Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на гл. ас. инж. Елена Койчева
Друго (научно-популярни и др. под.)
1 Койчева, Елена, БДС ISO 15836:2011 Информация и документация – Множество от елементи метаданни DUBLIN CORE. – София: Български институт за стандартизация, 10 с. [в PDF][Стандарт], Български индститут за стандартизация 2011
2 Койчева, Елена, БДС ISO 999:2010 Информация и документация - Указание за съдържанието, организацията и представянето на индекси. – София: Български институт за стандартизация, 43 с. [в PDF], Български институт за стандартизация 2010
3 инж. Елена Димитрова Койчева, БДС ISO 5127:2009 Информация и документация. Речник /Прев. от англ. ез. Елена Койчева и колектив/ – София:Български институт за стандартизация, 2009, 182 с.[Стандарт], Български институт за стандартизация 2009
4 инж. Елена Димитрова Койчева, БДС ISO 17933:2008 Обмен на електронен документ с общо предназначение (GEDI) /Прев. от англ. ез. Любов Димитрова; техн. ред. Елена Койчева/ – София:Български институт за стандартизация, 2008, 52 с.[Стандарт], Български институт за стандартизация 2008
5 Койчева, Елена и Красимир Петков, Рецензия за публикацията: Петков, Красимир. Сътрудничеството между Софийския университет и ЦИНТИ за подготовка на информационни специалисти. // Годишник на Софийски университет "Свети Климент Охридски". Философски факултет. Книга Библиотечно-информационни науки, Том 1, 2008, с. 89 - 93. , 2008
6 Койчева, Елена и Нина Шуманова, Рецензия за пулбикацията: Шуманова, Нина. Традиции и модерност в разработването и преподаването на дисциплината «Теория и история на научната информация // Годишник на Софийски университет "Свети Климент Охридски". Философски факултет. Книга Библиотечно-информационни науки, Том 1, 2008, с. 81 - 88. , 2008
7 Койчева, Елена, БДС ISO 8777:2002 Информация и документация – Команди за интерактивно търсене на текстова информация. – София: Български институт за стандартизация, 37 с. [в PDF][Стандарт], Български институт за стандартизация 2002
Книга
1 Койчева, Елена, Георги Близнашки. Научна библиография.ISBN 978-954-07-4172-7, Университетско издателство "Св. Климент Охридски", София 2016
2 Койчева, Елена, Глосар на термините по информационно търсене. ISBN-13: 978-954-47-2311-2 Съдържа: 1.Новите измерения на научната дисциплина информационно търсене: встъпителна студия; 2. Библиографски опис на литературни и информационни източници по информационно търсене., Университетско издателство "Св. Климент Охридски", София, Ref 2006
Научен проект
1 Елена Койчева, Развитие и усъвършенстване на междуфакултетска Докторантска програма в областта на педагогическите изследвания и електронното обучение в СУ, Член, Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси - Европейски социален фонд на Европейския съюз", Номер на договора:Проект BG051PO001 - 3.3.06-0026 2012
2 инж. Елена Койчева, MOODLE - Електронна платформа за обучение в катедра БИН - Библиотечни и информационни системи, Член, 2010
3 инж. Елена Койчева, ИБИС - Интегрирана библиотечно-информационна система "ALEPH 500", Член, 2008
4 инж. Елена Койчева, БД "Научни публикации на българските учени", Член, 2004
5 инж. Елена Койчева, Оптимизация на библиотечно-информационното обслужване в Университетска библиотека “Св. Климент Охридски” чрез внедряване на нова технология на междубиблиотечното заеманe. [Финансиран от Фондация “Отворено общество”, Будапеща, Унгария и Софийски университет “Св. Климент Охридски”] Електронна система за поръчка и доставка на документи в Университетска библиотека “Св. Климент Охридски”- проект, подпомогнат от Програма “Библиотеки” на Фондация “Отворено общество” , Член, Финансиран от Фондация “Отворено общество” 2000
