Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на доц. д-р Биляна Яврукова

Researcher ID (Web of Science):ABC-5524-2021

ORCID ID:0000-0002-1146-3487
Глава от книга
Биляна Яврукова, Соня Бояджиева, Алманах на Университетска библиотека „Св. Климент Охридски” : 1888-2018 , ISBN:978-954-07-4457-5, Унив. изд. "Св. Климент Охридски", София 2018
Дисертация д-р
Биляна Яврукова, Библиографски контрол в процеса на ретроспективна конверсия и дигитализация на фондовете, Софийски университет "Св. Климент Охридски", Ръководител:Татяна Ганева Янакиева 2015
Друго (научно-популярни и др. под.)
1 Биляна Андреева Яврукова, Работата ме превърна в универсален библиотекар : Интервю със Силвия Найденова, носител на наградата "Библиотекар на годината 2022". - В: ББИА онлайн, 2023, № 3, с. 30-33, 2023
2 Биляна Андреева Яврукова, Технологично обновяване на Университетската библиотека „Св. Климент Охридски“. - В: ББИА онлайн, 2023, № 6, с. 14-16. ISSN 1314-7285, 2023
3 Биляна Андреева Яврукова, Димитрова, Рени. Работата в университетската библиотека е толкова променяща се, че е необподимо постоянно да развиваш компетентностите си. - В: ББИА онлайн, 2022, № 3, с. 19-21. ISSN 1314-7285, 2022
4 Биляна Яврукова, Вие сте тези, които носят светлината на промяната: [Интервю с Ана Александрова - носител на наградата на ББИА - Млад библиотекар на годината 2020 г.]. - В: ББИА онлайн, 2021, № 6, с. 13-14., 2021
5 Биляна Яврукова, С отдаденост и любов: Интервю с Надежда Дякова, директор на Академичната библиотека на НАТФИЗ, носител на наградата "Библиотека на годината 2019 г.". - В: ББИА онлайн, 2020, № 6, с. 11-14., 2020
6 Биляна Яврукова, Игрите - метод за обучение по информационна грамотност: Рецензия за монографията на Марина Енчева "Игрови подходи в обучението по информационна грамотност". - В: ББИА онлайн, 2018, № 5, с. 47-48., 2018
7 Биляна Яврукова, За повече морал в нашето общество и в политиката: Интервю с проф. Александър Димчев, посветено на неговия професионален път. - В: Библиотека, 2017, № 3, с. 75-91., 2017
8 Биляна Андреева Яврукова, Обичайте библиотеката: Приносът на проф. Александър Димчев за развитието на Университетската библиотека "Св. Климент Охридски". - В: ББИА онлайн, 2017, № 1, с. 14-16., 2017
9 Биляна Яврукова, Славка Шопова – доайенът на Университетската библиотека „Св. Климент Охридски”: (Интервю по повод юбилея на библиотеката). - В: ББИА онлайн, 2013, № 6, с. 64-66, 2013
10 Биляна Яврукова, "Новите одежди" на Университетската библиотека "Св. Климент Охридски" [онлайн]. - В: ББИА онлайн, 2012, № 2, с. 20-21., 2012
Монография
1 Биляна Яврукова, Развитие на българския инструментариум за изграждане на библиотечно-информационни системи: Изграждане на каталожната система на Университетската библиотека „Св. Климент Охридски“, ISBN:978-954-07-5417-8, Университетско издателство "Св. Климент Охридски", София, Рецензирано 2022
2 Биляна Яврукова, Библиографски контрол в процеса на ретроспективна конверсия и дигитализация на библиотечните фондове, ISBN:978-619-00-1435-5, Фабер, Велико Търново, Рецензирано 2021
Научно ръководство
1 Биляна Яврукова, Библиометричен анализ на турскоезичните издания във фонда на Университетска библиотека „Св. Климент Охридски“, дипломна работа:Цветелина Илчева 2023
2 Биляна Яврукова, Сборници и периодични издания, публикувани от катедра „Библиотекознание, научна информация и културна политика : Библиографски указател, дипломна работа:Христослава Ангелова-Иванова 2023
Превод на книга
Биляна Яврукова, Достъпност на информационните електронни услуги на регионалните библиотеки / Оля Харизанова, Цветанка Панчева, Иванка Мавродиева-Георгиева, Елица Лозанова-Белчева, Ели Попова, ISSN (print):, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, София, Рецензирано 2023
Превод на статия
1 Биляна Яврукова, Изложение на международните принципи на каталогизацията. – В: ББИА онлайн, ISSN (print): 2022
