Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на гл. ас. доктор на науките Ивайло Буров

Author ID (SCOPUS):57205640027

ORCID ID:0000-0002-2183-3461
Дисертация доктор на науките
Ивайло Валентинов Буров, Фонетични и фонологични универсалии при асимилационните процеси. Теория за относителната бинарност и йерархия на признаците., СУ "Св. Климент Охридски" 2017
Дисертация д-р
Ивайло Валентинов Буров, Les phénomènes de sandhi dans l'espace gallo-roman, СУ „Св. Климент Охридски", Университет Бордо 3 „Мишел дьо Монтен“, Ръководител:Владимир Жобов, Ален Вио 2012
Монография
1 Ивайло Буров, Фонетични и фонологични универсалии при асимилационните процеси. Теория за относителната бинарност и йерархия на признаците, ISBN:978-954-354-005-1, Университетска кооперация "Романистика", София, 506 стр., Рецензирано 2017
2 Ivaylo Burov, Les phénomènes de sandhi dans l’espace gallo-roman , ISBN:978-954-07-3553-5, Presses universitaires « St Clément d’Ohrid », Sofia, 390 стр., Рецензирано 2013
Научен проект
1 Ивайло Буров, Международна научна конференция по романско езикознание „Комплексност на езиковите системи и структури: поглед към романските езици“, Ръководител, , Номер на договора:80-10-172 от 26.04.2018 г 2018
2 Ивайло Буров, Норма и нарушението й в различните им проявления, Член, 2015
3 Ивайло Буров, Развитие на капацитета на специализанти, постдокторанти и млади учени за преподаване на академични курсове по и на чужд език със съвременни методи и информационни и компютърни технологии“, Член, 2013
Превод на книга
1 Ivaylo Burov, Mila Atanassova, Pavlina Dankova, Médias en Europe centrale et orientale après 1989, ISBN:978-954-92119-5-5, Le Monde diplomatique - édition bulgare, Sofia 2009
2 Ивайло Буров, История на император Анри (хроника на Анри дьо Валансиен, продължение на хрониката на Жофроа дьо Вилардуен "Превземането на Константинопол", предговор и бележки от проф. дин. Красимира Гагова), ISBN:9789547960299, Полис, София 2009
3 Десислава Николова, Ивайло Буров, Марта Иванова, Павлина Данкова, Атлас на околната среда. Анализи и решения, ISBN:9789549211917, Монд дипломатик - България 2008
Статия в научно списание
1 Ивайло Буров, Фонетични и фонологични универсалии при взаимните асимилации, Филология, брой:32, 2017, стр.:33-47, ISSN (print):0204-8779, Ref 2017
2 Ивайло Буров, За прозодификацията на афиксите и клитиките, Част II, Съпоставително езикознание, брой:XXXIX (1), 2014, стр.:55-68, ISSN (print):0204-8701, Ref 2014
3 Ивайло Буров, За прозодификацията на афиксите и клитиките, Част I, Съпоставително езикознание, брой:XXXVIII (4), 2013, стр.:56-67, ISSN (print):0204-8701, Ref 2013
4 Ivaylo Burov, Un modèle quadridimensionnel de la semi-vocalisation du français, Съпоставително езикознание, брой:XXXII (1), 2008, стр.:53-72, ISSN (print):0204-8701, Ref 2008
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Ivaylo Burov, Sui concetti fonologici nel "primo trattato grammaticale" islandese , Miradas al lenguaje. Estudios en honor de Boriana Kiuchukova-Petrinska, editor/s:Adriana Mitkova & Donka Mangacheva, Publisher:Editorial Universitaria San Clemente de Ohrid, 2021, pages:111-120, ISBN:978-954-07-5269-3 2021
2 Ivaylo Burov, Sur les produits du cluster latin /kt/: articulation, perception et changement phonologique, Histoire des langues et histoire des représentations linguistiques, editor/s:B. Colombat, B. Combettes, V. Raby & G. Siouffi, Publisher:Honoré Champion (Bibliothèque de grammaire et de linguistique), 2018, pages:397-412, ISBN:978-2-7453-5105-0, Ref 2018
3 Ivaylo Burov, Aspetti della metafonia nelle lingue romanze: verso una teoria della binarietà relativa, Normes et grammaticalisation: le cas des langues romanes, editor/s:M. Vélinova, Publisher:CU Romanistika, 2017, pages:125-144, ISBN:978-954-354-006-8, Ref 2017
4 Ivaylo Burov, Variation contextuelle de l’aperture des voyelles moyennes du français en syllabe inaccentuable ouverte : harmonie ou métaphonie, Réécriture et variation, Publisher:Presses universitaires St. Clément d'Ohrid, 2017, pages:389-404, ISBN:978-954-07-4182-6, Ref 2017
5 Ивайло Буров, За развоя на латинските съчетания от преградни обструенти в романските езици., Нови направления в синхронната и диахронната фоетика и фонология, издателство:УИ "Св. Климент Охридски", 2017, стр.:91-105, ISBN:978-954-07-4293-9 2017
6 Ивайло Буров, Дисперсия, трансфонологизации и верижни мутации при структурирането на някои романски вокални системи, Филолологията - класическа и нова, издателство:УИ "Св. Климент Охридски", 2016, стр.:156-167, ISBN:978-954-07-4082-9 2016