6 инж. Елена Койчева, Kooperation zwischen deutschen wissenschaftlichen Bibliotheken und wissenschaftlichen Bibliotheken der Staaten in Mittel- und Osteuropa sowie in Nachfolgestaaten der früheren Sowjetunion (MOE) [Коопериране между немски научни библиотеки и научни библиотеки на страните от Централна и Източна Европа, както и държавите от бившия Съветски Съюз – МОЕ: Финансиран от Федералното министерство за образование, наука, изследвания и технология на Германия и ръководен и координиран методически от Германския библиотечен институт] – Подпроект “Съвместна дейност между Университетска библиотека “Св. Климент Охридски” и Университетска библиотека в гр. Констанц, Германия в рамките на проекта МОЕ 1997 - 1999”., Член, Федералното министерство за образование, наука, изследвания и технология на Германия и ръководен и координиран методически от Германския библиотечен институт 1997
7 инж. Елена Койчева, Партньорство между Университетска библиотека при Хумболдт Университет– гр. Берлин, Германия и Университетска библиотека “Св. Климент Охридски”, София, България , Член, Хумболдт Университет– гр. Берлин, Германия 1997
Научно ръководство
1 гл. ас. инж. Елена Койчева, Информационен прочит на творчеството на "Българския Пикасо" - Васил Иваноф (1897 - 1973) в Интернет пространството на Франция, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Мария Николова Узунова - БИНКП 2014
2 гл. ас. инж. Елена Койчева, Анализ на електронни научни списания по геология и науки за земята за Филиална университетска библиотека “Св. Климент Охридски” (На примера на JOURNALS CITATION REPORTS), СУ “Св. Климент Охридски” дипломна работа:Стела Иванова Симеонова - БИНКП 2013
3 гл. ас. инж. Елена Койчева, Изследване на онлайн диалога за крайния ползвател с информационните платформи на Elsevier B.V., СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Тодор Манолов Георгиев - БИН 2010
4 гл. ас. инж. Елена Койчева, Анализ на организацията на информационните масиви в The European Library, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Кристина Николаева Милина - БИН 2008
5 гл. ас. инж. Елена Койчева, Анализ на потребителския интерфейс в онлайн информационните системи на Университетска библиотека “Свети Климент Охридски”, СУ “Св. Климент Охридски” дипломна работа:Бисер Николаев Стоянов - БИНКП 2008
6 гл. ас. инж. Елена Койчева, Анализ на функционалните възможности на уеб каталога ALEPH 500 за издирване на документални източници на информация, СУ “Св. Климент Охридски” дипломна работа:Албена Славова Караиванова - БИНКП 2008
7 гл. ас. инж. Елена Койчева, Електронно съдържание на споделените онлайн ресурси FIRSTSEARCH- OCLC, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Косара Колева Станкова - БИН 2008
8 гл. ас. инж. Елена Койчева, Изследване на разпределението на стандартите в сферата на информацията и документацията по ICS – международната класификация за стандартизация., СУ “Св. Климент Охридски” дипломна работа:Деница Колева Милева - БИН 2008
9 гл. ас. инж. Елена Койчева, Биобиблиография на проф. Желязко Димитров Стоянов, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Силвана Страхилова Георгиева - БИН 2007
