Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на гл. ас. д-р Марина Недкова

ORCID ID:0000-0001-9750-3621
Дисертация д-р
Марина Николаева Недкова, Нови подходи за усъвършенстването на спортните занимания във висшите училища в Р. България, , Ръководител:Елена Николова 2013
Монография
Марина Недкова, „Иновации в учебния процес по физическо възпитание и спорт във висшите училища в Република България”, ISBN:978-619-160-600-9, София, Рецензирано 2016
Научен проект
1 Марина Недкова, “Изследване интересите и очакванията за занимания със спорт и двигателни дейности на академичната общност в Софийския университет”, Член, , Номер на договора:80-10-189/27.05.2022 2022
2 Марина Недкова, WellBeCome, Член, Европейско съфинансиране, Номер на договора:СВ007.2.22.112 2021
3 Марина Недкова, Изследване на физическото развитие и дееспособност на студенти практикуващи различни спортни дисжиплини в СУ , Член, 2015
4 Марина Недкова, ОСОБЕНОСТИ ПРИ ХВЪРЛЯНЕ НА ТОПКАТА /БОУЛИНГ / ОТ ЖЕНИ В СПОРТА КРИКЕТ , Член, 2014
5 Марина Недкова, Крикет в училище, Ръководител, 2013
6 Марина Недкова, Крикет приятели 2, Член, 2012
7 Марина Недкова, КРИКЕТ ПРИЯТЕЛИ, Член, 2011
Научно ръководство
Елена Николова, Нови подходи за усъвършенстване на обучението по ФВС във ВУ в Р. България, дисертация д-р:Марина Недкова 2013
Статия в научно списание
1 Мина Антонова, Марина Недкова, Теодор Георгиев, Евгени Йорданов, Георги Игнатов, Анжелина Янева, Какво би мотивирало академичната общност на Софийския университет да спортува?, Спорт и наука, брой:Извънреден брой 5, 2022, стр.:152-161, ISSN (print):ISSN 1310-3393, Ref 2022
2 Марина Недкова, Пеева, Д., Нела Гочева, ФИЗИЧЕСКО СЪСТОЯНИЕ И РАЗВИТИЕ НА СТУДЕНТИ, ПРАКТИКУВАЩИ ХОКЕЙ НА ТРЕВА ВЪВ ВИСШЕ ТРАНСПОРТНО УЧИЛИЩЕ „ТОДОР КАБЛЕШКОВ И ТУ – СТ. ЗАГОРА“, “Съвременни тенденции, проблеми и иновации във физическото възпитание и спорта във висшите училища”, 2019, стр.:254-261, ISSN (print):ISSN 978-619-232-280-9, Ref 2019
3 Марина Недкова, Пеева, Д., ФИЗИЧЕСКО СЪСТОЯНИЕ И РАЗВИТИЕ НА СТУДЕНТИ, ПРАКТИКУВАЩИ ТЕНИС ВЪВ ВИСШЕ ТРАНСПОРТНО УЧИЛИЩЕ „ТОДОР КАБЛЕШКОВ“, Спорт и наука, 2019, стр.:190-195, ISSN (print):1310-3393, Ref 2019
4 Марина Николаева Недкова, "Организация на съвременния учебния процес по физическо възпитание и спорт в университетите", Спорт и наука, брой:1/2016, 2016, стр.:149-156, ISSN (print):1310-3393, Ref 2016
5 Марина Недкова, "Физическо развитие на студенти практикуващи Зумба-фитнес в Софийски университет "Св. Кл. Охридски", Спорт и наука, брой:1/2016, 2016, стр.:153-159, ISSN (print):1310-3393, Ref 2016
6 Марина Недкова, Бояна Митрева, Диана Пеева, Физическо състояние и развитие на студенти практикуващи баскетбол в Софийски университет “Св. Кл. Охридски“ и ВТУ “Т. Каблешков“, "Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорт", СУ " Св. Кл. Охридски", 2016, стр.:76-80, ISSN (print):1314-2275, Ref 2016
7 Диана Пеева, Иван Иванов, Марина Недкова, "Динамика на специфичните силови качества на студентите на ВТУ "Т. Каблешков" след заниманията със стрелба с лък", Спорт и наука, 2012 2012
8 Марина Недкова, Елена Николова, "Интерактивни методи на обучение по физическо възпитание и спорт във ВУ", Спорт и наука, брой:3/2012, 2012, ISSN (print):1310-3393, Ref 2012