2 Биляна Яврукова, Базисен наръчник за отворени образователни ресурси (OER) / Прев. Биляна Яврукова. – В: Образователни функции на институциите на паметта (библиотеки, музеи, архиви): Сборник доклади и материали от дискусионна кръгла маса, София, 1 декември 2020 г./ Състав. Петър Миладинов; Науч. ред. Цветанка Панчева; Рец. Елица Лозанова-Белчева, Милена Миланова, ISBN:978-954-07-5411-6, Университетско издателство "Св. Климент Охридски", София 2021
3 Биляна Яврукова, Наръчник за отворено образование- В: Образователни функции на институциите на паметта (библиотеки, музеи, архиви): Сборник доклади и материали от дискусионна кръгла маса, София, 1 декември 2020 г./ Състав. Петър Миладинов; Науч. ред. Цветанка Панчева; Рец. Елица Лозанова-Белчева, Милена Миланова., ISBN:978-954-07-5411-6, Универстетско издателство "Св. Климент Охридски", София 2021
4 Биляна Яврукова, Лейденски манифест за научни метрики , ISSN (print): 2020
5 Биляна Яврукова, Изграждането на каталог: Преди и след FRBR: Реч, изнесена по време на “Encuentro di Catalogacion y Metadatos” в Националния автономен университет на Мексико, 12 септември 2017 г., ISSN (online): 2018
Редактор на издание нереферирано
1 Биляна Яврукова, Димитрова, Малина. Библиография на трудовете на проф. Алберт Бенбасат, Редактор на издание нереферирано 2016
2 Биляна Яврукова, Многоезичен онлайн речник на термини, използвани в MARC 21, Редактор на издание нереферирано 2013
Статия в научно списание
1 Bilyana Yavrukova, Sofia University Library “St. Kliment Ohridski” – the biggest university library in Bulgaria: Past, present, future, Верзал: Часопис за културну баштину и науку о кньизи, vol:2, 2022, pages:17-26, ISSN (print):2744-2764, ISSN (online):2744-2985 2022
2 Биляна Яврукова, Зографската електронна научноизследователска библиотека – достъп, организация, метаданни, ББИА онлайн, брой:6, 2022, стр.:3-7, ISSN (print):1314-7285 2022
3 Биляна Яврукова, Споделена каталогизация и ролята на библиотечно-информационните мрежи, Библиотека, том:29, брой:2, 2022, стр.:42-53, ISSN (print):0861-847X 2022
4 Биляна Яврукова, Нови стандарти в областта на библиотечно-информационните науки, ББИА онлайн, брой:2, 2021, стр.:19-23, ISSN (print):1314-7285 2021
5 Биляна Яврукова, Тенденции в комплектуването на академичните библиотеки, ББИА онлайн, брой:6, 2021, стр.:3-8, ISSN (print):1314-7285 2021
6 Milena Milanova, Bilyana Yavrukova, Elitsa Lozanova-Belcheva, The impact of national citation indexes in the research evaluation process, Qualitative and quantitative methods in libraries, vol:9, issue:3, 2020, pages:425-440, ISSN (online): 2241-1925, Ref 2020
7 Milanova, Milena, Yavrukova, Bilyana, Lozanova-Belcheva, Elitsa, The Impact of National Citation Indexes in the Research Evaluation Process: Development of Bulgarian Citation Index (Social Sciences), QUALITATIVE & QUANTITATIVE METHODS IN LIBRARIES, vol:9, issue:3, 2020, pages:425-440, ISSN (print):2241-1925 2020
8 Olya Harizanova, Anna Angelova, Bilyana Yavrukova, Contemporary problems in reporting the effectiveness of scientific results – Scopus, Web of Science and the national citation indexes, Библиотекар , issue:1, 2019, pages:9-22, ISSN (print):0006-1816, Ref 2019
9 Оля Харизанова, Анна Ангелова, Биляна Яврукова, Необходим ли е национален цитатен указател, Наука, брой:3, 2019, стр.:18-24, ISSN (print):0861-3362, ISSN (online):2603-3623 2019
10 Биляна Яврукова, Развитие на каталозите на Университетската библиотека „Св. Климент Охридски”, Библиотека, брой:2, 2019, стр.:47-54, ISSN (print):0861-847X 2019
11 Биляна Яврукова, Милена Миланова, Стандартизация на каталогизационната дейност в българските библиотеки, ББИА онлайн, брой:3, 2016, стр.:3-8, ISSN (print):1314-7285 2016
12 Биляна Яврукова, Ретроспективна конверсия на каталозите : Типове и методи за изпълнение, ББИА онлайн, брой:3, 2015, стр.:38-43, ISSN (print):1314-7285 2015
13 Биляна Яврукова, Новата рамка за библиографски контрол или бъдещето на каталогизацията, ББИА онлайн, брой:1, 2013, стр.:64-66, ISSN (print):1314-7285 2013
14 Биляна Яврукова, ALEPH 500 и новите услуги в Университетската библиотека „Св. Климент Охридски”, Библиотека, том:17, брой:1, 2010, стр.:23-27, ISSN (print):0861-847X 2010