10 гл. ас. инж. Елена Койчева, Подбор и оценка на електронни информационни масиви за публични библиотеки (на примера на EBSCO)., СУ “Св. Климент Охридски” дипломна работа:Мариана Пенчева Узунова - БИНКП 2007
11 гл. ас. инж. Елена Койчева, Проучване и анализ на ресурси за икономическа информация на примера на българския уеб-архив за икономика Helpos, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Калина Бакалова - БИНКП 2007
12 гл. ас. инж. Елена Койчева, Библиометричен анализ на преводите на примера на уеб версията на Index Translationum., СУ “Св. Климент Охридски” дипломна работа:Генка Христева - БИН 2006
13 гл. ас. инж. Елена Койчева, Информационен анализ на български уеб вестници., СУ “Св. Климент Охридски” дипломна работа:Тодор Карпузов - БИН 2006
14 гл. ас. инж. Елена Койчева, Подбор и характеристика на качествени електронни ресурси в Интерент за научната дисциплина “социална педагогика”, СУ “Св. Климент Охридски” дипломна работа:Ивета Димитрова - БИН 2006
15 гл. ас. инж. Елена Койчева, Търсене в Интернет на цитирани публикации въз основа на услугата Google Scholar. Сравнителен анализ., СУ “Св. Климент Охридски” дипломна работа:Таня Иванова - БИН 2006
16 гл. ас. инж. Елена Койчева, Уеб своден каталог за информационните ресурси на международните организации в рамките на ООН, СУ “Св. Климент Охридски” дипломна работа:Ива Тодорова - БИН 2006
17 гл. ас. инж. Елена Койчева, Анализ на библиографско-информационната система на ООН - UNBISnet, СУ “Св. Климент Охридски” дипломна работа:Поля Цочева - БИН 2005
18 гл. ас. инж. Елена Койчева, Анализ на уникалните информационни продукти за библиографско цитиране на Института за научна информация ISI във Филаделфия, САЩ., СУ “Св. Климент Охридски” дипломна работа:Елица Пенчева - БИН 2005
19 гл. ас. инж. Елена Койчева, Организация на знанието по органична химия (547) в УДК (Универсалната десетична класификация) за подобряване информационния анализ на документите в Библиотека “Химия” на СУ “Св. Кл. Охридски”., СУ “Св. Климент Охридски” дипломна работа:София Туджарова - БИНКП 2005
20 гл. ас. инж. Елена Койчева, Анализ на отразяването на българските представители – учени в областта на библиотечно – информационните науки в руските библиографско-информационни системи “Наукознание” (ИНИОН) и РЖ “Информатика” (ВИНИТИ)., СУ “Св. Климент Охридски” дипломна работа:Кремена Ангелова - БИН 2004
21 гл. ас. инж. Елена Койчева, Библиографските и пълнотекстови бази от данни за академични библиотеки на примера на Web – мрежата EPNET., СУ “Св. Климент Охридски” дипломна работа:Биляна Яврукова - БИНКП 2004
22 гл. ас. инж. Елена Койчева, Електронни масиви на DIGIBIB - дигиталната библиотека на Северен Рейн-Вестфалия, Германия, СУ “Св. Климент Охридски” дипломна работа:Зорница Желева - БИН 2004
23 гл. ас. инж. Елена Койчева, Научно-информационната инфрастуктура на Русия на примера на ГСНТИ – Държавната система за научна и техническа информация., СУ “Св. Климент Охридски” дипломна работа:Петя Манова - БИН 2004
24 гл. ас. инж. Елена Койчева, Информетричен анализ на базите от данни “Current Contents на ISI”, СУ “Св. Климент Охридски” дипломна работа:Валентин Кръстев - БИН 2003
25 гл. ас. инж. Елена Койчева, Категоризация на електронните продукти на информационната компания Cambridge Scientific Abstracts (CSA), СУ “Св. Климент Охридски” дипломна работа:Савина Кирилова - БИН 2003
26 гл. ас. инж. Елена Койчева, Мениджмънт на Web – ресурсите по аграрни науки на примера на Международната организация по прехрана и селско стопанство FAO (Food and Agricultural Organization) към ООН., СУ “Св. Климент Охридски” дипломна работа:Мариета Маринова - БИН 2003