9 Пеева, Д., Иванов, Ив., Марина Недкова, "Развиване на гъвкавостта на студентите на ВТУ "Т. Каблешков" след заниманията със стрелба с лък", Спорт и наука, 2012 2012
Статия в поредица
Марина Недкова, Развитие и практикуване на спорта крикет в Софийски университет "Св. Климент Охридски", Годишник на Софийски университет "Св. Климент Охридски", Департамент по спорт, брой:89, редактор/и:гл. ас. Петя Христова, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2022, стр.:90-96, ISSN (print):1313-7417 2022
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Анжелина Янева, Георги Игнатов, Евгени Йорданов, Марина недкова, Теодор Георгиев, Изследване отношението на академичната общност в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ към занимания със спорт и двигателна дейност, Сб. „Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорта“ , редактор/и:проф. А. Янева, дн; гл. ас. И. Кърпарова, д-р; проф. Б. Попеска, д-р; проф. Б. Туманова, д-р; проф. Г. Игнатов, д-р., издателство:Университетско издателство „Св. Климент Охридски", 2022, стр.:11-27, ISSN (print):ISSN 1314-2275, Ref 2022
2 Peeva, D., Marina Nedkova, Gocheva, N., HEALING PHYSICAL EDUCATION AS A MEANS TO OVERCOME CHILDHOOD HYPODYNAMICS UNDER LOCKDOWN CONDITIONS , Trakia Journal of Sciences, 2021, pages:485-487, ISSN (print):1312-1723, ISSN (online):1313-3551, Ref 2021
3 Марина Недкова, Пеева, Д., “ФИЗИЧЕСКО СЪСТОЯНИЕ И РАЗВИТИЕ НА СТУДЕНТИ, ПРАКТИКУВАЩИ КРИКЕТ ВЪВ ВИСШЕ ТРАНСПОРТНО УЧИЛИЩЕ „Т.КАБЛЕШКОВ", XI Международна конференция „Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорта” , 2019, стр.:80-83, ISSN (print):1314-2275, Ref 2019
4 Марина Недкова, Пеева, Д., Нела Гочева, Физическо състояние и развитие на студенти, практикуващи ръгби във Висше транспортно училище " Тодор Каблешков и Тракийски университет - Ст. Загора, „Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорта”, СУ „Св. Климент Охридски”, Департамент по спорт, 2019, стр.:319-324, ISSN (print):1314-2275, Ref 2019
5 Марина Недкова, Пеева, Д., ФИЗИЧЕСКО СЪСТОЯНИЕ И РАЗВИТИЕ НА СТУДЕНТИ, ПРАКТИКУВАЩИ ВОЛЕЙБОЛ ВЪВ ВИСШЕ ТРАНСПОРТНО УЧИЛИЩЕ „ ТОДОР КАБЛЕШКОВ”, „Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорта”, СУ „Св. Климент Охридски”, Департамент по спорт, 2018, стр.:139-143, ISSN (print):1314-2275, Ref 2018
6 Марина Недкова, Пеева, Д., Петя Славчева- Хинкова, ФИЗИЧЕСКО СЪСТОЯНИЕ И РАЗВИТИЕ НА СТУДЕНТИ, ПРАКТИКУВАЩИ ФИТНЕС ВЪВ ВИСШЕ ТРАНСПОРТНО УЧИЛИЩЕ „ ТОДОР КАБЛЕШКОВ” И МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ „Й. ФИЛАРЕТОВА”-СОФИЯ, „Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорта”, СУ „Св. Климент Охридски”, Департамент по спорт, 2018, стр.:144-149, Ref 2018
7 Марина Недкова, Диана Пеева, Георги Игнатов, Физическо състояние и развитие на студенти, практикуващи футбол във Висше транспортно училище „Тодор Каблешков“., „Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорта“, издателство:Университетско издателство „Св. Климент Охридски”., 2017, стр.:146-157, ISSN (print):ISSN 1314-2275, Ref 2017
8 Марина Недкова, "Развитие на физическото възпитание и спорт като учебна дисциплина във висшите училища в България", „Теория и практика на психолого-педагогическата подготовка на специалиста в университета“, Асоциация на професорите от славянските страни /АПСС/, първа книга/ том втори/ 2015 г, 2015, стр.:173-175, ISBN:ISBN: 978-954-490-476-0, Ref 2015
