Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на д-р Биляна Яврукова

ORCID ID:0000-0002-1146-3487
Глава от книга
Биляна Яврукова, Соня Бояджиева, Алманах на Университеска библиотека „Св. Климент Охридски” : 1888-2018 , ISBN:978-954-07-4457-5, Унив. изд. "Св. Климент Охридски", София 2018
Друго (научно-популярни и др. под.)
Биляна Андреева Яврукова, Славка Шопова – доайенът на Университетската библиотека „Св. Климент Охридски” (Интервю по повод юбилея на библиотеката). // ББИА онлайн, 2013, № 6, с. 64-66, 2013
Статия в научно списание
1 Milena Milanova, Bilyana Yavrukova, Elitsa Lozanova-Belcheva, The Impact of National Citation Indexes in the Research Evaluation Process, Qualitative and Quantitative Methods in Libraries, vol:9, issue:3, 2020, pages:425-440, ISSN (online): 2241-1925, Ref 2020
2 Olya Harizanova, Anna Angelova, Bilyana Yavrukova, Contemporary problems in reporting the effectiveness of scientific results – Scopus, Web of Science and the national citation indexes, Библиотекар , issue:1, 2019, pages:9-22, ISSN (print):0006-1816, Ref 2019
3 Биляна Яврукова, Развитие на каталозите на Университетската библиотека „Св. Климент Охридски”, Библиотека, брой:2, 2019, стр.:47-54 2019
4 Биляна Яврукова, Обичайте библиотеката. Приносът на на проф. Александър Димчев за развитието на Университетската библиотека „Св. Климент Охридски”, ББИА онлайн, брой:1, 2017, стр.:14-16 2017
5 Биляна Яврукова, Милена Миланова, Стандартизация на каталогизационната дейност в българските библиотеки, ББИА онлайн, брой:3, 2016, стр.:3-8 2016
6 Биляна Яврукова, Ретроспективна конверсия на каталозите : Типове и методи за изпълнение, ББИА онлайн, брой:3, 2015, стр.:38-43, ISSN (print):1314-7285 2015
7 Биляна Яврукова, Новата рамка за библиографски контрол или бъдещето на каталогизацията, ББИА онлайн, брой:1, 2013, стр.:64-66, ISSN (print):1314-7285 2013
8 Биляна Яврукова, „Новите одежди” на Университетската библиотека „Св. Климент Охридски”, ББИА онлайн, брой:2, 2012, стр.:20-21, ISSN (print):1314-7285 2012
9 Биляна Яврукова, Интегрираната библиотечно-информационна система и нови услуги в Университетската библиотека „Св. Климент Охридски”, Библиотека, том:17, брой:1, 2010, ISSN (print):0861-847X 2010
10 Биляна Яврукова, Значението на книгообмена за комплектуване на библиотеките, Библиотека, том:15, брой:1, 2008, ISSN (print):0861-847X 2008
11 Биляна Яврукова, Формат MARC 21, Библиотека, том:10, брой:1-2, 2003, стр.:15-19 2003
Статия в поредица
Оля Харизанова, Анна Ангелова, Биляна Яврукова, Необходим ли ни е национален цитатен указател, сп. Наука, брой:3, издателство:Съюз на учените в България, 2019, стр.:18-24, ISSN (print):0861-3362, ISSN (online):2603-3623, Ref 2019
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Биляна Яврукова, Онлайн и офлайн дигитални колекции на Университетската библиотека „Св. Климент Охридски”, Библиотеките – ключ към миналото – портал към бъдещето: доклади от XXIX Национална конференция на ББИА София, 6-7 юни 2019 г., 2019, ISBN:978-954-9837-33-9 2019
2 Биляна Яврукова, Диана Маринова, Екатерина Янкова, Опитът на УБ „Св. Климент Охридски” в областта на дигитализацията и организацията на дигитални колекции, Културната памет във времето и пространството : Сборник, посветен на 65-годишния юбилей на проф. д.изк.н. Симеон Недков, редактор/и:Петър Филипов Миладинов, издателство:Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2018, стр.:871-882 2018
3 Биляна Яврукова, Анна Ангелова, Ролята на университетските библиотеки в процеса на отчитане на научните изследвания, Библиотеките – национална идентичност и многообразие : Доклади от XXVII Национална конференция на ББИА София, 8-9 юни 2017 г., 2017, стр.:71-76, ISBN:978-954-9837-31-5 2017
4 Биляна Яврукова, Ретроспективна конверсия на каталозите на Университетската библиотека „Св. Климент Охридски“, През призмата на информационната наука : Сборник, посветен на 70-годишния юбилей на доц. д-р Нина Шуманова, редактор/и:Елица Иванова Лозанова-Белчева, 2016, стр.:89-105, ISBN:978-954-07-4164-2 2016