27 гл. ас. инж. Елена Койчева, Съвременно информационно осигуряване на националната иновационна система на България на примера на НАЦИД – Националния център за информация и документация. , СУ “Св. Климент Охридски” дипломна работа:Силвия Стефанова - БИН 2003
28 гл. ас. инж. Елена Койчева, Информационните ресурси на Руската книжна палата., СУ “Св. Климент Охридски” дипломна работа:Снежана Христова - БИН 2002
29 гл. ас. инж. Елена Койчева, Функционален модел на машината за търсене на научна информация Scirus на Elsevier Science, СУ “Св. Климент Охридски” дипломна работа:Бисер Стоянов - БИН 2002
30 гл. ас. инж. Елена Койчева, Характеристика и он-лайн търсене във Web – бази от данни за статии, СУ “Св. Климент Охридски” дипломна работа:Иванка Апостолова - БИН 2002
31 инж. Елена Койчева, Информационен анализ на стандартите в областта на библиотечните и информационни науки, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Траянка Василева - БИН 2001
32 гл. ас. инж. Елена Койчева, Съвременното библиотечно-информационно обслужване в Университетската библиотека при Хумболдт-Университет в Берлин, СУ “Св. Климент Охридски” дипломна работа:Инна Цветкова - БИН 2001
33 гл. ас. инж. Елена Койчева, Съдържателен анализ на базите от данни, произведени от отрасловия център за научна и техническа информация (FIZ) – Карлсруе, Германия., СУ “Св. Климент Охридски” дипломна работа:Христина Павлова - БИН 2001
34 гл. ас. инж. Елена Койчева, Информационните системи (библиографски бази от данни) по социални и хуманитарни науки на Института за научна информация по обществени науки ИНИОН – РАН., СУ “Св. Климент Охридски” дипломна работа:Светлана Недялкова - БИН 2000
35 гл. ас. инж. Елена Койчева, Стратегии и методи на информационно търсене в базите от данни на CD-ROM “Немска национална библиография”., СУ “Св. Климент Охридски” дипломна работа:Петя Георгиева - БИН 2000
Статия в научно списание
1 Койчева, Елена, Информационна евристика: Систематичен план за провеждане на информационно търсене в уеб ресурси [Студия], Годишник на Софийски университет "Св. Климент Охридски" Философски факултет. Библиотечно-информационни науки, том:8, 2017, стр.:287-303, Ref 2017
2 Койчева, Елена, Справочник на уеб информационни ресурси с отворен достъп, подбрани за университетски и научни библиотеки [Статия], ББИА онлайн, том:5, брой:6, 2015, стр.:22-32, Ref 2015
3 Койчева, Елена, Онлайн комуникация в науката: Уеб методика за проучване на публикационната и цитатна активност на автори или институции (по примера на Университетска библиотека "Св. Климент Охридски")[Статия], // Реторика и комуникации: Електронно научно списание, брой:8, 2013 2013
4 Койчева, Елена, Ролята на информационния посредник в научна библиотека при осъществяване на иновативните функции на онлайн справочно-информационното обслужване [Статия], Библиотека: Списание за библиотечна теория и практика, том:ХХ, брой:2-3, 2013, стр.:39-50, Ref 2013
5 Койчева, Елена, Refdoc.fr: Уеб информационно гише за научни и технически публикации.[Статия] , COMPUTER, том:XXI, брой:4-5, 2011, стр.:60-62 2011
6 Койчева, Елена, UNBISnet Библиографската информационна система на ООН [Статия] , COMPUTER, том:XXI, брой:8-9, 2011, стр.:62-64, Ref 2011
7 Койчева, Елена, The World Digital Library: Опазване на културното съдържание , COMPUTER [ISSN 0861-5799], том:XX, брой:10-11, 2010, стр.:61-64, Ref 2010