9 Марина Недкова, "Състоянието на физическо развитие на студентите практикуващи различни спортни дисциплини в университетите в Р. България.", VII -та Международна научна конференция – „Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорта”, СУ „Св. Климент Охридски”, Департамент по спорт, 2015, стр.:113-118, ISSN (print):1314-2275, Ref 2015
10 Тренев, Л., Марина Недкова, „Анализ на игровите показатели при батиране в бейзбола”, Спорт и наука, 2015 2015
11 Марина Недкова, Касабие, Е., „Изследване на ефекта от хранителен режим на състезателки по ръгби седем” , Спорт и наука, 2015, стр.:148-152, ISSN (print):1310-3393, Ref 2015
12 Велков, П., Колев, Н., Марина Недкова, „Проучване на световната популярност на спортовете включени в състава на катедра „Футбол и тенис”, Спорт и наука, 2015 2015
13 Анжелина Янева, Марина Недкова, Как влияе физическото възпитание върху умствената работоспособност на студентите и тяхната мотивация за участие в часовете по спорт, „Теория и практика на психолого-педагогическата подготовка на специалиста в университета“, редактор/и:проф. дпн Емилия Рангелова, издателство: ЕКС-ПРЕС - Габрово, 2015, стр.:344-0, ISBN:ISBN: 978-954-490-476-0, Ref 2015
14 Анжелина Янева, Марина Недкова, Боряна Туманова, Евгени Йорданов, Антон Хиджов, Ирен Пелтекова, Иванка Кърпарова, Георги Игнатов, Статистическа извадка на данни от изследване по научен проект за физическото развитие и дееспособността на студентите от Софийския университет., Седма международна научна конференция. Сб. "Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорта", ISSN 1314-2275, редактор/и:Анжелина Янева и кол., издателство:Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2015, стр.:7-10, ISSN (print):ISSN 1314-2275, Ref, PhD 2015
15 Peeva, D., Marina Nedkova, "Longitudinal research of body mass index of newly accepted female students at CT “Todor Kableshkov”, International Journal of Scientific and Professional Issues in Physical Education and Sport. APES, Vol. 4, 2014 2014
16 Марина Недкова, "Актуално състояние и проблеми на предмета физическо възпитание и спорт във висшите училища в Р. България", „Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорта”, СУ „Св. Климент Охридски”, Департамент по спорт, 2014, стр.:120-125, ISSN (print):1314-2275, Ref 2014
17 Марина Недкова, "Нормативна база за оценка на физическата дееспособност на студентите от висшите училища в република българия", Спорт и наука, 2014, стр.:82-86, ISSN (print):1310-3393, Ref 2014
18 Марина Недкова, "Проучване на състоянието и проблемите на спортната дейност във висшите училища в Р. България", „Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорта”, СУ „Св. Климент Охридски”, Департамент по спорт, 2014, стр.:127-133, ISSN (print):1314-2275, Ref 2014
19 Marina Nedkova, Nikolova, E., "Methodology for basic education of zumba fitness for university students", International Journal of Scientific and Professional Issues in Physical Education and Sport. APES, Vol. 3, 2013 2013
20 Peeva, D., Marina Nedkova, "Physical education and sport as forming factor for children growth in preschool age ", International Journal of Scientific and Professional Issues in Physical Education and Sport. APES, Vol. 3, 2013 2013
