Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на Антоанета Китова-Николова
Друго (научно-популярни и др. под.)
1 Antoaneta Kitova, Език и професионална комуникация 2. Нови предизвикателства в контекста на многоезична и мултикултурна Европа, Университетско издателство "Св. Кл. Охридски" 2017
2 Антоанета Китова, Език и професионална комуникация. 30 години специализирано университетско чуждоезиково обучение, Университетско издателство "Св. Кл. Охридски" 2012
Научен проект
1 Антоанета Китова-Николова, Подобряване на качеството на общото образование". , Член, , Номер на договора:BG051PO001-3.1.04 2015
2 Антоанета Китова-Николова, Проект BG051PO001-3.3.06-0045 "Академични курсове по и на чужд език със съвременни методи и ИКТ" , Член, OП "Развитие на човешките ресурси", Номер на договора:BG051PO001-3.3.06-0045 2015
3 Антоанета Китова-Николова, Привеждане на обучението по превод във ФКНФ-СУ в съответствие с нуждите на националния пазар на услуги, базирани върху превод, в контекста на глобализиращия се многоезичен свят , Член, ОП "Развитие на човешките ресурси", Номер на договора:BG051PO001-3.1.07-0068 2014
4 Антоанета Китова-Николова, Привеждане на обучението по превод във ФКНФ-СУ в съответствие с нуждите на националния пазар на услуги, базирани върху превод, в контекста на глобализиращия се многоезичен свят , Член, ОП "Развитие на човешките ресурси", Номер на договора:BG051PO001-3.1.07-0068 2013
Редактор на издание нереферирано
Антоанета Китова-Николова, Глаголни таблици Италиански, издателство КЛЕТ България ООД, София, 2014г.; ISBN 978-954-344-109-9, Редактор на издание нереферирано 2014