8 Койчева, Елена, WorldCat: Глобален каталог за споделяне на информационни ресурси, COMPUTER. Персонални компютри в практиката, том:XIX, брой:5, 2009, стр.:31-34, Ref 2009
9 Койчева, Елена, Онлайн информационни масиви за откриване на стандарти, COMPUTER, том:XIX, брой:12, 2009, стр.:42-44, Ref 2009
10 Койчева, Елена, ERIC: Онлайн цифрова библиотека за образователни ресурси , COMPUTER. Персонални компютри в практиката, том:XVIII, брой:6, 2008, стр.:73-75, Ref 2008
11 Койчева, Елена, Scitopia.org: Отраслова библиографска информационна система, COMPUTER. Персонални компютри в практиката, том:XVIII, брой:5, 2008, стр.:56-58, Ref 2008
12 Койчева, Елена, Ситуационни модели за преподаване на информационна грамотност., НАУКА, [Съюз на учените в България] , том:XVIII, брой:5, 2008, стр.:57-62, Ref 2008
13 Койчева, Елена, Ex Libris Ltd. , COMPUTER. Персонални компютри в практиката, том:XVII, брой:9, 2007, стр.:32-35, Ref 2007
14 Койчева, Елена, Значими библиографски информационни системи. [Част втора: Включени са The Library of Congress; Bibliotheque Nationale de France и Российское библиографическое агенство KNIGAINFO] , COMPUTER. Персонални компютри в практиката,, том:XVII, брой:4, 2007, стр.:50-53, Ref 2007
15 Койчева, Елена, Значими библиографски информационни системи. [Част първа: Включени са The British Library и Die Deutsche Nationalbibliothek] , COMPUTER. Персонални компютри в практиката, том:XVII, брой:2, 2007, стр.:74-76, Ref 2007
16 Койчева, Елена, Културният сектор на ЮНЕСКО в Интернет, COMPUTER. Персонални компютри в практиката, том:XVII, брой:7-8, 2007, стр.:76-78, Ref 2007
17 Койчева, Елена, Уеб информационното пространство на Университетска библиотека “Св. Климент Охридски” , COMPUTER. Персонални компютри в практиката, том:XVII, брой:6, 2007, стр.:56-58, Ref 2007
18 Койчева, Елена, Google. Уеб услугите на машината за търсене, COMPUTER. Персонални компютри в практиката, том:XVI, брой:4, 2006, стр.:84-86, Ref 2006
19 Койчева, Елена, The European Library. Паневропейски Интернет портал “Европейска библиотека”, COMPUTER: Персонални компютри в практиката, том:XVI, брой:7-8, 2006, стр.:86-89, Ref 2006
20 Койчева, Елена, Глобалните предизвикателства: Компютърна правоспособност и информационна грамотност, COMPUTER. Персонални компютри в практиката, том:XV, брой:5, 2005, стр.:88-91, Ref 2005
21 Койчева, Елена, Достъп до разпределени информационни системи в хетерогенната среда на Интернет. , COMPUTER. Персонални компютри в практиката, том:XV, брой:5, 2005, стр.:92-95, Ref 2005
22 Койчева, Елена, Модерните библиографски продукти на Thomson ISI , НАУКА, [Съюз на учените в България] , том:XV, брой:5, 2005, стр.:29-33, Ref 2005
23 Койчева, Елена, The Dublin Core Metadata Initiative: Стандартизиран формат за метаданни за Интернет пространството. , COMPUTER. Персонални компютри в практиката, том:XIV, брой:12, 2004, стр.:55-58, Ref 2004
24 Койчева, Елена, Информационната компетентност на ползвателите: Из опита на академичните библиотеки на Северен Рейн – Вестфалия, Германия. , БИБЛИОТЕКА, том:XI, брой:1, 2004, стр.:33-41, Ref 2004
25 Койчева, Елена, SCIRUS – машината за търсене на научна информация. , COMPUTER. Персонални компютри в практиката, том:XIII, брой:2, 2003, стр.:48-50, Ref 2003
26 Койчева, Елена, БДС ISO 8777:2002. Информация и документация. Команди за интерактивно търсене на текстова информация, Библиотека, том:IX, брой:2-3, 2002, стр.:88-88, Ref 2002