15 Биляна Яврукова, Значението на книгообмена за комплектуване на библиотеките, Библиотека, том:15, брой:1, 2008, стр.:13-16, ISSN (print):0861-847X 2008
16 Биляна Яврукова, Формат MARC 21, Библиотека, том:10, брой:1-2, 2003, стр.:15-19, ISSN (print):0861-847X 2003
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Биляна Яврукова, Дигиталните колекции и защита на авторското право на библиотеките : анализ на практиките на чуждестранни и български дигитални библиотеки, Библиотеките, културното наследство и паметта: сборник в чест на проф. дн Цветанка Панчева, редактор/и:Ели Попова, издателство:Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2023, стр.:193-209, ISSN (print):978-954-07-5840-4 2023
2 Биляна Яврукова, Университетските библиотеки и ролята им в процеса на преминаване към отворен достъп до научни публикации, Образователни функции на институциите на паметта (библиотеки, музеи, архиви): Сборник доклади и материали от дискусионна кръгла маса, София, 1 декември 2020 г., редактор/и:Състав. Петър Миладинов; Науч. ред. Цветанка Панчева; Рец. Елица Лозанова-Белчева, Милена Миланова, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2021, стр.:117-138, ISBN:978-954-07-5411-6 2021
3 Биляна Яврукова, Онлайн и офлайн дигитални колекции на Университетската библиотека „Св. Климент Охридски”, Библиотеките – ключ към миналото – портал към бъдещето: Доклади от XXIX Национална конференция на ББИА София, 6-7 юни 2019 г., 2019, стр.:52-59, ISBN:978-954-9837-33-9 2019
4 Биляна Яврукова, Диана Маринова, Екатерина Янкова, Опитът на УБ „Св. Климент Охридски” в областта на дигитализацията и организацията на дигитални колекции, Културната памет във времето и пространството: Сборник, посветен на 65-годишния юбилей на проф. д.изк.н. Симеон Недков, редактор/и:Петър Филипов Миладинов, издателство:Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2018, стр.:871-882, ISBN:978-954-07-4426-1 2018
5 Биляна Яврукова, Анна Ангелова, Ролята на университетските библиотеки в процеса на отчитане на научните изследвания, Библиотеките – национална идентичност и многообразие : Доклади от XXVII Национална конференция на ББИА София, 8-9 юни 2017 г., 2017, стр.:71-76, ISBN:978-954-9837-31-5 2017
6 Биляна Яврукова, Ретроспективна конверсия на каталозите на Университетската библиотека „Св. Климент Охридски“, През призмата на информационната наука : Сборник, посветен на 70-годишния юбилей на доц. д-р Нина Шуманова, редактор/и:Елица Иванова Лозанова-Белчева, 2016, стр.:89-105, ISBN:978-954-07-4164-2 2016
7 Биляна Яврукова, Проучване на информационните потребности на преподаватели и докторанти в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Визия за бъдещето на библиотеките в България : XXV национална научна конференция на ББИА, Стара Загора, 4-5 юни 2015, 2015, стр.:60-70 2015
8 Биляна Яврукова, Соня Бояджиева, Университетская библиотека им. Св. Климента Охридского, София, Открытый доступ: Библиотеки за рубежом 2015: Всемирный конгрес библиотекарей и информационных работников, 2015, pages:285-287, ISBN:978-5-00087-067-9 2015
9 Биляна Яврукова, Библиографски контрол в процеса на ретроспективна конверсия в библиотеки с филиална структура, Литература… Наука… Библиография : Сборник посветен на 70-годишния юбилей на доц. д-р Татяна Янакиева, редактор/и:Милена Миланова, издателство:Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2014, стр.:81-95, ISBN:978-954-07-3779-9 2014
10 Bilyana Yavrukova, NALIS – A project for creating a Bulgarian union catalogue, Trends in the development of the university specialties in the sphere of library and information sciences within the frames of the fast developing information and communication technologies, 2012, pages:63-68, ISBN:978-5-00087-067-9 2012
11 Биляна Яврукова, Проект НАБИС - нови възможности за библиотеките в България, Библиотеките днес – иновативни политики и практики: Доклади от XX Национална конференция на ББИА, София, 7-8 юни 2012 г., 2012, стр.:61-66, ISBN:978-954-9837-23-0 2012