7 Ivaylo Burov, Le clivage linguistique gallo-roman à la lumière de la phonologie diachronique, Обучение по и на чужд език, editor/s:Петя Янева, Publisher:Алианс Принт, 2015, pages:87-105, ISBN:978-619-7065-06-0 2015
8 Ivaylo Burov, Graphies occitanes et Internet : Tour de Babel ou chances de survie, Internet: besoin de communiquer autrement, Publisher:Presses universitaires St Clément d’Ohrid, 2014, pages:70-82, ISBN:978-954-07-3725-6, Ref 2014
9 Ivaylo Burov, Fonetica e fonologia dei nessi romanzi « /s/ + consonante », Десета конференция на докторантите и нехабилитираните преподаватели от ФКНФ, издателство:Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2013, стр.:102-109, ISBN:978-954-07-3633-4 2013
10 Alain Viaut, Ivaylo Burov, Les produits de la finale -A posttonique en Médoc : du particulier au général, IXe Congrès international de l’Association internationale d’études occitanes , Publisher:Shaker Verlag, 2011, pages:851-865, ISBN:978-3-8440-0406-9, Ref, International 2011
11 Ивайло Буров, Гасконският диалект – мост между галороманското и иберороманското езиково пространство, Езици и култури в диалог: традиции, приемственост, новаторство, издателство:Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, 2010, стр.:81-91, ISBN:978-954-07-3075-2 2010
12 Ивайло Буров, Синхронни и диахронни проблеми на италианското raddoppiamento fonosintattico, Словото – класическо и ново, редактор/и:И. Кирякова, издателство:Университетско издателство “Св. Климент Охридски, 2007, стр.:147-158, ISBN:978-954-07-2526-0 2007
Студия в научно списание
1 Ivaylo Burov, L'harmonie radicale dans les langues d'Afrique: de la typologie phonologique à l'effet du déclencheur marqué, Bulletin de la Société de linguistique de Paris, vol:CXVI (1), 2021, pages:237-279, ISSN (print):0037-9069, doi:10.2143/BSL.116.1.3290238, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.101 - 2021) 2021
2 Ivaylo Burov, Variables linguistiques et extralinguistiques pour la complexité des systèmes tonals: le cas des langues africaines, Italian Journal of Linguistics, vol:33, issue:2, 2021, pages:59-108, ISSN (print):1120-2726, doi:10.26346/1120-2726-176, Ref, IR , Web of Science Quartile: Q2 (2021), SCOPUS, SJR (0.174 - 2021), SCOPUS Quartile: Q2 (2021) 2021
3 Ivaylo Burov, Universaux du langage ou universaux linguistiques: le bilan de 60 ans de débat, Bulletin de la Société de linguistique de Paris, vol:CXV (1), 2020, pages:1-59, ISSN (print):0037-9069, doi:10.2143/BSL.115.1.3289155, Ref, SCOPUS, SJR (0.138 - 2020) 2020
4 Ivaylo Burov, L'harmonisation vocalique du français dans le contexte des harmonies de hauteur: de l'universel au particulier, Bulletin de la Société de linguistique de Paris, vol:CXIV (1), 2019, pages:55-93, ISSN (print):0037-9069, doi:10.2143/BSL.114.1.3287152, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.101 - 2019) 2019
5 Ivaylo Burov, Phonétique et phonologie: histoire d'une rupture, Annual of Sofia University "St. Kliment Ohridski", Faculty of Classical and Modern Philology, vol:112, 2019, pages:48-110, ISSN (print):0204-9600, Ref 2019
6 Ivaylo Burov, Combien les traits distinctifs sont-ils binaires? Vers une Théorie de la binarité relative, Bulletin de la Société de linguistique de Paris, vol:CXIII (1), 2018, pages:27-78, ISSN (print):0037-9069, doi:10.2143/BSL.113.1.3285464, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.158 - 2018) 2018
7 Ivaylo Burov, Sur les bases phonétiques des primitives phonologiques, Histoire, épistémologie, langage, vol:40, issue:2, 2018, pages:121-151, ISSN (print):0750-8069, doi:10.1051/hel/2018012, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.1 - 2018) 2018
8 Ivaylo Burov, Sur les probables interférences phonologiques entre basque et gascon, Lapurdum, vol:21, 2018, pages:1-33, ISSN (print):1273-3830, ISSN (online):1965-0655, doi:doi.org/10.4000/lapurdum.3782, Ref, др. 2018
9 Ивайло Буров, Фонология и типология на консонантната хармония, Годишник на СУ "Св. Климент Охридски", ФКНФ, том:108, 2015, стр.:142-202, ISSN (print):0204-9600, Ref 2015
10 Ивайло Буров, Хармония и метафиния: фонологични и морфологични критерии за класификацията на вокалните асимилации, Годишник на СУ "Св. Климент Охридски", ФКНФ, том:107, 2014, стр.:163-229, ISSN (print):0204-9600, Ref 2014
11 Ivaylo Burov, A propos de la syllabation des groupes consonantiques romans /sC/, Annuaire de l'Université de Sofia "St. Kliment Ohridski", Faculté des lettres classiques et modernes, vol:105, 2012, pages:239-279, ISSN (print):0204-9600, Ref 2012
12 Ивайло Буров, Дългите съгласни в италианския книжовен език в светлината на триизмерния фонологичен модел, Съпоставително езикознание, брой:XXXI (2), 2006, стр.:39-63, ISSN (print):0204-8701, Ref 2006
Студия в сборник (на конференция и др.)