27 Койчева, Елена, Глобалните Интернет доставчици на електронна информация и документи., COMPUTER. Персонални компютри в практиката, том:XII, брой:8, 2002, стр.:43-47, Ref 2002
28 Койчева, Елена, Ефективно информационно търсене в Интернет, // COMPUTER. Персонални компютри в практиката, том:XI, брой:12, 2001, стр.:82-85 2001
29 Койчева, Елена, Електронните научни списания: новото предизвикателство към учени и специалисти., // COMPUTER. Персонални компютри в практиката, том:X, брой:4, 2000, стр.:72-75 2000
30 Койчева, Елена, Мениджмънт на библиотечно-информационни ресурси в Библиотеката на Университета в Констанц, Германия., // БИБЛИОТЕКА, том:VII, брой:1, 2000, стр.:36-42, Ref 2000
31 Койчева, Елена, Автоматизация на Университетската библиотека при СУ “Св. Кл. Охридски”: Преглед на състоянието и перспективи за развитие., БИБЛИОТЕКА, том:VI, брой:3 - 4, 1999, стр.:14-18, Ref 1999
32 Койчева, Елена, Засилената информационна функция на Университетската библиотека на Хумболдт – Университет в Берлин: Впечатление от едно посещение. , БИБЛИОТЕКА, том:VI, брой:2, 1999, стр.:26-31, Ref 1999
33 Койчева, Елена, и Улрих Вайгел, INTERNET – Аспекти на нейното по-нататъшно развитие, БИБЛИОТЕКА, том:III, брой:3, 1995, стр.:21-24, Ref 1995
34 Койчева, Елена, Българските бази данни, СЪОБЩЕНИЯ И ИНФОРМАТИКА, [Издание на БТК - ЕАД] , том:45, брой:7, 1995, стр.:25-27 1995
35 Койчева, Елена, и Ерих Хойсер, Държава, индустрия, иновация, информация, ИНСО – Интелектуална собственост, том:5, брой:1, 1995, стр.:3-5, Ref 1995
36 Койчева, Елена, Електронните информационни масиви и приложението им в библиотеките., БИБЛИОТЕКА, том:III, брой:7, 1995, стр.:3-8, Ref 1995
37 Койчева, Елена, Ирмгард Ланкенау, Георг Фридрих Шултхайс, Влияние на модерната информационна техника върху библиотеките и информационните служби. , БИБЛИОТЕКА, том:II, брой:5, 1994, стр.:33-39, Ref 1994
38 Койчева, Елена, и М. Маркус, Десетгодишнината на международната комуникационна мрежа за научна и техническа информация STN International. , БИБЛИОТЕКА, том:II, брой:12, 1994, стр.:18-21, Ref 1994
39 Койчева, Елена, Йоахим Тус, Информационният пазар в Германия, БИБЛИОТЕКА, том:II, брой:2, 1994, стр.:33-36, Ref 1994
40 Койчева, Елена, Кристиан Хартман, Концепция на иновационното предприятие: Преуспяващите фирми се нуждаят от мениджмънт на информационните ресурси. , ИКО – Икономика. Култура. Общество, брой:3 - 4, 1994, стр.:6-8 1994
41 Койчева, Елена, Критерии за селекция на периодичните издания, БИБЛИОТЕКА, том:II, брой:10, 1994, стр.:27-30, Ref 1994
42 Койчева, Елена, МЕЖДУНАРОДНАТА агенция за абонамент на списания Swets & Zeitlinger. , БИБЛИОТЕКА, том:II, брой:11, 1994, doi:с. 47, Ref 1994
43 Койчева, Елена, Мениджмънт на библиотечни и информационни фондове, БИБЛИОТЕКА, том:II, брой:1, 1994, стр.:20-22 1994
44 Койчева, Елена, Вернер Танхоф, CURRENT CONTENTS – една специализирана форма на библиографска информация., БИБЛИОТЕКА, том:I, брой:4, 1993, стр.:40-43 1993
45 Койчева, Елена, Информационните ресурси: Сравнителен библиометричен анализ на тематичния профил “учебни планове и програми на дисциплините: библиотечно дело и информационна наука и практика и преподаването им”, ОБРАЗОВАНИЕ И ПРОФЕСИЯ, том:V, брой:10, 1993, стр.:35-38 1993
46 Койчева, Елена, Дитер Шмидмайер, Обучение на потребителите и библиотекарите на нови информационни технологии – CD – ROM. , БИБЛИОТЕКА, том:I, брой:8, 1993, стр.:38-42 1993
47 Койчева, Елена, Продуктивността на периодиката в базите данни на ВИНИТИ. , БИБЛИОТЕКА, том:I, брой:3, 1993, стр.:16-19 1993