21 Marina Nedkova, Peeva, D., Nikolova, E., "Zumba – nontraditonal approach in physical education at Sofia university “St. Kliment Ohridski”, International Journal of Scientific and Professional Issues in Physical Education and Sport. APES, Vol. 3, 2013, Ref 2013
22 Марина Недкова, Анжелина Янева, Диана Пеева, Историческо развитие и състояние на физическото възпитание и спорт в университетите и колежите в САЩ, Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорта, редактор/и:Анжелина Янева и колектив, издателство: ISSN 1314-2275, УИП, С., 2013, Ref 2013
23 Пеева, Д., Иванов, Ив., Марина Недкова, "Оценка по физическо възпитание и спорт в СОУ като вероятен критерий за физическа дееспособност на новопостъпилите студенти във ВТУ “Т. Каблешков", Спорт и наука, 2012 2012
24 Пеева, Д., Марина Недкова, Младенов, М., „Анкетно проучване сред студентите от ВТУ „Тодор Каблешков” и учениците от 31 СУЧЕМ „Иван Вазов”-София по повод провеждането на модул туризъм”, „Актуални проблеми на физическата култура”-2010 г., НСА „ В. Левски”, катедра „ Теория на физическото възпитание”, 2012 2012
25 Марина Недкова, Пеева, Д., Николова, Е., „Неравностойното положение на физическото възпитание и спорт като учебна дисциплина във висшите училища”, Спорт и наука, 2012, pages:277-0 2012
26 Марина Недкова, Анжелина Янева, Зумба. Иновации във физическото възпитание и спорт във висшите училища, Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорта, 2012, стр.:94-98, ISSN (print):1314-2275 2012
Студия в научно списание
1 Ирен Пелтекова, Марина Недкова, "Нови и нетрадиционни спортове и спортни дисциплини, които се практикуват в СУ "Св. Кл. Охридски", Годишник СУ, том:87, 2015, стр.:179-197, ISSN (print):1313-7417, Ref 2015
2 Марина Недкова, Нормативна база за оценка актуалното състояние на физическата дееспособност на студентите от висшите училища в България. , Годишник СУ, Том 87, том:87, 2015, стр.:417-430, ISSN (print):1313-7417, Ref 2015
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Марина Недкова, “ФИЗИЧЕСКО СЪСТОЯНИЕ И РАЗВИТИЕ НА СТУДЕНТИ, ПРАКТИКУВАЩИ КРИКЕТ ВЪВ ВИСШЕ ТРАНСПОРТНО УЧИЛИЩЕ „Т.КАБЛЕШКОВ" 2019
2 Секционен доклад, Марина Недкова, ФИЗИЧЕСКО СЪСТОЯНИЕ И РАЗВИТИЕ НА СТУДЕНТИ, ПРАКТИКУВАЩИ ТЕНИС ВЪВ ВИСШЕ ТРАНСПОРТНО УЧИЛИЩЕ „ТОДОР КАБЛЕШКОВ“ 2019
3 Секционен доклад, Марина Недкова, ФИЗИЧЕСКО СЪСТОЯНИЕ И РАЗВИТИЕ НА СТУДЕНТИ, ПРАКТИКУВАЩИ ХТ ВЪВ ВИСШЕ ТРАНСПОРТНО УЧИЛИЩЕ „ТОДОР КАБЛЕШКОВ И ТУ – СТ. ЗАГОРА“ 2019
4 Секционен доклад, Марина Недкова, Физическо състояние и развитие на студентите, практикуващи волейбол във ВТУ " Т. Каблешков" 2018
5 Секционен доклад, Марина Недкова, Физическо състояние и развитие на студентите, практикуващи фитнес във ВТУ " Т. Каблешков" и МК " Й. Филаретова"- София 2018
6 Секционен доклад, Марина Недкова, Физическо състовние и развитие на студенти практикуващи футбол във ВТУ „ Т. Каблешков”. 2017
7 Секционен доклад, Марина Недкова, Физическо състовние и развитие на студенти практикуващи баскетбол в Софийски университет „ Св. Кл. Охридски” и ВТУ „ Т. Каблешков”. 2016
8 Секционен доклад, Марина Недкова, „Статистическа извадка на данни от изследване по научен проект за физическото развитие и дееспособността на студентите в Софийски университет” 2015
