo Burov, Phonétique et phonologie: histoire d'une rupture, Annual of Sofia University "St. Kliment Ohridski", Faculty of Classical and Modern Philology, vol:112, 2019, pages:48-110, ISSN (print):0204-9600, Ref 2019
4 Ivaylo Burov, Combien les traits distinctifs sont-ils binaires? Vers une Théorie de la binarité relative, Bulletin de la Société de linguistique de Paris, vol:CXIII (1), 2018, pages:27-78, ISSN (print):0037-9069, doi:10.2143/BSL.113.1.3285464, Ref, SCOPUS, SJR (0.158 - 2018) 2018
5 Ivaylo Burov, Sur les bases phonétiques des primitives phonologiques, Histoire, épistémologie, langage, vol:40, issue:2, 2018, pages:121-151, ISSN (print):0750-8069, doi:10.1051/hel/2018012, Ref, SCOPUS, SJR (0.1 - 2018) 2018
6 Ivaylo Burov, Sur les probables interférences phonologiques entre basque et gascon, Catégorisation des langues minoritaires en Europe, 2017, pages:1-26 2017
7 Ивайло Буров, Фонология и типология на консонантната хармония, Годишник на СУ "Св. Климент Охридски", ФКНФ, том:108, 2015, стр.:142-202, ISSN (print):0204-9600, Ref 2015
8 Ивайло Буров, Хармония и метафиния: фонологични и морфологични критерии за класификацията на вокалните асимилации, Годишник на СУ "Св. Климент Охридски", ФКНФ, том:107, 2014, стр.:163-229, ISSN (print):0204-9600, Ref 2014
9 Ivaylo Burov, A propos de la syllabation des groupes consonantiques romans /sC/, Annuaire de l'Université de Sofia "St. Kliment Ohridski", Faculté des lettres classiques et modernes, vol:105, 2012, pages:239-279, ISSN (print):0204-9600, Ref 2012
10 Ивайло Буров, Дългите съгласни в италианския книжовен език в светлината на триизмерния фонологичен модел, Съпоставително езикознание, брой:XXXI (2), 2006, стр.:39-63, ISSN (print):0204-8701, Ref 2006
Студия в сборник (на конференция и др.)
1 Ivaylo Burov, Complexité des phonèmes et des systèmes phonémiques: une alternative pour formaliser la notion de marque, Complexité des structures et des systèmes linguistiques: le cas des langues romanes, editor/s:I. Burov & G. Fiorentino, Publisher:CU Romanistika, 2019, pages:77-104, ISBN:978-954-354-008-2, Ref 2019
2 Ivaylo Burov, La complexité linguistique: introduction à l'histoire et à la théorie d'une notion, Complexité des structures et des systèmes linguistiques: le cas des langues romanes, editor/s:I. Burov & G. Fiorentino, Publisher:CU Romanistika, 2019, pages:1-34, ISBN:978-954-354-008-2, Ref 2019
Съставителска дейност
Ivaylo Burov, Giuliana Fiorentino, Complexité des structures et des systèmes linguistiques: le cas des langues romanes, ISBN:978-954-354-008-2, CU Romanistika, Sofia, Ref, Рецензирано, International 2019
Участие в конференция
1 Постер, Ivaylo Burov, La Théorie de la binarité relative des traits : une nouvelle alternative pour la représentation formelle de la diphtongaison métaphonique dans les langues romanes 2020
2 Секционен доклад, Ivaylo Burov, Complexité des phonèmes et des systèmes phonémiques: une alternative pour formaliser la notion de marque 2018
3 Секционен доклад, Ivaylo Burov, Le traitement des clusters proto-romans /kt/: entre phonetique et representations phonologiques 2016
4 Секционен доклад, Ивайло Буров, За развоя на латинските съчетания от преградни обструенти в романските езици 2016
5 Секционен доклад, Ivaylo Burov, Aspetti della metafonia nelle lingue romanze: verso une teoria della binarietà relativa 2015
6 Секционен доклад, Ивайло Буров, Дисперсия, трансфонологизации и верижни мутации при структурирането на някои романски вокални системи 2015
7 Секционен доклад, Ivaylo Burov, Fonetica e fonologia dei nessi romanzi "/s/ + consonante" 2013
8 Секционен доклад, Ivaylo Burov, Variation contextuelle de l’aperture des voyelles moyennes du français en syllabe inaccentuable ouverte : harmonie ou métaphonie 2013
9 Секционен доклад, Ivaylo Burov, Graphies occitanes et Internet : Tour de Babel ou chances de survie 2008
10 Секционен доклад, Ивайло Буров, Гасконският диалект – мост между галороманското и иберороманското езиково пространство 2008
11 Секционен доклад, Alain Viaut, Ivaylo Burov, Les produits de la finale -A posttonique en Médoc : du particulier au général 2008
12 Секционен доклад, Ивайло Буров, Синхронни и диахронни проблеми на италианското raddoppiamento fonosintattico 2005
Учебно помагало
Маргарита Руски, Антоанета Робова, Владимир Сунгарски, Вълчан Вълчанов, Георги Жечев, Елена Динева, Жана Кръстева, Ивайло Буров, Ирена Кръстева, Петър Рогалски, Se préparer au concours pour l'université, ISBN:978-619-02-0641-5, Колибри, София 2020