48 Койчева, Елена, и Никола Димитров, В базата от данни на ВИНИТИ – МАШИНОСТРОЕНЕ. , ИНСО – Интелектуална собственост, брой:9, 1991, стр.:28-30 1991
49 Койчева, Елена, Никола Димитров, Автоматизирано информационно търсене на патентни документи., ИР – Изобретателство и рационализаторство,, брой:4, 1990, стр.:13-15, Ref 1990
50 Койчева, Елена, Метод за изучаване на информационните потребности на абонатите за ИРИ на БД “ВИНИТИ – МАШИНОСТРОЕНЕ”., МЕТОДИКА, ТЕХНИКА, ОПИТ, том:XIX, брой:1, 1990, стр.:18-22 1990
51 Койчева, Елена, Оценка на функционалната ефективност на информационно търсене в два аналогични масива на ВИНИТИ – МАШИНОСТРОЕНЕ., МЕТОДИКА, ТЕХНИКА, ОПИТ, том:XIX, брой:1, 1990, стр.:50-59 1990
52 Койчева, Елена, Сравнителен анализ на списания по подбрани теми, отразени в БД COMPENDEX и ВИНИТИ – Машиностроене. , СБОРНИК ОТ МАТЕРИАЛИ, НАУЧНИ РАЗРАБОТКИ И ПУБЛИКАЦИИ В ОБЛАСТТА НА НИД (научно-информационната дейност), брой:1, 1989, стр.:42-50 1989
53 Койчева, Елена, Особености при осъществяване на ретроспективното информационно търсене в базите от данни на “ВИНИТИ – Машиностроене” чрез диалогов режим на работа в ЦИНТИ. , МЕТОДИКА, ТЕХНИКА, ОПИТ, том:XVII, брой:1, 1988, стр.:35-39 1988
Статия в поредица
1 Koitscheva, Elena, Die Hochschulbibliothekseinrichtungen in Koeln, Bonn, Duesseldorf des Landes Nordrhein – Westfalen, Deutschland, Fachaufenthalt vom 25. 08. bis 21. 09. 2003, Goethe Institut GI Bibliothek & Information International – Berichte – Laenderberichte - 2003, издателство:Goethe Institut & Bibliothek Information International Deutschland, 2004 2004
2 Койчева, Елена, и Херберт Лаубфогел, Интернет и специализираните бази данни, СБИР, 2001 2001
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Койчева, Елена, Информационно документиране на академични длъжности и дисертации в НАЦИД (Националния център за информация и документация)[Студия], Културната памет във времето и пространството: Сборник, посветен на 65 годишния юбилей на проф. д.изк.н. Симеон Недков , издателство:Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2018, стр.:904-916 2018
2 Койчева, Елена, Виртуалният музей на твореца Васил Иваноф - българският Пикасо на Франция [Студия], През призмата на информационната наука: Сборник, посветен на 70-годишния юбилей на доц. д-р Нина Шуманова, редактор/и:Елица Лозанова - Белчева, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2016, стр.:209-224 2016
3 Койчева, Елена, Значението на метаданните за създаване на регистър на националните библиографии на ИФЛА [Студия], Литература...Наука...Библиография: Сборник, посветен на 70-годишния юбилей на доц. д-р Татяна Янакиева, редактор/и:Милена Миланова Миланова, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски"", 2014, стр.:96-107 2014
4 Койчева, Елена, Динамична трансформация на електронния библиотечен каталог в онлайн платформа за федеративно информационно търсене , Globalization and the Management of Information Resources: PAPERS from the International Conference held in Sofia, Bulgaria, 2008, стр.:373-379 2008
5 Койчева, Елена, Европейски проекти за дигитализация в контекста на политическата инициатива i2010., Globalization, Digitization, Access and Preservation of Cultural Heritage: PAPERS from the International Conference held in Sofia, Bulgaria, 8-10 November 2006, издателство:“St. Kliment Ohridski” University of Sofia, 2007, стр.:423-431 2007