5 Биляна Яврукова, Проучване на информационните потребности на преподаватели и докторанти в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Визия за бъдещето на библиотеките в България : XXV национална научна конференция на ББИА, Стара Загора, 4-5 юни 2015, 2015, стр.:60-70 2015
6 Биляна Яврукова, Соня Бояджиева, Университетская библиотека им. Св. Климента Охридского, София, Откръытый доступ : Библиотеки за рубежом 2015 : Всемирный конгрес библиотекарей и информационных работников, 2015, pages:285-287 2015
7 Биляна Яврукова, Библиографски контрол в процеса на ретроспективна конверсия в библиотеки с филиална структура, Литература… Наука… Библиография : Сборник посветен на 70-годишния юбилей на доц. д-р Татяна Янакиева, редактор/и:Милена Миланова, издателство:Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2014, стр.:81-95, ISBN:978-954-07-3779-9 2014
8 Bilyana Yavrukova, NALIS – A project for creating a Bulgarian Union catalogue, Trends in the development of the university specialties in the sphere of library and information sciences within the frames of the fast developing information and communication technologies, 2012 2012
9 Биляна Яврукова, Проект НАБИС - нови възможности за библиотеките в България, Библиотеките днес – иновативни политики и практики : Доклади от XX Национална конференция на ББИА, София, 7 – 8 юни 2012 г., 2012, стр.:60-66 2012
10 Bilyana Yavrukova, Retrospective Conversion and the Process of Digitalization Based on the Experience of Sofia University Library “St. Kliment Ohridski”, BIBLIO 2011 : Innovation within Libraries : International Conference on Library and Information Science, Brasov, Romania, Publisher:Ed. Univ. Transilvania din Brasov, 2011, pages:77-82 2011
11 Биляна Яврукова, Библиографски контрол и дигитализация в MARC среда: Опитът на Университетската библиотека „Св. Климент Охридски”, Музеи, архивы и библиотеки в современном информационном обществе : Музейные чтения : V Международные музейные чтения „Современные проблемы музееведения” 12-13 мая 2011, 2011, pages:349-354 2011
12 Биляна Яврукова, Иновативни библиотечно-информационни услуги в Университетската библиотека „Св. Климент Охридски”, Съвременната библиотека – център за информация и знание : Доклади от ХХ Национална конференция на ББИА, София, 9-10 юни 2010 г., издателство:Българска библиотечно-информационна асоциация, 2010, стр.:66-70, ISBN:978-954-9837-18-6 2010
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Биляна Яврукова, Онлайн и офлайн дигитални колекции на Университетската библиотека „Св. Климент Охридски” 2019
2 Пленарен доклад, Биляна Яврукова, Каталози и каталогизация в Университетската библиотека 2018
3 Секционен доклад, Биляна Яврукова, Библиографският контрол в процеса на дигитализация в Университетската библиотека „Св. Климент Охридски“ 2015
4 Пленарен доклад, Биляна Яврукова, Проучване на информационните потребности на преподаватели и докторанти в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ 2015
5 Пленарен доклад, Bilyana Yavrukova, NALIS – A project for creating a Bulgarian Union catalogue 2012
6 Пленарен доклад, Биляна Яврукова, Проект НАБИС - нови възможности за библиотеките в България 2012
7 Пленарен доклад, Bilyana Yavrukova, Retrospective Conversion and the Process of Digitalization Based on the Experience of Sofia University Library “St. Kliment Ohridski” 2011
8 Пленарен доклад, Биляна Яврукова, Библиографски контрол и дигитализация в MARC среда: Опитът на Университетската библиотека „Св. Климент Охридски" 2011
9 Пленарен доклад, Биляна Яврукова, Иновативни услуги в Университетската библиотека „Св. Климент Охридски” за библиотечно-информационно осигуряване на електронното обучение и научната дейност в Софийския университет” 2011
10 Пленарен доклад, Биляна Яврукова, Иновативни библиотечно-информационни услуги в Университетската библиотека „Св. Климент Охридски” 2010
11 Секционен доклад, Биляна Яврукова, Мария Аврамова, MARC 21 and UNIMARC in Bulgaria 2002
Участие в редколегия
Биляна Яврукова, ББИА онлайн, Участие в редколегия 2011