9 Секционен доклад, Марина Недкова, „Анализ на игровите показатели при батиране в бейзбола”, „Футбол и тенис” 2015
10 Секционен доклад, Марина Недкова, "Как влияе физическото възпитание и върху умствената работоспособност на студентите и тяхната мотивация за участие в часовете по спорт." 2015
11 Секционен доклад, Марина Недкова, „Проучване на световната популярност на спортовете включени в състава на катедра „Футбол и тенис” 2015
12 Секционен доклад, Марина Недкова, "Развитие на физическото възпитание и спорт като учебна дисциплина във висшите училища в България" 2015
13 Секционен доклад, Марина Недкова, "Състоянието на физическо развитие на студентите практикуващи различни спортни дисциплини в университетите в Р. България." 2015
14 Секционен доклад, Марина Недкова, „Изследване на ефекта от хранителен режим на състезателки по ръгби седем 2015
15 Секционен доклад, Марина Недкова, "Актуално състояние и проблеми на предмета физическо възпитание и спорт във висшите училища в Р. България" 2014
16 Секционен доклад, Марина Недкова, "Проучване на състоянието и проблемите на спортната дейност във висшите училища в Р. България" 2014
17 Секционен доклад, Марина Недкова, "Нормативна база за оценка на физическата дееспособност на студентите от висшите училища в република българия" 2014
18 Секционен доклад, Марина Недкова, "Zumba – nontraditonal approach in physical education at Sofia university “St. Kliment Ohridski” 2013
19 Секционен доклад, Марина Недкова, "Physical education and sport as forming factor for children growth in preschool age " 2013
20 Секционен доклад, Марина Недкова, Longitudinal research of body mass index of newly accepted female students at CT “Todor Kableshkov” 2013
21 Секционен доклад, Марина Недкова, "Methodology for basic education of zumba fitness for university students" 2013
22 Секционен доклад, Марина Недкова, "Историческо развитие и състояние на физическото възпитание и спорт в университетите и колежите в САЩ" 2013
23 Секционен доклад, Марина Недкова, "Зумба - иновация във физическото възпитание и спорт във висшите училища" 2012
24 Секционен доклад, Марина Недкова, "Оценка по физическо възпитание и спорт в СОУ като вероятен критерий за физическа дееспособност на новопостъпилите студенти във ВТУ “Т. Каблешков" 2012
25 Секционен доклад, Марина Недкова, „Неравностойното положение на физическото възпитание и спорт като учебна дисциплина във висшите училища”, 2012
26 Секционен доклад, Марина Недкова, "Динамика на специфичните силови качества на студентите на ВТУ "Т. Каблешков" 2010
27 Секционен доклад, Марина Недкова, "Развиване на гъвкавостта на студентите на ВТУ "Т. Каблешков" след заниманията със стрелба с лък", 2010
28 Секционен доклад, Марина Недкова, „Анкетно проучване сред студентите от ВТУ „Тодор Каблешков” и учениците от 31 СУЧЕМ „Иван Вазов”-София по повод провеждането на модул туризъм” 2010
29 Секционен доклад, Марина Недкова, "Интерактивни методи на обучение по физическо възпитание и спорт във висшите училища" 2010
Учебно помагало
Марина Недкова, Тренев Л., „Ръководство за обученив по крикет във висшите училища с непрофесионална насоченост”, ISBN:978-619-160-630-6, София 2016