6 Койчева, Елена, Новите измерения на научната дисциплина информационно търсене. Встъпителна студия., Глосар на термините по информационно търсене, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2006, стр.:11-34, Ref 2006
7 Койчева, Елена, и Иванка Янкова, Разпространяване на библиотечно-информационното познание: партньорство между Университетска библиотека и Исторически факултет на Софийски университет “Св. Кл. Охридски”. , Libraries, Globalization, and Cooperation: PAPERS from the International Conference held in Sofia, Bulgaria, 3-5 November 2004, Sofia, издателство:“St. Kliment Ohridski” University of Sofia, 2005, стр.:250-256, MSc 2005
8 Койчева, Елена, Адаптиране на висшето образование по информационно-търсещи системи към парадигмата на хибридната библиотека. , Libraries, Civil Society and Social Development: PAPERS from the International Conference held in Sofia, Bulgaria, 14 - 16 November 2002, издателство:“St. Kliment Ohridski” University of Sofia, 2004, стр.:187-191 2004
9 Койчева, Елена, Информационната компетентност на библиотекаря и потребителя в глобализираната среда на Интернет, СБИР в началото на 21 век: ДОКЛАДИ от XI национална научна конференция, 5-6 юни 2001, издателство:Народна библиотека “Ив. Вазов” Пловдив, 2002, стр.:79-82 2002
10 Койчева, Елена, Формиране имиджа на библиотеките в Интернет, . // Библиотечната система в България: ДОКЛАДИ от X национална научна конференция, 7 юни 2000, София, Университетско издателство “Св. Климент. Охридски”, София, 2001, 2001, стр.:70-74 2001
11 Койчева, Елена, Електронна система за поръчки и доставки на документи в Интернет (на примера на немските библиотеки) , БИБЛИОТЕКИТЕ през новото хилядолетие - свободен и равен достъп до информация: ДОКЛАДИ от IX национална научна конференция с международно участие, 1-3 юни 1999, СБИР, София, 1999, стр.:85-90 1999
12 Койчева, Елена, и Никола Димитров, Автоматизированный информационный поиск патентных документов на базе магнитных лент ВИНИТИ – МАШИНОСТРОЕНЕ в ЦИНТИ – НРБ., Основни направления в развитието на патентната информация: ДОКЛАДИ от международен симпозиум ПАТЕНТИНФОРМ- 89, [Организатори на форума: Световна организация за интелектуална собственост; Институт за изобретения и рационализации; ЦИНТИ и Българска търговс, 1989, стр.:14-29 1989
13 Койчева, Елена, Никола Димитров, Биянка Хаджимихалева, Структура на документалния масив на БД “ВИНИТИ – ТРАНСПОРТ И ТРАНСПОРТНО МАШИНОСТРОЕНЕ” , Автоматизация на информационното обслужване – АИО89: ДОКЛАДИ от научно-приложната конференция с международно участие “”, 16 – 20. 10. 1989, Елените, Бургаска област, 1989, стр.:11-21 1989
14 Койчева, Елена, Анализ на обработваните източници в базите от данни на “ВИНИТИ – Машиностроене”., Автоматизация на информационното обслужване. Част 2: Трета научно-приложна конференция с международно участие, 17 – 21.09. 1987 г. Бургас: СБОРНИК ДОКЛАДИ, ДКИТ - ЦИНТИ, София,, 1987, стр.:121-127 1987
15 Койчева, Елена, Информационно обслужване в ЦИНТИ – НРБ чрез АИС “ВИНИТИ – Машиностроене”, Автоматизация на информационното обслужване. Част 1: Трета научно-приложна конференция с международно участие, 17 – 21.09. 1987 г., Бургас: СБОРНИК ДОКЛАДИ, ДКИТ – ЦИНТИ, София, 1987, стр.:91-95 1987
Учебник/Учебно помагало
Койчева, Елена, Стратегии за информационно търсене в онлайн педагогически ресурси: Ръководство за докторанти. [Препринт, изготвен за целите на междуфакултетска докторантска програма в областта на педагогическите изследвания и електронното обучение в Софийски университет "Св. Климент Охридски"] 2013