12 Bilyana Yavrukova, Retrospective conversion and the process of digitalization based on the experience of Sofia university library “St. Kliment Ohridski”, BIBLIO 2011 : Innovation within Libraries : International Conference on Library and Information Science, Brasov, Romania, Publisher:Ed. Univ. Transilvania din Brasov, 2011, pages:77-82, ISSN (print):2066-5121 2011
13 Биляна Яврукова, Библиографски контрол и дигитализация в MARC среда: Опитът на Университетската библиотека „Св. Климент Охридски”, Музеи, архивы и библиотеки в современном информационном обществе: Музейные чтения: V Международные музейные чтения „Современные проблемы музееведения”, 12-13 мая 2011, 2011, стр.:349-354, ISBN:978-5-905436-03-1 2011
14 Биляна Яврукова, Иновативни библиотечно-информационни услуги в Университетската библиотека „Св. Климент Охридски”, Съвременната библиотека – център за информация и знание: Доклади от ХХ Национална конференция на ББИА, София, 9-10 юни 2010 г., издателство:Българска библиотечно-информационна асоциация, 2010, стр.:66-70, ISBN:978-954-9837-18-6 2010
Участие в конференция
1 Пленарен доклад, Биляна Яврукова ; Милена Миланова, Правила за каталогизация. MARC форматите като среда за създаване и обмен на библиографска информация 2023
2 Секционен доклад, Биляна Яврукова, Български институт за стандартизация. Стандарти в областта на каталогизацията 2023
3 Секционен доклад, Биляна Яврукова, Умения и компетенции на библиотечно-информационните специалисти : Очаквания към подготовката на новопостъпващите специалисти в Университетска библиотека „Св. Климент Охридски“ 2023
4 Пленарен доклад, Биляна Яврукова, Institutional Repositories and Academic Libraries : Transformation of Information Resources Access 2023
5 Пленарен доклад, Биляна Яврукова, Организация и управление на метаданни за ресурсите в Зографската електронна научно-изследователска библиотека 2022
6 Пленарен доклад, Биляна Яврукова, Онлайн и офлайн дигитални колекции на Университетската библиотека „Св. Климент Охридски” 2019
7 Секционен доклад, Биляна Яврукова, Каталози и каталогизация в Университетската библиотека 2018
8 Пленарен доклад, Биляна Яврукова, Развитие на стандартизацията на каталогизационната дейност в българските библиотеки 2016
9 Пленарен доклад, Биляна Яврукова, Изграждане на съвременен инструментариум, който да бъде използван в процеса на каталогизация в българските библиотеки" 2016
10 Секционен доклад, Биляна Яврукова, Библиографският контрол в процеса на дигитализация в Университетската библиотека „Св. Климент Охридски“ 2015
11 Пленарен доклад, Биляна Яврукова, Проучване на информационните потребности на преподаватели и докторанти в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ 2015
12 Пленарен доклад, Биляна Яврукова, Дигитални колекции в Университетската библиотека 2014
13 Пленарен доклад, Биляна Яврукова, Университетската библиотека в променящата се информационна среда 2013
14 Пленарен доклад, Биляна Яврукова, Проект НАБИС - нови възможности за библиотеките в България 2012
15 Пленарен доклад, Bilyana Yavrukova, NALIS – A project for creating a Bulgarian Union catalogue 2012
16 Пленарен доклад, Биляна Яврукова, Библиографски контрол и дигитализация в MARC среда: Опитът на Университетската библиотека „Св. Климент Охридски" 2011
17 Пленарен доклад, Bilyana Yavrukova, Retrospective conversion and the process of digitalization based on the experience of Sofia university library “St. Kliment Ohridski” 2011
18 Пленарен доклад, Биляна Яврукова, Иновативни услуги в Университетската библиотека „Св. Климент Охридски” за библиотечно-информационно осигуряване на електронното обучение и научната дейност в Софийския университет” 2011
19 Пленарен доклад, Биляна Яврукова, Иновативни библиотечно-информационни услуги в Университетската библиотека „Св. Климент Охридски” 2010
20 Секционен доклад, Биляна Яврукова, Мария Аврамова, MARC 21 and UNIMARC in Bulgaria 2002
Участие в редколегия
Биляна Яврукова, ББИА онлайн, Участие в редколегия 2011