1 Ivaylo Burov, Complexité des phonèmes et des systèmes phonémiques: une alternative pour formaliser la notion de marque, Complexité des structures et des systèmes linguistiques: le cas des langues romanes, editor/s:I. Burov & G. Fiorentino, Publisher:CU Romanistika, 2019, pages:77-104, ISBN:978-954-354-008-2, Ref 2019
2 Ivaylo Burov, La complexité linguistique: introduction à l'histoire et à la théorie d'une notion, Complexité des structures et des systèmes linguistiques: le cas des langues romanes, editor/s:I. Burov & G. Fiorentino, Publisher:CU Romanistika, 2019, pages:1-34, ISBN:978-954-354-008-2, Ref 2019
Съставителска дейност
Ivaylo Burov, Giuliana Fiorentino, Complexité des structures et des systèmes linguistiques: le cas des langues romanes, ISBN:978-954-354-008-2, CU Romanistika, Sofia, Ref, Рецензирано, International 2019
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Ivaylo Burov, Sur le rapport entre complexité et marque 2021
2 Постер, Ivaylo Burov, La Théorie de la binarité relative des traits : une nouvelle alternative pour la représentation formelle de la diphtongaison métaphonique dans les langues romanes 2020
3 Секционен доклад, Ivaylo Burov, Complexité des phonèmes et des systèmes phonémiques: une alternative pour formaliser la notion de marque 2018
4 Секционен доклад, Ivaylo Burov, Le traitement des clusters proto-romans /kt/: entre phonetique et representations phonologiques 2016
5 Секционен доклад, Ивайло Буров, За развоя на латинските съчетания от преградни обструенти в романските езици 2016
6 Секционен доклад, Ivaylo Burov, Aspetti della metafonia nelle lingue romanze: verso une teoria della binarietà relativa 2015
7 Секционен доклад, Ивайло Буров, Дисперсия, трансфонологизации и верижни мутации при структурирането на някои романски вокални системи 2015
8 Секционен доклад, Ivaylo Burov, Fonetica e fonologia dei nessi romanzi "/s/ + consonante" 2013
9 Секционен доклад, Ivaylo Burov, Variation contextuelle de l’aperture des voyelles moyennes du français en syllabe inaccentuable ouverte : harmonie ou métaphonie 2013
10 Секционен доклад, Ivaylo Burov, Graphies occitanes et Internet : Tour de Babel ou chances de survie 2008
11 Секционен доклад, Ивайло Буров, Гасконският диалект – мост между галороманското и иберороманското езиково пространство 2008
12 Секционен доклад, Alain Viaut, Ivaylo Burov, Les produits de la finale -A posttonique en Médoc : du particulier au général 2008
13 Секционен доклад, Ивайло Буров, Синхронни и диахронни проблеми на италианското raddoppiamento fonosintattico 2005
Учебно помагало
1 Маргарита Руски, Антоанета Робова, Владимир Сунгарски, Вълчан Вълчанов, Георги Жечев, Елена Динева, Жана Кръстева, Ивайло Буров, Ирена Кръстева, Петър Рогалски, Se préparer au concours pour l'université, ISBN:978-619-02-0641-5, Колибри, София 2020
2 Маргарита Руски, Антоанета Робова, Владимир Сунгарски, Вълчан Вълчанов, Георги Жечев, Елена Динева, Жана Кръстева, Ивайло Буров, Ирена Кръстева, Петър Рогалски, Se préparer au concours pour l'université, ISBN:978-619-02-0641-5, Колибри, София 2020